สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลลาดยาว 53 3 1 0 57
2 บ้านคลองสมบูรณ์ 46 7 4 2 57
3 วัดหนองตางู 26 9 3 1 38
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ 25 4 2 0 31
5 บ้านปางสุด 19 6 4 0 29
6 สวนป่าแม่กะสี 19 6 1 1 26
7 บ้านพนาสวรรค์ 19 3 0 0 22
8 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 17 7 3 0 27
9 อนุบาลแม่เปิน 17 4 1 0 22
10 เขาหินกราวประชาสรรค์ 17 4 0 1 21
11 บ้านดอนพลอง 17 2 3 0 22
12 บ้านคลองไทร 17 2 0 0 19
13 บ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา 17 2 0 0 19
14 วัดมงคลสถิตย์ 16 6 0 0 22
15 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 15 6 2 0 23
16 บ้านชุมม่วง 14 1 0 0 15
17 บ้านวังชุมพร 14 0 1 0 15
18 บ้านตะแบกงาม 13 5 2 0 20
19 วัดหนองยาว 12 3 3 1 18
20 บ้านตะกรุด 11 8 3 0 22
21 บ้านปางสวรรค์ 11 4 0 0 15
22 บ้านศรีไกรลาศ 11 2 1 0 14
23 บ้านปางขนุน 11 2 1 0 14
24 วัดบางแก้ว 10 8 3 0 21
25 วัดหนองปลาไหล 10 7 5 0 22
26 บ้านบึงหล่ม 10 6 2 0 18
27 บ้านดอนจังหัน 10 4 2 1 16
28 วัดบ้านไร่ 10 4 2 0 16
29 บ้านตะเคียนงาม 10 4 0 0 14
30 วัดบ้านพลัง 10 3 1 0 14
31 บ้านเขาแม่กระทู้ 10 2 3 1 15
32 บ้านใหม่ศรีนคร 9 5 0 0 14
33 วัดบ้านคลอง 9 3 2 0 14
34 บ้านบุรีรัมย์ 9 3 2 0 14
35 วัดสังฆวิถี 9 3 1 0 13
36 บ้านงิ้วแบ้ 8 10 2 0 20
37 บ้านคลองน้ำโจน 8 4 0 4 12
38 อนุบาลชุมตาบง 8 2 3 0 13
39 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 8 2 0 0 10
40 วัดสวนหลวง 8 1 0 0 9
41 บ้านบ่อกะปุง 8 0 0 0 8
42 ไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) 7 8 4 2 19
43 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 7 5 3 1 15
44 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 7 2 2 0 11
45 บ้านหนองน้ำเขียว 7 2 1 0 10
46 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 7 2 0 0 9
47 บ้านเขาจั๊กจั่น 7 1 1 0 9
48 บ้านหนองจิกรี 7 1 0 0 8
49 บ้านบึงราษฎร์ 6 8 2 0 16
50 บ้านหินดาด 6 6 2 0 14
51 วัดคลองสองหน่อ 6 3 4 0 13
52 วัดจิกลาด 6 3 2 1 11
53 บ้านท่ามะกรูด 6 3 2 0 11
54 บ้านปางงู 6 3 0 0 9
55 บ้านคลองม่วง 6 1 1 0 8
56 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 6 1 0 0 7
57 บ้านวังสำราญ 6 1 0 0 7
58 บ้านวังหิน 6 0 1 0 7
59 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 5 4 3 0 12
60 บ้านวังซ่าน 5 2 1 0 8
61 บ้านวังยิ้มแย้ม 5 1 0 1 6
62 วัดธรรมจริยาวาส 5 1 0 0 6
63 หัดไทยวิทยาอุทิศ 5 1 0 0 6
64 วัดท่างิ้ว 5 0 0 0 5
65 วัดหูกวาง 4 3 0 0 7
66 บ้านไทรทองสามัคคี 4 2 2 0 8
67 วัดจันทร์ทอง 4 2 1 0 7
68 วัดประสาทวิถี 4 2 0 0 6
69 วัดหนองมะขาม 4 2 0 0 6
70 เยาวชนพัฒนา 4 1 2 0 7
71 บ้านลานตะแบก 4 1 0 0 5
72 บ้านมาบแก 4 0 1 0 5
