สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61.2 ทองแดง 43 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เตียเมธากร
 
1. นางกาญจนา  เดชวรภัทรกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์   จินวรรณ
 
1. นางวราภรณ์   คำปัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มั่นมาศ
 
1. นางสาวลีลาวดี  รอดแล้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงพรวลัย  วิชัยสุนทร
 
1. นางสาวปุณยนุช  พลอยสีสังข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. นายอดิศักดิ์   เสือหงษ์
 
1. นางสมถวิล  สอนแจ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกวินวรรณ  คมขำ
 
1. นางไพรินทร์  สนทิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงพรชนก  สมบูรณ์สุข
 
1. นายรุ่ง  ลอยเลิศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงมยุรา  ปัญญาน่าน
 
1. นางสาวทรรศมาศ  ผันพักตร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.8 ทอง 43 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงดวงกมล  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวนริศรา  เดือนเเจ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เปาสูงเนิน
 
1. นางนิภา  อ่างทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นชู
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีดามา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนาลักษณ์  สุริยา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงตะวัน
 
1. นางเกศรา   บัวป้อม
2. นางสุขาร  ทิวงค์ษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พูลพงษ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์   กลิ่นธูป
 
1. นายสมชาย  จับคล้าย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  นิลนนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88.32 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายธีรภัทร  สือขุนทด
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  มากมี
 
1. นางนิภา  อ่างทอง
2. นายภูวนาถ  แสงนาค
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.51 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีกระทุม
2. นางสาวหทัยรัตน์   แสนเมือง
 
1. นางศิริพร   รมณียกุล
2. นางวรรณวลัย   กำมะหยี่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายพชร  พริบไหว
 
1. นางกมลลักษณ์  พันบาง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์
 
1. นางสมสมัย  จุมพลศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  สินนาค
 
1. นายเทียม  เอี่ยมมา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงภูพิญญา  วงศ์ภูสรณ์
3. เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  แม้นอินทร์
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธนพร  คุ้มอินทร์
2. เด็กหญิงปรีย์วรา  ทิพย์อักษร
3. เด็กหญิงอชิรญา  กองนิล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  แม้นอินทร์
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยแสง
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ปลาสุวรรณ์ฺ
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงหจันทร์
 
1. นางสาวกิตติยา  อยู่โต
2. นางสาวพัชรินทร์  เพ่งผล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63.63 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายทวีวิทย์  ขำมา
2. เด็กชายปฏิภาณ  อำภา
 
1. นายผดุงศักดิ์  อ่างทอง
2. นางดวงรัศมี  จันตาวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงบุณยานุช  ผิวผ่อง
2. เด็กชายเจนณรงค์  นิลนนท์
 
1. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
2. นางสาวมะลิวัลย์  ชำนาญหมอ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายวิทย์วรุตม์  นาคอาจหาญ
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี
 
1. นางธัญญา  ขันแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  หลานสัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  อิ่มเพ็ง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุยะใจ
2. เด็กชายบุญพิพัฒน์  แพรพันธ์
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
2. นางสาวลลิตา  แบนคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.23 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  ปักษี
2. เด็กชายภูผา  สักการะ
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
2. นายธนวัฒน์  คู่ควร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 58.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายกิตตินันท์   ทีภูเวียง
 
1. นายจรุง  ขำพงศ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงนวนันท์  สมยศ
 
1. นางสาวสุนัน  สมพมิตร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กหญิงพัชราภา  คำภิระอินทร์
 
1. นางสาวธนัฐดา  ทองคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงรัญชนา  กิมพันธ์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อุดมมงคล
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงอนันตญา  ปักษี
 
1. นายสิทธิพันธ์  ทวีรัตนพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุรุบรรเจิดจิต
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ชาติราษี
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วมา
 
1. นางสาวนวลปรางค์  ยอดสกุลณี
2. นางจริยา  อินทร์เรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีประเสริฐ
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ก่ำจีน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บำรุง
 
1. นางลาวัลย์  ปาณธูป
2. นางสาวกัลยา  เล็กวิลัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง 17 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายนิชคุณ  สืบพันธุ์
2. เด็กชายวรสิทธิ์  ท้องธาร
 
1. นางสาวนัฏฐิภา  บุญสุข
2. นางสาวสรญา  มหาปัญญาวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธนกฤต  อนันตะ
2. เด็กชายภูมิภัทร  แสนเกิด
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์สะอาด
2. เด็กชายเจษฎากร  แสงพรนิรันดร์
 
1. นายสมชาติ  พุ่มรส
2. นางสาวประทุม  ชลชาญกิจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จันทร์อ้น
2. เด็กชายศิวัช  พุ่มบุตร
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นายพีรวัส  ไชยจู
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายชนะ  นัคสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  กุลเสือ
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นายอภิชัย  รีฮุง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.1 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เชื้อเถาว์
2. เด็กหญิงภูริชญา  ช้างดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  สามศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เจริญสุข
2. นางสาววัชรี  มาลัยหวล
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 9 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ใยดี
2. เด็กชายธนภูมิ  เข็มพล
3. เด็กชายอนุศิษย์  พิเศษฤทธิ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ขอนทอง
2. นางสาวเพ็ญศรี  สีบัว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายกมล  ประชัน
2. เด็กชายธนกร  สุขจอม
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  นาวา
 
1. นายประพันธ์  ตุนาโป่ง
2. นางวราภรณ์  สีทา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายจำเริญ  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ถมทอง
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  ตั้งพาณิชยกุล
 
1. นายประพันธ์  ตุนาโป่ง
2. นางสาวจุฑารัตน์  พูลนิ่ม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบธุ
2. เด็กหญิงณัฐการ  สิริสิน
3. เด็กหญิงดาการดา  วรรณา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
2. นางสาวเวณิกา  ล้นเหลือ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 18 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายจักรพล  อุ่นพินิจ
2. นายณัฐวุฒิ   เข็มทอง
3. นายสหพล   อุ่นพินิจ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เสาฝั้น
2. นางสุรีย์พร  เอี่ยมสืบทับ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   อินหล่อ
2. เด็กหญิงชญาณิศ  แจ่มศรี
 
1. นางสาวสุวิญชา  สวัสดี
2. นายก่อเกียรติ  ยานะเครือ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กชายทีระพล  ทักษิณชาติ
2. เด็กชายพนธกร   คำนา
 
