สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำภิระวงศ์
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิน๊ะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เฉพาะธรรมวาท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ฟูแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  สมศรี
 
1. นางประทุม  ฟองอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   กฐินเทศ
 
1. นางจตุพร  ขัดทะเสมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ชื่นจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  ตาสาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณิชกมล  ตั๋นคำแดง
 
1. นางสาคร  ทิพย์เมืองพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  สุขเกษม
 
1. นางวิไลพร  โอฐเจริญชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงวิรากร  เมืองงาม
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  หมั่นไร่
 
1. นางพัชรินทร์  ทะปน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงพรรณวิศา  เผ่ากันทะ
 
1. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เฮงสมาธิ
 
1. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  นนท์มิตร
 
1. นางโสภา  โรจน์โยธินพิพัฒน์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงญาโณทัย  ไชยปิน
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุภัทฌา  ตันกูล
 
1. นางพสชณันท์  ณ น่าน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงค์หาญ
 
1. นางประทุม  ฟองอินทร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา
 
1. นางเกศวดี  วงศ์ประพันธ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอรอุมา  วรรณพรม
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ยารังษี
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  เผ่าเต็ม
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงอิษยา  วงศ์ดวง
 
1. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ปัญโญ
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลดา  ยาดี
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
 
1. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี    วงศ์ไชย
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขอนาคกลาง
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงสิริมล  จำปาเพชร
 
1. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงหญิง  กองมณีวงศ์
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงอรดี  พรชมพู
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์ทะระ
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิรินลักษณ์   อะเวลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เสมอเชื้อ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงพิชรา  สมศรี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงปภาดา  ดูใจ๋
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายวีระพงศ์  อินต๊ะนาม
 
1. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  แก้วคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกิติพงษ์  ปิ่นทอง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทุกสุข
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายปิติศักดิ์   หาญฤทธิกิจกุล
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวอนินทร์ฌิตา  อุธรณ์
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงสุจารี  แซ่หยี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายสหัชฤทธิ์  พรมเสน
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงทิติยา  คำเกตสร
 
1. นางจันทร์สม  นันทาทอง
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกิตติภพ  เลิศคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงธนิสร  คำอ้าย
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลือเมือง
 
1. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงนันทิดา   แซ่สง
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดง 1. นายฐิติพงศ์  เจริญชนม์
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมรแสง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวฟองจันทร์  อิ่นติ๊บ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงธัญพร  แซ่เติน
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนนิ่ม
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุตา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปาลิตา  สินธุชลไพศาล
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอัมพร  ภูผากัมปนาท
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงมุทิตา  บุปผาลา
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นายธีรพงษ์  ยิ้มเกิด
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมศรี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงวิไลพร  มหายศ
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงพิสินี  แซ่ท้าว
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายธรากร  สันติสุข
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงวาสนา  ธิอินทร์โต
 
1. นางจันทร์สม  นันทาทอง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มกุล
 
1. นางรินรดา  เพียรทำ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ใบอุบล
 
1. นางวันจันทร์  มาไกล
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  เครือสาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนาม
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงเข็มมิกส์การ์  สุริยะเหล็ก
 
1. นางวัฒนา  เครือจักร
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงนภัสสร   ใฝ่ใจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิงเมือง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงมนัชญา  ชาบา
 
1. นางสาววาสนา  กองคำ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วแปง
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกนกพร  อุปะละ
 
1. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงเขมจิรา   ม่วงคำ
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามจักร
 
1. นางสาวธันวาลักษณ์  พินิจ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงดาวิกา  นามวงษา
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พันเงิน
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงเมธาพร  ฟักแก้ว
 
1. นางพาดี  คุ้มพ่วงดี
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลดา  วงศ์ไชย
 
1. นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธิ์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านต๋อม    
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลมเกลียว
 
1. นางสังวาลย์   วงศ์กุณา
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกรมไกร
 
1. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กหญิงอรนันท์  สมวัน
 
1. นางสาวรัตน์ชณี  สาใจ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงทิพพฤกษา  ตาคำ
 
1. นางสาวอัมพร  วงค์ไชย
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเดโช  ปัญญะสังข์
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ก๋าใจ
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิศสุกใส
 
1. นางพสชณันท์  ณ น่าน
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงมนตกานต์  เจนใจ
 
1. นางกัลยา  จำรัส
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ก้อนคำ
 
1. นายประพัฒน์  ห่านตระกูล
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายอดุลย์  ไชยวงศ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  ศิริสวน
 
1. นางวิภาภรณ์  นามราชา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไซเหยียน
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาววรนุช  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรจะขัน
 
1. นายอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงดลพร  วัลลาวงค์
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวสลิลทิพย์  อ่อนแล
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   คำก๋อง
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานใจ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพรศิริ  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นางจันทร์สม  นันทาทอง
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายวีระพงศ์  อินต๊ะนาม
 
1. นางดวงแข  อุ่นทา
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สิงหเสนา
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมรแสง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวฟองจันทร์  อิ่นติ๊บ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายปภาวิน  คิดอ่าน
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    คำชุม
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงวรารัตน์   วิจิตร
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ตาเต็มดวง
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เสธา
 
1. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกุลพัชร  สมศรี
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอนันตญา  สวยสด
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ลำภาศาล
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศิริอัปสรณ์  ใฝ่ฝัน
 
1. นางอารี  หาญจริง
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดวงค์
 
1. นางจรัญ  กัลยา
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ใจกว้าง
 
1. นางกมลพร  ตาทิตย์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเลิศ
 
1. นางจิราพร  คำสมุทร
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แพทย์
 
1. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนาเนตร์
 
1. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาจอหอ
 
1. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  นูนพนัสสัก
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปณิตา   ใจคำ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  พันภักดี
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงปพิชญา  ฟองงาม
 
1. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายธิติมงคล  อิตุพร
 
1. นางกฤชธิชา  อนาวงศ์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ซาววงค์
 
1. นางรานันต์  บุญเจริญ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  นามตื้อ
 
1. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  รินคำ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคีตกานต์  วนาเขียงขจี
 
1. นายอาทิตย์  ไชยวุฒิ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงแพรววนิด  ปรีดีสุขสันต์
 
1. นางกัลยา  จำรัส
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัทธา  วันมหาชัย
 
1. นางณัฏฐ์ฐิฏา  สุวรรณเลิศ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงเกศิณี   บุญพอ
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กหญิงปภัษสร  เสมอเชื้อ
 
1. นางสาวสุวิภา  ใจกล้า
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายศรุต  ถูกใจ
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวธิตา  วงษ์แพทย์
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
 
1. นางดวงแข  อุ่นทา
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงมยุรี  อยู่คง
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กหญิงวีรยา   ทองงาม
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ต๊ะละ
2. นางสาวเบญญาภา  ไชยวงค์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  ชมภูถี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไก่งาม
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  หวานเสียง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเเรง
 
1. นางสาวอัมพร  วงค์ไชย
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงมนัญชยา  สมจิตต์
 
1. นายสรรชัย  ธิวงษา
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ธรรมชมพูเลิศ
2. เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว
 
1. นายทวีทรัพย์  ยอดเมือง
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงศศินิภา  ครองวงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วเสนา
 
1. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
2. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  เรืองยศ
2. เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ
 
1. นางอำไพร  วิเศษนอก
2. นางสาวมินตรา  อินตีะไชย
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปิงเมือง
2. เด็กหญิงธนพร   ก๋าลือ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวญาณภัทร  พรมเสน
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม
2. เด็กหญิงพิชญาภร  รินคำ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายฉลองภพ  กันเงิน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนันธิฌา  ศรีจันทร์
2. นางจิราพร  คำสมุทร
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ฐานพานิช
2. เด็กหญิงพิชชาภา  คำมูลเมือง
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายปรมินทร์  นามวงค์
2. เด็กหญิงวรกานต์  พิมพ์แพง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางสุดาพร  แก้วเทพ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวละออ  ถนัดเลื่อย
2. นายสันติพงษ์  แก้วเด็จ
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกนกพร   อนุวงค์
2. เด็กหญิงมัลลิษา   รื่นอารมย์
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทชัย
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เฉพาะธรรม
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายณัฐนันท์   คำแผลง
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จำนงรักษ์
2. เด็กหญิงนภสร  ศิริสวน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกิติพงษ์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  คะสีทอง
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิราภา  อุปปิง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองคำ
2. นางสาวเพชรไพลิน  บุญเกิด
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ธะดวงสอน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  โยธา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ผิวทอง
 
1. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
2. นางสาวภาวิตา  มีสุข
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณัฐวศา  บรรลือ
2. เด็กหญิงอรณีย์  ใบอุบล
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา
2. เด็กชายภาวัช  ลีลางาม
 
1. นางกรรณิการ์  นาวา
2. นางสาวมินตรา  อินต๊ะไชย
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจการ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันขาย
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ   บุญเจริญ
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจังคนิภา  สุภากาวี
2. เด็กหญิงปนัดดา   ใสสม
 
1. นางบุรินทร์   สัมฤทธิ์
2. นายกฤษดา   วงค์ษา
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุทธรรม
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ลอยวานิชย์
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  วรรณปานไพร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจมั่น
 
1. นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน
2. นางรุจิรดา  ใจยะสุข
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุพรรณนอก
2. เด็กหญิงภัทสิตา  ธะนู
 
1. นางสาวกัญญาวีย์  อยู่ดี
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจักริน  ตระกลนิรัติศัย
2. เด็กหญิงพุทธิชา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายนราชิษณ์  คงคำแหง
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  โวลิลำ
 
1. นางสุทธดา  เกตุมุณีแก้ว
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ขยันขาย
2. เด็กชายสุริยนต์  ธะนู
 
1. นางณัฏฐ์ฐิฏา  สุวรรณเลิศ
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ปัญญาทอง
2. เด็กหญิงวรัชยา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวซื่อหญิง  อินปั๋น
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเรือง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฟูเฟือง
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายประชา  ห่วงศร
2. เด็กชายรุจจิโรจน์  วีระวัฒนา
 
1. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงอรวรา  เหมือนเมือง
2. เด็กหญิงเวธณี  เผื่อนภิญโญ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธนิตา  ดวงต๋า
2. เด็กชายธวัชชัย  ฟูเชื้อ
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายชยพล  ราชกิจ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงไหมแพร  ธงศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงนภัสกร  โสภา
2. เด็กชายบรรณสรณ์  สารทอง
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชนะ  ธิใจ
2. เด็กชายปัญจพล  บุญเย็น
 
1. นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน
2. นางรุจิรดา  ใจยะสุข
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ล้อมเขตต์
2. เด็กหญิงฉัตรฎา  ดวงทิพย์
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมวงค์
2. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
2. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ไชย
 
1. นางกรรณิกา  ฟูสีกุล
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายมณษกร  วิละแสง
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1. เด็กชายพาทิศ  พงศ์วรินทร์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ใจการ
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอรวรา  ช่างหล่อ
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ลำภาศาล
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงสุทธอร  ยามี
 
1. นางกัลยา  เขื่อนแก้ว
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายกันต์พงศ์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  มหายศ
 
1. นางสาวนริสา  กัลยา
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายไชยอนันต์  ชำนาญยา
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุ่ยวงษ์
 
1. นางวิไลพร  โอฐเจริญชัย
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพรรทิภา  ไชยวรรณ์
 
1. นางศรศรี  บุราณรมย์
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนปันเจียง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิงวงค์
 
1. นางกรกช  วิชัย
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กหญิงสายบัว  สินธุสัย
 
1. นางธารารัตน์  เทพวงค์
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายเจิ้นเจ  เชา
 
1. นางพาดี  คุ้มพ่วงดี
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  สุยะตะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  วอเพชร
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมเครือ
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ยารังษี
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาฟู
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเรือง
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไซเหยียน
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกฤตภาส   อภิวงศ์
 
1. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยสาร
 
1. นางพงษ์มิตร  หวานเสียง
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัทธา  วันมหาชัย
 
1. นายหัสพงศ์  อินทร์ไชย
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงทักษวดี  เสาร์อิน
 
1. นางสาววีรพัฒน์  จันต๊ะปัญญา
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอริยา  วงค์ษารัตน์
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายพงศกร  ศรีนวล
 
1. นายสังวร  จันทร
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงภัทรพร  ขัติวงศ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงสุรัมภา   มุมวงค์
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวชิรพงศ์  ดาวันดี
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนราทิพย์  สิทธิชัยวงค์
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงเกวลิน  ปุระกัน
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายบวรภัค  เทียนรุ่งยอดภู
 
1. นางจินตนา  กัลยา
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายภูชนะ  เทพตีเหล็ก
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
234 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี
2. เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร
3. เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
 
1. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
2. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
 
235 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายธนชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายภาสกร  สหฐิตกุล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวไกรศรี
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นายจำรัส  เขียวงาม
 
236 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายนับทอง  ปานันตา
2. เด็กชายปภังกร  จินตเกษกรรม
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แก้วนา
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์ราษฎร์
2. นางสาวลลิตตา  อุ่นปิง
 
237 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ
2. เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
3. เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
2. นางฟองรัตน์  เก่งการณ์
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรีธพัฒน์
2. เด็กหญิงจารุภา  ฉัตรแก้ว
3. เด็กหญิงธัญมน  เสวะ
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวอภิญญา  เหมาธิติ
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิตติชัย   กานต์แสงจันทร์
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายวีราทร   แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ใฝ่จิตต์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญใจ
3. เด็กหญิงเม็ดทราย  สีทา
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
2. นางสาวณัฐนรี  ดีจันทร์เหนือ
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  บารมี
2. เด็กชายปวริศ  มหาวงค์
 
1. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
2. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำเมืองใจ
2. เด็กชายเจษฎา  อินถาใจยา
 
1. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
2. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงญาดา  เจงเฮง
2. เด็กหญิงอนัญญา  พงศ์ศรีมาศ
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
2. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เรือนแพง
2. เด็กชายศิวกร  นรทัด
 
1. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
2. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตัน
2. เด็กหญิงลภัสรดา  นาทะสันต์
 
1. นางสาวจริญญา  ปัญญาใจ
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายบวรภัค  เทียนรุ่งยอดภู
2. เด็กหญิงภัทราพร  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
2. นางจินตนา  กัลยา
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุยะ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ผัดดี
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
2. นางสาวณัฐนรี  ดีจันทร์เหนือ
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  คชเสนี
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธัชนนท์  โภชนา
 
