สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 20 56 36
2 010 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 10 9
3 012 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 0 0 0
4 014 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 41 126 69
5 013 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 0 0 0
6 016 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 11 18 15
7 017 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 2 3 3
8 018 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 9 17 15
9 019 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 5 6 6
10 020 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ 0 0 0
11 021 โรงเรียนบ้านดงเดือย 20 34 27
12 022 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 4 5 5
13 023 โรงเรียนบ้านด่าน 6 11 8
14 024 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 21 46 32
15 025 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 16 25 21
16 026 โรงเรียนบ้านนากาหลง 6 13 11
17 030 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 8 17 15
18 027 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 4 4 4
19 029 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
20 028 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36 63 52
22 033 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 7 18 12
23 032 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 14 24 18
24 037 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 10 3
25 038 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 3 3 3
26 039 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 0 0 0
27 040 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 20 50 30
28 041 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 5 8 7
29 045 โรงเรียนบ้านปากคลอง 8 20 12
30 043 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 16 32 25
31 044 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 4 6 6
32 046 โรงเรียนบ้านปากแคว 11 18 14
33 047 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 2 2 2
34 048 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 12 9
35 042 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 10 21 13
36 052 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 0 0 0
37 054 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 4 14 8
38 056 โรงเรียนบ้านยางเมือง 18 25 24
39 055 โรงเรียนบ้านยางแดน 0 0 0
40 057 โรงเรียนบ้านยางแหลม 1 1 1
41 058 โรงเรียนบ้านราวรังงาม 0 0 0
42 059 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 25 64 41
43 060 โรงเรียนบ้านลานทอง 5 17 10
44 061 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 5 20 11
45 062 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 4 7 7
46 063 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 2 3 3
47 064 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 4 32 11
48 065 โรงเรียนบ้านวังขวาก 0 0 0
49 070 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 9 13 12
50 069 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 2 12 5
51 071 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 5 15 11
52 073 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 19 41 30
53 074 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 18 8
54 075 โรงเรียนบ้านวังวน 12 23 16
55 076 โรงเรียนบ้านวังหาด 2 9 5
56 077 โรงเรียนบ้านวังหิน 6 12 10
57 068 โรงเรียนบ้านวังแดด 3 18 7
58 066 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 3 10 6
59 072 โรงเรียนบ้านวังไทร 2 13 5
60 079 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 4 9 7
61 080 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 3 3 3
62 081 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 14 27 23
63 082 โรงเรียนบ้านสำนัก 0 0 0
64 084 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 15 31 25
65 085 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
66 086 โรงเรียนบ้านหนองจัง 1 3 2
67 087 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 6 7 7
68 089 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 5 4
69 090 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 3 4 3
70 091 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1 1 1
71 093 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 14 11
72 092 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 13 50 25
73 094 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 0 0 0
74 095 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 24 18
75 097 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
76 098 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 0 0 0
77 099 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 0 0 0
78 101 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
79 088 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 7 14 13
80 100 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 6 14 10
81 096 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1 3 2
82 104 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 25 57 39
83 011 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 12 22 16
84 015 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 3 4 4
85 034 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 10 25 17
86 035 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 4 3
87 036 โรงเรียนบ้านเนินยาง 2 2 2
88 050 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 0 0 0
89 053 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 36 58 53
90 049 โรงเรียนบ้านโป่งแค 4 6 5
91 051 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 0 0 0
92 078 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 2 5 3
93 107 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 8 14 11
94 105 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 11 19 16
95 106 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 3 5 5
96 083 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 5 11 8
97 108 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 2 13 5
98 109 โรงเรียนวัดกกแรต 21 43 31
99 111 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 11 22 19
100 110 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 11 27 18
101 112 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 34 79 54
102 113 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 15 25 22
103 115 โรงเรียนวัดดงยาง 0 0 0
104 116 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 3 4 4
105 117 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 4 4
106 120 โรงเรียนวัดทุ่ง 4 15 6
107 119 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 14 23 17
108 122 โรงเรียนวัดปรักรัก 8 13 12
109 123 โรงเรียนวัดปากพระ 16 37 28
110 124 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 15 29 24
111 125 โรงเรียนวัดยางเอน 1 1 1
112 126 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 6 22 11
113 127 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล 0 0 0
114 130 โรงเรียนวัดศรีเมือง 6 12 10
115 131 โรงเรียนวัดสงฆาราม 3 6 5
116 133 โรงเรียนวัดหนองกก 3 5 4
117 134 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 0 0 0
118 135 โรงเรียนวัดหางตลาด 24 51 32
119 114 โรงเรียนวัดเชตุพน 0 0 0
120 118 โรงเรียนวัดเต่าทอง 6 7 7
121 132 โรงเรียนวัดเสาหิน 7 14 12
122 121 โรงเรียนวัดโบสถ์ 6 10 10
123 136 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 3 7 5
124 137 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 11 52 19
125 138 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 10 14 13
126 139 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 8 16 12
127 141 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 2 4 4
128 142 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 4 12 9
129 144 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1 3 1
130 146 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 7 17 10
131 147 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 27 60 40
132 150 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 39 77 59
133 148 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 4 5 5
134 002 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 3 4 4
135 143 โรงเรียนเหมืองตามุก 0 0 0
136 001 โรงเรียนกวางตง 40 107 70
137 140 โรงเรียนสายธรรม 0 0 0
138 145 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง 0 0 0
139 149 โรงเรียนอนุบาลสายธรรม 0 0 0
140 009 โรงเรียนบ้านกระชงค์ 3 4 4
141 067 โรงเรียนบ้านวังโค่นไผ่ 0 0 0
142 102 โรงเรียนบ้านหนิงสีดา 0 0 0
143 103 โรงเรียนบ้านหรรษา 10 20 14
144 128 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 0 0 0
145 129 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 6 10 6
146 004 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน 0 0 0
147 003 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 15 35 21
148 006 โรงเรียนเทศบาลวัดดุสิดาราม 0 0 0
149 007 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 39 74 51
150 005 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 13 36 18
รวม 1134 2505 1750
4255

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]