สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 7 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนิศกมณส์  สืบจันทร์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ติดพรม
 
1. นางเกศรินทร์  ขาวดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุริยวงศ์  วีระพงษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  เสือกระจ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยพิทักษ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เห็มสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  นุ่มพรม
 
1. นางสาวจรัญ  คงนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวราพร  เทพแก้ว
 
1. นางสาวนิตษา  โปรยทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์หอม
 
1. นางสมใจ  เอี่ยมแสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงรินลดา  หิรัญธนาวิวัฒน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มาสมจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ฟองชน
 
1. นางสุกัญนิการ์  กลมกล่อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกชกร  สุริยะลังกา
 
1. นางสาวพิมลพัตร์  ศรีสุวรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีโล
 
1. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กหญิงนิจชยา  ชำนาญ
 
1. นางเพ็ญนภา  ปิ่นทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ม่วงทุ่ง
 
1. นางสมพิศ  จวนแจ้ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กชายนนทกร  อยู่ปั้น
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พันธ์อุโมงค์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงธัญญา  บำรุงพันธุ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงอนุสรา  ปานเพขร
 
1. นางศิริทร  อบเชย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สิงสนิท
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนาวพันธ์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงเพชรลดา   วันขุนทด
 
1. นางธนัญญา   ยานกาย
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงอรนันท์  บดีรัฐ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฤาชา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดคำ
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นอ้น
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คงหมื่นรักษ์
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์ลอ
 
1. นางพยอม  วงศ์คำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงปิ่นหทัย  แตงอ่อน
 
1. นางสาวขนิษฐา  หุ่นสิงห์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงรฎาพร   สุขแท้
 
1. นางสาวสุพัตรา  บัวเรือง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไกรบุตร
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ทุ่ง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายศุภกิจ  กลิ่มสุข
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สาริยา
 
1. นางสาวจำนงค์  แก้วนุช
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  หล้าคำภา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฤาชา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายสหชัย  อยู่มา
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงระคร
 
1. นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลักษณะ
 
1. นางดวงทิพา  พุ่มไม้
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปานทุ่ง
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงพิยดา  เส้นเกษ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์   ทุตะกิจ
 
1. นางสาวจักรทิพ   คนสนิท
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์หอม
 
1. นางนาตยา  ถาวร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปิยะดา  ผิวศรี
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อิ่มเทศ
 
1. นางสาววรกมล  พรมแดง
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงเกสรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายปณิธิ  เยหน่อ
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญมา
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายธนธรณ์  จิ๋วนารายณ์
 
1. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเนย
 
1. นายอนุรักษ์  นวลศรี
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงธิทัมธิดา  บงกชเดชอุดม
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกิดเพ็ง
 
1. นางมยุรี  เจนจบ
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  พิมสาร
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองวงค์
 
1. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์หล้า
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โข่มรคา
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงศิริพร   แก้วเบี่ยง
 
1. นางสาวจักรทิพ   คนสนิท
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงเขมจิรา  จันทร์เขว้า
 
1. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงอรนิดา  สุขงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  สภาพร
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   เอี่ยมอ้น
 
1. นางสาวฉันทิรา   ฉันทะรัตน์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ต้นกันยา
 
1. นางสาวพรทิพย์  ออมสิน
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จอมคำ
 
1. นางสาวสกุณา  รอดเกตุ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ชื่นแสง
 
1. นางสุดารัตน์  พริ้งรัตนา
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเนินยาง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลีทุ่ง
 
1. นางจิรายุ  สุกรีดิษฐ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกชพร   จันทร์รอด
 
1. นางวรรณนิศา   พะวงศ์ศักดิ์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกรวรรณ   สว่างศรี
 
1. นางรำเพย  ดีสาร
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงเนตรนภัฑณ์  มีสุข
 
1. นางวรากร  บูรณะไทย
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กหญิงเกสรา  สิงห์โต
 
1. นางจินดา  บุญไทย
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพิมล  อนันต์สลุง
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  บัวหลวง
 
1. นางอมร  รุ่งเรือง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงอภิญญา  ผู้ห้อย
 
1. นางสาวกิตติยา   อินสอน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อิ่มทอง
 
1. นางสาวจรัญ  คงนา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงสุพัชชา  พุ่มบาง
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณวิง
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กหญิงปภาพินท์  เชนหอม
 
1. นายชัยวัฒน์  ขาวทุ่ง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พึ่งเรือง
 
1. นายปรัชญา  ใจรักษ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่ำเทศ
 
1. นายณรงค์  อินทรโชติ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวสรวีย์  ชัยเลิศ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงณัฐนารี  คงรักษา
 
1. นางสาววรรณาพร  เกตุคง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวพัชราวรรย์  บุญเสือ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มากมี
 
1. นางนภาพร   ติดพรม
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กหญิงชณัษตา   สังข์วงษ์
 
1. นางสาวกัลยา  บุตรสุวรรณ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์อินทร์
 
1. นางสมควร  แสงอบ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 1. เด็กหญิงกชกร  อบเชย
 
1. นายอุดม  บัวป้อม
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์ขัน
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์นิ่ม
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นุ่มพรม
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชนกานต์   ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจำนงค์  แก้วนุช
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นทองคำ
 
1. นางสาวสุพรรณษา  จันทร์หล้า
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แซ่วี
 
1. นางสาวรานี  บัวเรือง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ชอบสนุก
 
1. นางเสาวคนธ์   เนียมหอม
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงนงรักษ์  คงงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงนิดา  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวมณีนุช  ครุฑเกตุ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงธินิดา  บัวคล้าม
 
1. นายอานนท์  สันติอารีย์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทพงษ์
 
1. นางพิราวรรณ  พรมมี
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนภัทรสร  เรทนู
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  เต็มวงษ์
 
1. นางสาวพิมลพัตร์  ศรีสุวรรณ์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทรดิษฐ์
 
1. นางพิมลวรรณ  โตอินทร์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงพัชรพร   พึ่งพัก
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายศรายุทธ   ทองอ่อน
 
1. นางสาวจงจินตน์    แจ่มกระจ่าง
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  เจริญล้น
 
1. นางสาวจำเนียร  บัวเกตุ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเบญญาภา  กองสี
 
1. นางนันทิยา  ทองท้วม
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ฝอยทอง
 
1. นางสาวพรรณราย  แก้วแดง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงดลพร  โฉมพุ่ม
 
1. นางก้อนทอง  ดวงเกิด
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงพัชริญา   ช้างไผ่
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   สุขสบาย
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กหญิงจันทิมา  มั่นทุ่ง
 
1. นางไพริน  สอนทุ่ง
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรัชพร  น้อยมา
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงวิรัญชนา  อุ่นเหมือน
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ป้อมจันทร์
 
1. นางบุญนาค   คชนิล
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ประทุม
 
1. นางอนงค์  รอดประดิษฐ์
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กหญิงณิชชรีย์  ธนรัชต์อัครชัย
 
1. นางมณีรัตน์  มั่นอ้น
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงเมธาวี   มีดีด
 
1. นายสรนัฐ   ประมูลสิน
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงจริยาวดี  เขียวแก้ว
 
1. นางสุนีรัตน์  ไคร้ยะ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนวัดสงฆาราม 1. เด็กชายณัฐฐินันท์  นิ่มนวล
 
1. นางสาวอาภัสรา  จันทร์บุญ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง
 
1. นางสาวอภินันทนีย์  เอี่ยมมา
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงชญานิศ  อ่อนสุวรรณ
 
1. นางธัญญารัตน์  จันทร์เสม
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สิงห์สวัส
 
1. นางวรนิษฐา  กันทะวัง
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกระชงค์ 1. เด็กหญิงสิริญภาภรณ์  ชื่นแสง
 
1. นางสาวกวิญรวี  เรืองนวล
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสายสุดา  ชีวะกุล
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงปิยะนุช   มนปัง
 
1. นางสาวจักรทิพ   คนสนิท
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสิดาพร  ช่างเพาะ
 
1. นางสาวกาญจนา  การุณ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทหอม
 
1. นางสาวอภิรดี  ทักท้วง
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงแพรวา  เรืองสิริ
 
1. นางดวงทิพา  พุ่มไม้
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงแพรพิไล  บุญเรือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฤาชา
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงธนัญญา  วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสุนทร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขมาก
 