1. นายสรยุทธ  กิจตะวงศ์
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  สมศรี
 
1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีปิยวโรดม
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอรวรา  ช่างหล่อ
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สำภาศาล
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายหิรัญภูมิ์  สมาน
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภัทรชัย  อ้อยกาม
 
1. นางกัญจน์ชัญญา  สัมมาทรัพย์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายทิวานนท์  จำรัส
 
1. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนราวุฒิ  แซ่กัง
 
1. นางสาวทัณฑิกา  มาเรียน
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  เหลืองบริสุทธิ์
 
1. นายญาธิป  เหล่ารักผล
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายศศิวัชร  หน่อคำ
 
1. นางแสงพัด  เทสมุทร์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จู
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ชุมภู
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงสิริกร  โพนแก่น
 
1. นางสาวอัญชนก  อินถา
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณรินทิพย์  จันทะวัง
 
1. นางเนตรนภา   โกสม
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
 
1. นายไพโรจน์  ศรีภา
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟองคำ
 
1. นางสุทธิวรรณ  ปิติภาคย์พงษ์
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายทินกร  อินต๊ะรักษา
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  ตุ้ยคำ
 
1. นายจำนงค์  ดวงแก้ว
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงนริสรา  ธิขาว
 
1. นางธัญญาภรณ์  เครือคำ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  พรมสิทธิ์
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายสุุริยา   คะนะมะ
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  หวานใจ
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ไชยลังกา
 
1. นางพงษ์มิตร  หวานเสียง
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
 
1. นางอิงออน   กาวี
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายสุทธิมนต์  เดชชัย
 
1. นายสังวร  จันทร
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเอกเดชา  พลเมืองดี
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นาคทัต
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาฟู
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายหัตทพร  ขันอ้าย
 
1. นายอิทธิพล  น้อยนิล
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เหลืองบริสุทธิ์
 
1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายสิรวิชญ์   ใจเมือง
 
1. นางสาววรรณนิภา   สันภูวัน
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์   จุฑาวิชิตชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   แก้วจันทร์
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายดนัย  สูนแก้ว
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวเพ็ญพิชชา   คำชุม
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายเฉลิมพล  โสมนัส
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายสรยุทธ  ฝาระมี
 
1. นางจินตนา  กัลยา
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่แจ๋ว
 
1. นางสาวอภิญญา  เหมาชิติ
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงณัฐฌนันท์  ทุวิลา
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
 
1. นางอัญชลาภรณ์  เขียวมัง
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บุญวงศ์
 
1. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายแมน  ละยอย
2. เด็กชายไอศวรรย์  ศรีวิชัย
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  บุญเจริญ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
2. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
 
1. นางอิงออน  กาวี
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปวิชญา  กิตติฐานันท์
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  แซ่ท้าว
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นายจำรัส  เขียวงาม
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายทินภัทร  ไคร้งาม
2. เด็กชายนิธิทร  ปิงดอย
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  บุญนาวา
2. นางวนิษา  สายหยุด
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เครือศรี
2. เด็กหญิงวสิพร  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์
2. เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิภักดิ์
 
1. นางอรวรรณ  ราชเนตร์
2. นางพานิช  สุวรรณ
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ตานาคา
2. เด็กชายปิยะเชษฐ์  ตานาคา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
2. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงนริศรา  เงินเย็น
2. เด็กชายพลกฤต  งามจิต
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นายชัชชญา   รัตนแผ่นทอง
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงอุมาพร  ฟองจำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวชนัญทิตา  กันทะวงศ์
2. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส
2. เด็กชายณัฐพล  คำดี
 
1. นายจีระวัฒน์  เหล็กกล้า
2. นายสุวิทย์  ไชยสาร
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โอต๊ะแปง
2. เด็กหญิงสิรีธร  มาหล้า
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
2. นางสาวชญานิศ  ใจวงค์
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วัชรประเสริฐผล
2. เด็กหญิงภาพิมล  ลือเมือง
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
2. นายกฤตนัย  สมศรี
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นายณภัทร  ดูการดี
2. นายวีรศรุต   รำไพ
 
1. นางสาวชนัญทิตา    กันทะวงศ์
2. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายพีระพล   อุตตะมะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   มังษา
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาบาง
2. เด็กชายคมเพชร  ตุ้ยคำ
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
2. นางสาวอนงค์พร  วีจันทร์
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  ตั้งตัว
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
2. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธุ์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวบุษราคัม  อ้อยหวาน
2. นางสาววรางคณา  ทำเคลื่อน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉพาะธรรม
2. เด็กชายศักดา  เชอมือ
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
2. นายชัชชญา  รัตนแผ่นทอง
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิตติชัย   กานต์แสงจันทร์
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
2. นางสาวสริตา  สุธรรม
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวจิราภา  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  ยอดวิไล
 
1. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
2. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายณัฐพล  คำปันพรม
2. เด็กชายธนวัฒน์  พลกล้า
 
1. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
2. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายจีระยุทธ  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวจิตรเจริญ  บุตรคต
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญาดา   ไชยลังกา
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายเตชัส  สุขศรี
 
1. นางนันทนิตย์  มุกสิก
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงนันฑิรา  ทองจำรูญ
 
1. นางสาววิราภรณ์  บุญยังกาย
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  พุทธารักษ์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายสิทธินันท์   ตันกูล
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์   พงค์ศรี
 
1. นายพีระพงษ์   เครื่องสนุก
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญจะ
 
1. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มหาวงศนันท์
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงอุมาพร  ฟองจำ
 
1. นางสาวชนัญทิตา  กันทะวงศ์
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายศรายุทธ  ซาววงค์
 
1. นางสาวภาสินี  ธิศรี
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงรื่นฤดี  อ่อนดี
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายธนภัทร  สมศรี
 
1. นางอิงออน  กาวี
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิริเล่าสกุล
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีลาโคตร
 
1. นางสาวรมัณย์ญา   หมั่นค้า
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงโยทะกา  บุญมา
 
1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวยุพารัตน์  เก่งการ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายคมสันต์  หมื่อแล
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงพรรณภา   ดูการดี
 
1. นางสาวชนัญทิตา   กันทะวงศ์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายวชิรญาณ   นันตา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีโคกกวาด
 
1. นางอรณีย์  สีโลปา
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายปฏิภาณ  เตชะโส
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  ไชยคำวัง
 
1. นายชูศักดิ์  คำวงค์ษา
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   แซ่เล่า
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. นายฐิติพงศ์  เจริญชนม์
 
1. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายอดิศร  สงศิลาวัต
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนภัทร  ใจนันตา
 
1. นายจตุรภัทร  คำรศ
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายบวรวิช   ณ ลำปาง
 
1. นางปวีณา   บุญเรือง
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายแทนคุณ  พุทธสอน
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มณีมาส
 
1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราวิชญ์  วรรณคำ
 
1. นายจตุรภัทร  คำรศ
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงวนิดา  ใจเย็น
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมา
 
1. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธินันชา  เรียนวัน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราชัย  ปงลังกา
 
1. นายจตุรภัทร  คำรศ
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายธนกฤต  เจนใจ
 
1. นางสาวภรรณิภา  คำจันต๊ะ
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงนิยตา  เมืองอินทร์
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิตทิวัส  ขยัก
2. เด็กชายภูวดล  แก้วราช
3. เด็กหญิงวนาวัลย์  ราชเนตร
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ์
2. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
2. เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองคำ
2. เด็กชายนฤสรณ์  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงภิมลวรรณ  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวธณิฎฐา  อาษานอก
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เรือนคำ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฐานพานิช
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดุเหว่า
 
1. นางสาวรัชนก  ครุธช่างทอง
2. นางสาวพัชริญา    เปี้ยสุริยา
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายจักรพันธ์  วรรณจักร
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เดชคำเมืองมูล
3. เด็กหญิงศิริฤทัย  ปัญสุวรรณ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจวรณ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมศรี
3. เด็กหญิงเขมณิชย์  สมศักดิื
 
1. นางปราณี  ดวงมณี
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงวริศรา   กะทาง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พลูแก้ว
 
1. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
2. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงณรัตน์  เครือสาร
2. เด็กหญิงธนัญญา  ชวนคิด
3. เด็กชายอดิเทพ  เครือสาร
 
1. นางสาวยุพิน  ทรงยศ
2. นางนลินพรรณ  ฟูแสง
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจนใจ
2. เด็กหญิงดารุณี  เจนใจ
3. เด็กหญิงพัชราภา  กาคำ
 
1. นางสาวพรภิรมย์  วงค์เทพ
2. นางสาวภรรณิภา  คำจันต๊ะ
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เขียวปัน
2. เด็กหญิงดวงพรพรหม   ทองพึ่ง
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   ธรรมใจ
 
1. นางสาวพิมพิศา   ณ ลำปาง
2. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูศรีเสริฐ
2. เด็กหญิงปนัธชญา  ผัดดี
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  หล้าคำ
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงค์
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายพชรพล   มะอุเต็น
2. เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา  ศิริปิยะภิญญากุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ
 
1. นางอรวรรณ  เล็กรัตน์
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เผ่าดี
2. เด็กหญิงปุณิการ์  เผ่าดี
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  ใจวงค์
 
1. นางรัตติกาล  มูลน้อย
2. นางโฉมยง  อินต๊ะสุวรรณ
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงขวัญชนก   อุตตะมะ
2. เด็กหญิงณัฐชา   ควรชม
3. เด็กหญิงประสิตา   มุมวงค์
 
1. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกำชัย  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงยุวดี  ดวงสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวิมล  อารมย์สวะ
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทาพูน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟองคำ
 
1. นางสุภัทรภร  อุ่นทะวารี
2. นางอรุณี  นาแพร่
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายชานนท์   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอริสรา   แซ่โซ้ง
3. นายอานนท์   ขันทะรักษ์
 
1. นายศรีศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  จำนงค์วารี
2. เด็กหญิงหญิง  กองมณีวงศ์
3. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
2. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายนฤทัศน์  มนตรีภักดี
2. เด็กชายวิทยา  ธงศรี
 
1. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
2. นางสาวธัญลักษณ์   เครือน้อย
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพิรุดต์เดชาธร
2. เด็กชายวรชัย  เจนชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมภูงาม
2. นางสาววัชราภรณ์  ติ๊บปะยะ
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายถิรายุส์  อินอร
2. เด็กชายเดชณรงค์  เลิศผล
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชมพูเมืองชื่น
2. เด็กหญิงสุนารี  ใจยัง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เครื่องสนุก
2. นายเสงี่ยม  สารเก่ง
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายนเรศ  ก๋าใจ
2. เด็กชายภานุทัศน์  น๊ะตา
 
1. นายสมชาย  สายทิ
2. นางสาววัชรีย์รัชญ์  นาจันทร์
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  อาจคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุกำปัง
 
1. นางสุวิมาส  ใจเที่ยง
2. นางวารุณี  อุ่นแก้ว
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายทัศไนย  คะเนนอก
2. เด็กหญิงมรัณญา  อ้นโต
 
1. นายประสาท  ผิวเฮ้าขา
2. นางสาวเพลินจิต  เชื้อจอหอ
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายคุณากร  เมืองอินทร์
2. เด็กชายประสงค์  แซ่เล่า
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายพีรภัทร  สุวรรณเวียง
2. เด็กชายสิทธิพล  เจนคิด
 
1. นายธีรวัฒน์   เตชา
2. นางวิไลพร   เวียงนาค
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายศุภกรณ์  กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มะลิ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
2. นางสาวอังสุมาลี  ศรีทนต์
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปินใจ
2. เด็กชายภัทรพล  คำสุ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เขื่อนวัง
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนกร  แสวงชัย
2. เด็กชายธัณยบูรณ์  คิดถูก
 
1. นายประสาท  ผิวเฮ้าขา
2. นางสาวชลธิชา  นนทะคำจันทร์
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายชนกันต์  อุเทธิ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ไชยพรหม
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายพลวรรธน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายศรันยู  จารุภคเลิศ
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายธนกร  ฟองคำ
2. เด็กชายพัชรพงษ์  นันตาลิต
 
1. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายเขมราช  แสงหล้า
2. เด็กชายเปรมฤทธิ์  ค้าสม
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงค์
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวาสนา  ติ๊บบุญเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วตา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ไชยบาล
2. นางสาวกรวรรณ   ภาชนนท์
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุธรณ์
2. เด็กชายภูธเรศ  ทาจินะ
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
2. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี
2. เด็กชายรัชพล   มีเชื้อ
 
1. นายอมร   เสียงใส
2. นายณัฐนนท์   เสาร์จันทร์
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูริฉัตร  เชื้อชัย
2. เด็กชายอัครภูมิ  เสรเมธากุล
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยเลิศ
2. เด็กชายไวกรณ์  พรมวงค์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กชายภาคภูมิ  คล่องใจ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวพันธ์นิภา  จันทร์ยอด
2. นายเสงี่ยม  สารเก่ง
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายณัฐพล  สารนา
2. เด็กชายเมษายน  สุภาวษี
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
2. นางสาวอังสุมาลี  ศรีทนต์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชัยนันท์  พันธุ์นิธิ
2. เด็กชายศิรวิทย์  โนขัติมา
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายกวีวัฒน์  พรหมมิ
2. เด็กชายกันติทัต  ขันเอ้ย
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายคเณศวิชย์  สุยะราช
2. เด็กชายพฤติพงค์  นันต๊ะ
 
1. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายมงคล  แซ่เล้า
2. เด็กชายสา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  ต๊ะติ๊บ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินต๊ะสุวรรณ
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เครือธิ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  จำรัส
 
1. นางสุพัตรา  วิรัตน์เกษม
2. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายชิตะวัน  อินทรีย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ลกโกโล
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปิยชนม์   ใจยืน
2. เด็กชายศุภกิตติ์   สุวลัย
 
