สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำภิระวงศ์
 
1. นางขวัญตา   วีระตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  นนท์มิตร
 
1. นางโสภา  โรจน์โยธินพิพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี    วงศ์ไชย
 
1. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อินต๊ะกุม
 
1. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปาลิตา  สินธุชลไพศาล
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ใบอุบล
 
1. นางวันจันทร์  มาไกล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ตั๋นเฟย
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรจะขัน
 
1. นายอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายวุฒิภัทร  เสธา
 
1. นางยุภาพร  แก้วแดง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  พันภักดี
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวธิตา  วงษ์แพทย์
 
1. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐริกานต์  ชมภูถี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไก่งาม
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกนกพร   อนุวงค์
2. เด็กหญิงมัลลิษา   รื่นอารมย์
 
1. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงณัฐวศา  บรรลือ
2. เด็กหญิงอรณีย์  ใบอุบล
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเรือง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ฟูเฟือง
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายมณษกร  วิละแสง
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันต์  สุยะตะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  วอเพชร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หน่อใจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 1. เด็กชายนับทอง  ปานันตา
2. เด็กชายปภังกร  จินตเกษกรรม
3. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แก้วนา
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์ราษฎร์
2. นางสาวลลิตตา  อุ่นปิง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิตติชัย   กานต์แสงจันทร์
2. เด็กชายจารุวิทย์   แซ่โซ้ง
3. เด็กชายวีราทร   แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายอรรถพล  ธนะปาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำเมืองใจ
2. เด็กชายเจษฎา  อินถาใจยา
 
1. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
2. นายสมพงษ์  เครือมูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายบวรภัค  เทียนรุ่งยอดภู
2. เด็กหญิงภัทราพร  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
2. นางจินตนา  กัลยา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธัชนนท์  โภชนา
 
1. นายสรยุทธ  กิจตะวงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจารุพัฒน์  กันทะวงค์
2. เด็กชายพงษ์ศกร  บุญมาก
 
1. นางอิงออน  กาวี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. นายณภัทร  ดูการดี
2. นายวีรศรุต   รำไพ
 
1. นางสาวชนัญทิตา    กันทะวงศ์
2. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายเตชัส  สุขศรี
 
1. นางนันทนิตย์  มุกสิก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายแทนคุณ  พุทธสอน
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชยกร  ชูวรรธนะปกรณ์
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธรรมปภัทร  คำยศ
2. เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
3. เด็กชายศุภฤกษ์  มหาวงค์
 
1. นางจิตรลดา  ธรรมขัน
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายกำชัย  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงยุวดี  ดวงสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริวิมล  อารมย์สวะ
 
1. นางสุริพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  อินพิรุดต์เดชาธร
2. เด็กชายวรชัย  เจนชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชุมภูงาม
2. นางสาววัชราภรณ์  ติ๊บปะยะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปินใจ
2. เด็กชายภัทรพล  คำสุ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เขื่อนวัง
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กชายภาคภูมิ  คล่องใจ
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวพันธ์นิภา  จันทร์ยอด
2. นายเสงี่ยม  สารเก่ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายนราธิป  ทาทอง
2. นายโกเมนร์  บุตรต๋า
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
2. นางสาวชฎาภรณ์  ศีติสาร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายกรีฑา  หมั่นไร่
2. นายณัฏฐกิตติ์  เป่าไม้
 
1. นางจันทร์ฉาย  สุวรรณมาลัย
2. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายกัลยกฤต  นันต๊ะ
2. เด็กชายณัฐกานต์  ดุเหว่า
3. เด็กชายปรมินทร์  นามวงค์
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา   โกสม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงภาวินี  สมศรี
2. เด็กหญิงลออรัตน์  สมศรี
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. นายเอกนรินทร์  อินสมบัติ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายญาณวรุตม์  เลาเงิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ   แลวฤทธิ์
3. เด็กชายพีรดนย์  สิงห์แก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ไชยะป๋าน
2. นางสาวปิยธิดา  ใสสม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงค์งาม
2. นางสาวนิตยา  การินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
2. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงวรัทยา  นันตา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  นามสาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  กาคำ
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์  โพธาวัน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายจารุวิทย์   ยารังษี
2. เด็กหญิงภคพร   ชมพูชนะภัย
3. นางสาวอนินทร์ฌิตา  อุธรณ์
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ภาระจำ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  มีปาน
 
