สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 20 4 7 31 39 7 7 5 53
2 ชุมชนบ้านพุเตย 10 9 4 23 30 22 6 2 58
3 บ้านลำตะคร้อ 8 1 2 11 14 5 6 2 25
4 บ้านซับสมบูรณ์ 7 5 4 16 18 5 1 1 24
5 บ้านลำนารวย 6 5 4 15 14 3 2 0 19
6 บ้านวังไผ่ 6 1 0 7 17 7 2 2 26
7 บ้านคลองทราย 5 8 3 16 28 6 6 0 40
8 บ้านปากตก 5 5 3 13 16 3 3 0 22
9 ชุมชนบ้านโภชน์ 5 4 3 12 15 4 4 1 23
10 อนุบาลกาญจนาวิทยา 5 1 4 10 16 6 4 1 26
11 บ้านพญาวัง 5 0 3 8 8 2 3 1 13
12 อนุบาลพร้อมจิต 4 5 3 12 15 5 3 1 23
13 บ้านเนินถาวร 4 5 1 10 13 7 5 3 25
14 บ้าน กม.35 4 4 4 12 21 11 3 1 35
15 บ้านตะกุดไผ่ 4 3 5 12 11 1 2 2 14
16 บ้านหนองบัว 4 2 3 9 12 10 3 1 25
17 อนุบาลจุฬาภัทร 3 10 5 18 26 4 0 0 30
18 บ้านกลาง 3 4 1 8 17 4 3 0 24
19 บ้านหนองสรวง 3 3 4 10 13 5 2 3 20
20 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 3 3 2 8 13 5 7 1 25
21 บ้านโคกสำราญ 3 2 2 7 12 2 6 2 20
22 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 3 2 1 6 11 4 5 0 20
23 บ้านเขาพลวง 3 2 1 6 9 7 2 2 18
24 เพชรพินิตศึกษา 3 2 1 6 8 5 3 1 16
25 อนุบาลหนองไผ่ 3 2 0 5 7 2 4 1 13
26 บ้านเข็มทอง 3 2 0 5 6 4 9 3 19
27 บ้านหนองไม้สอ 3 2 0 5 6 2 0 0 8
28 บ้านหนองบัวขาว 3 1 5 9 7 9 4 1 20
29 ศิริรัตน์วิทยา 3 1 0 4 7 2 4 2 13
30 บ้านรวมทรัพย์ 3 1 0 4 6 7 6 3 19
31 บ้านหนองโป่ง 3 1 0 4 4 5 1 2 10
32 บ้านโคกปรือ 3 0 2 5 5 1 2 2 8
33 บ้านวังขอน 3 0 0 3 4 2 0 1 6
34 บ้านเนินคนธา 3 0 0 3 4 1 0 2 5
35 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
36 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 3 0 0 3 3 1 1 0 5
37 บ้านหนองสะแกสี่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
38 อนุบาลบึงสามพัน 2 7 2 11 13 5 6 2 24
39 บ้านแก่งหินปูน 2 4 4 10 16 5 3 2 24
40 บ้านโคกรังน้อย 2 4 1 7 14 7 6 3 27
41 บ้านซับน้อย 2 2 3 7 8 6 6 1 20
42 วัดซับบอนวิทยา 2 2 2 6 11 2 5 1 18
43 บ้านท่าด้วง 2 2 1 5 9 5 5 1 19
44 บ้านโป่งบุญเจริญ 2 2 0 4 10 2 4 1 16
45 บ้านนาเฉลียงใต้ 2 2 0 4 8 10 2 2 20
46 บ้านโคกสะแกลาด 2 2 0 4 5 3 4 0 12
47 บ้านวังลึก 2 1 2 5 9 3 5 3 17
48 รัฐประชานุสรณ์ 2 1 2 5 6 7 2 0 15
49 บ้านบึงนาจาน 2 1 1 4 5 4 3 1 12
50 บ้านสระกรวด 2 1 0 3 4 4 0 1 8
51 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 2 0 2 4 7 4 3 2 14
52 บ้านหนองย่างทอย 2 0 1 3 7 7 5 1 19
53 บ้านตะกุดงาม 2 0 0 2 7 0 0 0 7
54 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2 4 1 1 0 6
55 บ้านเขายางโปร่ง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
56 บ้านคลองกระจังวังไทร 2 0 0 2 2 0 2 2 4
57 บ้านซับกระถินทอง 2 0 0 2 2 0 2 0 4
58 บ้านหนองหมู 2 0 0 2 2 0 0 0 2
59 วิทยานนท์ศึกษา 1 4 1 6 6 2 2 1 10
60 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 1 3 2 6 8 3 4 3 15
61 บ้านซับไม้แดง 1 2 7 10 14 4 3 1 21
62 อุดมวิทยา 1 2 3 6 11 8 6 4 25
63 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1 2 1 4 6 6 6 1 18
64 บ้านท่าแดง 1 2 1 4 3 6 2 1 11
65 บ้านทุ่งเศรษฐี 1 2 0 3 6 2 2 2 10
66 บ้านจัดสรร 1 2 0 3 5 2 0 0 7
67 สัมพันธ์วิทยา 1 1 2 4 11 1 3 0 15
68 บ้านไร่เหนือ 1 1 2 4 9 5 7 2 21
69 บ้านนาทุ่ง 1 1 2 4 6 7 10 1 23
70 บ้านหนองสะแก 1 1 2 4 6 5 6 0 17
71 บ้านพุขาม 1 1 2 4 4 0 3 0 7
72 บ้านโคกเจริญ 1 1 1 3 9 8 3 3 20
73 บ้านคลองดู่ 1 1 1 3 9 7 3 1 19
74 บ้านวังขาม 1 1 1 3 2 1 1 0 4
75 บ้านถ้ำมงคลชัย 1 1 0 2 4 0 1 0 5
76 บ้านแสงมณีวิทยา 1 1 0 2 2 2 1 1 5
77 บ้านแควป่าสัก 1 0 2 3 7 0 4 1 11
78 บ้านลำตาเณร 1 0 2 3 6 0 1 0 7
79 บ้านบ่อไทย 1 0 1 2 7 4 6 2 17
80 บ้านนาไร่เดียว 1 0 1 2 4 2 2 0 8
81 บ้านโคกคงสมโภชน์ 1 0 1 2 3 5 2 0 10
82 บ้านด่านไทรสามัคคี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
83 บ้านศรีเทพน้อย 1 0 0 1 5 1 1 1 7
84 บ้านโคกตะขบ 1 0 0 1 4 5 2 0 11
85 บ้านนาน้ำโครม 1 0 0 1 4 1 1 0 6
86 บ้านไร่ขอนยางขวาง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
87 โชติวิทยา 1 0 0 1 3 0 1 1 4
88 บ้านพระที่นั่ง 1 0 0 1 2 5 1 0 8
89 บ้านคลองกะโบน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
90 บ้านซับอีลุม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านสระหมื่นเชียง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านศรีมงคล 1 0 0 1 1 1 1 0 3
93 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 0 5 1 6 12 5 3 0 20
95 บ้านกองทูล 0 4 2 6 6 7 3 4 16
96 บ้านเพชรละคร 0 3 1 4 11 5 8 1 24
97 บ้านเนินสะอาด 0 2 2 4 7 3 3 2 13
98 บ้านหนองชุมแสง 0 2 2 4 5 0 3 3 8
99 บ้านคลองกรวด 0 2 1 3 3 0 1 0 4
100 บ้านม่วงชุม 0 2 0 2 4 3 2 1 9
101 บ้านป่าคาย 0 2 0 2 3 2 1 0 6
102 บ้านซับน้อยพัฒนา 0 2 0 2 1 2 0 0 3
103 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 1 2 3 4 5 1 0 10
104 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 0 1 2 3 4 3 2 0 9
105 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 2 3 4 0 2 2 6
106 บ้านบ่อรัง 0 1 1 2 8 1 0 0 9
107 บ้านฟุบสะแก 0 1 1 2 5 4 1 0 10
108 บ้านวังไลย์ 0 1 1 2 5 1 2 0 8
109 บ้านไทรงาม 0 1 1 2 5 0 0 0 5
110 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 0 1 1 2 4 8 3 0 15
111 บ้านหนองจอกวังกำแพง 0 1 1 2 4 5 2 1 11
112 บ้านวังโบสถ์ 0 1 0 1 5 2 0 1 7
113 บ้านราหุล 0 1 0 1 3 5 2 0 10
114 บ้านตีบใต้ 0 1 0 1 3 3 2 2 8
115 บ้านนาสนุ่น 0 1 0 1 3 3 1 1 7
116 บ้านโคกหิน 0 1 0 1 3 0 2 0 5
117 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 1 0 1 2 5 3 1 10
118 บ้านรังย้อย 0 1 0 1 2 2 2 1 6
119 บ้านซับตะแบก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 ศรีปัญญา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านเนินสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
123 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 4 2 3 2 9
124 สมอทอดศึกษา 0 0 2 2 4 1 0 0 5
125 บ้านสระประดู่ 0 0 2 2 3 5 3 0 11
126 บ้านซับชมภู 0 0 2 2 2 3 3 1 8
127 บ้านหนองบัวทอง 0 0 2 2 2 2 0 1 4
128 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 0 0 1 1 6 6 3 4 15
129 บ้านบึงกระจับ 0 0 1 1 4 5 4 1 13
130 บ้านเกาะแก้ว 0 0 1 1 4 4 1 0 9
131 บ้านหนองแจง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
132 บ้านบัววัฒนา 0 0 1 1 3 1 1 0 5
133 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
134 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
135 บ้านดาดอุดม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
136 บ้านบึงสามพัน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
137 บ้านบุมะกรูด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
138 บ้านท่าสวาย 0 0 1 1 1 2 2 0 5
139 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
140 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