1. นายอมร   เสียงใส
2. นายณัฐนนท์   เสาร์จันทร์
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชยธร  สมเมือง
2. เด็กชายสุริยนต์  ธะนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทวี
2. นายหัสพงศ์  อินทร์ไชย
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์   เมืองใจ
2. เด็กชายภูบดินทร์   อุทธโยธา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายนราธิป  ทาทอง
2. นายโกเมนร์  บุตรต๋า
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
2. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายวีราทร   แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเอกภาพ   แซ่ย่าง
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นายศรีศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.59 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายกัลป์ชนะ  หุลเวช
2. เด็กชายธัชพล  กันต๊ะรักษา
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางนาตยา  ต่อเชื้อ
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.12 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายจักรภัทร  ทาจินะ
2. เด็กชายอัฐพัสชัย  ทาจินะ
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
2. นางวรสิริ  อักษรศิริ
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.12 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายจิรายุ  ชุ่มมงคล
2. เด็กชายนภัส  สุกฤตยา
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.12 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายวีรภาพ  เสนาวงศ์
2. นายศรัณย์  ภูกระเณร
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.12 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายสัณหเจต  ตั้งจิตติวัฒนา
2. เด็กชายเกรียงไกร  รัศมีพรม
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.12 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์จุมปู
2. เด็กชายธนะชัย  เทียมจักษ์
 
1. นางสาวโสรยา  ศักดิ์ดาจารุวัฒน์
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.12 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายสหัชฤทธิ์  พรมเสน
2. เด็กชายอนันตชัย  ป้องม่วง
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญานัน
2. เด็กชายนครินทร์  จอมภา
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
2. นางพิมภรณ์  ศรีเมือง
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายกรีฑา  หมั่นไร่
2. นายณัฏฐกิตติ์  เป่าไม้
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายภีรภัทร  พลายงาม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภาษร
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายวีระพงศ์  อินต๊ะนาม
2. เด็กชายไกรสิทธิ  เมืองอินทร์
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นายนราเดช  จันทรรังษี
2. เด็กชายภูชนะ  เทพตีเหล็ก
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
2. นางวิไลพร  เวียงนาค
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายพงศกร  สุนสะดี
2. นายยุทธพงษ์   แข็งฤทธิ์
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. นางสาวกมลลักษณ์   ปรีจันทร์
2. เด็กชายศรายุทธ   ปิยะดิษฐ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง
2. นายวิทวัส  ปัญญา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หงษ์หิน
2. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกรรชัย   อิ่นคำ
2. เด็กชายปิติศักดิ์   หาญฤทธิกิจกุล
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นายศรีศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายพัทธดนัย  ไตรบำรุง
2. เด็กชายภูสิทธิ์  ทองจักร์
 
1. นางสาวโสรยา  ศักดาจารุวัฒน์
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม
3. เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกัลยกฤต  นันต๊ะ
2. เด็กชายณัฐกานต์  ดุเหว่า
3. เด็กชายปรมินทร์  นามวงค์
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา   โกสม
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ป๋า
2. เด็กชายกิิตติพงษ์  พิศจารย์
3. เด็กชายปุณพจน์  ศรีสง่า
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
2. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เผ่าดี
2. เด็กหญิงปุณิการ์  เผ่าดี
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  ใจวงค์
 
1. นางรัตติกาล  มูลน้อย
2. นางโฉมยง  อินต๊ะสุวรรณ
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงธัญมน  สกุลจี่
2. เด็กชายปิยะราช  ศรีอ้วน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  อินตา
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงภาวินี  สมศรี
2. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์มูล
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสงเป็ก
3. เด็กหญิงสุจิรา  บุญป๋อน
 
1. นางสาวโสรยา  ศักดิ์ดาจารุวัฒน์
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงพิมชนก  ใจอุ่น
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมสด
3. เด็กหญิงแพรววนิด  ปรีดีสุขสันต์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายญาณวรุตม์  เลาเงิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ   แลวฤทธิ์
3. เด็กชายพีรดนย์  สิงห์แก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ไชยะป๋าน
2. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
 
438 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายภคพล  วาระโคตร
2. เด็กหญิงลัขณาภรณ์  นามวงษา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฟูแสง
 
1. นางสาวโสลัดดา   พรหมจิต
2. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
439 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  กรีธพัฒน์
2. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แซ่เติ๋น
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางดวงดาว  ธรรมสอน
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชญาดา  ใจมั่น
2. เด็กชายธรรมปพน  อิ่มจำลอง
3. เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง
 
1. นางสาวกมลชนก  หล้าแก้ว
2. นางสาวช่อทิพย์  อุทธโยธา
 
441 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กชายชนาวิทย์  อุทวัง
2. เด็กหญิงพิชญดา   แก้วก้อน
3. เด็กหญิงวริศรา    ตามไป
 
1. นางสาวดวงกมล   อ้อยหวาน
2. นางสาวเยาวลักษณ์   มะลิวงค์
 
442 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิริกานต์  สีดาจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  นันตา
3. เด็กหญิงอารดา  หายโศรก
 
1. นางสาวนุชจรีย์  นามสาม
2. นางสาวอัญชิษฐา  นันตา
 
443 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ธุวะคำ
2. เด็กหญิงลัคนา  วงศ์ไชย
3. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นสม
 
1. นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธิ์
 
444 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ชุมพูอินตา
2. เด็กชายเกษม  ทาสา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โคจรานนท์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันเรือง
2. นางสาวนิภาธร  ปัญญาโน
 
445 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงวาสนา  ธิอินทร์โต
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ลิ้ว
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางดวงดาว  ธรรมสอน
 
446 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงค์งาม
2. นางสาวนิตยา  การินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
447 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
2. เด็กหญิงณัฐชา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สวาทนา
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางโสลัดดา  พรหมจิต
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทรงลังสี
2. เด็กหญิงปุณณาสา  ฉั่ว
3. เด็กหญิงลภัสลดา  บุญเรือง
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชื่นวงศ์
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงวรัทยา  นันตา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  นามสาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กาคำ
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์  โพธาวัน
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กชายวทัญญู  ภูเหมือนบุตร
2. เด็กชายสิริภพ  มหาวรรณศรี
3. เด็กชายเทพจักรริน  นิลสวิทย์
 
1. นางมาริสา  ศรีรัตนพัฒน์
2. นางสาวธัญญารัตน์  แข่งขัน
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงวรรณณิดา  ซุง
2. เด็กหญิงวรินธร  วงค์แพทย์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวกมลชนก  หล้าแก้ว
2. นางสาวช่อทิพย์  อุทธโยธา
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกัปนาท  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงทักษพร  อพโพ
3. เด็กหญิงนิชา  รักคำมี
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายจารุวิทย์   ยารังษี
2. เด็กหญิงภคพร   ชมพูชนะภัย
3. นางสาวอนินทร์ฌิตา  อุธรณ์
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
454 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายติณณภพ  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายพงศ์ศรันย์  กันทะวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
455 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน
 
1. นางสุวิมาส  ใจเที่ยง
2. นางทับทิม  สิวะพลงาม
 
456 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศุภวัทน์  ส่องแสง
 
1. นางสาวรัชนก  ครุธช่างทอง
2. นางสาวพัชริญา  เปี้ยสุริยา
 
457 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชกอง
2. เด็กชายเตชิต  แซ่พ่าน
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสาวนฤมล  อ่อนหวาน
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญา  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์ชุมภู
3. เด็กหญิงนริศรา  อินทะสิงห์
4. เด็กหญิงพิรัญพัทร  นิธิธกรจารุวัชร์
5. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เฮ้ง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
2. นางวัชรี  เทพจันตา
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ค้างคั่ง
4. เด็กหญิงพลอยประภัส  ทิพย์ประสงค์
5. เด็กหญิงอารยา  กามอย
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
2. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำปัน
2. เด็กหญิงปิ่นประภา  โชสุภาพ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดวงค์
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญวงค์
5. เด็กหญิงสิริกร  โพนแก่น
 
1. นางจรัญ  กัลยา
2. นางวัฒนา  เครือจักร
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  ขัตนา
2. เด็กหญิงญาณิศา  อินต๊ะสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงธนพร  ยงยศ
5. เด็กหญิงศศิณัฐ  จักรเงิน
 
1. นางสาวไพรินท์  สีเสียดงาม
2. นางวันเพ็ญ  ปันซุน
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เผ่าก๋า
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สันศรีเมือง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คำอินต๊ะ
4. เด็กชายวรรณรดา  สีขำมี
5. เด็กหญิงวรรณรภา  สีขำมี
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ปัญโญ
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  นูนพนัสสัก
3. เด็กหญิงยมลพร  เทพสาย
4. เด็กหญิงสุภาวดี   ทองจินดา
5. เด็กหญิงอรนลิน  ผลงาม
 
1. นางวันจันทร์   กาโน
2. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  สีบุญรอด
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คนสม
3. เด็กชายธนกฤต  คล้ายละมั้ง
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงอรพรรณ  กิติวงศ์อิ่น
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี
3. เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน
4. เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
5. เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
2. นางวัชรี  เทพจันตา
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร
4. เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน ไรท์
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญมา
 
1. นางสุภัสสร  ใจเย็น
2. นายอนวัช  ออประยูร
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธนัชพร  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญเรือง
4. เด็กหญิงวันวิสา   ก้อนคำ
5. เด็กหญิงอภิญชญา  หลานจันทร์
 
1. นางหทัยพัชร์  คำคม
2. นางสาวนฤมล  คำมา
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงจินตนา  พานทอง
2. เด็กหญิงปณัชญา  สันทราย
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แค้มวงศ์
4. เด็กหญิงรินลนา  คำวัง
5. เด็กหญิงวรัชญา  ปิงวงค์
 
1. นางจรัญ  กัลยา
2. นางวัฒนา  เครือจักร
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
2. เด็กหญิงจิราภณ์  แก้วจม
3. เด็กหญิงรัชดาพร  สายโหง
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงอันดา  หวานเสียง
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
2. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุทธรรม
2. เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม
3. เด็กหญิงพิชญาภร  รินคำ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  รินคำ
5. เด็กหญิงโชติรส   ใจบุญ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง
4. เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก
5. เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ
 
1. นายชาญชัย  นาแพร่
2. นางสาววารี  ศรีวรนันท์
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายชัชนนท์  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงณิชากานต์  อุตะมะ
3. เด็กชายธนวัฒน์   วงค์ติ๊บ
4. เด็กหญิงอภิชญา  สายเครือวงค์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปงลังกา
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ลือไชย
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สุขสะบาย
3. เด็กหญิงพัชรพร  กัณจะณะ
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงโศรดา  คำเมืองใจ
 
1. นายธนวัฒน์  ฟักเขียว
2. นายณรงค์  ปิงวงค์
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงชยานุชธิดา  สมคเณ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทรงลังสี
3. เด็กหญิงปุณณาสา  ฉั่ว
4. เด็กหญิงลภัสลดา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  คำเรือง
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
2. นางธัญธิดา  หัวนา
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
2. เด็กชายจักรวาล  เทือกธรรมา
3. เด็กหญิงปนิสา  เงินสม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
5. เด็กหญิงโยษิตา  เทวีรัมย์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
2. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงปาริชาต   ทองนิลพันธ์
2. เด็กหญิงปิยากร   นวลวงค์อิน
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์   โสภารักษ์
4. เด็กหญิงราฮาน่า   สะนิ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   โกตะมะ
 
1. นางแสงอรุณ   นัดดากุล
2. นายนรวัชร  คำใบศรี
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงฌัลล์ชาพร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงสุภณิดา  ธิอินโต
4. เด็กหญิงเขมนิช  ไชยชมภู
5. เด็กหญิงโชติอร  ชื่นสิน
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
2. นายวิเชียร  บุตตะวัง
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีปิยวโรดม
2. เด็กชายธรรมนูญ  ยี่เฮง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เฮงสมาธิ
4. เด็กชายเขมรัฐ  ใจเที่ยง
5. เด็กชายเชาว์วรพรต  ประสาท
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
2. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกฤตพจน์  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กชายจักรภัทร   นาวา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฟาง
4. เด็กชายนรินทร์ฤทธิ์  มีทรัพย์
5. เด็กชายภาคภูมิ  ฤาชา
 
1. นางคนึงนิจ  ทวีคำ
2. นางสาวพัชรี  วังเสาร์
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จุฑาวิชิตชัย
2. เด็กชายธนกฤต  หมื่นวังใน
3. เด็กหญิงสิวนิตย์  ศรีใจอุ๊ด
4. เด็กชายสุทธิรักษ์  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงสโรชา  จำรัส
 
1. นางจันทร์ฉาย  สิงห์จันทร์
2. นางสาวศิรินาฏ  อุตมาเครื่อง
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา  วันดู
3. เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง
5. เด็กหญิงอาภาพร  กิตติ
 
1. นายสุริยนต์  ตุมแก้ว
2. นายอาทิตย์  ไชยวุฒิ
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กชายจีระเมธ  ขันทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย
3. เด็กหญิงนภัชรา   พรมคำซาว
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ปวงงาม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
2. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โปร่งน้ำใจ
2. เด็กชายธนโชติ  แสนสองเมือง
3. เด็กชายวัชรชัย  วงค์หมื่น
4. เด็กหญิงสินีนาฎ  ทนันชัย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คล้ายวงษ์
 
1. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
2. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายธารา  เผ่าเต็ม
2. เด็กชายภูวดล  เรือนกูล
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สมศรี
4. เด็กชายศิริชัย  ฟักเขียว
5. เด็กชายศิวกร  ชิดนอก
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
2. นายวิเชียร  บุตตะวัง
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงปวีณา  สารวงค์
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน   จิตต์นันท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุริยัง
4. เด็กหญิงสโรชา  ปิงเมือง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุริยัง
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไชยยา
2. เด็กชายชานนท์  ละอองศรี
3. เด็กหญิงนราพร  เสมอใจ
4. เด็กชายศุภกร  ชาญประเสริฐ
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  ติรักษา
 
1. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
2. นางลลิศตา  มีสุข
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  สุริยะวงค์
2. เด็กหญิงวรัทยา  นันตา
3. เด็กหญิงศรินทรา  สมจิตต์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  นามสาม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กาคำ
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
2. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมนาน
2. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
3. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
4. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนกนุช  ฟูเชื้อ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินเย็น
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หลวงคำ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ใฝ่จิตต์
5. เด็กหญิงเม็ดทราย  สีทา
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
2. เด็กชายจารุวิทย์  ยารังษี
3. เด็กหญิงภคพร   ชมพูชนะภัย
4. เด็กชายศิรายุทธ  โพธิ์ไกร
5. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธนพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำวัง
3. เด็กชายปิติภัทร  นารินทร์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋าวงศ์
5. เด็กชายเอกพล  บุญมี
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
2. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงชยานุชธิดา  สมคเณ
2. เด็กชายธัชนนท์  สมศรี
3. เด็กชายนิติวัฒน์  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายภัทรชัย  จำปาร้อย
5. เด็กหญิงอาภัสรา  คำเรือง
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
2. เด็กชายบุญชรัส  รัสมี
3. เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล
4. เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ
5. เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
2. นางสาวผริดา  ปัญญาดา
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชโย
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณฐมน  อานนท์
 
