สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมรแสง  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวฟองจันทร์  อิ่นติ๊บ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงธัญพร  แซ่เติน
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปาลิตา  สินธุชลไพศาล
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอัมพร  ภูผากัมปนาท
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงมุทิตา  บุปผาลา
 
1. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นายธีรพงษ์  ยิ้มเกิด
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงสุภาพร  วังมนตรี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมศรี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงวิไลพร  มหายศ
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงพิสินี  แซ่ท้าว
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  นูนพนัสสัก
 
1. นางสาวดวงมาณี  บุญวัน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ชนาเนตร์
 
1. นางหฤทัย  อุนจะนำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาจอหอ
 
1. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กหญิงปภัษสร  เสมอเชื้อ
 
1. นางสาวสุวิภา  ใจกล้า
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงเกศิณี   บุญพอ
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
 
1. นางดวงแข  อุ่นทา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอรวรา  ช่างหล่อ
 
1. นางสาวบุญรัตน์  ลำภาศาล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงสุทธอร  ยามี
 
1. นางกัลยา  เขื่อนแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายกันต์พงศ์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายไชยอนันต์  ชำนาญยา
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  มหายศ
 
1. นางสาวนริสา  กัลยา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  สุ่ยวงษ์
 
1. นางวิไลพร  โอฐเจริญชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพรรทิภา  ไชยวรรณ์
 
1. นางศรศรี  บุราณรมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสนปันเจียง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  สุยะตะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  วอเพชร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมเครือ
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ยารังษี
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาฟู
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเรือง
 
1. นายสุขสันต์   เทพสืบ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไซเหยียน
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยสาร
 
1. นางพงษ์มิตร  หวานเสียง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายกฤตภาส   อภิวงศ์
 
1. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัทธา  วันมหาชัย
 
1. นายหัสพงศ์  อินทร์ไชย
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงทักษวดี  เสาร์อิน
 
1. นางสาววีรพัฒน์  จันต๊ะปัญญา
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวอริยา  วงค์ษารัตน์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายพงศกร  ศรีนวล
 
1. นายสังวร  จันทร
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่จู
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ชุมภู
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงสิริกร  โพนแก่น
 
1. นางสาวอัญชนก  อินถา
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณรินทิพย์  จันทะวัง
 
1. นางเนตรนภา   โกสม
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเอกเดชา  พลเมืองดี
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นาคทัต
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาฟู
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กชายสุทธิมนต์  เดชชัย
 
1. นายสังวร  จันทร
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
 
1. นางอิงออน   กาวี
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายสรยุทธ  ฝาระมี
 
1. นางจินตนา  กัลยา
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่แจ๋ว
 
1. นางสาวอภิญญา  เหมาชิติ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงณัฐฌนันท์  ทุวิลา
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
 
1. นางอัญชลาภรณ์  เขียวมัง
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราวิชญ์  วรรณคำ
 
1. นายจตุรภัทร  คำรศ
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงวนิดา  ใจเย็น
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงนิยตา  เมืองอินทร์
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุทัศนี  ใจยะเลิศ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุทัศนี  ใจยเลิศ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุตตะลี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายดนุพงษ์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวาสนา  ธิอินทร์โต
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางสาวณัฐวรรณดา  ขำละม้าย
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายวิทวัสชัย  กันทะยา
2. เด็กชายอัครเดช  เครือธิ
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงค์