สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำภิระวงศ์
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิน๊ะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เฉพาะธรรมวาท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ภูคำ
 
1. นางสาวศิริพร  ฟูแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  สมศรี
 
1. นางประทุม  ฟองอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  นนท์มิตร
 
1. นางโสภา  โรจน์โยธินพิพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงญาโณทัย  ไชยปิน
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญวงค์
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี    วงศ์ไชย
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขอนาคกลาง
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงสิริมล  จำปาเพชร
 
1. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงหญิง  กองมณีวงศ์
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงอรดี  พรชมพู
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุตา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มกุล
 
1. นางรินรดา  เพียรทำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ใบอุบล
 
1. นางวันจันทร์  มาไกล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  เครือสาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนาม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลมเกลียว
 
1. นางสังวาลย์   วงศ์กุณา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกรมไกร
 
1. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กหญิงอรนันท์  สมวัน
 
1. นางสาวรัตน์ชณี  สาใจ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงทิพพฤกษา  ตาคำ
 
1. นางสาวอัมพร  วงค์ไชย
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาววรนุช  สมบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรจะขัน
 
1. นายอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงดลพร  วัลลาวงค์
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. นางสาวสลิลทิพย์  อ่อนแล
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   คำก๋อง
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ตาเต็มดวง
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เสธา
 
1. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกุลพัชร  สมศรี
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอนันตญา  สวยสด
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ลำภาศาล
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศิริอัปสรณ์  ใฝ่ฝัน
 
1. นางอารี  หาญจริง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดวงค์
 
1. นางจรัญ  กัลยา
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ใจกว้าง
 
1. นางกมลพร  ตาทิตย์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปณิตา   ใจคำ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  พันภักดี
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงปพิชญา  ฟองงาม
 
1. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายธิติมงคล  อิตุพร
 
1. นางกฤชธิชา  อนาวงศ์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ซาววงค์
 
1. นางรานันต์  บุญเจริญ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  นามตื้อ
 
1. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงพิชญาภา  รินคำ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคีตกานต์  วนาเขียงขจี
 
1. นายอาทิตย์  ไชยวุฒิ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายศรุต  ถูกใจ
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กหญิงวีรยา   ทองงาม
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ต๊ะละ
2. นางสาวเบญญาภา  ไชยวงค์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  ชมภูถี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไก่งาม
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  หวานเสียง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเเรง
 
1. นางสาวอัมพร  วงค์ไชย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวละออ  ถนัดเลื่อย
2. นายสันติพงษ์  แก้วเด็จ
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  โยธา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ผิวทอง
 
1. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
2. นางสาวภาวิตา  มีสุข
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณัฐวศา  บรรลือ
2. เด็กหญิงอรณีย์  ใบอุบล
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา
2. เด็กชายภาวัช  ลีลางาม
 
1. นางกรรณิการ์  นาวา
2. นางสาวมินตรา  อินต๊ะไชย
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจการ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันขาย
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวเฉลิมขวัญ   บุญเจริญ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจังคนิภา  สุภากาวี
2. เด็กหญิงปนัดดา   ใสสม
 
1. นางบุรินทร์   สัมฤทธิ์
2. นายกฤษดา   วงค์ษา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุทธรรม
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ลอยวานิชย์
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเรือง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฟูเฟือง
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายประชา  ห่วงศร
2. เด็กชายรุจจิโรจน์  วีระวัฒนา
 
1. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงอรวรา  เหมือนเมือง
2. เด็กหญิงเวธณี  เผื่อนภิญโญ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธนิตา  ดวงต๋า
2. เด็กชายธวัชชัย  ฟูเชื้อ
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายชยพล  ราชกิจ
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ก๋องแก้ว
2. เด็กหญิงไหมแพร  ธงศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ไชย
 
1. นางกรรณิกา  ฟูสีกุล
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายมณษกร  วิละแสง
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงสุรัมภา   มุมวงค์
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ราศรี
2. เด็กชายตปธน  ประดิษฐ์สถาพร
3. เด็กชายภาสกฤต  คงสงวนสุข
 
1. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
2. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายธนชัย  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายภาสกร  สหฐิตกุล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวไกรศรี
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นายจำรัส  เขียวงาม
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายนับทอง  ปานันตา
2. เด็กชายปภังกร  จินตเกษกรรม
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แก้วนา
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์ราษฎร์
2. นางสาวลลิตตา  อุ่นปิง
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ
2. เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
3. เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
2. นางฟองรัตน์  เก่งการณ์
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรีธพัฒน์
2. เด็กหญิงจารุภา  ฉัตรแก้ว
3. เด็กหญิงธัญมน  เสวะ
 
1. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
2. นางสาวอภิญญา  เหมาธิติ
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิตติชัย   กานต์แสงจันทร์
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายวีราทร   แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  บารมี
2. เด็กชายปวริศ  มหาวงค์
 
1. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
2. นางสาวศรีประภา  ปิยะมงคลสกุล
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำเมืองใจ
2. เด็กชายเจษฎา  อินถาใจยา
 
1. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
2. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญหลง
2. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายบวรภัค  เทียนรุ่งยอดภู
2. เด็กหญิงภัทราพร  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
2. นางจินตนา  กัลยา
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  คชเสนี
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธัชนนท์  โภชนา
 
1. นายสรยุทธ  กิจตะวงศ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  สมศรี
 
1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชญาภักดิ์  คำเรือง
 
1. นายไพโรจน์  ศรีภา
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟองคำ
 
1. นางสุทธิวรรณ  ปิติภาคย์พงษ์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายทินกร  อินต๊ะรักษา
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายหัตทพร  ขันอ้าย
 
1. นายอิทธิพล  น้อยนิล
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เหลืองบริสุทธิ์
 
1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายแมน  ละยอย
2. เด็กชายไอศวรรย์  ศรีวิชัย
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  บุญเจริญ
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
2. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
 
1. นางอิงออน  กาวี
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
2. นายกฤตนัย  สมศรี
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นายณภัทร  ดูการดี
2. นายวีรศรุต   รำไพ
 
1. นางสาวชนัญทิตา    กันทะวงศ์
2. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญาดา   ไชยลังกา
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายเตชัส  สุขศรี
 
1. นางนันทนิตย์  มุกสิก
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงนันฑิรา  ทองจำรูญ
 
1. นางสาววิราภรณ์  บุญยังกาย
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงโยทะกา  บุญมา
 
1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวยุพารัตน์  เก่งการ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายบวรวิช   ณ ลำปาง
 
1. นางปวีณา   บุญเรือง
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมา
 
1. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิตทิวัส  ขยัก
2. เด็กชายภูวดล  แก้วราช
3. เด็กหญิงวนาวัลย์  ราชเนตร
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ์
2. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
2. เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงขวัญชนก   อุตตะมะ
2. เด็กหญิงณัฐชา   ควรชม
3. เด็กหญิงประสิตา   มุมวงค์
 
1. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายนฤทัศน์  มนตรีภักดี
2. เด็กชายวิทยา  ธงศรี
 
1. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
2. นางสาวธัญลักษณ์   เครือน้อย
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพิรุดต์เดชาธร
2. เด็กชายวรชัย  เจนชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมภูงาม
2. นางสาววัชราภรณ์  ติ๊บปะยะ
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายถิรายุส์  อินอร
2. เด็กชายเดชณรงค์  เลิศผล
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชมพูเมืองชื่น
2. เด็กหญิงสุนารี  ใจยัง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  เครื่องสนุก
2. นายเสงี่ยม  สารเก่ง
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายศุภกรณ์  กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มะลิ
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
2. นางสาวอังสุมาลี  ศรีทนต์
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปินใจ
2. เด็กชายภัทรพล  คำสุ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เขื่อนวัง
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนกร  แสวงชัย
2. เด็กชายธัณยบูรณ์  คิดถูก
 
1. นายประสาท  ผิวเฮ้าขา
2. นางสาวชลธิชา  นนทะคำจันทร์
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายชนกันต์  อุเทธิ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ไชยพรหม
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายเขมราช  แสงหล้า
2. เด็กชายเปรมฤทธิ์  ค้าสม
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงค์
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายพลวรรธน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายศรันยู  จารุภคเลิศ
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายธนกร  ฟองคำ
2. เด็กชายพัชรพงษ์  นันตาลิต
 
1. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยเลิศ
2. เด็กชายไวกรณ์  พรมวงค์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
2. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กชายภาคภูมิ  คล่องใจ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวพันธ์นิภา  จันทร์ยอด
2. นายเสงี่ยม  สารเก่ง
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายณัฐพล  สารนา
2. เด็กชายเมษายน  สุภาวษี
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
2. นางสาวอังสุมาลี  ศรีทนต์
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชัยนันท์  พันธุ์นิธิ
2. เด็กชายศิรวิทย์  โนขัติมา
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายกวีวัฒน์  พรหมมิ
2. เด็กชายกันติทัต  ขันเอ้ย
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายพิพัฒพงษ์   เมืองใจ
2. เด็กชายภูบดินทร์   อุทธโยธา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายนราธิป  ทาทอง
2. นายโกเมนร์  บุตรต๋า
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
2. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายวีราทร   แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเอกภาพ   แซ่ย่าง
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นายศรีศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.59 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายกัลป์ชนะ  หุลเวช
2. เด็กชายธัชพล  กันต๊ะรักษา
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางนาตยา  ต่อเชื้อ
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญานัน
2. เด็กชายนครินทร์  จอมภา
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
2. นางพิมภรณ์  ศรีเมือง
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายกรีฑา  หมั่นไร่
2. นายณัฏฐกิตติ์  เป่าไม้
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายภีรภัทร  พลายงาม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภาษร
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายวีระพงศ์  อินต๊ะนาม
2. เด็กชายไกรสิทธิ  เมืองอินทร์
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นายนราเดช  จันทรรังษี
2. เด็กชายภูชนะ  เทพตีเหล็ก
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
2. นางวิไลพร  เวียงนาค
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายพงศกร  สุนสะดี
2. นายยุทธพงษ์   แข็งฤทธิ์
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจสม
3. เด็กหญิงศศิพิมล  เพลัย
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกัลยกฤต  นันต๊ะ
2. เด็กชายณัฐกานต์  ดุเหว่า
3. เด็กชายปรมินทร์  นามวงค์
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา   โกสม
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงธัญมน  สกุลจี่
2. เด็กชายปิยะราช  ศรีอ้วน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  อินตา
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
136 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงภาวินี  สมศรี
2. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
137 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์มูล
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสงเป็ก
3. เด็กหญิงสุจิรา  บุญป๋อน
 
