สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุมณฑา  ประไว
 
1. นางสาวณิดาวรรณ  ปันยศ
 
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายดนุสรณ์  ชมภูง่าว
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ปัญญาภู
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วันนาหม่อง
2. นางสาวออละษา  ชมภูง่าว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายบัณฑิต  พรมโสภา
2. เด็กชายภิเษกฤทธิ์  ว่องสาริกิจ
 
1. นางนงค์นุช  ไพรสนธิ์
2. นางสาวลิขิตตา  โคกมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.84 เงิน 33 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายเทอดเกียรติ  ยศเกตุ
2. เด็กชายเพชรายุธ  เพชรสุวรรณ
 
1. นางรุ่งเรือง  ทองหลวง
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   คำบุญมา
 
1. นางรัตนา  มาสิงห์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงยศยา   สุทธฤทธิ์
 
1. นางรัตนา  มาสิงห์
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร   สุทธฤทธิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  วันเกลี้ยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมารินี   ริศคำ
 
1. นางสาวณัฐิกานต์  วังเทียน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรศยา   มูลยา
 
1. นางศิวาพร   อินมา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 33 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   อ้นเนียม
 
1. นางสาวชญานิศา   พุทธอินทรา
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานานนท์
2. เด็กชายจิรศักดิ์   ขาวสม
3. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  ตาแปง
 
1. นายทักษิณ   ประสารศรี
2. นางสาวมนทิรา   มูลหล้า
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธ์ลิตชาฎ์   มั่นระวัง
 
1. นางสาวชลดา   มาปิง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80.2 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ซ้อมจันทา
2. เด็กชายกิตติทัต  วงษ์ดี
3. เด็กชายธนภูมิ  ขิงหอม
4. เด็กหญิงนิโลบล  ทะนันไชย
5. เด็กหญิงมินทร์ญาดา  มะตัน
6. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์เครื่อง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  น่วมอิ่ม
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองดี
9. เด็กหญิงศุภัชญา  วันเกลี้ยง
10. เด็กชายเมษา  วันงาม
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางสาวรติมา  จันจร
3. นางสาวปภาวีธนภรณ์  พรมจวง
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ธีระวัฒนชาติ
2. เด็กชายธนชาต  จิตรักญาติ
3. เด็กหญิงพรธีรา  ผมปัน
 
1. นางชนม์ษญาณินท์  ขวานา
2. นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76.6 เงิน 16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกัญญานัท  ธรรมใจ
 
1. นางสาวพัชรียา  กันธุระ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพีริญาพร  สุจิตร
 
1. นางสาวพัชรียา  กันธุระ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  นันใจ
2. เด็กหญิงชยพัทธ์  สีมา
3. เด็กหญิงธนัชพร  คำภิระยศ
4. เด็กหญิงบุญญิสา  อินทร์จันทร์
5. เด็กหญิงอรชา  มีอินถา
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
2. นางเมธินี  นันทิยา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  สีเขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมณัส  โชคธัญยธรณ์
3. เด็กหญิงปภาวรินท  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงภัคนันท์  ยะจร
5. เด็กหญิงสิริกานต์  สีพรม
 
1. นางเมธินี  นันทิยา
2. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงปนัฎฎา  มงคลสิทธิ์
 
1. นางสุขสม  ฤทธิ์แสนตอ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  คันธชมภู
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงนรมน  สว่างทิศ
 
1. นางวิไลลักษณ์  แปงการิยา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 25 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายอภิชาติ  พรมมี
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 73.5 เงิน 11 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มูลคิด
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทังตุ่น
3. เด็กหญิงบุญฑวรรณ  หลงทอง
4. เด็กหญิงพัชรียา  จันที
5. เด็กหญิงพิชญา  จรรยานะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  หลงทอง
7. เด็กหญิงวิชญาพร  แปงการิยา
8. เด็กหญิงสุญาดา  ชมพูน้อย
9. เด็กหญิงอนันตญา  จันกัน
10. เด็กหญิงอภิญญา  นะหล้า
 
1. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
2. นางเมธินี  นันทิยา
3. นายดนัย  อู่ทรัพย์
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.33 เงิน 36 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อินดี
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
 
25 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 18 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มบำรุง
2. เด็กชายภาคิน  อินต๊ะปัญญา
 
1. นางนารี  สิงห์ทอง
2. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายภัทรพล  บุญประเสริฐ
 
1. นายวีระนัน  คำทิต๊ะ
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยาใจ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ธิเขียว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ยาใจ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญโชติ
5. เด็กชายวัชรพล  ขันกสิกรรม
6. เด็กหญิงสุชาดา  คำแก้ว
7. เด็กหญิงสุตาภัทร  เชียงรส
 
1. นายวีระนัน  คำทิต๊ะ
2. นางวรัญญา  เสียงโต
3. นางสาววัชราภรณ์   กำเนิดใส
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายธนารักษ์  มะณีจร
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ขำประดิษ
3. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีวิลัย
 
1. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
2. นางสุธินา  เข็มครุฑ
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 10 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายจิราภัทร  วงค์เทพ
2. เด็กชายธนวัฒน์  โนชัย
3. เด็กชายเอกราช  โนลาด
 
1. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
2. นายวีระนัน  คำทิต๊ะ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.8 ทอง 36 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  โมอินทร์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นายมนต์สะกันฑ์  เท็นผม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 61.8 ทองแดง 42 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหล่าโอก
2. เด็กหญิงประวีณา  เตปนะ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  อ้อยหวาน
4. เด็กหญิงอริสา  มีรินทร์
5. เด็กหญิงเปรมิกา  มุนินสาร
6. เด็กหญิงแพรวา  กากาล
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
3. นางสาววัชราภรณ์  ปันต๊ะ
 
34 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.8 ทอง 13 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงนุชวรา  ยาปัน
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  บุญคอย
3. เด็กชายวชิร  เขื่อนจะนะ
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คำทา
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ทองหลวง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำฟัก
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ทองหลวง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.2 ทอง 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกรกนก  กองบัว
2. เด็กหญิงกันยา  พรมน้อย
3. เด็กหญิงขวัญชนก  แดงแตง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธิจร
5. เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา
6. เด็กหญิงมณีมณฑ์  อินมูล
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินใจ
8. เด็กหญิงวริสา  ปลื้มอารีย์
9. เด็กหญิงสิรินทรา  คำเทศน์
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาดใหล
 
1. นายทองเพชร  ทองจันทร์
2. นางนงค์ลักษณ์  ทองจันทร์
3. นางสาวชยากร  ภักดี
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายจิราเจด   ชูสกุล
2. เด็กชายธีรนนท์   สุวิชัย
3. เด็กชายวุฒิชัย   จันทร์คำ
 
1. นายสุริยันต์  พิมใจ
2. นายอภิสิทธิ์  สว่างทิศ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. นางสาวปารียาพร  สอนสี
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สมบัติยา
2. เด็กหญิงพุทธาพร   พุทธิชัย
 
1. นายวรชัย  วริทธิ์วุฒิกุล
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 9 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกันตยา  ชาเตป
2. เด็กหญิงทิยาทร  อินทะจันทร์
3. เด็กหญิงนริสา  ทานัน
4. เด็กหญิงปานดารา  หล้าคำ
5. เด็กหญิงวรินยุพา  อาดตัน
6. เด็กหญิงวิมลมณี  อาจตัน
 
1. นางสาวยิหวา  ศรศิลป์
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
3. นางสาวลัดดา  ราชเพียแก้ว
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทมณี   อินปาจร
2. เด็กหญิงมุทิตา   จันกันยา
 
1. นายจีรพงศ์  ซาซง
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงธิตินา   ปัญญาคำ
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 24 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาววรุณยุพา  ทองสาย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยอดวงษา
2. เด็กหญิงกิติยา  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงภคนันท์  อินสุรันย์
 
