สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านต๋อม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิน๊ะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เฉพาะธรรมวาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงญาโณทัย  ไชยปิน
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขอนาคกลาง
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  เครือสาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกรมไกร
 
1. นายพรชัย  ป๋อนปั๋น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงดลพร  วัลลาวงค์
 
1. นางสาวศศิพิมพ์  มณีบุญเรือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกุลพัชร  สมศรี
 
1. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาแพร่
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  หวานเสียง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเเรง
 
1. นางสาวอัมพร  วงค์ไชย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทชัย
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เฉพาะธรรม
 
1. นางอรุณี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายณัฐนันท์   คำแผลง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงปัญญดา  ปรีชา
2. เด็กชายภาวัช  ลีลางาม
 
1. นางกรรณิการ์  นาวา
2. นางสาวมินตรา  อินต๊ะไชย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายประชา  ห่วงศร
2. เด็กชายรุจจิโรจน์  วีระวัฒนา
 
1. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 1. เด็กชายพาทิศ  พงศ์วรินทร์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ใจการ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมเครือ
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวชิรพงศ์  ดาวันดี
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์ทร
 
1. นางจินดา  พวงสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  วงศ์หาญ
2. เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
3. เด็กหญิงอัญญาภัส  เพ็ชรดวงดี
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
2. นางฟองรัตน์  เก่งการณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงญาดา  เจงเฮง
2. เด็กหญิงอนัญญา  พงศ์ศรีมาศ
 
1. นายสุริยนต์   อุนจะนำ
2. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุยะ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ผัดดี
 
1. นางสาวญาดา  ก๋าใจ
2. นางสาวณัฐนรี  ดีจันทร์เหนือ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจิรกิตติ์  สมศรี
 
1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟองคำ
 
1. นางสุทธิวรรณ  ปิติภาคย์พงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เหลืองบริสุทธิ์
 
1. นางสาวกรณิกา  ชูไว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปวิชญา  กิตติฐานันท์
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  แซ่ท้าว
 
1. นายอรรถพล  ธนะปาน
2. นายจำรัส  เขียวงาม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. นางสาวนิพาดา  เมืองอินทร์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมัคร
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
2. นางนวินดา  ทัพเปียง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงนันฑิรา  ทองจำรูญ
 
1. นางสาววิราภรณ์  บุญยังกาย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นางสาวยุพารัตน์  เก่งการ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สมเครือ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มณีมาส
 
1. นายกฤตนัย  สมศรี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงธินันชา  เรียนวัน
 
1. นางจุฑารัตน์  ธาราเวชรักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองคำ
2. เด็กชายนฤสรณ์  เขื่อนคำ
3. เด็กหญิงภิมลวรรณ  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวธณิฎฐา  อาษานอก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทาพูน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟองคำ
 
1. นางสุภัทรภร  อุ่นทะวารี
2. นางอรุณี  นาแพร่
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายถิรายุส์  อินอร
2. เด็กชายเดชณรงค์  เลิศผล
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนกร  แสวงชัย
2. เด็กชายธัณยบูรณ์  คิดถูก
 
1. นายประสาท  ผิวเฮ้าขา
2. นางสาวชลธิชา  นนทะคำจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายณัฐพล  สารนา
2. เด็กชายเมษายน  สุภาวษี
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
2. นางสาวอังสุมาลี  ศรีทนต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายวีราทร   แซ่โซ้ง
2. เด็กชายเอกภาพ   แซ่ย่าง
 
1. นางสุชาดา  อินต๊ะสาร
2. นายศรีศักดิ์   วงศ์ประสิทธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายภีรภัทร  พลายงาม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุภาษร
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางชไมพร  มะโนเรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ป๋า
2. เด็กชายกิิตติพงษ์  พิศจารย์
3. เด็กชายปุณพจน์  ศรีสง่า
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
2. นางสาวกาญจนา  หมั่นดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์มูล
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสงเป็ก
3. เด็กหญิงสุจิรา  บุญป๋อน
 
1. นางสาวโสรยา  ศักดิ์ดาจารุวัฒน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายภคพล  วาระโคตร
2. เด็กหญิงลัขณาภรณ์  นามวงษา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ฟูแสง
 
1. นางสาวโสลัดดา   พรหมจิต
2. นางสุรีรัตน์  เหมยเมืองแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
2. เด็กหญิงณัฐชา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สวาทนา
 
1. นางวิไลพร  เวียงนาค
2. นางโสลัดดา  พรหมจิต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กชายวทัญญู  ภูเหมือนบุตร
2. เด็กชายสิริภพ  มหาวรรณศรี
3. เด็กชายเทพจักรริน  นิลสวิทย์
 
1. นางมาริสา  ศรีรัตนพัฒน์
2. นางสาวธัญญารัตน์  แข่งขัน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายศุภวัทน์  ส่องแสง
 
1. นางสาวรัชนก  ครุธช่างทอง
2. นางสาวพัชริญา  เปี้ยสุริยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำปัน
2. เด็กหญิงปิ่นประภา  โชสุภาพ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดวงค์
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญวงค์
5. เด็กหญิงสิริกร  โพนแก่น
 
1. นางจรัญ  กัลยา
2. นางวัฒนา  เครือจักร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตร์เจริญกุล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สมปาน
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทวีประยูร
4. เด็กหญิงพรลาภิณ  เฮเลน ไรท์
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญมา
 
1. นางสุภัสสร  ใจเย็น
2. นายอนวัช  ออประยูร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกฤตพจน์  ถิ่นทัพไทย
2. เด็กชายจักรภัทร   นาวา
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฟาง
4. เด็กชายนรินทร์ฤทธิ์  มีทรัพย์
5. เด็กชายภาคภูมิ  ฤาชา
 
1. นางคนึงนิจ  ทวีคำ
2. นางสาวพัชรี  วังเสาร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายธารา  เผ่าเต็ม
2. เด็กชายภูวดล  เรือนกูล
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  สมศรี
4. เด็กชายศิริชัย  ฟักเขียว
5. เด็กชายศิวกร  ชิดนอก
 
1. นายจารุวัฒน์  วงค์ประสิทธิ์
2. นายวิเชียร  บุตตะวัง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โปร่งน้ำใจ
2. เด็กชายธนโชติ  แสนสองเมือง
3. เด็กชายวัชรชัย  วงค์หมื่น
4. เด็กหญิงสินีนาฎ  ทนันชัย
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  คล้ายวงษ์
 
1. นายณัฐปพนฒ์  ใจยะสุข
2. นายพงศกร  รัตนจักร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปาง 1. นายกฤตภาส  เทพา
2. เด็กชายจารุวิทย์  ยารังษี
3. เด็กหญิงภคพร   ชมพูชนะภัย
4. เด็กชายศิรายุทธ  โพธิ์ไกร
5. เด็กหญิงอโนลญา  หมื่นวังใน
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางอารีรัตน์   โพธาวัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชนกันต์  คำวิหาร
2. เด็กชายบุญชรัส  รัสมี
3. เด็กหญิงบุญฐิตา  พรรณกุล
4. เด็กชายปิยพล  ถิ่นโสภณ
5. เด็กหญิงเปมิกา  มะโนวัง
 
1. นางปราณี  แก้วเทพ
2. นางสาวผริดา  ปัญญาดา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงศศิวิมล   วงศิริ
 
1. นางวันจันทร์   กาโน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กชายอรชุน  นันภักดี
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ขันเรือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกมลดนัย  เรือนเฟย
2. เด็กหญิงอรญา  เจริญตั้งกิจไพศาล
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวกัญฐิติมาศ  อินต๊ะจักร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ยศแผ่น
2. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เปียง
 
1. นางปรมาพร   โยธาวัฒนากูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพชรนิล
2. เด็กหญิงกัญชพร  ทาแกง
3. เด็กหญิงชนาภา  พงค์เสน่ห์
4. เด็กหญิงชนินาถ  ไชยหมู
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชคม
6. เด็กหญิงธนิสร  คำอ้าย
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภู่เขียว
8. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
9. เด็กหญิงสริญญา  อ่างศิลป์
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  นันต๊ะคำมี
 
1. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ
2. นางนฤมล  ปัญสุวรรณ์
3. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกมลนันท์  แสนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชโรชา  กองคำ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  งามจิตต์
4. เด็กหญิงปวิชญา  พากเพียร
5. เด็กหญิงปุณยาวีร์  แซจ๋าว
6. เด็กหญิงรวิกรานต์  คำแดง
7. เด็กหญิงอภิชญา  ใฝ่จิตร
8. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสุข
9. เด็กหญิงโศภิต  ใหม่กุณนะ
10. เด็กหญิงโสรยา  อาหงิ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
2. นายถนอม  นาแพร่
3. นางสาวจีราวรรณ  ชุมภู
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายนรินทร์  เผ่ากันทะ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  เผ่าดี
 
1. นายณัฐพล  หันตุลา
2. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกุลปรียา  มีสี
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประใจ
 
1. นายกิตติธร  หล้าปิมปา
2. นางสาวอารีย์  ยอดใจ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นางสาวชวณี   วงศ์ไชย
2. นางสาวปวันรัตน์   อภิวงค์
 