1. นางสาวโสรยา  ศักดิ์ดาจารุวัฒน์
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงพิมชนก  ใจอุ่น
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมสด
3. เด็กหญิงแพรววนิด  ปรีดีสุขสันต์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายญาณวรุตม์  เลาเงิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ   แลวฤทธิ์
3. เด็กชายพีรดนย์  สิงห์แก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ไชยะป๋าน
2. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายภคพล  วาระโคตร
2. เด็กหญิงลัขณาภรณ์  นามวงษา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฟูแสง
 
1. นางสาวโสลัดดา   พรหมจิต
2. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงวาสนา  ธิอินทร์โต
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญเรือง
3. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ลิ้ว
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางดวงดาว  ธรรมสอน
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงค์งาม
2. นางสาวนิตยา  การินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
2. เด็กหญิงณัฐชา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สวาทนา
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางโสลัดดา  พรหมจิต
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทรงลังสี
2. เด็กหญิงปุณณาสา  ฉั่ว
3. เด็กหญิงลภัสลดา  บุญเรือง
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชื่นวงศ์
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงวรัทยา  นันตา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  นามสาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กาคำ
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์  โพธาวัน
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กชายวทัญญู  ภูเหมือนบุตร
2. เด็กชายสิริภพ  มหาวรรณศรี
3. เด็กชายเทพจักรริน  นิลสวิทย์
 
1. นางมาริสา  ศรีรัตนพัฒน์
2. นางสาวธัญญารัตน์  แข่งขัน
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกัปนาท  แก้วเทพ
2. เด็กหญิงทักษพร  อพโพ
3. เด็กหญิงนิชา  รักคำมี
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายจารุวิทย์   ยารังษี
2. เด็กหญิงภคพร   ชมพูชนะภัย
3. นางสาวอนินทร์ฌิตา  อุธรณ์
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายติณณภพ  ธรรมวงศ์
2. เด็กชายพงศ์ศรันย์  กันทะวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์หอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน
 
1. นางสุวิมาส  ใจเที่ยง
2. นางทับทิม  สิวะพลงาม
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศุภวัทน์  ส่องแสง
 
1. นางสาวรัชนก  ครุธช่างทอง
2. นางสาวพัชริญา  เปี้ยสุริยา
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชกอง
2. เด็กชายเตชิต  แซ่พ่าน
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสาวนฤมล  อ่อนหวาน
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญา  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์ชุมภู
3. เด็กหญิงนริศรา  อินทะสิงห์
4. เด็กหญิงพิรัญพัทร  นิธิธกรจารุวัชร์
5. เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เฮ้ง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
2. นางวัชรี  เทพจันตา
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ค้างคั่ง
4. เด็กหญิงพลอยประภัส  ทิพย์ประสงค์
5. เด็กหญิงอารยา  กามอย
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
2. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำปัน
2. เด็กหญิงปิ่นประภา  โชสุภาพ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดวงค์
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญวงค์
5. เด็กหญิงสิริกร  โพนแก่น
 
1. นางจรัญ  กัลยา
2. นางวัฒนา  เครือจักร
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชยานันท์  ขัตนา
2. เด็กหญิงญาณิศา  อินต๊ะสุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงธนพร  ยงยศ
5. เด็กหญิงศศิณัฐ  จักรเงิน
 
1. นางสาวไพรินท์  สีเสียดงาม
2. นางวันเพ็ญ  ปันซุน
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เผ่าก๋า
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สันศรีเมือง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  คำอินต๊ะ
4. เด็กชายวรรณรดา  สีขำมี
5. เด็กหญิงวรรณรภา  สีขำมี
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ปัญโญ
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  นูนพนัสสัก
3. เด็กหญิงยมลพร  เทพสาย
4. เด็กหญิงสุภาวดี   ทองจินดา
5. เด็กหญิงอรนลิน  ผลงาม
 
1. นางวันจันทร์   กาโน
2. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  สีบุญรอด
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คนสม
3. เด็กชายธนกฤต  คล้ายละมั้ง
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงอรพรรณ  กิติวงศ์อิ่น
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี
3. เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน
4. เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
5. เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
2. นางวัชรี  เทพจันตา
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร
4. เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน ไรท์
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญมา
 
1. นางสุภัสสร  ใจเย็น
2. นายอนวัช  ออประยูร
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
2. เด็กหญิงจิราภณ์  แก้วจม
3. เด็กหญิงรัชดาพร  สายโหง
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงอันดา  หวานเสียง
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
2. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงจินตนา  พานทอง
2. เด็กหญิงปณัชญา  สันทราย
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  แค้มวงศ์
4. เด็กหญิงรินลนา  คำวัง
5. เด็กหญิงวรัชญา  ปิงวงค์
 
1. นางจรัญ  กัลยา
2. นางวัฒนา  เครือจักร
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงธนัชพร  แจ้งสว่าง
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญเรือง
4. เด็กหญิงวันวิสา   ก้อนคำ
5. เด็กหญิงอภิญชญา  หลานจันทร์
 
1. นางหทัยพัชร์  คำคม
2. นางสาวนฤมล  คำมา
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  พุทธรรม
2. เด็กหญิงพิชชานาฎ  ผลงาม
3. เด็กหญิงพิชญาภร  รินคำ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  รินคำ
5. เด็กหญิงโชติรส   ใจบุญ
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ลือไชย
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สุขสะบาย
3. เด็กหญิงพัชรพร  กัณจะณะ
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงโศรดา  คำเมืองใจ
 
1. นายธนวัฒน์  ฟักเขียว
2. นายณรงค์  ปิงวงค์
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ถูกจิต
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ถามัง
4. เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก
5. เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ
 
1. นายชาญชัย  นาแพร่
2. นางสาววารี  ศรีวรนันท์
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายชัชนนท์  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงณิชากานต์  อุตะมะ
3. เด็กชายธนวัฒน์   วงค์ติ๊บ
4. เด็กหญิงอภิชญา  สายเครือวงค์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปงลังกา
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงชยานุชธิดา  สมคเณ
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทรงลังสี
3. เด็กหญิงปุณณาสา  ฉั่ว
4. เด็กหญิงลภัสลดา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  คำเรือง
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
2. นางธัญธิดา  หัวนา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
2. เด็กชายจักรวาล  เทือกธรรมา
3. เด็กหญิงปนิสา  เงินสม
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
5. เด็กหญิงโยษิตา  เทวีรัมย์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
2. นางวรรณรัตน์  ประวงค์เทพ
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงปาริชาต   ทองนิลพันธ์
2. เด็กหญิงปิยากร   นวลวงค์อิน
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์   โสภารักษ์
4. เด็กหญิงราฮาน่า   สะนิ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   โกตะมะ
 
1. นางแสงอรุณ   นัดดากุล
2. นายนรวัชร  คำใบศรี
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงฌัลล์ชาพร  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงสุภณิดา  ธิอินโต
4. เด็กหญิงเขมนิช  ไชยชมภู
5. เด็กหญิงโชติอร  ชื่นสิน
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
2. นายวิเชียร  บุตตะวัง
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีปิยวโรดม
2. เด็กชายธรรมนูญ  ยี่เฮง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เฮงสมาธิ
4. เด็กชายเขมรัฐ  ใจเที่ยง
5. เด็กชายเชาว์วรพรต  ประสาท
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
2. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา  วันดู
3. เด็กหญิงวาสินี  วรรณมะกอก
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อ้อยบำรุง
5. เด็กหญิงอาภาพร  กิตติ
 
1. นายสุริยนต์  ตุมแก้ว
2. นายอาทิตย์  ไชยวุฒิ
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กชายจีระเมธ  ขันทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย
3. เด็กหญิงนภัชรา   พรมคำซาว
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ปวงงาม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
2. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โปร่งน้ำใจ
2. เด็กชายธนโชติ  แสนสองเมือง
3. เด็กชายวัชรชัย  วงค์หมื่น
4. เด็กหญิงสินีนาฎ  ทนันชัย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คล้ายวงษ์
 
1. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
2. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายธารา  เผ่าเต็ม
2. เด็กชายภูวดล  เรือนกูล
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สมศรี
4. เด็กชายศิริชัย  ฟักเขียว
5. เด็กชายศิวกร  ชิดนอก
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
2. นายวิเชียร  บุตตะวัง
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมนาน
2. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
3. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
4. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
5. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนกนุช  ฟูเชื้อ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินเย็น
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หลวงคำ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ใฝ่จิตต์
5. เด็กหญิงเม็ดทราย  สีทา
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
2. เด็กชายจารุวิทย์  ยารังษี
3. เด็กหญิงภคพร   ชมพูชนะภัย
4. เด็กชายศิรายุทธ  โพธิ์ไกร
5. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธนพร  ใจปิง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำวัง
3. เด็กชายปิติภัทร  นารินทร์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋าวงศ์
5. เด็กชายเอกพล  บุญมี
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
2. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงชยานุชธิดา  สมคเณ
2. เด็กชายธัชนนท์  สมศรี
3. เด็กชายนิติวัฒน์  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายภัทรชัย  จำปาร้อย
5. เด็กหญิงอาภัสรา  คำเรือง
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
2. เด็กชายบุญชรัส  รัสมี
3. เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล
4. เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ
5. เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
2. นางสาวผริดา  ปัญญาดา
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชโย
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณฐมน  อานนท์
 