1. นางสาวปวิตรา  ขุนชุ่ม
2. นางสาวขวัญหล้า  น้อยนวล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64.8 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศิริ
2. เด็กชายทรงพล  อามระดิษฐ์
3. เด็กหญิงภาวิณี  แย้มสวน
4. เด็กหญิงสุพิชญา  พูลเลิศ
5. เด็กหญิงอริสา  สวนรุน
 
1. นางสาวเพชรี  ขะจาย
2. นางสาวอรชุดา  ขุมทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 28 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทคูณ
2. เด็กหญิงนภัสสร  อาจรอด
3. เด็กหญิงศุภิศรา  ทองปาน
4. เด็กหญิงสุนิสา  มิดชิด
5. เด็กหญิงอรปรียา  กันฉาย
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
2. นายกฤษณะ  เกตุบาง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงจิราพัชร  มะโนยาน๊ะ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เคียงคู่
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ไชนิท
4. เด็กหญิงสาวิตรี  มีบุญ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  เวียงทอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  สำคัญ
2. นางสาวสลักจิต  ท้องทาน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สายบัวต่อ
3. เด็กหญิงปาณรพี  เพื่อนบ้าน
4. เด็กหญิงปาลิตา  โตมี
5. เด็กชายเรนุวัตร  คำสอน
 
1. นางทิพยวรรณ  ทะบาง
2. นางสาวการะเกต  บัวเข็ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายพัชรพล    มัธุนัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พรมเขียว
4. เด็กหญิงสาวิตรี   ทัพชู
5. เด็กหญิงสุกัญญา   พิมเสนาะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ผกามาศ
2. นางสาวราตรี  ทองคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กหญิงรุจิลาภา  บุตรพา
2. เด็กหญิงสายสุดา  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงสุทินา  ค้างคีรี
4. เด็กหญิงสุพิชชา   คงนาค
5. เด็กหญิงอัญชลี  กรักกระโทก
 
1. นางวราภรณ์  สีทา
2. นางสาวระพีพร  ศรขาว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  จำนงค์ภักดิ์
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  หม่องคำ
3. เด็กหญิงณัฐพร  สุราฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิณมุก  ชุบเลี้ยง
5. เด็กชายศุภกิตย์  สีทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณภา  กำมะหยี่
2. นางสาวนุชรา  สาธุการ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายจักรพรรณ์  หม่อมศักดิ์
2. เด็กชายดนัย  ถนอมจิตร
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  เผยพร
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ปักษี
5. เด็กชายอติวิทย์  ดีดน้อย
 
1. นายธนวัฒน์  คู่ควร
2. นางไพเราะ  เนื่องสุวรรณ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สีขาว
2. เด็กหญิงชลธิศา   อยู่คำ
3. เด็กชายชลธี   บุญเรือน
4. เด็กหญิงณัชชา   สุวรรณวงษ์
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   คำภึร์
6. เด็กหญิงณัฐกุล   นาคแย้ม
7. เด็กหญิงณัฐธิชา   คล้ายบุญโต
8. เด็กชายธนพัฒน์   อ่อมฤทธิ์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีมาลา
10. เด็กชายธีราทร   ทิตโสต
11. เด็กหญิงประกายทิพย์   โปร่งนุช
12. เด็กหญิงปัณชญา   ท้วมเลิศ
13. เด็กชายพิชิตชัย   ย้อยดวงชัย
14. เด็กหญิงภาวินี  น้อยมั่น
15. เด็กชายวิวัฒน์   วงศ์อ้ายตาล
16. เด็กหญิงสวรรญา   อยู่คำ
17. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  บัวนาค
18. เด็กหญิงสุนิสา   วรรณโส
19. เด็กชายสุรเชษฐ   ท้วมเลิศ
20. เด็กชายโชคชัย   มั่นคง
 
1. นางสาวอัญชิสา   สารีบุตร
2. นางสาวสาวิตรี   ทับนาค
3. นางสาววิภาดา   ซอกหอม
4. นางสาวสุภาวดี   เกิดที่สุด
5. นายเอกพันธ์  สารีบุตร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกรณพัฒน์  ยาวิชัย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  งิ้วราย
3. เด็กชายจีรภัทร์  มีจันทร์
4. เด็กชายทรรศนะ  อินเลื่อม
5. เด็กชายธนภัทธร์  ขำจันทร์
6. เด็กหญิงนัฐทริยา  ขวานทอง
7. เด็กชายนัฐพล  คชสิงห์
8. เด็กหญิงบุญญานุช  เหนือโท
9. เด็กหญิงปนิตา  ทองพันธ์
10. เด็กชายปุญญพัฒน์  ควรจาม
11. เด็กชายภานุพงษ์  ยุรยาตร์
12. เด็กชายวชิระพงษ์  ดวงวิไล
13. เด็กหญิงวรกมล  แก้วสิงห์
14. เด็กชายวรกฤศ  บัวหลวง
15. เด็กหญิงวรรณพร  สมเพท
16. เด็กชายวิษณุสรรค์  ขัดนาค
17. เด็กชายสิรวิชณ์  บางเลา
18. เด็กหญิงสุกัญญา  แจ่มจันทร์
19. เด็กชายอรรถชัย  คะเรรัมย์
20. เด็กหญิงเมย์ธิณี  ไพรจิตร
 
1. นางสาวการะเกด  คุณาจันทร์
2. นางสาวจันทร์จิรา  ทะบาง
3. นายนฤชา  ก่ำเกิด
4. นายจักรพงศ์  หยุดยั้ง
5. นายพงศกร  จอมเดช
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 36 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ทวีรัตน์
 
1. นางสาวจินตนา  ชูไว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สระทองพิมพ์
 
1. นายชุมพล  ทองสวัสดิ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรดี
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กชายชิติพัทธ์  รอดทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  คงคา
 
1. นายสมพงษ์  มัจฉิม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.34 ทอง 34 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกิตติญา   เกื้อสกุล
2. เด็กชายภีมวัฒน์  ชะเอม
 
1. นายสมพงษ์  มัจฉิม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 41 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญเพ็ง
2. เด็กชายหิรันยวัต  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวปาริชาติ  ยี่โถ
2. นางรจนา  ยานะกุล
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.8 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกุมภาพันธ์  เคี่ยนคำ
2. เด็กหญิงณัฐชะภร  สักคู
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สายบัวต่อ
4. เด็กหญิงนิยาพร  ทิพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงปารมี  เกตุเอี่ยม
6. เด็กหญิงปาลิตา  บุญอิ่ม
7. เด็กหญิงฟารีดา  จ่างขัน
8. เด็กหญิงศิริวิภา  โจทย์ครบุรี
9. เด็กหญิงสุภาวดี  เมืองแสง
10. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงเปีย
 