1. นายศิระ  หนูสอน
2. นางกาญจนา  โรจนธีรธรรม
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กหญิงพรพิมล  ดำนา
2. เด็กหญิงสุธิดา  พัดทุ่ง
 
1. นางสาวสิริภรณ์   วงศ์วิเศษ
2. นางสาวอารียา  นกเที่ยง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธนัชพร   เข็มคง
2. เด็กหญิงพลอยจันทร์   แก้วทิ
 
1. นายอัษฎางค์   พงษ์เฉย
2. นางสาวรวีวรรณ   รอดสุวรรณ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  สังข์ทุ่ง
2. เด็กหญิงอนัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
2. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายนันทพงศ์   ศรีตะวัน
2. เด็กหญิงอินทรา   มั่นใจ
 
1. นางสุภาณี   โพธิ์แก้ว
2. นายทนงศักดิ์    แซ่โค้ว
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายธนโชติ  สุวรรณคุณ
2. เด็กชายปารมี  มั่นเหมาะ
 
1. นายสุรศักดิ์  คำหมื่นยอง
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พัวศิริมิตร
2. เด็กหญิงวาสินี  วงษ์ชมภู
 
1. นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น
2. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สอาด
2. เด็กหญิงศิรประภา  แก้วคุ้ม
 
1. นางสาวภัสสรา  เข็มทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ด้วงฉิม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวสรวีย์  ชัยเลิศ
2. นางสาวอภินันทนีย์  เอี่ยมมา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บับภาเอก
2. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  คำศรี
 
1. นางปราศัย  พ่วงไผ่
2. นางสาววริษฐา  แตงไทย
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพรทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มขัง
 
1. นางยุพิน  กาสาย
2. นางสาวพิรญาณ์  กาสาย
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ดวงสูงเนิน
2. เด็กชายศุภมงคล  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวธนพร  อินศรี
2. นางสาวพัชราวรรย์  บุญเสือ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1. เด็กหญิงจิราภา   ดีโต
2. เด็กชายพรภวิษย์   นวลคำ
 
1. นางบัวล้อม   สังข์ทอง
2. นางสมศรี  เทียนดำ
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จิตสว่าง
2. เด็กหญิงสุชาดา  แจ่มหม้อ
 
1. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
2. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงมลฤดี  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวรรณษา  ภักดี
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
2. นางสาวนันทะวดี  อยู่ศรี
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธิญา  อ้นน่วม
2. เด็กหญิงบงกชรัตน์   ซ่วนเฮง
 
1. นายชยาทิตย์  อินน้อย
2. นางสาวสุชาดา  จันทร์ทุ่ง
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิราพร  ภารดิลก
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนศิลา
 
1. นางสาวจำนงค์  แก้วนุช
2. นายรัฐพล  จิตมณี
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกฤตยา   ถึงทุ่ง
2. เด็กหญิงชลกร  เป้วัด
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายชนะชล  นิ่มคำ
2. เด็กชายอนุชิต  คชสีห์
 
1. นางสาววรกมล  พรมแดง
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงชาลิณี  หล่อเพ็ง
2. เด็กหญิงนุชรดี  จิ๋วพรม
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
2. นางนันทวัน  พันปี
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงตวงทอง  ทรัพย์ทิม
2. เด็กหญิงปัตถมา  อินป้อม
 
1. นางสุวิตา  ดำดี
2. นางสาวสุธีธิดา  ไพบูลย์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายกิตติกวิน   จอมไกร
2. เด็กหญิงพัชรพร  ปั้นทิม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
2. นางสาววิลาวัลย์  ท้วมทอง
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงพิมพร  เงินนา
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  ใยระย้า
 
1. นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน
2. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประจงค์
2. เด็กหญิงละมัย  พึ่งเพิ้ง
 
1. นางสาวจักรทิพ   คนสนิท
2. นางสาวสิริยากร  สุโพธิ์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงนัชชา   หมื่นสิน
2. เด็กหญิงปนัดดา   ไพเราะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  นกเที่ยง
2. นางสาวสุภาภรณ์   สุขเกษม
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   มากมูล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  มั่นประสงค์
 
1. นายประนอม  อินทโชติ
2. นางลัดดา   โกธรรม
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทองรอง
2. เด็กหญิงอารยา  ทรัพย์อุปการ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฤาชา
2. นางอนงค์  จุ้ยต่าย
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83.71 ทอง 4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีกลิ่น
2. เด็กหญิงวริศรา  พานทอง
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณวิง
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์นาค
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82.77 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็งหนู
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ช้างกลัด
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุนิสา  แสงสว่าง
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.53 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขผอม
2. เด็กหญิงศันศนีย์  น้อยนาค
 
1. นางสาวสุชัญญา  จิ๋วน๊อต
2. นายสงกรานต์  เสือแก้ว
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.62 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์เอี่ยม
2. เด็กหญิงหฤทัย  น่วมบาง
 
1. นางทิพวรรณ์  แฟงจันทร์
2. นางอารีย์  แสงเงิน
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.56 เงิน 8 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีชมพู
2. เด็กหญิงศิรประภา  เนียมแสง
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ด้วงพรม
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.82 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกระชงค์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วพันธ์
2. เด็กชายวรวิช  อุทัย
 
1. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
2. นายณัฐวุฒิ  เอี่ยมแจง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72.96 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงพัชรา  เปรมอ้น
2. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีนวลพุฒ
 
1. นางนันทิชา  หมู่โยธา
2. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71.26 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 1. เด็กชายธนพล  เทินสะเกษ
2. เด็กชายนวพล  เสือโต
 
1. นายวีระชัย  ธูปเรือง
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65.24 ทองแดง 12 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง
 
1. นางสาวสรวีย์  ชัยเลิศ
2. นางสาวชลธิชา  วงค์วรรณ์
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แป้นปาน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ยิ้มฉาว
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงชนาภา  พอมอิน
2. เด็กชายนพดล  พรมมา
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  บัวงาม
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 81.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยิ้มพิน
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  อินอยู่
 
1. นางจุไรรัตน์  ศรีคำแหง
2. นางสาววรัญญา  นันชม
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70.28 เงิน 4 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงรวิพร  วันสาย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่ำปลั่ง
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ด้วงพรม
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70.23 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงวรัชยา  เป้ก้า
2. เด็กชายศรัณยู  พรมชาติ
 
1. นางสาวมณีนุช  ครุฑเกตุ
2. นางธีริศรา  ชาวสวน
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65.72 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ปั่นป่วน
2. เด็กหญิงเกวลิน  จิ๋วผ้วย
 
1. นางสาวธนัชพร    มั่นจอง
2. นางจันทนีย์   วงศ์ละคร
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงภัทรพร   เธียระวิบูลย์
 
1. นางสาวอรุณี   พวงขจร
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงธันยนันท์  บดินทร์ชัยภักดิ์
 
1. นางสาวปนัสดา  กันหาเรียง
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชินันนา  แสนคำภา
 
1. นางสุภัทตรา  พานิชสรรพ์
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายวรพรต  แย้มเมล์
 
1. นางสาวธนาณัติ  มากสุข
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กชายอัครวินท์  มั่นประสงค์
 
1. นางประดับ  ทองชื่นตระกูล
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วันศรี
 
1. นางธีริศรา  ชาวสวน
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1. เด็กชายศุภกร  เจริญธรรม
 
1. นางอัจจิมา  เครือวัลย์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 8 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พุ่มพวง
 
1. นางสาววรกมล  พรมแดง
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กหญิงชนมน   เรืองแจ่ม
 
1. นางสาวสุมิตรา   สุทธิวิลัย
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงสุชาดา  กอบโคกกรวด
 
1. นายวิโรจน์  สุกรีดิษฐ์
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 1. เด็กชายอนันดา  สีดา
 
1. นางวิภา  จันทร์ปรุง
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สถิตย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เผือกสงค์
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพิชญาพร   สืบสุนทร
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์
 
1. นางสาวปนัสดา  กันหาเรียง
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
 
1. นางกัญญา  อภิไชย์
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวิภาดา  รุ่งเรือง
 
1. นายยุทธชัย  แก้วทอง
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  กลีบบัว
 
1. นายศุภณัฐ  สาจักร
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายพอเจตต์  จ้อยอ่ำ
 
1. นายณรงค์  พ่วงไผ่
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองเผือก
 
