สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 37 7 7 5 51
2 ชุมชนบ้านพุเตย 30 21 6 2 57
3 บ้านคลองทราย 27 5 6 0 38
4 อนุบาลจุฬาภัทร 26 4 0 0 30
5 บ้าน กม.35 21 11 3 1 35
6 บ้านซับสมบูรณ์ 18 5 1 1 24
7 บ้านวังไผ่ 17 7 2 2 26
8 บ้านกลาง 17 4 3 0 24
9 บ้านแก่งหินปูน 16 5 2 2 23
10 อนุบาลกาญจนาวิทยา 15 6 4 1 25
11 ชุมชนบ้านโภชน์ 15 4 4 1 23
12 อนุบาลพร้อมจิต 15 4 3 1 22
13 บ้านปากตก 15 3 2 0 20
14 บ้านโคกรังน้อย 14 7 6 3 27
15 บ้านลำตะคร้อ 14 5 6 2 25
16 บ้านซับไม้แดง 14 4 3 1 21
17 บ้านลำนารวย 14 3 2 0 19
18 บ้านเนินถาวร 13 7 3 3 23
19 อนุบาลบึงสามพัน 13 5 6 2 24
20 บ้านหนองบัว 12 10 3 1 25
21 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 12 5 7 1 24
22 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 11 5 3 0 19
23 บ้านหนองสรวง 11 5 2 3 18
24 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 11 4 5 0 20
25 บ้านโคกสำราญ 11 2 6 2 19
26 วัดซับบอนวิทยา 11 2 4 1 17
27 บ้านตะกุดไผ่ 11 1 2 2 14
28 สัมพันธ์วิทยา 11 0 3 0 14
29 อุดมวิทยา 10 7 6 4 23
30 บ้านเพชรละคร 10 5 8 1 23
31 บ้านโป่งบุญเจริญ 10 2 4 1 16
32 บ้านโคกเจริญ 9 8 3 3 20
33 บ้านคลองดู่ 9 7 3 1 19
34 บ้านวังลึก 9 3 4 3 16
35 บ้านนาเฉลียงใต้ 8 10 2 2 20
36 บ้านเขาพลวง 8 7 1 2 16
37 บ้านซับน้อย 8 6 6 1 20
38 บ้านไร่เหนือ 8 5 7 2 20
39 บ้านท่าด้วง 8 5 5 1 18
40 เพชรพินิตศึกษา 8 5 2 1 15
41 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 8 3 4 3 15
42 บ้านพญาวัง 8 2 3 1 13
43 บ้านบ่อรัง 8 1 0 0 9
44 บ้านหนองบัวขาว 7 9 3 1 19
45 บ้านหนองย่างทอย 7 6 5 1 18
46 บ้านบ่อไทย 7 4 6 2 17
47 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 7 4 3 2 14
48 บ้านเนินสะอาด 7 3 3 2 13
49 ศิริรัตน์วิทยา 7 2 4 2 13
50 อนุบาลหนองไผ่ 7 2 4 1 13
51 บ้านแควป่าสัก 7 0 4 1 11
52 บ้านตะกุดงาม 7 0 0 0 7
53 บ้านนาทุ่ง 6 7 10 1 23
54 บ้านรวมทรัพย์ 6 7 6 3 19
55 บ้านกองทูล 6 7 3 4 16
56 รัฐประชานุสรณ์ 6 7 2 0 15
57 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 6 6 6 1 18
58 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 6 6 3 4 15
59 บ้านหนองสะแก 6 5 6 0 17
60 บ้านเข็มทอง 6 4 9 3 19
61 บ้านปางยาง 6 3 5 0 14
62 บ้านทุ่งเศรษฐี 6 2 2 2 10
63 วิทยานนท์ศึกษา 6 2 2 1 10
64 บ้านหนองไม้สอ 6 2 0 0 8
65 บ้านลำตาเณร 6 0 1 0 7
66 บ้านฟุบสะแก 5 4 1 0 10
67 บ้านโคกสะแกลาด 5 3 4 0 12
68 บ้านบึงนาจาน 5 3 3 1 11
69 บ้านวังโบสถ์ 5 2 0 1 7
70 บ้านจัดสรร 5 2 0 0 7
71 ใจจำนงศึกษา 5 2 0 0 7
72 บ้านโคกปรือ 5 1 2 2 8
73 บ้านวังไลย์ 5 1 2 0 8
74 บ้านศรีเทพน้อย 5 1 1 1 7
75 บ้านหนองชุมแสง 5 0 3 3 8
76 บ้านไทรงาม 5 0 0 0 5
77 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 4 8 2 0 14
78 บ้านบึงกระจับ 4 5 4 1 13
79 บ้านหนองจอกวังกำแพง 4 5 2 1 11
80 บ้านโคกตะขบ 4 5 2 0 11
81 ชุมชนบ้านท่าเสา 4 5 1 0 10
82 บ้านหนองโป่ง 4 4 1 2 9
83 บ้านเกาะแก้ว 4 4 1 0 9
84 บ้านสระกรวด 4 4 0 1 8
85 บ้านม่วงชุม 4 3 2 1 9
86 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 4 3 2 0 9
87 บ้านโคกสะอาด 4 2 3 2 9
88 บ้านนาไร่เดียว 4 2 2 0 8
89 บ้านวังขอน 4 2 0 1 6
90 แสงธรรมวิทยา 4 1 1 1 6
91 บ้านห้วยทราย 4 1 1 0 6
92 บ้านนาน้ำโครม 4 1 1 0 6
93 บ้านเนินคนธา 4 1 0 2 5
94 สมอทอดศึกษา 4 1 0 0 5
95 บ้านพุขาม 4 0 3 0 7
96 บ้านทุ่งใหญ่ 4 0 2 2 6
97 บ้านถ้ำมงคลชัย 4 0 1 0 5
98 บ้านสระประดู่ 3 5 3 0 11
99 บ้านโคกคงสมโภชน์ 3 5 2 0 10
100 บ้านท่าแดง 3 5 1 1 9
101 บ้านราหุล 3 4 2 0 9
102 บ้านตีบใต้ 3 3 2 2 8
103 บ้านนาสนุ่น 3 3 1 1 7
104 บ้านหนองแจง 3 3 0 0 6
105 บ้านป่าคาย 3 2 1 0 6
106 บ้านไร่ขอนยางขวาง 3 2 0 0 5
