เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจันทบูรณ์ เขตการ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
3 นายอุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวรัชญา โลหะกาลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
5 นางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 นายทวีธรรม คำวงษ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
7 นางสาวอัชรา อิ่มหนำ ธุรการ โรงเรียนวัดสวนหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
8 นายกฤษณะ อุ่นศรี ธุรการ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
9 นางสาววรรณภา รักเษตรกรรม ธุรการ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
10 นางสาวสุภารัตน์ ภู่เรืองเดช ธูรการ โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
11 นางสาวสิริกาญจน์ ชัยวงศ์ ธุรการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
12 นายอาทิตย์ ศรีธรรมกิจจา ธุรการ โรงเรียนบ้านวังซ่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
13 นางสาวชัญญานุช ม่วงสุข ธุรการ โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
14 นางสาวดวงพร แพงศรีรักษา ธุรการ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
15 นางสาววรกานต์ เก่งถิ่นดง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
16 นางสาวพิมพ์จันทร์ คำแถง ธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
17 นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบแก คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสารและรายงานผล
18 นางสาววิภา เสรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นายจักรกฤต ขำหลุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นางเกษร เทศนา ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นายอนันต์ ฤทธิ์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายไพรวัลย์ เกิดสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สามัคคี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายบดินทร์ชัย เปียปิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขนุน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นางสาวกฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
28 นายพินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 นายวิเชียร นิยมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไร่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นางกชพร แถมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นางสาวรัชญา โลหะกาลก ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นางนิภา สำราญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางพรรณี กางเกต ครูโรงเรียนบ้านวังหิน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นางสาวสายสมร ส่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีทอง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
36 นายสุชาติ คำพร ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
37 นายอุทัย ชังชั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
38 นายธรรมนูญ ปรีดาธวัช ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(หุ่นยนต์)
39 นายพสธร นามสง่า สพป.นว.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(หุ่นยนต์)
40 นายภูไท สุวรรณเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตะแบก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
41 นางสาวมุจรินทร์ นะวะมะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
42 นายพัลลภ สุ่มสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมรักษ์ขิตาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
43 นางปวีณา พานิช ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
44 นางสีนวล ภักดีตุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสำราญ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
45 นายสามารถ จีนเขตร์การ ครูโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
46 นางสาวชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชุมพร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
47 นางเพ็ญศรี เกษรพรม ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
48 นายมลตรี คำแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 ว่าที่ร้อยตรีสุภัทรชัย ไกรรอด ครูโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50 นางวรรณพร ไสยาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 นายยุทธนา ถนอมนวล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 นางจรรยา อัมรักษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านไร่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
53 นางประภาพรรณ แรงเขตวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดอนโม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
54 นางรุจิรา มธุรส ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
55 นายสายชล ทิพรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
56 นางวาณี ฝนทั่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
57 นายศิรสิทธิ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
58 นางกนกรัตน์ อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญผล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
59 นางนัยนา แจ้งอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาสังใต้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
60 นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
61 นางสาวรัชญา โลหะกาลก ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย
62 นายภาคินัย ชัยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
63 นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายอุทัย ชังชั่ว สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ Tal.081-9539879 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]