141 บ้านเนินมะค่า 0 0 1 1 1 0 0 1 1
142 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
143 บ้านปางยาง 0 0 0 0 6 3 5 0 14
144 ใจจำนงศึกษา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
145 แสงธรรมวิทยา 0 0 0 0 5 1 1 1 7
146 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
147 บ้านโคกกรวด 0 0 0 0 2 6 2 0 10
148 บ้าน กม.30 0 0 0 0 2 4 0 2 6
149 บ้านปู่จ้าว 0 0 0 0 2 4 0 0 6
150 บ้านวังท่าดี 0 0 0 0 2 3 5 0 10
151 บ้านซับบอน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
152 บ้านนาตะกุด 0 0 0 0 2 1 2 0 5
153 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
154 บ้านคลองบง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
155 วัลลภานุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
157 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 0 0 0 0 1 3 2 0 6
158 บ้านวังใหญ่ 0 0 0 0 1 2 3 1 6
159 บ้านท่าไม้ทอง 0 0 0 0 1 2 1 2 4
160 บ้านหัวโตก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
161 บ้านเฉลียงทอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
162 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
163 บ้านคลองตะคร้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านซับสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านคลองตะพานหิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
167 บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
169 บ้านภูน้ำหยด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
170 ชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านน้ำเขียว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านมาบสมอสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านเนินพัฒนา 0 0 0 0 0 3 3 1 6
174 บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
175 บ้านตะกรุดหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
176 บ้านซับเดื่อ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
177 บ้านนาสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
179 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
180 บ้านทรัพย์เกษตร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านลำพาด 0 0 0 0 0 1 0 2 1
182 บ้านวังน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านวังอ่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านซับวารินทร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 ปาลพันธุ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 วัดเขาเจริญธรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
189 บ้านท่าโรง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 บ้านวังเหว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
191 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
192 บ้านซับกระโซ่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านนาวังแหน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านยางสาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านน้ำเดือด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านซับหินเพลิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านพนมเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านสันติธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 242 204 180 626 1,018 540 392 150 1,950