1. นายภาณุพงศ์  ภูมี
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายธนวิชญ์  พุกเกลี้ยง
 
1. นางสาวธนาณัติ  มากสุข
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายณิชพน  รอดสิน
 
1. นายนเรศ  แก้วทอง
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงวิมลศิริ   อยู่สถิตย์
 
1. นางสาวละตินา  เทพบุรี
 
183 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายพีรพันธ์  พรมศรี
 
1. นางธนาวัลย์   โทนทอง
 
184 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จ๊อกถึง
 
1. นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น
 
185 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงวรรณพร   แสนศิลา
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มเทศ
 
1. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
187 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงเตือนใจ   บุรีนนท์
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ร่วมรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญแส
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงษ์โชติ
 
1. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายธนากร   นิ่มเนียง
 
1. นางสาวปาณิสรา   สวนนิตย์
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายดรัสพงศ์  รินทร์ทอง
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายพชรพล  บุญสุข
 
1. นางอัมภา  สังคง
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ทับทิมใจ
 
1. นางสุภาพร  จิตท้วม
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงนัยเนตร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องคลอง
 
1. นางภาวิณี  ทองมน
 
196 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายทรงกลด  ขอกลาง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  กันหาพา
 
1. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
2. นางสาวขวัญใจ  เห็มสุวรรณ
 
197 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงธวัลยา   ไร่สงวน
3. เด็กหญิงอรณี   ทวยเพียร
 
1. นางสาวสมรัตน์   บุญมั่น
2. นางสาวปรัชชาวดี   วังสาย
 
198 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ช่วยคิด
2. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมมา
3. เด็กหญิงละอองศิริ  คงอ่อน
 
1. นางยุพิน  ศรเพ็ชร
2. นายยุทธชัย  แก้วแท้
 
199 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อ่ำพุฒิ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คิดงาม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บ่ายเจริญ
 
1. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน
2. นางสาวสุวรรณา  บุญคง
 
200 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสรรงาม
2. เด็กชายขวัญชัย   บุญพันธ์
3. เด็กชายจักรพงษ์  ถาวร
 
1. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
2. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
 
201 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   พ่วงไผ่
2. เด็กชายรัชพล   จ้อยมี
3. เด็กหญิงวิภาดา   คำหอม
 
1. นางสาวสุมิตรา   สุทธิวิลัย
2. นางสุวภา   คชแก้ว
 
202 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐพร   น่วมทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี   เตชะมณีสถิตย์
3. เด็กหญิงสุภาวิตา   ผลเรไร
 
1. นางสาวสุรีย์พร   ชาญวิกย์การ
2. นายกาญจนรัตน์   ฟูสี
 
203 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1. เด็กชายธาราธร  สินสุข
2. เด็กชายอติชาติ  สุขจ้อย
3. เด็กชายเอกดนัย  พลับผล
 
1. นางสาวฐาปณี  ฉายพุดซา
2. นางสาวธมกร  นาควิจิตร
 
204 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ทองอิ่ม
2. เด็กหญิงนิลวดี  สุผาวัน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองคำ
 
1. นางสาวนิภาพร  พรมมินทร์
2. นางสาววลัยพร  พยัคฆบุตร
 
205 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปานทุ่ง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประจงจีบ
3. เด็กชายภัทรดนัย  วังเสนา
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร์
2. นางสาวอุทัย  หนองหลวง
 
206 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   บู่อินทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา   มะเดื่อ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์   อยู่คง
 
1. นางสาวปิยะนุช   อาณาเขตต์
2. นางสาวอัญชลี  มะเดื่อ
 
207 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายกฤษดา  คำหอม
2. เด็กชายนพเกล้า  จันทร์ฑูรย์
3. เด็กชายรพีพัฒน์  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวฐิติพร  ชาญชัยกิตติกร
2. นายธรรมรัตน์  มณีเสวตร์
 
208 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก   คำมา
2. เด็กชายธีรภัทร  ขอนทอง
3. เด็กหญิงวนัชพร  ศิลธรรม
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
2. นางสาวสุธิดา  ยอดดี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายจักรวุธ   มั่งคล้าย
2. เด็กชายสิทธินนท์   เหลือลา
 
1. นางสาวสุมิตรา   สุทธิวิลัย
2. นางสุวภา   คชแก้ว
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ประยูรชาญ
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันเกษม
 
1. นายนเรศ  แก้วทอง
2. นายสุเทพ  ทับจาก
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   พระทองคำ
2. เด็กชายภัทรเวช    แสงนารี
 
1. นายปิยะ    รุ่งเจริญ
2. นางสมคิด   สิทธิพงศธร
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายวรภัทร  แดงเรือง
2. เด็กชายสรยุทธ  จันทร์สว่าง
 
1. นายอนุลักษณ์  นาครินทร์
2. นายกีรติ  สุวรรณมาตย์
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนียมสัมฤทธิ์
 
1. นายพงศ์เทพ  พรมตรุษ
2. นางมยุรา  มั่นต่าย
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงเพชรนภา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงเวฑิตา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  ท้าวทอง
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กชายพรชัย   ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวโฉมนภา  ไกรกิจราษฎร์
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสิชา   ลือชูวงศ์
 
1. นางสาวศุภนุช   วงศ์กัทลีคาม
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายศุภกันต์   ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ราชทรัพย์
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายพันธกานต์  สุขมาก
 
1. นายพีระศักดิ์  ภักดีบริบาล
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงรวิพร  มากล้ำ
 
1. นางสาวแสงระวี  ลักษณาวงค์
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายชนะภพ  แก้วบังเกิด
 
1. นางสาวณฐิยา  กลิ่นโกศล
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงแสงดาว  ทับทิม
 
1. นางสาวกัลยา  มั่นประสงค์
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายทินภัทร  เฮ่าเมา
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงณษมน  มีแสง
 
1. นางสาวสุดธิดา  ป้อมวงค์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีตะปัญญะ
 
1. นางสาวศิรินภา  สรรพลักษณ์
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายกอบกัญจน์   ยมนา
 
1. นางสาวกัลยรัตน์   พรมมี
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายสงกรานต์  จันทร์สิงขรณ์
 
1. นายวิโรจน์  สุกรีดิษฐ์
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายภูวเนตร  บานเย็น
 
1. นางสาวสิริรัตน์  อินทร์กอง
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัชพล  เนียมแสง
 
1. นางยุรา  แตงจ๊อก
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงฐิติกา  จงธรรมมา
 
1. นางสาวหยาดนภา  ทำพระเวช
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายปิยพัทธ์   เทียบหนอง
 
1. นางสาวดำริ   บัวเผื่อน
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงเกตนรัตน์  เข็มพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายอนาวินทร์   สีหาบุตร
 
1. นางสาวละตินา  เทพบุรี
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แมลงภู่
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณวิปรียา   สินสุวรรณ
 
1. นางสาวกมลชนก   โพธิ์จันทร์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กชายอชิระ   หมั่นกสิกรณ์
 
1. นางสาวพรสุดา  มั่นคำ
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กชายณฐพงศ์  อินรันต์
 
1. นายสัญญา  เสือแก้ว
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายไพโรจน์  กิมขาว
 
1. นางสาวสุวิมล  กลิ่นเกตุ
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธ์ุ
 
1. นางสาวปนัสดา  กันหาเรียง
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงสุชาวดี  คงนวล
 
1. นางสาวจำเนียร  บัวเกตุ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายเทพทัศน์  สอนทุ่ง
 
1. นายทศพล  ภูมิผล
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์   โทพันธ์
 
1. นางสาวดำริ   บัวเผื่อน
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กหญิงอนัญญา   สิงหชาติ
 
1. นางสาวปาณิสรา   สวนนิตย์
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. นางสาวกมลชนก  สีนวน
 
1. นางสาวทัศวรรณ  หอมหวล
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายสุทิน  ภักดี
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายศุภศิษฐ์  คำมะกุล
 
1. นายพงศ์เทพ  พรมตรุษ
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายชานน  พรมรี
 
1. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายธนพัฒน์  ตรีโพธิ์
 
1. นางอัมภา  สังคง
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตันสอน
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กชายปรวิทย์  เขียวคล้าย
 
1. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายตรีเพชร  แก้วฟัก
 
1. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายภานุเดช  เปรมทุ่ง
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธนโชติ   บุญมา
2. เด็กหญิงนิตย์อาภา   มีทรัพย์
 
