เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านปิน โรงเรียนลองวิทยา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 ประธานจัดการแข่งขัน
2 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 รองประธานจัดการแข่งขัน
3 นางศุภมาส สินมณี รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 รองประธานจัดการแข่งขัน
4 นายพรชัย จันทะสาร รองผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 2 รองประธานจัดการแข่งขัน
5 นายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
6 นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
7 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
8 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
9 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
10 นางสาวกัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
11 นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
12 นางนววรรณ วุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
13 นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
14 นางสาววาสนา ธรรมชัย ผอ.กลุ่มส่่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
15 นายพิเชษฐ์ สุดใจ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
16 นางแสงหล้า สุดใจ นักวิชาการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
17 เอกธิดล ปัญญาวัน พนักงานคอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต2 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตการศึกษา
18 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมผกา เรียงรอง ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
19 นางสาวแคทลียา แก้วธรรม ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
20 นางสาวเปมิกา แสงสร้อย ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
21 นางสาวสุนิษา กาติ๊บ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
22 นายธวัชชัย จตุรพักตร์สกุล ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
23 นางจุไรพรรณ วังใน ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
24 นางสาวกัญฐภา ตาบัว ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
25 นางพิมพร การบรรจง ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
26 นายพีรยุทธ การหมั่น ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
27 นางสาวกรชวัล เมืองลอง ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
28 นางสาวธารารัตน์ อัศวะมงคล ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
29 นางสาวอัจฉราวรรณ ฟูน้อย ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
30 นายคุณวุฒิ ปัญญาปลิว ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
31 นางสาวศิริลักษณ์ ยะคำ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
32 นายจิระพงศ์ อ่อนเป็ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน
33 นางสาวบุษบา จอมใจบี้ ธุรการโรงเรียน ผู้ดูแลจัดการระบบคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสานิตย์ โลหะ โทรศัพท์ 0979236516, นายชวเลิศ สิทธิพัฒนา โทรศัพท์ 0818817732, นางสาวกัลยา สุรีย์ โทรศัพท์ 0922469293, นางสาวนิตยา วรรณรัตน์ โทรศัพท์ 0842235046Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]