1. นางธารพระพร  สีดาวงค์
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงศศิวิมล   วงศิริ
 
1. นางวันจันทร์   กาโน
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำอินต๊ะ
 
1. นางธนพร  รัศมี
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายอิทธิกานต์  เจริญเขต
 
1. นายชยพล  ราชกิจ
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พงศ์วรินทร์
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงรมัย  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กชายอรชุน  นันภักดี
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันเรือง
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงอรไท   คำอินต๊ะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยาสมุทร
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  กิติวงศ์อิ่น
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงงามสิริ  พรมเสน
2. เด็กชายปรพัชร  ก่อศิลป์
 
1. นายสมัย  เชียงแสน
2. นางสาวสาธินี  ปิ่นทอง
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  เสมอ
2. เด็กชายสุฑาวัฒน์  กงลีมา
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกมลดนัย  เรือนเฟย
2. เด็กหญิงอรญา  เจริญตั้งกิจไพศาล
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สมศรี
 
1. นางศรีวัย  พิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงพรนัชชา  อุ่นวงศ์
2. เด็กชายเฉลิมวงศ์  แก้วนา
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นำทาน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  มุณีแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ตุ้ยดี
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วงศ์ไชย
2. เด็กชายถิรวิทย์  นามเมือง
 
1. นายสุขสันต์  เทพสืบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายนิลกาฬ  นันต๊ะราช
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชื่นชม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เครือน้อย
2. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายธนลภย์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  นูนพนัสสัก
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนฤมล  แผ่นทอง
2. เด็กชายโธปกรณ์  สำอางค์
 
1. นางอุไรวรรณ  เลาคำ
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกชพร  โลมะวิสัย
2. เด็กชายฐิติวัสส์  พร้อมสุข
 
1. นางพรทิพย์  ตุ้ยดี
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยศแผ่น
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เปียง
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ทร
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ดวงตา
 
1. นายสุขสันต์  เทพสืบ
2. นางสาวปิยธิดา  นางาม
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายธนวุฒิ  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงวีรดา  แสงแก้ว
 
1. นางกฤชธิชา  อนาวงศ์
2. นางศิริรัตน์  ค้าสม
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  นามตื้อ
2. เด็กชายนราธิป  ทองอาษา
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายก้องภพ  ทองสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วจม
 
1. นางวิมลพร   ภาระจริง
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แลสันกลาง
2. เด็กชายภูริทัตต์  ใจกว้าง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยเมือง
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงกนกพร  สมดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวไกรศรี
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
2. นางปฤษณา  ถิ่นจันทร์
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ใจปัน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วจันทร์
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
2. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชนาธิป  จิโนต๋า
2. เด็กหญิงชวิศา  พันธ์มหา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ตะเขียว
2. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงทิพเนศ  สุขสุนัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  ไก่งาม
 
1. นางอัญญาพิมพ์  ศิริวิชชากุล
2. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายยศพล  ผู้น้อง
2. เด็กหญิงสิรภัทร  คำจันตา
 
1. นายเดชา  ยองทรัพย์ทวี
2. นางสาวธัญจิตรา  กันทา
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายพงศกร   ปินใจ
2. เด็กหญิงวิรญา   ท่อนคำ
 
1. นางแสงอรุณ   นัดดากุล
2. นายนรวัชร  คำใบศรี
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงชนันธิดา  แข็งแรง
2. เด็กชายวรวัฒน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวพรพิไล  เทียนเงิน
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สมศรี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. พระชณิตว์มาส  จากเครือ
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงอริสรา   แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเอกภาพ   แซ่ย่าง
 
1. นายปัญจะ   เลี้ยวสกุล
2. นางแสงแทน  เรือนสอน
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายธนบุตร  เทพคำปลิว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุตตะลี
 
1. นางรัชฏากร  ใจแก้ว
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เลาสัตย์
2. เด็กชายอนุศิษฏ์  วิชา
 
1. นางวิมลพร   ภาระจริง
2. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงช่อผกา  พงษ์วัน
2. นายพัฒนพงษ์  มูลมิล
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงดรุณจรีย์  เขมนันทิภาคย์
2. เด็กชายอัครวินทร์  สมศรี
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงนิศาชล   เสมอเชื้อ
2. เด็กชายภาณุ   ธัญเจริญ
 
1. นายถนอม  ธินะ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงกฤษชญา  ราชเนตร
2. เด็กหญิงจิรัชญากูล  จันทะบุญศรี
3. เด็กหญิงชลธิดา  มูลปัญญา
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสมอใจ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาญกล้า
6. เด็กหญิงทิพปภา  ใสสม
7. เด็กหญิงนิภาพร  ทะดวงสอน
8. เด็กหญิงพัชรพร  มิ่งขวัญ
9. เด็กหญิงภัททิยา  ไชยกูล
10. เด็กหญิงเกศกนก  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวดวงทิพย์  สมศรี
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน
2. เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุ์วงศ์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  โศภิตภิญโญ
8. เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม
9. เด็กหญิงศีรณา  แสนรักษ์
10. เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
2. นางสาววาสนา  ใจยะเลิศ
3. นางปราณี  แก้วเทพ
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรนิล
2. เด็กหญิงกัญชพร  ทาแกง
3. เด็กหญิงชนาภา  พงค์เสน่ห์
4. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยหมู
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชคม
6. เด็กหญิงธนิสร  คำอ้าย
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่เขียว
8. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
9. เด็กหญิงสริญญา  อ่างศิลป์
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นันต๊ะคำมี
 
1. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
2. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
3. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงกวิสรา  แสนสองเมือง
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทะเนตร
3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ยง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ป๊อกบุญเรือง
5. เด็กหญิงนพธีรา  ใหม่จันทร์ตา
6. เด็กหญิงปัญญาพร  วันเที่ยง
7. เด็กหญิงปุญญิศา  สายวงค์เดือน
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จันทร์ต๊ะนาง
9. เด็กหญิงสิรินทรา  สายเครือวงค์
10. เด็กหญิงเบญญาภา   ปกแก้ว
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
3. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงกมลชนก  เหม็งประมูล
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  สพานแก้ว
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปัญญารอบรู้
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  ก่อแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประจวบ
6. เด็กหญิงลลิดา  ชนิดหวานใจ
7. เด็กหญิงศศิธร  การสมนุช
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็งเมือง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  อ้อยหวาน
10. เด็กหญิงสุชานาฎ  เขียวสีมา
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม  คำมูล
2. นางจตุพร  พัฒน์ชู
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายธรากร  สันติสุข
2. นางสาวบุษราคัม  อ้อยหวาน
3. เด็กหญิงปนัดดา  สังสะนา
4. เด็กชายปภาวิน  คิดอ่าน
5. นางสาวยุพารัตน์  เก่งการ
6. นางสาววรางคณา  ทำเคลื่อน
7. นางสาววันวิสา  หมั่นไร่
8. นายศุภมงคล  อภิวงค์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนนิ่ม
10. เด็กชายอมรวิช  นามบ้าน
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม   คำมูล
2. นายเสกสรรค์   กันทะวงศ์
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงชุติกานต์   มาวะดี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ซองเงิน
3. เด็กชายณัฐนันท์   กิจแก้ว
4. เด็กหญิงธัญยชนก  บุญมาสืบ
5. เด็กชายนฤเทพ   เหมยน้อย
6. เด็กหญิงพรนภัส   คำก๋อง
7. เด็กชายวรวุฒิ  ใจวรรณ
8. เด็กชายสุพศิน   ปินตาเป็ง
9. เด็กหญิงเนตรชนก   แป้นประโคน
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   แก้วสืบ
 
1. นางสาวณภัทร  คำเด่นเหล็ก
2. นางสาวพัชรีภรณ์  สังวรณ์
3. นางสาวอนุชตรา  ปัญโญป้อ
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา   สอนใจ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นามแก้ว
3. เด็กชายธัชนนท์  นันตา
4. เด็กหญิงพิรุฬหกานต์   จรรยาเพศ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมตาแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำสอิ้ง
7. เด็กหญิงวริศรา   โรจนดิลกเสถียร
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิศสุกใส
9. เด็กหญิงสุภัทฌา  ตันกูล
10. เด็กหญิงเมธาพร  ฟักแก้ว
 
1. นายอนุพงษ์  ชื่นวงค์
2. นายรุ่งโรจน์  สุยะราช
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกมลนันท์  แสนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชโรชา  กองคำ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  งามจิตต์
4. เด็กหญิงปวิชญา  พากเพียร
5. เด็กหญิงปุณยาวีร์  แซจ๋าว
6. เด็กหญิงรวิกรานต์  คำแดง
7. เด็กหญิงอภิชญา  ใฝ่จิตร
8. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสุข
9. เด็กหญิงโศภิต  ใหม่กุณนะ
10. เด็กหญิงโสรยา  อาหงิ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
2. นายถนอม  นาแพร่
3. นางสาวจีราวรรณ  ชุมภู
 