1. นายบัณฑิต  นันตะเงิน
2. นางสาวมัชฌิมา  หิงส์คำ
 
46 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านงอมมด 1. เด็กชายพชรพล  สารเนียง
2. เด็กหญิงอภิษฎา  คำไวย์
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สุขเพียง
2. นางสาววิสุดา  จันทร์โสดา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายราชพฤกษ์  ขิงหอม
 
1. นายอิทธิเดช  ทาต่อย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงมุสิรา  สารบุญมา
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันโสดา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เจริญราษฎร์
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันโสดา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1. เด็กหญิงจุฑามาส  แสนยศ
2. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์ลา
3. เด็กชายอินทร์พิทักษ์  ดีมี
 
1. นางพจนีย์  คำดี
2. นางสาวศิริพร  จันลิ
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กชายชุติพนธ์  เบี้ยวน้อย
 
1. นางกัญกฤษ  เบี้ยวน้อย
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 74.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงธันยา  คำสละ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขันใจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันใจ
 
1. นายพสธร  วงค์ชารี
2. นายชิงชัย  สอนสัมฤทธิ์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   แก้วศรี
2. เด็กหญิงธิดากานต์  บุญลือ
3. เด็กหญิงนราธิป  อินสุ
 
1. นายพสธร  วงค์ชารี
2. นางสาวพิมพ์นภา  ไพบูลย์
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วบุตร
2. เด็กชายสิริภพ  เวรอักษร
 
1. นางสาวณัฐพร  มีโส
2. นายธีรพงศ์  สายยืด
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงวาเลนท์  ติคำ
 
1. นางนาฎสุดา  จุลเกตุ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายนนทกร  จันทยศ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงนนท์ธิดา  จูมเอื้อย
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ใจนวน
 
1. นางอรพิน  ศรีวรวิทย์
 
59 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  ก่อนสาย
2. เด็กชายธนิน  สุขสีใจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวจิราพร  ไชยสา
2. นางสาวพิมพารัตน์  สมหน่อ
 
60 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงปรียานุช  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวจิราพร  ไชยสา
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต
2. เด็กหญิงสโรชา  อินใจ
 
1. นายชรินทร์  เกิดพุ่ม
2. นางธัญญารัตน์  สอนสา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
2. เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง
3. เด็กหญิงสุวรรนี  มีใจ
4. เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา
5. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
6. นายไพรวัน  ออนสี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  กัลยา
2. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
3. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.66 เงิน 33 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ติคำ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
2. เด็กชายภานุพงค์  ไชยหาบุตร
3. เด็กชายศิขรินทร์  จันทร์พรหม
4. เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน
5. เด็กชายไพรวัน  ออนสี
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
2. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงจันทการต์  แก้วผัด
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมญา
3. เด็กหญิงณัชชา  อำนวนคณะ
4. เด็กหญิงณัชชา  เทมา
5. เด็กหญิงดารณี  ภาสุวรรณ์
6. เด็กหญิงปวีณา  นนทะโคตร
7. เด็กหญิงปวีนา  พงษาวดี
8. เด็กหญิงรติมา  อินทะขัน
9. เด็กหญิงวรรณภา  ขำหนู
10. เด็กหญิงวรัชยา  มีสอน
 
1. นางกมลรัตน์  ขิงหอม
2. นางสาวกมลชนก  อินทะนะ
3. นางกรรณิการ์  พรมพุก
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายจิรกิตติ์  หลวงแก้ว
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เกตุสิงห์สร้อย
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายชัยณรงค์  ทังตุ่น
2. เด็กชายอภินันท์  เสนาทิพย์
 
1. นางกรรณิการ์  พรมพุก
2. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงเมธาวารี  โยมมา
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายอนุวัตร  สมป้อ
 
1. นางวิลาวรรณ์  คำเหมือดแอ่
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายนิกร  นุวรรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  ขัดสี
 
71 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายกิตติภพ  เจ็กใส
2. เด็กชายอติชาต  วันเกลี้ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยทิง
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายนภัทร   เสาวภา
2. เด็กชายนัทธพงศ์   พรมจวง
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางนฤนาท  จรัสศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงศุฑามาศ   คำหารพล
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงศุภาทิพย์  เมาดา
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายทศพร  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงสุภาทิพย์  จันทร์วงศ์
 
1. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายธนากร  ทองไสย์
2. เด็กชายวราวุฒิ  สระทองเอก
 
1. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1. เด็กชายธนพนธ์  แพงผม
 
1. นายมนตรี  ศรมณี
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีแก้ว
 
1. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงภคพร  วงศ์สิทธิศักดิ์
2. เด็กชายสนธยา  นารี
 
1. นางวราภรณ์  ตั้นสูงเนิน
2. นายอัครวุฒิ  หงษ์สามสิบเจ็ด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองเจริญ
 
1. นางกฤษกาญชลี  บู่แย้ม
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.6 เงิน 36 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกันต์กมล  เวชสำเภา
 
1. นางสาวชนิกานต์  โนหลักหมื่น
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายกวินทิพย์  สุดยอด
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  แปงสอน
 
1. นางสาวชนิกานต์  โนหลักหมื่น
2. นางสุรีวัลย์  อยู่ชูฉาย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  แสนคุณา
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ตาลจรัส
3. เด็กหญิงโสพิน  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ปังคำ
2. นางชนัฎฎา  จูบรรจงค์
 
84 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.6 ทอง 23 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงนิชมล  โท่นดี
3. เด็กหญิงนิภาพร  พลอยนิล
 
1. นางฤทัยรัตน์  พิมใจ
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
85 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงพรชิตา  แปงสอน
 
1. นายรณชัย  บุญประเสริฐ
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กชายกฤษฎี  สีทา
2. เด็กชายธีรโชติ  มาคูณ
 
1. นายคมสัน  พิมพ์ทุม
2. นางสมพิศ  เกษแก้ว
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงกุลธรา  ชำนิจ
 
1. นางสาววิจิตรา  จันทร์กลับ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจตุรภัทร  พากันหา
2. เด็กหญิงณํัฐญาดา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงนลัทพร  อุปวรรณ์
4. เด็กหญิงสลิตา  ขิงหอม
5. เด็กหญิงเอมิกา  พากันหา
 
1. นางสาวลลิตา  ดาจันทร์
2. นางวาสนา  วงค์ชารี
 
89 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายคณาธิป  ชมสา
2. เด็กชายชวัลกร  มีทา
3. เด็กชายณัฐพล  เพชรดำ
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  มะลิวงษ์
5. เด็กชายธนพงษ์  น้อยนาฝาย
6. เด็กหญิงธัญญพร  จันทร์ทาบ
7. เด็กหญิงนาตาลี  ติคำ
8. เด็กชายปริญญา  หันถา
9. เด็กชายอชิตะ  อินดวง
10. เด็กหญิงอักษราณัฐ  คำยะอุ่่น
 
1. นางมัณฑนา  รูนบาง
2. นายณัฐพล  สุริวงศ์
3. นางสาวแก้วมณี  ทองอ่ำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงปัทมาพร  เที่ยงดี
 
1. นางสาวฐิดาพร  แก้วเขียว
 
91 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.5 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐชนน  อื้วหุ่ย
2. เด็กชายอาจารีย์ยา  เพชรดำ
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  มาปัด
 
1. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
2. นางลัดดาพร  ฟูแสง
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กหญิงธนาวดี  ทะวงษ์
2. เด็กหญิงนภสร  อภิยะ
3. เด็กหญิงมุขธิชา   ต๊ะใจ
 
1. นายวิวัฒน์  เต็งวิลัย
2. นางสาวสุรัสวดี  ผาริโน
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   นินเป้า
2. เด็กหญิงไพรินทร์   มูลคำก้อน
 
1. นางสาวสว่างจิตต์    จันทร์กลับ
2. นางสาวมนรดา    ลาปิ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายธนวิชญ์   คล้ายคลึง
2. เด็กชายธราดล   แก้วนิล
3. เด็กชายพยุงศักดิ์   โนวังหาร
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นายวิชิตร   พิใจ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพนมไพร    ชุมผา
2. เด็กชายวัชรพล    ศิลป์วัลย์
3. เด็กชายเอื้อมบุญ   คำอ้ายล้าน
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นายบัญญัติ    พิมสาร
 
96 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจีระดา    จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงชนนิกานต์   จรรยานะ
3. เด็กชายณัฐพงษ์   โลหินา
 
1. นางสาวชณันชิฎา  ชนะจน
2. นางกนกวรรณ   เจริญเรือง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล    ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายปารินทร์   มูลคำก้อน
3. เด็กชายวุฒิสิทธิ์    ล้วยลุย
 
1. นายทองหมุน   เจริญเรือง
2. นางสุวรรณา   ศรีวิคำ
 
98 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปุณยนุช  รองคัมภีร์
2. เด็กหญิงยุพา  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงวไลลักษณ์  แก้วดี
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
2. นางสาวภานุมาส  ขยัก
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ธิมาขันธ์
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายวุฒิพัสตร์  คำผาเต่า
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มีหอม
2. เด็กหญิงฉันชนก  ข้นปล้อง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เมตตา
4. เด็กหญิงนันทิตา  กัญญา
5. เด็กหญิงนิภาพร  คงดี
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
2. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมพ์งาม
2. เด็กชายอำพล  ศิริรักษ์
 
1. นางสาวภัทราพร  ใจใหญ่
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
103 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนสุนันท์
2. เด็กหญิงศศิราลักษณ์  ดาดวง
 
1. นายวิเชษฐ   ผากิม
2. นายสันติสุข  มาทำมา
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ขันปล้อง
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 27 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทับสีแก้ว
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  คงดอนทอง
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณญาดา  พุทธิมา
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  ศรีนิล
3. เด็กหญิงอรดี  จองญาติ
 
1. นางสาวดาราภรณ์   โลมา
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนันทนัช  แซวใจดี
2. เด็กหญิงพิชญวดี  สุภัทรวัน
 
1. นางชนิดา  เบี้ยวน้อย
2. นายถริม  ขวาขันธ์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวรรณภา  สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อินทะนา
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางสาวพิชญา  มาณี
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  พานิชธนวรโชติ
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.22 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณขัน
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองสี
 
1. นางฐานิตา  อ่องดา
2. นางสาววราภรณ์  จันทวงศ์
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 36 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพรนิภา  ใจด้วง
3. เด็กหญิงลัลน์ญดา  สุทธหลวง
4. เด็กหญิงวริศรา  ฮกหลิ่ม
5. เด็กหญิงอมลรดา  ลานา
 
1. นางสมจิต  นาสอน
2. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  บุญเสริม
2. เด็กชายกิตติชัย  คำอ้าย
3. เด็กชายกิตติธัช  มังสั้น
4. เด็กชายกิติธาดา  นาสา
5. เด็กชายก้องเกียรติ  เกินเขียว
6. เด็กชายจตุรภัทร  พุทธา
7. เด็กชายชญานนท์  มาสุ่ม
8. เด็กชายณัฐพล  อินทรพุฒิ
9. เด็กหญิงณัฐริกาญน์  เกินเขียว
10. เด็กชายณโรทร  ปัญญาพี
11. เด็กชายทัชชกร  ลานา
12. เด็กชายธนกร  นะฝั้น
13. เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมมาศรี
14. เด็กชายพิสิษฐ์  โปธา
15. เด็กชายพีรพัฒน์  ขจรกุล
16. เด็กชายภูบดี  ชัยวัง
17. เด็กชายมังกรนาถนที  ศรีวิชัยแก้ว
18. เด็กชายวรวิทย์  แดงด้วง
19. เด็กหญิงสิรามล  ปัญญาสงค์
20. เด็กชายอริญชย์  หาคูณ
 
1. นางฐิติรัตน์  ย่อมไธสง
2. นางสุมัชญา  ยะขาว
3. นางวัชรินทร์  นาสา
4. นางสาวภัทรภร  ศรีโยธา
5. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงอภิชยา  บุญเรือง
 
