สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดกระบังมังคลาราม 33 15 2 5 50
2 บ้านหนองหิน 30 7 4 3 41
3 วัดโบสถ์ 29 13 3 4 45
4 บ้านนาล้อม 29 5 3 1 37
5 ชุมชนวัดย่านขาด 22 6 5 2 33
6 นครไทยวิทยาคม 21 10 3 5 34
7 บ้านชาติตระการ 21 6 1 4 28
8 บ้านป่าแดง 20 8 0 0 28
9 บ้านหนองกะท้าว 19 10 2 3 31
10 บ้านท่าสะแก 18 1 2 1 21
11 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 17 7 5 1 29
12 จันทราพระกิตติคุณ 16 7 3 1 26
13 ชุมชนวัดบ้านดง 15 11 1 1 27
14 วิทยสัมพันธ์ 15 7 2 7 24
15 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 14 11 5 1 30
16 วัดเสนาสน์ 14 6 5 2 25
17 กัลยาณิวัฒนา ๑ 14 6 3 2 23
18 บ้านวัดโบสถ์ 14 5 2 1 21
19 บ้านห้วยเจียง 14 1 0 2 15
20 วัดคลองมะเกลือ 13 8 4 1 25
21 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 13 8 2 2 23
22 วัดบ้านน้อย 13 7 1 0 21
23 วัดบ่อภาค 12 6 3 1 21
24 วัดหินลาด 12 5 3 1 20
25 บ้านคลองทำเนียบ 12 4 2 3 18
26 บ้านห้วยช้างแทง 12 3 3 4 18
27 บ้านเข็กใหญ่ 11 8 2 3 21
28 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 11 4 3 0 18
29 บ้านนาขุมคัน 11 4 1 3 16
30 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 11 3 1 0 15
31 บ้านนาคล้าย 11 1 1 2 13
32 บ้านเนินสุวรรณ 10 9 4 4 23
33 วัดท้องโพลง 10 5 6 4 21
34 ชุมชนดิฏฐอำรุง 10 5 0 2 15
35 วัดน้ำคบ 10 4 2 3 16
36 บ้านเนินทอง 10 4 1 0 15
37 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 10 3 1 2 14
38 บ้านน้ำโจน 10 2 1 3 13
39 วัดห้วยดั้ง 10 1 2 0 13
40 บ้านป่าซ่าน 10 1 0 0 11
41 ประชาสงเคราะห์พิทยา 9 8 2 0 19
42 ราชประชานุเคราะห์ 23 9 7 3 5 19
43 บ้านน้ำพริก 9 7 2 2 18
44 บ้านพร้าว 9 6 2 0 17
45 ผดุงวิทยา 9 5 1 1 15
46 วัดนาขาม 9 5 0 0 14
47 วัดสนามไชย 9 4 1 2 14
48 บ้านนาโพธิ์นาจาน 9 4 0 0 13
49 บ้านห้วยน้ำไซ 9 3 6 1 18
50 วัดหนองมะคัง 8 9 4 1 21
51 วัดสะพานหิน 8 9 0 3 17
52 วัดท่าช้าง 8 6 3 2 17
53 วัดวังวน 8 6 2 2 16
54 บ้านห้วยเฮี้ย 8 5 0 3 13
55 บ้านนาจาน 8 4 1 0 13
56 บ้านห้วยท้องฟาน 8 4 0 1 12
57 บ้านหนองขาหย่าง 8 1 1 1 10
58 ทับยายเชียงวิทยา 7 9 5 0 21
59 บ้านสวนเมี่ยง 7 8 3 1 18
60 บ้านแยง 7 7 3 4 17
61 บ้านบุ่งวิทยา 7 6 1 4 14
62 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 7 5 0 3 12
63 หนองสะแกประชานุกูล 7 4 2 3 13
64 บ้านโคกใหญ่ 7 1 3 3 11
65 วัดหัวเขาสมอคร้า 7 1 0 3 8
66 วัดคลองตาล 6 7 4 1 17
67 บ้านบุ่งตารอด 6 3 3 2 12
68 วัดนาขุม 6 3 2 0 11
69 บ้านคลองตกวิทยา 6 3 0 0 9
70 บ้านหลังเขา 6 1 3 0 10
71 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 6 1 1 0 8
72 วัดวังมะด่าน 6 1 0 2 7
73 ชุมชนบ้านท่างาม 6 0 0 2 6
74 บ้านน้ำจวง 6 0 0 0 6
75 วัดหางไหล 5 11 2 0 18
76 บ้านนาทุ่งใหญ่ 5 4 2 0 11
77 บางยางพัฒนา 5 4 0 2 9
78 วัดทับยายเชียง 5 3 0 0 8
79 บ้านห้วยทรายเหนือ 5 2 4 1 11
80 บ้านขุนน้ำคับ 5 2 2 4 9
81 บ้านน้ำเลา 5 2 2 0 9
82 วัดเขาน้อย 5 2 1 2 8
83 บ้านนาหล่ม 5 2 1 1 8
84 บ้านนาไก่เขี่ย 5 2 0 1 7
85 บ้านน้ำทองน้อย 5 2 0 1 7
