สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 6 22 13
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 8 13 11
3 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 4 8 6
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1 3 2
5 014 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 0 0 0
6 015 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 11 30 19
7 016 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 0 0 0
8 018 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 15 52 31
9 019 โรงเรียนบ้านดอนชุม 0 0 0
10 020 โรงเรียนบ้านดอนดี 0 0 0
11 017 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 0 0 0
12 022 โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
13 024 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 7 17 10
14 026 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 12 14 12
15 027 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 15 29 23
16 028 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 20 33 28
17 025 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
18 030 โรงเรียนบ้านนันทาราม 9 25 15
19 031 โรงเรียนบ้านนาคูหา 1 3 2
20 032 โรงเรียนบ้านนาจักร 2 7 3
21 033 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 5 10 8
22 034 โรงเรียนบ้านนาแหลม 0 0 0
23 035 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 1 1
24 037 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0 0 0
25 036 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 13 23 19
26 040 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 6 13 6
27 043 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 4 6 6
28 041 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 15 34 26
29 042 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 4 8 6
30 044 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 1 1 1
31 046 โรงเรียนบ้านพันเชิง 0 0 0
32 058 โรงเรียนบ้านย่านยาว 6 12 9
33 060 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 2 3 3
34 059 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 24 50 38
35 061 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 9 15 12
36 062 โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
37 063 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 14 25 22
38 064 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1 1 1
39 065 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) 33 56 50
40 067 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 4 16 8
41 068 โรงเรียนบ้านวังหลวง 4 4 4
42 071 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 5 7 6
43 072 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 5 8 7
44 073 โรงเรียนบ้านสะเลียม 9 19 11
45 074 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 9 13 12
46 076 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 5 7 7
47 077 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 19 27 24
48 078 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 6 11 8
49 075 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 1
50 085 โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 0 0 0
51 079 โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 1
52 080 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 11 21 17
53 081 โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 11 16 15
54 083 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 3 4 4
55 084 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 10 22 15
56 082 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 13 18 17
57 086 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 24 50 33
58 023 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 12 23 18
59 070 โรงเรียนบ้านเวียง 0 0 0
60 069 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 0 0 0
61 021 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 0 0 0
62 047 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 4 14 6
63 048 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 13 42 23
64 049 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 2 6 4
65 050 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 0 0 0
66 052 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง 0 0 0
67 053 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 5 11 9
68 051 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 19 31 25
69 055 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 0 0 0
70 056 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 14 26 21
71 057 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 0
72 054 โรงเรียนบ้านแม่แรม 9 16 15
73 029 โรงเรียนบ้านโทกค่า 0 0 0
74 039 โรงเรียนบ้านใน 0 0 0
75 038 โรงเรียนบ้านในเวียง 0 0 0
76 045 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 9 22 17
77 087 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 30 62 42
78 089 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 8 10 9
79 091 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 8 18 13
80 092 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 15 20 16
81 093 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 9 23 16
82 094 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 0 0 0
83 098 โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 1 2 2
84 099 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 6 9 9
85 100 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 2 4 3
86 095 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 56 141 91
87 101 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 0 0 0
88 097 โรงเรียนวัดแม่ทะ 0 0 0
89 096 โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 0 0 0
90 103 โรงเรียนสานฝัน 0 0 0
91 107 โรงเรียนอนุบาลธนารัตน์ 0 0 0
92 108 โรงเรียนอนุบาลน้ำทอง 0 0 0
93 111 โรงเรียนอนุบาลภรณ์กมล 0 0 0
94 112 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 3 6 3
95 106 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 42 86 62
96 109 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญรัต 0 0 0
97 110 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 44 91 64
98 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 2 9 4
99 002 โรงเรียนเจริญศิลป์ 15 35 17
100 007 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ 0 0 0
101 008 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 3 8 4
102 113 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1 1 1
103 088 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 18 29 28
104 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 18 43 30
105 102 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 0 0
106 104 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 0 0
107 105 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 0 0 0
108 009 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 0 0 0
109 010 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ 0 0 0
110 011 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 0 0 0
111 012 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 0 0 0
112 090 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 0
รวม 758 1548 1126
2674

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0835678711
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]