1. นายณัฐวุฒิ   บวบมี
2. นางสาววิจิตรา   โยธาทูล
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โตบุญ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์ประมูล
 
1. นายอุเทน  ทิพวัน
2. นายนฤดล  ทองชื่่นตระกูล
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตม 1. เด็กหญิงณัฐพร   ทองพรม
2. เด็กชายวิริยะ   ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวกมลณัฐ   จันทนจินดา
2. นางรจนา  แจ่มศรี
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายทีฆทัศน์  อยู่พุ่ม
2. เด็กชายประสิทธิพล  ไกรวิลาศ
 
1. นายกีรติ  สุวรรณมาตย์
2. นางสาวเบญจา  จินดารัตน์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายนวัฒน์  นาโตนด
2. เด็กหญิงปรียานุช  รุ่งเรือง
 
1. นายณัฐพล  มากจีน
2. นางวิสนีย์  งามอุดมศิล
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปุณณิศา  ตั้งสวัสดิ์
2. เด็กชายยุทธิชัย  ผ่องสี
 
1. นางสาวสุวิมล  กลิ่นเกตุ
2. นายศุภณัฐ  สาจักร
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทิพย์ฝั้น
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เกตุอุบล
 
1. นายทนงศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  หุ่นสิงห์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายนราวิชญ์  แจ่มทุ่ง
2. เด็กชายสิรภัทร  จันแดง
 
1. นางสาวอลิสษา  ธรรมานุวงศ์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   สุขอิ่ม
2. เด็กชายพีรณัฐ   จูแจ่ม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ถอนภูเขียว
2. นางสาวจามจุรี  บัวเผื่อน
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงลักษมณ  ภิลาศรี
2. เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง
 
1. นางสาวเกตุมณี  ดรุธนี
2. นางสาวศุภนิดา  เมฆจร
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายกฤษดา  ฟักตั้ว
2. เด็กชายทิมมี่  บำรุงพันธ์ุ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
2. นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงปูริดา  เอี่ยมหุ่น
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   แช่มชื่น
 
1. นางขวัญใจ   อินทร์ปาน
2. นางสุกัญญา   ราษฎร์บุญมี
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สาริยา
2. เด็กหญิงอรอุมา   ไวแก้วศูนย์
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
2. นางนภาพร   ลือเฟื่อง
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงประกายดาว  สินสมุทร
2. เด็กหญิงมณฐกาญจน์  เงินดิษฐ์
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายอุเทน  ทิพวัน
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายกฤติวัฒน์  มั่งมี
2. เด็กชายนพรัตน์  อ่อนบุญ
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
2. นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธรณัส  แสนคำ
2. เด็กชายธีรพัชร  พุ่มทอง
 
1. นางเรณู  แก้วปัญหา
2. นายสุวินัย  ทองหล่อ
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายสหัสนัยต์   ไร่สงวน
2. เด็กหญิงสุชานรี   ทินภู
 
1. นางสาวสมรัตน์   บุญมั่น
2. นางสาวปรัชชาวดี   วังสาย
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายวันชัย  เพ็ชรพูล
2. เด็กชายศุภกิจ  บุญภู่
 
1. นางธรรศญา  เรืองเดช
2. นางสาววรัญญา  นันชม
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงภาวินี   แสงเงิน
 
1. นางสุกัญญา   ราษฎร์บุญมี
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กชายธีรพันธุ์  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวหยาดนภา  ทำพระเวช
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายวุฒิเดช  นิ่มนวล
 
1. นางอัมภา  สังคง
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา   จงสิน
 
1. นางสาววิจิตรา   โยธาทูล
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงณัฐวดี   บุญมี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ถอนภูเขียว
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงประกายเพชร  คำภีรพันธ์
 
1. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   แซ่ตั้ง
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี
 
1. นางสาวศุภนิดา  เมฆจร
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงภัคจีรา  หมื่นมะโน
 
1. นายทนงศักดิ์  สุตะพันธ์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 30.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงพิริยา  ทาเที่ยง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 29.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  ทิ่มอิ่ม
 
1. นางสาวเกตุกนก  กิ่งแก้ว
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 22.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายภานุพงษ์  บุญเหมือน
 
1. นายสมพงษ์  มาดหมาย
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายประพล  อินดี
 
1. นางสุภาพร  จิตท้วม
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คุ้มวงศ์
 
1. นางสาวปาณิสรา   สวนนิตย์
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพรนภัส  ผกานวน
 
1. นางสาวทัศวรรณ  หอมหวล
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงศุภัชญา  รักป้อม
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายอนุชา  พึ่งงาม
 
1. นางอัมภา  สังคง
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงเกษศิณีย์   เสาะสมบูรณ์
 
1. นายนิรันดร์   แจ้งแสงอรุณ
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงเจตสุภา  อาชาพล
 
1. นางสาวชัญญาวีร์  นวลคำ
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายรพีภัทร  ซังยืนยง
 
1. นายสมพงษ์  มาดหมาย
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายพีรณัฐ   เธียระวิบูลย์
 
1. นางสาวอรุณี   พวงขจร
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายภักคพงษ์  กลิ่นเกตุ
 
1. นางทัศนีย์  ปานสูงเนิน
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กชายปิยะภัทร  บุญเนียม
 
1. นางจารุณี  บัวโคก
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงปรินทร์ณัฐ   หมวกชา
 
1. นายประนอม   อินทโชติ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61.25 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพชรทอง
 
1. นางพจมาส  เขียวเมือง
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายวัฒนชัย  ลิขิตสุธาการ
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  คำชู
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปพิชญา   หมากผิน
 
1. นางสาวสุรีย์พร   ชาญวิกย์การ
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวสิริรัตน์  อินทร์กอง
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เณรเอี่ยม
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์อาสา
 
1. นางเสาวคนธ์   เนียมหอม
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวดี  ลิขิตสุธาการ
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร์
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กชายวิโรจน์  อินหล่อ
 
1. นางจารุณี  บัวโคก
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายชนาธิป  คงเมือง
 
1. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนทุ่ง
 
1. นางสาววิรมน  ศรคม
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ใบไม้
 
1. นางเสาวคนธ์   เนียมหอม
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงสิงห์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.75 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายทิวา  คำมา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ท้าวทอง
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงธนิดา   สวัสดิ์สุข
2. เด็กหญิงพิชชาภา   วรรณสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา   สีอ่อน
 
1. นางมลฤดี   พรมมิ
2. นางสาวไปรยา   รอดจีน
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไผ่เรือง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนนุ้ย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พินทุย
 
1. นางลลิตา  แก้วทอง
2. นางสาลี่  เอี่ยมซิ้ว
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรวิสรา  ทาทูน
2. เด็กหญิงสโรชินี  สุขจินดา
3. เด็กชายแทนกานต์  คำเปี้ยว
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ผินอินทร์
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ศรีวัง
2. เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่
3. เด็กหญิงนิจวิภา  มีนุข
 
1. นางสาวศิริวิมล  สุขจ่าง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุขเจริญ
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงธนัชชา  เลิศม่วง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  มาเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทองมี
 
1. นางสาวศศิวิมล  สืบเหล็ก
2. นางสาวนิลาวัลย์  บุญแก้ว
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรากาญจน์  แช่มโตนด
2. เด็กชายนิภัทร์  อินเลิศ
3. เด็กชายรณชัย  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนพวรรณ  ชิราวัธน์
2. นางสาวอุษา  สะสม
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กหญิงดาริกาพร   หอมพรรณา
2. เด็กหญิงธนิดา   อินต๊ะใหม่
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   ไชยสุ่ม
 
1. นางฐิตินันท์   บุญตั้ง
2. นายรัตนชาติ   วันดี
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ลครพล
2. เด็กชายธนัท  แก่นศิลา
3. เด็กหญิงนัยนา  พรมจันทร์
 
1. นางสาวนาฏชนก  ยี่เผติ๊บ
2. นางสาวนริศรา  ประศาสตร์ศิลป์
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายธนกุล  เปลี่ยนดี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เอี่ยมสนิท
3. เด็กหญิงเกศินี  โตเทียน
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงชาวนา
2. นางสาวชลธิชา  ปั้นทิม
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกุลปรียา   พิทักษ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   เครือเมฆ
3. เด็กหญิงอรนลิน   ภาวงศ์
 