1. นางธารพระพร  สีดาวงค์
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงศศิวิมล   วงศิริ
 
1. นางวันจันทร์   กาโน
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำอินต๊ะ
 
1. นางธนพร  รัศมี
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายอิทธิกานต์  เจริญเขต
 
1. นายชยพล  ราชกิจ
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงรมัย  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กชายอรชุน  นันภักดี
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันเรือง
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงอรไท   คำอินต๊ะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กิติวงศ์อิ่น
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงสมฤดี  ไชยมงคล
 
1. นางจรัญญา  ขันกฤษณ์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจสืบ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ชมภู
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงงามสิริ  พรมเสน
2. เด็กชายปรพัชร  ก่อศิลป์
 
1. นายสมัย  เชียงแสน
2. นางสาวสาธินี  ปิ่นทอง
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  เสมอ
2. เด็กชายสุฑาวัฒน์  กงลีมา
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกมลดนัย  เรือนเฟย
2. เด็กหญิงอรญา  เจริญตั้งกิจไพศาล
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สมศรี
 
1. นางศรีวัย  พิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงพรนัชชา  อุ่นวงศ์
2. เด็กชายเฉลิมวงศ์  แก้วนา
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นำทาน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  มุณีแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ตุ้ยดี
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วงศ์ไชย
2. เด็กชายถิรวิทย์  นามเมือง
 
1. นายสุขสันต์  เทพสืบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายธนลภย์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  นูนพนัสสัก
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายนิลกาฬ  นันต๊ะราช
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชื่นชม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เครือน้อย
2. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายชานนท์   เจนใจ
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชื่นจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  ตาสาย
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ขวัญธนธีระวุฒิ
2. เด็กชายวีระพงศ์   ขวัญธนธีระวุฒิ
 
1. นายจิตติพงษ์  สุขใจ
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายฐิรรัฐ  วงษ์ตระกูลโลหะ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ไชยวัง
 
1. นางวิมลพร   ภาระจริง
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกฤษติณากร  สมศรี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หนูคง
 
1. พระชณิตว์มาส  ชวนปญฺโญ
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนฤมล  แผ่นทอง
2. เด็กชายโธปกรณ์  สำอางค์
 
1. นางอุไรวรรณ  เลาคำ
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกชพร  โลมะวิสัย
2. เด็กชายฐิติวัสส์  พร้อมสุข
 
1. นางพรทิพย์  ตุ้ยดี
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยศแผ่น
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เปียง
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ทร
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ดวงตา
 
1. นายสุขสันต์  เทพสืบ
2. นางสาวปิยธิดา  นางาม
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายธนวุฒิ  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงวีรดา  แสงแก้ว
 
1. นางกฤชธิชา  อนาวงศ์
2. นางศิริรัตน์  ค้าสม
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  นามตื้อ
2. เด็กชายนราธิป  ทองอาษา
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายก้องภพ  ทองสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วจม
 
1. นางวิมลพร   ภาระจริง
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แลสันกลาง
2. เด็กชายภูริทัตต์  ใจกว้าง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยเมือง
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงกนกพร  สมดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวไกรศรี
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
2. นางปฤษณา  ถิ่นจันทร์
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เยาว์ธานี
2. เด็กชายธณัชธรณ์  ธุระการ
 
1. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
2. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายปิยภัทร  อินต๊ะมอย
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  ชวนคิด
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
2. นางวริษา  ยังรอด
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นวงศ์
2. เด็กชายสุริยนต์  ธะนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทวี
2. นายหัสพงศ์  อินทร์ไชย
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พยามะโน
2. เด็กชายนันท์ธวัฒน์  จันทร์มีเทศ
 
1. นายธรรศ  ชัยศร
2. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สมศรี
 
1. พระชณิตว์มาส  ชวนปญฺโญฺ
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ใจปัน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
2. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชนาธิป  จิโนต๋า
2. เด็กหญิงชวิศา  พันธ์มหา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ตะเขียว
2. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงทิพเนศ  สุขสุนัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  ไก่งาม
 
1. นางอัญญาพิมพ์  ศิริวิชชากุล
2. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายยศพล  ผู้น้อง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  คำจันตา
 
1. นายเดชา  ยองทรัพย์ทวี
2. นางสาวธัญจิตรา  กันทา
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายพงศกร   ปินใจ
2. เด็กหญิงวิรญา   ท่อนคำ
 
1. นางแสงอรุณ   นัดดากุล
2. นายนรวัชร  คำใบศรี
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงชนันธิดา  แข็งแรง
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวพรพิไล  เทียนเงิน
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายธนบุตร  เทพคำปลิว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุตตะลี
 
1. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมศรี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. พระชณิตว์มาส  จากเครือ
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงอริสรา   แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเอกภาพ   แซ่ย่าง
 
1. นายปัญจะ   เลี้ยวสกุล
2. นางแสงแทน  เรือนสอน
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เลาสัตย์
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  วิชา
 
1. นางวิมลพร   ภาระจริง
2. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงช่อผกา  พงษ์วัน
2. นายพัฒนพงษ์  มูลมิล
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงนิศาชล   เสมอเชื้อ
2. เด็กชายภาณุ   ธัญเจริญ
 
1. นายถนอม  ธินะ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงดรุณจรีย์  เขมนันทิภาคย์
2. เด็กชายอัครวินทร์  สมศรี
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นายศุภมงคล  อภิวงค์
2. นางสาวเจนจิรา  ประทุม
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงกฤษชญา  ราชเนตร
2. เด็กหญิงจิรัชญากูล  จันทะบุญศรี
3. เด็กหญิงชลธิดา  มูลปัญญา
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสมอใจ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาญกล้า
6. เด็กหญิงทิพปภา  ใสสม
7. เด็กหญิงนิภาพร  ทะดวงสอน
8. เด็กหญิงพัชรพร  มิ่งขวัญ
9. เด็กหญิงภัททิยา  ไชยกูล
10. เด็กหญิงเกศกนก  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวดวงทิพย์  สมศรี
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน
2. เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุ์วงศ์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  โศภิตภิญโญ
8. เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม
9. เด็กหญิงศีรณา  แสนรักษ์
10. เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
2. นางสาววาสนา  ใจยะเลิศ
3. นางปราณี  แก้วเทพ
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรนิล
2. เด็กหญิงกัญชพร  ทาแกง
3. เด็กหญิงชนาภา  พงค์เสน่ห์
4. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยหมู
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชคม
6. เด็กหญิงธนิสร  คำอ้าย
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่เขียว
8. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
9. เด็กหญิงสริญญา  อ่างศิลป์
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นันต๊ะคำมี
 
1. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
2. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
3. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหม็งประมูล
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สพานแก้ว
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปัญญารอบรู้
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ก่อแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประจวบ
6. เด็กหญิงลลิดา  ชนิดหวานใจ
7. เด็กหญิงศศิธร  การสมนุช
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็งเมือง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  อ้อยหวาน
10. เด็กหญิงสุชานาฎ  เขียวสีมา
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม  คำมูล
2. นางจตุพร  พัฒน์ชู
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงกวิสรา  แสนสองเมือง
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทะเนตร
3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ยง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ป๊อกบุญเรือง
5. เด็กหญิงนพธีรา  ใหม่จันทร์ตา
6. เด็กหญิงปัญญาพร  วันเที่ยง
7. เด็กหญิงปุญญิศา  สายวงค์เดือน
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จันทร์ต๊ะนาง
9. เด็กหญิงสิรินทรา  สายเครือวงค์
10. เด็กหญิงเบญญาภา   ปกแก้ว
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
3. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมมา
2. เด็กหญิงปิยพร  อุจินา
3. เด็กหญิงวณัฎชยา  ชัยวร
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นันถา
5. เด็กหญิงวิรัญญา   ประสิทธิ์นุ้ย
6. เด็กหญิงศศิธร   ยะภักดี
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยวร
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพรม
9. เด็กหญิงิอิงละออง  บุญยืน
10. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  มูลเทศ
 
1. นางสาววไลลักษณ์  นามวงค์
2. นางสาวจีระภา  พระวิสัตย์
3. นางสาวฟองจันทร์  อิ่นติ๊บ
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วุฒิศรี
2. เด็กหญิงจีตภา  นาสินพร้อม
3. เด็กหญิงชนิสรา  นามวงค์
4. เด็กหญิงชัชภารี  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงทัตษร  ต๊ะวงค์
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนกิจ
7. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชูเกิด
8. เด็กหญิงวรกาญจน์  อินต๊ะสาร
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ประดิษฐ์
10. เด็กหญิงศุภิสรา  เลิศคำ
 
1. นายทวี  หวานเสียง
2. นางสาวศิริพร  เมืองมูล
3. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบัวบาน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เผ่าตัน
3. เด็กหญิงณัฐการณ์  อินโท
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ตรงใจมีโชค
5. เด็กหญิงพินิลทิพย์  สุระเสียง
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ยาสมุทร
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วพระรัก
8. เด็กหญิงสุวนันท์  เทศนาเรือง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ยิ่งเลิศ
10. เด็กหญิงเมษยา  คำปันพรม
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
3. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายธรากร  สันติสุข
2. นางสาวบุษราคัม  อ้อยหวาน
3. เด็กหญิงปนัดดา  สังสะนา
4. เด็กชายปภาวิน  คิดอ่าน
5. นางสาวยุพารัตน์  เก่งการ
6. นางสาววรางคณา  ทำเคลื่อน
7. นางสาววันวิสา  หมั่นไร่
8. นายศุภมงคล  อภิวงค์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนนิ่ม
10. เด็กชายอมรวิช  นามบ้าน
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
2. นายเสกสรรค์   กันทะวงศ์
 
558 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงชุติกานต์   มาวะดี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ซองเงิน
3. เด็กชายณัฐนันท์   กิจแก้ว
4. เด็กหญิงธัญยชนก  บุญมาสืบ
5. เด็กชายนฤเทพ   เหมยน้อย
6. เด็กหญิงพรนภัส   คำก๋อง
7. เด็กชายวรวุฒิ  ใจวรรณ
8. เด็กชายสุพศิน   ปินตาเป็ง
9. เด็กหญิงเนตรชนก   แป้นประโคน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แก้วสืบ
 
1. นางสาวณภัทร  คำเด่นเหล็ก
2. นางสาวพัชรีภรณ์  สังวรณ์
3. นางสาวอนุชตรา  ปัญโญป้อ
 
559 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา   สอนใจ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นามแก้ว
3. เด็กชายธัชนนท์  นันตา
4. เด็กหญิงพิรุฬหกานต์   จรรยาเพศ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมตาแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำสอิ้ง
7. เด็กหญิงวริศรา   โรจนดิลกเสถียร
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิศสุกใส
9. เด็กหญิงสุภัทฌา  ตันกูล
10. เด็กหญิงเมธาพร  ฟักแก้ว
 
1. นายอนุพงษ์  ชื่นวงค์
2. นายรุ่งโรจน์  สุยะราช
 
560 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกมลนันท์  แสนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชโรชา  กองคำ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  งามจิตต์
4. เด็กหญิงปวิชญา  พากเพียร
5. เด็กหญิงปุณยาวีร์  แซจ๋าว
6. เด็กหญิงรวิกรานต์  คำแดง
7. เด็กหญิงอภิชญา  ใฝ่จิตร
8. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสุข
9. เด็กหญิงโศภิต  ใหม่กุณนะ
10. เด็กหญิงโสรยา  อาหงิ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
2. นายถนอม  นาแพร่
3. นางสาวจีราวรรณ  ชุมภู
 
561 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   สารทอง
2. เด็กชายณัฐชนน   ชาติสุทธิ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   รำไพ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นามวงค์
5. เด็กชายปภาวิน   ปิณฑรัตน์
6. เด็กชายยุติพนธ์   วงค์คำตัน
7. เด็กหญิงรัญย์ณดา   อินทะเขื่อน
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ   พิมเสน
9. เด็กชายสิทธิชาติ   มาเป็ง
10. เด็กหญิงอันนา   ก้อนคำ
 
1. นางสาวไพรินท์   สีเสียดงาม
 
562 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมนาน
2. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
3. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
4. เด็กชายปาณชัย  ใจประการ
5. เด็กหญิงภควรรณ  คงเปี่ยม
6. เด็กหญิงลลิดา  คันธศร
7. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
8. เด็กชายอภิวิชญ์  พลเพ็ง
9. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
10. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
3. นางสาวสริตา  สุธรรม
 
563 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงภัทรพร  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  แสงแก้ว
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางปารวีย์  สุปันตา
 
564 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย
2. เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต
 
1. นายอภิสิทธิ์  วิทยาวาณิตย์
2. นายคมกริช  เป็งเมือง
 
565 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายนรินทร์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  เผ่าดี
 
1. นายณัฐพล  หันตุลา
2. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
566 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายทวีวิทย์  อินสม
2. เด็กหญิงอิงชิตา  จันทา
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
567 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภิญรดา  อุดมกิจชัยบุญ
2. เด็กหญิงแพรวรินทร์  ลาวตุม
 
1. นายเทวฤทธิ์  มะลิวงค์
 
568 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงปพิชญ์มณฑ์  สีแหล่
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปิกะเข็ม
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
 
569 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกัลยานันท์   ตันกูล
2. เด็กหญิงศรัณรัตน์  เรียบร้อย
 
1. นายอนุพงษ์  ชื่นวงค์
2. นายรุ่งโรจน์  สุยะราช
 
570 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงปาณิศา  สมศรี
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สมศรี
 
1. นางสาวเมียววดี  สมศรี
 
571 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกิติภรณ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายอมรเทพ  พรมสำลี
 
1. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
 
572 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ส่งแจ้ง
2. เด็กชายบุรฉัตร  มิตรวงค์
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
573 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาฟู
2. เด็กหญิงศุภนัฐ  สุทธวงค์
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
 
574 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภูสีดิน
2. เด็กหญิงอภิญญา   คำศรีนวล
 
1. นางวิไลพร   เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา   ดำรงวิริยะนุภาพ
 
575 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชัญญาภัทร  ขาวพราย
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  หมดกรรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พิทักษ์ชาตินนท์
 