1. นางสาวสุชาดา  แย้มจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  เชิงคีรี
3. นางสาวเฉลิมรัศมิ์  กำมะหยี่
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดงดอน
2. เด็กหญิงทอฝัน  คำจินดา
3. เด็กหญิงนิพาพร  จำปาล่า
4. เด็กหญิงปริยากร  ณะบุญ
5. เด็กหญิงพรชิตา  สุขจ่าง
6. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ช่วยหลำ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิเปี้ยง
8. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์ขาว
9. เด็กหญิงสุมาลี  สุขนวล
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  เจริญ
 
1. นางสาวชานัสมา  พงษ์วิทยานุสรณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พลเหิม
3. นางสาวสุภัสสร  เทียนสุข
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.66 เงิน 28 โรงเรียนพุ่ยฮัว 1. เด็กหญิงกชกร  คงสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  สอนด้วง
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขมั่น
4. เด็กหญิงนลินี  ศรีสำรวจ
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  นูสา
6. เด็กชายปรเมศวร์  คำชื่น
7. เด็กหญิงภรณ์ชนก  เมฆพัฒน์
8. เด็กหญิงภัทรศิรินทร์  บุตรทุมพันธ์
9. เด็กหญิงวรกานต์  ชลกาญจน์
10. เด็กหญิงวลัยพรรณ  สายทอง
 
1. นางพิกุล  นุ่มนิ่ม
2. นายมนตรี  ตุ่มน้ำ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  จูอ๊อด
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 74.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พนมพจน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกียรติยะ
3. เด็กชายจิรศักดิ์  พรมเนตร
4. เด็กหญิงจิรัชญา  พนมพจน์
5. เด็กชายณัฐวัตร  แสนสุข
6. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดสกุณี
7. เด็กหญิงภัทรปภา  ขอบทอง
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์ระแหง
9. เด็กหญิงลีลาวดี  กลิ่นทิม
10. เด็กหญิงวราภรณ์  เวียงคำ
 
1. นายณฐพร  ทักษิณ
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
3. นางอิสรีย์  ชัยวัฒน์ดำรงสุข
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 77.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กชายกฤตานนท์    สวนม่วง
2. เด็กชายกฤษฎิ์ณภัค  บัวขำ
3. เด็กชายกฤษณพงศ์    สุกร
4. เด็กชายกิตติชัย   จำปี
5. เด็กชายธินปัท   โพธิ์เพ็ชร
6. เด็กชายปาราเมศ  ขันสิงหา
7. เด็กชายภูสิทธิ  ยึดมั่น
8. เด็กชายอดิลักษณ์    มยุฤทธิ์
9. เด็กชายอภิรักษ์    คงประจักษ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์   ก้อนสะเทื้อน
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อ่อนปูน
2. นางสาววิมลลักษณ์    เลี่ยมตระกูล
3. นายคำรณ    มีรอด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฟักแฟง
2. เด็กชายจิรพัฒน์   แก้วฟ้า
3. เด็กชายนพีพัฒน์  ศรีทามณี
4. เด็กชายนิติภูมิ  เรียงปู่
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ถานสีมี
6. เด็กชายรัฐพล   ภิญโญ
7. เด็กชายรัฐภูมิ  พานทอง
8. เด็กหญิงลิชา  สุริยันต์
9. เด็กชายศิวสรรค์  มั่นเหมาะ
10. เด็กชายเพชรพงศ์  ขวัญเมือง
 
1. นายพงษ์สิทธิ์    อ่อนปูน
2. นางสาวจีราวรรณ   คำเพ็ชร
3. นายเมธา   สังข์ทอง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ลิงจี้ ลุงคะ
2. เด็กชายศิวกร   เปรมจิต
 
1. นายสุรชัย  ประยูร
2. นางปาริชาติ  อินต๊ะกัน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ถ่ายถอน
2. นายศุภโชค   อ่ำอิ่ม
 
1. นางศิริพร   รมณียกุล
2. นายเสริมศักดิ์    จงบริบูรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงสุรภา   อินสุวรรณ
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพรธีรา  ทับทอง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. นางสาวเกวลิน  ไตรผล
 
1. นางนิตยา  ฤทธิ์กระจาย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพาทินธิดา   บุญคง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงจันทร์สุคณธ์  ประสมวงศ์
 
1. นายพงศ์ภัค  ประสมวงศ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. นายธวัชชัย  พูลล้น
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ทองเชื้อ
 
1. นางสุรีย์พร  เอี่ยมสืบทับ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  นวลลภ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  บุญธปัญญา
2. เด็กหญิงพรนัชชา  บุญช่วย
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงกรกมล  คำดี
2. เด็กหญิงพัฒณิตา  รังสรรค์
 
1. นางสาววชิรา  แก้วเนตร
2. นางสาวนภากรณ์  จันโททัย
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงญาณิศา  กังวาล
2. เด็กหญิงฑิตยา  เลื่อนลอย
 
1. นางสาววชิรา  แก้วเนตร
2. นางสาวกันยารัตน์  เมธาวงศ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประสมวงศ์
 
1. นางนิ่ม  กาไหล่ทอง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงกิตติกา  อินทร์จันดา
2. เด็กหญิงชนมน  บุญขาว
3. เด็กชายสิทธิกร  สนธิกุล
 
1. นางบุษบา  จั่นเพชร
2. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   เพ็ชรรัตน์
2. เด็กชายวีราชิน  นาคแย้ม
3. เด็กหญิงสิรินทรา  แรงทอง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จิตเจริญ
2. นางสาวอาภาภรณ์  มีสุโข
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงปทิตตา  อยู่พ่วง
2. เด็กชายวัชรพล  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงสุกันยา  บุตรสะไล
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
2. นางสมหวัง  ทวิตชาติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายจิรายุส  เถื่อนถ้ำ
2. เด็กหญิงชิดชนก  พันธ์ุโศก
3. เด็กชายธีรศักดิ์  นาคขวัญ
4. เด็กชายพงศธร  พลธีระ
5. เด็กชายภีรภัทร  กลิ่นหอม
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  เผือกอุดม
 