1. นายเทิดชัย   นิลนนท์
2. นางสาวสังเวียน   แก้วหนู
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงธันวารัตน์  หอมนาน
2. เด็กหญิงนฤมล  ชัยกาวิน
3. เด็กหญิงสกุณา  โพธิ์รี
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางศศิธร  กล่ำคำ
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงกัญชพร  เชิงรัมย์
2. เด็กหญิงรพีกร  คงกลับ
3. เด็กหญิงลลิตา  ฮุยน้อย
 
1. นางนันทิชา  หมู่โยธา
2. นางสาววรัญญา  นันชม
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายธนกรณ์   พยอม
2. เด็กชายธวัชชัย   ขลิบผา
3. เด็กหญิงปรายฟ้า   ศรีนวล
 
1. นางธนาวัลย์   โทนทอง
2. นายยุทธพงษ์   อยู่ป้อม
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายนิธิพัทธ์  กล่อมยิ้ม
2. เด็กหญิงปนัสยา  เงินจุ่ม
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ไกรทอง
 
1. นางสาวปิยนุช  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  นุ่มพรม
2. เด็กหญิงภัทราวดี  แน่งน้อย
3. เด็กหญิงวรรณรดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวชญานิศ  โตมอญ
2. นางสาวชยินัญภิษฏ์  ชื่นภิรมย์
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายน้ำหนึ่ง  พุทธาไฝ
2. เด็กหญิงรชดา  อินทร์หอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ซาววงค์
 
1. นางดวงพร  คงนา
2. นางพรรณี  เขียวเรือง
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมทอง
2. เด็กหญิงวนัชพร  อ้นบางเขน
3. เด็กหญิงอนัญญา  แสงจันทร์
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชชา  เทศนิยม
3. เด็กหญิงอติกานต์  ภักดีบาง
 
1. นางสาวนราพร  ดงงาม
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงชริสรา  แน่นชารี
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ใจเย็น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ล่ำเขียว
 
1. นางสาววรรณารัตน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นางนารีรัตน์  เกษตรกรกุล
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงญาณิศา  โสอุดร
2. เด็กหญิงนภัสสร  คำนอก
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ม่วงทอง
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ด้วงพรม
2. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายธวัชชัย  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญเหลา
3. เด็กชายเจษฎา  แต้มทอง
 
1. นางปัทมาวดี  นวลทรง
2. นางวาสนา  แสงเงิน
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกชพร   ภูแชมโชติ
2. เด็กหญิงฉันทพิชชา   สีชาติ
3. เด็กหญิงพรรณิภา   บัวใหญ่รักษา
 
1. นายเทิดชัย   นิลนนท์
2. นางสาวสังเวียน   แก้วหนู
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภูริ  รังสิมา
2. เด็กชายศิริโชค  ถวิลคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธีรประพฤทธิ์
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายนรากร  เอมอ่ำ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ดีกัน
 
1. นายชัยญา  หงษ์ทอง
2. นางสาวจุรีภรณ์  ปิ่นคำ
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บวบมี
 
1. นางสาวสุพัตรา   ศรีอรุณนิรันดร์
2. นางนิภา   ทองอนันต์
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายธนพงศ์  รักป้อม
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ด้วงบาง
 
1. นางสาวทิวา  เฟื่องอิ่ม
2. นางสาวสุวิมล  จุ้ยพ่วง
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายรณกร  สดุดีกุล
2. เด็กชายวัชรากร  ภู่โฉม
 
1. นายวิรัช  ยานุกูล
2. นางสาวพรทิพย์  ออมสิน
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายคุณานนท์  หวาดตาลเตี้ย
2. เด็กชายเขมทัต  มิตคำ
 
1. นางนารีรัตน์  เกษตรกรกุล
2. นางสาววรรณารัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กชายวรภัทร  น้อยคำ
2. เด็กชายสุวรรณสิงห์  คำคง
 
1. นางสาวมนทิญา  ปั้นสำลี
2. นางสาวชยินัญภิษฏ์  ชื่นภิรมย์
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงปริฉัตรวดี  ช่างเขียน
2. เด็กหญิงอารยา  ปิ่นโตนด
 
1. นายณัฐพงศ์  สวัสดี
2. นายชูชาติ  สั่งสอน
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กชายชนาธิป  พลุวงศ์
2. เด็กชายพชกร  ชูจิตร
 
1. นางสาวเมมิกา  ม่วงทอง
2. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  นิ่มหนู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กัดฟัก
 
1. นายวิรัช  ยานุกูล
2. นางสาวพรทิพย์  ออมสิน
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายทรงพล   บ้านกล้วย
2. เด็กชายพิษณุ   เอี่ยมดี
 
1. นางสาวสุนิสา   สมศักดิ์
2. นางสาวชิลาวัลย์   จันทอง
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ทับเอม
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ถึงทุ่ง
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นางสาวเกศินี  ขอนทอง
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายธนวิชญ์   คล่ำคง
2. เด็กชายเอกรัตน์   พัดขำ
 
1. นางสาวปัฐมา   ธรรมปัญญา
2. นางสาวปริชมน   พุ่มพวง
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 71.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายพงศธร  บุญสอน
2. เด็กชายศราวุฒิ  อินทร์อยู่
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เงินนา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พูลเกษม
 
1. นางสาวนาฏชนก  ยี่เผติ๊บ
2. นางสาวนริศรา  ประศาสตร์ศิลป์
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กชายกิตติคุณ  สุขศรี
2. เด็กชายวัชรพงษ์  คงถึง
 
1. นายธรณินทร์  วงศ์วิริยพาณิชย์
2. นายสุรทิน  จำรุราย
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายจิรวงศ์  แก้วเสือ
2. เด็กชายชยพล  อินทะรังษี
 
1. นางนารีรัตน์  เกษตรกรกุล
2. นางสาววรรณารัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายจักรกฤษ   เอี่ยมโอน
2. เด็กชายธนพนธ์   รอดเขียว
 
1. นางอรุณี   สำรี
2. นางสาวทิพวรรณ  อ๊อดพันธ์
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  รอดขันธ์เมือง
2. เด็กชายเตวิทย์  คุ้มขัง
 
1. นายนเรศ  แก้วทอง
2. นายสุเทพ  ทับจาก
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายธนวิชญ์  ยิ้มเข็ม
2. เด็กชายศิริชัย  ถวิลคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธีรประพฤทธิ์
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายณภัทร  ทักท้วง
2. เด็กชายพีรดนย์  นิ่มทอง
 
1. นายปัณณวิชญ์  ใจทิม
2. นายนพดล  เขียวเมือง
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กชายตะวัน  น้อยเชื้อ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ทุมป้อม
 
1. นายสุรทิน  จำรุราย
2. นางสาวจำเรียง  บุญดี
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวงศ์วัฒน์   หาญอาษา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   แตงโม
 
1. นายศรราม   ยิ้มยวน
2. นายพัฒน์   สุทธการ
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายทนงศักดิ์   มั่นเขียว
2. เด็กชายพงศธร   รักท้วม
 
1. นางสาวปัฐมา   ธรรมปัญญา
2. นางสาวปริชมน   พุ่มพวง
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายธนันชัย  ยางงาม
2. เด็กชายพงศธร  บุญสอน
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไทยอาสา
2. เด็กชายอดิศร  พลไร่
 
1. นางสาวนาฏชนก  ยี่เผติ๊บ
2. นางสาวนริศรา  ประศาสตร์ศิลป์
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายวันวิเศษ  มาน้อย
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ชัยสอน
 
1. นางนารีรัตน์  เกษตรกรกุล
2. นางสาววรรณารัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายรัฐภูมิ   เพ็งสว่าง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   ถึงน้อย
 
1. นางสาวสุนิสา   สมศักดิ์
2. นางสาวชิลาวัลย์   จันทอง
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายธีรเดช  เขียวขาว
2. เด็กชายนิติพัฒน์  ภักดีโต
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธีรประพฤทธิ์
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสีเขียว
2. เด็กชายธนัท  บัวป้อม
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายภานุเดช  น่วมหมวก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โททอง
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายพีรดนย์  ลาสอน
2. เด็กชายศุภนัฐ  มหานาม
 
1. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
2. นางสาวขวัญใจ  เห็มสุวรรณ
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายวรธน  เชิดชู
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บรรทมจิตร
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
2. นายนพรัตน์  ยาน้อย
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายปัณณธร  ช่วยหลำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  รอดเกตุ
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  บุญแก้ว
2. นางสาวศศิวิมล  สืบเหล็ก
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายปิติชัย  แสงหล้า
2. เด็กชายภานุเดช  เปรมทุ่ง
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายต่อตระกูล  เจ๊กอ่อน
2. เด็กชายสหรัฐ   พุกแป้น
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงวาสนา  ชามั่ง
2. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วสุติน
 
1. นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล
2. นางสาววรัญญา  นันชม
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กชายวันทนุ  กลิ่นใจ
2. เด็กชายอานุภาพ  เหมือนแก้ว
 
1. นายวีรเชษฐ์  จินวงศ์
2. นางสาวนราพร  ดงงาม
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายกิตติพศ  อิ่มคำ
2. เด็กชายประวิตร  เทียนแก้ว
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสุวรรณ  พัดกลม
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายภาณุพงษ์  หาญสุวรรณ
2. เด็กชายอธิป  แก้วอุดม
 
1. นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กชายพัทธนันท์  บัวหลวง
2. เด็กชายอดิเทพ  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงอั้ม  ลิวากรณ์
 
1. นายกฤษดา  แก้วแดง
2. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล
3. เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริวิมล  สุขจ่าง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุขเจริญ
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงฑิตยา  ขุนพินิจ
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เจริญบัว
3. เด็กชายวุฒิชัย  นิ่มนวล
 
1. นางสมพร  โกศล
2. นางสาวชุติมา  เนื้อไม้หอม
 
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทาเงิน
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์   สิงห์กรณ์
3. เด็กหญิงพลอยขวัญ  ฉ่ำก๋ง
 
1. นางสาวทิพาภัทร  พานิชพงษ์
2. นางสาวรัชนีกร  เพิ่มพูน
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เที่ยงวิเศษ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อาจหาญ
3. เด็กหญิงวราภา  จงเจตดี
 
1. นางเยาวรัตน์  อยู่พุ่ม
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงชนกันต์  เจริญสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  พลพระ
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
2. นางสาวเมวิกา  มันพร้าว
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1. เด็กหญิงกมลมาลย์   หิงษา
2. เด็กหญิงปาณิสรา   มากมี
3. เด็กชายสุทธิภัทร  น้อยผล
 
1. นางอภิรดี   สาบุ่ง
2. นางอภิรดี   สาบุ่ง
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงชุติมณศ์  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  แจ่มใส
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  แสนโกศิก
2. นางสาวกัญญาภัค  จันทน์หอม
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กหญิงสริดา  พุดทรง
2. เด็กชายสุธาคิน  ร่วมรักษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทานะมัย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
2. นางสาวเมมิกา  ม่วงทอง
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายธนาเทพ  สุทธิวารี
2. เด็กหญิงพัชรประภา  พุ่มเรียบ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  จันใด
 
1. นางสาวสโรบล  ศรีสุภกร
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายณรงค์จิตร  บวบมี
2. เด็กหญิงนันท์ชพร  คงรอด
3. เด็กหญิงเขมิกา  ดีแท้
 
1. นางสาวศุภนิดา  เพ็ชรรักษ์
2. นางสาวปิยนันท์  มากเมือง
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มั่นกลิ่น
2. เด็กหญิงอรพัทธ์  สิงห์โต
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เพิ้งจันทร์
 
1. นางสาวภคมล  พลิกบัว
2. นางสาวสุดารัตน์  เผือกสงค์
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กชายณัฐดนัย   ยิ้มทอง
2. เด็กชายนันทปรีชา   บุญดี
3. เด็กหญิงศศิรดา   มั่นอ้น
 
1. นางสาวพัชธิยา   นรังสิทธิ์
2. นางสาวจำเรียง   บุญดี
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีระภัทร  สิทธิสุข
2. เด็กชายบัญญัติ  สามวันนา
3. เด็กชายพิพัฒน์  พุกฟัก
 
1. นางดวงดาว  ศรีสมุทร
2. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กชายจิรภัทร   พิมพ์งาม
2. เด็กหญิงสุนิสา   โพธิ์มั่น
3. เด็กชายอิฐพล   พุกพัก
 
1. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา
2. นางสาวอิศรา  ทองดี
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิดาภา   เปี่ยมเพิ่มพูน
2. เด็กหญิงทักษอร   อยู่ทุ่ง
3. เด็กชายศุภณัฐ   งามสม
 
1. นางสาวมุกรินทร์   กลิ่นคุณ
2. นางสาวธัญธิญารัตน์   เทพบาท
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัตนากร  วรรณวิจิตร
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชุมต้น
3. เด็กชายอารักษ์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวกัญยาณี  ภูมิขันธุ์
2. นางสาวพัชรเมศฐ์  ชีวะวัฒนา
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วแดง
3. เด็กหญิงสุจินันท์  ปิ่นเกตุ
 
1. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
2. นางสาวศิริภาดา  เอียมเนตร
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ   เลพล
2. เด็กหญิงผลินภัทร  แดนชัยภูมิ
3. เด็กชายสุขสันต์   แก้วมาก
 
1. สิบเอกฐิติพันธ์   สินธนาวารากุล
2. นางนภาพร   ลือเฟื่อง
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    เดือนแจ่ม
2. เด็กหญิงกำเงิน   สืบจันทร์
3. เด็กชายรชต   จัดการ
 
1. นางสาวแพรพลอย   ทวีพรสวรรค์
2. นางชัชฎาภรณ์   หลำพรม
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อชัยนาท
2. เด็กหญิงวรรณภา  คงฟัก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์แดง
 
1. นางสาวอุษา  สะสม
2. นางสาวนพวรรณ  ชิราวัธน์
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายธันวา   ลือเฟื่อง
2. เด็กชายพัสกร   โฉมพุ่ม
3. เด็กชายวีรภัทร   ศรีนิล
 
1. นางสาวนวพร  สำรี
2. นายนันทวัฒน์   พรมบาง
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงญานิกา  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสรา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงมานิตา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
2. นางสำราญ  เจียมประเสริฐ
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายณภัทร  จันแดง
2. เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นชาวนา
3. เด็กหญิงสิรัญญา  รอดทิม
 
1. นางดวงพร  คงนา
2. นางสาวกัลยาณี  จันทรปิติกุล
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงตันหยง   คำคง
2. เด็กหญิงศลุตา   แสนนนท์
3. นางสาวอรหทัย   กันภัย
 
1. นางสาวณัฐชา   โคยามา
2. นางจารุวรรณ  ศิริวาสน์
 
395 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายกรรภิรมย์   มั่นประสงค์
2. เด็กชายเรืองโรจน์   ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวศรัญญา  นวลคำ
2. นายจตุพล   ถนอมศักดิ์
 
396 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สมรักษ์
2. เด็กชายทวีทรัพย์  เอี่ยมดี
 
1. นางบัวหลวง  ครุธจู
2. นางอาภรณ์  นิ่มคำ
 
397 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงฆรชนก   ตั้งสุขสันต์
2. เด็กหญิงณวินดา   สินสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา   ใจมูล
2. นางสาวธัญนภัสร์   ยนต์นิยม
 
398 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กหญิงรัตนา  กัดฟัก
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใบไม้
 
1. นางสุดารัตน์   บุญโยน
2. นางสาวกาญจนา  ทองเชื้อ
 
399 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปวีณา   บุญค่ำ
2. เด็กชายรชานนท์   พรมกุล
 
1. นายพิสิฏฐ์   แสงอบ
2. นางเกศริน   ภูทวี
 
400 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายภาคิน  มั่นหมาย
2. เด็กชายสันติสุข  สุขประเสริฐ
 
1. นายบุญธรรม  เอี่ยมอ่อน
2. นายธาตรี  พฤกษะวัน
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงนพรัตน์   เพ็งยา
2. เด็กหญิงนฤมล  ต่วนเอี่ยม
3. เด็กหญิงรัชดา  สรฤทธิ์
4. เด็กหญิงสิรินรัตน์   สิทธิเรือน
5. เด็กหญิงอรรถิดา   ประอินทร์
 
