::sp-plk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวิชุลดา กาวินโรงเรียนชุมชนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางธัญญธร ใจจันทร์โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ แสงนาคโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงสุขโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ เซ็งมาโรงเรียนวัดนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางธิดา รักเสนาะโรงเรียนวัดทับยายเชียงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชร์พิชา คำโทนโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางดอกพยอม จันทร์อุ่นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาลี บวบมีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นางลำพูล ใจทนโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นางสาววัชรากร คดคงโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ แตงอ่ำโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมพิตย์ พาคำโรงเรียนวัดคลองตาลกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย ปานโป๊ะโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางวรรณณี สุขสบายโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง พลายชุมโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
3. นางสาวศศิธร เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางศุภัศศรา ศรีประมวลโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางหทัยชนก วัฒนวนาพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
3. นางเตือนใจ งามนิลโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ ฮองกุลโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี โอดมีโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ หมีนาคโรงเรียนบ้านน้ำตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ พันธาธิกโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวหลิวฟ้า ก้อนแก้วมูลโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายไพรทูล พะยอมโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววีนัส เป็นสุขโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
3. นางสาวทรรศนีย์ บุญแจ้งโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร เลื่อนลอยโรงเรียนวัดวังงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธวรรณ บุญเทียนโรงเรียนบ้านหนองมะคังกรรมการ
3. นางสาวอุไรรัตน์ ยาโนโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวทวีศิลป์ โสตถิถาวรโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เพชรเขียวโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๑กรรมการ
3. นางณัฐพร สิงห์โตโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางวรัชยา พริ้งเพลิดโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภคินี เสงี่ยมโปร่งโรงเรียนชุมชน17บ้านนาตาดีกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ แช่มช้อยโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารีส ท้วมไชยนามโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ มีสอาดโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางสาวนรีนาฏ ทองเครือมาโรงเรียนบ้านหล่ายขานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวกชกร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านหนองกรับประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริภรณ์ นิลหิรัญโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางกรรมการ
3. นางสาวกนกนุช ปินตาโรงเรียนบ้านหนองกรับกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวมยุรี แก้วอินโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพานประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ ลุ้ยอุไรโรงเรียนบ้านถ้ำพริกรองประธานกรรมการ
3. นายวรพงษ์ วรภูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสำเริง มั่นดีโรงเรียนวัดสะพานหินประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ทองปลิวโรงเรียนบ้านชาติตระการรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล ลุ้ยอุไรโรงเรียนวัดเสนาสน์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิกร สายแก้วเทศโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง อ้นสิงห์มาโรงเรียนวัดทับยายเชียงรองประธานกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ อินทร์หน่อโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา สายยืดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพันธ์ กันหาประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองคำนุชโรงเรียนวัดห้วยดั้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร นกพึ่งโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางกรรณิกา สายยืดโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ ทองศรีโรงเรียนวัดท้องโพลงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุพันธ์ กันหาประกอบโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองคำนุชโรงเรียนวัดห้วยดั้งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร นกพึ่งโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางธาริณี คงปันนาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี กามะโรงเรียนบ้านท่าหินลาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คำสอนโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวารี ภูสิตตาโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา รังแก้วโรงเรียนวิทยสัมพันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางมานิกา เอี่ยมหุ่นโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์โรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายคณิศร จันทร์บรรจงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานรองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต ไชยเสนโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ จักทรโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรัตน์ ทองคำโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ แตงกวาโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นางสุนิศา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
4. นางสาวกฤติกา จันทวงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เพิ่มพิพัฒน์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมวงษ์โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเวธกานต์ มีสุขโรงเรียนชุมชนดิษฐ์อำรุงกรรมการ