1. นางสาววารี  องอาจ
2. นายเรืองวิทย์  พุ่มพวง
3. นายสุเมศร์  จันทร์ภู่
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  บุตรทอง
2. เด็กชายกันฑ์ชนก  อุปโภค
3. เด็กหญิงกัลยกร  กองโกย
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ปลื้มจิตร
5. เด็กชายฉัตรชัย  แสงเทียน
6. เด็กหญิงฐิตาพร  บริวุฒิ
7. เด็กหญิงฐิติชญา  ขาวดี
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  คันศร
9. เด็กชายนนทกร  คำยวง
10. เด็กชายนภัส  อยู่สุข
11. เด็กชายบรรดิษฐ์  เคียงข้าง
12. เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงม้าย
13. เด็กหญิงปิยธิดา  คำมูล
14. เด็กหญิงพรภิรมย์  มะลิเป็น
15. เด็กหญิงภัทราวดี  ขอสุข
16. เด็กชายภูมิภัทร  พลเลิศ
17. เด็กชายรัตนพล  นินทกาล
18. เด็กหญิงวณิชยา  ปาลี
19. เด็กหญิงวรัญญา  รุณเกล้า
20. เด็กชายศักรินทร์  สัตพันธ์
21. เด็กชายสัญญากร  เกตุห้อ
22. เด็กหญิงอุดมพร  ขุมเงิน
23. เด็กชายเจษฎา  เถื่อนถ้ำ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันดี
2. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
3. นางสาววัชรินทร์  รัตนนิลอมร
4. นางสาวสุนิสา   แดนสุวรรณ์
5. นายกิตติพิชญ์  นิมานะ
6. นายไพศาล  วงษ์ราช
7. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
8. นางสาวสุพัตรา  หมวกละมัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายดนัย  กลิ่นเจาะ
 
1. นางกันนิกา  ธรรมราช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นุ่มด้วง
 
1. นางสาวชฎารัตน์  โกศัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.66 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ครุธนวล
 
1. นางนิภาพร  คงวุธ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โอฬาร
 
1. นายเผด็จ  กาศร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กชายทยุติธร  บัวผัด
 
1. นางรุจิรา   น้อมเศียร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายพฤทธิ์  มะเรือง
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงบุษยาภรณ์  สมบูรณ์
 
1. นางศุภาวีร์  คะนิกา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงชิดชนก  พันธ์โศก
 
1. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายธนภัทร  ชุมทอง
 
1. นางสาวพิมภาพร  แจ่มหม้อ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 14 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  คำดี
 
1. นางสาววฤณพร  แก้วทุ่ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงชฎาภา  รัตนวงค์
 
1. นางสาวรวิสรา  แก้วเกต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิรัง
 
1. นางระเบียบ  โคตรจันทึก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างคำ
 
1. นางสาวศิริพร  อนุชิตชาญชัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายพฤทธิ์  มะเรือง
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาดา  สอนธรรม
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  วิสูงเร
 
1. นายไพโรจน์  สุขนุ่ม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 1. เด็กหญิงกชพร  สุวรรณกูล
2. เด็กชายกรกฎ  นามกรณ์
3. เด็กชายกฤษฏา  ดีเทียน
4. เด็กชายกิตติศักดิ์   นาวา
5. เด็กหญิงกิติยา  บุญพยุง
6. เด็กชายคุณานนท์  ด้วงลา
7. เด็กชายชมชัย   บุณยมณี
8. เด็กหญิงชาลิชา  ชังโห้
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   นงนุช
10. เด็กชายณัฐกิตติ์  จงบริบูรณ์
11. เด็กชายณัฐชนน   พิมเสน
12. เด็กชายณัฐพล  ทอนไสระ
13. เด็กชายธรรมรัตน์  กล่ำผันผ่อน
14. เด็กชายธีรศิลป์   จุติ
15. เด็กหญิงนภาภรณ์  ศูนจันทร์
16. เด็กหญิงบัวบูชา  ดีสงคราม
17. เด็กหญิงปริญสิริ  ชัยเสริมเทวัญ
18. เด็กหญิงปัณณพร  เทพนิมิตร
19. เด็กหญิงปิยะดา  นพดล
20. เด็กชายพงษ์พัฒน์   โยชนะ
21. เด็กชายพิพัฒพล  นิระโทษะ
22. เด็กหญิงพิมชนก  สุวรรณรัตน์
23. เด็กหญิงพิมพิกา  การงาน
24. เด็กหญิงภัทธิดา   กลางเวหา
25. เด็กหญิงภาณิศา  นามกรณ์
26. เด็กชายรัฐพร   จรรังกา
27. เด็กหญิงลัดฏาภา  ขอบเหลือง
28. เด็กหญิงวนิดา  ประสงกุล
29. เด็กชายวรเทพ   ปราบคะเซ็น
30. เด็กชายวีรภัทร   เกิดผล
31. เด็กชายวีรภัทร  เลื่องลือ
32. เด็กหญิงศรัณย์พร  นักเรียน
33. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองลาด
34. เด็กหญิงสิริวรรณ   จุติ
35. เด็กหญิงสุพิชชา  หว่างพันธุ์
36. เด็กหญิงอนัญญา  สาดิษฐ์
37. เด็กชายอนุสรณ์  นมัสการ
38. เด็กชายเนตรวัฒน์  ทูลมาก
39. เด็กหญิงเปรมฤดี   นิพล
40. เด็กชายแสงสหมิตย์  แสนโสม
 
1. นายชัยนาม  บุญนิตย์
2. นางโสภาคย์  ขอสวัสดิ์
3. นางสาวนิสารัตน์  จักจั่น
4. นางนิภาวรรณ  เจริญวัย
5. นางสาวสุมนฑา  เพ็งจันทร์
6. นางภัทราภรณ์  ปักษี
7. นางสาวอพิรดี  พินิจมนตรี
8. นางสาวจริยา  ยังสนิท
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายนฤพัทธ์   ศรบุญทอง
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสุธี  หอมบุปผา
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  ปุรณะวิทย์
 
1. นายสุธน  ไต่ถาม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ผาสบาย
 
1. นายเพชรโสธร  เนื่องมี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทา
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงพิมชนก  วงศ์จันทร์
 
1. นายเพชรโสธร  เนื่องมี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายหัสดิน  จันทร์มา
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงตวงทอง  เชี่ยวชาญ
 
1. นายเพชรโสธร  เนื่องมี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายปิยะพัทธ์  ทองเวียง
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นทอง
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  บรรพบุรุษ
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  รื่นเกษร
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  งามละม่อม
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ระลึกดี
 
1. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังจันทึก
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 5 โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายชัยธวัช  ชัยพร
 
1. นายสุธน  ไต่ถาม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กชายนพณัฐ  จินดา
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงน้อมเกล้า  ระวังภัย
 
1. นางอุมาพร   รังสิวุฒาภรณ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สระพินครบุรี
 
1. นางจุฑามาส  นาคำภา
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงกัลยากร  ม่วงเอี่ยม
2. เด็กหญิงจินตนา  ขอบใจ
3. เด็กชายชนากร  สวัสนะที
4. เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีจุลณีย์
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ประทุม
6. เด็กหญิงวรรณธนา  แก้วกามูล
7. เด็กชายอภิวัฒน์  เจื้อยแจ้ว
8. เด็กหญิงอภิสรา  ระลึกดี
9. เด็กหญิงอาภาภัทร  กลิ่นฤทธิ์
 
1. นางสุธีรา  กรณ์ทอง
2. นายจรัล  ทรัพย์สิน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  งามละม่อม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงชนิตา  อินทร์วิโรจน์
4. เด็กหญิงดวงพร  ระเริง
5. เด็กชายธีรภัทร  สุขมาก
6. เด็กหญิงปาลิตา  อาจสูงเนิน
7. เด็กชายพัชรพล  พุ่มน้อย
8. เด็กหญิงพันทิวา  แก้วสาสุข
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  รื่นเกษร
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์   พลมาก
3. นางสาวมณีพิมพ์  วรรณภพ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชมม์นิภา  จูเปีย
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศศิอภิรัตนากูล
3. เด็กชายชวัลวิทย์  ดอนไพรแดง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญประเสริฐ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  กองทรัพย์
6. เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ทองคำ
7. เด็กชายปิยะพัทธ์  ทองเวียง
8. เด็กหญิงพรนิภา  บรรพบุรุษ
9. เด็กชายพศวีร์  นาคำพา
10. เด็กหญิงยุพาพรรณ  ลำดับ
11. เด็กชายวิศรุต  วงศ์วิเศษ
12. เด็กหญิงสมฤทัย  สวัสดี
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ลือเฟื่อง
14. เด็กหญิงอภิญญา  จรลี
15. เด็กหญิงเกศริน  ดนตรี
 
1. นายวิญญู  รังสิวุฒาภรณ์
2. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
3. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
4. นางสาวกุลจิรา  เกิดผล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กระแสร์
2. เด็กหญิงชิดชนก  พันธ์โศก
3. เด็กชายณภัทร  ศรีเนตร
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวพิมพ์
5. เด็กชายธีรภัทร  ทักขิณะ
6. เด็กชายพัฒนกิตติ์  แตงอ่อน
7. เด็กชายพิทวัส  คนมั่น
8. เด็กชายพุฒิพงศ์  กันคำภา
9. เด็กชายมานะ  สมนึก
10. เด็กชายวรกานค์  ขอบใจ
11. เด็กชายวีรวุธ  เถาวัลย์
12. เด็กชายวุฒิชัย  สิมลี
13. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงสุพัณนดา  สายลา
15. เด็กชายหิรัญยวัต  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายมณเฑียร  จันทร์น้อย
2. นายจรัล  ทรัพย์สิน
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายชัยณรงค์   รักษ์อารี
2. เด็กชายณัฏฐกร   เอมอิ่ม
3. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทา
4. เด็กชายณัฐพล   วรคุฒ
5. เด็กชายณัทพัฒน   ยิ้มมาก
6. นายธีรพล  บัวผัน
7. เด็กชายนนทพัทธ์  นิ่มสมบัติ
8. เด็กชายนฤพัทธ์   ศรบุญทอง
9. เด็กชายนิรุต   สุขสวรรค์
10. เด็กชายบุญประเสริฐ   สุวรรณวิจิตร
11. เด็กชายวรากร   ทับตรา
12. เด็กชายสรวิทย์  พุ่มมาลี
 
1. นายนิทัศน์   ชูเชิด
2. นางอมรรัตน์   รักบัว
3. นายจักรพรรณ   จันทร์ศรี
4. นายวัชรา   บุญคง
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง 17 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  อินสอาด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เตือนสติ
3. เด็กหญิงกรองแก้ว  แย้มวัตร
4. เด็กชายจิรภัทร  บุญเส็ง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอิน
6. เด็กชายณัฐนนท์   โพธิ์รอด
7. เด็กชายณัฐนันท์  จาดเสม
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองมี
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ด่านเทศ
10. เด็กหญิงนิมาลัย  กอไม้
11. เด็กหญิงพาณิษา  กลิ่นเจาะ
12. เด็กหญิงพาฝัน  แสงศรี
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรภักดี
14. เด็กชายยศกร  ลอยเอี่ยม
15. เด็กหญิงรพิพันธ์  พันแจ่ม
16. เด็กหญิงลลนา  หรุ่นขำ
17. เด็กหญิงวรรณวลี  นิลจันทร์
18. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นิลจันทร์
19. เด็กหญิงสุมินตรา  อินอยู่
20. เด็กชายเพิ่มพูล  แพรบุตร
 
1. นายถวัลย์   พรมพุก
2. นางพิมพา  กมล
3. นางลำดวน  เกิดศรี
4. นางชนนิกานต์  มูลขำ
5. นางสาวศรัณยา   อยู่แย้ม
6. นางสาวสุชานันท์  วรวัฒนานนท์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงกรองกนก  บุตรยา
2. เด็กชายคุณากร  อาจรอด
3. เด็กหญิงฐิตาพร  คาดหมาย
4. เด็กชายทศพล  บุตรโครต
5. เด็กชายธนาธิป  จันทร์ท่าจีน
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  มีเจริญ
7. เด็กชายปกรณ์  กิ่งข่อยกลาง
8. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะวาด
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  มอไธสง
10. เด็กชายอริภัทร  อุปถัมถ์
 
1. นายไพศาล  วงษ์ราช
2. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
3. นางสาวกาญจนา  ศิริปโชติ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัพไทย
2. เด็กหญิงจิราณี  จันทร์นิ่ม
3. เด็กชายทักษิณ  อุดพันธ์
4. เด็กชายธนกานต์  นาคสุข
5. เด็กชายนรินทร์  ฟักเสือ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แร่เพชร์
7. เด็กหญิงสองเมือง  ผิวศรี
8. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ทับทิมศรี
 