1. นางสาวธันยพร   แย้มพยุง
2. นางสาวเกวลิน   แน่งน้อย
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อำพร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เม้าทุ้ง
3. เด็กหญิงสิณิสา  ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงอภิชญา  ปานเขียว
5. เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์ทัย
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เรืองคำ
2. นางนงนุช  อยู่แย้ม
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   นันทิใจ
2. เด็กหญิงภัคจิรา   วิ่งว่าว
3. เด็กหญิงสุนิสา   ติ๊บทะลา
4. เด็กหญิงสุมิตรา   ทองซ้อน
5. เด็กหญิงสุรางคณา   พรมเมืองขวา
 
1. นางขวัญเรือน   จิตต์ใจ
2. นางสาวสาตติญา   กี่อย่างรุ่งเรือง
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงทักษอร  บุญสีดา
2. เด็กหญิงประถมภรณ์  พลาพล
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญเรือง
4. เด็กหญิงสุภาพร  อินนา
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  คลังภักดี
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
2. นางสาวคนึงนิตย์  มีโยม
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เถื่อนโต
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญหลง
3. เด็กหญิงธัญยกานต์  เตทุ่ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  พิชญาพรกุล
5. เด็กหญิงพรกนก  สระทองอิ้ง
 
1. นางนาตยา  ถาวร
2. นางชิ้น  เวียงทอง
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขำประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนภร  ฉ่ำนารายณ์
3. เด็กหญิงพิริยา  ชัยแจ้ง
4. เด็กหญิงลัลลลิต  น้อยคำ
5. เด็กหญิงศิณัฐณิชา  ประจิตร
 
1. นายบุญถึง  แก้วมณี
2. นางโสธยา  เพ็ชรภู่
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ไกรวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรีย์  ทองจุ้ย
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  ทองนก
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญเทศ
5. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ่มจันทร์
 
1. นางวลัยลักษณ์  พุ่มอ่ำ
2. นายสิทธิศักดิ์  อ่อนปาน
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงกนกนาฏ   เมฆสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนิญญา  เนียมแท่น
3. เด็กชายณฐกฤต  พูลเพิ่ม
4. เด็กชายวีรวุฒิ  สอนน้อย
5. เด็กชายอนัน  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
2. นางสกุลเพชร   ทองงาม
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงธันยรัตน์  ทับจาก
3. เด็กหญิงวิภาดา  มีคุณ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  หล่อสุวรรณ
5. เด็กชายโยทิน  กำเนิดสุข
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณวิง
2. นางสาวนิลุบล  พุฒฤทธิ์
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ตุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงทันวรัตน์  แป้นจันทร์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เหล่าเขตกิจ
4. เด็กหญิงแพรวา  หาวัน
5. เด็กหญิงโญสิตา  อุธโกนิธิยา
 
1. นางสายบัว  ฟักแตง
2. นางทิวา  บัวหลวง
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิตติภัทร   แผลงดัสกร
2. เด็กหญิงณัฐชยา   ทะลอย
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   ตันเจริญรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภัคจิรา   พึ่งสถิตย์
5. เด็กหญิงโชษิตา   โพธิทา
 
1. นางสาวศิริกุล   แสงศรี
2. นางสาวนุชนาฎ   อู่ตุ้ม
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กชายจิรภัทร  โอษฐงาม
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อินทรภักดี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  เย็นอารมณ์
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  เขียวขาว
5. เด็กหญิงอนัญพร  รอดเกตุ
 
1. นางประภัสสร  จักรแก้ว
2. นางอนันทพร  เขียวจันทร์
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกุลรดา   ห่านคำวงค์
2. เด็กหญิงชลิตา   แสวงผล
3. เด็กหญิงศลิษา   จ้อยม่วง
4. เด็กหญิงสุภาสินี   หลวงรอด
5. เด็กหญิงสโรชา   อ่ำอุ่น
 
1. นางกวิสรา   ชูวงศ์
2. นางรำพึง   แก้วสาแสน
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผ่องทอง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หลักหลวง
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  สารีนาค
4. เด็กหญิงปริชญาน์  ถึงเป้
5. เด็กชายพีรพัฒน์  คงทน
 
1. นายบุญสม  ชีเปรม
2. นางสาวรัชนีพร  อินโตนด
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกนกพันธุ์  คล่ำดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  หิรัญธนวิวัฒน์
3. เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย
 
1. นายบุญถึง  แก้วมณี
2. นางโสธยา  เพ็ชรภู่
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ทรดิษ
2. เด็กหญิงณัฐพร  จงจีระ
3. เด็กหญิงพรญาณี  อ่วมกัณฑ์
4. เด็กหญิงศศิธร  ภักดีโต
5. เด็กหญิงเอมวิกา  เที่ยงดี
 
1. นางนาตยา  ถาวร
2. นางชิ้น  เวียงทอง
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงพิชชาพร   สระแก้ว
2. เด็กหญิงพิชชาภา   สระแก้ว
3. เด็กหญิงพิมล์ภัทร   อ่อนวัน
4. เด็กหญิงสุพิชญา   แซ่ซิ้ม
5. เด็กหญิงไอศิกา   ระดาดก
 
1. นายเปรม   ศรีนุต
2. นางเกวลี   บำเพ็ญบุณย์
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกนกพร   นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงชนาภา   ประนามสา
3. เด็กหญิงภันทิลา   ลาดนอก
4. เด็กหญิงศิริวิภา   โพธิราช
5. เด็กหญิงสุภาพร   นิ่มมั่ง
 
1. นายศุภกฤษ   เปรมปราย
2. นายณัฐวุฒิ   บางทวี
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงนันชนก  เมฆเขียว
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ตะพานแก้ว
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกศกุล
5. เด็กหญิงสุชานันท์  พิลึก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ชรเสนา
2. นางสาวเกศรา  ชมเมือง
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยอนงค์
2. เด็กหญิงนันธิญา  หนองหลวง
3. เด็กหญิงพรนภา  แก้วอินทร์
4. เด็กหญิงสุภัชชา  กลินมิ่ง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  หลาบคำ
 
1. นางชิ้น  เวียงทอง
2. นางนาตยา  ถาวร
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงชลณิกา   งานจัตุรัส
2. เด็กหญิงนุชวรา   วิชัยวงษ์
3. เด็กชายรัชชานนท์   ไพรโสภา
4. เด็กชายรัฐภูมิ   คุ้มผึ้ง
5. เด็กหญิงสายธาร   เสม็ดดี
 
1. นางสาวทิพย์เกษร   เจริญศิลป์
2. นายเจษฎา   อิ่มอยู่
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผือกทับ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลิ่นมาลี
3. เด็กชายภูผา  สุขใส
4. เด็กชายมาตุภูมิ  เกษรบัว
5. เด็กหญิงสิรามล  พรมประดิษฐ์
 
1. นางจุฑามาศ  เสาแบน
2. นางวิชชุดา  ดำปิก
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แปลกมาก
2. เด็กชายธนาธิป  เม้าทุ่ง
3. เด็กชายนพกฤษณ์  กลั่นสุข
4. เด็กหญิงมิลลิล  เกตุอุบล
5. เด็กหญิงเปรมณีย์  อินทร์นา
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นางเพ็ญศรี  เทพจิตร
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หมวกโตนด
2. เด็กหญิงณรัญญา  นาคคำเมฆ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง
4. เด็กชายมังกร  สุขก้อม
5. เด็กชายราเชนทร์  อยู่กลัด
 
1. นางอัญชลี  บุญมาก
2. นายอาวุธ  สุทธิมาศ
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงกรกนก  มั่นฤทธิ์
2. เด็กหญิงชญานุช  ฟักเมฆ
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  อุสาขะ
4. เด็กหญิงนฤมล  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองจร
 
1. นางอำไพ  พรพิบูลย์
2. นางเพ็ญศรี  จิตรพินิจ
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
3. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
4. เด็กหญิงอริศรา  อ่ำทุ่ง
5. เด็กชายอัศนะ  ปัญญาโชติ
 
1. นางเพ็ญศรี  เทพจิตร
2. นางอรทัย  จินดาประสาน
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มาประโคน
2. เด็กหญิงฐิติพร  เอี่ยมต่อ
3. เด็กหญิงณัฐติการณ์  คงนา
4. เด็กหญิงประภัสสรา  โตมาก
5. เด็กหญิงศศิภรณ์  คำแดง
 