236 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   สารทอง
2. เด็กชายณัฐชนน   ชาติสุทธิ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   รำไพ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์   นามวงค์
5. เด็กชายปภาวิน   ปิณฑรัตน์
6. เด็กชายยุติพนธ์   วงค์คำตัน
7. เด็กหญิงรัญย์ณดา   อินทะเขื่อน
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ   พิมเสน
9. เด็กชายสิทธิชาติ   มาเป็ง
10. เด็กหญิงอันนา   ก้อนคำ
 
1. นางสาวไพรินท์   สีเสียดงาม
 
237 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมนาน
2. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
3. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
4. เด็กชายปาณชัย  ใจประการ
5. เด็กหญิงภควรรณ  คงเปี่ยม
6. เด็กหญิงลลิดา  คันธศร
7. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
8. เด็กชายอภิวิชญ์  พลเพ็ง
9. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
10. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
3. นางสาวสริตา  สุธรรม
 
238 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงภัทรพร  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  แสงแก้ว
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางปารวีย์  สุปันตา
 
239 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย
2. เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต
 
1. นายอภิสิทธิ์  วิทยาวาณิตย์
2. นายคมกริช  เป็งเมือง
 
240 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายนรินทร์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  เผ่าดี
 
1. นายณัฐพล  หันตุลา
2. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
241 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายทวีวิทย์  อินสม
2. เด็กหญิงอิงชิตา  จันทา
 
1. นายสถาพร  สุริยะชัย
2. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
242 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภิญรดา  อุดมกิจชัยบุญ
2. เด็กหญิงแพรวรินทร์  ลาวตุม
 
1. นายเทวฤทธิ์  มะลิวงค์
 
243 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงปพิชญ์มณฑ์  สีแหล่
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปิกะเข็ม
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
 
244 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกัลยานันท์   ตันกูล
2. เด็กหญิงศรัณรัตน์  เรียบร้อย
 
1. นายอนุพงษ์  ชื่นวงค์
2. นายรุ่งโรจน์  สุยะราช
 
245 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงปาณิศา  สมศรี
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สมศรี
 
1. นางสาวเมียววดี  สมศรี
 
246 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกิติภรณ์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายอมรเทพ  พรมสำลี
 
1. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
 
247 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงสุขชานันท์  ลีอัจฉริยกุล
2. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นายถนอม  นาแพร่
2. นายเทพพิทักษ์  ทองปลิว
 
248 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายกริชกร  ใจติ๊บ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อุ่นเอ้ย
 
1. นายบุญเย็น  วีระตา
2. นางสาวณัฐธิดา  เผ่าปัญญา
 
249 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกุลปรียา  มีสี
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประใจ
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
250 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี   วงศ์ไชย
2. นางสาวปวันรัตน์   อภิวงค์
 
1. นายถนอม  ธินะ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอภัสสร  สุขทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤตภัค  เจริญกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  ปัญญาทอง
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธีชญา  แก้วมาเรือน
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั่น
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายสิริภพ   ดวงคุระ
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยะเกียง
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงรวิสรา  เครือสาร
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญชู
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  พยุงดี
 
1. นางสาวภรรณิภา  คำจันต๊ะ
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงญาณิศา  โยมา
 
1. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงรลิตา   แซ่ว่าง
 
1. นางปริยานุช   นามเขตต์
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชลธิศ  คำแข่ง
 
1. นางสาวธณิฎฐา  อาษานอก
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายพัสกร  ภูสกุล
 
1. นางสาวนิรุชา  นาวา
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงรมิตา  ปิ่นไชย
 
1. นางสาวรวิสุดา  สมศรี
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวรรวิภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวิชัย
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงแพรธารา  พิมลศรี
 
1. นางลักษณะ  พวงสุวรรณ
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนกร  พวงเงิน
 
1. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หน้อยฟ้า
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วัชรประเสริฐผล
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกรวิทย์   จุ่มทา
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงพิมชนก  ธรรมจินดา
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุรพันธ์  ลาหู่นะ
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไชยเมือง
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกฤติกา  สีบุญรอด
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายศุภกิตต์  ไชยบุตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายสุทธิมนต์  เดชชัย
 
1. นางสาวพรภิรมย์  วงค์เทพ
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สักลอ
 
1. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายธัญญาวุฒิ  หมั่นการ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมเหรียญ
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญสุวรรณ
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายรพีภัทร  นันตา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  จำรัส
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ก๋าใจ
2. เด็กหญิงวราพร  ใจมูลมั่ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงชนกานต์  สิทธิประเสริฐ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บำรุง
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางรัตติยา  แก้วมา
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงณัฐวารี  ระย้าย้อย
2. เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ว
 
1. นายนิคม  นันทาทอง
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงศุภารัตน์  อินถา
2. เด็กหญิงอรณิชา  หงษ์ทอง
 
1. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
2. นางสาวณัฐวิมล  ไชยคำ
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาจอหอ
2. เด็กหญิงวิยดา  ช่างคำ
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงภานุชนาฏ  ยะนา
2. เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ใจ๋เหมย
 
1. นางสาวตรีรัตน์  สุยะเพี้ยง
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  กันทะวิชา
2. เด็กหญิงวริศรา  ธะรงค์
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เครือตา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มลิวรรณ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางอุไรวรรณ  เลาคำ
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงญาตาวี  สิงห์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยมงคล
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ไชยมงคล
2. เด็กชายธนวัชร์  สินเปียง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชินดนัย  บุญยศ
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ  ไชยสิน
 
1. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
2. นางสาวณัฐวิมล  ไชยคำ
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองคำ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เบ็ญพาด
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นายถนอม  นาแพร่
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังผล
2. เด็กหญิงแพรวา  วรรณพรม
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  วงศ์อามาตย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มาดี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐดนัย  อ้อยบำรุง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัชพล  อิตุพร
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขสีทา
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำสวย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงวิลาสินีย์  จันทอน
2. เด็กหญิงศิริณภา  ด่วนถา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ยาวิชัย
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พลพิทัศน์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  สุดตา
3. เด็กหญิงแก้วกานดา  แสนโสภา
 
1. นางสาวกัญญ์วิสาข์  คำเรืองศรี
2. นางกัลยา  ดอนมูล
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายพงษ์พัลลภ  ทองสมรักษ์
2. เด็กชายมนศักดิ์  ชะนะ
3. เด็กชายมังกร  ทามา
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
2. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจิรภัทร  จารุภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิมล  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
2. นางแสงแทน  เรือนสอน
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงพิชญนันท์  คำเลิศ
2. เด็กชายสหรัถ  สุวรรณสิงห์
3. เด็กหญิงเวิน เอง  โอ
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ศรีวิชัย
2. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สะเภาคำ
2. เด็กหญิงภัทราพร  อวดครอง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชื่นวงศ์
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาแก้ว
2. เด็กชายปริวัฒน์  รัศมี
3. เด็กหญิงเขมิสรา  ชาวเชื้อ
 
1. นางพัชราภรณ์  สุวรรณชัยโฆษิต
2. นางกาญจนาวัลย์  เอกภัทรโยธิน
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงชนาภา  บัวแดง
2. เด็กหญิงรินรดา  ฐิตพรรณ
3. เด็กหญิงวริยา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
2. นางปฤษณา  ถิ่นจันทร์
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธีราพร  สีเสียดค้า
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปูเลย
3. เด็กชายภัทร  หุ่นสุนทร
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรศิริ  ปิงเมือง
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายทยากร    ยังมั่ง
2. เด็กชายพรชนะ   ก้อนคำ
3. เด็กชายยศนันท์   วงค์สม
 
1. นายแก้วมูล  นนท์ศรี
2. นางสุนีย์  พงษ์คำ
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายคุณากร  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงชญานิศ  บัวเงิน
3. เด็กหญิงพิชญา  อาทรศรี
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
2. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา   แก้วกรมไกร
3. เด็กชายรชต  สินเปียง
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขใจบาน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สืบสาย
3. เด็กชายศรายุธ  ไชยสาร
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  แซ่ลี้
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินต๊ะวงศ์
3. เด็กชายอภืวัฒน์  รวมสุข
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายจิรเมธ  ตันเฟย
2. เด็กชายชนะศึก  อุตตะมา
3. เด็กชายนพรัตน์  ทนุ
 
1. นางปารวีย์  สุปันตา
2. นางสาวชฎาธาร  จันนา
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
2. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
3. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
4. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
6. นางสาวอนันตญา  ศรีประสงค์
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
2. นางดวงใจ  ฟองจำ
3. นางณัฐสินี  ยาดี
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
2. เด็กชายคชานุกรณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ชรพรหม
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นายประชา  หาญจริง
3. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลยา  พุตหล้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ห้วยลึก
4. เด็กชายอดิศร  โนสุยะ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปั๋นของ
6. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
3. นางสาวปิยธิดา   นางาม
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายทิวัตถ์  ปินใจ
2. เด็กชายนัฐเขตถ์  ไชยพรหม
3. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
4. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
5. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
2. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
3. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนวัฒน์  มหาป่า
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายจักริน  กันทะวงค์
 
1. นายอุทัย  สมศรี
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง    
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนวินท์  แสนยศ
 
1. นายธนกร  ธนะสังข์
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  มูลยะเทพ
 
1. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
 
1. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายมงคลชัย  คุ้มวงษ์ดี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุมิตรตรา   ใจยะ
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไซเหยียน
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  สวนเจริญ
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พงษ์เสือ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประใจ
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  บุญเกิด
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรีพจน์มณีรัตน์
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงวรรณธิดา  บัวไชย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ขาว
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายจักริน  กันทะวงค์
 
1. นายอุทัย  สมศรี
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   ไชยสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  พุทธสอน
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุวพิชญ์  สิงพิลา
 
1. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายธวัชชัย  เกียรติจรรยา
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงเขมิกา  จำรัส
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  สวนเจริญ
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอาริสา  ลุนรินทร์
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจันทภา  บัวแดง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพย์ยอดศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายตุลยวิชญ์  เขื่อนวัง
 
1. นางสาวจริญญา   ศิริคำฟู
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายธัญธาดา  หน่อแก้ว
 
1. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายชินดนัย  เกตุนาวา
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจุลเทพ  เรืองรัตนศิริกุล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ตาแก้ว
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คำชมภู
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงจตุพร  ขัตติยศ
 
1. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงสรัลพร   สุขแสง
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงนัชชนันท์  สุพร
 
1. นางกัญชริภา  ทะจันทร์
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงสุรัตติกาล  สำเนียง
 
1. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศุภิชญา  ภูวลานนท์
 
1. นายธนกร  ธนะสังข์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงณัชชา  แท่นอ่อน
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปิยะภา  วงา์พาณิช
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจารุกร   แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชัยตามล
 
1. นางนงคราญ  คำหล่อ
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  นิมคำ
 
1. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายบัญญพนต์  ชื่นใจ
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายณรงค์ธรรม  กาโพ
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายบัญญพนต์  ชื่นใจ
 
1. นายกิตติภณ  อินตานันท์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนาณัฐ  เชิดฉาย
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ยาสมุทร
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
 
1. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอาริสา  ลุนรินทร์
 
1. นางนงลักษณ์   วงค์ประกาย
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดศิริ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงวรรณสา  ปัญญาวงศ์
 
1. นางกัญชริภา  ทะจันทร์
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจารุกร  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพย์ยอดศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงนภัสกร  โสภา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นกา
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงผกามาส  สมศรี
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกนกกาญจน์  ณ น่าน
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงกันตพร  ศรอินทร์
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พึ่งสุข
5. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  มหายศนันท์
6. เด็กหญิงณิชาพร  ฟุยะติ
7. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์สุภาเสน
8. เด็กชายธวัชชัย  อินตุพร
9. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์แก้ว
10. เด็กชายนันทิพัฒน์  นาระจิตต
11. เด็กหญิงนิโรบล  ฟองขาว
12. เด็กหญิงปพิชญา  วงค์มูล
13. เด็กหญิงปรีญาภัทร์  มหาเนตร์
14. เด็กหญิงภัคจิรา  ถูกจิตร
15. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเรือง
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  หงษ์ทอง
17. เด็กหญิงมินตรา  ธิแพร่
18. เด็กชายยศกร  เผ่าสิงห์
19. เด็กหญิงวรัชยา  บุตรแปง
20. เด็กหญิงวิกาญดา  เรียบร้อย
21. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  วงค์วัง
22. เด็กหญิงศิวนาถ  จันทร์มูล
23. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ไชยสาร
24. เด็กชายสุกนต์ธี  สิงห์แก้ว
25. เด็กหญิงองค์อินทร์  นิลคำภีร์
26. เด็กหญิงอธิรญาณ์  อิ่นแก้ว
27. เด็กหญิงฮานึล  จาง
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดุเหว่าทอง
29. เด็กชายเจษฎา  นันต๊ะราช
30. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันทร์แดง
 
1. นายวัชรากรณ์  จันทร์สุข
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงแก้ว
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงศิริฤดี  ปัญสุวรรณ
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์มูล
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำศรีนวล
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุจิรา  หนูใจ
 
1. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงปาลิตา   บัวเขียว
 
1. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนคนันทินี  สดคมขำ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  เทพสุวรรณ์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โสดาวาปี
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยหมู
 
1. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงปาริตา  ทิพอาสน์
 
1. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   ใจประภา
 
1. นายบูรณ์พิภพ   วรรณจักร์
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายวรพรต  มณีวรรณ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงธัญพร  แซ่เติ๋น
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนคนันทนี  สดคมขำ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
4. เด็กหญิงปรียาทร  สวยไชยสง
5. เด็กหญิงวริสา  แก้วเทพ
6. เด็กหญิงสิรินภา  นาคครุฑ
7. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
8. เด็กหญิงอภิญญา  คำศรีนวล
 
1. นางณัฐสินี  ยาดี
2. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
3. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกวินทรา  คงดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ท้าวตัน
3. เด็กหญิงนคนันทินี  สดคมขำ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงศรีจันทร์
5. เด็กหญิงพิชญานันท์  เทพสุวรรณ์
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปงนิกร
7. เด็กหญิงวรรณิษา  กาติ๊บ
8. เด็กหญิงวิภาดา  สายจิต
9. เด็กชายโธปกรณ์  สำอางค์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
3. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูด่านงัว
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
3. นางสาวประกาย  อันทะปัญญา
4. นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาววิภาวดี  เจริญชีพ
6. นางสาวศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
8. นางสาวอนันตญา  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
2. นางกิตติมา  รัศมี
3. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกัลยา  สมศรี
2. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
3. เด็กชายชัยนรินทร์  อินอร
4. เด็กชายซัรกอวี  สมศรี
5. เด็กหญิงณัฐพร  ขบวนกล้า
6. เด็กชายธนภัทร  สมศรี
7. เด็กชายนันทพงศ์  สมศรี
8. เด็กชายบวรวิชญ์  ร่มโพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เงินปิง
10. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์คำสิงห์
11. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
12. เด็กชายพลเทพ  วิเศษชาติ
13. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  สมศรี
14. เด็กหญิงภัทราพร  สมศรี
15. เด็กชายมนตกานต์  สมศรี
16. เด็กหญิงมลดา  สมศรี
17. เด็กหญิงศุภกานต์  สมศรี
18. เด็กหญิงสุทธิพงษ์  สมศรี
19. เด็กชายอภิวรรธน์  สมศรี
20. เด็กชายโกเมศ  แซ่ฟ้า
 
1. นายกฤษณพล  สมศรี
 
446 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  ผัดวงค์
2. เด็กชายจักริน  ใจชิน
3. เด็กชายธวัชชัย  เครือสาร
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ละอองศรี
5. เด็กชายพัชระ  กราวสุรินทร์
6. เด็กหญิงพิชชาภา  คำมูลเมือง
7. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วรักษา
8. เด็กชายรัฐนันท์  ใจมูลมั่ง
9. เด็กหญิงวศินี  รุ่งอรุณพิพัฒน์
10. เด็กชายศุภกร  ชาญประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวกนกอร  สมควร
3. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
447 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
3. เด็กชายณัชพงศ์  เทือกเถาแปง
4. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
7. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
8. เด็กหญิงอรวรา  เหมือนเมือง
9. เด็กชายเกรียงไกร  ไก่งาม
10. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
2. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
3. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธุ์
 
448 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
3. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
5. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
449 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองชุม
3. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
5. เด็กหญิงธนาภา  พยาเพ็ชร
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงค์
7. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
9. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
10. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจริญญา  ปัญญาใจ
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
 
450 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด
4. เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์
5. เด็กหญิงจารุพิชชญา  ใจหลวง
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุริโย
7. เด็กหญิงชนัญภรณ์  ยอดทน
8. เด็กหญิงนูรซาราห์ อินชีราห์  แซ่เฮง
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว
10. เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี
 
1. นางสาวสามินี  มะโนใจ
2. นายจักราวุฒิ  รัศมีรัตนเมธากุล
 
451 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกฤตพร  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองชุม
3. เด็กหญิงดลพร  ฟองแก้ว
4. เด็กหญิงทิพาพร  โลราช
5. เด็กหญิงธนาภา  พยาเพ็ชร
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  ผัดวงค์
7. เด็กหญิงนฤตยา  กันทะชัย
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีเหรา
9. เด็กหญิงพีรยา  ศรีบัวบาน
10. เด็กชายภูมิหัสดิน  ใจเที่ยง
11. เด็กหญิงสมศรี  อีเด่อ
12. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตานนท์
13. เด็กชายสุทธิวีร์  จินดา
 
1. นางพัชรี  ต่างใจ
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
3. นางสาวกนกอร  สมควร
4. นางสาวมินตรา  ช้างสาร
5. นางลลิศตา  มีสุข
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
 
1. นางวาสิฎฐี  คงเปี่ยม
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอภัสสราพร  คำอร่าม
 
1. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงธนพร  จ่อแก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายยูเชฟภพธรรม  บาลากี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ศรีวิราช
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ทำนา
 
1. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
 
1. นางเนาวรัตน์  กองตัน
 
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงเวธกา  นามแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมัญชุลา  ชัยวร
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงอาริษา  ธนาสิริวัฒนกุล
 
1. นางสาวกานท์ชญา  นิยมธรรม
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทราภา  โนศรี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ศรีวิราช
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แอกทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  ศีติสาร
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
 
1. นางปาริฉัตร  กันทะเขียว
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว
 
1. นางรวงทอง   ครองไชย
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เจนใจ
 
1. นายวรเมธ  อินอร
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทศพร  เครือสาร
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ศรีวิราช
 
467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กชายกวีรพัฒน์  ขวัญตน
 
1. นางสุจิตรา  ใจลึก
 
468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 1. เด็กหญิงพิยดา  ขัติยะ
 
1. นางสาวสุภาวดี   กันทะวี
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุภา  ธรรมหา
 
1. นางสาวชนิกานต์  หินมาลัย
 
470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพรรนิษฐา  อบฟ้ง
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แก้วศิริ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิโชค  วรรณประเสริฐ
 
1. MissGWEN  BACUDO
 
473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายเพชรพิสุทธิ์  ทรัพย์มามูล
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายจตุรภัทร  เจริญศรีรุ่งเรือง
2. เด็กชายชนะภัย  มอญแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
4. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงศ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
2. นางสาวสุกัญญา  สืบศิริ
 