1. นางสุวิมาส  ใจเที่ยง
2. นางทับทิม  สิวะพลงาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ค้างคั่ง
4. เด็กหญิงพลอยประภัส  ทิพย์ประสงค์
5. เด็กหญิงอารยา  กามอย
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
2. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี
3. เด็กหญิงปารมี  พุทธสอน
4. เด็กหญิงอัญญา  เอื้อหยิ่งศักดิ์
5. เด็กหญิงอัยกมล  กายาชัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
2. นางวัชรี  เทพจันตา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงปาริชาต   ทองนิลพันธ์
2. เด็กหญิงปิยากร   นวลวงค์อิน
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์   โสภารักษ์
4. เด็กหญิงราฮาน่า   สะนิ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   โกตะมะ
 
1. นางแสงอรุณ   นัดดากุล
2. นายนรวัชร  คำใบศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีปิยวโรดม
2. เด็กชายธรรมนูญ  ยี่เฮง
3. เด็กหญิงสิรินทรา  เฮงสมาธิ
4. เด็กชายเขมรัฐ  ใจเที่ยง
5. เด็กชายเชาว์วรพรต  ประสาท
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
2. นางสาวสุรดา  อ่อนจีน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กชายจีระเมธ  ขันทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย
3. เด็กหญิงนภัชรา   พรมคำซาว
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ปวงงาม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
2. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนกนุช  ฟูเชื้อ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินเย็น
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หลวงคำ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ใฝ่จิตต์
5. เด็กหญิงเม็ดทราย  สีทา
 
1. นางจุฑามาศ  งามจิต
2. นางสุพรรณ   สันทราย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงชยานุชธิดา  สมคเณ
2. เด็กชายธัชนนท์  สมศรี
3. เด็กชายนิติวัฒน์  สิงห์แก้ว
4. เด็กชายภัทรชัย  จำปาร้อย
5. เด็กหญิงอาภัสรา  คำเรือง
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงณฐมน  อานนท์
 
1. นางธารพระพร  สีดาวงค์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงรมัย  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวนันทัชพร  ปัญญาภู
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  เสมอ
2. เด็กชายสุฑาวัฒน์  กงลีมา
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกชพร  โลมะวิสัย
2. เด็กชายฐิติวัสส์  พร้อมสุข
 
1. นางพรทิพย์  ตุ้ยดี
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชนาธิป  จิโนต๋า
2. เด็กหญิงชวิศา  พันธ์มหา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ตะเขียว
2. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงทิพเนศ  สุขสุนัย
2. เด็กชายเกรียงไกร  ไก่งาม
 
1. นางอัญญาพิมพ์  ศิริวิชชากุล
2. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขุนเทียน
2. เด็กหญิงคุ้มขวัญ  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุ์วงศ์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำปัญญา
5. เด็กหญิงบุณยาพร  สาวฤทธิ์
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุทธเมฆ
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  โศภิตภิญโญ
8. เด็กหญิงมินทร์ธีรา  วิรัตน์เกษม
9. เด็กหญิงศีรณา  แสนรักษ์
10. เด็กหญิงอโรชา  ปานคำ
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
2. นางสาววาสนา  ใจยะเลิศ
3. นางปราณี  แก้วเทพ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา   สอนใจ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   นามแก้ว
3. เด็กชายธัชนนท์  นันตา
4. เด็กหญิงพิรุฬหกานต์   จรรยาเพศ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมตาแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำสอิ้ง
7. เด็กหญิงวริศรา   โรจนดิลกเสถียร
8. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิศสุกใส
9. เด็กหญิงสุภัทฌา  ตันกูล
10. เด็กหญิงเมธาพร  ฟักแก้ว
 
