สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   กฐินเทศ
 
1. นางจตุพร  ขัดทะเสมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ชื่นจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  ตาสาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณิชกมล  ตั๋นคำแดง
 
1. นางสาคร  ทิพย์เมืองพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  สุขเกษม
 
1. นางวิไลพร  โอฐเจริญชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงวิรากร  เมืองงาม
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิรัชฎาภรณ์  หมั่นไร่
 
1. นางพัชรินทร์  ทะปน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงพรรณวิศา  เผ่ากันทะ
 
1. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุภัทฌา  ตันกูล
 
1. นางพสชณันท์  ณ น่าน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธัญธร  ปาเอื้อม
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงค์หาญ
 
1. นางประทุม  ฟองอินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์ทะระ
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศิรินลักษณ์   อะเวลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เสมอเชื้อ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงพิชรา  สมศรี
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงปภาดา  ดูใจ๋
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงเข็มมิกส์การ์  สุริยะเหล็ก
 
1. นางวัฒนา  เครือจักร
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงนภัสสร   ใฝ่ใจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิงเมือง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงมนัชญา  ชาบา
 
1. นางสาววาสนา  กองคำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วแปง
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ยั่งยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเดโช  ปัญญะสังข์
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ก๋าใจ
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิศสุกใส
 
1. นางพสชณันท์  ณ น่าน
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานใจ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. นางสาวปภาวรินทร์  พรมวงค์
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพรศิริ  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นางจันทร์สม  นันทาทอง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเลิศ
 
1. นางจิราพร  คำสมุทร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วงศ์แพทย์
 
1. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ราชเนตร์
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงแพรววนิด  ปรีดีสุขสันต์
 
1. นางกัลยา  จำรัส
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัทธา  วันมหาชัย
 
1. นางณัฏฐ์ฐิฏา  สุวรรณเลิศ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวธิตา  วงษ์แพทย์
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงมนัญชยา  สมจิตต์
 
1. นายสรรชัย  ธิวงษา
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ธรรมชมพูเลิศ
2. เด็กชายณภัทร  จันทร์แก้ว
 
1. นายทวีทรัพย์  ยอดเมือง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงศศินิภา  ครองวงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วเสนา
 
1. นางสาวพัทยา   พิทักษ์โพธิ์ทอง
2. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  เรืองยศ
2. เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ
 
1. นางอำไพร  วิเศษนอก
2. นางสาวมินตรา  อินตีะไชย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ปิงเมือง
2. เด็กหญิงธนพร   ก๋าลือ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวญาณภัทร  พรมเสน
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกนกพร   อนุวงค์
2. เด็กหญิงมัลลิษา   รื่นอารมย์
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทชัย
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เฉพาะธรรม
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายณัฐนันท์   คำแผลง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จำนงรักษ์
2. เด็กหญิงนภสร  ศิริสวน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกิติพงษ์  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
2. เด็กหญิงปุณยนุช  คะสีทอง
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  วรรณปานไพร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ใจมั่น
 
1. นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน
2. นางรุจิรดา  ใจยะสุข
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุพรรณนอก
2. เด็กหญิงภัทสิตา  ธะนู
 
1. นางสาวกัญญาวีย์  อยู่ดี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจักริน  ตระกลนิรัติศัย
2. เด็กหญิงพุทธิชา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายนราชิษณ์  คงคำแหง
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  โวลิลำ
 
1. นางสุทธดา  เกตุมุณีแก้ว
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ขยันขาย
2. เด็กชายสุริยนต์  ธะนู
 
1. นางณัฏฐ์ฐิฏา  สุวรรณเลิศ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงนภัสกร  โสภา
2. เด็กชายบรรณสรณ์  สารทอง
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชนะ  ธิใจ
2. เด็กชายปัญจพล  บุญเย็น
 
1. นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน
2. นางรุจิรดา  ใจยะสุข
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ล้อมเขตต์
2. เด็กหญิงฉัตรฎา  ดวงทิพย์
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงญาดา  เจงเฮง
2. เด็กหญิงอนัญญา  พงศ์ศรีมาศ
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
2. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เรือนแพง
2. เด็กชายศิวกร  นรทัด
 
1. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
2. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีปิยวโรดม
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอรวรา  ช่างหล่อ
 
1. นางสาวบุญรัตน์  สำภาศาล
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงนริสรา  ธิขาว
 
