::sp-nsn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอัญชลี วงษ์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นางสาวสราลี สีงามโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี วงษ์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นางสาวสราลี สีงามโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี วงษ์ธัญการ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นางสาวสราลี สีงามโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ สุพันธ์โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
2. นางสาวสราลี สีงามโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นายวิทวัส เจริญสุขโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ บุญพยอมโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
5. นางสายยนต์ ศรีชมภู โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางอังศนา จันทร์บรรจงโรงเรียนบ้านดงสีเสียดกรรมการ
2. นางสาวธิติรัตน์ ศรีไพรสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นายอภิเชษฐ์ บุญพยอมโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
4. นายมนตรี โพธิ์ทับทิมโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
5. นายวิทวัส เจริญสุขโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวสาธิยา พลังฤทธิชัยกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นางสาวมัตติกา บุตรพรมโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ มารมย์โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ชมชาติโรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นางรุจิฬา วงษ์นิยมโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ชมชาติโรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ มารมย์โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นางสาวสาธิยา พลังฤทธิชัยกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวมัตติกา บุตรพรมโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางรุจิฬา วงษ์นิยมโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางรุจิฬา วงษ์นิยมโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
2. นางสาวมัตติกา บุตรพรมโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ มารมย์โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
4. นายอาทิตย์ ชมชาติโรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
5. นางสาวสาธิยา พลังฤทธิชัยกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนภา อ่ำน้อยโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นางสาวสลิตา เมณฑ์กูลโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชัยมาโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางสาวศาริณี ขจัดโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
6. นางสาวสุภมาส ชังชั่วโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนภา อ่ำน้อยโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นางสาวสลิตา เมณฑ์กูลโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชัยมาโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางสาวศาริณี ขจัดโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
6. นางสาวสุภมาส ชังชั่วโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสลิตา เมณฑ์กูลโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
2. นางนภา อ่ำน้อยโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ชัยมาโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางสาวศาริณี ขจัดโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
5. นางสาวสุภมาส ชังชั่วโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางวันทะนี มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ เนียมศิลป์โรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
3. นางสาวสัตตกมล รัตนพัทธยากรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เอี่ยมสงครามโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นายสาธิต มั่นแถวโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ สมน้อยโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิประภา คงพิทักษ์โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลกรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ จันทะโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
3. นางสาวเบญจรัตน์ กลั่นเขตรกิจโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ คำจีนโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ แสนคำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิประภา คงพิทักษ์ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล กรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ จันทะโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แสนคำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ คำจีนโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ กรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ กลั่นเขตรกิจโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวธิดาทิพย์ บัวระพาโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง จุ้ยศิริ โรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธีระพล เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ กรรมการ
2. นายพงศธร พิลึกโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสายชล เถื่อนปานโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
2. นางสาวขัตติยวดี กลอนดอนโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสันติพงศ์ เรือนใจโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหล กรรมการ
4. นางสาวพนิตพิชา หนุนทรัพย์โรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหล กรรมการ
4. นางสาวพนิตพิชา หนุนทรัพย์โรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นายสรายุธ เขียวมงคลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายธีระพล เจริญศิลป์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นายสรายุธ เขียวมงคลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายธีระพล เจริญศิลป์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตาราม กรรมการ
2. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นายธีระพล เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ บัวเทศโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
5. นางสาวทิวาพร เรือนไทยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุริจันทร์ ม่วงขวัญโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นายธีระพล เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ กรรมการ
3. นางสาวทิวาพร เรือนไทยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ บัวเทศโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
5. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวศันสนีย์ ไวเขตกรโรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
2. นายสรายุธ เขียวมงคล โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สีสมุทร โรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
4. นางสาวกฤตยาณี พ่วงเสือโรงเรียนบ้านหนองชำนาญกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ โชระเวกโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษติยา วันทองโรงเรียนวัดหนองปลาไหล กรรมการ
2. นางสาวกนกพร ผลบุญศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
3. นายนพรัตน์ บุญอ้นโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ถาวรชาติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) กรรมการ
5. นายมงคล เตินเตือนโรงเรียนบ้านปางชัยกรรมการ
6. นางสาววาสนา บุญธรรมโรงเรียนบ้านวังซ่าน กรรมการ
7. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนทรีย์ ธิชากรณ์โรงเรียนวัดบางแก้ว กรรมการ
2. นายกู้เกียรติ สุขใสโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณเชษฐ์ โรงเรียนวัดท่างิ้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ขันมณีโรงเรียนวัดเทพสถาพรกรรมการ
5. นายอิฐ แย้มยิ้มโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ เกณสาคู โรงเรียนบ้านวังชุมพร กรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษติยา วันทองโรงเรียนวัดหนองปลาไหล กรรมการ
2. นางสาววรรณศิริ แจ่มหม้อ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ขันมณีโรงเรียนวัดเทพสถาพรกรรมการ
4. นายสมประสงค์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นายนพรัตน์ บุญอ้นโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิวาพร เรือนไทยโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สารีสุขโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
3. นางสาววาสนา บุญธรรมโรงเรียนบ้านวังซ่าน กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ศรีมากโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ เกณสาคูโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สีสมุทร โรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามกรรมการ
3. นางสาวพนิตพิชา หนุนทรัพย์โรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ถวิลเดชโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
5. นายนพรัตน์ บุญอ้นโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ ไวเขตกรโรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาณี พ่วงเสือโรงเรียนบ้านหนองชำนาญกรรมการ
3. นายยุทธนา สุวรรณเชษฐ์โรงเรียนวัดท่างิ้ว กรรมการ
4. นางสาวสุนทรีย์ ธิชากรณ์โรงเรียนวัดบางแก้ว กรรมการ
5. นางสาวกนกพร ผลบุญโรงเรียนบ้านหินดาด กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางสาวสินีนาถ นาคลออโรงเรียนบ้านปางสวรรคกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ โชระเวกโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ กรรมการ
3. นางสาวอาริตา ใยฉวีโรงเรียนวัดหนองปลาไหล กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ถาวรชาติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) กรรมการ
5. นายอิฐ แย้มยิ้มโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวบุศรินทร์ ถวิลเดชโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
2. นางบังอร ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาวพนิตพิชา หนุนทรัพย์โรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ บัวเทศโรงเรียนวัดหูกวาง กรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาววัชราภรณ์ บัวเทศโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
2. นางสาวพนิตพิชา หนุนทรัพย์โรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
3. นางสาววรรณศิริ แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ ถวิลเดชโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวณสุดา สิชฌรังษีโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวอนุธิดา อุตสุรินทร์โรงเรียนวัดตาสังใต้กรรมการ
3. นางสาวภัทรพร ภัทรพิศาลโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
4. นางสาวสุธาธิณี กรุดเงินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59(วัดสังขวิจิตร)กรรมการ
5. นางขนิษฐา เผ่าม่วงโรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิกัญญา ดอนศรีไพรโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ
2. นางสาวลักขณา กอบสาริกรณ์โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเกษศิรินทร์ อ่อนแก้วโรงเรียนวัดดงหนองหลวงกรรมการ
4. นางสาวศิวาพร ศรีเกียรติโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นางสาวอิสริญา จำปาชัยโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
6. นางสาววัลภา สมประสงค์โรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายไชวัฒน์ สยามโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ จันทพรตโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ์ มุขเพชรโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ เณรจาทีโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ มณีล่ำโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
6. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ์ มุขเพชรโรงเรียนวังชุมพรกรรมการ
3. นายวรวัฒน์ มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางเพชรา ลัยวงษ์โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
6. นางจุุฑามาศ ยังขจรเกียรติ์โรงเรียนวัดคลองสาลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายดิษฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลโรงเรียนวัดหนองตางูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันท์ จันทพรตโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ เดชหาญโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นายกฤษฎา นาวิกโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ แซ่เฮ่อโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
6. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ เดชหาญโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายกฤตภาส หลวงจอกโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
4. นายกฤษฎา นาวิกโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ เณรจาทีโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
6. นายดิษฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย จั่นรัตน์โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีประธานกรรมการ
2. นายไชวัฒน์ สยามโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ มณีล่ำโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
4. นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
5. นางเพชรา ลัยวงษ์โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
6. นายวรวัฒน์ มุขขันธ์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
7. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสกร เวียงวิเศษโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสมพร เครือภักดีโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ทรัพย์มาหาโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
5. นางสาวพนิตธิดา รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร เครือภักดี โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น กรรมการ
3. นางสาวพนิตธิดา รุ่งแจ้ง โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ทรัพย์มาหาโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤษณา กิลาโสโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
3. นางสาวนัดดา ลือหารโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
4. นางชุติมา มีทองโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
5. นายวุฒิชัย ยาเนตรโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา กิลาโสโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
3. นางชุติมา มีทองโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
4. นางเกษร เทศนาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ยาเนตรโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
6. นางสาวนัดดา ลือหารโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา หมู่พยัคฆ์โรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
4. นางสาววิรัญยา พูลศิริโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
5. นางสาวนัยนา ทรัพย์มาหาโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
6. นางสาวสมพร เครือภักดีโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
7. นายกิตติชัย เชี่ยวชาญโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวภัทรพร ภัทรพิศาลโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
9. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุชโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพิชนาวรรณ ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา หมู่พยัคฆ์โรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาววิรัญยา พูลศิริโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
4. นางสาวสมพร เครือภักดีโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
5. นางสาวภัทรพร ภัทรพิศาลโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
6. นายกิตติชัย เชี่ยวชาญโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายเจริญพงษ์ ชมภูนุชโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอิสริญา จำปาชัยโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายดิษฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวนาฎนรินทร์ กระนัยโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ยอดตลาดโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเอกวิทย์ ทับทวีโรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
5. นายกิตติ เศวตมนัสโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
6. นางสาวนภัสกร เวียงวิเศษโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ เศวตมนัสโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ ทับทวีโรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวนาฎนรินทร์ กระนัยโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
4. นายดิษฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ ยอดตลาดบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวนภัสกร เวียงวิเศษโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุขใจ กุลทาโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางนวภัสร์ กามินีโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
3. นางสาวพัทรียา อมรพิศาลโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภัทรวดี สีขำโรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฏร์สามัคคีธรรมกรรมการ
2. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวกรวิภา กาญจนพิริยะพงศ์โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทรียา อมรพิศาลโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
2. นางสาวศรุดา พูลมีโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาวกรวิภา กาญจนพิริยะพงศ์โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
4. นางนวภัสร์ กามินีโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวดวงพร สุพลดีโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
2. นางสาวชลนาฎ ชำนาญโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางภัทรวดี สีขำโรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฏร์สามัคคีธรรมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ เกตุกิ่งโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นางสาวมนธิชา วงวิภาคโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
3. นายเทวารักษ์ ภักดีตุระโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวชลนาฏ ชำนาญโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นางภัทรวดี สีขำโรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฏร์สามัคคีธรรมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นางสาวตุลยาณี เรืองรองโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ วัดสุริวงค์โรงเรียนวัดหนองกรด กรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญาโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ์ ศรีหาโคตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช เขม้นเขตการณ์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
2. นางสาวตุลยาณี เรืองรองโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวณัฐรดา ทิพยกิตติญาโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ์ ศรีหาโคตร์โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ วัดสุริวงค์โรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสามารถ ศรีชมภู โรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นายพินิจ เชื้อแพ่งสพป.นว.2กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกานต์ชนก ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
2. นางสาวศรุดา พูลมีโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) กรรมการ
3. นางสาววรรณา สิทธิไกรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกานต์ชนก ปัทมรัตน์ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
2. นางสาวศรุดา พูลมีโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) กรรมการ
3. นางสาววรรณา สิทธิไกรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกานต์ชนก ปัทมรัตน์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
2. นางสาวศรุดา พูลมีโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางสาววรรณา สิทธิไกรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติโรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อภัยโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
5. นางสาววรรณา สิทธิไกรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติโรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนหนองจิกรีกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อภัยโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
5. นางสาววรรณา สิทธิไกรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ปวีณ์ นิธิจิรชาติโรงเรียนวัดหนองมะขามกรรมการ
2. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านนอกจิกรีกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา อภัยโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นางสาวโสพิศตา สิทธิพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
5. นางสาววรรณา สิทธิไกรโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายชนะพันธ์ุ เอี่ยมแสนสุขโรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา แข่งขันโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางจินตนา เรืองศิริโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุงโรงเรียนอนุบาลลาดยาว กรรมการ
2. นายอุทัย วงค์คำแก้วโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางศรีสัจจา มิ่งไทยสงค์โรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ เนตรวงศ์ โรงเรียนไตรประชาสามัคคี กรรมการ
2. นางนิศามณี การะภักดีโรงเรียนวัดหูกวาง กรรมการ
3. นางสาวภัทธิรา สายโรจน์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ สุกรโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
5. นายประกาศิต อยู่พลโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ สิมภาลีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางนิศามณี การะภักดีโรงเรียนวัดหูกวาง กรรมการ
3. นางสาวภัทธิรา สายโรจน์โรงเรียนบ้านคลองน้ าโจน กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ สุกรโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
5. นายอิทธิพล กมลสินธุ์โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายประกาศิต อยู่พลโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
2. นายอิทธิพล กมลสินธุ์ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นายกิติพัฒน์ ยอดทองโรงเรียนวัดจิกลาด กรรมการ
4. นายนันทพงศ์ พรหมวิหารโรงเรียนวัดคลองสองหน่อกรรมการ
5. นางสาวสุชา รอดวิหกโรงเรียน.เขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ฟักนุดโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นายเรืองนนท์ นพรัตน์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ กรรมการ
3. นายสุริยัน โมทิมโรงเรียนบ้านวิงหินกรรมการ
4. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
5. นายกันตชาติ กล้ากสิกิจโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ฟักนุดโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
2. นายเรืองนนท์ นพรัตน์ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ กรรมการ
3. นายสุริยัน โมทิมโรงเรียนบ้านวิงหินกรรมการ
4. นายทศพล มั่นมานะเสรีโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
5. นายกันตชาติ กล้ากสิกิจโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)กรรมการ
2. นายพิชัย ปรีชาวนิชย์ โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นายโกวิทย์ เผือกจีนโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ สุกรโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
5. นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุลสพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวนายิกา กุมภาโรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยกรรมการ
2. นายพิชัย ปรีชาวนิชย์ โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นายโกวิทย์ เผือกจีนโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ สุกรโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
5. นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุลสพป.นว.2กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวันโชค ทองเกลี้ยงโรงเรียนเยาวชนพัฒนากรรมการ
2. นางอรทัย ใจเพชรโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางสาวมาลินี อุทัยช่วงโรงเรียนวัดหูกวาง (เปรื่องอุ่นอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา สุขโชคทวีกุลโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
2. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นายภูไท สุวรรณเพชรโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวอนงค์นาถ เหล็กเมืองโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
2. นางสาวลภัสรดา สุขโชคทวีกุลโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสาวปิยนาฎ ปั้นนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาพร ศรีเจริญโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี สุขอร่ามโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ
2. นายภูไท สุวรรณเพชรโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
3. นางอำไพ สารมะโนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นายคำดี ขุนดาราโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
2. นางอำไพ สารมะโนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร หาญชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
2. นางอำไพ สารมะโนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร หาญชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวสุขุมาพร ศรีเจริญโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นายคำดี ขุนดาราโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางจิตติมา โลหะเวชโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
4. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาพร ศรีเจริญโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายคำดี ขุนดาราโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ เอี่ยมเพชรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
2. นายคำดี ขุนดาราโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นางอำไพ สารมะโนโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นางสาวสุขุมาพร ศรีเจริญโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
5. นายสัญติ ทองคงเหย้าโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา ปักกิจโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาถ เหล็กเมืองโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวปิยนาฏ ปั้นนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้วโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางจิตติมา โลหะเวชโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นายคำดี ขุนดาราโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเนียร หาญชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
2. นางจิตติมา โลหะเวชโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้วโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี สุขอร่ามโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้วโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นางจิตติมา โลหะเวชโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นายคำดี ขุนดาราโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ พันธุ์สุขโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านเปราะกรรมการ
2. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)กรรมการ
3. นายอุกกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านเปราะกรรมการ
2. นายอุกกฤษฎ์ บูรพาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
3. นายเอกชัย ขาวจุ้ยโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชาย นาคลออโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
2. นายอดิเรก ธิการโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ สาทสิโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
7. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย นาคลออโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
2. นายอดิเรก ธิการโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ สาทสิโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
7. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชาย นาคลออโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
2. นายอดิเรก ธิการโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวพัชราวรรณ สาทสิโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
5. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
7. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ สาทสิโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นางสาวประทิน ขันธ์บุญโรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
6. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวประทิน ขันธ์บุญโรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ
2. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวประทิน ขันธ์บุญโรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ
2. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
3. นางสาวประทิน ขันธ์บุญโรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวประทิน ขันธ์บุญโรงเรียนวัดเกาะเปากรรมการ
2. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ทองสีโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิรภา ทองแซงโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านเปราะกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย นาคลออโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ สาทสิโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวจิรภา ทองแซงโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
3. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านเปราะกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย นาคลออโรงเรียนบ้านท่าตะโกกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ สาทสิโรงเรียนบ้านดอนจังหันกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิรภา ทองแซงโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมณฑา วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา กัลพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสามารถ จีนเขตร์การโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายธานินท์ บุญพุทธโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวจิรภา ทองแซงโรงเรียนบ้านลานตะแบกกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
5. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมณฑา วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา กัลพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นายอนันต์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ โพธิ์ยาโรงเรียนบ้านเปราะกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรกระต่ายโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