1. นายอนุพงษ์  ชื่นวงค์
2. นายรุ่งโรจน์  สุยะราช
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กาตาสาย
2. เด็กหญิงธนพร  ชะยันโต
 
1. นายอภิสิทธิ์  วิทยาวาณิตย์
2. นายคมกริช  เป็งเมือง
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายกริชกร  ใจติ๊บ
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อุ่นเอ้ย
 
1. นายบุญเย็น  วีระตา
2. นางสาวณัฐธิดา  เผ่าปัญญา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกฤตภัค  เจริญกุล
 
1. นางสาววิจิตรา  ปัญญาทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงเกตสิรี  ส่งศรี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชลธิศ  คำแข่ง
 
1. นางสาวธณิฎฐา  อาษานอก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนกร  พวงเงิน
 
1. นางดวงเดือน  มะลิดวง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายธัญญาวุฒิ  หมั่นการ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายรพีภัทร  นันตา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
 
1. นายวิสิทธิ์  บุญเรือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงชนกานต์  สิทธิประเสริฐ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บำรุง
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  พิชยาปรีชาพล
2. นางรัตติยา  แก้วมา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  ไชยมงคล
2. เด็กชายธนวัชร์  สินเปียง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
2. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงญาตาวี  สิงห์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยมงคล
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังผล
2. เด็กหญิงแพรวา  วรรณพรม
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายณัชพล  อิตุพร
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พลพิทัศน์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  สุดตา
3. เด็กหญิงแก้วกานดา  แสนโสภา
 
1. นางสาวกัญญ์วิสาข์  คำเรืองศรี
2. นางกัลยา  ดอนมูล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงธีราพร  สีเสียดค้า
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปูเลย
3. เด็กชายภัทร  หุ่นสุนทร
 
1. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพรศิริ  ปิงเมือง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
2. เด็กชายคชานุกรณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
5. เด็กชายวีรภัทร  จารี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็ชรพรหม
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นายประชา  หาญจริง
3. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจริญา  คะนันศรี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประใจ
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  บุญเกิด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางรจนา  คำดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายธัญธาดา  หน่อแก้ว
 
1. นายชลิตพันธ์  สำราญสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจุลเทพ  เรืองรัตนศิริกุล
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คำชมภู
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  นิมคำ
 
1. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐเกียรติ  ไฝ่จิต
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์เมือง
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงศิริฤดี  ปัญสุวรรณ
 
1. นางอรพินท์  เมืองชมภู
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงเกสรา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงสุจิรา  หนูใจ
 
1. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
 
1. นางอุมาพร  เรืองยศ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนคนันทินี  สดคมขำ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
 
1. นางกิตติมา  รัศมี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยหมู
 
1. นางจันทนา  จันทร์ถนอม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นางดวงใจ  ฟองจำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนคนันทนี  สดคมขำ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกวินทรา  คงดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ท้าวตัน
3. เด็กหญิงนคนันทินี  สดคมขำ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงศรีจันทร์
5. เด็กหญิงพิชญานันท์  เทพสุวรรณ์
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปงนิกร
7. เด็กหญิงวรรณิษา  กาติ๊บ
8. เด็กหญิงวิภาดา  สายจิต
9. เด็กชายโธปกรณ์  สำอางค์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
3. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อักษร
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  สันแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชวนคิด
4. เด็กหญิงกุสินารา  พรมมารินทร์
5. เด็กหญิงจารุพิชชญา  ใจหลวง
6. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุริโย
7. เด็กหญิงชนัญภรณ์  ยอดทน
8. เด็กหญิงนูรซาราห์ อินชีราห์  แซ่เฮง
9. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ก๋าแก้ว
10. เด็กหญิงพิราวรรณ  รุ่งรังษี
 
1. นางสาวสามินี  มะโนใจ
2. นายจักราวุฒิ  รัศมีรัตนเมธากุล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงอภัสสราพร  คำอร่าม
 
1. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงเวธกา  นามแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลือเมือง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  เลิศคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว
 
1. นางรวงทอง   ครองไชย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แก้วศิริ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายณัฐพรรณ  พงศ์จริน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางสาวณัฐวรรณดา  ขำละม้าย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
2. นายพัฒนพงษ์    มูลมิล
 
1. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา​  คำวัง
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุนันทา  วงศดวงใสย์
2. นางสาววรกานต์  บัวเย็น
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ช้างเที่ยง
2. เด็กชายกิตติพศ  พยา
3. เด็กชายชินวรรณ  แซ่วื่อ
4. เด็กชายปพนศักดิ์  มาลัย
5. เด็กชายสุวิจักข์  คำวงษา
6. เด็กชายอาทิตย์  โพนแก่น
 
1. นางวัฒนา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวพรพิรุณ  สำราญใจ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายกันทรากร  สุปิน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญสุวรรณ
3. เด็กชายภัทรพล  รัตนไตร
4. เด็กชายศาสตราวุธ  ป้อมบ้านต้า
5. เด็กชายเกษตร  โท๊ะวัง
6. เด็กชายแทนคุณ  วังทู่
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
2. นายรพี  ทิพย์ประพันธ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญใจ 1. นายจีราวัตร  ธิติศิรกุล
2. นายชวิศ  แซ่เติ๋น
3. นายธิบดินทร์  แซ่เติ๋น
4. เด็กหญิงพรพรรณ  แซ่เติ๋น
5. เด็กชายพิชัย  แซ่หยี่
6. เด็กชายพิเชษฐ  ภักดีจีรากาล
7. เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เติ๋น
8. เด็กหญิงสุจารี  แซ่หยี
 
1. นายพรพิชิต  ฟองสนิท
2. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
3. นางศศิร์ธัญ  สารสา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มาฟู
2. เด็กหญิงภานรินทร์  จำรัส
3. เด็กหญิงอภิญญา  ใจมา
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายธีรพนธ์  หอมหวาน
2. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
3. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วงศ์มา
2. เด็กหญิงวริทยา  พรหมเสน
3. เด็กหญิงสิริกร  ใสสม
 
1. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
2. นางสาวกรวิกา  ร่มป่าตัน
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กชายณัฐภัณ   เพียรจริง
2. เด็กชายเจิ้นเจ  เชา
 
1. นายสมพงษ์  มหานิล
2. นางสุภาคินี  โพธา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
2. เด็กชายพีรพันธุ์  สุตันคำ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางเสาวนีย์  เกียรติพรศักดา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธรรมจักร์
2. เด็กชายสรรพสิริ  ไชยเลิศ
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เมฆสุวรรณณ์
2. เด็กชายแจ็กกี้กอกเฮง  ตัน
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางวิมลพร   ภาระจริง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายกันติทัต  เบียเซ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เจริญกุล
 
1. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวริทธิ์ธร   นาไร่แก้ว
2. เด็กหญิงอัญมณี   ทรัพย์มามูล
 
1. นายจาตุรันต์  ไชยบาล
2. นายชัยวัฒน์  ถาริน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไชยพรหม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมสาร
 
1. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
2. นางจิตราพรรณ์  ฉลาดธัญญกิจ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  ส่งสวัสดิ์เกียรติ
2. เด็กชายนพกร  ภิรมย์พลัด
 
1. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายศรายุทธ  ยารังษี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กันทิยะ
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางณรินทร์  เพชรศรีสกุล
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนัช  หวานใจ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันขาย
3. เด็กชายแมน  ละยอย
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เฉียบแหลม
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หลวงคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วงา
 
1. นางสุพรรณ   สันทราย
2. นายภาณุวัฏษ์  บัวเงิน
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ชุ่มลือ
2. เด็กชายวิทศวะ  พรมมา
3. เด็กชายอนุวิท  ตุ้มสูงเนิน
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิราพัทร  กาศทาศรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  ไผ่นวล
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา  วุ่นทอง
 
1. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางสาวภาวิณี  นนท์ศรี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เยอส่อ
2. เด็กหญิงนันฐิกา  แก้วสอง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บรรหารักษ์
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ   งามจิต
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ภูสีดิน
2. เด็กหญิงดวงฤดี   ภูทักษิณ
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสนยะ
4. เด็กหญิงปรียานุช  โคตะมูล
5. เด็กหญิงพิมทิรา  ป้านภูมิ
6. เด็กหญิงศศิประภา  อามาตสมบัติ
 