1. นางธัญญาภรณ์  เครือคำ
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  พรมสิทธิ์
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุทธินันท์  ตุ้ยคำ
 
1. นายจำนงค์  ดวงแก้ว
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายสุุริยา   คะนะมะ
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายสิรวิชญ์   ใจเมือง
 
1. นางสาววรรณนิภา   สันภูวัน
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์   จุฑาวิชิตชัย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   แก้วจันทร์
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปวิชญา  กิตติฐานันท์
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  แซ่ท้าว
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นายจำรัส  เขียวงาม
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายทินภัทร  ไคร้งาม
2. เด็กชายนิธิทร  ปิงดอย
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  บุญนาวา
2. นางวนิษา  สายหยุด
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เครือศรี
2. เด็กหญิงวสิพร  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวอรณีย์  สีโลปา
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภวิศ  บัณฑะวงศ์
2. เด็กหญิงศุทรา  นิมมานพิภักดิ์
 
1. นางอรวรรณ  ราชเนตร์
2. นางพานิช  สุวรรณ
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายพีระพล   อุตตะมะ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   มังษา
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาบาง
2. เด็กชายคมเพชร  ตุ้ยคำ
 
1. นางจิตตราภรณ์  ตันกูล
2. นางสาวอนงค์พร  วีจันทร์
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญยิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  ตั้งตัว
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
2. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธุ์
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวบุษราคัม  อ้อยหวาน
2. นางสาววรางคณา  ทำเคลื่อน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  พุทธารักษ์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายสิทธินันท์   ตันกูล
 
1. นางกรรณิกา  อินเป็ง
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์   พงค์ศรี
 
1. นายพีระพงษ์   เครื่องสนุก
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญจะ
 
1. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชิษณุชา  สนิทกุล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มหาวงศนันท์
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงอุมาพร  ฟองจำ
 
1. นางสาวชนัญทิตา  กันทะวงศ์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายศรายุทธ  ซาววงค์
 
1. นางสาวภาสินี  ธิศรี
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายคมสันต์  หมื่อแล
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงพรรณภา   ดูการดี
 
1. นางสาวชนัญทิตา   กันทะวงศ์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายวชิรญาณ   นันตา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีโคกกวาด
 
1. นางอรณีย์  สีโลปา
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายแทนคุณ  พุทธสอน
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธินันชา  เรียนวัน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองคำ
2. เด็กชายนฤสรณ์  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงภิมลวรรณ  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวธณิฎฐา  อาษานอก
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เรือนคำ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฐานพานิช
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดุเหว่า
 
1. นางสาวรัชนก  ครุธช่างทอง
2. นางสาวพัชริญา    เปี้ยสุริยา
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกำชัย  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงยุวดี  ดวงสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวิมล  อารมย์สวะ
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายนเรศ  ก๋าใจ
2. เด็กชายภานุทัศน์  น๊ะตา
 
1. นายสมชาย  สายทิ
2. นางสาววัชรีย์รัชญ์  นาจันทร์
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงวาสนา  ติ๊บบุญเรือง
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วตา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ไชยบาล
2. นางสาวกรวรรณ   ภาชนนท์
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูริฉัตร  เชื้อชัย
2. เด็กชายอัครภูมิ  เสรเมธากุล
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายภูมิพงศ์  รัศมี
2. เด็กชายรัชพล   มีเชื้อ
 
1. นายอมร   เสียงใส
2. นายณัฐนนท์   เสาร์จันทร์
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุธรณ์
2. เด็กชายภูธเรศ  ทาจินะ
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
2. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายคเณศวิชย์  สุยะราช
2. เด็กชายพฤติพงค์  นันต๊ะ
 
1. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายมงคล  แซ่เล้า
2. เด็กชายสา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายธนวัฒน์  ต๊ะติ๊บ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินต๊ะสุวรรณ
 
1. นางลัดดา  ชูมนตรี
2. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เครือธิ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  จำรัส
 
1. นางสุพัตรา  วิรัตน์เกษม
2. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายชิตะวัน  อินทรีย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ลกโกโล
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวจิราพร  เรือนกูล
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปิยชนม์   ใจยืน
2. เด็กชายศุภกิตติ์   สุวลัย
 