107 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 3 1 1 0 5
108 บ้านบัววัฒนา 3 1 1 0 5
109 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 3 1 0 0 4
110 บ้านโคกหิน 3 0 2 0 5
111 โชติวิทยา 3 0 1 1 4
112 บ้านคลองกรวด 3 0 1 0 4
113 บ้านเขายางโปร่ง 3 0 0 1 3
114 บ้านหนองสะแกสี่ 3 0 0 0 3
115 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 0 0 0 3
116 วีรสัมพันธ์วิทยา 2 5 3 1 10
117 บ้านพระที่นั่ง 2 5 1 0 8
118 บ้าน กม.30 2 4 0 2 6
119 บ้านปู่จ้าว 2 4 0 0 6
120 บ้านวังท่าดี 2 3 5 0 10
121 บ้านซับชมภู 2 3 2 1 7
122 บ้านด่านเจริญชัย 2 3 0 0 5
123 บ้านรังย้อย 2 2 2 1 6
124 บ้านซับบอน 2 2 2 0 6
125 บ้านแสงมณีวิทยา 2 2 1 1 5
126 บ้านหนองบัวทอง 2 2 0 1 4
127 บ้านคลองกะโบน 2 2 0 0 4
128 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 2 2 0 0 4
129 บ้านดาดอุดม 2 2 0 0 4
130 บ้านนาตะกุด 2 1 2 0 5
131 บ้านวังขาม 2 1 1 0 4
132 บ้านบึงสามพัน 2 1 1 0 4
133 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 2 1 0 1 3
134 บ้านซับอีลุม 2 1 0 0 3
135 บ้านสระหมื่นเชียง 2 1 0 0 3
136 บ้านบุมะกรูด 2 1 0 0 3
137 บ้านคลองกระจังวังไทร 2 0 2 2 4
138 บ้านซับกระถินทอง 2 0 2 0 4
139 บ้านคลองบง 2 0 0 1 2
140 บ้านหนองหมู 2 0 0 0 2
141 บ้านซับตะแบก 2 0 0 0 2
142 วัลลภานุสรณ์ 2 0 0 0 2
143 บ้านโคกกรวด 1 6 2 0 9
144 บ้านซับตะเคียนทอง 1 4 1 0 6
145 บ้านวังใหญ่ 1 2 3 1 6
146 บ้านท่าสวาย 1 2 2 0 5
147 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 2 2 0 5
148 บ้านท่าไม้ทอง 1 2 1 2 4
149 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1 2 1 0 4
150 บ้านซับน้อยพัฒนา 1 2 0 0 3
151 บ้านหัวโตก 1 2 0 0 3
152 บ้านเฉลียงทอง 1 1 1 1 3
153 บ้านศรีมงคล 1 1 1 0 3
154 บ้านคลองยาง 1 1 1 0 3
155 ศรีปัญญา 1 1 0 0 2
156 บ้านคลองตะคร้อ 1 1 0 0 2
157 บ้านซับสามัคคี 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองคล้า 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 1 0 2
160 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 0 1 0 2
161 บ้านเนินสวรรค์ 1 0 0 1 1
162 บ้านเนินมะค่า 1 0 0 1 1
163 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 1 1
164 บ้านภูน้ำหยด 1 0 0 1 1
165 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 0 0 1
166 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 0 1
167 ชุมชนบ้านโคกปรง 1 0 0 0 1
168 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 0 1
169 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 0 1
170 บ้านน้ำเขียว 1 0 0 0 1
171 บ้านมาบสมอสามัคคี 1 0 0 0 1
172 บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 0 3 1 0 4
173 บ้านตะกรุดหิน 0 3 0 0 3
174 บ้านเนินพัฒนา 0 2 2 1 4
175 บ้านซับเดื่อ 0 2 1 1 3
176 บ้านนาสวรรค์ 0 2 0 0 2
177 บ้านสระเกษ 0 1 2 0 3
178 บ้านหนองพลวง 0 1 2 0 3
179 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 1 1 0 2
180 บ้านทรัพย์เกษตร 0 1 1 0 2
181 บ้านลำพาด 0 1 0 2 1
182 บ้านวังน้อย 0 1 0 1 1
183 บ้านวังอ่าง 0 1 0 1 1
184 บ้านซับวารินทร์ 0 1 0 0 1
185 บ้านสระแก้ว 0 1 0 0 1
186 ปาลพันธุ์วิทยา 0 1 0 0 1
187 วัดเขาเจริญธรรม 0 1 0 0 1
188 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 2 2 2
189 บ้านท่าโรง 0 0 2 0 2
190 บ้านวังเหว 0 0 2 0 2
191 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 2 0 2
192 บ้านซับกระโซ่ 0 0 1 0 1
193 บ้านนาวังแหน 0 0 1 0 1
194 บ้านยางสาว 0 0 1 0 1
195 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 1 0 1
196 บ้านน้ำเดือด 0 0 0 1 0
197 บ้านซับหินเพลิง 0 0 0 0 0
198 บ้านพนมเพชร 0 0 0 0 0
199 บ้านสันติธรรม 0 0 0 0 0
รวม 998 528 377 150 2,053