1. นายอภินันธ์  อินเรือน
2. นางสาวสิรินัดดา  ยอดยิ่ง
3. นางกรรชิตา  จิราภิวัฒน์วงศ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุผา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองคํา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ติ๊บปินวงค์
4. เด็กหญิงธัญพร  อภิโล
5. เด็กหญิงธันชนก  มีสุโข
6. เด็กหญิงพิมพิกา  โพทาพันธ์
7. เด็กหญิงศศิกานต์  สายวงศ์
8. เด็กหญิงสุกัลญา  มะณี
9. เด็กหญิงสุภิญญา  อุทธิยา
 
1. นายอดุลวิทย์  นอศรี
2. นางสิรินาท  คำชู
3. นายกิตติพงษ์   ม่วงเย็น
4. นางสาวสิริวิมล  ทานะ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 79.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แสงฮาด
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์  หนองรั้ง
3. นายภัคพล  อุตสาหะพรมมินทร์
4. เด็กชายวรพงษ์  ยะโพ
5. เด็กชายสมคิด  วงค์อินต๊ะ
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  วรรณวงค์
2. นางชัญญาพัชญ์  สืบอ้าย
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1. เด็กชายทรงพล  มูลฑา
2. เด็กชายสุภาพ  เครือปู่
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์เที่ยง
2. นายชวลิต  เอี่ยมเขียน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ทัศนา
 
1. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงบุณณดา  พรมสุบรรณ
 
1. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  โคตรสุวรรณ
 
1. นางสาวมลธิตา  โกศล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ยนวงศ์
 
1. นางสาววรพรรณ  เอมเอี่ยม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 37 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงพรกนก  เรือนเต็ม
 
1. นางสีแพร  แสงเงิน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทรดี
3. เด็กหญิงธัญภัค  เวียนระวัง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  ผุดมาก
5. เด็กชายมงคล  น้อยมั่น
 
1. นางสาวอัญชิสา  สารีบุตร
2. นายจรัญ  ขำพงศ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.38 เงิน 25 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วชิน
2. เด็กชายภูตะวัน  นิมานะ
 
1. นางสาววฤณพร  แก้วทุ่ง
2. นางสีแพร  แสงเงิน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กชายธนพล  คงเจริญ
2. เด็กหญิงศศิธร  วรรณกุล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ประทาน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.67 ทอง 13 โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ศิลปะชัย
2. เด็กหญิงอรปรียา  เเซ่หล่อ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  บริสุทธิ์
2. นายเฉลิม  คมขำ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1. เด็กชายกิตติภพ  กิ่งนอก
2. เด็กชายธนกฤต  คงคา
3. เด็กหญิงปาริตา  ศิลารัตน์
4. เด็กหญิงสุภิญญา  ลาดปาละ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  แก่นทอง
6. เด็กหญิงอาทิตญา  สร้างนอก
 
1. นายวรวุฒิ  เกตุเนียม
2. นางนันทิกร  อินทรศิลา
3. นางสาวอรัญญา  วงศ์เครือ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกรรวี  พาหล
2. เด็กชายธนภัทร  เมฆหมอก
3. เด็กชายมนตรี  สัมพันธ์
4. เด็กชายวรโชติ  อินทร์กำแพง
5. เด็กชายศิวกรณ์  เครือวัลย์
6. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ควรจาม
 
1. นายเนติพง  จันทราช
2. นายดุสิต  กระแสร์
3. นายทนงค์  อ้นทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง 24 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายชนัชพร  ประทุม
2. เด็กชายชินวัตร  กล่อมใจ
3. เด็กชายพงศธร  พลธีระ
4. เด็กชายพิทวัส  คนมั่น
5. เด็กชายรัชพล  อยู่อ่ำ
6. เด็กชายวัชระ  แจ่มสะอาด
7. เด็กชายสุธาพงษ์  สายสินธุ์
8. เด็กชายอรรควัฒน์  สอนมา
 
1. นายโสภณ  ปุณณประดับกิจ
2. นายวิเศษ  สุขทอง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 71.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  บทมาตย์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ์  ภิญโญ
3. เด็กหญิงธนาวรรณ  อนุกูล
4. เด็กหญิงนริศรา  โมหะจิตร
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โพพันธุ์
6. เด็กชายระติวัฒน์  ลุงคะ
7. เด็กชายอนุสรณ์  เพิ่มพูน
8. เด็กหญิงอินทุอร  บุญมา
 
1. นายสุรชัย  ประยูร
2. นางปาริชาติ  อินต๊ะกัน
3. นางยุวธิดา  อ่อนศรี
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจียนพันธ์
2. เด็กหญิงญาดา  เล็กศิริ
3. เด็กหญิงบุญญากานต์  มั่นคง
 
1. นางมณี  เผือกใต้
2. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สร้อยสุวรรณ์
2. เด็กหญิงประภัสสร    เมฆดั้น
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ยอดอาจ
 
1. นายนิรุธ  หาญกาย
2. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์สวรรค์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายธิติธร  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงสุนิศา  ขยัน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุรยาตร
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  อินทนนท์
2. นางพรทิพย์  ตูหม่อง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เกิดแพร
2. เด็กหญิงปิมนภา  ทิ้งชั่ว
3. เด็กหญิงวรกมล  ทำความชอบ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  อ่อนสองชั้น
2. นางสาวสาวิตรี  อิ่มสมบูรณ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วรรณบุตร
2. นายณัฐดนัย  โสทะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายวีรภัทร  มั่นเกิด
2. เด็กหญิงสรัลพร  พารุ่ง
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผิวเณร
2. เด็กหญิงวีณาพร  สอสุดใจ
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพร  บุตรโคตร
2. เด็กชายแฝดพี่  โชติโก
 
1. นางเมษา   ศาสตร์นิยม
2. นางสาววฤณพร  แก้วทุ่ง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. นายคมสัน  ยอดแปง
2. นางสาวพรนภา  เป่าเศก
 
1. นางสาวภัทรพร  การะแบก
2. นางพัชรินทร์  ชุมภูงาม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงชนัญญา  เหมันต์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ผิวแดง
 
1. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
2. นายนิกร  ลี้สกุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายธนากร  ชายกลั่น
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  อาจรอด
 