1. นายอมร   เสียงใส
2. นายณัฐนนท์   เสาร์จันทร์
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชยธร  สมเมือง
2. เด็กชายสุริยนต์  ธะนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทวี
2. นายหัสพงศ์  อินทร์ไชย
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.12 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายจักรภัทร  ทาจินะ
2. เด็กชายอัฐพัสชัย  ทาจินะ
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
2. นางวรสิริ  อักษรศิริ
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.12 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายจิรายุ  ชุ่มมงคล
2. เด็กชายนภัส  สุกฤตยา
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.12 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายวีรภาพ  เสนาวงศ์
2. นายศรัณย์  ภูกระเณร
 
1. นายธีรวัฒน์  เตชา
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.12 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายสัณหเจต  ตั้งจิตติวัฒนา
2. เด็กชายเกรียงไกร  รัศมีพรม
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.12 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์จุมปู
2. เด็กชายธนะชัย  เทียมจักษ์
 
1. นางสาวโสรยา  ศักดิ์ดาจารุวัฒน์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.12 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายสหัชฤทธิ์  พรมเสน
2. เด็กชายอนันตชัย  ป้องม่วง
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายปรัชญา  บุญเรือง
2. นายวิทวัส  ปัญญา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หงษ์หิน
2. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. นางสาวกมลลักษณ์   ปรีจันทร์
2. เด็กชายศรายุทธ   ปิยะดิษฐ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกรรชัย   อิ่นคำ
2. เด็กชายปิติศักดิ์   หาญฤทธิกิจกุล
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นายศรีศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ป๋า
2. เด็กชายกิิตติพงษ์  พิศจารย์
3. เด็กชายปุณพจน์  ศรีสง่า
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
2. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เผ่าดี
2. เด็กหญิงปุณิการ์  เผ่าดี
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  ใจวงค์
 
1. นางรัตติกาล  มูลน้อย
2. นางโฉมยง  อินต๊ะสุวรรณ
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนัฐชานันท์  กรีธพัฒน์
2. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แซ่เติ๋น
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางดวงดาว  ธรรมสอน
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชญาดา  ใจมั่น
2. เด็กชายธรรมปพน  อิ่มจำลอง
3. เด็กชายอภินันท์  แสงเมือง
 
1. นางสาวกมลชนก  หล้าแก้ว
2. นางสาวช่อทิพย์  อุทธโยธา
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กชายชนาวิทย์  อุทวัง
2. เด็กหญิงพิชญดา   แก้วก้อน
3. เด็กหญิงวริศรา    ตามไป
 
1. นางสาวดวงกมล   อ้อยหวาน
2. นางสาวเยาวลักษณ์   มะลิวงค์
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงศิริกานต์  สีดาจันทร์
2. เด็กหญิงหทัยกานต์  นันตา
3. เด็กหญิงอารดา  หายโศรก
 
1. นางสาวนุชจรีย์  นามสาม
2. นางสาวอัญชิษฐา  นันตา
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ธุวะคำ
2. เด็กหญิงลัคนา  วงศ์ไชย
3. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นสม
 
1. นางฤทัยรัตร  บุญประสิทธิ์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กหญิงผกามาศ  ชุมพูอินตา
2. เด็กชายเกษม  ทาสา
3. เด็กชายเอกรินทร์  โคจรานนท์
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันเรือง
2. นางสาวนิภาธร  ปัญญาโน
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกฤตพจน์  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กชายจักรภัทร   นาวา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฟาง
4. เด็กชายนรินทร์ฤทธิ์  มีทรัพย์
5. เด็กชายภาคภูมิ  ฤาชา
 
1. นางคนึงนิจ  ทวีคำ
2. นางสาวพัชรี  วังเสาร์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงปวีณา  สารวงค์
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน   จิตต์นันท์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุริยัง
4. เด็กหญิงสโรชา  ปิงเมือง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุริยัง
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไชยยา
2. เด็กชายชานนท์  ละอองศรี
3. เด็กหญิงนราพร  เสมอใจ
4. เด็กชายศุภกร  ชาญประเสริฐ
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  ติรักษา
 
1. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
2. นางลลิศตา  มีสุข
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  สุริยะวงค์
2. เด็กหญิงวรัทยา  นันตา
3. เด็กหญิงศรินทรา  สมจิตต์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  นามสาม
5. เด็กหญิงสุพิชญา  กาคำ
 
1. นางลำดวน  ปิงยศ
2. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงสมฤดี  ไชยมงคล
 
1. นางจรัญญา  ขันกฤษณ์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจสืบ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ชมภู
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายชานนท์   เจนใจ
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชื่นจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  ตาสาย
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ขวัญธนธีระวุฒิ
2. เด็กชายวีระพงศ์   ขวัญธนธีระวุฒิ
 
