สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 13 2 0 0 15
2 อนุบาลแพร่ 10 2 2 0 14
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 5 2 4 0 11
4 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) 5 2 0 0 7
5 เจริญศิลป์ 5 0 0 0 5
6 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 5 0 0 0 5
7 มารดาอุปถัมภ์ 4 0 0 0 4
8 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 4 0 0 0 4
9 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 3 2 0 0 5
10 บ้านห้วยโรงนอก 3 0 0 0 3
11 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 3 0 0 0 3
12 บ้านอ้อยวิทยาคาร 3 0 0 0 3
13 รัฐราษฎร์บำรุง 3 0 0 0 3
14 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 2 2 0 0 4
15 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 2 1 3 1 6
16 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 1 0 1 3
17 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
18 บ้านแม่ยางเปี้ยว 2 0 2 1 4
19 บ้านทุ่งแค้ว 2 0 1 0 3
20 บ้านห้วยอ้อย 2 0 1 0 3
21 บ้านน้ำเลาเหนือ 2 0 1 0 3
22 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 2 0 0 0 2
23 บ้านทุ่งคัวะ 2 0 0 0 2
24 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 3 1 0 5
25 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1 2 3 0 6
26 บ้านสุพรรณ 1 2 0 0 3
27 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 1 1 1 0 3
28 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1 1 0 0 2
29 วัดต้นไคร้ 1 1 0 0 2
30 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 1 0 0 2
31 บ้านสะเลียม 1 1 0 0 2
32 บ้านห้วยฮ่อม 1 0 1 0 2
33 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 1 0 0 0 1
34 วัดกาญจนาราม 1 0 0 0 1
35 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
36 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 1 0 0 0 1
37 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1 0 0 0 1
38 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 1 0 0 0 1
39 เทพพิทักษ์วิทยา 1 0 0 0 1
40 บ้านหนองม่วงไข่ 0 5 5 0 10
41 เจริญราษฎร์ 0 1 0 0 1
42 บ้านแม่แรม 0 1 0 0 1
43 บ้านนันทาราม 0 1 0 0 1
44 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 0 1 0 0 1
45 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 0 1 0 0 1
46 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 0 0 2 0 2
47 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
48 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 0 0 1 0 1
49 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 0 0 1 0 1
50 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
รวม 102 37 31 3 170