4. นางสาวดลณพร แผ้วเกษมโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางนราภรณ์ กัดพันธุ์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรีย์ หน่อสุริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองห้างรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ขำบัณฑิตย์โรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวดาริกา ศรีทุ่งลือโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณี คำทอนโรงเรียนบ้านหลังเขารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปพิชญาดา เนตรแสงสีโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวารีรัตน์ ยาสุดโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ จำปาแก้วโรงเรียนบ้านพร้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ รินบุตรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ทองศรีโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ เอี่ยมโพธิ์โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐินี คำมาโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางณัฏยา ชูประสิทธิ์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรลภัส คล้ายเขียวโรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา วิเศษวงษาโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายพิษณุ สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จุลหงษ์โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ กันสีสุขโรงเรียนชมชนวัดท่างามกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายสมิฑฐิฏา ดงภูยาวโรงเรียนบ้านนาคล้ายกรรมการ
2. นายจักรินทร์ กาวิโลโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก แก้วกรมโรงเรียนบ้านหนองกระดาษกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสรวงสุดา ศรีอ๊อดโรงเรียนบ้านนาเปอะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิพรรษ คำไชยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นาคเที่ยงโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ สุทธิโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นางแจ่มสิริ สิงห์คำโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวพีรยา ฤกษ์ศิริโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสมภัสสร เทพนาโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางบุญตา แดงน้อยโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายปริญญา กิติอาษาโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร นิ่มกันโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิฯ)กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ สายสิงเทศโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ รัตนวิมลชัยโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร์ ทองมั่นโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ สายสิงเทศโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเอนก บายันต์โรงเรียนบ้านยางโกลนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธราพร หมีดงโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นายพรเทพ ขันติโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายวสุวัญญ์ มิตรขำโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา พุดฉิมโรงเรียนบ้านขวดน้ำมันกรรมการ
3. นางสาวธัญชนิต มากมีโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางรำแพน เกิดบำรุงโรงเรียนวัดคลองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย มากก้อนโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวสุประวีร์ บุญอาจโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจันทนา พวงเงินโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เงินต๊ะโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
3. นางหฤทัย นวลศรีโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรำไพ วรรณกุลโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐมีนา คำอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวจิตติมา ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี สมพิพงษ์โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ จานตาดีโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางชีวาพร สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางพัฒนี คุ้มท้วมโรงเรียนวัดนาขามประธานกรรมการ
2. นางสีรุ้ง ศรีชาทุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายชยันธร มั่นคงโรงเรียนบ้านบึงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์ดีโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ทองอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทงกรรมการ
3. นางสาวเกตุสรินทร์ จีนย้ายโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวมรรจณา สามิตรโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรา จนากรโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
3. นางสาวกันทิมา จันทะคุณโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียรพิณ เรืองรัศมีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1ประธานกรรมการ
2. นายชยังกูร ทำนุพันธุ์โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)กรรมการ
3. นางปิยะมาศ ขุ้นคีรีโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนรินทร์ สุขหอมโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราวดี เลาบัวโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี คุ้มสุพรรณโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา หาญทองช่วงโรงเรียนวัดน้ำคบประธานกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ศรีมูลโรงเรียนวัดหนองมะคังกรรมการ
3. นายวรศักดิ์ ผ่องใสโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรัญญา เงินแจ้งโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร โพธิ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ยาดีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ กองเงินโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันธร อินต๊ะขินโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยากรรมการ
3. นางกุลธิดา เตียงเกตุโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพาพร เพชรทองโรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ถินทับโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ เสาวรสโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ยอดสุวรรณ์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ มาดิษฐ์โรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