1. นายจิตติพงษ์  สุขใจ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายฐิรรัฐ  วงษ์ตระกูลโลหะ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ไชยวัง
 
1. นางวิมลพร   ภาระจริง
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกฤษติณากร  สมศรี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หนูคง
 
1. พระชณิตว์มาส  ชวนปญฺโญ
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เยาว์ธานี
2. เด็กชายธณัชธรณ์  ธุระการ
 
1. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
2. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายปิยภัทร  อินต๊ะมอย
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  ชวนคิด
 
1. นางสาวธัญญาศิริ  หอมนาน
2. นางวริษา  ยังรอด
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นวงศ์
2. เด็กชายสุริยนต์  ธะนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทวี
2. นายหัสพงศ์  อินทร์ไชย
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พยามะโน
2. เด็กชายนันท์ธวัฒน์  จันทร์มีเทศ
 
1. นายธรรศ  ชัยศร
2. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วุฒิศรี
2. เด็กหญิงจีตภา  นาสินพร้อม
3. เด็กหญิงชนิสรา  นามวงค์
4. เด็กหญิงชัชภารี  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงทัตษร  ต๊ะวงค์
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนกิจ
7. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชูเกิด
8. เด็กหญิงวรกาญจน์  อินต๊ะสาร
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ประดิษฐ์
10. เด็กหญิงศุภิสรา  เลิศคำ
 
1. นายทวี  หวานเสียง
2. นางสาวศิริพร  เมืองมูล
3. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประทุมมา
2. เด็กหญิงปิยพร  อุจินา
3. เด็กหญิงวณัฎชยา  ชัยวร
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นันถา
5. เด็กหญิงวิรัญญา   ประสิทธิ์นุ้ย
6. เด็กหญิงศศิธร   ยะภักดี
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยวร
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพรม
9. เด็กหญิงิอิงละออง  บุญยืน
10. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  มูลเทศ
 
1. นางสาววไลลักษณ์  นามวงค์
2. นางสาวจีระภา  พระวิสัตย์
3. นางสาวฟองจันทร์  อิ่นติ๊บ
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาฟู
2. เด็กหญิงศุภนัฐ  สุทธวงค์
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ส่งแจ้ง
2. เด็กชายบุรฉัตร  มิตรวงค์
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภูสีดิน
2. เด็กหญิงอภิญญา   คำศรีนวล
 
1. นางวิไลพร   เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา   ดำรงวิริยะนุภาพ
 
141 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชัญญาภัทร  ขาวพราย
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  หมดกรรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พิทักษ์ชาตินนท์
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายประกาศิต  ดวงแก้วพนาไพร
2. เด็กชายรัชพล  อาณาพนาเวศน์
 
1. นายบรรจง  ภิญโญ
 
143 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นางสาวพรรณภา  ดูการดี
2. เด็กหญิงวริษา  ก้อนคำ
 
1. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
2. นางสาวนฤมล  คำมา
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมศรี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สมศรี
 
 
145 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนาณัฐ  เชิดฉาย
2. เด็กชายสรรพสิริ  ไชยเลิศ
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
2. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมา
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
2. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
147 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงวรารัตน์   วิจิตร
2. นายอานนท์   ขันทะรักษ์
 
1. นายศุภชัย   พรหมสอน
2. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงสโรชินี  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำปันพรม
 
1. นายชูเกียรติ  เรือนกูล
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
149 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายธาวิน  วงค์วรรณ์
2. เด็กชายวันทูน  ไทยใหญ่
 
1. นายพิทักษ์  นามวงศ์
2. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
150 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชัยอนันต์  จันวันใจ
2. เด็กชายอภิชาติ  เมืองคำ
 
1. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
2. นางนิวรรณ  มูลสาร
 
151 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายอดิศร  สงศิลาวัต
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นายกิจจา  จาวรรณกาศ
2. นางสาวนัยนา  ยะกาศ
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นามปัญญา
2. เด็กหญิงรุจรดา   อุตะมะ
 
1. นายจรรยา   แก้วบุญเรือง
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชนนัช  จินะวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พลเพ็ง
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกุลชาติ  เต็มอุ่น
2. นายชัชพล   คำดี
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
2. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายฑิพฆเณศ  สุขสุนัย
2. เด็กชายดนัย  สูนแก้ว
 
