สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 10 41 20
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 63 127 94
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 58 123 78
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 1 2 2
5 004 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 28 60 42
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 26 49 35
7 011 โรงเรียนบ้าน กม.30 8 9 9
8 012 โรงเรียนบ้าน กม.35 36 82 59
9 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 5 10 7
10 014 โรงเรียนบ้านกลาง 26 36 34
11 016 โรงเรียนบ้านกองทูล 21 40 32
12 025 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 4 18 7
13 026 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 8 14 13
14 027 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 4 8 7
15 028 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 20 34 32
16 029 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 2 4 3
17 221 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 2 3 3
18 031 โรงเรียนบ้านคลองทราย 41 119 73
19 032 โรงเรียนบ้านคลองบง 3 3 3
20 033 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 11 5
21 048 โรงเรียนบ้านจัดสรร 8 26 15
22 051 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 4 15 9
23 050 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1 1 1
24 052 โรงเรียนบ้านซับชมภู 11 28 21
25 054 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 6 17 11
26 055 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 2 4 4
27 057 โรงเรียนบ้านซับน้อย 21 46 23
28 056 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 11 22 14
29 058 โรงเรียนบ้านซับบอน 6 15 10
30 060 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 1 1 1
31 061 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 29 53 42
32 062 โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ 0 0 0
33 063 โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 0 0 0
34 064 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 2 3 3
35 066 โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 0 0 0
36 065 โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ 0 0 0
37 067 โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 1 1 1
38 068 โรงเรียนบ้านซับอีลุม 3 5 4
39 053 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 4 4 4
40 059 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 23 28 26
41 069 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 4 10 6
42 070 โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 5 10 9
43 071 โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 2 10 3
44 072 โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 3 4 4
45 073 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 7 18 11
46 074 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 16 49 29
47 075 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 10 25 16
48 076 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 5 14 9
49 077 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 6 7 6
50 084 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 12 22 18
51 085 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 8 16 11
52 078 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 20 35 29
53 083 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 5 12 8
54 081 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 0 0 0
55 079 โรงเรียนบ้านท่าแดง 12 27 19
56 082 โรงเรียนบ้านท่าโรง 2 3 3
57 080 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 6 12 10
58 091 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 5 8 7
59 092 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 24 37 32
60 093 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 6 10 8
61 095 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 1 1 1
62 096 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 9 19 13
63 097 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 2 4 3
64 089 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 4 8 6
65 090 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 22 44 34
66 094 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 10 10
67 100 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 2 2 2
68 101 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 7 4
69 098 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1 3 1
70 099 โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 1 1 1
71 111 โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 5 9 6
72 112 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 14 27 22
73 113 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 13 22 19
74 114 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 5 6 6
75 115 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 3 7 5
76 110 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 9 19 12
77 109 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 19 28 24
78 116 โรงเรียนบ้านปากตก 22 54 37
79 118 โรงเรียนบ้านปางยาง 14 20 20
80 119 โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 6 7 7
81 117 โรงเรียนบ้านป่าคาย 6 12 9
82 121 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 5 7 6
83 122 โรงเรียนบ้านพญาวัง 19 64 40
84 123 โรงเรียนบ้านพนมเพชร 1 1 1
85 124 โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ 0 0 0
86 125 โรงเรียนบ้านพรหมยาม 0 0 0
87 126 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 8 12 11
88 127 โรงเรียนบ้านพุขาม 7 13 8
89 130 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 12 16 14
90 131 โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 2 4 4
91 133 โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 1 5 2
92 132 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 28 14
93 134 โรงเรียนบ้านยางสาว 1 1 1
94 135 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 22 34 31
95 137 โรงเรียนบ้านรังย้อย 7 19 12
96 138 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0
97 139 โรงเรียนบ้านราหุล 10 20 17
98 136 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1 5 2
99 143 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 27 63 46
100 144 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 7 10 9
101 145 โรงเรียนบ้านลำนารวย 21 40 30
102 146 โรงเรียนบ้านลำพาด 3 3 3
103 147 โรงเรียนบ้านวังขอน 7 27 11
104 148 โรงเรียนบ้านวังขาม 4 10 7
105 149 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 10 14 14
106 150 โรงเรียนบ้านวังน้อย 2 2 2
107 152 โรงเรียนบ้านวังปลา 0 0 0
108 154 โรงเรียนบ้านวังลึก 20 54 35
109 158 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 2 3 3
110 156 โรงเรียนบ้านวังเหว 2 4 3
111 151 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8 20 13
112 157 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 7 9 9
113 153 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 29 46 42
114 155 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 10 14 13
115 160 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 3 18 8