1. นายถนอม  ธินะ
2. นางสาวภูริชญา  แสนนรินทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธีชญา  แก้วมาเรือน
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชินฝั่น
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงนลินนิภา   จันต๊ะวงค์
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายพัสกร  ภูสกุล
 
1. นางสาวนิรุชา  นาวา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หน้อยฟ้า
 
1. นางสาววิจิตรา   ปัญญาทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมเหรียญ
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  จำรัส
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กหญิงปาลิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางกฤษฎาพร  นครไทยภูมิ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงณัฐวารี  ระย้าย้อย
2. เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ว
 
1. นายนิคม  นันทาทอง
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  วงศ์อามาตย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มาดี
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางจุฑามาศ  วงศ์ประสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขสีทา
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายพงษ์พัลลภ  ทองสมรักษ์
2. เด็กชายมนศักดิ์  ชะนะ
3. เด็กชายมังกร  ทามา
 
1. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
2. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายทยากร    ยังมั่ง
2. เด็กชายพรชนะ   ก้อนคำ
3. เด็กชายยศนันท์   วงค์สม
 
1. นายแก้วมูล  นนท์ศรี
2. นางสุนีย์  พงษ์คำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงกุลยา  พุตหล้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เมี่ยงหอม
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ห้วยลึก
4. เด็กชายอดิศร  โนสุยะ
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปั๋นของ
6. เด็กชายเด่นชัย  ชัยมงคล
 
1. นายถิรวิทย์  มหาวงศนันท์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
3. นางสาวปิยธิดา   นางาม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กชายธนวัฒน์  มหาป่า
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายมงคลชัย  คุ้มวงษ์ดี
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โยธา
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฐนนท์   ไชยสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  พุทธสอน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายธวัชชัย  เกียรติจรรยา
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงเขมิกา  จำรัส
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงจันทภา  บัวแดง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายชินดนัย  เกตุนาวา
 
1. นางสาวมีนา  พุทธรักษา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงจตุพร  ขัตติยศ
 
1. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
 
1. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายบัญญพนต์  ชื่นใจ
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กชายณรงค์ธรรม  กาโพ
 
1. นายชูเกียรติ  วัดขวาง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงอาริสา  ลุนรินทร์
 
1. นางนงลักษณ์   วงค์ประกาย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา  ชมบุญ
 
1. นางอำพร  ศรีวิราช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วงค์มูล
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ศุภวิชญ์สถิตคุณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมาตย์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โสดาวาปี
 
1. นายมานัด  ทะจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงปาริตา  ทิพอาสน์
 
1. นางสาวปิยะพร  เผ่ากันทะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงธัญพร  แซ่เติ๋น
 
1. นางเสาวลักษณ์  ตะมะพุทธ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดถี 1. เด็กหญิงธนพร  จ่อแก้ว
 
1. นางสาวอิงอร  ตำหนักที่
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมัญชุลา  ชัยวร
 
1. นางสาววัลยาณีย์  สุริยะ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เจนใจ
 
1. นายวรเมธ  อินอร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิโชค  วรรณประเสริฐ
 
1. MissGWEN  BACUDO
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสริญดา  ศรีพงษ์กุล
2. เด็กหญิงเรนะ  คิมูระ
 
1. นางวรัญญา  เมืองเจียง
2. นางสาวพิรญาณ์  แร่ทอง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ก๋าวงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรม
 
1. นายกมลรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวสุมาลี  บันดาลสกุล
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายจตุพรชัย  สมเป็ง
2. เด็กชายชนม์นิภา  ภาชนนท์
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ใจวงค์
4. เด็กชายพงษ์ประจักษ์  หอมนาน
5. เด็กหญิงพิมพิกา  แสนศรีใจ
6. เด็กหญิงอภิสรา  ใสเอ้ย
 
1. นางนฤมล  หลวงหาญ
2. นางสาวสุดาวรรณ  สีตะบุตร
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ปกคลุม
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คนสม
3. เด็กชายธนกฤต  คล้ายละมั้ง
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยพนัส
6. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายสะอาด  ทนทาน
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย
2. เด็กหญิงนภัชรา   พรมคำซาว
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวจตุพร  สิงห์แก้ว
2. นางสาวนันท์นภัส  ภาชนะ
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัชชา  ไชยลังกา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  น้อยเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชชัย
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
2. นางนภัสสร  สมศรี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุณยกฤตสกุล
2. เด็กหญิงปฤษณี  มูลกาวิล
 
1. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสาง 1. เด็กชายพีรภัทร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายภัทรปกรณ์  ขันธ์รัตน์
 
