เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานพิมพ์ สพป.พะเยา เขต 1 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
2 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
3 นายไปรยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
4 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
5 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
6 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเรือง ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
7 นางกานติมา สุทธเขต ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
8 นายวิทวัฒน์ ยินดี ธุรการ โรงเรียนบ้านค่าบน กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
9 นางสาวชลธิชา นนทะคำจันทร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
10 นายสันติ เผ่าต๊ะใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
11 นางสาวเกศราภรณ์ ช่างฆ้อง ธุรการ โรงเรียนบ้านปิน กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
12 นางสาวอรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
13 นางสาวปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
14 นางสาวรัตน์ดาพร จินาเฟย ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
15 นางสาวอลิษา จินะวรรณ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านดงอินตา กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
16 นายวิทวัส ใสสม ธุรการ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
17 นางสาวสริญญา สุวรรณเกษม ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
18 นางสุภาคินี โพธา ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
19 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
20 นางสาวกรรณิการ์ กุ่นใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านกาดถี กรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน  
21 นายอนวัช สอนภักดี ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
22 นางพรพิมล ไชยวุฒิ ธุรการ โรงเรียนบ้านจำไก่ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
23 นางสุนีย์ การเร็ว ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องจว้า กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
24 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
25 นางสุภาพร กาวาท ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
26 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่(เมืองพะเยา) กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
27 นางสาวพรรณวรท แท่งเงิน ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
28 นางสาวสรินยา ขัติวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
29 นางสาวกชมล บัวนาค ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
30 นางสาวศิริวรรณ ไชยวงศ์ ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
31 นางสาวโชติมล คำใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องห้า กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
32 นางสาวชญาดา ช่างสาร ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  
33 นางตรีชฎา ชาวน่าน ธุรการ โรงเรียนบ้านสาง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
34 นางสาวนฤมล จักจุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
35 นางอัจฉราพรรณ กาศสกุล ธุรการ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
36 นางสาวพนิดา มหาวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
37 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปุณยนุช ฟูแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าตึง กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
38 นางนภาลัย คำวรัตน์ ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
39 นางสาวดวงฤทัย นันชัย ธุรการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
40 นางสาวพิมพิรา ธรรมทน ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว  
41 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานพิมพ์ ประธานกรรมการฝ่ายรับ-ส่งเอกสารการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน 080-1268093 )
นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา (ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน 081-9507293)
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]