เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปฐมวัย
ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
11 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานจัดการแข่งขัน    
2 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานจัดการแข่งขัน    
3 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ    
4 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
5 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ    
6 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ    
7 นางสาวพยอม แสนปัญญา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ    
8 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร คณะกรรมการอำนวยการ    
9 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายมิ่งเมือง คณะกรรมการอำนวยการ    
10 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ประธานเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการอำนวยการ    
11 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร คณะกรรมการอำนวยการ    
12 นายธงชัย คำปวง ประธานกลุ่มเครือข่ายผานางคอย คณะกรรมการอำนวยการ    
13 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ    
14 ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี คณะกรรมการอำนวยการ    
15 นายอนุสรณ์ พุทธจร ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ คณะกรรมการอำนวยการ    
16 นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ    
17 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ    
18 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ    
19 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) คณะกรรมการอำนวยการ    
20 นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ    
21 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ    
22 นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ    
23 นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการ    
24 นายกัมพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ    
25 นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการอำนวยการ    
26 นายวีรพันธ์ ประมายันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการอำนวยการ    
27 นายพัฒนวิทย์ หอมดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ    
28 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการอำนวยการ    
29 นายวิทูรย์ สินธุวงค์ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
30 นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการอำนวยการ    
31 นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง((วันรัตตวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ    
32 นางนันทิกานต์ ไทยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการอำนวยการ    
33 นางสาวชญานิศ ละอินทร์ รักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการอำนวยการ    
34 นางสาวปัทมาภรณ์ หงส์ทอง รักษาการในตำหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการอำนวยการ    
35 นายมานิตย์ แก้วบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
36 นางสุภัทรา ศรีระวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
37 นางญาณิน สีตนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
38 นางระพีพรรณ วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการอำนวยการ    
39 นางกมลวรรณ วงศารัตนโชค ครูโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการอำนวยการ    
40 นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการอำนวยการ    
41 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน    
42 นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
43 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน    
44 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
45 นายพงศ์เดช เศรษฐ์นิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
46 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน    
47 นางสาวพยอม แสนปัญญา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน    
48 นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร คณะกรรมการดำเนินงาน    
49 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน    
50 นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการดำเนินงาน    
51 นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร คณะกรรมการดำเนินงาน    
52 นายธงชัย คำปวง ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย คณะกรรมการดำเนินงาน    
53 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะกรรมการดำเนินงาน    
54 ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน    
55 นายอนุสรณ์ พุทธจร ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ คณะกรรมการดำเนินงาน    
56 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
57 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
58 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
59 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
60 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
61 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
62 นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
63 นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
64 นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน    
65 นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
66 นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน    
67 นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน    
68 นางสมร แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงาน    
69 นางจรรมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
70 นายดรัณภพ โป่งคำ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการดำเนินงาน    
71 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
72 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
73 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงาน    
74 นายเกรียงไกร ทิศา นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการดำเนินงาน    
75 นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน    
76 นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน    
77 นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน    
78 นางสาวอทิตยา. ตันมา ครูโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน    
79 นางลักษณภูมินันท์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการดำเนินงาน    
80 นางสาวภคพร บรรเลง ครูโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) คณะกรรมการดำเนินงาน    
81 นางศุภลักษณ์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
82 นางสาวสุภัสสร แสนหลวง ครูโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการดำเนินงาน    
83 นางสุดครรภ์ บัวขม ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
84 นางสาวเกศินี สอนสีดา ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
85 นางสาวนันทา โลกคำลือ ครูโรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
86 นางสาวพัชราวดี กาวิชัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) คณะกรรมการดำเนินงาน    
87 นางอัญชลี ถิ่นสุข ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
88 นางสาววิมลวัลย์ ศรีใจ ครูโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
89 นางสาวลัดดา เป็งใจ ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินงาน    
90 นางสาวกาญจนา จิตพยัค ครูโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินงาน    
91 นางปภาดา กรุงศรี ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