475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายธนาธิป  ทองยะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจพรม
 
1. นายกัปตัน  พิภพลาภอนันต์
2. นางสาวภาวิตา  มีสุข
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐพรรณ  พงศ์จริน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางสาวณัฐวรรณดา  ขำละม้าย
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล
2. เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ
 
1. นางวรัญญา  เมืองเจียง
2. นางสาวพิรญาณ์  แร่ทอง
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หลวงยศ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันพูวัน
 
1. นางสาวสุธิดา  วันเที่ยง
2. นายกรรชัย  พินิจสุวรรณ
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนัช  หวานใจ
2. เด็กชายปวริส  ขยันขาย
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ   บุญเจริญ
2. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กชายกวินทร์  อภิวัฒน์กุลชัย
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  ท้าวคำลือ
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจอมทัพ  มุสิกะ
2. เด็กหญิงธัญพิชา  กับปินะ
 
1. นายนรวัชร  คำใบศรี
2. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
2. นายพัฒนพงษ์    มูลมิล
 
1. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ก๋าวงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  บุญยืน
2. เด็กชายศิวัช  ฝึกฝน
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
2. นายพิทักษ์  นามวงศ์
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปนัสยา  ติวงศ์
2. เด็กหญิงภัครมัย  เสมอเชื้อ
 
1. นางสิริรัตน์  ฝึกฝน
2. MissKRISTINE   BACUDO
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เขียวคำ
2. เด็กชายสุธีนนท์  ยาสมุทร
 
1. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญา  จ๋าวตะกุล
2. เด็กหญิงสุรดา  เปลี่ยนพร้อม
 
1. นางสาวอรวรรณ  อนุสสรราชกิจ
2. นายนิวุฒิ  เชื้อเมืองพาน
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายกฤษณกันต์  อะทะวงศ์
2. เด็กชายฉัตรปกรณ์  สมศรี
3. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
4. เด็กชายภาณุพงษ์  สุขวิจิตร
5. เด็กหญิงสุธิดา  บุญเรือง
6. เด็กชายสุวพิชณ์  เผ่าแก้ว
 
1. นายนิติ  กระจ่างพิศ
2. นางหฤทัย  ไชยโพธิ์
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช้างเที่ยง
2. เด็กชายกิตติพศ  พยา
3. เด็กชายชินวรรณ  แซ่วื่อ
4. เด็กชายปพนศักดิ์  มาลัย
5. เด็กชายสุวิจักข์  คำวงษา
6. เด็กชายอาทิตย์  โพนแก่น
 
1. นางวัฒนา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายจตุพรชัย  สมเป็ง
2. เด็กชายชนม์นิภา  ภาชนนท์
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ใจวงค์
4. เด็กชายพงษ์ประจักษ์  หอมนาน
5. เด็กหญิงพิมพิกา  แสนศรีใจ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ใสเอ้ย
 
1. นางนฤมล  หลวงหาญ
2. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายกันตะวิต  อินอร
2. เด็กชายจิรพงศ์  เทย์เลอร์
3. เด็กชายธนิก  หวานสนิท
4. เด็กชายนนทภัทร  กะทง
5. เด็กชายลิขสิทธิ์  สมศรี
6. เด็กชายอนุชา  สมศรี
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
2. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
3. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายกันทรากร  สุปิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญสุวรรณ
3. เด็กชายภัทรพล  รัตนไตร
4. เด็กชายศาสตราวุธ  ป้อมบ้านต้า
5. เด็กชายเกษตร  โท๊ะวัง
6. เด็กชายแทนคุณ  วังทู่
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
2. นายรพี  ทิพย์ประพันธ์
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายชยานันต์    นาระจิตต์
2. นายธนภัทร   ชื่นจิต
3. นายธนากร   สิงห์แก้ว
4. เด็กชายนพรัตน์   คำเป็ง
5. นางสาวรัชนีกร   แก้วอินทะจัก
6. นางสาวละไม    ไชยสาร
7. เด็กชายวิรุฬห์พงศ์   เสมอใจ
8. นายเทวราช   แก้วแปง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  ไวไธสง
3. นายธวัชชัย  ชื่นจิต
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงนภัสกร  สุยะต๊ะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  สินธุชลไพศาล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ฟองคำ
5. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง
2. เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ
3. เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
 
1. นางสุทธญาณ์  นามวงศ์
2. นางสาวชุติกัญ  เทียมเมฆา
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
2. เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส
3. เด็กหญิงอภิญญา  ใจมา
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย
2. เด็กหญิงนภัชรา   พรมคำซาว
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวจตุพร  สิงห์แก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  ภาชนะ
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ใจกว้าง
2. เด็กหญิงนฤมล   เทพสาย
3. เด็กหญิงสุพิชญา   จันทร์ฟองเสน
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
2. นางสาวสุภาพร  ตาสาย
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ใสเอ้ย
2. เด็กหญิงญาโณทัย   ไชยปิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวสุธิดา   วันเที่ยง
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียรการ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
3. เด็กหญิงกุลยา  พุตหล้า
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
2. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
3. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยลังกา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  น้อยเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชชัย
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
2. นางนภัสสร  สมศรี
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พรมมา
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แก้วนา
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  หมั่นไร่
 
1. นางสาวสุภาจิตร  เงินสม
2. นางเบญจพร  ขันคำ
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์มา
2. เด็กหญิงวริทยา  พรหมเสน
3. เด็กหญิงสิริกร  ใสสม
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
2. นางสาวกรวิกา  ร่มป่าตัน
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
3. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
506 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิมพิชฌาย์  อธิพรหม
2. เด็กหญิงเมธาพัฒน์  อธิโรจน์เมธา
 
1. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
2. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
 
507 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายณัฐภัณ   เพียรจริง
2. เด็กชายเจิ้นเจ  เชา
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางสุภาคินี  โพธา
 
508 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยกฤตสกุล
2. เด็กหญิงปฤษณี  มูลกาวิล
 
1. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
509 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาง 1. เด็กชายพีรภัทร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายภัทรปกรณ์  ขันธ์รัตน์
 
1. นางรุจิรา  กันทายวง
2. นายประสิทธิ์  เทพสืบ
 
510 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ยง
2. เด็กหญิงปุญณิศา  สายวงค์เรือน
 
1. นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร์
2. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
511 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงของขวัญ  แก้วแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลทชาต
 
1. นายเกษม  กาจินา
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
512 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกานต์  สัตย์สม
2. เด็กชายวัชรพล  บุญงาม
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
513 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายภูวเดช  สมศรี
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พรหมเสน
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
 
514 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  สุมณฑา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์พืช
 
1. นายสังวร  จันทร
 
515 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สันพูวัน
2. เด็กชายสุขสันต์  แก้วแสง
 
1. นายเกษม  กาจินา
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
516 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
2. เด็กชายพีรพันธุ์  สุตันคำ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
517 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราชัย  ปงลังกา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
518 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงจิดาภา   ทองตัน
2. เด็กหญิงสัตตบงกช  เทพลุ้ม
 
1. นางสาวอภิญญา   ใจมิภักดิ์
2. นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร์
 
519 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธรรมจักร์
2. เด็กชายสรรพสิริ  ไชยเลิศ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
520 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
521 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชินวัตร  ปิงวงค์
2. เด็กชายณัชพงศ์  ก๋าอินตา
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
522 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายธนภัทร  จันพรหม์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ถาวร
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  งามดี
 
523 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกันติทัต  เบียเซ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เจริญกุล
 
1. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
524 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เผ่าเต็ม
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
525 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นายณภัทร   ดูการดี
2. นายวีรศรุต    รำไพ
 
1. นายชาญ  ธนะ
2. นางสาวชนัญทิตา   กันทะวงศ์
 
526 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชิตพล  ปัญญาโน
2. เด็กชายปฏิภาณ  โพนแก่น
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
527 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรภัทร  สะเภาคำ
2. เด็กชายสุริยะ  นันต๊ะฤทธิ์
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
528 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวริทธิ์ธร   นาไร่แก้ว
2. เด็กหญิงอัญมณี   ทรัพย์มามูล
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายณัชพงค์  เผ่าจอม
2. เด็กหญิงปภาวี  เจงเฮง
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
530 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนกร  จ่อแก้ว
2. เด็กชายธนบดินทร์  มงคลรัตนเมธี
 
1. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
2. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
531 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไชยพรหม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมสาร
 
1. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
2. นางจิตราพรรณ์  ฉลาดธัญญกิจ
 
532 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ใจคำ
2. เด็กหญิงสุภัคพร   เตชะสินธุ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
2. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
533 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายภัควุฒินันท์  ชินอาจ
2. เด็กชายสิรภัทร  แตงหยวก
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะต้นต้อง
2. นางสาวนันทยาวีร์  ปันสุวรรณ์
 
534 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  ภานุวงศ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  เพียรจริง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  งามดี
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุญเรือง
 
535 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์เครือใจ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จ๊ะธรรม
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
536 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงสรัลพร  สุขแสง
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
2. นายมงคล  ปราศรัย
 
537 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ส่งสวัสดิ์เกียรติ
2. เด็กชายนพกร  ภิรมย์พลัด
 
1. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายชโนดม  ธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ธรรมปัญญา
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
539 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐชานนท์   ใจประการ
2. เด็กชายศุภากรณ์   พรหมวงศ์
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายณัฐวัตร   ชอบจิต
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปาสาร
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางสุภาคินี  โพธา
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เทพ
2. เด็กชายแสงศิลา  แสงอรุณ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นายประชา  หาญจริง
 