1. นางวนิดา  ขาวค้างพลู
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. นางสาวณัฐธิดา  ดีสอน
2. นางสาวมัญฑิรา   ผ่านแผ้ว
3. นางสาวสมลทิพย์  จีทา
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นางสาวสุกัญญา  อุ้มบุญ
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีสอน
2. นางสาวธนัชพร  ดาให้
3. เด็กหญิงธัชวรรณ  กี่สง่า
4. เด็กหญิงมัญฑิรา  ผ่านแผ้ว
5. นางสาวสิลิลทิพย์  สมสาร์
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นางอมรรัตน์  ผิวรัตน์
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลักษณะคำมี
2. เด็กหญิงธิญาดา  เกตุลา
 
1. นายทรงยศ  ข้องแก้ว
2. นางชฎาพร  วดิศิริศักดิ์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์ลา
2. เด็กชายณรงค์  แท่นเทพ
3. เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สน
 
1. นายเชลล์นุชัย  เพชรสีโชติ
2. นางสาวจินตนา   เทพคำ
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายชัยรัตน์  วุทธา
2. เด็กชายอภิรักษ์  หันถา
 
1. นางสาววนิดา  มะลิวงษ์
2. นายก่อสกุล  เหี่ยวนา
 
123 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่งพัวะ
2. เด็กหญิงพัชรีพร  พิมพ์อูป
3. เด็กหญิงสุภัสที  ศรีสมบัติ
 
1. นายพงศ์เทพ  กันยะมี
2. นางสาวศิรินันท์  สิงห์หะ
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายประภวิษณุ์  พาเหมาะ
2. เด็กหญิงเพียงแรงใจ  ทำแก้ว
 
1. นายเสน่ห์  ขิงหอม
2. นางสาวกาญจนา  มาจร
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงอมลรดา  โพธิ์ศรี
 
1. นายเสน่ห์  ขิงหอม
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปัญจพร   อินติ๊บ
 
1. นายเสน่ห์  ขิงหอม
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทิพทำ
2. เด็กชายอติวิชญ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายอิทธิพล  พิมพาลัย
 
1. นางสาวกิติยรัตน์  จีนอนันต์
2. นายสิริธรรม  โพธิ์ศรี
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนริศรา  คำคาน
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เท็นผม
3. เด็กหญิงวิภาวัน  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายสุวิจักษณ์  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายเอกชัย  แสงศรีเมือง
 
1. นางสาวกิติยรัตน์  จีนอนันต์
2. นางสาววิไลวรรณ  โตวงอ่วม
3. นางสาวเกวลิน  ใจเอื้อ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายฐกร  ซ้อมจันทา
 
1. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หิตมูล
2. นางสาวนิลกานต์  ปังคำ
 
1. นางจิราภรณ์  ปานหนู
2. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงถิรดา  ผากิม
2. นายสุทธิพร  แก้ววังอ้อ
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงอนัญพร  พิมพ์อูป
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีสิงห์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 38 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงญาณิศา  เขาชม
2. เด็กชายธันยพัต  จวงตุ่น
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีสิงห์
2. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยะมา
 
1. นางสาวรัตนาพร  พาพิมพ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. นางสาวเพชรียา  สุทัน
 
1. นางสาวรัตนาพร  พาพิมพ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงก้องแก้ว  ก้อมณี
2. เด็กหญิงธนัชพร  วิชัยกูล
3. นางสาวสุนทรี  ทาต่อย
 
1. นางสาวศันสนีย์  มีสิงห์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
137 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทุมชาติ
 
1. นางสาวนันทิกา  เมืองบัวผัน
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงวาสนา  ขาวมา
 
1. นายไพโรจน์  เสาวภา
 
139 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. นางสาวจริยา  ฟองดา
2. เด็กชายพัชรพล  ชาน้อย
 
1. นายพูนทรัพย์  อินสุ
2. นางสาวเจนจิรา  จันทร์จร
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายพิรุณ  จันหมี
2. นายศุภโชติ  ปิ่นน้อย
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 12 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายวีรศักดิ์  จันทร์ต๊ะมูล
2. นายศราวิน  อินแจ้
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ก้องแก้ว
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  นินเป้า
2. เด็กชายศาสตราวุธ  ทะนะ
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาวบุษยา  แป้นหลง
 