1. นางสาวชนรดา   ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวิไลพร   เวียงนาค
3. นางสาวโสลัดดา   พรหมจิต
 
138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงจีนจิตราพร  สุนสะดี
2. เด็กหญิงธันยาพร  บำรุงผล
3. เด็กหญิงปทิตตา  ฟองกาวี
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางวันดี  ปินใจ
 
139 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   วงค์งาม
2. นางสาวนิตยา   การินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ก๋าเขื่อน
 
1. นางสาวเบญญาภา   ไชยวงค์
2. นางสาวอุไรวรรณ   ไชยบาล
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงพิมพิกา  บ่อเงิน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเที่ยง
 
1. นางอัมพร  ขันแก้ว
2. นายจรัส  ปัญญา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมณี
2. เด็กชายนนท์ณภัทร  ระบุสัตย์
3. นายเกียรติกุล  อุตจันทร์
 
1. นายวัชราภรณ์  อ่อนคำ
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
142 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงมานิตา  โคตรภูมิ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ใจวรรณ
3. เด็กหญิงสุธินันท์  ศรพินิจ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
2. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  ศรีคุณ
2. เด็กหญิงลักขณาภรณ์  นามวงษา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฟูแสง
 
1. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
2. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
3. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สอนใจดี
2. เด็กหญิงนวลวลัย  ใจปา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ดวงเลิศ
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางสาวพรพิไล  เทียนเงิน
 
146 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงฌาติกูน  ส่งสวัสดิ์เกียรติ
2. เด็กชายประภังกรณ์  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงพิชชาภา  นามตื้อ
 
1. นางสาวนัทธิณี   ดิบทิพย์
2. นางสาวชรินรัตน์  วงศ์มา
 
147 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงธัญพร   บุญเนตร์
2. เด็กหญิงพากร  วงค์ไชย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดวงเงิน
 
1. นางอรยา  ภาระจำ
2. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
 
148 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายธนภัทร  บุญเรือง
 
1. นางสาวจารุกัญญ์  วงศ์ไชย
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ทานะขันธ์
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
 
150 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงเพียงเพราะรัก  เรืองสันเทียะ
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
 
151 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงอรนันท์  ยี่นาง
2. เด็กหญิงอริสา   กาวิโสด
3. เด็กหญิงเกวลี   ใจปัน
 
1. นางสาวกรวรรณ  ภาชนนท์
2. นางสาววาสนา   จันทร์ต๊ะละ
 
152 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจรัญญา  ทินวงษ์
2. เด็กชายปฏิพัทกรณ์  ไชยประเสริฐ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
2. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 1. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ชนะธร
 
1. นางสาวอาทิตา  สมควร
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายรุ่งภูมิ  บรรจง
 
1. นางสาวอัญชลี   อัศวจินดาพล
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นายณัฐพงษ์  แปงคำเรือง
 
1. นางศิริวรรณ์  จั่นเพ็ชร์
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายอัครพล  ส่งศรี
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปิน 1. นายธีรวุฒิ  สระชมภู
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสุมินตรา   นามจักร
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ก๋าจุม
 
1. นางสาวสุพรรณษา   นาจันทร์
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงสุพิญชา  จิตรแม้น
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศิริวัฒนกุล
 
1. นางพัจนภา  ชูรักษา
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายณัฐภัทร  หลักฐาน
2. เด็กชายภานุสรณ์  นางาม
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายที่รัก  จักรแก้ว
2. นายภูรินทร์  หอมนาน
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
2. นางปราณี  หาญจริง
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นิทอน
2. เด็กชายรพีภูไท  ก้อนคำ
3. เด็กชายสิทธินนท์  แปรสันเทียะ
 
1. นางสุทธดา  เกตุมุณีแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์อ้อย
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงมนัสยา  คิดหมาย
3. เด็กชายเกษฎากร  การเร็ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  พินิจ
2. นางสาวนิรุชา  นาวา