1. นายประชา  หาญจริง
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจวัง
2. เด็กหญิงมยุรี  อยู่คง
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายธนัยนันท์  รอดเหลือจาด
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ิอินต๊ะสาร
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสุธินี  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญชื่น
 
1. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงศรัญญา  สุยะ
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงอรนภา  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ใจคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงเกตสิรี  ส่งศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุยะหลาน
 
1. นางภัณฑิรา  นามวงศ์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงค์ไชย
 
1. นางสาวจตุพร  สิงห์แก้ว
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงอภิสรา  รัศมี
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายจิรดนัย  ใจจุมปู
 
1. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทาติ๊บ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบงกช  ศรีวิรัตน์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  วุฒิสันต์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจินตนา  กันทา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายอภิวรรธน์  สมศรี
 
1. นายกฤษณพล  สมศรี
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐพล  ป๊อกบุญเรือง
 
1. นางศศิร์อร  ธนัตถ์ภวานนท์
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายธนาภัฏ  งามจิตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปาลิตา   เย็นวงค์
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงพิมขวัญ  ขันทะษา
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญชื่น
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงปาลิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพัฒน์   สายปิง
2. เด็กหญิงมาริ   โอโทมารุ
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
2. นายทีปกร  เย็นจิต
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. นายชาคริต  แซ่ท่อ
2. เด็กหญิงปลายฝน  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงดวงใจ  แซ่มี
2. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
 
1. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
2. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายเจษฎา  ปั๋นเกี๋ยง
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายปัญจพล  บุญเย็น
 
1. นายฐิติชญา  ทวีใบชา
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทาจินะ
 
1. นายวรพล  อุ่นทะวารี
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เทพสืบ
 
1. นางตรีรัตน์  แก้วมูลคำ
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกรรชัย  อิ่นคำ
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สุรินแก้ว
2. เด็กหญิงศุภกานต์  เมืองมาคำ
3. เด็กชายสิทธินัย  โชคเลย
 
1. นางสาวประทุมภรณ์  ใจบุญ
2. นางสาวชฎาธาร  จันนา
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เผ่าก๋า
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สันศรีเมือง
3. เด็กชายสุพศิน  ไชยพนัส
 
1. นางธนพร  รัศมี
2. นางสาวประภัสสร  คุณแล
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายจิรายุทธ  เขื่อนเก้า
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สบบง
3. เด็กหญิงมัณฑิตา  รังสิมา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกัญ์ญพัฒน์  สูตรเลข
2. เด็กชายธนภัทร  สุภาวะ
3. เด็กชายธนันชัย  ไชยสาร
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายสุริยา  อิมะนันท์
 
1. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนำทัพ  นางาม
 
1. นางจรรยา  สุขดี
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายภราดร  ดาวเดือน
 
1. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   ไชยสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  พุทธสอน
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายมิ่งกมล  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทาใจ
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายวรภพ  สิมพระจันทร์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนาณัฐ  เชิดฉาย
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายกัปนาท  แก้วเทพ
 
1. นายสายยนต์  บุญเรือง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กาศคำสุข
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  อุดตรี
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  สอนไชยา
 
1. นายพรณรงค์  แท่งเงิน
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เยาว์เต่า
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีบัวบาน
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  ศิริยศ
 
1. นางสาววรัญญา  พยัคฆันตร์
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  เมืองพรม
 
1. นางยิ่งลักษณ์  เดชะบุญ
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอนุตตรี  โลราช
 
1. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวละออ  ถนัดเลื่อย
 
1. นายกิตติภณ  อินตานันท์
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพย์ยอดศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กชายนวชล  ชื่นอ่อน
 
1. นางบวร  เดชพิชัย
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายอรรถนนท์  คนหาญ
 
1. นางธนพร  รัศมี
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์วารี
 
1. นายอนวัช  ออประยูร
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายธนา  ร้องสาคร
 
1. นายกิตติภณ  อินตานันท์
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพลนชัย  ศรีมากรณ์
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายทิ
 
1. นายชิษณุพงษ์  ทาสิทธิ์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธีรกานต์  ทนทาน
 
1. นายอนวัช  ออประยูร
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงวริศรา  นันธิเสน
 
1. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงเกศวรินทร์  ชาวบ้านช่อง
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ถาเขียว
 
1. นางสาวแสงเวียน  ผลเจริญ
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงดาริกา  โกศลจิตร
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  ทาคำ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กชายธนภัทร  กวางทอง
 