144 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 32 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายเจตน์ษฎา  เรียนรังษี
 
1. นางสาวจุติฐาการ  จันทร์สว่าง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงบุลจิรา  ก้อนแก้วมูล
 
1. นางสาววิพาภรณ์  แสนปวง
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายชยานันต์  ขันทะเสน
 
1. นายภูมิพัชร  ภาคสุวรรณ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิสสระ
2. เด็กชายชนกันต์  เวชมะโน
3. เด็กชายปัญณวิชญ์  โสคำ
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงค์วิจิตรานุกูล
5. เด็กหญิงรัตนาพร  ทาปาด
6. เด็กหญิงอริสา  ไชยนา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุวรรณหาญ
2. นางศศิมาพร  ท่าสะอาด
3. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัชชา  ปามีสุก
2. เด็กหญิงปรัชญา  เสาหิน
3. เด็กหญิงปัญณิกา  มาจร
4. เด็กหญิงพิมวรรณ  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงสุธินี  มาจร
6. เด็กหญิงอรณัส  เกศลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก  ใจหล้า
2. นางสาวพิชญากานต์  กิวัฒนา
3. นายคำรณ  ศรีเขื่อนแก้ว
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงฉันทิกา  เวชมะโน
2. เด็กชายณัฐนัย  ศิริคำ
3. เด็กชายธนวัฒน์  นะมูล
4. เด็กชายประภากร  ด้วงเจริญ
5. เด็กหญิงลักษิกา  คันทะพรม
6. เด็กชายวิภพ  ตี้พุต
7. เด็กชายศราวิน  สานถ้อย
8. เด็กหญิงศิริพร  ตาลชุม
 
1. นายภูมิพัชร  ภาคสุวรรณ
2. นายบัญชา  ผาก้อน
3. นางสาวกุหลาบ  ก้อนแก้วมูล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงธันยพร  ทาปาด
2. เด็กหญิงพรรณิกา  จันทร์จร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทามูล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงวิศรุตา  มาจร
3. เด็กหญิงสุริตา  ชัยนา
 
1. นายสมยศ  ผาริโน
2. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกุลยา  โคสา
2. เด็กหญิงธัญรดา  อิสสระ
3. เด็กชายเจษฎากร  นะมูล
 
1. นายสมยศ  ผาริโน
2. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายจีรณะ  โนวิน
2. เด็กหญิงฐิติพร  สิริคำ
3. เด็กหญิงลักษิกา  โสคำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
 
154 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงโสรยา  ใจนัน
 
1. นางสาวกุหลาบ  ก้อนแก้วมูล
 
155 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายธวัชชัย  ยะลาด
2. เด็กชายรพีภัทร  กาวิใจ
3. เด็กชายวรวิช  จันทร์พิมพ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายนเรศ  หล้าคำสี
2. เด็กชายสิรภัทร  พุทธัสโร
 
1. นางนิจสิรี  ดวงดาว
2. นายจักริน  มุกดาจันทร์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กำเนิดใส
2. เด็กชายนวพล  แพงผม
3. เด็กชายนวมินทร์  อินฟากท่า
4. เด็กชายปิยะพงษ์  ดามา
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ก้อนพันธ์
 
1. นายจักริน  มุกดาจันทร์
2. นางนิจสิรี  ดวงดาว
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงกัญบุตร  ส้านมา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แพทย์กลาง
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวสิรินทรา  จำปาทอง
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เสียงเพชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  เนตรธนู
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวสิรินทรา  จำปาทอง
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ยอดรัก
3. เด็กหญิงณหทัย  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวสิรินทรา  จำปาทอง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.2 เงิน 39 โรงเรียนวัดปากไพร 1. เด็กหญิงจันทร์ทักษพร  บุญครอง
 