3. นายสุจริต จันทร์ต๊ะมาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุุทธิรักษ์ แตงน้อยโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางนรรรจวรรณ เมืองพระฝางโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ยิ้มใยโรงเรียนวัดวังมะด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุุทธิรักษ์ แตงน้อยโรงเรียนบ้านห้วยปลาไหลกรรมการ
3. นางนรรจวรรณ เมืองพระฝางโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สุขเกิดโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ปั้นแจ่มโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายยุทธนา แซ่วือโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเบญจมาศ รอดทัพโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
2. นายศิริพงษ์ อู่คงคาโรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้ากรรมการ
3. นางอุษณีย์ ศิริข่วงโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเจนจิรา บัวเกตุโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวเดือนแรม จันทศิริโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวปวีณา มูลทาโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางละเอียด ทองหนูโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย คล้ายพร้อมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวเสาวนีย์ ตรีอินทร์โรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางธนิดา ลักษณ์รุจิโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี สังฤทธิ์โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเรณู อินแตงโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ สัสดีแพงโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางวิภาสิริ สีเดือนโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกันต์ปภัสสร์ ประสิทธิผลโรงเรียนบ้านท่ากระดุนประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวรรณ สุธาพจน์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
3. นางสาวปวีณา วรรณชาติโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสมหวัง แสงบำรุงโรงเรียนบ้านแก่งคันนาประธานกรรมการ
2. นางสนธยา คำนนท์โรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา คุ้มพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แสนนิทาโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวชนัญธิดา อุปจักรโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกรฤทธิ์ บุญญานุกูลโรงเรียนบ้านชาติตระการประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ธรรมวงษ์โรงเรียนวัดหางไหลรองประธานกรรมการ
3. นายนิรุตน์ ชะดาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนิยม สมวงษ์โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายวรุฒ เจริญสุขโรงเรียนวัดหนองมะคังรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา จะตุเทนโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย ประเสริฐปาลิฉัตรโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน เกิดทวีโรงเรียนทับยายเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพล จันทะคุณโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ ทองทาโรงเรียนวัดหางไหลประธานกรรมการ
2. นายปรัชญา จะตุเทนโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ อินทรปรางค์โรงเรียนบ้านน้ำหักกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ทองคำนุชโรงเรียนวัดห้วยดั้งประธานกรรมการ
2. นางถุงเงิน เผือกเผ่าโรงเรียนบ้านหนองกระท้าวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทฌาศิลป์ แสนปวงโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยยาท อุ่นพรมโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรินทร เทียมสอนโรงเรียนบ้านป่าแดงรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย เหล็กสิงห์วัดคลองมะเกลือกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวิบูลย์ชัย แจ่มศรีโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีลำแพน เงินกลั่นโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา หลวงจอกโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางเบัญจวรรณ เทพบุตรโรงเรียนราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจารึก อุ่นไพรโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยกรรมการ
3. นายกิตติพล พานทองโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปภาดา กิตติถิระกุญช์โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย การเพียรโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐาปวี หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวอรอุมา สุขมั่นโรงเรียนศรีภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อุตธิยาโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการ
3. นายอรรคพล ดอนเมืองโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ สะอาดโรงเรียนบางยางพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา จตุรทิศโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นางสาวทัศยา วรรธนเศรณีโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ฟักคงโรงเรียนชุมชนวัดท่างามประธานกรรมการ
2. นางสุชิน กรมเวชโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสาวลลิตา ฉัตรแก้วโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายฤทธิรงค์ พูลหน่ายโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นางสาวคมคาย มณีสุขโรงเรียนวัดบ่อภาคกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สุพัฒน์โรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญชู พ่วงวันโรงเรียนวัดวังไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ อ่วมอ่ำโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
3. นายปุณวัจน์ แผ่นทองโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางศศิธร โพธิ์คงโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เกตบุตรโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการ
3. นางสาวรัตนา คงคล้ายโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางศศิวิมล แก้วมากโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางนวพร ธรรมขันธ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายประมวล สายแก้วโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวิช คุ้มคำโรงเรียนบ้านคลองตกประธานกรรมการ
2. นายทรงกลด คชปัญญาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี คำภิระโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกรวิชญ์ เกษทรัพย์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ บัวยิ้มโรงเรียนบ้านเนินทองกรรมการ
3. นายสมควร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวลลิตา หว่างเชื้อโรงเรียนวัดคันโช้งประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญยานี ด้วงนุชโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