92 นายศราวุธ เกศามา ครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
93 นายวัชรพงษ์ พรมสากัน โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) คณะกรรมการดำเนินงาน    
94 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
95 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
96 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทุกกลุ่ม (รวมเอกชน) กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 และกลุ่มเอกชน คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
97 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
98 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
99 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
100 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
101 นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
102 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
103 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
104 นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
105 นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
106 นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
107 นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
108 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
109 นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
110 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
111 นางภนิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
112 นางวิมลศิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
113 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
114 ว่าที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาประจำเขต คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
115 นางสุธิดา โสภารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
116 นางอัจฉรา กาศเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวินิจฉัยผลการแข่งขัน    
117 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
118 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
119 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
120 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
121 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
122 นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
123 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
124 นางสาวกนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
125 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
126 นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
127 นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
128 นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
129 นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
130 นายดีลาภ ปราบสงบ ครู โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
131 นายดุลปุรินทร์ คลี่ใบ ครู โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
132 นายสุธี พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
133 นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริการเอกสารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
134 นายกฤษกร กองคำ นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
135 นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
136 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
137 นางจรรยมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
138 นางสมร แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
139 นายดรัณภพ โป่งคำ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
140 นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
141 นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
142 นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลวงค์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
143 นายชนกันต์ แสนขันธุ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
144 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
145 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
146 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
147 นางสุภัคดิ์ กาเรือน จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
148 นางสาวเวณิกา พวงมาลา จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
149 นางสาวเอมอร ศรีวิรัช จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
150 นางสาวสิริวัลยา คงเชย จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
151 นายพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
152 นายอิศรานุวัฒน์ หมูสาร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
153 นายภาณุกูล คำเหลือง จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
154 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญลักษณ์ วาสนะตระกูล จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
155 นางสาวเกตน์นิภา คำถา จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
156 นางสาวชนากานต์ ทวีคุณ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
157 นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านไผ่โทน ฯ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
158 นางสาวจริญญา ธรรมประเสริฐ จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
159 นางสาวธมลวรรณ ฝั้นสัญจร ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ฯ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
160 นางสาวกวินธิดา คำอภิวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ฯ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
161 นางสาวกาญจนา ใจจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน    
162 นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
163 นางอัมพร คำแปน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
164 นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
165 นางอรัญญา ขัดเชิง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
166 นางภัทราวรรณ ห้วยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
167 นางวันเพ็ญ แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
168 นางโสภา เครือแสง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
169 นางสาวธัญวรรณ ก๋าทุ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
170 นายพงศ์เดช เศรษฐ์นิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
171 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
172 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
173 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
174 นางช่อผกา จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
175 นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
176 นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
177 นายกฤษกร กองคำ นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
178 นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
179 นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
180 นายพงศ์เดช เศรษฐ์นิติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
181 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทุกกลุ่ม (รวมเอกชน) ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 และกลุ่มเอกชน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
182 นายอนุสรณ์ พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
183 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
184 นางไพรพรรณ จันทร์ทิศ ครู โรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
185 นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเกล้า ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
