งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
ระหว่าง วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2562   15 ก.ย. 2562   21 ก.ย. 2562   22 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 6 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 5 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 6 15 ก.ย. 2562 13.00-16.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 4 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง e-classroom 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง e-classroom 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง e-classroom 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 3 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 4 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีฟ้า ห้อง 5 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
12 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีเขียว ห้อง 5 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
13 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 3 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
14 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีแสด ห้อง 2 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีม่วง ห้อง ประชุม 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สีม่วง ห้อง ดนตรี 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน หอประชุม โซน A,B 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม โซน A 15 ก.ย. 2562 09.00-14.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม โซน A 15 ก.ย. 2562 09.00-14.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม โซน B 15 ก.ย. 2562 09.00-14.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล หอประชุม โซน B 15 ก.ย. 2562 09.00-14.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง ประชุม 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีม่วง ห้อง ประชุม 15 ก.ย. 2562 13.00-16.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อนุบาล ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อนุบาล ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2562 13.00-16.00
12 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 ก.ย. 2562 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 09.00-10.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 10.30-12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 10.30-12.00
4 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 13.00-14.30
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 13.00-14.30
6 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 14.30-16.30
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 14.30-16.30
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง เวทีเล็ก หน้าห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 09.00-10.30
9 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง เวทีเล็ก หน้าห้องประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 10.45-11.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สนาม 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง 1 15 ก.ย. 2562 09.00-10.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง 1 15 ก.ย. 2562 10.00-11.00
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีเขียว ห้อง 1,2 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีเขียว ห้อง 3 15 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง 2 15 ก.ย. 2562 09.00-10.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สีชมพู ห้อง 3 15 ก.ย. 2562 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2562 08.30-09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]