542 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายศรายุทธ  ยารังษี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กันทิยะ
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางณรินทร์  เพชรศรีสกุล
 
543 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตริชอบ
2. เด็กชายจันละออ  ลุงทุน
3. เด็กชายพีระพงษ์  อ้อยลี
 
1. นายหรินทร์  อินสุขิน
2. นางสาววิราภรณ์  บุญยังกาย
 
544 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนัช  หวานใจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันขาย
3. เด็กชายแมน  ละยอย
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
 
545 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนครินทร์  วงค์เรือง
2. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ดวงตระกูล
3. เด็กหญิงราชพฤกษ์  ใจการ
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์   มหาวงศนันท์
 
546 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกันติทัต  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายอภิภู  ใจสะอาด
3. เด็กชายอิงควัฒน์  วิรัตน์เกษม
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
2. นายธนากร  แจ้งสว่าง
 
547 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
2. เด็กชายปุณยนุช  คละสีทอง
3. เด็กชายวีรศรุต  ธรรมเสนา
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายนพกร  อินต๊ะนาม
2. เด็กชายพชร  เมืองอินทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ  แก่นเรณู
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เฉียบแหลม
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หลวงคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วงา
 
1. นางสุพรรณ   สันทราย
2. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธิศรี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมเผ่า
3. เด็กชายภากรณ์  กาชัยยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เงินสม
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
551 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายกัลป์ชนะ  หุลเวช
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ชุ่มลือ
2. เด็กชายวิทศวะ  พรมมา
3. เด็กชายอนุวิท  ตุ้มสูงเนิน
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  อุทา
2. เด็กชายพลกฤต  เผ่าใจมา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยสาร
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิราพัทร  กาศทาศรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  ไผ่นวล
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  วุ่นทอง
 
1. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ไชยยา
2. เด็กหญิงวิไลพร  มหายศ
3. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นางสาวรัมณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เยอส่อ
2. เด็กหญิงนันฐิกา  แก้วสอง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บรรหารักษ์
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงกชนันท์  สมศรี
2. เด็กหญิงงกมลพรรณ  จันต๊ะวงศ์
3. เด็กหญิงชนาภา  จินดา
4. เด็กหญิงวรัชยา  ดวงดาว
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ผิวพรรณ
6. เด็กหญิงสุแพรวา  ขันชุมภู
 
1. พระครูสังฆรักษ์ณัฐชนน  ไชยเสน
2. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
3. นายพัชรพล  สะเภาคำ
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภูสีดิน
2. เด็กหญิงดวงฤดี   ภูทักษิณ
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสนยะ
4. เด็กหญิงปรียานุช  โคตะมูล
5. เด็กหญิงพิมทิรา  ป้านภูมิ
6. เด็กหญิงศศิประภา  อามาตสมบัติ
 
1. นางสาวชนรดา   ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวิไลพร   เวียงนาค
3. นางสาวโสลัดดา   พรหมจิต
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงคณิชา  ประทาน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจวัง
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  พฤฒามาตร
4. เด็กหญิงพรพรรณ  เสนาวงศ์
5. เด็กหญิงมยุรี  อยู่คง
6. เด็กหญิงวราพร  กันธิยะ
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
3. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
560 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ฉิมเครือวัลย์
2. เด็กหญิงณัชชา   พุชชาคำ
3. เด็กหญิงวีรยา   ทองงาม
 
1. นางพัชรินทร์   กาบแก้ว
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
561 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจีนจิตราพร  สุนสะดี
2. เด็กหญิงธันยาพร  บำรุงผล
3. เด็กหญิงปทิตตา  ฟองกาวี
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางวันดี  ปินใจ
 
562 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธีริศรา  ทาระจีน
2. เด็กหญิงพัชราภา  เผ่าฟู
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองย้อย
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
 
563 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิตราภา  คำเผ่า
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ถานาเรือ
3. เด็กหญิงพนิตสุภา  สามตรีเผือก
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวจันมิตร  หล่อวงค์
 
564 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายพลอยนารี  ป้องบ้านเรือ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  หาญภักดี
3. เด็กชายอัครพล  ไชยโย
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
565 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธินันชา  เรียนวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยพนัส
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
2. นางธนพร  รัศมี
 
566 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นายชิษณุพงษ์  สุวรีย์
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  คิดอ่าน
3. เด็กหญิงสวรินทร์  เครืออินทร์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
567 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงค์งาม
2. นางสาวนิตยา   การินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
2. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
 
568 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
3. เด็กชายศรุต  ถูกใจ
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงภัทราพร  นันตา
3. เด็กหญิงสุพียา  เผ่าใจมา
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  นันตา
2. นางสาวนุชจรีย์  นามสาม
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงพิมพิกา  บ่อเงิน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเที่ยง
 
1. นางอัมพร  ขันแก้ว
2. นายจรัส  ปัญญา
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกชกร    จูกลิ่น
2. เด็กชายกิตตินันท์   วงค์แขกหล้า
3. เด็กชายน้อย  อ้อยหวาน
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางมัทนา  โสรัจประสพสันติ
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจรุงวิทย์  โพละ
2. เด็กชายภูริภัทร  กันจินะ
3. เด็กหญิงสุภิสรา  หาญภักดี
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงธันชนก  สงวนใจ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กวนงูเหลือม
 
1. นางทัตชญา  กันทะวงค์
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงสิรินันท์  เบาบาง
3. เด็กชายเสฏวุฒิ  ก่ำแก้ว
 
1. นายเทวัญ  หาลือ
2. นางมยุรี  ทะระมา
 
575 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาวงค์
2. เด็กชายธีรภัทร  สันกลาง
3. เด็กชายเพชรสุวรรณ  สุวรรณเวียง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
576 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี   วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงปิยนันท์  คลานลุน
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจกว้าง
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
577 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
2. เด็กชายนนท์ณภัทร  ระบุสัตย์
3. นายเกียรติกุล  อุตจันทร์
 
1. นายวัชราภรณ์  อ่อนคำ
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
578 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงซาร่า เมย์ ยี่   ลี
2. เด็กหญิงอนัญญา  มาไกล
3. เด็กหญิงเซลิน่า เมย์ ลิง  ลี
 
1. นางสาวรัฐพร  ไชยวุฒิ
2. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี
 
579 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงมานิตา  โคตรภูมิ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ใจวรรณ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ศรพินิจ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
2. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
 
580 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยวังเทพ
2. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ไทย
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กาศวิเศษ
 
581 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ลือเรือง
2. เด็กชายธนเดช  ชุ่มลือ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทัง
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางกิติยาภรณ์  อมรินทร์
 
582 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สว่างวงค์
2. เด็กหญิงนันทิดา  คำสม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อะคะโล
 
1. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ลำภู
 
583 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงลักขณาภรณ์  นามวงษา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฟูแสง
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
584 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงทิราวรรณ  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงภาวัน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวุธวรรษ  พินิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  พินิจ
2. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
585 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกาวี
3. เด็กหญิงนันธิดา  มูลทองแสง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
586 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
3. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงทิติยา  คำเกตสร
2. เด็กหญิงสุขชานันท์  ลีอัจฉริยกุล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจหล้า
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางอำพร  ศรีวิราช
 
588 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงวัลลภา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  กุลนิวาต
3. เด็กหญิงสุนิสาน  แซ่เฮ้อ
 
1. นางมัณทนา  สักออน
2. นางวันเพ็ญ  วารีกุล
 
589 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สอนใจดี
2. เด็กหญิงนวลวลัย  ใจปา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ดวงเลิศ
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางสาวพรพิไล  เทียนเงิน
 
590 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยิ่งโสภณ
2. เด็กหญิงบุษกร  อุบล
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ใสสม
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
2. นางสาววิภาวรรณ  วงค์ประสิทธิ์
 
591 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทักษพร  สีหมอก
2. เด็กชายนันทกรณ์  กาชัยยา
3. เด็กชายปิติณัฐ  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวลักษณ์นารา  กาวี
2. นางสาวเกศริน  สุวพันธ์
 
592 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงนัทธมน  ประภาโส
3. เด็กหญิงวรนุช  งามจิต
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางลาวัลย์  คำตั๋น
 
593 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายศุภเดช  ฟักเขียว
2. เด็กชายอรรถนนท์  จำนงภักดิ์
3. เด็กชายโชคชัย  คำมาเร็ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวทิพย์วารี  นามสาร
 
594 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงฌาติกูน  ส่งสวัสดิ์เกียรติ
2. เด็กชายประภังกรณ์  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงพิชชาภา  นามตื้อ
 
1. นางสาวนัทธิณี   ดิบทิพย์
2. นางสาวชรินรัตน์  วงศ์มา
 
595 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญผล
2. เด็กชายประสิน  สมศรี
3. เด็กชายอภิวุฒิ  สมศรี
 
1. นางสาวสุทธี   เทพวงศ์
2. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
 
596 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายธันวา  คำอิ่น
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันธา
3. เด็กชายวริศ  จุมปาคำ
 
1. นางสายหยุด  ไชยปิน
2. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง
 
597 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อินทะจักร
2. เด็กชายชัยชนะ  ดีกึ่ง
3. เด็กชายภูวนัย  แก้วศรีใส
 
1. นางพิมพา  อดเหนียว
2. นางภัทรภร  รัตนชมภู
 
598 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ริยะนา
2. เด็กหญิงปุญญิสา  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงลักสิกา  เรือแก้ว
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวลักษิกา  ชุมภูอินทร์
 
599 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงธัญพร   บุญเนตร์
2. เด็กหญิงพากร  วงค์ไชย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวงเงิน
 
1. นางอรยา  ภาระจำ
2. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
 
600 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กชายนพธีรา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวิชญ์พล  การเร็ว
3. เด็กชายวิชญ์ภาส  การเร็ว
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาววิชุดา  เผ่าตัน
 