186 นางจรรยมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
187 นายกฤษกร กองคำ นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
188 นางสมร แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
189 นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
190 นายมานพ คนธรรม์ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
191 นายวิชิต กุลวงค์ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
192 นายธนกร วัฒนสัจจานุกุล ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
193 นายสุบรรณ พอเหมาะ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
194 นายพ่น คำหมื่น ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
195 นายพรชัย น้อยคำ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
196 นายพิเชษฐ์ฺ ประเดชบุญ ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
197 นายพินิจ สุภาผล ช่างไม้ 4 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
198 นางช่อผกา จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
199 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
200 นายดรัณภพ โป่งคำ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
201 นายสัมพันธ์ ทิพย์จักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
202 นายมิตร ทองปลิว นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
203 นายพรชัย มันทะเล นักการภารโรง โรงเรียนวัดห้วยหม้าย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
204 นายเด่น ขวัญอยู่ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังฟ่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
205 นายสมเกียรติ ประเวช นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหัวเมือง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
206 นายณัฐพล ผิวอ่อน นักการภารโรง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
207 นายสมพงษ์ กันหาเที่ยง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยขอน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
208 นายบริสุทธิ์ ขวารัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
209 นายเสริม กันตรี นักการภาพโรง โรงเรียนบ้านต้นหนุน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
210 นายวิชัย ขอนพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
211 นายสุรชัย เดชสิริยาภรณ์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลู คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
212 นายวัชระพงค์ จันตา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
213 นายสมพจน์ ใจตุรงค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
214 นายประดิษฐ์ หล่ายแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนวัดร่องเย็น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
215 นายสายนต์ ธรรมลังกา นักการภารโรง โรงเรียนห้วยกาน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
216 นายสมศักดิ์ จันทร์คีรี นักการภารโรง โรงเรียนบ้านลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
217 นางสาวพรศรี กองโกย ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
218 นายจักรกฤษณ์ กังหัน ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
219 นางกุลณัฐ เตปินตา ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
220 นายอภิชาติ เหมืองเพิ่ม ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
221 นายธรรมนูญ กิจเจริญ ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
222 นายนิติพันธ์ เพ็ชรหาญ ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
223 นายจันทร์เดช ปู่กว๋าง ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
224 นายวีระยุทธ นาข้าม ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
225 นายภาสวีร์ อินประชา ครู โรงเรียนเทพพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
226 นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
227 นายอุทัย ใจน้ำ ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
228 นายพิเชษฐ์ กอนสัน ครู โรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
229 นายภัคณวัฒน์ สว่างเมืองวรกุล ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
230 นายสุวรรณ สายาจักร นักการภารโรง โรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
231 นายผจญ วิเชียรลังกา นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองแขม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
232 นายอัศวราช กาศจักร นักการภารโรง โรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
233 นายศักศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
234 นายดิเรก ฉันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
235 นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
236 นายหอมแต่ง อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
237 นายอรรถพงศ์ ใจดี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
238 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
239 นายกิตติชัย กิตติสมร ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
240 นายวิชัด บางศรี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
241 นายณัฐนนท์ ภู่แดง ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
242 นายจุฑากร เคราะห์ดี ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
243 นายคมกริช ทรวงแก้ว ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
244 นายณรงค์ ด่านตระกูล ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
245 นายศิริวัฒน์ แสงศิริ ครู โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
246 นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ ช่างปูน ช4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
247 นายพายัพ จรจันทร์ ช่างไม้ ช4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
248 นายสมาน ฝักบัก ช่างไม้ ช4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
249 นายอัษฎายุทธ เลขัวณิชย์ ลูกจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
250 นายอรุณรัตน์ ศรีชมภู ลูกจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
251 นายสมพงษ์ พรหมนา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
252 นายธนวัตน์ โอชารส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
253 นายเสน่ห์ บุตรเสน นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
254 นายอนุชิต ใยดี นักการภารโรง โรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
255 นายมานพ คนธรรพ์ ช่างไห้ ช4 โรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
256 นายสมพร แก้วมณีบุตร ช่างปูน ช4 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
257 นายวีระ พริบไหว ช่างปูน ช4 โรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
258 สต.บุญเชิด คำเปี้ยว ช่างปูน ช4 โรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
259 นายสัญญา หงส์สามสิบเก้า นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
260 นายวัชชิระ เกิดโต ลูกจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
261 นายชูชัย ปาคา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
262 นายนิพนธ์ วงษ์ญาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
263 นายอำพล แก้ววิเชียร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
264 นายชิษณุ สมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
265 นายกิตติชัย ดวงใจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
266 นายณัฐนนท์ หลิ่งเลย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
267 นายเป็ล แหวนทอง ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
268 นายพงศ์ศักดิ์ ครองสุข ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