1. นางประเทืองศรี  กันตา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  คล่องกระแสสินธุ์
 
1. นางสาวเบญญาภา  แรกข้าว
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายวุฒิคุณ  มหามิตร
 
1. นางสาวกชมล  บัวนาค
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายธนวิชญ์  วงค์สม
 
1. นายคชา  อ่องคำ
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ใจวรณ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิวัฒนเดชา
 
1. นางสาวอารีย์ญา  ทิมมณฑา
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธิศรี
 
1. นางสาวจริญญา   ศิริคำฟู
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญจะ
 
1. นางอภิญญา  เดชพิชัย
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายอนุพงศ์  หมื่นยา
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยางกูร  ศรีสำราญ
 
1. นางสาววันทนา  หวานเสียง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายสุวพิชญ์  สิงพิลา
 
1. นางขวัญฤทัย   ใจชุ่ม
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงพีชญา  จันต๊ะหอม
 
1. นางสาววิชชุดา   เจนใจ
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พลูแก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงอารยา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงวรรณพร  เมืองพรม
 
1. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมนา
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทาสิทธิ์
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงสิริวดี  สุวรรณละมัย
 
1. นางสาวกัญญ์วิสาข์  คำเรืองศรี
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกฤชอร   เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวณัฐธิดา   เผ่าปัญญา
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา  ฤทธิ์แผลง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สุจริต
 
1. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  กาวี
 
1. นางวรัชยา  พุทธสอน
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงศิริพร  เผ่าตุ่น
 
1. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายนิธิพล  ไผ่งาม
 
1. นางพรทิวา  เตชา
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  อริยา
 
1. นางสาวชนิกานต์  หินมาลัย
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงอนงนาฎ  จันทร์เอ้ย
 
1. นางสาวณภัทร  คำเด่นเหล็ก
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลือเมือง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วรักษา
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  สมศรี
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ยอดเจริญ
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  บุญเกิด
 
1. นางวิลาวรรณ  ศีติสาร
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายอัศวิน   เพิกชัยภูมิ
 
1. นางสาวณัฐชยา   สุริยะ
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายธนากร  พูนกอก
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงสุดาสิริ  แตงอ่อน
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กชายศิวัช  ฝึกฝน
2. เด็กชายไวภพ  ยามี
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
2. นายพิทักษ์  นามวงศ์
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายชีวานน  ชมภู
2. เด็กหญิงณิชากานต์  แซ่เติ๋น
 
1. นางฌัลลิกา  แข่งขัน
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขบวนกล้า
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สมศรี
 
1. นางพรทิวา  เตชา
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทิศสุกใส
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นวงศ์
 
1. นางณัชรินทร์  นำแก้ว
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกนกพร   ธนาดำรงศักดิ
2. เด็กหญิงรัชดาพร   ธาราเพชร
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
2. นางบุษบา  ชอบจิตต์
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวนาค
2. เด็กชายสรยุทธ  ฝาระมี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
2. นางอำพร  วงค์พรมมา
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปาลิตา   เย็นวงค์
2. เด็กหญิงพิสินี   แซ่ท้าว
 
1. นางฌัลลิกา  แข่งขัน
2. นางสาวจุติพร  วรรณพรม
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายธนา  อ้นเงิน
2. เด็กชายประสิทธิ์ศักดิื์  คล้ายอุบล
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา​  คำวัง
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุนันทา  วงศดวงใสย์
2. นางสาววรกานต์  บัวเย็น
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงธันยากร  ท่อนคำ
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ภิมุข
3. เด็กชายพิชญุฒม์  วงค์เครือใจ
4. เด็กชายวรวิทย์   ท่อนคำ
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ชูสุข
6. เด็กชายวีรวิทย์  วันโท
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
2. นายกฤษณะ  เมืองมา
3. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายนธีภัทร  ถนัดเลื่อย
2. เด็กชายพิชญุตม์  อ้อยหวาน
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ครองไชย
4. เด็กชายพีรพัฒน์  หมั่นไร่
5. เด็กหญิงสุภัสสร  เดินแปง
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำใบ
 