1. นางสาวแพรวพราว  พ้นภัย
2. นางสาวเจน  สำราญจิตร
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1. เด็กชายตั้งใจ  เอ่งล่อง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แหลมหลัก
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุขเจริญ
2. นางสาวจุฑามาศ  สุขแสวง
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  แก้วงาม
2. เด็กชายอนาวิน  สง่าชาติ
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นายวิฑูรย์  กาเฟยวงค์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 31 โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายสิทฐิพร  โหนนา
2. เด็กชายเขมทัต  จันโททัย
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สะพรั่ง
2. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายขวัญชัย  แก้วกัญจะ
2. เด็กชายเดชานนท์  ชาตรี
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
2. นางสาวอัจฉริยา  สะพรั่ง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกิตติคุณ  อินต๊ะชัย
2. เด็กชายวีรภัทร  มั่นเกิด
3. เด็กชายสรวิศ  พันธ์หนองหว้า
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายฐานิสร  ทองสุข
2. เด็กชายลัทธพล  พรมสอน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  นาคแย้ม
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
2. นายวิโรจน์  ชูภักดิ์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงปัญชญา  แผลงฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ถุงทรัพย์
 
1. นายฤทธิรงค์  แดงหล้า
2. นางสาวจารุเนตร  ดวงเดือน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ละอองทรง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  พรรณสาร
3. เด็กชายอนุสรณ์  สีแก้วดี
 
1. นางประทุม  นิโสกะ
2. นางศรีนวล  นนทธิ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายชาญชัย  แช่มชื่น
2. เด็กชายรัฐพล  สุขกล้า
3. เด็กชายสถาพร  เครือพรมมา
 
1. นายสุรัตน์  บุญสุข
2. นายมงคล  ขันทะสีลา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงธัญเรศ  ทองบาง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ลือชาพันธ์
3. เด็กหญิงอรปรียา  คำทอง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวเจน  สำราญจิตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงชลธิชา   เมฆพุฒ
2. เด็กหญิงนิศาชล   อินปรางค์
3. เด็กหญิงวรณิกา   กาวีวัง
 
1. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
2. นางสาวปนัดดา  เดชแฟง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  บัวเข็ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงณัฎสินี  แสนประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  คำสอน
5. เด็กหญิงธัญชนก  บัวหลวง
6. เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นางสาวขนิษฐา  ขวัญแย้ม
3. นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ผาด่าน
2. เด็กหญิงณัฐกฤษตา  จันทร์บุตร
3. เด็กหญิงปราชญ์ญา  รักบ้านแก่ง
4. เด็กหญิงปาณิศา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงมนต์นภา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงสุชานันท์  รัตน์บ้านด่าน
 
1. นางอรีรัตน์  พระริต
2. นางสาวกาญจนา  ธิชากรณ์
3. นางชญาลักษณ์  ชยสรรพสิทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านห้วยตม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  แสงชาติ
2. เด็กหญิงพิชชญารักษ์  ลาดกุดลิง
3. เด็กหญิงอาจริณี  สียา
 
1. นางสาวปรางทิพย์  เจี้ยมกลิ่น
2. นางสาวสุพัตรา  มูลเณร
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 26 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงชนินาถ  โพธิ์ไทร
2. เด็กชายสุกฤต  คิดสนอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นาหุ่น
 
1. นางภานุมาศ  เขตบรรพต
2. นางชนิสรา  อินทร์หอม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายณัฐพล  เนาวกูล
2. เด็กชายนภทีป์  จักร์มาสุ
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ช้างดี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เจริญสุข
2. นายจักรพงศ์  หยุดยั้ง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พุฒิฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกิดขาว
3. เด็กหญิงศิริพร  ปริมาณ
 
1. นางวัจนา   สำอางค์
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กชายปฏิทิน  โสบกระโทก
2. เด็กหญิงสุทัตตา  สร้อยสุวรรณ์
3. เด็กชายอนุภัทร  ดูสอาด
 
1. นางสาวภัคดิ์ชามน  จันทร์สุข
2. นางสาวรจนา  ใจทิม
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กชายปิยนันท์    จันทร์งาม
2. เด็กหญิงพัชราภา   ทองย้อย
3. เด็กชายภัทรพล   คำบาง
 
1. นางอลิษา  ชื่นนิรันดร์
2. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์สวรรค์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กหญิงจรรยพร  จงบริบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองเทศ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสิทธิ์
 
1. นายวินัย  เพชรแบน
2. นางจิตติมนต์  อัครจรัญรัตน์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุญเม่น
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เนืองศิลป์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อูปเสาร์
2. นางสุภาณี  มูลคำ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายคุณวัฒน์  เจริญงาม
2. เด็กหญิงพุทธิปภา  ทองเชตุ
3. เด็กหญิงวิภาวี  พุ่มต้นวงค์
 
1. นางสาวนันทนา  เขาชม
2. นางสาวจันทร์นิภา  พุกบางจาก
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  ใจประเสริฐ
2. นางสาวรักศิกา  อินทรพาณิชย์
3. นางสาวศุภรัตน์  มิดชิด
 
1. นางสาวสุพรรษา  ฉิมพาลี
2. นางสาวศลิษา  โต๊ะถม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายธีรภัทร  ชะนีประโคน
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงสุมนรัตน์  พนมพจน์
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางอิสรีย์  ชัยวัฒน์ดำรงสุข
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เดชพงษ์
2. เด็กหญิงปิยมาศ  เขียวสี
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  ดอนแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  จันต๊ะนาเขต
2. นางนิษฐ์พัชก์  จันทร์เกษม
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 43 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงพศิกา  ทาวงศ์ษา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เรือนเพ็ชร
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  ลุงคะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฤกษ์บวร
2. นางสาวกาญจนา  เลาคำ
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมพิราม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  อยู่เป้า
3. เด็กหญิงเนตรนภา  มีมูล
 
1. นางสาวอนุสรา  พันธุ์เดช
2. นางวิภาวรรณ  อภัยศรี
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แก้วบุรี
 
1. นางศรีไพร  บุญญา
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์   ยิ้มเทียน
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงนิพิชฌม์ชา  พัชรสิริณพร
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงอภิชญา  โตจริง
 
1. นางสายชล  จั่นเพชร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กฤษสำโรง
 
1. นางสาววรวรรณ  จักรบุตร
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์นัด
 
1. นางสาวสุกัลยา  คงมา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวจุฑามณี  ถุงปัญญา
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนพรัตน์  เมืองหลวง
 
1. นางสาวกิตติยา  กองคำ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปานสูงเนิน
 