3. นางกมลฉัตร เนียมหอมโรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสันทัด คงจันทร์โรงเรียนแก่งเจ็ดแควประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ด้วงแดงโรงเรียนวัดวังงิ้วงามกรรมการ
3. นางรัชชุดา เมืองสนธิ์โรงเรียนบ้านนาขุมคันกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนบ้านนาตอนประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดเซิงหวายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย แดงโสภณโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมาศ ขันเกษตรโรงเรียนบ้านนาตอนประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ คงจันทร์โรงเรียนวัดนาขามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ พลเทพโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดเซิงหวายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย แดงโสภณโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนวลนภา คมขำโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ รินทะโรงเรียนบ้านป่ารวกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชรโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนวลนภา คมขำโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ รินทะโรงเรียนบ้านป่ารวกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาเปอะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ตุ่นเงินโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีมากมีโรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชรโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนาคม ภิระบรรณ์โรงเรียนวัดบ้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง คำหยุ่นโรงเรียนบ้านน้ำจวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี นนทะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
2. Mr.Conrado Agpalo Directoโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ราชทะคันทีโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนาคม ภิระบรรณ์โรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง คำหยุ่นโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี นนทะโคตรโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวชลอ เรือนก้อนโรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. Mr.Conrado Agpalo Directoโรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ราชทะคันทีโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางราตรี เงื่องจันทร์ทองโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเหินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ หนูทิมโรงเรียนบ้านคลองตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีวัดคันโช้งประธานกรรมการ
2. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านป่าแดงรองประธานกรรมการ
3. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางราตรี เงื่องจันทร์ทองโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเหินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ หนูทิมโรงเรียนบ้านคลองตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียง เม่งมั่งมีโรงเรียนวัดคันโช้งประธานกรรมการ
2. นายเปรียว สอนยศโรงเรียนบ้านน้ำจวงรองประธานกรรมการ
3. นายวรภัทร ภู่ศรีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางเพชรา ชาญฟั่นโรงเรียนวัดเซิงหวายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคำภีร์ ทองจันทร์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายอำนวย แดงโสภณโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ คำปวนสายโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ คำปวนสายโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช หอมเจริญโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ คำปวนสายโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุขแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ คงรอดโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สุขแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุขแสงโรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นายนภสินธุ์ โพธิ์ปลัดโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรินทร์ คำปวนสายโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ คำปวนสายโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายเจนยุทธ พุฒหมื่นโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ วัชรจิตตานนท์โรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางสาวทวีพร กล่ำเทพโรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย เอมเทศโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ คำป่วนสายโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชนานาถ เศวตเศรนีโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นางนางกนกกาญจน์ วิเศษคำโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุญขำข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายประกายเพชร จันทวงษ์โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นายวิสูตร แซ่ตันโรงเรียนวัดมหาวนารามกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางแพรทอง หล่ออินทร์โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวมิรินทร์ วันชัยโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ ลาภถึงโรงเรียนวัดหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางจริญญา ปิยะมิตรโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภชา เทียมศรีโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสาวนฏวรรณ หาญทองช่วงโรงเรียนห้วยปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ อยู่ชุ่มโรงเรียนบ้านหาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุผา อ่อนศรีโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการ
3. นางสาวอภิรดา ธิยะศิริโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสิรินาถ โค้วจิริยะพันธ์ุโรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวมลฤดี อินตะวิชัยโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพิชชาพร จันทรศรีวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ภู่ทับทิมโรงเรียนบ้านท่าสะแกประธานกรรมการ