116 159 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 8 24 12
117 161 โรงเรียนบ้านสระกรวด 9 29 17
118 164 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 12 24 18
119 165 โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 3 9 5
120 162 โรงเรียนบ้านสระเกษ 4 8 7
121 163 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1 5 2
122 167 โรงเรียนบ้านสันติธรรม 1 3 2
123 166 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 15 40 26
124 168 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 1 1 1
125 170 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 5 3
126 171 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2 12 5
127 172 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 12 23 22
128 174 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 13 25 17
129 177 โรงเรียนบ้านหนองบัว 26 67 45
130 175 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 21 43 35
131 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5 8 7
132 179 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 3 4 4
133 181 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 23 49 32
134 182 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 24 41 34
135 184 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 17 40 28
136 183 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 3 9 6
137 185 โรงเรียนบ้านหนองหมู 2 30 8
138 173 โรงเรียนบ้านหนองแจง 7 12 8
139 178 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 12 18 18
140 180 โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 8 20 15
141 189 โรงเรียนบ้านหัวโตก 3 5 4
142 190 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 0 0 0
143 186 โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 0 0 0
144 187 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 6 14 11
145 188 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 21 46 29
146 018 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 9 16 14
147 021 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 0 0 0
148 022 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 21 40 31
149 023 โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 4 7 6
150 024 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 4 6 5
151 020 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 22 31 27
152 049 โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 4 5 4
153 102 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 7 17 11
154 103 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 29 62 49
155 104 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 7 12 12
156 105 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2 2 2
157 106 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 2 3 3
158 107 โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 2 4 3
159 108 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 26 18
160 128 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 25 41 33
161 019 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 28 51 38
162 034 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 12 32 21
163 169 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 6 11 7
164 036 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 10 14 12
165 035 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 4 6 6
166 037 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 10 16 14
167 039 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 11 12 12
168 040 โรงเรียนบ้านโคกปรือ 10 18 15
169 041 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 30 63 49
170 043 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 2 2
171 042 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 4 8 8
172 045 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 17 14
173 044 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 12 20 16
174 046 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 22 43 31
175 047 โรงเรียนบ้านโคกหิน 5 9 8
176 038 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 23 33 31
177 120 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 19 34 30
178 129 โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 2 3 3
179 191 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 18 27 24
180 086 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 16 10
181 087 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 2 5 4
182 088 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 4 6 6
183 140 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 5 7 6
184 141 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 5 7 5
185 142 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 24 49 36
186 196 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 15 49 29
187 197 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 1 1 1
188 199 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 2 8 4
189 214 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 28 42 32
190 216 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 19 43 26
191 217 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 16 27 20
192 219 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 17 37 26
193 001 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 20 31 26
194 192 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 6 14 9
195 193 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 1 1 1
196 198 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 22 52 28
197 200 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 11 23 19
198 201 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 12 21 18
199 202 โรงเรียนศรีปัญญา 2 6 3
200 203 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 15 38 21
201 204 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา 0 0 0
202 205 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 5 19 6
203 206 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 15 31 26
204 208 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 27 47 38
205 209 โรงเรียนอนุบาลกิลาพร 0 0 0
206 210 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 30 93 41
207 213 โรงเรียนอนุบาลบังอร 0 0 0
208 215 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 24 48 32
209 212 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมกิต 0 0 0
210 218 โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม 0 0 0
211 211 โรงเรียนอนุบาลใจทิพ 0 0 0
212 220 โรงเรียนอุดมวิทยา 29 49 39
213 010 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 19 41 32
214 194 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 9 16 11
215 195 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 26 76 28
216 207 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 8 11 9
217 009 โรงเรียนโชติวิทยา 5 7 6
218 002 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 7 15 9
รวม 2187 4508 3225
7733

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กิตติกาญจน์ แต้มทอง โทร.085-3383205
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]