1. นางอัจฉราวรรณ  ธุวะคำ
2. นางสายพิณ  แสงแก้ว
3. นายอนุชา  ขุนอ้อย
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.3 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงจริยาพร  เมืองมา
3. เด็กหญิงนิภาพร  เพชรสุพรรณ
4. เด็กหญิงวรณัน  เชื้อดี
5. เด็กหญิงวรรวิภา  ศรีเมือง
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุญเรือง
3. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ปกคลุม
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คนสม
3. เด็กชายธนกฤต  คล้ายละมั้ง
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยพนัส
6. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายสะอาด  ทนทาน
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   สืบสาย
3. เด็กหญิงวริษฎา  รับงาน
4. เด็กหญิงศาสินี  ภูแซมศรี
5. เด็กชายศุภกร  ชาวน่าน
6. เด็กหญิงสุณิสา  สวยสด
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
2. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญใจ 1. นายจีราวัตร  ธิติศิรกุล
2. นายชวิศ  แซ่เติ๋น
3. นายธิบดินทร์  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงพรพรรณ  แซ่เติ๋น
5. เด็กชายพิชัย  แซ่หยี่
6. เด็กชายพิเชษฐ  ภักดีจีรากาล
7. เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เติ๋น
8. เด็กหญิงสุจารี  แซ่หยี
 
1. นายพรพิชิต  ฟองสนิท
2. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
3. นางศศิร์ธัญ  สารสา
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ์  จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่ากันทะ
 
1. นางสาวอรนงค์  วงค์ปัญญา
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงมนตกานต์  เจนใจ
2. เด็กหญิงวรนัน  วิชา
3. เด็กหญิงวริศรา  ผัดวงค์
 
1. นางกัลยา  จำรัส
2. นางหฤหัย  อุนจะนำ
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนาณัติ  ทะนันไชย
2. เด็กหญิงภัชชนก  สุชาสกุล
 
1. นางรภัทภร  น่วมศิริ
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกันตภณ  อมรใฝ่พิมล
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ยั่งยืน
 
1. นางธนพร  รัศมี
2. นางสาวประภัสสร  คุณแล
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงคำเอ้ง  ไชยเหยียน
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  เผ่าอ้าย
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายจาตุรงค์  ก๋าอินตา
2. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์นา
 
1. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
2. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เมฆสุวรรณณ์
2. เด็กชายแจ็กกี้กอกเฮง  ตัน
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางวิมลพร   ภาระจริง
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงจันทร์ผ่อง   ไซเหยียน
2. เด็กชายฐาปนพงศ์   สุขมาก
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอำไพ   ใจกว้าง
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิมแปง
2. เด็กชายพฤษธวัช  กุมหาชัย
 
1. นายเอกนรินทร์  พรมแปง
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เรือนสอน
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์  โขสันเทียะ
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางวิมลพร   ภาระจริง
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 1. เด็กชายจิณณะ  ใหม่คำ
2. เด็กชายปัญณธร  ศิริอำมาต
 
1. นางสาวธัญศิริ  มีทอง
2. นางสาวรจนา  นรทัด
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายศุภชัย  หงษ์หิน
2. เด็กชายอธิป  อ้อยหวาน
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายณัฐพร  ชัยยะ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุยะ
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  ศรีใจ
 
1. นายเทวัญ  หาลือ
2. นางมยุรี  ทะระมา
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายอชิรวิทย์  พรหมเผ่า
2. เด็กชายอดิศร  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงอรนรินทร์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เงินสม
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นามวงค์
2. เด็กหญิงพลอยนารี  ป้องบ้านเรือ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  นามปน
5. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงค์
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิวัฒนเดชา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
2. นางสาวอารีย์ญา  ทิมมณฑา
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฐรมย์  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ทายอด
4. เด็กหญิงปรียานันท์  ราชคม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ใจปัญญา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ปัญญารัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  อินต๊ะปัญญา
2. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
3. นางอภิญญา  เดชพิชัย
 
287 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  อ่องคำ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  งามดี
3. เด็กหญิงณฐิกา  จอมภา
 
1. นางวัลภา  ยอดมิ่ง
2. นางวันเพ็ญ  ม่านมุงศิลป์
 
288 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงธนัชญา  เก่งการ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  เสาะแสวง
3. เด็กชายภูวนนท์  มูลตรีภักดี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   วังหม้อ
2. นางละเอียด  ขวัญตน
 
289 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายจารุวิทย์   พุทธโธ
2. เด็กหญิงณัฎฐินี   เวียงลอ
3. เด็กชายปรีชากร   ปิงยศ
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ห่วงศร
2. นางละไม   พุทธวงค์
 