2. นางมนตรา ศรีภิรมย์โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ทิมศรีโรงเรียนบ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกชพร แก้วทองหลางโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ พรมน้อยโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์โรงเรียนวิทยสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางราตรี จันทะคุณโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา คงเกตุโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคายกรรมการ
3. นางสาวสุรวดี แก้ววงหิวโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ พุทธวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางสาววรุณยุพา ปานอยู่โรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการ
3. นางสาวชนิกานต์ ป้องคูหลวงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายเจนพจน์ หวงกำแหงโรงเรียนวัดวงฆ้องประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชจิราพร รุ่งแจ้งโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แพรริ้วทองโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชูชีพ สุวรรณพรสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสุพรเทพ เรณุมานโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวทิพย์จุฑา แดงพัดโรงเรียนบ้านลาดคื้อกรรมการ
4. นายอนุกูล ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
5. นายวัชรพรรณ เขียวรอดไพรโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการ
6. นางพัชราวดี มุ่นเชยโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
7. นางสาววรรณา วังคีรีโรงเรียนบ้านป่าซ่านกรรมการ
8. นางสาววันทนีย์ แตงกวาโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณกรรมการ
9. นายกรรไกร ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
10. นางสมคิด ออมสินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
11. นางสาวชนาศิริ จันทร์น้ำด้วนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองกรรมการ
12. ร้อยตำรวจตรีอดิศร คำภาแก้วร้อย ตชด.315กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุขะวัฒน์ สุขทั่งโรงเรียนจ่านกร้องกรรมการ
2. นายสุนัน แก้วมากโรงเรียนวัดนาขามกรรมการ
3. นายวิราช น้อยศิริโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
4. นายรัตน์ เกตุจันทร์โรงเรียนบ้านซำรังกรรมการ
5. นายบุญลือ โพธิ์ขำสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
6. นายปรารมย์ ทองบุรีโรงเรียนหนองพระพิทยากรรมการ
7. นายทนาเลิศ กลิ่นแย้มโรงเรียนวัดวังมะด่านกรรมการ
8. นายระพิน เพชรดีโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการ
9. นายธวัชชัย บัวดีโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการ
10. นายประจวบ พิมพาโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
11. นายถกลเกียรติ ใหม่ตาจักร์โรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทัน จันทร์คุ้มสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
2. นายสมควร จันทะคุณสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์ สุขทั่งโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญกรรมการ
4. นายศิวากร แก้วมีโรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสามารถ กอนอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พล.3กรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ สุทธิโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
4. นางสาวปฏิมาพร แก้วสีทองโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
5. นายปรัชญ์ฐกรณ์ ขำรักโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสามารถ กอนอยู่ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.พล.3กรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ สุทธิโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
4. นางสาวปฏิมาพร แก้วสีทองโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
5. นายปรัชญากร ขำรักโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายไพบูรณ์ บุญอาจโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
2. นางสาวสุพัฒศจี เพ็ชรภักดีโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ รักสัตย์โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจุรีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้างกรรมการ
2. นางสุชาดา ชาวไทยโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา จิตอารีโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนงคราญ การเกษตรโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการ
2. นางสาวมยุรา สิทธิโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ค้ากุ้งโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวทรรศนีย์ บุญแจ้งโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา พึ่งฟักโรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้างกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ กล้าการขายโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุขเกษม ใจยวนโรงเรียนบ้านแก่งคันนากรรมการ
2. นายณัฐพล รักเสนาะโรงเรียนวัดวังวนกรรมการ
3. นายประมวลรัก สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ส่งแจ้งโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
2. นายรณชัย จันทะคุณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกุลวดี จินดากุลโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายกิติศักดิ์ ปัญโญโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นางสาวอรชยา มากสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองลานกรรมการ
3. นางสาวปทุมพร รอดกระต่ายโรงเรียนบ้านบุ่งตารอดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายสมพร จันดาหารโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ภัทรรังษีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายวิเชียร พรหมไชยโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศนี วงศ์อนันต์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
2. นายประทีป ศรีชาทุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกุลวดี จินดากุลโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศศิมา อูปทองโรงเรียนวัดคลองมะเกลือกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ อภินันทโนโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายวัชระ กรรณิกาโรงเรียนบ้านนาฟองแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ยิงธนาทรโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดกรรมการ
2. นายพันธวัช ขุนกำแหงโรงเรียนบ้านสวนเมียงกรรมการ
3. นางสาวกันตา กรึมสูงเนินโรงเรียนวัดน้ำคบกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรจนา พิชัยโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนากรรมการ
2. นางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัดโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ สุขป้อมโรงเรียนบ้านมะต้องกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุนทร พลอยมีโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
2. นายพงษ์นรินทร์ ท่วมแก้วโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ พรหมณีโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสำเนา ยาสุดโรงเรียนบ้านบุ่งผลำกรรมการ
2. นางสาวสุชาวินี คลองตะเคียนโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการ
3. นางสาวเกษร อาจหาญโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทณัฐ วรรณภิระโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการ
2. นายอำนวย อุดรโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นางสาวนิสาชล แก้วรัตน์โรงเรียนบ้านนาแฝกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สิงโตโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการ
2. นางสาวชญาทิพ ชูช่วยโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พยัคฆ์เกษมโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายฐิติวัจน์ วิเศษทักษ์โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพันธกานต์ จงทองโรงเรียนวัดสะพานหิน (วงศ์วานประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ดอนชมไพรโรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายละไม สารีโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ขุมขำโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. พันจ่าเอกสัณฐิต สมัครธัญญกิจโรงเรียนผดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ จันทะคุณโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
3. นายอนุมิตร นวลแพงโรงเรียนบ้านแก่งทุ่งกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด สาลีโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายพจน์ ฟักอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นางสาวพรวิมล เสาะใสโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชาญนิวัฒน์ ช่วยทวีโรงเรียนบ้านบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรรไกร ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสาวสุลิกร อนันตกุลโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายครรซิต สร้อยพรมโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ โสประดิษฐ์โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ แก้วมีโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายภาคภูมิ เรือนเย็นโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต อินแพงโรงเรียนบ้านน้ำจวงกรรมการ
3. นายธีมาภัทร ปิ่นทองโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญรุ่ง บุญมีจิวโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา คำวงจันทร์โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวนาตยา กุลวงค์โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิกุลแก้ว มาเชียงผาโรงเรียนบ้านห้วยทองฟานประธานกรรมการ
2. นางสาวสายลม สีลาโรงเรียนบ้านห้วยทองฟานกรรมการ
3. นางสาวกฤษติยา จำปาแก้วโรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา แผ่นทองโรงเรียนห้วยปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง อืนเพ็ญโรงเรียนวัดวงฆ้องกรรมการ
3. นายวีรยุทธ บัวชุมโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา แจ่มศรีโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามประธานกรรมการ
2. นางสาววะวิดา โทจำปาโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางสาวภครัช ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย คงฟักโรงเรียนบ้านน้ำโจนประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวรรณ ปินวิเศษโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับกรรมการ
3. นางกรกานต์ สุขคำหล้าโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายนพดล เพ็งสลุดโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาพร ดีคำโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายธรรมนูญ กุลคลโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยอดธง คงปันนาโรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา รักทุ่งโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
3. นางเรณู คงทองโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสายัน ภู่หมีโรงเรียนวัดนาขามประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เพชรเขียวโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1กรรมการ
3. นางพรทิพา ทรายน้อยโรงเรียนทับยายเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ จันทร์รักโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นายปรีดา จันทะคุณโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางกัลทยา แตงอ่ำโรงเรียนวัดเสนาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ มากเมืองโรงเรียนบ้านเนินทองประธานกรรมการ
2. นางจริญญา ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เทศคลังโรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ จันภักดีโรงเรียนบ้านขอนสองสลึงประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล คุ้มวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
3. นายพงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติโรงเรียนห้วยน้ำไซฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางรำพิน แตงอ่ำโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวพาทินี ยกตรีโรงเรียนหนองสะแกประชานุกูลกรรมการ
3. นางชาลิชา ทับเขียวโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ บุญก่อนโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรวดี หะสิตะพงษ์โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจารุภา ศุภนิมิตกุลโรงเรียนวัดทับยายเชียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางระนอง จันทร์ดีโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสุภัทรีภรณ์ สารมโนโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางระนอง จันทร์ดีโรงเรียนบ้านน้ำพริกประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านน้ำโจนกรรมการ
3. นางสุภัทรีภรณ์ สารมโนโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอมรา แดงโสภณโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
2. นางมาราตรี ด้วงแดงโรงเรียนผดุงวิทยากรรมการ
3. นางศิริพร พรหมสุวรรณดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขันโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการ
2. นางอรุชา ชุมพลศรีโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยากรรมการ
3. นางอรอุมา บุญธรรมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1กรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางคะนึงพิชญ์ บายันต์โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปุณยนุช เมืองแดงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวชไมพร ม้าห้วยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคะนึงพิชญ์ บายันต์โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปุณยนุช เมืองแดงโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางสาวชไมพร ม้าห้วยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มกรรมการ
3. นางสาวนันทวดี ชมเดือนโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มกรรมการ
3. นางสาวนันทวดี ชมเดือนโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี เขม้นเขตการโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำกุ่มกรรมการ
3. นางสาวนันทวดี ชมเดือนโรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสิรินาฏ ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านป่าซ่านประธานกรรมการ
2. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสาววิมล วุ่นดีโรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสิรินาฏ ยอดเถื่อนโรงเรียนบ้านป่าซ่านประธานกรรมการ
2. นางอรรณพ สวนจันทร์โรงเรียนวัดห้วยดั้งกรรมการ
3. นางสาววิมล วุ่นดีโรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลักขณา จันทร์โตโรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางดารุณีย์ จันทร์สุริย์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เหล่ากาวีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางราวัลย์ อยู่มาโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วงษ์ปันโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นายวัชรพล อุนจะนำโรงเรียนวัดทองแท้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางราวัลย์ อยู่มาโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วงษ์ปันโรงเรียนบ้านแยงกรรมการ
3. นายวัชรพล อุนจะนำโรงเรียนวัดทองแท้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดอนอุบลโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางรัตติญา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ อยู่มาโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล อุนจะนำโรงเรียนวัดทองแท้กรรมการ
3. นางดวงพร วงษ์ปันโรงเรียนบ้านแยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดอนอุบลโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางรัตติญา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวแอนนี่ แซ่หลอโรงเรียนวัดท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ ยังเหม็นโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษากรรมการ
3. นางอัญชิษฐา ผาทองโรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทิตตา มหาธรณ์โรงเรียนบ้านน้ำจวงประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดอนอุบลโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางรัตติญา บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิฏฐา คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี พุฒบางโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ ไกรศรีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิฏฐา คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี พุฒบางโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ ไกรศรีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชราวรรณ แย้มเสมอโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน กลิ่นเกตุโรงเรียนบ้านหนองกระดาษกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ หยุ่นตระกูลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวปณิฏฐา คำภาแก้วโรงเรียนบ้านป่าแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี พุฒบางโรงเรียนวัดหนองหม้อแกงกรรมการ
3. นางสาวนิภาพรรณ ไกรศรีโรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ถานีโรงเรียนบ้านห้วยเหินประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ มั่งกลิ่นโรงเรียนบ้านห้วยเจียงกรรมการ
3. นางสาวมาริษา ม่วงต๊ะโรงเรียนบางยางพัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา เอี่ยมทัศน์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงเกียรติ สุทธิโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นายคมสัน ยาจำปาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวรติรัตน์ แก้วป้องปกโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ ศรีวันโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปานฟักโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา เอี่ยมทัศน์โรงเรียนนครไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงเกียรติ สุทธิโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามกรรมการ
3. นายคมสัน ยาจำปาโรงเรียนบ้านท่าสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรติรัตน์ แก้งป้องปกโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ ศรีวันโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปานฟักโรงเรียนเขาไร่ศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรพรต นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร โตมีโรงเรียนวัดเมมสุวรรณารามกรรมการ
3. นายศรีไพร เอี่ยมหุ่นโรงเรียนวัดวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพิสุทธินี กลัดนิลโรงเรียนวัดสมอสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนนภา หุมหะโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวกรรมการ
3. นางมยุรฉัตร เงินทองโรงเรียนวัดหางไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุษณีย์ อรรคสูรย์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิตา เรียนหมีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาขุมคันประธานกรรมการ
2. นายอธิชา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซกรรมการ
3. นายพีระพล เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน เสวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา เสนานุชโรงเรียนบ้านชาติตระการกรรมการ
3. นางวรพรรณ ศรีกล่ำโรงเรียนชุมชนดิษฐอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันทนา สุขมามอญโรงเรียนบ้านหนองกะท้าวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ แก้วศรีนากโรงเรียนวัดโบสถ์บำรุงวุฒิกรรมการ
3. นางสาวขวัญทอง ฉ่ำเฉื่อยโรงเรียนบ้านคลองตกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วินัย ปานโท้ โทร.0871975605 email: [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]