1. นางสาวลลิตา  ผลจันทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ข้องแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริสา  อุตรยันต์
3. เด็กหญิงดวงทิวา  มูลสา
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางสาวปฐมาวดี  เนตรธนู
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.1 เงิน 29 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงชญานิศ  ดาให้
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พรมกอง
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาวกานต์พิชชา  รอดเข็ม
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ตาวันดี
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายชนายุทธ  แก้วมุกดา
 
1. นางลาวรรณ  ไชยคำ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ระวังภัย
2. เด็กหญิงจรรยพร  มั่นทอง
3. เด็กชายชนายุทธ  แก้วมุกดา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  รัตนสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวนทอง
6. เด็กชายธนกฤต  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  ใจมา
8. เด็กหญิงปรัตถกร  ทอนแสง
9. เด็กหญิงพรกัลยา  อนุภัยพรึก
10. เด็กหญิงพรวิภา  ขวัญอ่อน
11. เด็กหญิงฟาเร  ประธรรมสาร
12. เด็กหญิงภัคชนก  ชิดชม
13. เด็กหญิงวีรยา  ชัยอำนาจ
14. เด็กหญิงสุฑามาศ  แดงสมอ
15. เด็กหญิงสุภัทรา  มงคลเสถียร
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นางพรศรี  เพ็งเรือง
3. นางลาวรรณ  ไชยคำ
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37.01 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุ่นนะ
2. เด็กชายศุกล  เพชรพิชัย
 
1. นายวชิรวิทย์  เตชะสืบ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงปราณปริยา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุใจ  ม่านเขียว
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์อำไพพงศ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จันกัน
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงจิราพร  ชมภู
 
1. นางสาวกุลกันยา  คชสาร
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วรจักร
2. เด็กหญิงชญาดา  จันทราเพ็ญ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ทอง
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
2. นางสาวมณีรัตน์  สุดเต้
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เงิน
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  อุปถานา
3. เด็กหญิงรจนา  ศรีสกุล
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ภูหล้า
5. เด็กหญิงอินทิรา  คำขันตี
 
1. นายปาณัสม์  ชุมภูยาละ
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนภูธรรม
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายภรพล  สกุลงาม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สระทองคำ
 
1. นายปาณัสม์  ชุมภูยาละ
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายทศพร  จันทะมูลลา
2. เด็กชายธนพล   สีเขื่อนแก้ว
3. เด็กชายสุขุม  ศรีสมบัติ
 
1. นายเรวัช  ตามูล
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำมูล
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายวสันต์  ปู่จ้าย
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินเมฆ
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กชายดลวัฒน์  ดวงสุภา
2. เด็กหญิงธนัชญา  นิดตา
3. เด็กหญิงพริมพกานต์  อโนวุฒิ
 
1. นางจิตมาส  ขันลา
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงตวงพร  พลอาชา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันเป
3. เด็กหญิงพรประภา  กลิ้งตา
4. เด็กหญิงภารดี  มีมา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุ่มคำ
6. เด็กหญิงสุธีธิดา  บุญมี
7. เด็กหญิงเขมิกา  มาคูณ
8. เด็กหญิงเจนณิสา  สุวรรณ
9. เด็กหญิงเบญญาภา  สนิทบับ
10. เด็กหญิงเพียงขวัญ  แสนพรหม
 
1. นายธนพล  เกษแก้ว
2. นางสาวนัฏธิดา  เตียมคำ
3. นางสาวภาณุมาศ  ชาญเดช
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 78.4 เงิน 23 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายกุลเดช  อุ่นคำ
2. เด็กชายชินกร  เยอแจะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกศลา
4. เด็กชายธนวันต์  กาวิใจ
5. เด็กชายธนาธร  ยะปวน
6. เด็กหญิงนัฐชยา  จรูญรัตนกาญจน์
7. เด็กชายปกป้อง  มารัตน์
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิริคำ
9. เด็กชายอภิเวช  เกตุลา
 
1. นางสาวปิยนันท์  สนิทมูล
2. นางสาวจุฑามณี  เฮียงฉิมมา
3. นางสาวนิตยา  สายซอ