269 นายสมยศ ปินะสุ ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
270 นายกฤษฎา ศรีวงษา ครู โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
271 นายบรรจง เวียงยา ครู โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
272 นายวิสุทธิ์ อินขัด ช่างไม้ ช4 โรงเรียนบ้านเวียง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
273 นายสุทัศน์ เจนจบ ช่างไม้ ช4 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
274 นายภานุกร เบ้าเชื้อ ช่างไม้ ช4 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
275 นายวิวัฒน์ อินป๊อก ช่างไม้ ช4 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
276 นายวินัย มีเมือง ช่างไม้ ช4 โรงเรียนบ้านดอนชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
277 นายชิง ถุงเงิน นักการภารโรง โรงเรียนแม่ยางตาล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
278 นายสุรพล แสนคำยวง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
279 นายสงกรานต์ โสภารัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
280 นายศุภกร ขึมจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
281 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
282 นายบุญเชิด ม้าอุตสาห์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยม้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
283 นายสมาน เขียวแก้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังช้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
284 นายสิริพงษ์ อินทำ นักการภารโรง โรงเรียนวัดศรีภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
285 นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
286 นายวิรัตน์ ยาสุปิ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
287 นายสุรินทร์ กองโกย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านถิ่น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
288 นายสุวิน แนวนัน นักการภารโรง โรงเรียนนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
289 นายสำรวย คำยวง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้ำชำ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
290 นายณัฐชัย ทนันชัย นักการภารโรง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
291 นายเกตุ สุธรรม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแม่หล่าย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
292 นายกำพล ภิมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
293 นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเข็ม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
294 นายยก เป็นดี ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
295 นายพิชัย ยี่เข็ญ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านแม่แรม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
296 นายอนันต์ ตายัน ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
297 นายประภาส โนรินทร์ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านร้องกวาง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
298 นายนพัตธร ยาจิตร ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
299 นายธีระพงษ์ ยอดตาคำ ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านวังปึ้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
300 นายเมทิน ริพล ลูกจ้าง โรงเรียนบ้านแม่ทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
301 นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
302 นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
303 นายนิคม บุญซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
304 นางนิลลาวัณย์ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
305 นายบนนหาร อนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
306 นายมานพ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวะ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
307 นายพิชญุตม์ คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
308 นายสุธี พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
309 นางอัมรินทร์ ปินนิล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
310 นางพิสมัย พักตรผิว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
311 นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
312 นายทินวร คงทน นักการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
313 นายจิรพงษ์ เสียงดี นักการโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
314 นายสุวรรณ สายาจักร นักการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
315 นายดิเรก ธรรมเมือง นักการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
316 นายสุรชัย แสงร่มโพธิ์ไทร นักการโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
317 นายอัศวราศ กาศจักร์ นักการโรงเรียนบ้านหัวฝาย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
318 นายพิเชษฐ กอนสัน นักการโรงเรียนบ้านนาจักร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่    
319 กลุ่มเครือข่ายช่อแฮ-นาจักร รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
320 กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
321 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
322 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
323 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยและศิลปะ ทัศนศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
324 กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้หุ่นยนต์และนักบินน้อย คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
325 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และศิลปะ นาฎศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
326 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
327 กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน รับผิดชอบการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
328 ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
329 นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
330 นายสมพันธ์ ทิพย์จักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
331 นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๑ (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
332 นายบุญถนอม ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่ทะ (ดำรงประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
333 นายอิทธิภัทร ธิฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
334 นายไพรทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
335 นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว (ประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
336 นายทีปกร อะทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
337 นางเสาวภาคย์ จักรหา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านลู (คำภีร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
338 นางสาวสุสิริ ตาคำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
339 นางชวนพิศ ขาวงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาฯ) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
340 นางลักษิกา คำทิพย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
341 นายธนวัฒน์ คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน แยกตามกลุ่มเครือข่ายการศึกษา    
342 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
343 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
344 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
345 นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
346 นางศิริพร ดวงใจ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