6. นางสีนวล ภักดีตุระโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีอ่วมโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีอ่วมโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ เขียวทองโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
3. นางสาวอารยา ยวงย้อยโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเสกสรร ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีอ่วมโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีอ่วมโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวอารยา ยวงย้อยโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
2. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นายเสกสรร ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา ยวงย้อยโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
2. นายเสนีย์ ศรีอ่วมโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ เขียวทองโรงเรียนบ้านดอนพลองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวอารยา ยวงย้อยโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
2. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นายแดงปัญญา ศิริโรจน์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นางนิตยา จิ๋วสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นายแดงปัญญา ศิริโรจน์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นางนิตยา จิ๋วสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นายแดงปัญญา ศิริโรจน์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นางนิตยา จิ๋วสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนีย์ ปลิวมาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปวีณา พานิชโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางนิตยา จิ๋วสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางนิตยา จิ๋วสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางนิตยา จิ๋วสุขโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ ขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นายแดงปัญญา ศิริโรจน์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายแดงปัญญา ศิริโรจน์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
2. นางสาวนันทนา จันทราโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นายพัฒนะ แก้วสุขศรีโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
2. นางสาวอารยา ยวงย้อยโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นายเสกสรร ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายศิวนัฐ น้อยดีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครกรรมการ
2. นางสาวอารยา ยวงย้อยโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นายเสกสรร ภูมิสัตย์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
3. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นายวิทวัส ศาสกุลโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
5. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
6. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
3. นายวิทวัส ศาสกุลโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ เหล็งไทยโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
5. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
6. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
3. นายวิทวัส ศาสกุลโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
4. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี เกษรพรมโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ เหล็งไทยโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
2. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
3. นายศุทธวีย์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจตุพร สอนถมโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายศุทธวีย์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ เหล็งไทยโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางสาวจตุพร สอนถมโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรวิวรรณ สุ่มมาตย์โรงเรียนวัดบ้านไผ่กรรมการ
2. นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เกษรพรมโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นายศุทธวีย์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
6. นายวิทวัส ศาสกุลโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เกษรพรมโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวเจตนา กล่อมแก้วโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจตุพร สอนถมโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
4. นางไพเราะ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ เหล็งไทยโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
6. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
2. นางสาวนิสาชล สังข์ไทยโรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)กรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ เหล็งไทยโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
5. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
6. นายศุทธวีร์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ไหมทองโรงเรียนบ้านหนองละมานกรรมการ
2. นางสาวนิสาชล สังข์ไทยโรงเรียนวัดบางแก้ว (บางแก้วพิทยาคม)กรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ เหล็งไทยโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมกรรมการ
4. นายอรรถพล ฉวีอินทร์โรงเรียนจันทราราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวชฎาภรณ์ จิยาเพชรโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
6. นางกำไล กันธิยะโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
7. นายศุทธวีร์ สงวนสัตย์โรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวทับทิม สีสดโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
2. นางสาวศิวพร เชื้อกสิการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
3. นางศิรินทร์ทิพย์ วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
4. นางสาวอารยา สระอุบลโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางสาวไอริน ปั่นพุดโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางศิรินทร์ทิพย์ วรรณภักตร์โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
2. นางสาวทับทิม สีสดโรงเรียนบ้านคลองเคียนกรรมการ
3. นางสาวศิวพร เชื้อกสิการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
4. นางสาวไอริน ปั่นพุดโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นกลิ่นโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาณัฐ หุ่นโพธิ์โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ ตาดีโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
2. นายฤทธิชัย หล้าซุยโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชาตรีกุลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
4. นายนฤภร พิลึกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร มูลจันทาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ ตาดีโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
2. นายฤทธิชัย หล้าซุยโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นายนฤภร พิลึกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชาตรีกุลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร มูลจันทาโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิกา วิกิจการโกศลโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสุรัตน์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์กรรมการ
3. นายนฤภร พิลึกโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยชนก วงศ์กระจ่างโรงเรียนบ้านมาบแกกรรมการ
2. นางสาวนิโลบล เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวมยุรี เกศธนากรโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลยา พงศ์ภาณุกลโรงเรียนบ้านปางงูกรรมการ
2. นางสาววารุณี กรัดเนียมโรงเรียนบ้านไทรทองพญาลับแลกรรมการ