576 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คนสม
2. เด็กชายอรรถนนท์  คนหาญ
 
1. นายดวงเดช  จอมแสนปิง
2. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
577 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงสุขชานันท์  ลีอัจฉริยกุล
2. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นายถนอม  นาแพร่
2. นายเทพพิทักษ์  ทองปลิว
 
578 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายกริชกร  ใจติ๊บ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อุ่นเอ้ย
 
1. นายบุญเย็น  วีระตา
2. นางสาวณัฐธิดา  เผ่าปัญญา
 
579 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกุลปรียา  มีสี
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประใจ
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
580 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี   วงศ์ไชย
2. นางสาวปวันรัตน์   อภิวงค์
 
1. นายถนอม  ธินะ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
581 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายประกาศิต  ดวงแก้วพนาไพร
2. เด็กชายรัชพล  อาณาพนาเวศน์
 
1. นายบรรจง  ภิญโญ
 
582 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นางสาวพรรณภา  ดูการดี
2. เด็กหญิงวริษา  ก้อนคำ
 
1. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
2. นางสาวนฤมล  คำมา
 
583 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมศรี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สมศรี
 
 
584 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมา
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
2. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
585 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนาณัฐ  เชิดฉาย
2. เด็กชายสรรพสิริ  ไชยเลิศ
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
2. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
 
586 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงสโรชินี  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำปันพรม
 
1. นายชูเกียรติ  เรือนกูล
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
587 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงวรารัตน์   วิจิตร
2. นายอานนท์   ขันทะรักษ์
 
1. นายศุภชัย   พรหมสอน
2. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
588 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายธาวิน  วงค์วรรณ์
2. เด็กชายวันทูน  ไทยใหญ่
 
1. นายพิทักษ์  นามวงศ์
2. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
589 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชัยอนันต์  จันวันใจ
2. เด็กชายอภิชาติ  เมืองคำ
 
1. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
2. นางนิวรรณ  มูลสาร
 
590 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายอดิศร  สงศิลาวัต
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
591 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชนนัช  จินะวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พลเพ็ง
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
592 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามปัญญา
2. เด็กหญิงรุจรดา   อุตะมะ
 
1. นายจรรยา   แก้วบุญเรือง
 
593 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกุลชาติ  เต็มอุ่น
2. นายชัชพล   คำดี
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
2. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
594 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจวัง
2. เด็กหญิงมยุรี  อยู่คง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
595 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายฑิพฆเณศ  สุขสุนัย
2. เด็กชายดนัย  สูนแก้ว
 
1. นายประชา  หาญจริง
 
596 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. นางสาวนภาพร  ไชยนันท์
2. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ขัตย์
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
2. นางพิมภรณ์  ศรีเมือง
 
597 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
2. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
 
598 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปริณดา  คำสร้อย
2. เด็กหญิงสุรีพร  จันเมือง
 
1. นายสัญญา  เลิศหล้า
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอภัสสร  สุขทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤตภัค  เจริญกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  ปัญญาทอง
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธีชญา  แก้วมาเรือน
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายธนัยนันท์  รอดเหลือจาด
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ิอินต๊ะสาร
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสุธินี  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญชื่น
 
1. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั่น
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายสิริภพ   ดวงคุระ
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยะเกียง
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงรวิสรา  เครือสาร
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญชู
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  พยุงดี
 
1. นางสาวภรรณิภา  คำจันต๊ะ
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุยะ
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอรนภา  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ใจคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงญาณิศา  โยมา
 
1. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงเกตสิรี  ส่งศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงนลินนิภา   จันต๊ะวงค์
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงรลิตา   แซ่ว่าง
 
1. นางปริยานุช   นามเขตต์
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชลธิศ  คำแข่ง
 
1. นางสาวธณิฎฐา  อาษานอก
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายพัสกร  ภูสกุล
 
1. นางสาวนิรุชา  นาวา
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงรมิตา  ปิ่นไชย
 
1. นางสาวรวิสุดา  สมศรี
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวรรวิภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวิชัย
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุยะหลาน
 
1. นางภัณฑิรา  นามวงศ์
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงค์ไชย
 
1. นางสาวจตุพร  สิงห์แก้ว
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอภิสรา  รัศมี
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายจิรดนัย  ใจจุมปู
 
1. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทาติ๊บ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบงกช  ศรีวิรัตน์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  วุฒิสันต์
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจินตนา  กันทา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงแพรธารา  พิมลศรี
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนกร  พวงเงิน
 
1. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หน้อยฟ้า
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วัชรประเสริฐผล
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิทย์   จุ่มทา
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงพิมชนก  ธรรมจินดา
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุรพันธ์  ลาหู่นะ
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยเมือง
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  สีบุญรอด
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายศุภกิตต์  ไชยบุตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายสุทธิมนต์  เดชชัย
 
1. นางสาวพรภิรมย์  วงค์เทพ
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายอภิวรรธน์  สมศรี
 
1. นายกฤษณพล  สมศรี
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐพล  ป๊อกบุญเรือง
 
1. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สักลอ
 
1. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายธัญญาวุฒิ  หมั่นการ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมเหรียญ
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายธนาภัฏ  งามจิตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปาลิตา   เย็นวงค์
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นายพิพัฒน์  ทันนา
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุทัศนี  ใจยะเลิศ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญสุวรรณ
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายรพีภัทร  นันตา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  จำรัส
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงพิมขวัญ  ขันทะษา
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชื่น
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายปฎิภาร  ไชยสถาน
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุทัศนี  ใจยเลิศ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
661 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุตตะลี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
662 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
663 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงปาลิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  บัญฑิตย์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงธีนิดา   ฐิตพรรณ
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงดรุณจรีย์  เขมนันทิภาคย์
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. นายจักรินทร์  นันถา
 
1. นายสัญญา  เลิศหล้า
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ก๋าใจ
2. เด็กหญิงวราพร  ใจมูลมั่ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงชนกานต์  สิทธิประเสริฐ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บำรุง
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางรัตติยา  แก้วมา
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงณัฐวารี  ระย้าย้อย
2. เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ว
 
1. นายนิคม  นันทาทอง
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงศุภารัตน์  อินถา
2. เด็กหญิงอรณิชา  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
2. นางสาวณัฐวิมล  ไชยคำ
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาจอหอ
2. เด็กหญิงวิยดา  ช่างคำ
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงภานุชนาฏ  ยะนา
2. เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ใจ๋เหมย
 
1. นางสาวตรีรัตน์  สุยะเพี้ยง
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  กันทะวิชา
2. เด็กหญิงวริศรา  ธะรงค์
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เครือตา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มลิวรรณ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางอุไรวรรณ  เลาคำ
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงญาตาวี  สิงห์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยมงคล
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ไชยมงคล
2. เด็กชายธนวัชร์  สินเปียง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชินดนัย  บุญยศ
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ไชยสิน
 
1. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
2. นางสาวณัฐวิมล  ไชยคำ
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์   สายปิง
2. เด็กหญิงมาริ   โอโทมารุ
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
2. นายทีปกร  เย็นจิต
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. นายชาคริต  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงปลายฝน  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงดวงใจ  แซ่มี
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
 
1. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
2. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ก๋อนมูล
2. เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สมป้อ
 
1. นางยุคันธร  ทิวาศิริ
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองคำ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เบ็ญพาด
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นายถนอม  นาแพร่
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังผล
2. เด็กหญิงแพรวา  วรรณพรม
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  วงศ์อามาตย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มาดี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐดนัย  อ้อยบำรุง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัชพล  อิตุพร
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขสีทา
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำสวย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายเจษฎา  ปั๋นเกี๋ยง
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายปัญจพล  บุญเย็น
 
1. นายฐิติชญา  ทวีใบชา
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทาจินะ
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เทพสืบ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกรรชัย  อิ่นคำ
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. นายปฏิพล  ฉันทะยะชาติ
 
1. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงวิลาสินีย์  จันทอน
2. เด็กหญิงศิริณภา  ด่วนถา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ยาวิชัย
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พลพิทัศน์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  สุดตา
3. เด็กหญิงแก้วกานดา  แสนโสภา
 
1. นางสาวกัญญ์วิสาข์  คำเรืองศรี
2. นางกัลยา  ดอนมูล
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายพงษ์พัลลภ  ทองสมรักษ์
2. เด็กชายมนศักดิ์  ชะนะ
3. เด็กชายมังกร  ทามา
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
2. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจิรภัทร  จารุภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิมล  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
2. นางแสงแทน  เรือนสอน
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงพิชญนันท์  คำเลิศ
2. เด็กชายสหรัถ  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงเวิน เอง  โอ
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ศรีวิชัย
2. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สะเภาคำ
2. เด็กหญิงภัทราพร  อวดครอง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชื่นวงศ์
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาแก้ว
2. เด็กชายปริวัฒน์  รัศมี
3. เด็กหญิงเขมิสรา  ชาวเชื้อ
 
1. นางพัชราภรณ์  สุวรรณชัยโฆษิต
2. นางกาญจนาวัลย์  เอกภัทรโยธิน
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สุรินแก้ว
2. เด็กหญิงศุภกานต์  เมืองมาคำ
3. เด็กชายสิทธินัย  โชคเลย
 
1. นางสาวประทุมภรณ์  ใจบุญ
2. นางสาวชฎาธาร  จันนา
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เผ่าก๋า
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สันศรีเมือง
3. เด็กชายสุพศิน  ไชยพนัส
 
1. นางธนพร  รัศมี
2. นางสาวประภัสสร  คุณแล
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เขื่อนเก้า
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สบบง
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  รังสิมา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกัญ์ญพัฒน์  สูตรเลข
2. เด็กชายธนภัทร  สุภาวะ
3. เด็กชายธนันชัย  ไชยสาร
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวแดง
2. เด็กหญิงรินรดา  ฐิตพรรณ
3. เด็กหญิงวริยา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
2. นางปฤษณา  ถิ่นจันทร์
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธีราพร  สีเสียดค้า
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปูเลย
3. เด็กชายภัทร  หุ่นสุนทร
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรศิริ  ปิงเมือง
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายทยากร    ยังมั่ง
2. เด็กชายพรชนะ   ก้อนคำ
3. เด็กชายยศนันท์   วงค์สม
 
1. นายแก้วมูล  นนท์ศรี
2. นางสุนีย์  พงษ์คำ
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายคุณากร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงชญานิศ  บัวเงิน
3. เด็กหญิงพิชญา  อาทรศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
2. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา   แก้วกรมไกร
3. เด็กชายรชต  สินเปียง
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขใจบาน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สืบสาย
3. เด็กชายศรายุธ  ไชยสาร
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  แซ่ลี้
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินต๊ะวงศ์
3. เด็กชายอภืวัฒน์  รวมสุข
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายจิรเมธ  ตันเฟย
2. เด็กชายชนะศึก  อุตตะมา
3. เด็กชายนพรัตน์  ทนุ
 
1. นางปารวีย์  สุปันตา
2. นางสาวชฎาธาร  จันนา
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
2. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
3. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
4. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
6. นางสาวอนันตญา  ศรีประสงค์
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
2. นางดวงใจ  ฟองจำ
3. นางณัฐสินี  ยาดี
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
2. เด็กชายคชานุกรณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ชรพรหม
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นายประชา  หาญจริง
3. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลยา  พุตหล้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ห้วยลึก
4. เด็กชายอดิศร  โนสุยะ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปั๋นของ
6. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
3. นางสาวปิยธิดา   นางาม
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายทิวัตถ์  ปินใจ
2. เด็กชายนัฐเขตถ์  ไชยพรหม
3. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
4. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
5. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
2. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
3. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนวัฒน์  มหาป่า
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง    
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายจักริน  กันทะวงค์
 
1. นายอุทัย  สมศรี
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนวินท์  แสนยศ
 
1. นายธนกร  ธนะสังข์
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  มูลยะเทพ
 
1. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายสุริยา  อิมะนันท์
 
1. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนำทัพ  นางาม
 
1. นางจรรยา  สุขดี
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายภราดร  ดาวเดือน
 
1. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   ไชยสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  พุทธสอน
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
 
1. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายมงคลชัย  คุ้มวงษ์ดี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายมิ่งกมล  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทาใจ
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายวรภพ  สิมพระจันทร์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนาณัฐ  เชิดฉาย
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกัปนาท  แก้วเทพ
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กาศคำสุข
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายอัศวิน   เพิกชัยภูมิ
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายคชานุกรณ์  มะลิวัลย์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายอดิศัย   อมตพิพัตน์
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุมิตรตรา   ใจยะ
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไซเหยียน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  สวนเจริญ
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พงษ์เสือ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  อุดตรี
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  สอนไชยา
 
1. นายพรณรงค์  แท่งเงิน
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เยาว์เต่า
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีบัวบาน
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  ศิริยศ
 
1. นางสาววรัญญา  พยัคฆันตร์
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  เมืองพรม
 
1. นางยิ่งลักษณ์  เดชะบุญ
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอนุตตรี  โลราช
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประใจ
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  บุญเกิด
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีพจน์มณีรัตน์
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  บัวไชย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ขาว
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวละออ  ถนัดเลื่อย
 
1. นายกิตติภณ  อินตานันท์
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพย์ยอดศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงอริสรา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายจักริน  กันทะวงค์
 
1. นายอุทัย  สมศรี
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   ไชยสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  พุทธสอน
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุวพิชญ์  สิงพิลา
 
1. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายนวชล  ชื่นอ่อน
 
1. นางบวร  เดชพิชัย
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายอรรถนนท์  คนหาญ
 
1. นางธนพร  รัศมี
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์วารี
 
1. นายอนวัช  ออประยูร
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายธวัชชัย  เกียรติจรรยา
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายธนา  ร้องสาคร
 
1. นายกิตติภณ  อินตานันท์
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพลนชัย  ศรีมากรณ์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงเขมิกา  จำรัส
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  สวนเจริญ
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอาริสา  ลุนรินทร์
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทิ
 
1. นายชิษณุพงษ์  ทาสิทธิ์
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ทนทาน
 
1. นายอนวัช  ออประยูร
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงวริศรา  นันธิเสน
 
1. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ชาวบ้านช่อง
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ถาเขียว
 
1. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจันทภา  บัวแดง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพย์ยอดศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายตุลยวิชญ์  เขื่อนวัง
 
1. นางสาวจริญญา   ศิริคำฟู
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายธัญธาดา  หน่อแก้ว
 
1. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายชินดนัย  เกตุนาวา
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายธนภัทร  กวางทอง
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คล่องกระแสสินธุ์
 
1. นางสาวเบญญาภา  แรกข้าว
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายวุฒิคุณ  มหามิตร
 
1. นางสาวกชมล  บัวนาค
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายธนวิชญ์  วงค์สม
 
1. นายคชา  อ่องคำ
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจุลเทพ  เรืองรัตนศิริกุล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ตาแก้ว
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คำชมภู
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงจตุพร  ขัตติยศ
 
1. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงสรัลพร   สุขแสง
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  สุพร
 
1. นางกัญชริภา  ทะจันทร์
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงสุรัตติกาล  สำเนียง
 
1. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์
 
1. นายธนกร  ธนะสังข์
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ใจวรณ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิวัฒนเดชา
 
1. นางสาวอารีย์ญา  ทิมมณฑา
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธิศรี
 
1. นางสาวจริญญา   ศิริคำฟู
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญจะ
 
1. นางอภิญญา  เดชพิชัย
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงณัชชา  แท่นอ่อน
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปิยะภา  วงา์พาณิช
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจารุกร   แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางจิตรพรรณ์  ฉลาดธัญญกิจ
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  นิมคำ
 
1. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายบัญญพนต์  ชื่นใจ
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายอนุพงศ์  หมื่นยา
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยางกูร  ศรีสำราญ
 
1. นางสาววันทนา  หวานเสียง
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุวพิชญ์  สิงพิลา
 
1. นางขวัญฤทัย   ใจชุ่ม
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
 
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายภูริภัทร  กันจินะ
 
1. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายณรงค์ธรรม  กาโพ
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายบัญญพนต์  ชื่นใจ
 
1. นายกิตติภณ  อินตานันท์
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนาณัฐ  เชิดฉาย
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยาสมุทร
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
 
1. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอาริสา  ลุนรินทร์
 
1. นางนงลักษณ์   วงค์ประกาย
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดศิริ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาวงศ์
 
1. นางกัญชริภา  ทะจันทร์
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงพีชญา  จันต๊ะหอม
 
1. นางสาววิชชุดา   เจนใจ
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พลูแก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงอารยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  เมืองพรม
 
1. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมนา
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทาสิทธิ์
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงซาร่า เมย์ ยี่   ลี
 
1. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางมยุรี  คำวังจันทร์
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจารุกร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพย์ยอดศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงนภัสกร  โสภา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นกา
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงผกามาส  สมศรี
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกนกกาญจน์  ณ น่าน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงกันตพร  ศรอินทร์
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พึ่งสุข
5. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  มหายศนันท์
6. เด็กหญิงณิชาพร  ฟุยะติ
7. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์สุภาเสน
8. เด็กชายธวัชชัย  อินตุพร
9. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์แก้ว
10. เด็กชายนันทิพัฒน์  นาระจิตต
11. เด็กหญิงนิโรบล  ฟองขาว
12. เด็กหญิงปพิชญา  วงค์มูล
13. เด็กหญิงปรีญาภัทร์  มหาเนตร์
14. เด็กหญิงภัคจิรา  ถูกจิตร
15. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรือง
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หงษ์ทอง
17. เด็กหญิงมินตรา  ธิแพร่
18. เด็กชายยศกร  เผ่าสิงห์
19. เด็กหญิงวรัชยา  บุตรแปง
20. เด็กหญิงวิกาญดา  เรียบร้อย
21. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  วงค์วัง
22. เด็กหญิงศิวนาถ  จันทร์มูล
23. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ไชยสาร
24. เด็กชายสุกนต์ธี  สิงห์แก้ว
25. เด็กหญิงองค์อินทร์  นิลคำภีร์
26. เด็กหญิงอธิรญาณ์  อิ่นแก้ว
27. เด็กหญิงฮานึล  จาง
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุเหว่าทอง
29. เด็กชายเจษฎา  นันต๊ะราช
30. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทร์แดง
 
1. นายวัชรากรณ์  จันทร์สุข
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงแก้ว
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงศิริฤดี  ปัญสุวรรณ
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์มูล
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำศรีนวล
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุจิรา  หนูใจ
 
1. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงปาลิตา   บัวเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายอัษฏา  คำกระจาย
 
1. นายอนวัช  ออประยูร
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนคนันทินี  สดคมขำ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  เทพสุวรรณ์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โสดาวาปี
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยหมู
 
1. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงปาริตา  ทิพอาสน์
 
1. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   ใจประภา
 
1. นายบูรณ์พิภพ   วรรณจักร์
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงธัญพร  แซ่เติ๋น
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนคนันทนี  สดคมขำ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
4. เด็กหญิงปรียาทร  สวยไชยสง
5. เด็กหญิงวริสา  แก้วเทพ
6. เด็กหญิงสิรินภา  นาคครุฑ
7. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
8. เด็กหญิงอภิญญา  คำศรีนวล
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
2. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
3. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกวินทรา  คงดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ท้าวตัน
3. เด็กหญิงนคนันทินี  สดคมขำ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงศรีจันทร์
5. เด็กหญิงพิชญานันท์  เทพสุวรรณ์
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปงนิกร
7. เด็กหญิงวรรณิษา  กาติ๊บ
8. เด็กหญิงวิภาดา  สายจิต
9. เด็กชายโธปกรณ์  สำอางค์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
3. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
3. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
4. นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
6. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
8. นางสาวอนันตญา  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
2. นางกิตติมา  รัศมี
3. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกัลยา  สมศรี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
3. เด็กชายชัยนรินทร์  อินอร
4. เด็กชายซัรกอวี  สมศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร  ขบวนกล้า
6. เด็กชายธนภัทร  สมศรี
7. เด็กชายนันทพงศ์  สมศรี
8. เด็กชายบวรวิชญ์  ร่มโพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เงินปิง
10. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์คำสิงห์
11. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
12. เด็กชายพลเทพ  วิเศษชาติ
13. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สมศรี
14. เด็กหญิงภัทราพร  สมศรี
15. เด็กชายมนตกานต์  สมศรี
16. เด็กหญิงมลดา  สมศรี
17. เด็กหญิงศุภกานต์  สมศรี
18. เด็กหญิงสุทธิพงษ์  สมศรี
19. เด็กชายอภิวรรธน์  สมศรี
20. เด็กชายโกเมศ  แซ่ฟ้า
 
1. นายกฤษณพล  สมศรี
 
901 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  ผัดวงค์
2. เด็กชายจักริน  ใจชิน
3. เด็กชายธวัชชัย  เครือสาร
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละอองศรี
5. เด็กชายพัชระ  กราวสุรินทร์
6. เด็กหญิงพิชชาภา  คำมูลเมือง
7. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วรักษา
8. เด็กชายรัฐนันท์  ใจมูลมั่ง
9. เด็กหญิงวศินี  รุ่งอรุณพิพัฒน์
10. เด็กชายศุภกร  ชาญประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวกนกอร  สมควร
3. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
902 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
3. เด็กชายณัชพงศ์  เทือกเถาแปง
4. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
7. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
8. เด็กหญิงอรวรา  เหมือนเมือง
9. เด็กชายเกรียงไกร  ไก่งาม
10. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
3. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธุ์
 
903 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
3. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
904 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองชุม
3. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
5. เด็กหญิงธนาภา  พยาเพ็ชร
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงค์
7. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
9. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
10. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจริญญา  ปัญญาใจ
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
905 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด
4. เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์
5. เด็กหญิงจารุพิชชญา  ใจหลวง
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุริโย
7. เด็กหญิงชนัญภรณ์  ยอดทน
8. เด็กหญิงนูรซาราห์ อินชีราห์  แซ่เฮง
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว
10. เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี
 
1. นางสาวสามินี  มะโนใจ
2. นายจักราวุฒิ  รัศมีรัตนเมธากุล
 
906 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองชุม
3. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
5. เด็กหญิงธนาภา  พยาเพ็ชร
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงค์
7. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
9. เด็กหญิงพีรยา  ศรีบัวบาน
10. เด็กชายภูมิหัสดิน  ใจเที่ยง
11. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
12. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
13. เด็กชายสุทธิวีร์  จินดา
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
5. นางลลิศตา  มีสุข
 
907 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
 
1. นางวาสิฎฐี  คงเปี่ยม
 
908 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอภัสสราพร  คำอร่าม
 
1. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
909 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงธนพร  จ่อแก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
910 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายยูเชฟภพธรรม  บาลากี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ศรีวิราช
 
911 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ทำนา
 
1. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
912 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงสิริวดี  สุวรรณละมัย
 
1. นางสาวกัญญ์วิสาข์  คำเรืองศรี
 
913 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกฤชอร   เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธิดา   เผ่าปัญญา
 
914 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  ฤทธิ์แผลง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
915 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สุจริต
 
1. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
916 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  กาวี
 
1. นางวรัชยา  พุทธสอน
 
917 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงนิชญาดา  งามพักตร์
 
1. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
918 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รำไพ
 
1. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
919 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  สังข์พิชัย
 
1. นายกิตติวัฒน์  สวัสดิ์มิลินท์
 
920 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงกฤษญา  ไชยบุตร
 
1. นางณัฐกานต์  พรหมเสน
 
921 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
 
1. นางเนาวรัตน์  กองตัน
 
922 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงเวธกา  นามแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
923 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมัญชุลา  ชัยวร
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
924 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล
 
1. นางสาวกานท์ชญา  นิยมธรรม
 
925 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทราภา  โนศรี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ศรีวิราช
 
926 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงศิริพร  เผ่าตุ่น
 
1. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
927 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายนิธิพล  ไผ่งาม
 
1. นางพรทิวา  เตชา
 
928 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
929 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  อริยา
 
1. นางสาวชนิกานต์  หินมาลัย
 
930 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  จันทร์เอ้ย
 
1. นางสาวณภัทร  คำเด่นเหล็ก
 
931 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงอินทิพร  วรรณ์แก้ว
 
1. นางรุจิรดา  ใจยะสุข
 
932 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม
 
1. นางสาวชุลีขวัญ   ภู่บุญ
 
933 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แอกทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  ศีติสาร
 
934 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลือเมือง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
935 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
936 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
937 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
 
1. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
938 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
 
1. นางปาริฉัตร  กันทะเขียว
 
939 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว
 
1. นางรวงทอง   ครองไชย
 
940 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เจนใจ
 
1. นายวรเมธ  อินอร
 
941 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทศพร  เครือสาร
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ศรีวิราช
 
942 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กชายกวีรพัฒน์  ขวัญตน
 
1. นางสุจิตรา  ใจลึก
 
943 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภา  ธรรมหา
 
1. นางสาวชนิกานต์  หินมาลัย
 
944 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงพิยดา  ขัติยะ
 
1. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
945 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  สมศรี
 
946 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ยอดเจริญ
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
947 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงตุลยา  ทะนันใจ
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
948 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงวรัชญา  ประมูลวงค์
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
949 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงธีระตา  แก้ววัง
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
 
950 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุทธรรม
 
1. นางสาวชุลีขวัญ   ภู่บุญ
 
951 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพรรนิษฐา  อบฟ้ง
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
952 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แก้วศิริ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
953 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิโชค  วรรณประเสริฐ
 
1. MissGWEN  BACUDO
 
954 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายเพชรพิสุทธิ์  ทรัพย์มามูล
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
955 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  บุญเกิด
 
1. นางวิลาวรรณ  ศีติสาร
 
956 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายอัศวิน   เพิกชัยภูมิ
 
1. นางสาวณัฐชยา   สุริยะ
 
957 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายธนากร  พูนกอก
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
 
958 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงสุดาสิริ  แตงอ่อน
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
959 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสุวรรณิสา   อัมพุธ
 
1. นางฌัลลิกา   แข่งขัน
 
960 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
 
1. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
961 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายแจ็กกี้กอกเฮง  ตัน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
962 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายระพีภัทร  น้อยบุตร
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
963 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายจตุรภัทร  เจริญศรีรุ่งเรือง
2. เด็กชายชนะภัย  มอญแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงศ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวสุกัญญา  สืบศิริ
 
964 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายธนาธิป  ทองยะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจพรม
 
1. นายกัปตัน  พิภพลาภอนันต์
2. นางสาวภาวิตา  มีสุข
 
965 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐพรรณ  พงศ์จริน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางสาวณัฐวรรณดา  ขำละม้าย
 
966 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล
2. เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ
 
1. นางวรัญญา  เมืองเจียง
2. นางสาวพิรญาณ์  แร่ทอง
 
967 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หลวงยศ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันพูวัน
 
1. นางสาวสุธิดา  วันเที่ยง
2. นายกรรชัย  พินิจสุวรรณ
 
968 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนัช  หวานใจ
2. เด็กชายปวริส  ขยันขาย
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ   บุญเจริญ
2. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
969 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กชายกวินทร์  อภิวัฒน์กุลชัย
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  ท้าวคำลือ
 
970 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายศิวัช  ฝึกฝน
2. เด็กชายไวภพ  ยามี
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
2. นายพิทักษ์  นามวงศ์
 
971 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายชีวานน  ชมภู
2. เด็กหญิงณิชากานต์  แซ่เติ๋น
 
1. นางฌัลลิกา  แข่งขัน
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
972 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขบวนกล้า
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สมศรี
 
1. นางพรทิวา  เตชา
 
973 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทิศสุกใส
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นวงศ์
 
1. นางณัชรินทร์  นำแก้ว
 
974 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตมะโนน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พงษ์วัน
 
1. นางอารีรัตน์  โพธาวัน
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
975 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจอมทัพ  มุสิกะ
2. เด็กหญิงธัญพิชา  กับปินะ
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
976 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
2. นายพัฒนพงษ์    มูลมิล
 
1. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
977 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ก๋าวงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
978 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญยืน
2. เด็กชายศิวัช  ฝึกฝน
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
2. นายพิทักษ์  นามวงศ์
 
979 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปนัสยา  ติวงศ์
2. เด็กหญิงภัครมัย  เสมอเชื้อ
 
1. นางสิริรัตน์  ฝึกฝน
2. MissKRISTINE   BACUDO
 
980 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เขียวคำ
2. เด็กชายสุธีนนท์  ยาสมุทร
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
981 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกนกพร   ธนาดำรงศักดิ
2. เด็กหญิงรัชดาพร   ธาราเพชร
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวนาค
2. เด็กชายสรยุทธ  ฝาระมี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
2. นางอำพร  วงค์พรมมา
 