601 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกันยกร  ลำแก้ว
2. เด็กชายธีรเชษฐ์  สมเครือ
3. เด็กหญิงสุภานี  -
 
1. นางสาววรุณ  เกื้อกูล
2. นางสาววิรชา   อินทร์ตาวงค์
 
602 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อธิจิรกุล
2. เด็กหญิงณณินณัฐ  วังจิตต์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เปลวทอง
 
1. นางอัญชัญ  คำมาปัน
2. นางสาวจิราพร  สายปิน
 
603 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกชพร  สังข์สอาด
2. เด็กชายจตุรภัทร  ตันกูล
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ฟองจำ
 
1. นางนริชา  สำราญใจ
2. นางศรินทิพย์  ไชยเพ็ญ
 
604 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปูเมืองคำ
2. เด็กหญิงภัคไพลิน  ใจศรีธิ
3. เด็กชายภูวดล  ไชยเลิศ
 
1. นางจิตภรณ์ทศน์  ลือชา
 
605 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 8 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงชนัญธิชา   จอมแสง
2. เด็กหญิงปราณปรียา   ธุระพ่อค้า
3. เด็กหญิงฟ้ารฎา    ชำนาญชัย
 
1. นายทีปกร   เย็นจิต
2. นางสาวพจนีย์  เอกรัตน์
 
606 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงชวัลพร  เครือบุญมา
2. เด็กชายผดุงเดช  สมศรี
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สมศรี
 
1. นางสาวสุทธี  เทพวงศ์
2. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
 
607 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธนัญธิดา  เป็งบาง
 
1. นางปารวีย์  สุปันตา
 
608 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงนันทิพร  พิจิตร์
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
609 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายธนภัทร  บุญเรือง
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
610 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายจิรเดช  กีเรียง
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
611 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ทานะขันธ์
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
 
612 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยสุระ
 
1. นางรัชฎากร  ใจแก้ว
 
613 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงนันทิพร  พิจิตร์
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
614 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ประเสริฐนอก
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
615 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายธนโชติ   แสนสองเมือง
 
1. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
616 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงเพียงเพราะรัก  เรืองสันเทียะ
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
 
617 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายกฤตชัย  ขวัญใจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิงเมือง
 
618 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  หมั่นไร่
 
1. นางรำไพ  ร่องสุวรรณ
 
619 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอริสรา  กูลพรม
 
1. นางสาวพรจันทร์  ศรีบุญชู
 
620 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เงินสัจจา
 
1. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
 
621 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายอัครเดช   ผิวจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
622 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายยุติวิชญ์  นันต๊ะ
 
1. นางสุดาพร  แก้วเทพ
 
623 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธวัชชัย  ทะนายมา
2. เด็กหญิงสิริธร  นางาม
3. เด็กหญิงอัญญาณี  ฆารสิทธิ์
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
2. นางสาวปิยธิดา   นางาม
 
624 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงอรนันท์  ยี่นาง
2. เด็กหญิงอริสา   กาวิโสด
3. เด็กหญิงเกวลี   ใจปัน
 
1. นางสาวกรวรรณ  ภาชนนท์
2. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
625 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงปวิชญาดา  แก้วนา
2. เด็กชายพงษ์สิริ  เฉพาะธรรม
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
2. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
626 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจรัญญา  ทินวงษ์
2. เด็กชายปฏิพัทกรณ์  ไชยประเสริฐ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
2. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
627 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายทัตพงษ์  วงศ์ปัญญา
2. เด็กหญิงปัณณพร  สบายใจ
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
628 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปราศเปรื่อง
2. เด็กชายพักษณกรณ์  ผลประการ
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
2. นางปราณี  หาญจริง
 
629 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ทะลิ
2. เด็กชายภัทรชนน  อ่อนเพิ่มพูล
 
1. นางสาวศิรินยา  วงศ์ประสิทธิ์
 
630 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์   อินต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมพร   สีตื้อ
 
1. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
2. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
 
631 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายนราธิป  ชุมภู
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดำกลิ่น
 
1. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
2. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
632 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมศรี
2. เด็กชายปรวีร์  จิรายุภาพงศ์
 
1. นางศรีวัย  พิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
 
633 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายสิทธิโชค  กลางอินเดช
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
634 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ชนะธร
 
1. นางสาวอาทิตา  สมควร
 
635 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายภัทรชัย   ไชยสมบัติ
 
1. นายสมชาย  เรือนคำ
 
636 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  งานดี
 
1. นางฐิติภา  ธะนู
 
637 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายรุ่งภูมิ  บรรจง
 
1. นางสาวอัญชลี   อัศวจินดาพล
 
638 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายชิษณุพงค์  บัวสี
 
1. นางศิริวรรณ์  จั่นเพ็ชร์
 
639 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายธนภัทร   มุมวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา   ใจมิภักดิ์
 
640 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นายณัฐพงษ์  แปงคำเรือง
 
1. นางศิริวรรณ์  จั่นเพ็ชร์
 
641 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  ประเสริฐนอก
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
642 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายเครือชุ่ม
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
643 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายนคร  ใจอะกะ
 
1. นางมนันยา  รักษาวงศ์
 
644 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายอัครพล  ส่งศรี
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
645 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรเดช  ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
646 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  แซ่สง
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
 
647 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายศุภกร   ไล้พันธุ์
 
1. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
648 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กชายศิวัช  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวดวงกมล  อ้อยหวาน
 
649 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายวราภพ  สัตย์สม
 
1. นางสาวภาวิณี  ทินนา
 
650 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายไชนพัฒน์  ใจวรณ์
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
651 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. นายธีรวุฒิ  สระชมภู
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
652 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายดนุพล  จิตตะโน
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
653 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายวิชยุตม์  พรมวงษา
 
1. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
 
654 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
655 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายธนชิต  มาลัย
 
1. นายยงยศ  สุขเจริญ
 
656 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยลังกา
 
1. นายนันทพล  ฟูสีกุล
 
657 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสุมินตรา   นามจักร
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
658 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกุล  เรืองเดช
 
1. นางสาวธัญศิริ  มีทอง
 
659 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ก๋าจุม
 
1. นางสาวสุพรรณษา   นาจันทร์
 
660 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชยธร  สมเมือง
 
1. นางมนันยา  รักษาวงศ์
 
661 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงสุพิญชา  จิตรแม้น
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
662 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายปรมินทร์  ใจนันตา
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
663 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดำกลิ่น
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
664 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
665 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายวรโชติ  ปิงยศ
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
666 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศิริวัฒนกุล
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
667 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
668 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงณปภา  ธนวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทฉิม
 
669 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ทับทิมไทย
2. เด็กชายอภิโชติ   วันพรม
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
2. นางสาวกัญญาภัทร   ใฝ่ใจ
 
670 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายณัฐภัทร  หลักฐาน
2. เด็กชายภานุสรณ์  นางาม
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
671 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธีรชาติ   ฟุ้งเจริญไพศาล
2. เด็กชายนรวิชญ์   คำแปง
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
2. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
672 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายรัฐศักษ์  จินะอินทร์
2. เด็กหญิงเปรมศิริ  กระโพธิ์
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
2. นางภคพร  เพชรประดับ
 
673 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนกิจ  จำรัส
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มะลาต
 
1. นางสาวศิรินยา  วงศ์ประสิทธิ์
 
674 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายธวัชชัย  เลิศนาดี
2. เด็กชายบูรพา  คงพูล
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
2. นางปราณี  หาญจริง
 
675 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายณัฐกิตต์   เรืองจิตต์
2. เด็กชายสหรัฐ   สุขศรีราษฎร์
 
1. นายธวัชชัย  พินิจสุวรรณ
2. นางสาวกรวรรณ  ภาชนนท์
 
676 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายที่รัก  จักรแก้ว
2. นายภูรินทร์  หอมนาน
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
2. นางปราณี  หาญจริง
 
677 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. นายธีรวุฒิ  สระชมภู
2. นายนครินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นางอำพร  วงค์พรมมา
 
678 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวงศ์
2. เด็กชายเอกชัย  ใหญ่วงศ์
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
2. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
679 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายณัฏฐพล  แก้วก้อน
2. นายวัทธิกร  เมืองซื่อ
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
680 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายขจรยศ  แซ่จิ๋ว
2. เด็กชายพงศ์พรินทร์  อดกลั้น
3. เด็กชายมนชิต  หน่อแก้ว
 
1. นายเทวัญ  หาลือ
2. นายจรูญ  สันกว๊าน
 
681 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายชยางกรณ์    เพ็ชรคง
2. เด็กชายสรวิชญ์   ใจกว้าง
3. เด็กชายสิงห์พญา    ยังมั่ง
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางสุนีย์  พงษ์คำ
 
682 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นามปัญญา
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  ท่อนคำ
3. เด็กหญิงสุภาวิตา   แสนเขียว
 
1. นางกนิษฐา   กาจินา
2. นางสิริกาญจน์   กิตติกรวรชาติ
 
683 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายศักรินธร์  วันนา
2. เด็กชายอัคคเดช  กันคุ้ม
3. เด็กหญิงเพียงเพราะรัก  เรืองสันเทียะ
 
1. นางสุดา  อนุวงศ์
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
684 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายจักริน  ทะนุ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คำดี
3. เด็กชายณัชพล  บุญมา
 
1. นางวรรณา  ศิริพันธุ์
2. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
685 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  ลัดดาวงค์
2. เด็กชายณัฐพล  หอมหวาน
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  เวียงวงศ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อวดเขต
2. นางสาวช่อผกา  ทองกาลี