3. นายกิตติรัช เกณสาภูโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายภิรักษ์สิทธิ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยาโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางสาวนิโลบล เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
4. นางจงกลรัตน์ จะนตโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสรา สิทธิโอดโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวนิโลบล เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
3. นางจงกลรัตน์ จะนตโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวยอดอนงค์ ทองหาญโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมลตรี คำแผลงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านหนองนมวัวกรรมการ
3. นายสุชาติ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
4. นายสุรเศรษฐ์ สุวรรณ์โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา พิลึกโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
6. นางสาวปิยนุช ยอดวิชาโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้กรรมการ
7. นายอรรถพร เก่งกสิกรณ์โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
8. นางรุจิรา ม่วงพลับโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
9. นายสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายมลตรี คำแผลงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านหนองนมวัวกรรมการ
3. นายสุรเศรษฐ์ สุวรรณ์โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
4. นายยุทธนา บุญปันโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา พิลึกโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
6. นายอรรถพร เก่งกสิกรณ์โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
7. นางรุจิรา ม่วงพลับโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
8. นายสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
9. นายสมกิจ น้อยคำมูลโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี คำแผลงโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
2. นายพรชัย วัดเย็นโรงเรียนบ้านหนองนมวัวกรรมการ
3. นายสุภัทรชัย ไกรรอดโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นายสุรเศรษฐ์ สุวรรณ์โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
5. นายอรรถพร เก่งกสิกรณ์โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
6. นางสาววิจิตรา พิลึกโรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงกรรมการ
7. นางรุจิรา ม่วงพลับโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางวรรณพร ไสยวันโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางพลับพลึง เพ็งสาตร์โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
4. นางสาวกัลยวรรธน์ ฉันทจิตปรีชาโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
5. นายปฏิภาณ จันทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
6. นายยุทธนา ถนอมนวลโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางวรรณพร ไสยวันโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
3. นางพลับพลึง เพ็งสาตร์โรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
4. นางสาวกัลยวรรธน์ ฉันทจิตปรีชาโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
5. นายปฏิภาณ จันทร์เอี่ยมโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
6. นายยุทธนา ถนอมนวลโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวรรณพร ไสยวันโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางสุนันท์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา เผื่อนวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา จูงามโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลฏาภา กลิ่นด้วงโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
2. นางสาวนันทนา นิลเพ็ชร์โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
3. นางวรรณพร ไสยวันโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวรรณพร ไสยวันโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางรัตนา พรมสุโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางกัญญา นุ่มดีโรงเรียนวัดบ้านคลองกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ผันผ่อนโรงเรียนวัดสวนขวัญกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ พลบุตรโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
6. นางจรรยา อัมรักษ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร ไสยวันโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นางสาวจงรักษ์ แม้นเขียวโรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวขวัญนภา บุญนิธีโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
4. นางสาวนิรักษา ต่วนชะเอมโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา จูงามโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย กรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ไหววิจิตรโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
4. นางเนาวลักษณ์ เกริ่นกระโทกโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นายอรรณนพ แต่งอ่อนโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
4. นายคำพันธ์ จันทาอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
5. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราพรรณ เพชรแจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
7. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
3. นางเนาวลักษณ์ เกริ่นกระโทกโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน ไหววิจิตรโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
5. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
4. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นายวินัย อิ่มจันทึกโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน ยนต์อินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนฯกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร รัตนาแพงโรงเรียนวัดจิกลาดกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านปางขนุนกรรมการ
3. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ เพชรแจ่มโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภคมน ยนต์อินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียนฯกรรมการ
3. นายณฐกฤต มีนนท์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
4. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
5. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณฐกฤต มีนนท์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
2. นางสาวกัลยานิษฐ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙กรรมการ
3. นายอรรณนพ แตงอ่อนโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ ปานพรมโรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
3. นายเผด็จ ปัญญาวงค์โรงเรียนวัดหนองยาว กรรมการ
4. นางสาวสายสมร ส่งศรี โรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
5. นายคำพันธ์ จันทราอ่อนโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวสรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
2. นายวรเทพ วันกาลโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางสาวสันทราย ชื่นดอนกลอยโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
2. นายสุชาติ คำพรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
3. นายเผด็จ ปัญญาวงค์โรงเรียนวัดหนองยาวกรรมการ
4. นางสาวสายสมร ส่งศรี โรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ปรีดาธวัชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59กรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ปานเลิศโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภรณ์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นายตุลาวัติ ปัญญาบุญโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
