เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางนพมาศ ประสาททอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโบบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวจันจิรา อุ่นไพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายฉัตรมงคล พูลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายศุกล เทพหยด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางสาวนฐา รัตนกูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางพิกุลทอง สังข์เงิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายวาทิศ ผาปาน นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายไพรสันต์ จันทร์สุรีย์ นายกสมาคมฯ ผู้บริหารอำเภอวัดโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอำนวย แดงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายนรินทร์ ชูโตศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายเรวัต จันทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
20 นางศศิมล แก้วมาก ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
21 นางกฤติกา จันทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
22 นางลัดดาวัลย์ ปานมี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
23 นางอนงค์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
24 นางคะนึงเนตร แก้ววิเศษ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
25 นางสวนันท์ เอี่ยมสงคราม ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
26 นางสาวกาญจนา พานทอง ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
27 นางพัทธวรรณ บุญเทียน ครูโรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
28 นายสมศักดิ์ บวบดี ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
29 นางพรพินิจ อยู่รอด ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
30 นางเสาวลักษณ์ นาคะไพฑูรย์ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
31 นางไฉน ถนอมสิงห์ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
32 นางรัตนา กันหาประกอบ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
33 นางอำพร ทองกร่ำ ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
34 นายมนตรี อ่อนทอง ครูโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
35 นางสาวรติรัตน์ สุขแจ่ม ครูโรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
36 นายไพเราะ ปานโท้ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
37 นางสาวดลณพร แผ้วเกษม ครูโรงเรียนห้วยปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
38 นางสาวพัชร์พิชา คำโทน ครูโรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
39 นายศรัณญู พลเยี่ยม ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
40 นายดนุวรรธ อินแตง ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
41 นายอนุชา อยู่เจริญ ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
42 นายถวิล เนียมครุธ นักการโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นางทัศนา พรมมา พนักงานราชการโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
44 นางนฤมล ลุ้ยอุไร ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
45 นางสาวลลิตา โพภา ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นายสุพิชา สิทธิโสภณ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นายษิรวิช ธาราวริชสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นางจุรีพร กุลคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นางสาวทักษพร มั่งแพร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาตำบลวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายพลายงาม บุญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นายไพรวรรณ จันทร์หอม ครูโรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นายองอาจ ผสม พนักงานธุรการ ส 4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นางสาวพชรกมล คำไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นางสาวเพ็ญประภา ทองกร่ำ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายณัฐพล บุญเนียม ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางสาวอสิสา นพยอด ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นางสาวเบญจมาศ คำภาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
58 นายธงไทย บุตรที ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปลาไหล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางสุรีรัตน์ สุดสังข์ ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นางปาริชาติ ทองแท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นางมะลิวัลย์ บวบดี ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
62 นางอนุยา บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
64 นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน ครูโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
65 นางสาวกุญช์ณิชา คำอินทร์ ครูโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
66 นางสาวทิวาวรรณ ฟองจางวาง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
67 นางนุชนารถ ชัยพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
68 นางรุ่งนภา เพชรทอง ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นางสาวชลธิชา ทิพย์โสตร์ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
70 นางสาวเบญจวรรณ นิมิตรพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางสาวณัฐธนาพร เอี่ยมภู่ ธุรการโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางสาวโยษิตา ไทยรุ่งกุล ธุรการโรงเรียนบ้านท่ากระดุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางสาวรัตติยา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางพัลลภา ตุ้ยเต็มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางชนานาถ เศวตเศรนี ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางสาวกัญวรา ศรีสุข ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางสาววิจิตรา เกตุรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางรุ่งระวี ศรีคง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางสาวทิพยาภรณ์ คำภา พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวทิพภารัตน์ นานวม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
82 นางสายสุนีย์ ปุณณะรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
83 นางนาฎนภา สีดาดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
84 นางสาวภวรัญชน์ มากกูล ธุรการโรงเรียนวัดทองแท้ คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
85 นางสาวภัทรภร นิ่มกัน ธุรการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
86 นางสาวชุติมา ชูวงษ์ ธุรการโรงเรียนวัดเสนาสน์ คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
87 นายชยวิชญ์ โตสงคราม ธุรการโรงเรียนเขาไร่ศรีราชา คณะกรรมการฝ่ายกรอกคะแนนผลการแข่งขันทางเว็บไซต์
88 นางณัฎฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
89 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคบ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
90 นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติตระการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
91 นายศราวุฒิ สุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมฆสุวรรณาราม คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (การศึกษาพิเศษ) โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
92 นางขวัญชนก บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
93 นายธวัชชัย บัวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
94 นายยงยุทธ สมพิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
95 นางบุญส่ง ศิริมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
96 นางสาวสุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
97 นางกุณฑลี ชัยนนถี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
98 นายถวิล สระทองตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
99 นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดคื้อ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
100 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
101 นายทนันชัย อินทนาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีวัฒนา 1 คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
102 นายไพรบูรณ์ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอม คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
103 จ.ส.อ.นินนาท ชำนาญยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองแท้ฯ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
104 นางสาวราตรี แสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
105 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
106 นายกฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (หุ่นยนต์)และนักบิน สพฐ.)