86 แก่งบ้านยางป่าคาย 5 2 0 0 7
87 ศรีภิรมย์พิทยา 4 6 0 0 10
88 บ้านหนองห้าง 4 4 2 0 10
89 วัดคันโช้ง 4 4 1 2 9
90 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 4 0 2 8
91 บ้านเนินมะคึด 4 3 1 0 8
92 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 4 3 0 2 7
93 บ้านท่าหินลาด 4 3 0 0 7
94 บ้านนาเมือง 4 2 1 0 7
95 บ้านคลองช้าง 4 1 1 0 6
96 ห้วยปลาไหล 4 1 0 0 5
97 บ้านนาฟองแดง 4 0 1 2 5
98 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 4 0 1 1 5
99 บ้านห้วยเหิน 4 0 0 0 4
100 บ้านลาดคื้อ 3 3 0 0 6
101 บ้านนาหนอง 3 2 2 2 7
102 บ้านหนองกระดาษ 3 2 2 1 7
103 บ้านนาตอน 3 2 1 0 6
104 บ้านห้วยตีนตั่ง 3 2 0 4 5
105 บ้านน้ำตาก 3 2 0 2 5
106 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 3 2 0 1 5
107 บ้านกกม่วง 3 1 2 2 6
108 วัดวงฆ้อง 3 1 2 1 6
109 บ้านหนองกระบาก 3 1 2 0 6
110 วัดวังงิ้วงาม 3 1 1 1 5
111 บ้านป่ารวก 3 1 0 0 4
112 บ้านหนองปลิง 3 0 2 0 5
113 บ้านน้ำหัก 3 0 0 1 3
114 บ้านน้ำกุ่ม 3 0 0 1 3
115 บ้านร่มเกล้า 2 10 4 0 16
116 วัดเซิงหวาย 2 6 1 0 9
117 วัดธรรมาราม 2 5 0 2 7
118 บ้านหนองไผ่ 2 3 4 1 9
119 ศึกษาวิทย์ 2 3 1 1 6
120 บ้านห้วยทรายทอง 2 2 0 0 4
121 วัดเมมสุวรรณาราม 2 2 0 0 4
122 มะต้องประชาสรรค์ 2 2 0 0 4
123 บ้านบึงวิทยา 2 1 2 1 5
124 บ้านแก่งบัวคำ 2 1 2 1 5
125 บ้านน้ำภาคน้อย 2 1 1 0 4
126 วัดเหล่าขวัญ 2 1 1 0 4
127 บ้านโป่งกะเฌอ 2 1 1 0 4
128 บ้านบุ่งผลำ 2 0 1 0 3
129 บ้านขอนสองสลึง 2 0 0 1 2
130 บ้านหนองลาน 2 0 0 0 2
131 บ้านหาดใหญ่ 2 0 0 0 2
132 ตชด.อาทรอุทิศ 2 0 0 0 2
133 บ้านนาเปอะ 2 0 0 0 2
134 บ้านถ้ำพริก 1 6 1 1 8
135 บ้านแก่งคันนา 1 5 0 2 6
136 บ้านแก่งทุ่ง 1 3 0 4 4
137 บ้านนาแฝก 1 2 1 1 4
138 วัดหอกลอง 1 2 0 0 3
139 ราษฎร์สามัคคี 1 1 1 1 3
140 วัดหนองหม้อแกง 1 1 0 1 2
141 วัดวังไม้แก่น 1 1 0 1 2
142 บ้านบุ่งปลาฝา 1 1 0 0 2
143 บ้านท่าหนองปากพาน 1 1 0 0 2
144 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 1 0 0 2
145 บ้านขวดน้ำมัน 1 0 1 1 2
146 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 0 0 0 1
147 วัดท่าสี่ร้อย 1 0 0 0 1
148 วัดย่านยาวประชานุกูล 1 0 0 0 1
149 บ้านยางโกลน 1 0 0 0 1
150 บ้านน้ำลอม 1 0 0 0 1
151 ราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
152 เทศบาลพิรามอุทิศ 1 0 0 0 1
153 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 4 1 1 5
154 เขาไร่ศรีราชา 0 4 0 0 4
155 บ้านห้วยน้ำปลา 0 3 0 1 3
156 บ้านปากรอง 0 2 0 0 2
157 บ้านหนองมะคัง 0 1 1 0 2
158 บ้านบึงธรรมโรง 0 1 0 1 1
159 บ้านบ่อโพธิ์ 0 1 0 1 1
160 บ้านท่ากระดุน 0 1 0 0 1
161 บ้านมะต้อง 0 1 0 0 1
162 ประชาสามัคคี 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าคาย 0 0 1 1 1
164 บ้านน้ำคลาด 0 0 1 0 1
165 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 1 0 1
166 ศึกษากุลบุตร 0 0 0 1 0
167 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0
168 หนองน้ำสร้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,076 560 215 198 2,049