73 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 4 0 0 0 4
74 ไตรประชาสามัคคี 3 5 2 0 10
75 บ้านเนินใหม่ 3 3 2 0 8
76 ชุมชนบ้านดอนโม่ 3 3 1 0 7
77 วัดตาสังใต้ 3 3 0 0 6
78 วัดวังม้า (ชนประสิทธิ์วิทยา) 3 2 4 0 9
79 วัดด่านช้าง 3 2 1 0 6
80 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 3 2 0 1 5
81 วัดหนองกรด 3 2 0 0 5
82 บ้านหนองจิก 3 2 0 0 5
83 บ้านดงคู้ 3 1 1 0 5
84 บ้านสะเดาซ้าย 3 1 1 0 5
85 บ้านดงสีเสียด 3 1 0 1 4
86 บ้านหนองชำนาญ 3 1 0 0 4
87 บ้านทุ่งตัน 3 1 0 0 4
88 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 3 1 0 0 4
89 วัดเขาสมุก 3 0 0 0 3
90 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 3 0 0 0 3
91 บ้านเทพมงคลทอง 3 0 0 0 3
92 บ้านปางชัย 2 2 0 0 4
93 ชุมชนวัดเนินม่วง 2 1 2 0 5
94 วัดบ้านไผ่ 2 1 1 0 4
95 วัดสระแก้ว 2 1 1 0 4
96 วัดเจริญผล 2 1 0 0 3
97 จันทราราษฎร์ 2 1 0 0 3
98 บ้านเปราะ 2 1 0 0 3
99 วัดคลองสาลี 2 1 0 0 3
100 บ้านหนองเสือ 2 0 0 0 2
101 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองไม้ 2 0 0 0 2
103 บ้านคลองสำราญ 2 0 0 0 2
104 วัดคลองธรรม 1 4 0 0 5
105 วัดเกาะเปา 1 2 2 0 5
106 วัดเทพสถาพร 1 2 1 0 4
107 วัดธรรมรักขิตาราม 1 2 0 0 3
108 บ้านวังน้ำขาว 1 2 0 0 3
109 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 1 1 0 3
110 บ้านยุบใหญ่ 1 1 1 0 3
111 วัดเขาห้วยลุง 1 1 0 1 2
112 วัดมาบมะขาม 1 1 0 0 2
113 บ้านหนองนมวัว 1 1 0 0 2
114 บ้านศรีทอง 1 1 0 0 2
115 วัดสวนขวัญ 1 1 0 0 2
116 วัดแหลมทองธรรมจักร 1 1 0 0 2
117 วัดหนองไร่ 1 0 1 0 2
118 วัดใหม่สามัคคี 1 0 0 2 1
119 วัดบ้านแดน 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 0 1
121 วัดวิมลประชาราษฎร์ 1 0 0 0 1
122 บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 1 0 0 0 1
123 วัดคลองจินดา 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองละมาน 1 0 0 0 1
125 บ้านทุ่งท่าเสา 1 0 0 0 1
126 บ้านทุ่งรวงทอง 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองคล้า 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองน้ำแดง 1 0 0 0 1
129 วัดสังขสุทธาวาส 1 0 0 0 1
130 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 3 1 0 4
131 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
132 วัดดงหนองหลวง 0 1 0 0 1
133 บ้านท่าตะโก 0 1 0 0 1
134 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 1 0 0 1
135 วัดท่าแรต 0 1 0 0 1
136 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 0 0 1 0 1
137 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 1 0 1
138 วัดวิวิตตาราม 0 0 1 0 1
139 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 0 0 0
140 บ้านหนองบอนใต้ 0 0 0 0 0
รวม 880 307 124 22 1,333