107 นายชาตรี ดากล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมมาราม คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (หุ่นยนต์)และนักบิน สพฐ.)
108 นายพลูสุข ต๊อดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (หุ่นยนต์)และนักบิน สพฐ.)
109 นางสาววารุพร บุญอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์)
110 นางสาวปัณณพร เดชขจร ครูโรงเรียนบ้านเนินมะคึด คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์)
111 นายสุริยัน ชัยพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำจวง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์)
112 นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์)
113 นางสุภาพร ขำช้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
114 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
115 นายกิจ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินลาด คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
116 นายธีรธัช ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
117 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สาระการเรียนรู้ศิลปะ)ทัศนศิลป์
118 นายบรรเจิด สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สาระการเรียนรู้ศิลปะ)ทัศนศิลป์
119 นายอุดม น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สาระการเรียนรู้ศิลปะ)ทัศนศิลป์
120 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
121 นางสาวบุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
122 นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษากุลบุตร คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
123 นางบุญทิ น่วมบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
124 นางจรัญญา ทองหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
125 นายเฉลียง เม่งมั่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันโช้ง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
126 นางธีรนุช สุเทียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์)
127 นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพและเทคโนยี)
128 นายอุเทน นะมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพและเทคโนยี)
129 นายสุรชาติ คำอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งคันนา คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพและเทคโนยี)
130 นายภิเษก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพและเทคโนยี)คอมพิวเตอร์
131 นายสำเนา ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพและเทคโนยี)คอมพิวเตอร์
132 นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้การงานอาชีพและเทคโนยี)คอมพิวเตอร์
133 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ)
134 นางสาวสุกัญญา คอนสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจียง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ)
135 นายทวี แย้มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ)
136 นางสาวอริษา คำวันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ)
137 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ปฐมวัย)
138 นายดำเนิน ทาบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตาก คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ปฐมวัย)
139 นางสาวอภิชญา ยอดทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระการรู้ปฐมวัย)
140 นางสาวจันจิรา อุ่นไพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
141 นางรัชนีกร อินต๊ะแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
142 นางอมรรัตน์ สืบสายอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
143 นางวิมลรัตน์ ชูแกล้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
144 นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
145 นางน้ำเพชร ภู่แส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
146 นายสุนัน แก้วมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขาม คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
147 นายปัญญา แย้มเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะคัง คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
148 นายนวภัทร แสงปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการดำเนินการและกรรมการกลางการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
149 นางรัชนี ขยันกิจ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
150 นางสาววิไลรัตน์ ฤทธิ์จีน ธุรการโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) คณะกรรมการรับรายงานตัว
151 นางสาวภาวิณี ขาวแสง ธุรการโรงเรียนบ้านเนินมะคึด คณะกรรมการรับรายงานตัว
152 นางสาวนิยม สมวาจา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
153 นางอรชา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
154 นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการรับรายงานตัว
155 นางสาวปนัดดา สาทจิม ธุรการโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
156 นางสาววัชรี เทียนหลำ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองมะคุง (จ่างอนุสรณ์) คณะกรรมการรับรายงานตัว
157 นางทวี ถิ่นเครือจีน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
158 นางรุจรดา ชโลมไพร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
159 นางลดาวัลย์ เนื่องคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
160 นางศิริธร เมฆเคลื่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการรับรายงานตัว
161 นางสาวเกศรา เกิดบึงพร้าว ธุรการโรงเรียนแก่งเจ็ดแคว คณะกรรมการรับรายงานตัว
162 นางสาวรุ่งทิวา พงษ์พานิช ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกระบาก คณะกรรมการรับรายงานตัว
163 นางรุ่งทิพย์ ราษฎร์ทองหลวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
164 นางสาวรุ่งนภา กุลคง ลูกจ้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
165 นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
166 นางเพ็ญมาศ ฟักคง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานตัว
167 นางสาวจินตหรา การินทร์ ลูกจ้าง คณะกรรมการรับรายงานตัว
168 นางสาวทิพยาภรณ์ คำภา พนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการรับรายงานตัว
169 นายศุลีพร พร้าโมต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
170 นายประเจต หาญอยู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ
171 นายอัมพร ศรีคง พนักงานธุรการ ส 4 คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ
172 นายชาคริต มากศรทรง พนักงานธุรการ ส 3 คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ
173 นายมรุต แก้วทองแท้ อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ
174 นายบันเทิง แก้วพุ่ม อัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วินัย ปานโท้ โทร.0871975605 email: [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]