290 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายนันทพงษ์  ไชยวัง
2. เด็กหญิงอติสา  คำหมู่
3. เด็กหญิงเกศินี  แสนบรรดิษฐ์
 
1. นางนาตยา  ต่อเชื้อ
2. นางสาวนฤมล  เมืองมูล
 
291 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยคำมี
2. เด็กชายนนทกร   พันธ์ผล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีหาตา
 
1. นางนริชา  สำราญใจ
2. นางศรินทิพย์  ไชยเพ็ญ
 
292 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิดา  รูปคม
2. เด็กหญิงรุจาภา  เผื่อนคำ
3. เด็กชายวีรภัทร  อินต๊ะวิชา
 
1. นางสาวกวิตา  กตะศิลา
2. นางสาวกฤษณา  บัวเนียม
 
293 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายพิชญะ  ไชยลังกา
2. เด็กหญิงอัญญรินย์  ป้องม่วง
3. เด็กชายเกียรติวัชร   แพทย์รัตน์
 
1. นางจิราพร  อธิเสนะ
 
294 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วันนา
2. เด็กชายนิชนันท์  ก้อนคำ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อินทนน
 
1. นางอรยา  ภาระจำ
2. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
 
295 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายคฌากร  เมฆสุวรรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรแปง
3. เด็กหญิงศิริพิกุล  นามเมือง
 
1. นางละเอียด  ขวัญตน
2. นางสาวจุฑารัตน์   วังหม้อ
 
296 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กันธะยศ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีคำ
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เข็มพล
 
1. นางอัมพิกา  พุทธสอน
2. นางสาวจันทร์จิรา  ธรรมขัน
 
297 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงญาณิศา  กอแก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อามาตสมบัติ
3. เด็กหญิงมุกดา  สุวรรณเวียง
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
2. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
298 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กชายตะวัน   อังคะฮาด
2. เด็กชายธนชาติ   มานัสสา
3. เด็กหญิงนฤมล  ศรีวิเรือน
 
1. นางวันจันทร์   กาโน
2. นางสาวพัชรินทร์   ถิ่นลำปาง
 
299 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายศราวุธ  กุลโยธา
 
1. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
300 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสาวินี  บุตรหนองแวง
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
301 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสโรชา   แก้วมาลา
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
302 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงบุญสิตา  อ้อยหวาน
 
1. นางศิริวรรณ์  จั่นเพ็ชร์
 
303 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กหญิงปณิตา  บุญยะหยี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  พุทธสอน
 
304 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกุนฑี  ครุฑไทย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อินสุวรรณ์
 
305 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายนภดล  สุภาไผ่
 
1. นางสาวยุพิน  ทรงยศ
 
306 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชนะภัย
 
1. นางลลิศตา  มีสุข
 
307 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายฉัตรมงคล  ใจยาว
 
1. นางสาวปิยธิดา   นางาม
 
308 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วอแพง
 
1. นางสาวพรจันทร์  ศรีบุญชู
 
309 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ปาสาวัน
 
1. นางสาวสุพิชญา  จิตชู
 
310 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัฐชานนท์  รำไพ
 
1. นางวิไลรัตน์  เฉพาะธรรม
 
311 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 1. เด็กชายพิทวัส  ปิ่นกา
 
1. นางสาวผุสดี  คำมี
 
312 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายศักรินทร์  บุญเรือง
2. เด็กชายสิทธิโชค  สอนสิทธิ์
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางฐิติภา  ธะนู
 
313 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายธันวา  ค้าสม
2. เด็กชายวุฒิไกร  ศิลามูล
 
1. นายคชา  อ่องคำ
2. นางสาวศิรินันท์   ลินดา
 
314 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโรจน์วัฒนา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  โลจันทร์ติ๊
 
1. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
2. นางสาวมณฑิรา  คำยืน
 
315 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายนวคุณ  ไชยมงคล
2. เด็กชายสุรเกียรติ  หวานนุ่น
 
1. นางลลิศตา  มีสุข
 
316 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กชายธนวรรน์  เชียงมูล
2. เด็กชายสาธิต  วิเชียรประเสริฐ
 
1. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
2. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
 
317 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายฐิติภัทร  ใฝ่จิตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์   วงค์พญา
 
1. นางจุฑามาศ   งามจิต
2. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
318 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงมนัสยา  คิดหมาย
3. เด็กชายเกษฎากร  การเร็ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  พินิจ
2. นางสาวนิรุชา  นาวา