5. นายรัฏฐวัฒน์ พลตรีโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
6. นายพสธร นามสง่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
7. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ ปรีดาธวัชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59กรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ปานเลิศโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ศรีนวลโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
4. นายพรชัย สุภาตาโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
5. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
6. นายรัฏฐวัฒน์ พลตรีโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ปรีดาธวัชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59กรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ปานเลิศโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
3. นางดารารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงค์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนอนุบาลแม่เปินกรรมการ
6. นายรัฏฐวัฒน์ พลตรีโรงเรียนบ้านบึงราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ ปรีดาธวัชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา59กรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ปานเลิศโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีกรรมการ
3. นางดารารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ ทิพย์วงค์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภรณ์ เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
6. นายพสธร นามสง่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
7. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมพร นกดีโรงเรียนส่วนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายธำรงค์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายไพรบูรณ์ ไชยนาโรงเรียนวัดท่างิ้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร นกดีโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
2. นายธำรงค์ ยอดดำเนินโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นายไพรบูรณ์ ไชยนาโรงเรียนวัดท่างิ้วกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางนิภา สำราญฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
2. นายรัฐ งามขำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ จะนตโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจินตนา แคนเภาโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนิภา สำราญฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มกรรมการ
2. นายรัฐ งามขำโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางณัฐธยาน์ จะนตโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจินตนา แคนเภาโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรภร สมควรโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
2. นางสาหร่าย ใบเนียมโรงเรียนวัดตาสังใต้กรรมการ
3. นางจิดาภา อินทสระโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรภร สมควรโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)กรรมการ
2. นางสาหร่าย ใบเนียมโรงเรียนวัดตาสังใต้กรรมการ
3. นางจิดาภา อินทสระโรงเรียนวัดบางแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอรรถสิทธิ์ ปิยะวงศ์โรงเรียนบ้านหินดาด กรรมการ
2. นางสุดาลักษณ์ เรี่ยวแรงโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางณัฐริกา ดำอ่อนโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ ปิยะวงศ์โรงเรียนบ้านหินดาดกรรมการ
2. นางสุดาลักษณ์ เรี่ยวแรงโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวณัฐริกา ดำอ่อนโรงเรียนวัดด่านช้างกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญเชิด ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นายนฤเบศ ตรีเนตรโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สาทีโรงเรียนวัดหนองไร่กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
2. นายนฤเบศ ตรีเนตรโรงเรียนบ้านตะเคียนงามกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สาทีโรงเรียนัดหนองไร่กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญญาภา บัวคลี่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
2. นางทับทิม อินดีคำโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุลัดดา แซ่เจ็งโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
4. นางอภิรดี รุ่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา บัวคลี่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่กรรมการ
2. นางอภิรดี รุ่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
3. นางทับทิม อินดีคำโรงเรียนบ้านชุมม่วงกรรมการ
4. นางสาวสุลัดดา แซ่เจ็งโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรรณี กางเกตโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางสุดาทิพย์ พรหมศิลป์โรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอำไพ บัวพันธุ์โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
4. นางอภิรดี รุ่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
5. นางเบ็ญจากร บัวแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรรณี กางเกตโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นางสุดาทิพย์ พรหมศิลป์โรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอำไพ บัวพันธุ์โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศกรรมการ
4. นางอภิรดี รุ่งแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
5. นางเบ็ญจากร บัวแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายนวัต เกิดจันทร์โรงเรียนบ้านเทพมงคลทองกรรมการ
2. นางพะเยาว์ สิมภาลีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางเบ็ญจากร บัวแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ สุธัมมาโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายนวัต เกิดจันทร์โรงเรียนบ้านเทพมงคลทองกรรมการ
2. นางพะเยาว์ สิมภาลีโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
3. นางเบ็ญจากร บัวแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2กรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ สุธัมมาโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบดินทร์ รอดงามโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง กรรมการ
2. นางสาวปริตา ทรงบัณฑิตโสภณโรงเรียนวัดท่าแรตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ นามภักดีโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ รอดงามโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง กรรมการ
2. นางสาวปริตา ทรงบัณฑิตโสภณโรงเรียนวัดท่าแรตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ นามภักดีโรงเรียนบ้านหนองบอนใต้กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวพวงเพชร แตงน้อยโรงเรียนวัดหนองกรดกรรมการ
2. นางกชนิภา ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)กรรมการ
3. นางประกายดาว ศักดิ์เพชรโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านปางสุดกรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ฉิมเลิศโรงเรียนวัดสวนหลวงกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร แยบการไถโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ติยานันธ์โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
8. นางสาวสุจีนวดี ธัญญะอุดมโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)กรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ ทับทวีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
10. นางสาวรัชญา โลหะกาลกสพป.นว.2กรรมการ
11. นางสาวบุญเรือง สระมะโนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมศักดิ์ ศิริวัฒนพงษ์โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ติยานันธ์โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ
3. นางสาวรัชญา โลหะกาลกสพป.นว.2กรรมการ