983 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปาลิตา   เย็นวงค์
2. เด็กหญิงพิสินี   แซ่ท้าว
 
1. นางฌัลลิกา  แข่งขัน
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
984 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายธนา  อ้นเงิน
2. เด็กชายประสิทธิ์ศักดิื์  คล้ายอุบล
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
 
985 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายธีรภัทร   มหายศ
2. เด็กชายวีรภัทร   ศูนย์กลาง
 
1. นางจิตรพรรณ์  ฉลาดธัญญกิจ
2. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
986 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายดนุพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวาสนา  ธิอินทร์โต
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางสาวณัฐวรรณดา  ขำละม้าย
 
987 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายราชพฤษ์  ใจการ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฟูเฟือง
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  บุญเจริญ
2. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
988 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล
2. เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม
 
1. นางสาวอรวรรณ  อนุสสรราชกิจ
2. นายนิวุฒิ  เชื้อเมืองพาน
 
989 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา​  คำวัง
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุนันทา  วงศดวงใสย์
2. นางสาววรกานต์  บัวเย็น
 
990 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายกฤษณกันต์  อะทะวงศ์
2. เด็กชายฉัตรปกรณ์  สมศรี
3. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
4. เด็กชายภาณุพงษ์  สุขวิจิตร
5. เด็กหญิงสุธิดา  บุญเรือง
6. เด็กชายสุวพิชณ์  เผ่าแก้ว
 
1. นายนิติ  กระจ่างพิศ
2. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
991 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช้างเที่ยง
2. เด็กชายกิตติพศ  พยา
3. เด็กชายชินวรรณ  แซ่วื่อ
4. เด็กชายปพนศักดิ์  มาลัย
5. เด็กชายสุวิจักข์  คำวงษา
6. เด็กชายอาทิตย์  โพนแก่น
 
1. นางวัฒนา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
992 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายจตุพรชัย  สมเป็ง
2. เด็กชายชนม์นิภา  ภาชนนท์
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ใจวงค์
4. เด็กชายพงษ์ประจักษ์  หอมนาน
5. เด็กหญิงพิมพิกา  แสนศรีใจ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ใสเอ้ย
 
1. นางนฤมล  หลวงหาญ
2. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
993 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธันยากร  ท่อนคำ
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ภิมุข
3. เด็กชายพิชญุฒม์  วงค์เครือใจ
4. เด็กชายวรวิทย์   ท่อนคำ
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ชูสุข
6. เด็กชายวีรวิทย์  วันโท
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
3. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
 
994 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายนธีภัทร  ถนัดเลื่อย
2. เด็กชายพิชญุตม์  อ้อยหวาน
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ครองไชย
4. เด็กชายพีรพัฒน์  หมั่นไร่
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เดินแปง
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำใบ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  ธุวะคำ
2. นางสายพิณ  แสงแก้ว
3. นายอนุชา  ขุนอ้อย
 
995 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.3 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงจริยาพร  เมืองมา
3. เด็กหญิงนิภาพร  เพชรสุพรรณ
4. เด็กหญิงวรณัน  เชื้อดี
5. เด็กหญิงวรรวิภา  ศรีเมือง
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุญเรือง
3. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
996 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.17 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ศรีธนนชัย
2. เด็กชายฐิติสร   ปิยะดา
3. เด็กชายธนภัทร  สุภาแก้ว
4. เด็กชายภัทรสกร  สมศรี
5. เด็กชายศุภกร  รัตนะ
6. เด็กชายอิทธิพล  โกมล
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
2. นางรุ่งทิวา  กาญจนวาส
3. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
997 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.17 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บัวนาค
2. เด็กชายชนาธิป  ส่งแจ้ง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  วัชรประเสริฐผล
4. เด็กชายปฏิพล  แซ่จ๋าว
5. เด็กชายอดิเทพ  คำหมู่
6. เด็กหญิงอนัญญา  พรรณนา
 
1. นางนวินดา  ทัพเปียง
2. นางดวงแข  อุ่นทา
3. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ใจบาล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ครองไชย
4. เด็กชายธนวัต  สุขเจริญ
5. เด็กชายนพรัตน์  กลมไล
6. เด็กชายอาชวิน  ทำทอง
 
1. นางสาวอำพิล  วิชัยโน
2. นางพยอม  งามเมือง
3. นางสมหวัง  หล่อวงศ์
 
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.77 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไผ่น้อย
2. เด็กชายพชล  พันธุรี
3. เด็กชายรัชพล  อินต๊ะภูมิ
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หมื่นจันทร์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง
6. เด็กชายสุวพัน  ตัน
 
1. นายสัญญา  เลิศหล้า
2. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
3. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
 
1000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.73 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาษดา
2. เด็กชายธนาพนธ์  แปงวัน
3. เด็กชายธนาพันธุ์  แปงวัน
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงภัทรธีรา  ม้าทอง
6. เด็กชายสุดเขต  จันทา
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
1001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายกันตะวิต  อินอร
2. เด็กชายจิรพงศ์  เทย์เลอร์
3. เด็กชายธนิก  หวานสนิท
4. เด็กชายนนทภัทร  กะทง
5. เด็กชายลิขสิทธิ์  สมศรี
6. เด็กชายอนุชา  สมศรี
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
2. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
3. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
 
1002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายกันทรากร  สุปิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญสุวรรณ
3. เด็กชายภัทรพล  รัตนไตร
4. เด็กชายศาสตราวุธ  ป้อมบ้านต้า
5. เด็กชายเกษตร  โท๊ะวัง
6. เด็กชายแทนคุณ  วังทู่
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
2. นายรพี  ทิพย์ประพันธ์
 
1003 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ปกคลุม
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คนสม
3. เด็กชายธนกฤต  คล้ายละมั้ง
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยพนัส
6. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายสะอาด  ทนทาน
 
1004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สืบสาย
3. เด็กหญิงวริษฎา  รับงาน
4. เด็กหญิงศาสินี  ภูแซมศรี
5. เด็กชายศุภกร  ชาวน่าน
6. เด็กหญิงสุณิสา  สวยสด
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
2. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
1005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงจิรฐา  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายจีรเดช  ธิติศิรกุล
3. เด็กชายธราเทพ  แซ่เติ๋น
4. เด็กชายบรรณสรณ์  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงศศิภา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงสิริกานต์  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวนฤมล  อ่อนหวาน
2. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
1006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิทอน
2. เด็กชายนวพล  ศรีบุญโยง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  นันต๊ะ
4. เด็กชายสุรวัศ  ติยะบุตร
5. เด็กชายอัษฎา  ประพันตระกูลธ์
6. เด็กชายอิทธิพล  แซ่วื่อ
 
1. นายยงยศ  สุขเจริญ
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
1007 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายชยานันต์    นาระจิตต์
2. นายธนภัทร   ชื่นจิต
3. นายธนากร   สิงห์แก้ว
4. เด็กชายนพรัตน์   คำเป็ง
5. นางสาวรัชนีกร   แก้วอินทะจัก
6. นางสาวละไม    ไชยสาร
7. เด็กชายวิรุฬห์พงศ์   เสมอใจ
8. นายเทวราช   แก้วแปง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  ไวไธสง
3. นายธวัชชัย  ชื่นจิต
 
1008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญใจ 1. นายจีราวัตร  ธิติศิรกุล
2. นายชวิศ  แซ่เติ๋น
3. นายธิบดินทร์  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงพรพรรณ  แซ่เติ๋น
5. เด็กชายพิชัย  แซ่หยี่
6. เด็กชายพิเชษฐ  ภักดีจีรากาล
7. เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เติ๋น
8. เด็กหญิงสุจารี  แซ่หยี
 
1. นายพรพิชิต  ฟองสนิท
2. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
3. นางศศิร์ธัญ  สารสา
 
1009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงนภัสกร  สุยะต๊ะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  สินธุชลไพศาล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองคำ
5. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
1010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง
2. เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ
3. เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
 
1. นางสุทธญาณ์  นามวงศ์
2. นางสาวชุติกัญ  เทียมเมฆา
 
1011 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
2. เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส
3. เด็กหญิงอภิญญา  ใจมา
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร
 
1012 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย
2. เด็กหญิงนภัชรา   พรมคำซาว
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวจตุพร  สิงห์แก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  ภาชนะ
 
1013 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ใจกว้าง
2. เด็กหญิงนฤมล   เทพสาย
3. เด็กหญิงสุพิชญา   จันทร์ฟองเสน
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
2. นางสาวสุภาพร  ตาสาย
 
1014 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ใสเอ้ย
2. เด็กหญิงญาโณทัย   ไชยปิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวสุธิดา   วันเที่ยง
 
1015 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่ากันทะ
 
1. นางสาวอรนงค์  วงค์ปัญญา
 
1016 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงมนตกานต์  เจนใจ
2. เด็กหญิงวรนัน  วิชา
3. เด็กหญิงวริศรา  ผัดวงค์
 
1. นางกัลยา  จำรัส
2. นางหฤหัย  อุนจะนำ
 
1017 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียรการ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
3. เด็กหญิงกุลยา  พุตหล้า
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
1018 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
2. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
3. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
1019 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยลังกา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  น้อยเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชชัย
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
2. นางนภัสสร  สมศรี
 
1020 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุตตะลี
3. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
1021 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พรมมา
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แก้วนา
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  หมั่นไร่
 
1. นางสาวสุภาจิตร  เงินสม
2. นางเบญจพร  ขันคำ
 
1022 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์มา
2. เด็กหญิงวริทยา  พรหมเสน
3. เด็กหญิงสิริกร  ใสสม
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
2. นางสาวกรวิกา  ร่มป่าตัน
 
1023 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
3. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
1024 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิมพิชฌาย์  อธิพรหม
2. เด็กหญิงเมธาพัฒน์  อธิโรจน์เมธา
 
1. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
2. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
 
1025 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายณัฐภัณ   เพียรจริง
2. เด็กชายเจิ้นเจ  เชา
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางสุภาคินี  โพธา
 
1026 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยกฤตสกุล
2. เด็กหญิงปฤษณี  มูลกาวิล
 
1. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
1027 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาง 1. เด็กชายพีรภัทร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายภัทรปกรณ์  ขันธ์รัตน์
 
1. นางรุจิรา  กันทายวง
2. นายประสิทธิ์  เทพสืบ
 
1028 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ยง
2. เด็กหญิงปุญณิศา  สายวงค์เรือน
 
1. นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร์
2. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
1029 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงของขวัญ  แก้วแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลทชาต
 
1. นายเกษม  กาจินา
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
1030 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกานต์  สัตย์สม
2. เด็กชายวัชรพล  บุญงาม
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
1031 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายภูวเดช  สมศรี
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พรหมเสน
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
 
1032 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  สุมณฑา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พืช
 
1. นายสังวร  จันทร
 
1033 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนาณัติ  ทะนันไชย
2. เด็กหญิงภัชชนก  สุชาสกุล
 
1. นางรภัทภร  น่วมศิริ
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
1034 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกันตภณ  อมรใฝ่พิมล
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ยั่งยืน
 
1. นางธนพร  รัศมี
2. นางสาวประภัสสร  คุณแล
 
1035 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันพูวัน
2. เด็กชายสุขสันต์  แก้วแสง
 
1. นายเกษม  กาจินา
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
1036 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
2. เด็กชายพีรพันธุ์  สุตันคำ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
1037 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราชัย  ปงลังกา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
1038 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำเอ้ง  ไชยเหยียน
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  เผ่าอ้าย
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
1039 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงจิดาภา   ทองตัน
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  เทพลุ้ม
 
1. นางสาวอภิญญา   ใจมิภักดิ์
2. นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร์
 
1040 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธรรมจักร์
2. เด็กชายสรรพสิริ  ไชยเลิศ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
1041 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
1042 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายจาตุรงค์  ก๋าอินตา
2. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์นา
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
 
1043 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชินวัตร  ปิงวงค์
2. เด็กชายณัชพงศ์  ก๋าอินตา
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
1044 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เมฆสุวรรณณ์
2. เด็กชายแจ็กกี้กอกเฮง  ตัน
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางวิมลพร   ภาระจริง
 
1045 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายธนภัทร  จันพรหม์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ถาวร
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  งามดี
 
1046 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกันติทัต  เบียเซ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เจริญกุล
 
1. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
1047 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เผ่าเต็ม
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
1048 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นายณภัทร   ดูการดี
2. นายวีรศรุต    รำไพ
 
1. นายชาญ  ธนะ
2. นางสาวชนัญทิตา   กันทะวงศ์
 
1049 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชิตพล  ปัญญาโน
2. เด็กชายปฏิภาณ  โพนแก่น
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
1050 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรภัทร  สะเภาคำ
2. เด็กชายสุริยะ  นันต๊ะฤทธิ์
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
1051 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวริทธิ์ธร   นาไร่แก้ว
2. เด็กหญิงอัญมณี   ทรัพย์มามูล
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
1052 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงจันทร์ผ่อง   ไซเหยียน
2. เด็กชายฐาปนพงศ์   สุขมาก
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอำไพ   ใจกว้าง
 
1053 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายวิทวัสชัย  กันทะยา
2. เด็กชายอัครเดช  เครือธิ
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงค์
 
1054 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายณัชพงค์  เผ่าจอม
2. เด็กหญิงปภาวี  เจงเฮง
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
1055 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนกร  จ่อแก้ว
2. เด็กชายธนบดินทร์  มงคลรัตนเมธี
 
1. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
2. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
1056 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไชยพรหม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมสาร
 
1. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
2. นางจิตราพรรณ์  ฉลาดธัญญกิจ
 
1057 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ใจคำ
2. เด็กหญิงสุภัคพร   เตชะสินธุ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
2. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
1058 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายภัควุฒินันท์  ชินอาจ
2. เด็กชายสิรภัทร  แตงหยวก
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะต้นต้อง
2. นางสาวนันทยาวีร์  ปันสุวรรณ์
 
1059 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  ภานุวงศ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  เพียรจริง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  งามดี
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุญเรือง
 
1060 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิมแปง
2. เด็กชายพฤษธวัช  กุมหาชัย
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
1061 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เรือนสอน
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์  โขสันเทียะ
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางวิมลพร   ภาระจริง
 
1062 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กชายจิณณะ  ใหม่คำ
2. เด็กชายปัญณธร  ศิริอำมาต
 
