สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 26 48 41
2 007 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 27 47 39
3 008 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 32 84 50
4 009 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 17 49 29
5 010 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 9 23 14
6 011 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 28 51 37
7 012 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 36 74 47
8 014 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 21 51 34
9 017 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 43 89 53
10 019 โรงเรียนบางยางพัฒนา 12 27 22
11 020 โรงเรียนบ้านกกม่วง 8 18 15
12 026 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 3 6 5
13 027 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 3 8 6
14 028 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 14 26 22
15 030 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 10 14 11
16 031 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 10 18 16
17 032 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 24 50 41
18 034 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 32 68 48
19 035 โรงเรียนบ้านชาน 0 0 0
20 036 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 10 36 21
21 037 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1 2 2
22 038 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 25 51 42
23 039 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 2 3 3
24 040 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 7 9 9
25 042 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 20 35 30
26 043 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 16 27 24
27 044 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 27 20
28 045 โรงเรียนบ้านนาตอน 6 12 10
29 046 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 11 20 15
30 050 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 7 17 12
31 052 โรงเรียนบ้านนาล้อม 40 124 71
32 053 โรงเรียนบ้านนาหนอง 10 20 16
33 054 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 9 15 13
34 047 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 2 13 5
35 051 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 21 13
36 048 โรงเรียนบ้านนาแฝก 5 8 8
37 049 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 14 25 22
38 041 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 8 10 10
39 055 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 7 22 14
40 056 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 1 2 2
41 057 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 6 25 12
42 059 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 7 9 9
43 060 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 8 17 12
44 061 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 21 52 32
45 062 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 4 8 8
46 063 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 1 3 2
47 065 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 4 18 8
48 064 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 9 21 13
49 058 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 18 34 30
50 070 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 2 3 3
51 071 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 7 11 8
52 072 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 14 24 21
53 073 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 3 3 3
54 074 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 4 12 6
55 075 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 20 29 25
56 069 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 2 4 2
57 076 โรงเรียนบ้านปากรอง 3 9 6
58 077 โรงเรียนบ้านป่าคาย 2 3 3
59 078 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 11 29 17
60 080 โรงเรียนบ้านป่ารวก 4 6 5
61 081 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 30 57 40
62 079 โรงเรียนบ้านป่าแดง 28 99 50
63 083 โรงเรียนบ้านพร้าว 20 29 27
64 084 โรงเรียนบ้านมะต้อง 1 3 2
65 085 โรงเรียนบ้านยางโกลน 3 7 5
66 087 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 17 40 24
67 088 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 8 11 10
68 089 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 22 52 38
69 090 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 20 52 35
70 091 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 8 26 16
71 092 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 6 17 12
72 093 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 36 61 50
73 094 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 11 14 12
74 095 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 5 11 9
75 097 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 2 2 2
76 098 โรงเรียนบ้านหนองลาน 2 6 4
77 100 โรงเรียนบ้านหนองหิน 51 107 82
78 099 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 11 31 17
79 101 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 0 0 0
80 096 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 15 15
81 102 โรงเรียนบ้านหลังเขา 10 14 11
82 116 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 2 3 3
83 103 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 0 0 0
84 105 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 27 58 33
85 106 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 9 13 12
86 107 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 5 16 5
87 108 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 14 27 16
88 109 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 14 42 24
89 112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 4 6 5
90 111 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 21 46 35
91 110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 2 5 4
92 113 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 6 16 8
93 104 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 17 31 25
94 114 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 4 9 6
95 115 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 18 29 26
96 029 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 24 40 35
97 066 โรงเรียนบ้านเนินทอง 17 69 28
98 067 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 8 13 12
99 068 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 28 72 46
100 021 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 8 19 11
101 023 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 8 14 13
102 024 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 6 17 11
103 025 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 18 41 28
104 022 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1 3 2
105 086 โรงเรียนบ้านแยง 23 51 33
106 033 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 16 31 27
107 082 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 4 13 6
108 117 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 20 36 29
109 118 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 3 2
110 119 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 4 5 5
111 120 โรงเรียนผดุงวิทยา 26 38 29
112 121 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 10 27 17
113 122 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 4 6 6
114 124 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 2 2
115 125 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 18 43 24
116 126 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 8 7
117 127 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 57 109 81
118 129 โรงเรียนวัดคลองตาล 19 36 30
119 130 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 26 52 42
120 131 โรงเรียนวัดคันโช้ง 11 39 18
121 133 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 6 9 9
122 135 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 9 37 16
123 138 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 9 15 12
124 136 โรงเรียนวัดท่าช้าง 19 23 23
125 137 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 1 2 2
126 134 โรงเรียนวัดท้องโพลง 28 42 39
127 139 โรงเรียนวัดธรรมาราม 9 24 15
128 140 โรงเรียนวัดนาขาม 14 36 24
129 141 โรงเรียนวัดนาขุม 11 28 19
130 142 โรงเรียนวัดน้ำคบ 19 50 34
131 143 โรงเรียนวัดบ่อภาค 29 43 40
132 144 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 21 45 29
133 147 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 1 1 1
134 148 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 9 18 15
135 149 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 7 9 8
136 150 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 9 19 13
137 152 โรงเรียนวัดวังวน 18 46 24
138 151 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 3 4 3
139 153 โรงเรียนวัดสนามไชย 17 23 22
140 154 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 1 2 1
141 155 โรงเรียนวัดสะพานหิน 21 36 23
142 157 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 24 45 34
143 158 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 3 12 5
144 160 โรงเรียนวัดหอกลอง 3 7 6
145 161 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 11 15 14
146 162 โรงเรียนวัดหางไหล 20 50 31
147 163 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ 0 0 0
148 164 โรงเรียนวัดหินลาด 22 57 39
149 159 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 13 25 17
150 128 โรงเรียนวัดเขาน้อย 10 25 17
151 132 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 9 19 14
152 146 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 6 12 9
153 156 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 28 44 39
154 165 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 6 12 8
155 145 โรงเรียนวัดโบสถ์ 55 149 79
156 166 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 31 40 40
157 167 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 12 29 19
158 169 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0
159 170 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 1 2 1
160 172 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 7 11 10
161 173 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 2 1 1
162 174 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 16 36 26
163 175 โรงเรียนห้วยปลาไหล 5 14 9
164 003 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 10 17 15
165 005 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 4 5 5
166 004 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 8 16 13
167 006 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 27 50 41
168 013 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 15 35 24
169 123 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 29 70 44
170 171 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 8 14 13
171 176 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 0 0 0
172 018 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 0 0 0
173 168 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ 0 0 0
174 015 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 16 26 20
175 016 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1 1 1
176 001 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 2 4 3
รวม 2199 4667 3293
7960

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วินัย ปานโท้ โทร.0871975605 email: [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]