การขอเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ ในวันแข่งขัน
สพป. แพร่ เขต 2 ได้ยึดวิธีการเปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน โดยอิงจากเกณฑ์การแข่งขันในระดับชาติ ดังนี้
1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ต้องมีเอกสาร DOC.5 และหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต ยื่นต่อคณะกรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน (วันรายงานตัว) 
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
3. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ -สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ (DOC.5)
- ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มชื่อ ในวันแข่งขัน 20-21 กันยายน 2562
- เอกสาร DOC.5 จำนวน 1 ฉบับ/1กิจกรรม
- ใช้หนังสือราชการจากโรงเรียนแนบเป็นหลักฐานประกอบ 
- ยื่นเอกสารให้แก่กรรมการตัดสินการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขัน *เท่านั้น*
 
ดาวน์โหลดเอกสาร DOC.5 ที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 19:32 น.