สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 5 3
2 002 โรงเรียนจ่าการบุญ 61 168 102
3 003 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 6 32 11
4 004 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 20 44 27
5 005 โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 0 0 0
6 015 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 1 3 1
7 016 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
8 017 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 6 12 9
9 018 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 5 7 6
10 022 โรงเรียนบางระกำ 23 31 30
11 021 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 27 112 54
12 024 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1 3 2
13 023 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 13 26 21
14 026 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0
15 027 โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก 8 13 12
16 025 โรงเรียนบ้านคลองเตย 23 55 33
17 028 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 9 17 13
18 029 โรงเรียนบ้านคุยยาง 3 4 3
19 030 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 3 2
20 031 โรงเรียนบ้านดงวิทยา 2 5 2
21 032 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม 6 12 9
22 033 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 2 2 2
23 034 โรงเรียนบ้านท่านางงาม 1 2 1
24 035 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม 4 6 5
25 036 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 0 0 0
26 037 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 2 2 2
27 038 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 7 15 12
28 039 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 0 0 0
29 040 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 23 35 30
30 041 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 7 20 11
31 042 โรงเรียนบ้านปลักแรด 12 23 14
32 043 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 24 36 33
33 044 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 9 17 10
34 045 โรงเรียนบ้านพันเสา 13 22 18
35 047 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ 7 7 7
36 048 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 27 60 48
37 052 โรงเรียนบ้านวังยาง 2 3 2
38 053 โรงเรียนบ้านสะอัก (ประชาอุปถัมภ์) 2 6 4
39 055 โรงเรียนบ้านหนองกรับ 5 11 9
40 056 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ (ประสิทธิ์-ประชานุสรณ์) 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 21 47 33
42 059 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 1 1
43 060 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น 17 30 27
44 063 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 3 8 4
45 058 โรงเรียนบ้านหนองแขม 12 22 17
46 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 16 13
47 064 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 4 5 5
48 066 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง 3 7 6
49 067 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 5 4
50 065 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 2 4 3
51 049 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก 0 0 0
52 050 โรงเรียนบ้านเรียนจิตต์ผิวงาม 0 0 0
53 153 โรงเรียนบ้านเรียนถนอมวงศ์ 0 0 0
54 151 โรงเรียนบ้านเรียนทิพย์ปาละ 0 0 0
55 051 โรงเรียนบ้านเรียนนทพัทธ์ 0 0 0
56 150 โรงเรียนบ้านเรียนนักปราชญ์ 0 0 0
57 152 โรงเรียนบ้านเรียนปัญญาภู 0 0 0
58 054 โรงเรียนบ้านเสวยซุง 3 6 6
59 046 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน 11 19 16
60 068 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 2 9 4
61 069 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 15 39 28
62 070 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 15 43 25
63 072 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ 12 28 23
64 074 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ 4 4 4
65 075 โรงเรียนวัดกรับพวง 10 21 16
66 076 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ 4 15 7
67 078 โรงเรียนวัดคุยขวาง 5 7 7
68 079 โรงเรียนวัดคุยม่วง 3 3 3
69 077 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 11 25 17
70 081 โรงเรียนวัดจอมทอง 11 27 14
71 082 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 6 22 11
72 083 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 39 80 54
73 084 โรงเรียนวัดจุฬามณี 12 32 19
74 085 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 3 14 5
75 086 โรงเรียนวัดดอนอภัย 4 5 4
76 087 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 12 15 15
77 090 โรงเรียนวัดทุ่งชา 0 0 0
78 091 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์) 6 7 6
79 093 โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 12 16 16
80 097 โรงเรียนวัดบึงกอก 9 15 13
81 098 โรงเรียนวัดบึงบอน 2 6 3
82 099 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 55 118 79
83 094 โรงเรียนวัดบ้านดง 21 29 26
84 096 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 34 69 52
85 095 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 3 3
86 100 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 12 32 18
87 101 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 22 28 27
88 104 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 11 40 19
89 108 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 19 37 28
90 109 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 30 49 41
91 111 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 36 84 66
92 110 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 13 27 21
93 114 โรงเรียนวัดวังอิทก 6 11 11
94 112 โรงเรียนวัดวังเป็ด 0 0 0
95 113 โรงเรียนวัดวังแร่ 3 15 8
96 115 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 8 15 11
97 116 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1 20 5
98 117 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 21 50 29
99 118 โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 3 6 5
100 119 โรงเรียนวัดสระโคล่ 17 31 27
101 120 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
102 122 โรงเรียนวัดหนองขานาง 6 19 11
103 123 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 33 69 55
104 124 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 29 50 40
105 125 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 4 21 8
106 126 โรงเรียนวัดห้วงกระได 7 15 13
107 130 โรงเรียนวัดอรัญญิก 16 31 21
108 131 โรงเรียนวัดอินทรีย์ 0 0 0
109 092 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 14 20 20
110 088 โรงเรียนวัดแตน 3 7 4
111 121 โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 1 2 2
112 127 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 13 32 18
113 128 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 9 12 11
114 102 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 11 23 15
115 156 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 5 6 5
116 129 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 8 23 13
117 103 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์) 3 6 5
118 132 โรงเรียนสะพานที่ 3 9 24 11
119 138 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 44 88 66
120 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 3 5 4
121 013 โรงเรียนธีรธาดาปฐมวัย 0 0 0
122 014 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
123 071 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 6 51 9
124 134 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 7 16 10
125 136 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ 0 0 0
126 137 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก 6 7 6
127 141 โรงเรียนอนุบาลวังจันทร์ 0 0 0
128 135 โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล 0 0 0
129 139 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 24 46 35
130 140 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 0 0 0
131 142 โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 0 0 0
132 006 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 19 51 32
133 073 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 12 22 16
134 133 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 30 71 48
135 007 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 5 5 5
136 008 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 0 0 0
137 009 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 0 0 0
138 010 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดธรรมจักร) 0 0 0
139 011 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 5 8 8
รวม 1295 2817 1945
4762

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081 962 6965 นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 086 934 4333
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]