4. นางสาวปิยภรณ์ รำไพโรงเรียนบ้านท่ามะกรูดกรรมการ
5. นางสาวศรวภรณ์ ขันสิงหาโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางสุนีย์ นกทองโรงเรียนบ้านวังชุมพรกรรมการ
7. นางสาววิภาดา แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านตะแบกงามกรรมการ
8. นางสาวบุญเรือง สระมะโนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพา คงกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น กรรมการ
2. นางสาวสุภมาศ พานทองโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ชื่นสุขุมโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภมาศ พานทองโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางสาวพิมพา คงกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ชื่นสุขุมโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภมาศ พานทองโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ชื่นสุขุมโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
3. นางสาวพิมพา คงกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพา คงกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น กรรมการ
2. นางสาวสุภมาศ พานทองโรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ชื่นสุขุมโรงเรียนวัดหูกวางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติมา เกตุหนูโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
2. นางสาวกวินทรา เทพตาแสงโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุริยา ชวดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติมา เกตุหนูโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
2. นางสาวกวินทรา เทพตาแสงโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุริยา ชวดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกิตติมา เกตุหนูโรงเรียนวัดคลองธรรมกรรมการ
2. นางสาวกวินทรา เทพตาแสงโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุริยา ชวดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวอรทัย นงเนตรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
3. นางสาวฟริดาว เปาะเลาะโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภาภัสสร์ ธนาถิรกุลโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวอรทัย นงเนตรโรงเรียนบ้านหนองจิกรีกรรมการ
3. นางสาวฟริดาว เปาะเลาะโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพานิช อานศรีโรงเรียนบ้านตะกรุดกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ บุญอภัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ทรัพย์แก้วโรงเรียนวัดหนองปลาไหลกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกัญรินทร์ จินานิกรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน หอมระหัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชิดชนก สุดเขียวโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ วิรินทร์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันทร์เกิด โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน หอมระหัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชิดชนก สุดเขียวโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถี กรรมการ
2. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์ โรงเรียนวัดสังฆวิถี กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกัญรินทร์ จินานิกรโรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน หอมระหัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสีกรรมการ
3. นางชิดชนก สุดเขียวโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ วิรินทร์โรงเรียนอนุบาลลาดยาวกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
2. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์โรงเรียนวัดสังฆวิถีกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี จันทร์บุญนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน หอมระหัดโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี กรรมการ
3. นางชิดชนก สุดเขียวโรงเรียนบ้านปางสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนิสา จันทร์เกิดโรงเรียนวัดสังฆวิถี กรรมการ
2. นางสุภาดา หุ่นโพธิ์ โรงเรียนวัดสังฆวิถี กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญวรี จันทร์บุญนาคโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
3. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
3. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
3. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
4. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ
3. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
4. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
2. นางวิสุทธิ วราหะโรงเรียนวัดเขาห้วยลุงกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ นนทะพาโรงเรียนไตรประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววิไลพร หมอนเมืองโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ โกดีโรงเรียนบ้านดงคู้กรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองรองประธานกรรมการ
3. นายณฐกฤต มีนนท์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
4. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายณฐกฤต มีนนท์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
3. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองประธานกรรมการ
2. นายณฐกฤต มีนนท์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
3. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ชังชั่วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายณฐกฤต มีนนท์โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนกรรมการ
3. นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ลิ้มประเสริฐโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำกรรมการ
5. นางสาวสายสมร ส่งศรีโรงเรียนบ้านศรีทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิรสิทธิ์ วงษาโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนากรรมการ
2. นายพูนสุข สุวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง กรรมการ
3. นายคุณากร สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศิรสิทธิ์ วงษาโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนากรรมการ
2. นายพูนสุข สุวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง กรรมการ
3. นายคุณากร สุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวขนิษฐา นุ่นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อกรรมการ
2. นางสาวดวงพร จิตรตระกูลชัยโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
3. นางอารมณ์ องอาจโรงเรียนวัดวิวิตตารามกรรมการ
4. นางรุจิรา มธุรสสพป.นว.2กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ไวทยกุลโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ไวทยกุลโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา นุ่นประสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อกรรมการ
3. นางสาวดวงพร จิตรตระกูลชัยโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกรัตน์ อนุพันธ์โรงเรียนวัดเจริญผลกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ประะทักษ์โรงเรียนวัดท่างิ้วกรรมการ
3. นางรุจิรา มธุรสสพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกรัตน์ อนุพันธ์ โรงเรียนวัดเจริญผลกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ วงษาโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนากรรมการ
3. นางรุจิรา มธุรสสพป.นว.2กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ไวทยกุลโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบกรรมการ
2. นางรุจิรา มธุรสสพป.นว.2กรรมการ
3. นางสาวดวงพร จิตรตระกูลชัยโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอุทัย ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ Tal.081-9539879 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]