สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 10 6 3 19 23 5 3 4 31
2 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 8 7 3 18 23 13 3 0 39
3 เด่นไชยประชานุกูล 8 3 6 17 24 9 1 3 34
4 อนุพงศ์พัชรินทร์ 8 3 2 13 15 2 0 0 17
5 บ้านป่าคาป่าม่วง 7 2 2 11 11 7 1 2 19
6 ปากจอกวิทยา 6 9 5 20 23 2 2 5 27
7 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 6 8 3 17 14 15 5 6 34
8 บ้านวังเบอะ 6 2 3 11 10 8 3 0 21
9 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 1 4 11 16 5 4 1 25
10 เทพนารี 6 1 0 7 8 1 0 0 9
11 บ้านสลก 5 4 3 12 13 5 1 0 19
12 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 5 2 1 8 8 3 0 0 11
13 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 4 4 1 9 13 6 3 3 22
14 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 4 2 3 9 9 5 0 0 14
15 บ้านแม่จั๊วะ 4 2 3 9 8 7 2 1 17
16 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 4 1 1 6 10 6 2 1 18
17 บ้านบ่อแก้ว 3 4 1 8 11 7 3 1 21
18 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 3 3 4 10 11 1 1 1 13
19 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 3 2 8 9 5 0 0 14
20 บ้านแม่แปง 3 3 1 7 8 3 4 1 15
21 บ้านนาพูน 3 1 4 8 8 7 4 1 19
22 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 3 1 2 6 8 1 3 3 12
23 บ้านห้วยไร่ 3 1 1 5 7 3 0 2 10
24 บ้านปงท่าข้าม 3 0 3 6 6 9 3 1 18
25 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 3 0 1 4 3 2 0 0 5
26 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 2 8 0 10 16 7 2 3 25
27 บ้านหาดรั่ว 2 4 2 8 13 5 0 1 18
28 บ้านแม่ปาน 2 4 0 6 8 3 2 1 13
29 สูงเม่นวิทยาคาร 2 2 1 5 8 5 3 1 16
30 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2 2 1 5 5 4 1 1 10
31 บ้านแช่ฟ้า 2 2 0 4 7 2 2 0 11
32 บ้านสวนหลวง 2 1 3 6 8 1 2 0 11
33 บ้านป่าสักปางไม้ 2 1 2 5 8 0 2 2 10
34 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 2 1 2 5 3 1 2 2 6
35 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 1 0 3 4 2 2 2 8
36 บ้านไร่หลวง 2 0 0 2 3 2 1 1 6
37 บ้านแม่ตื้ด 2 0 0 2 2 0 2 0 4
38 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1 7 3 11 14 9 2 0 25
39 บ้านวังเลียง 1 2 3 6 10 7 1 4 18
40 บ้านค้างปินใจ 1 2 2 5 8 3 4 1 15
41 ระเบียบพิทยา 1 2 1 4 5 1 0 0 6
42 บ้านแม่กระต๋อม 1 2 0 3 4 3 2 1 9
43 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1 1 1 3 4 0 1 0 5
44 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1 1 0 2 6 4 1 1 11
45 บ้านป่าไผ่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านปงหัวหาด 1 0 3 4 4 1 2 0 7
47 พัทธกมลพิทยา 1 0 2 3 2 0 1 0 3
48 บ้านกาศ (วัฒนาประชานุกูล) 1 0 1 2 5 0 3 0 8
49 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1 0 1 2 4 3 1 1 8
50 บ้านแป้น 1 0 1 2 4 2 2 0 8
51 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 1 2 2 4 0 0 6
52 บ้านวังลึก 1 0 1 2 2 2 0 0 4
53 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 2 3 1 8
54 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1 2 0 1 3
55 บ้านปางเคาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านนาปลากั้ง 0 4 2 6 10 5 3 2 18
57 บ้านเปาปมดงยาง 0 3 0 3 4 1 0 0 5
58 บ้านไทรย้อย 0 2 1 3 2 1 1 0 4
59 บ้านน้ำแรม 0 1 2 3 3 3 1 0 7
60 บ้านบ่อ 0 1 2 3 3 1 2 2 6
61 บ้านแม่สิน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
62 วัดสร่างโศก 0 1 0 1 5 2 1 0 8
63 บ้านหัวดง 0 1 0 1 3 1 0 3 4
64 บ้านแม่บงใต้ 0 1 0 1 2 5 0 0 7
65 บ้านแหลง 0 1 0 1 2 5 0 0 7
66 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 2 2 1 6
67 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 ประชารัฐวิทยาคาร 0 1 0 1 1 2 1 0 4
70 บ้านสองแคว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
71 เด่นทัพชัย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านวังชิ้น 0 0 3 3 3 1 1 0 5
73 บ้านม่วงคำ 0 0 2 2 4 5 2 2 11
74 บ้านวังกวาง 0 0 2 2 3 3 3 0 9
75 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 0 0 1 1 6 4 3 1 13
76 วัดพระหลวง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
77 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
78 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 1 1 1 3 1 1 5
79 วัดโชคเกษม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
80 บ้านแม่ยุ้น 0 0 1 1 1 2 0 0 3
81 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่แฮด 0 0 1 1 1 0 0 2 1
83 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
84 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
85 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
86 วัดตอนิมิตร 0 0 0 0 2 2 2 1 6
87 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 1 3 1 0 5
88 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 3 0 4 4
89 บ้านน้ำโค้ง 0 0 0 0 1 2 4 0 7
90 บ้านนาใหม่ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
91 อนุบาลผ่องศรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 0 3 0 0 3
93 บ้านเวียงทอง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
94 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
95 บ้านแพะทุ่งเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
96 บ้านแม่ขมิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
97 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
98 บ้านวังวน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
99 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
101 บ้านค้างใจ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
103 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
104 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
105 บ้านผาสุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านสบสาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 166 139 118 423 545 299 135 91 979