1. นางสาวมาลินี  ดอนไพรเมือง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 14 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1. เด็กชายเดชชัย  อาจใจ
 
1. นางทัศนีย์  เอี่ยมแจง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   กลั่นรูป
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมมา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงอนัญญา  นาคประเสริฐ
 
1. นางรัชฎาพร  สีแก้วเขียว
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ใจอ้าย
 
1. นางสาววรวรรณ  จักรบุตร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนภาเกตน์  แซ่ม้า
3. เด็กชายพีรกานต์  มุ้งอย่าง
 
1. นางชญาลักษณ์  ชยสรรพสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  ธิชากรณ์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กชายณภัทรพงศ์   เชิดแสงแก้ว
2. เด็กหญิงพรชนก   พุ่มหมัน
3. เด็กหญิงสุนิศา   รัตนพงศ์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  คำเพ็ชร
2. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์สวรรค์
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เตือนสติ
2. เด็กชายพงศกรณ์  หาญกล้า
 
1. นายโสภณพิศุทธิ์  เกิดทวี
2. นางพัชราภรณ์  วรรณโชค
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 43 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ก้านเงิน
2. เด็กหญิงสุภนิดา  สุวรรณะ
 
1. นางสาวนุชจรี  ตาเปี้ย
2. นางสาวนุชชาดา  ขุนบุญ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงธนัชญา  อยู่รัตน์
 
1. นางสาวศิริพร  อนุชิตชาญชัย
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กชายไกรวุฒิ  เขยพุดซา
 
1. นางสาวเสาวพร  มาอรุณ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กลมมล
 
1. นางนุชนาถ  พรศิริโชติรัตน์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1. เด็กหญิงรจนา  สุทธหลวง
 
1. นายพงศกร  บุตรลพ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงพรชนัน  คนฉลาด
 
1. นายวรจักษ์  กำหนด
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงศ์พิริยากร
 
1. นายณัฐวุฒิ  บัวเขียว
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายกิตติพศ  ศรีนนท์
 
1. นางสาววรวรรณ  จักรบุตร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายณวัฒน์  บัวสะอาด
 
1. นายนราธิป  บุญชุ่ม
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านนาพง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงทอง
 
1. นายวีระพงค์  พิมพกันต์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายอินธเดช  อินทะจันทร์
 
1. นางสุมาลี  ภู่ตระกูล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 61.67 ทองแดง 20 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กหญิงวิยะดา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวกลิกา  ชัยทอง
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงอิษฐ์อานิก  เทพเทียนชัย
 
1. นางสำเนียง  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจ์  คำวงค์
 
1. นายสมเจตน์  เกตุขาว
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุณิษา  เหง่าลา
 
1. นางรุ่งรวิน  เนตรดี
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1. เด็กชายจรัลชัย  เขียวสี
 
1. นายสุรเดช  ยิ้มประดิษฐ์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงกิตติมา   คงเสือ
2. เด็กหญิงจีรนันท์    อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงจุฑาพร   ฤทธิ์โพธิ์
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   มีใจ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   สุนแก้ว
6. เด็กหญิงยุภากรณ์   เถาโต
7. เด็กหญิงหทัยชนก   มณเฑียร
 
1. นางสาวกรภัทร์  หมอนดี
2. นางสาววริศราภรณ์   วสุวัฒนศรี
3. นางสาววิลาสินี  ขนาดนิด
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1. เด็กชายกวิน  กันทะ
2. เด็กชายรามิล  ปิ่นทอง
 
1. นายวิฑูรย์  สุวรรณชัย
2. นางสาวปิยะดา  เชื้อพล
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 1. เด็กชายกิตติกูล  ตาลเตี้ย
2. เด็กหญิงวนิดา  อยู่สน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แสงเทียน
2. นายปฏิภัทร์  จงรู้ธรรม
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวรพงษ์  วรเมจกานนท์
2. เด็กชายศิวกร  แกล้วกล้าหาญ
 
1. นายวัลลพ  นวลคำ
2. นายกรวิทย์  ขุมทอง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายพรหมมินท์  พลไกร
2. เด็กชายสุวัฒน์  คำนึงควร
 
1. นางวิไล  แก้วเนตร
2. นางสาวสมพร  นุชเปรม
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์คช
2. เด็กชายศุภกรณ์  บุญน้อย
3. เด็กชายเจษฎา  นุกอง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  นิลจันทร์
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 1. เด็กชายบุญโชค  พุ่มหมัน
2. เด็กชายพีระพัทร์  สายบัวต่อ
3. เด็กชายสรวิศ  ชาติเสนา
 
1. นายธนกฤต  ทิอุด
2. นางสาวสุพัตรา   จุมปาเครือ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพนาวัล  หนูศรีคง
3. เด็กชายพีรพร  จันทนาม
 
1. นางศรีนวล  ดีประเสริฐ
2. นายธีระวุฒิ  ซาวเจริญ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วกล้า
2. เด็กชายภูริภัทร  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงสุภาวินี  แก้วกล้า
 
1. นางวรรณา  วงศ์ไชวะ
2. นางสาวกุสุมา  ชัยมงคล
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาพง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เวียนระวัง
3. เด็กชายอัศนัย  กัดจิตร
 
1. นายวีระพงค์  พิมพกันต์
2. นายไพรวัน  ทองศรี
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงณกุลรดา  เมตมันกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถาหมอ
3. เด็กชายธนากร   จันทรเดช
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีเหลือง
2. นางสาววนิดา  สอนเฒ่า
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 1. เด็กชายมาโนช  บุญแช่ม
2. เด็กชายวัชพงศ์  ประสมใจ
3. เด็กชายวิชา  นิลทกาล
 
1. นายจารุวัต   ยงพันธ์
2. นางสาวณัฐชยา   กุลทนาวงษ์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากสาน 1. เด็กชายชญานนท์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายปิยพงษ์  เหมือนหมอก
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  ญาณปัญญา
 
1. นายสว่าง  บุษรา
2. นางสาวณัฐธิดา  วงค์กาปิน
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายพรมมินทร์  มิ่งขวัญ
2. เด็กชายศิริชัย  เพียรทำ
3. เด็กชายสิริภัทร  บัวแก้ว
 
1. นางอัมพวา  อบเชย
2. นางปิยมาศ  สงธนู
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ลีโต
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มั่นแย้ม
3. เด็กชายสมบูรณ์  อยู่มา
 
1. นางยุพิน  สินาปัน
2. นางสาวสุกัญญา  รุ่งรัตนไชย