สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอรอุมา  วรรณพรม
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา
 
1. นางเกศวดี  วงศ์ประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ยารังษี
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  เผ่าเต็ม
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงอิษยา  วงศ์ดวง
 
1. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ปัญโญ
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลดา  ยาดี
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
 
1. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายวีระพงศ์  อินต๊ะนาม
 
1. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  แก้วคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกิติพงษ์  ปิ่นทอง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทุกสุข
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายปิติศักดิ์   หาญฤทธิกิจกุล
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวอนินทร์ฌิตา  อุธรณ์
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงสุจารี  แซ่หยี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกิตติภพ  เลิศคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงธนิสร  คำอ้าย
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลือเมือง
 
1. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงนันทิดา   แซ่สง
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดง 1. นายฐิติพงศ์  เจริญชนม์
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกนกพร  อุปะละ
 
1. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงเขมจิรา   ม่วงคำ
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงสุชาดา  นามจักร
 
1. นางสาวธันวาลักษณ์  พินิจ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงดาวิกา  นามวงษา
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พันเงิน
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงเมธาพร  ฟักแก้ว
 
1. นางพาดี  คุ้มพ่วงดี
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลดา  วงศ์ไชย
 
1. นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธิ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68.6 ทองแดง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงมนตกานต์  เจนใจ
 
1. นางกัลยา  จำรัส
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ก้อนคำ
 
1. นายประพัฒน์  ห่านตระกูล
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันต๊ะภูมิ
 
1. นายอดุลย์  ไชยวงศ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  ศิริสวน
 
1. นางวิภาภรณ์  นามราชา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายวีระพงศ์  อินต๊ะนาม
 
1. นางดวงแข  อุ่นทา
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สิงหเสนา
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมรแสง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวฟองจันทร์  อิ่นติ๊บ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายปภาวิน  คิดอ่าน
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม
2. เด็กหญิงพิชญาภร  รินคำ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายฉลองภพ  กันเงิน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนันธิฌา  ศรีจันทร์
2. นางจิราพร  คำสมุทร
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ฐานพานิช
2. เด็กหญิงพิชชาภา  คำมูลเมือง
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิราภา  อุปปิง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทองคำ
2. นางสาวเพชรไพลิน  บุญเกิด
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ปัญญาทอง
2. เด็กหญิงวรัชยา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวซื่อหญิง  อินปั๋น
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1. เด็กชายพาทิศ  พงศ์วรินทร์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ใจการ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวชิรพงศ์  ดาวันดี
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนราทิพย์  สิทธิชัยวงค์
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงเกวลิน  ปุระกัน
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ตัน
2. เด็กหญิงลภัสรดา  นาทะสันต์
 
1. นางสาวจริญญา  ปัญญาใจ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุยะ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ผัดดี
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
2. นางสาวณัฐนรี  ดีจันทร์เหนือ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายหิรัญภูมิ์  สมาน
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายทิวานนท์  จำรัส
 
1. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายนราวุฒิ  แซ่กัง
 
1. นางสาวทัณฑิกา  มาเรียน
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  เหลืองบริสุทธิ์
 
1. นายญาธิป  เหล่ารักผล
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายศศิวัชร  หน่อคำ
 
1. นางแสงพัด  เทสมุทร์
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภัทรชัย  อ้อยกาม
 
1. นางกัญจน์ชัญญา  สัมมาทรัพย์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  หวานใจ
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ไชยลังกา
 
1. นางพงษ์มิตร  หวานเสียง
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายดนัย  สูนแก้ว
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวเพ็ญพิชชา   คำชุม
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายเฉลิมพล  โสมนัส
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ตานาคา
2. เด็กชายปิยะเชษฐ์  ตานาคา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
2. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงนริศรา  เงินเย็น
2. เด็กชายพลกฤต  งามจิต
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นายชัชชญา   รัตนแผ่นทอง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงอุมาพร  ฟองจำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวชนัญทิตา  กันทะวงศ์
2. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายกีรติกร  สีสุกใส
2. เด็กชายณัฐพล  คำดี
 
1. นายจีระวัฒน์  เหล็กกล้า
2. นายสุวิทย์  ไชยสาร
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โอต๊ะแปง
2. เด็กหญิงสิรีธร  มาหล้า
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
2. นางสาวชญานิศ  ใจวงค์
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วัชรประเสริฐผล
2. เด็กหญิงภาพิมล  ลือเมือง
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉพาะธรรม
2. เด็กชายศักดา  เชอมือ
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
2. นายชัชชญา  รัตนแผ่นทอง
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิตติชัย   กานต์แสงจันทร์
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
2. นางสาวสริตา  สุธรรม
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวจิราภา  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  ยอดวิไล
 
1. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
2. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายณัฐพล  คำปันพรม
2. เด็กชายธนวัฒน์  พลกล้า
 
1. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
2. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายจีระยุทธ  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวจิตรเจริญ  บุตรคต
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายธนภัทร  สมศรี
 
1. นางอิงออน  กาวี
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงรื่นฤดี  อ่อนดี
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิริเล่าสกุล
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีลาโคตร
 
1. นางสาวรมัณย์ญา   หมั่นค้า
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายปฏิภาณ  เตชะโส
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  ไชยคำวัง
 
1. นายชูศักดิ์  คำวงค์ษา
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   แซ่เล่า
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มณีมาส
 
1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราชัย  ปงลังกา
 
1. นายจตุรภัทร  คำรศ
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายธนกฤต  เจนใจ
 
1. นางสาวภรรณิภา  คำจันต๊ะ
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายจักรพันธ์  วรรณจักร
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เดชคำเมืองมูล
3. เด็กหญิงศิริฤทัย  ปัญสุวรรณ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ใจวรณ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมศรี
3. เด็กหญิงเขมณิชย์  สมศักดิื
 
1. นางปราณี  ดวงมณี
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงวริศรา   กะทาง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พลูแก้ว
 
1. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
2. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงณรัตน์  เครือสาร
2. เด็กหญิงธนัญญา  ชวนคิด
3. เด็กชายอดิเทพ  เครือสาร
 
1. นางสาวยุพิน  ทรงยศ
2. นางนลินพรรณ  ฟูแสง
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจนใจ
2. เด็กหญิงดารุณี  เจนใจ
3. เด็กหญิงพัชราภา  กาคำ
 
1. นางสาวพรภิรมย์  วงค์เทพ
2. นางสาวภรรณิภา  คำจันต๊ะ
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เขียวปัน
2. เด็กหญิงดวงพรพรหม   ทองพึ่ง
3. เด็กหญิงธัญพิชชา   ธรรมใจ
 
1. นางสาวพิมพิศา   ณ ลำปาง
2. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชูศรีเสริฐ
2. เด็กหญิงปนัธชญา  ผัดดี
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  หล้าคำ
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงค์
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทาพูน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟองคำ
 
1. นางสุภัทรภร  อุ่นทะวารี
2. นางอรุณี  นาแพร่
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายทัศไนย  คะเนนอก
2. เด็กหญิงมรัณญา  อ้นโต
 
1. นายประสาท  ผิวเฮ้าขา
2. นางสาวเพลินจิต  เชื้อจอหอ
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจารุลักษณ์  อาจคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุกำปัง
 
1. นางสุวิมาส  ใจเที่ยง
2. นางวารุณี  อุ่นแก้ว
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายคุณากร  เมืองอินทร์
2. เด็กชายประสงค์  แซ่เล่า
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จุฑาวิชิตชัย
2. เด็กชายธนกฤต  หมื่นวังใน
3. เด็กหญิงสิวนิตย์  ศรีใจอุ๊ด
4. เด็กชายสุทธิรักษ์  เริ่มรัตน์
5. เด็กหญิงสโรชา  จำรัส
 
1. นางจันทร์ฉาย  สิงห์จันทร์
2. นางสาวศิรินาฏ  อุตมาเครื่อง
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบัวบาน
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เผ่าตัน
3. เด็กหญิงณัฐการณ์  อินโท
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ตรงใจมีโชค
5. เด็กหญิงพินิลทิพย์  สุระเสียง
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ยาสมุทร
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วพระรัก
8. เด็กหญิงสุวนันท์  เทศนาเรือง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ยิ่งเลิศ
10. เด็กหญิงเมษยา  คำปันพรม
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
3. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คนสม
2. เด็กชายอรรถนนท์  คนหาญ
 
1. นายดวงเดช  จอมแสนปิง
2. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. นางสาวนภาพร  ไชยนันท์
2. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ขัตย์
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
2. นางพิมภรณ์  ศรีเมือง
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
2. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปริณดา  คำสร้อย
2. เด็กหญิงสุรีพร  จันเมือง
 
1. นายสัญญา  เลิศหล้า
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงนลินนิภา   จันต๊ะวงค์
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นายพิพัฒน์  ทันนา
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายปฎิภาร  ไชยสถาน
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  บัญฑิตย์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงธีนิดา   ฐิตพรรณ
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงดรุณจรีย์  เขมนันทิภาคย์
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายอัศวิน   เพิกชัยภูมิ
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายคชานุกรณ์  มะลิวัลย์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงซาร่า เมย์ ยี่   ลี
 
1. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางมยุรี  คำวังจันทร์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงนิชญาดา  งามพักตร์
 
1. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รำไพ
 
1. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  สังข์พิชัย
 
1. นายกิตติวัฒน์  สวัสดิ์มิลินท์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงอินทิพร  วรรณ์แก้ว
 
1. นางรุจิรดา  ใจยะสุข
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม
 
1. นางสาวชุลีขวัญ   ภู่บุญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงตุลยา  ทะนันใจ
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงวรัชญา  ประมูลวงค์
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสุวรรณิสา   อัมพุธ
 
1. นางฌัลลิกา   แข่งขัน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
 
1. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตมะโนน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พงษ์วัน
 
1. นางอารีรัตน์  โพธาวัน
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายธีรภัทร   มหายศ
2. เด็กชายวีรภัทร   ศูนย์กลาง
 
1. นางจิตรพรรณ์  ฉลาดธัญญกิจ
2. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.17 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ศรีธนนชัย
2. เด็กชายฐิติสร   ปิยะดา
3. เด็กชายธนภัทร  สุภาแก้ว
4. เด็กชายภัทรสกร  สมศรี
5. เด็กชายศุภกร  รัตนะ
6. เด็กชายอิทธิพล  โกมล
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
2. นางรุ่งทิวา  กาญจนวาส
3. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.17 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงขวัญชนก  บัวนาค
2. เด็กชายชนาธิป  ส่งแจ้ง
3. เด็กชายชัยวัฒน์  วัชรประเสริฐผล
4. เด็กชายปฏิพล  แซ่จ๋าว
5. เด็กชายอดิเทพ  คำหมู่
6. เด็กหญิงอนัญญา  พรรณนา
 
1. นางนวินดา  ทัพเปียง
2. นางดวงแข  อุ่นทา
3. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ใจบาล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ครองไชย
4. เด็กชายธนวัต  สุขเจริญ
5. เด็กชายนพรัตน์  กลมไล
6. เด็กชายอาชวิน  ทำทอง
 
1. นางสาวอำพิล  วิชัยโน
2. นางพยอม  งามเมือง
3. นางสมหวัง  หล่อวงศ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.77 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไผ่น้อย
2. เด็กชายพชล  พันธุรี
3. เด็กชายรัชพล  อินต๊ะภูมิ
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หมื่นจันทร์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือง
6. เด็กชายสุวพัน  ตัน
 
1. นายสัญญา  เลิศหล้า
2. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
3. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.73 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาษดา
2. เด็กชายธนาพนธ์  แปงวัน
3. เด็กชายธนาพันธุ์  แปงวัน
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงภัทรธีรา  ม้าทอง
6. เด็กชายสุดเขต  จันทา
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงจิรฐา  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายจีรเดช  ธิติศิรกุล
3. เด็กชายธราเทพ  แซ่เติ๋น
4. เด็กชายบรรณสรณ์  แซ่เติ๋น
5. เด็กหญิงศศิภา  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงสิริกานต์  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวนฤมล  อ่อนหวาน
2. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิทอน
2. เด็กชายนวพล  ศรีบุญโยง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  นันต๊ะ
4. เด็กชายสุรวัศ  ติยะบุตร
5. เด็กชายอัษฎา  ประพันตระกูลธ์
6. เด็กชายอิทธิพล  แซ่วื่อ
 
1. นายยงยศ  สุขเจริญ
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุตตะลี
3. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกรัณยภาส   ศรีคำ
2. เด็กชายนภัทร   เชี่ยวชาญ
 
1. นายภาณุวัฎษ์   บัวเงิน
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายธนกฤต  เจนใจ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีนวล
 
1. นายสังวร  จันทร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กชายณัฐภัทร  เมืองเจียง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เครือมา
 
1. นางสาวสุดฤทัย   ฟองจำ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายวีรภัทร  อวดหาญ
2. เด็กชายศุภกฤต  สืบประดิษฐ์
 
1. นางสาวประภัสสร  คุณแล
2. นางธนพร  รัศมี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  แซ่เติ้น
2. เด็กหญิงอาชู  เบียแหล่
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสุชาดา  ใฝ่จิต
 
138 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายวีรากร  ศรีแก้ว
 
1. นายณรงค์  ปิงวงค์
 
139 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวงศ์
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
140 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นิทอน
2. เด็กชายรพีภูไท  ก้อนคำ
3. เด็กชายสิทธินนท์  แปรสันเทียะ
 
1. นางสุทธดา  เกตุมุณีแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์อ้อย