347 นางสาวพิรดา สุกพันธ์ุ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ-นาจักร คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
348 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
349 นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
350 นางสุทารัตน์ สุกใส กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
351 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
352 นายรุธัช แก้วโมลา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
353 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
354 นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทอง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
355 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
356 นางสาวชนัญธิดา ธนานุศักดิ์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
357 นางรติพร ตันมา กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
358 นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
359 นางอรอนงค์ มะโนเมือง กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
360 นางสาวสายพิณ รักพงษ์ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
361 นายชวลิต กันธะเดช กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
362 นางสาวอมรรัตน์ เจิงหม่อง กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
363 นางสาวนิพารัตน์ นาข้าม กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
364 นางบุษยา จักร์รุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
365 นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
366 นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
367 นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลวงค์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
368 นายชนกันต์ แสนขันธุ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
369 นายกฤษกร กองคำ นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
370 นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
371 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
372 นายดรัณภพ โป่งคำ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
373 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
374 นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
375 นายดุลปุริน คลี่ใบ ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
376 นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
377 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
378 นางสาวจุฑารัตน์ สุกใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
379 นางสาวอมรรัตน์ ยาวิปา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
380 นางอรอนงค์ มะโนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
381 นางสาวสุนิษา เชียงหลวย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
382 นายจักรกฤษ ทองไหล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
383 นายพชร ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
384 นางสาวณิศาชญา ขันทะบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
385 นายอัครวัฒน์ ชุ่มเชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
386 นางสาวมุกดา มังคะละ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่พร้าว คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
387 นางสาวสุภาวดี ท้าวพันวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
388 นางสาวรัตนาภรณ์ ถาวร เจาหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
389 นางสาวปภัสรา พงษ์ศาลไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
390 นางปนัดดา อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
391 นางสาวพยอม แสนปัญญา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
392 นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
393 นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
394 นางสาธิดา โพธิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
395 นางช่อผกา จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
396 นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
397 นางดารุณี เกตวงษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
398 นางเกตุแก้ว เสียงดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
399 นางสาวสุนทรียา กำกอบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
400 นางภัทรรัฎฐ์ ภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
401 นางศิริวรรณ อินทร์ปรา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
402 นางสุนีย์ ปงลังกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
403 นางรัชนี ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
404 นางสาวประภาพร อินทรรุจิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
405 นางประทุม เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
406 นายศิวภักดิ์ อินทร์ปรา เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
407 นางสมร แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
408 นางจรรมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
409 นางแสงดาว สมบัตินันท์ พนักงานธุรการ ส4 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
410 นางกวินทิพย์ อินวรรณ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
411 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
412 นางสาวลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
413 นางสิรินลักษ์ หมอนเขื่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
414 นางสาวชลธิชา ตุ้ยดา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
415 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี สวนทอง พี่เลี่ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
416 นางภัสสร อิกาเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม    
417 นางอัมพร คำแปน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
418 นางภัทราวรรณ ห้วยเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
419 นางอรัญญา ขัดเชิง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
420 นางอรดี อินทะจักร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
421 นางเมธิรา ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
422 นางโสภา เครือแสง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
423 นางวันเพ็ญ แสงสาย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล    
424 นายกนก อยู่สิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
425 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
426 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทุกกลุ่ม (รวมเอกชน) ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 และกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
427 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
428 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
429 นางสุภาภรณ์ สมบัติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
430 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
431 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
432 นางจรรยมณี เฮงห่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
433 นางสมร แก้วธรรมานุกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
434 นางสาวศิริอาสา ยาสุปิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่แคม คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
435 นายภูมิธวิชญ์ ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
436 นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
437 นางสรัลรัตน์ ทนันชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
438 นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
439 นางสาวสุกัญญา อะทะแสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
440 นางสาวรัตติยา อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาคูหา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
441 นางสาวภคพร แสนอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่หล่ายกาซ้อง (ลือราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
442 นางสุภัคพิชญ์ชา ทาสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
443 นางสาวชนัญชิดา ธนานุศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
444 นางสาวรมณีย์ สันป่าแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
445 นางรติพร ตันมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
446 นางสาวเกศสุดา ปิงหา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
447 ว่าที่ร.ต.หญิงแคทรียา ผิวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
448 นางสาวกัญญาลักษณ์ สืบจากถิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงเจริญ (วงค์ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
449 นางสาวเพ็ญนภา ต้าวขวดแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแม่ทะ (ดำรงประชานุเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
450 นางสาวโสพิศ จิตใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
451 นางสาวเจษฎาพร ผาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
452 นางสาวสาวิตรี ปฏิเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาฯ) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
453 นางสาวดวงฤทัย ธรรมสอน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลู (คำภีร์ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
454 นางสาวณัฐนารี วิชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง (วัลลภราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
455 นางสาวชฎาพร ช่างทองเก่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองเสี้ยว (ประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
456 นายนิรันดร์ แม่หล่าย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
457 นางอัญญมณี วงค์ยืด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนห้วยกาน (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
458 นางสาวสุภาวรรณ ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลอง (ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
459 นางสาวจุฬาลักษณ์ สืบจากถิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโทกค่า (สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
460 นายรุธัช แก้วโมลา ครูโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
461 นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
462 นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
463 นางสาวสุดาพร พงษ์มณี โรงเรียนบ้านในเวียง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
464 นางสาวฐิติพร คณฑา โรงเรียนบ้านสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
465 นางมัชฉิมา เหมืองหม้อ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
466 นายเกรียงไกร ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
467 นางสาววาสนา เนื่องพืช โรงเรียนวัดเหมืองค่า คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
468 นางสาวเกษิณี คะชา โรงเรียนบ้านกาซ้อง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
469 นางสาวปัญชิกา คำเขียว โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
470 นางโนรี กาศเกษม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
471 นางสาวกรรณภิรมย์ หนองหลิ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้งอภิวัง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
472 นางฉัตรชนันทร์ ถุงคำ โรงเรียนบ้านร่องฟอง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
473 นางสุรีย์พร พงศ์พุฒิ โรงเรียนบ้านวังหงส์ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
474 นางสาวจีรภรณ์ เป็นเครือ โรงเรียนบ้านท่าขวัญ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
475 นางสาวบุษษา มะโนรส โรงเรียนวัดน้ำโค้ง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
476 นางสาวปราชญาพร แช่ใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
477 นางสาวอุไรวรณ ข้ามสาม โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
478 นางสาววิสุดา กันหมุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
479 นางสาวภรทิพย์ กุลพรสิริปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
480 นางสาวมะลิวัลย์ อ่วมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเวียง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
481 นาวสาวปณิดา พลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
482 นางสาวศรสวรรค์ ชมภูอิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
483 นายณัฏฐกิตติ์ ได้พร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนชุม คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
484 นางสาวกมลวรรณ ดาลั่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำเลา คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
485 นางสาวอังศุมาลิน วรรณวงศืกา เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านบุญแจ่ม คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
486 นางสาวจันทกานต์ กาสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
487 นางสาววริศรา ริพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
488 นางสาวแพรพลอย ทองคุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโทน คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
489 นางสาวภัทราวรรณ ยศปา เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านบุญเริง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
490 นางสาวกวินธิดา ศรีคำภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
491 นางอนิญชกาญจน์ เสาร์แดน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
492 นางสาวสุภาวดี พิมสาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
493 นางสาวกาญจนา ใจจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะเลียม คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
494 นางสาวเจนจิรา ราชสิกข์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านย่านยาาว คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
495 นางสาวภัทราภรณ์ ปะละใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแม่คำมี คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
496 นางนิตยา วังกาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังหลวง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
497 นางสาวกนกวรรณ ศิริเลิศ ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ฯ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
498 นางสาวสุรภัส สวนดอก ครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
499 นางสาวพิรดา สุกพันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตนวิยา) คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
500 นางณัฏฐ์วรัต พงศ์พุฒิ ธุรการโรงเรียนวัดกาญจนาราม คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
501 นางสาวสุพัตรา รัตนแสง ธุรการโรงเรียนบ้านพันเชิง คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
502 นางสาวทิพพากร แก้วอิ่น ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ลัว คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    
503 นางศิริพร ดวงใจ ธุรการโรงเรียนวัดต้นไคร้ คณะกรรมการฝ่ายระบบลงทะเบียน รายงานผล(Admin) ประจำศูนย์การแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0835678711
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]