1. นางรุจิรา  กันทายวง
2. นายประสิทธิ์  เทพสืบ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายนราชัย  ปงลังกา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายนครินทร์  ปัญจขันธ์
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวสุกุลธิยา  พิสุทธิ์มงคล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณวงษา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  เผ่าเต็ม
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางอำพร   วงค์พรมมา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงจันทร์ผ่อง   ไซเหยียน
2. เด็กชายฐาปนพงศ์   สุขมาก
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอำไพ   ใจกว้าง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ใจคำ
2. เด็กหญิงสุภัคพร   เตชะสินธุ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
2. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายชโนดม  ธรรมปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ธรรมปัญญา
 
1. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
2. นางสาวอทิตญา  ศรีบุญเรือง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญใจ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  แซ่เติ้น
2. เด็กหญิงอาชู  เบียแหล่
 
1. นายประหยัด  ใฝ่จิต
2. นางสุชาดา  ใฝ่จิต
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ธิศรี
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมเผ่า
3. เด็กชายภากรณ์  กาชัยยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์  เงินสม
2. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กชายณัฐพร  ชัยยะ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สุยะ
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  ศรีใจ
 
1. นายเทวัญ  หาลือ
2. นางมยุรี  ทะระมา
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงณัฐรมย์  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ทายอด
4. เด็กหญิงปรียานันท์  ราชคม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ใจปัญญา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ปัญญารัตน์
 
1. นางสาวนภาพร  อินต๊ะปัญญา
2. นางสาวสุภาพร  ใจยะสุข
3. นางอภิญญา  เดชพิชัย
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นามวงค์
2. เด็กหญิงพลอยนารี  ป้องบ้านเรือ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้องบ้านเรือ
4. เด็กหญิงพิชชาพร  นามปน
5. เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงค์
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  วิวัฒนเดชา
 
1. นางลำเนาว์  ยอดกระโทก
2. นางสาวอารีย์ญา  ทิมมณฑา
 
118 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธีริศรา  ทาระจีน
2. เด็กหญิงพัชราภา  เผ่าฟู
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองย้อย
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
2. นางสาวพรรณพัชนันท์  ไชยลังกา
 
119 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามปน
3. เด็กชายศรุต  ถูกใจ
 
1. นางมาลี  นันตาลิต
2. นางกิตติยาภรณ์  อมรินทร์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกชกร    จูกลิ่น
2. เด็กชายกิตตินันท์   วงค์แขกหล้า
3. เด็กชายน้อย  อ้อยหวาน
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นางมัทนา  โสรัจประสพสันติ
 
121 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยวังเทพ
2. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ไทย
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
2. นางสาวจุฑามาศ  กาศวิเศษ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงทิราวรรณ  วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงภาวัน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวุธวรรษ  พินิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวริศรา  พินิจ
2. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงทิติยา  คำเกตสร
2. เด็กหญิงสุขชานันท์  ลีอัจฉริยกุล
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจหล้า
 
1. นางสาวชวนพิศ  ผิวใส
2. นางอำพร  ศรีวิราช
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ยิ่งโสภณ
2. เด็กหญิงบุษกร  อุบล
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  ใสสม
 
1. นางสาวฐรินภา  ใจสุภาพ
2. นางสาววิภาวรรณ  วงค์ประสิทธิ์
 
125 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เจริญผล
2. เด็กชายประสิน  สมศรี
3. เด็กชายอภิวุฒิ  สมศรี
 
1. นางสาวสุทธี   เทพวงศ์
2. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
 
126 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กชายนพธีรา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวิชญ์พล  การเร็ว
3. เด็กชายวิชญ์ภาส  การเร็ว
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาววิชุดา  เผ่าตัน
 
127 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายศราวุธ  กุลโยธา
 
1. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
128 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายกฤตชัย  ขวัญใจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิงเมือง
 
129 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายทัตพงษ์  วงศ์ปัญญา
2. เด็กหญิงปัณณพร  สบายใจ
 
1. นางสาวปิยธิดา  นางาม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
130 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. เด็กชายชิษณุพงค์  บัวสี
 
1. นางศิริวรรณ์  จั่นเพ็ชร์
 
131 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงสโรชา   แก้วมาลา
 
1. นายธีรพันธ์  เรือแก้ว
 
132 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรเดช  ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา  ศรีอูด
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายดนุพล  จิตตะโน
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายปรมินทร์  ใจนันตา
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายกฤตเมธ  สูงแข็ง
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายธีรชาติ   ฟุ้งเจริญไพศาล
2. เด็กชายนรวิชญ์   คำแปง
 
1. นางสาวณัฐธิดา   โยธา
2. นางสาวจุฑามาส   วงค์สีดา
 
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปิน 1. นายธีรวุฒิ  สระชมภู
2. นายนครินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นางอำพร  วงค์พรมมา