1. นางสาวธัญศิริ  มีทอง
2. นางสาวรจนา  นรทัด
 
1063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายศุภชัย  หงษ์หิน
2. เด็กชายอธิป  อ้อยหวาน
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
1064 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกรัณยภาส   ศรีคำ
2. เด็กชายนภัทร   เชี่ยวชาญ
 
1. นายภาณุวัฎษ์   บัวเงิน
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
1065 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายธนกฤต  เจนใจ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีนวล
 
1. นายสังวร  จันทร
 
1066 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กชายณัฐภัทร  เมืองเจียง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เครือมา
 
1. นางสาวสุดฤทัย   ฟองจำ
 
1067 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวีรภัทร  อวดหาญ
2. เด็กชายศุภกฤต  สืบประดิษฐ์
 
1. นางสาวประภัสสร  คุณแล
2. นางธนพร  รัศมี
 
1068 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์เครือใจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จ๊ะธรรม
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
1069 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงสรัลพร  สุขแสง
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
2. นายมงคล  ปราศรัย
 
1070 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ส่งสวัสดิ์เกียรติ
2. เด็กชายนพกร  ภิรมย์พลัด
 
1. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
1071 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายชโนดม  ธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ธรรมปัญญา
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
1072 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐชานนท์   ใจประการ
2. เด็กชายศุภากรณ์   พรหมวงศ์
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
1073 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายณัฐวัตร   ชอบจิต
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปาสาร
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางสุภาคินี  โพธา
 
1074 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
2. เด็กชายแสงศิลา  แสงอรุณ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นายประชา  หาญจริง
 
1075 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายศรายุทธ  ยารังษี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กันทิยะ
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางณรินทร์  เพชรศรีสกุล
 
1076 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  แซ่เติ้น
2. เด็กหญิงอาชู  เบียแหล่
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสุชาดา  ใฝ่จิต
 
1077 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตริชอบ
2. เด็กชายจันละออ  ลุงทุน
3. เด็กชายพีระพงษ์  อ้อยลี
 
1. นายหรินทร์  อินสุขิน
2. นางสาววิราภรณ์  บุญยังกาย
 
1078 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนัช  หวานใจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันขาย
3. เด็กชายแมน  ละยอย
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
 
1079 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนครินทร์  วงค์เรือง
2. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ดวงตระกูล
3. เด็กหญิงราชพฤกษ์  ใจการ
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์   มหาวงศนันท์
 
1080 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกันติทัต  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด
3. เด็กชายอิงควัฒน์  วิรัตน์เกษม
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
2. นายธนากร  แจ้งสว่าง
 
1081 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
2. เด็กชายปุณยนุช  คละสีทอง
3. เด็กชายวีรศรุต  ธรรมเสนา
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
1082 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนว่าง
2. เด็กชายนรภัทร  ว่องไว
3. เด็กชายอติชาติ  ทองก้านเหลือง
 
1. นายชูเกียรติ  เมืองกรุง
 
1083 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายนพกร  อินต๊ะนาม
2. เด็กชายพชร  เมืองอินทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ  แก่นเรณู
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เฉียบแหลม
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หลวงคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วงา
 
1. นางสุพรรณ   สันทราย
2. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
1085 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธิศรี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมเผ่า
3. เด็กชายภากรณ์  กาชัยยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เงินสม
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
1086 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายกัลป์ชนะ  หุลเวช
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ชุ่มลือ
2. เด็กชายวิทศวะ  พรมมา
3. เด็กชายอนุวิท  ตุ้มสูงเนิน
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  อุทา
2. เด็กชายพลกฤต  เผ่าใจมา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยสาร
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
 
1089 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิราพัทร  กาศทาศรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  ไผ่นวล
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  วุ่นทอง
 
1. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
1090 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายณัฐพร  ชัยยะ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุยะ
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  ศรีใจ
 
1. นายเทวัญ  หาลือ
2. นางมยุรี  ทะระมา
 
1091 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายอชิรวิทย์  พรหมเผ่า
2. เด็กชายอดิศร  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงอรนรินทร์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เงินสม
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
1092 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไชยยา
2. เด็กหญิงวิไลพร  มหายศ
3. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
1093 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เยอส่อ
2. เด็กหญิงนันฐิกา  แก้วสอง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บรรหารักษ์
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
1094 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงกชนันท์  สมศรี
2. เด็กหญิงงกมลพรรณ  จันต๊ะวงศ์
3. เด็กหญิงชนาภา  จินดา
4. เด็กหญิงวรัชยา  ดวงดาว
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผิวพรรณ
6. เด็กหญิงสุแพรวา  ขันชุมภู
 
1. พระครูสังฆรักษ์ณัฐชนน  ไชยเสน
2. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
3. นายพัชรพล  สะเภาคำ
 
1095 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภูสีดิน
2. เด็กหญิงดวงฤดี   ภูทักษิณ
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสนยะ
4. เด็กหญิงปรียานุช  โคตะมูล
5. เด็กหญิงพิมทิรา  ป้านภูมิ
6. เด็กหญิงศศิประภา  อามาตสมบัติ
 
1. นางสาวชนรดา   ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวิไลพร   เวียงนาค
3. นางสาวโสลัดดา   พรหมจิต
 
1096 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นามวงค์
2. เด็กหญิงพลอยนารี  ป้องบ้านเรือ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  นามปน
5. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงค์
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิวัฒนเดชา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
2. นางสาวอารีย์ญา  ทิมมณฑา
 
1097 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฐรมย์  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ทายอด
4. เด็กหญิงปรียานันท์  ราชคม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ใจปัญญา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ปัญญารัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  อินต๊ะปัญญา
2. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
3. นางอภิญญา  เดชพิชัย
 
1098 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงคณิชา  ประทาน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจวัง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  พฤฒามาตร
4. เด็กหญิงพรพรรณ  เสนาวงศ์
5. เด็กหญิงมยุรี  อยู่คง
6. เด็กหญิงวราพร  กันธิยะ
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
3. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
1099 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กหญิงณัชชา   พุชชาคำ
3. เด็กหญิงวีรยา   ทองงาม
 
1. นางพัชรินทร์   กาบแก้ว
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
1100 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจีนจิตราพร  สุนสะดี
2. เด็กหญิงธันยาพร  บำรุงผล
3. เด็กหญิงปทิตตา  ฟองกาวี
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางวันดี  ปินใจ
 
1101 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธีริศรา  ทาระจีน
2. เด็กหญิงพัชราภา  เผ่าฟู
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองย้อย
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
 
1102 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิตราภา  คำเผ่า
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ถานาเรือ
3. เด็กหญิงพนิตสุภา  สามตรีเผือก
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวจันมิตร  หล่อวงค์
 
1103 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายพลอยนารี  ป้องบ้านเรือ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  หาญภักดี
3. เด็กชายอัครพล  ไชยโย
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
1104 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธินันชา  เรียนวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยพนัส
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
1105 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นายชิษณุพงษ์  สุวรีย์
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงสวรินทร์  เครืออินทร์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
1106 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงค์งาม
2. นางสาวนิตยา   การินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
2. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
 
1107 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
3. เด็กชายศรุต  ถูกใจ
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
 
1108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงภัทราพร  นันตา
3. เด็กหญิงสุพียา  เผ่าใจมา
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  นันตา
2. นางสาวนุชจรีย์  นามสาม
 
1109 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงพิมพิกา  บ่อเงิน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเที่ยง
 
1. นางอัมพร  ขันแก้ว
2. นายจรัส  ปัญญา
 
1110 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกชกร    จูกลิ่น
2. เด็กชายกิตตินันท์   วงค์แขกหล้า
3. เด็กชายน้อย  อ้อยหวาน
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางมัทนา  โสรัจประสพสันติ
 
1111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจรุงวิทย์  โพละ
2. เด็กชายภูริภัทร  กันจินะ
3. เด็กหญิงสุภิสรา  หาญภักดี
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
1112 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงธันชนก  สงวนใจ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม
 
1. นางทัตชญา  กันทะวงค์
 
1113 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงสิรินันท์  เบาบาง
3. เด็กชายเสฏวุฒิ  ก่ำแก้ว
 
1. นายเทวัญ  หาลือ
2. นางมยุรี  ทะระมา
 
1114 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาวงค์
2. เด็กชายธีรภัทร  สันกลาง
3. เด็กชายเพชรสุวรรณ  สุวรรณเวียง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
1115 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี   วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงปิยนันท์  คลานลุน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกว้าง
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
1116 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
2. เด็กชายนนท์ณภัทร  ระบุสัตย์
3. นายเกียรติกุล  อุตจันทร์
 
1. นายวัชราภรณ์  อ่อนคำ
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
1117 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงซาร่า เมย์ ยี่   ลี
2. เด็กหญิงอนัญญา  มาไกล
3. เด็กหญิงเซลิน่า เมย์ ลิง  ลี
 
1. นางสาวรัฐพร  ไชยวุฒิ
2. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี
 
1118 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงมานิตา  โคตรภูมิ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ใจวรรณ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ศรพินิจ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
2. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
 
1119 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยวังเทพ
2. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ไทย
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กาศวิเศษ
 
1120 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
2. เด็กชายธนเดช  ชุ่มลือ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัง
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางกิติยาภรณ์  อมรินทร์
 
1121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างวงค์
2. เด็กหญิงนันทิดา  คำสม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อะคะโล
 
1. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
 
1122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงลักขณาภรณ์  นามวงษา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฟูแสง
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
1123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงทิราวรรณ  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงภาวัน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวุธวรรษ  พินิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  พินิจ
2. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
1124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกาวี
3. เด็กหญิงนันธิดา  มูลทองแสง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
1125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
3. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
 
1126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงทิติยา  คำเกตสร
2. เด็กหญิงสุขชานันท์  ลีอัจฉริยกุล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจหล้า
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางอำพร  ศรีวิราช
 
1127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงวัลลภา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลนิวาต
3. เด็กหญิงสุนิสาน  แซ่เฮ้อ
 
1. นางมัณทนา  สักออน
2. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
1128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สอนใจดี
2. เด็กหญิงนวลวลัย  ใจปา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ดวงเลิศ
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางสาวพรพิไล  เทียนเงิน
 
1129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยิ่งโสภณ
2. เด็กหญิงบุษกร  อุบล
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ใสสม
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
2. นางสาววิภาวรรณ  วงค์ประสิทธิ์
 
1130 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทักษพร  สีหมอก
2. เด็กชายนันทกรณ์  กาชัยยา
3. เด็กชายปิติณัฐ  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  กาวี
2. นางสาวเกศริน  สุวพันธ์
 
1131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงนัทธมน  ประภาโส
3. เด็กหญิงวรนุช  งามจิต
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางลาวัลย์  คำตั๋น
 
1132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกาวี
3. เด็กหญิงนันธิดา  มูลทองแสง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
1133 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายศุภเดช  ฟักเขียว
2. เด็กชายอรรถนนท์  จำนงภักดิ์
3. เด็กชายโชคชัย  คำมาเร็ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์วารี  นามสาร
 
1134 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงฌาติกูน  ส่งสวัสดิ์เกียรติ
2. เด็กชายประภังกรณ์  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงพิชชาภา  นามตื้อ
 
1. นางสาวนัทธิณี   ดิบทิพย์
2. นางสาวชรินรัตน์  วงศ์มา
 
1135 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญผล
2. เด็กชายประสิน  สมศรี
3. เด็กชายอภิวุฒิ  สมศรี
 
1. นางสาวสุทธี   เทพวงศ์
2. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
 
1136 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายธันวา  คำอิ่น
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันธา
3. เด็กชายวริศ  จุมปาคำ
 
1. นางสายหยุด  ไชยปิน
2. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง
 
1137 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินทะจักร
2. เด็กชายชัยชนะ  ดีกึ่ง
3. เด็กชายภูวนัย  แก้วศรีใส
 
1. นางพิมพา  อดเหนียว
2. นางภัทรภร  รัตนชมภู
 
1138 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อ่องคำ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  งามดี
3. เด็กหญิงณฐิกา  จอมภา
 
1. นางวัลภา  ยอดมิ่ง
2. นางวันเพ็ญ  ม่านมุงศิลป์
 
1139 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงธนัชญา  เก่งการ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  เสาะแสวง
3. เด็กชายภูวนนท์  มูลตรีภักดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   วังหม้อ
2. นางละเอียด  ขวัญตน
 
1140 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายจารุวิทย์   พุทธโธ
2. เด็กหญิงณัฎฐินี   เวียงลอ
3. เด็กชายปรีชากร   ปิงยศ
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ห่วงศร
2. นางละไม   พุทธวงค์
 
1141 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายนันทพงษ์  ไชยวัง
2. เด็กหญิงอติสา  คำหมู่
3. เด็กหญิงเกศินี  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นางนาตยา  ต่อเชื้อ
2. นางสาวนฤมล  เมืองมูล
 
1142 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยคำมี
2. เด็กชายนนทกร   พันธ์ผล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีหาตา
 
1. นางนริชา  สำราญใจ
2. นางศรินทิพย์  ไชยเพ็ญ
 
1143 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิดา  รูปคม
2. เด็กหญิงรุจาภา  เผื่อนคำ
3. เด็กชายวีรภัทร  อินต๊ะวิชา
 
1. นางสาวกวิตา  กตะศิลา
2. นางสาวกฤษณา  บัวเนียม
 
1144 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายพิชญะ  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงอัญญรินย์  ป้องม่วง
3. เด็กชายเกียรติวัชร   แพทย์รัตน์
 
1. นางจิราพร  อธิเสนะ
 
1145 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วันนา
2. เด็กชายนิชนันท์  ก้อนคำ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อินทนน
 
1. นางอรยา  ภาระจำ
2. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
 
1146 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ริยะนา
2. เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงลักสิกา  เรือแก้ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวลักษิกา  ชุมภูอินทร์
 
1147 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงธัญพร   บุญเนตร์
2. เด็กหญิงพากร  วงค์ไชย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวงเงิน
 
1. นางอรยา  ภาระจำ
2. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
 
1148 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กชายนพธีรา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวิชญ์พล  การเร็ว
3. เด็กชายวิชญ์ภาส  การเร็ว
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาววิชุดา  เผ่าตัน
 
1149 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกันยกร  ลำแก้ว
2. เด็กชายธีรเชษฐ์  สมเครือ
3. เด็กหญิงสุภานี  -
 
1. นางสาววรุณ  เกื้อกูล
2. นางสาววิรชา   อิ