1. นายวัชรพงศ์  สอนลบ
2. นางสาวอรดาริน  มีขวัญรัก
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ขังทัศน์
2. เด็กหญิงวชิราภัสสร  วชิรหัตถพงศ์
3. เด็กหญิงศุภากร  นวมเอม
4. เด็กหญิงสุพนิดา  ภักดีโต
5. เด็กหญิงสุพิชชา  วิลัย
 
1. นางสายฝน  สุวรรณวัฒนะ
2. นางสาวชุติมา  เหมชาติลือชัย
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติคุณ  รักป้อม
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  จั่นมา
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีฟ้า
5. เด็กชายวิศรุต  มันเทศ
 
1. นางสาวนันทิชา  ยิ้มประดิษฐ์
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงขวัญนภา  พุฒซ้อน
2. เด็กชายนภาดล   นวลจันทร์
3. เด็กหญิงรัญชิดา   เกี่ยวพันธ์
4. เด็กชายวันชนะ   นาตาล
5. เด็กชายสรณ์สิริ   ปานดำ
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นายจตุพล   ถนอมศักดิ์
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายกิตติพันธ์  อ้นผูก
2. เด็กหญิงชนาภัทร  จิตรพินิจ
3. เด็กหญิงณิศรา  เทศรังสี
4. เด็กชายสรวิชญ์  ทองเชื้อ
5. เด็กหญิงสุธนาพร  อ่ำเพชร์
 
1. นายวินิต  ตั้งถิ่นฐาน
2. นายภาณุวัฒน์  ทองเชื้อ
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกนกพร   ทองลา
2. เด็กหญิงจิดาภา   วรสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิภาพร   ใจกล้า
4. เด็กหญิงศิลป์ศภา   บุญเจ๊ก
5. เด็กหญิงเยาวเรศ   แก้วลอด
 
1. นายสมเกียรติ   เรืองทุ่ง
2. นางสาวจีรวรรณ   บัวทอง
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤตฤณ  เริงศักดิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงทอง
3. เด็กชายชยานันท์  สงสัย
4. เด็กหญิงชัชชุติอาภา  ทองคำแจ่ม
5. เด็กชายธนกฤต  นกแก้ว
6. เด็กชายนนทพัฒน์  พลอยกระจ่าง
7. เด็กชายนำชัย  ทองรอด
8. เด็กหญิงปภัสรา  อยู่คง
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีขาว
10. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
11. เด็กหญิงปิยาพัชร  พระทองคำ
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาตรี
13. เด็กหญิงวิรัชดา  สุทธวาระ
14. เด็กชายศรายุทธ  ทรัพย์ประมูล
15. เด็กหญิงสุรีฉาย  แสนทำพล
16. เด็กชายอธิศ  ศรีวิชัย
17. เด็กชายอนาวิน  ไผ่เรือง
18. เด็กชายอวิรุทธ์  นาตาล
19. เด็กชายเทพบัญชา  กราบกราน
20. เด็กหญิงไพลิน  พุดหอม
 
1. นายประทีป  สีดานุช
2. นายสุมิตร  แก้วแท้
3. นางนันทพร  แก้วแท้
4. นางสาวเมธาวี  แก้วแท้
5. นางวาสนา  แสงเงิน
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมราช
 
1. นางสาวปรมา  คงอิ่ม
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายวีรภัทร   นุชนาถ
 
1. นายสหรัฐ   จันทร์ศรี
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปัทมพร  ขาวบุปผา
 
1. นางสาวฉัตรญาณิน  แก้วกอ
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   เริงสุข
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
 
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนันลญา  ไผ่เรือง
 
1. นางอนงค์  ไกรโกญจะนาท
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงปานทิพย์  อุมา
 
1. นางเกตุกนก  รุกขชาติ
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงอรวรรณสา  เสือมั่น
 
1. นางสาวปรมา  คงอิ่ม
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ชำนาญจุ้ย
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ   บุญจ้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี   เจริญผล
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินยาง 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  น้อยคำ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  แจ่มแจ้ง
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์   เสือสีนาค
 
1. นายพรกวี   ตัสมา
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  ทองมูล
 
1. นางสายฝน  สุวรรณวัฒนะ
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ขำศรี
 
1. นางอรุณ  ชาติพิมาย
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายพงศกร   เจริญ
 
1. นางกานดา   จันทศรี
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  ชาตาดี
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงการะเกด  มั่นเหมาะ
 
1. นางกาญจนา  นงค์โภชน์
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เพียรเสมอ
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  พุกนุ่น
 
1. นางสาววรกมล  พรมแดง
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงประภารัตน์  หาญชำนิ
2. เด็กชายพีระวุฒิ  ยอดสิงห์
 
1. นางอัญชลี  ผลพฤกษา
2. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงชลิดา  จันที
2. เด็กชายธนภัทร  อยู่พุ่ม
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางสาวสมาพร  ศรีสุวรรณ์
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายจิราเมธ   อ่ำอุ่น
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ   ธรรมา
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางนภาพร   ติดพรม
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณธิดา   บุญอาจ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   พูนดี
 
1. นางขันธ์ทิพย์   สมหาญวงศ์
2. นางเกศรินทร์  ขาวดี
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายนัดตการณ์   ปลอมรัมย์
2. เด็กหญิงเกศกนก   บัวเชื่อม
 
1. นางบรรจง   สุทธการ
2. นางธนาวัลย์   โทนทอง
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชนะศักดิ์   โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงณัฐพร   หงษ์โสดา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวลัดดา   มณีเขียว
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายกฤตนัย  คชโตนด
2. เด็กหญิงนิชาภา  เกตุพงษ์
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางชะอ้อน  อยู่แย้ม
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตรพินิจ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  งะบุรง
 
1. นางน้ำค้าง  จันทร์สีทอง
2. นางปรานี  เพ็งสว่าง
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กชายกชนันธ์  อุดมโชติเดชากุล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  นิ่มหอม
 
1. นางอภิรมณ  จันทร์เมือง
2. นางศรีวิบูลย์  ฤทธิ์นุภาพ
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงชญานันต์  น้อยจง
2. เด็กชายพิทวิส  จันเกษร
 
1. นางสาวจำเนียร  บัวเกตุ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายญาณวุฒิ  พันธุ์วโรบล
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  มาน้อย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เจาะจง
2. นางลักษณา  พละทรัพย์
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กชายปัญญากร  อินทุ่ง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เสือเพ็ง
 
1. นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง
2. นางไพริน  สอนทุ่ง
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายธนบัตร  บุญเม่น
2. เด็กหญิงธนัญญา  อุดมฤทธิ์
 
1. นางสาวธัญชนก  เฉลิมพีระโรจน์
2. นางสาวสุพัชราวดี  เขียนน้อย
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงสุวรรณ
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  เขียวทองอินทร์
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองคำ
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธรรมสรณ์   โสภา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุขพลอย
 
1. นางสาวกมลวรรณ   จิตท้วม
2. นางสาวพิชญาภัค   ทับนาก
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายบัณณธร   โพธิ์สฤษดิ์
2. เด็กหญิงอรัญญา   ปานพรม
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาวประภากร   สอนสุรินทร์
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  อ่วมปิ่น
2. เด็กหญิงพรกนก  กลิ่นสว่าง
 
1. นางอุดร  วงค์คำ
2. นางสาวพรพิมล  พรหมมีเนตร
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัณธิตา  ม่วงทอง
2. เด็กชายศิรชัช  นนทะวงค์
 
1. นางปพิชญา  กาแสน
2. นางสุณิสา  เรืองทุ่ง
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กชายณเดชน์  คล้ายแท้
2. เด็กหญิงศรัณญา  ภู่ขำ
 
1. นางสาวจำเนียร  บัวเกตุ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เกตุนาค
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กชายธนากร  คำปาน
2. เด็กหญิงรัตนา  นครใหญ่
 
1. นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง
2. นางไพริน  สอนทุ่ง
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง
2. เด็กหญิงวราธิป  สังข์ทอง
 
1. นางน้ำค้าง  จันทร์สีทอง
2. นางปรานี  เพ็งสว่าง
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.66 เงิน 9 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงปุญญรัตน์  ขาวนวล
2. เด็กชายภูริวัฒน์  ส้มซ่า
 
1. นางอัญชลี  ผลพฤกษา
2. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายธนาวิน  กุ่มประสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์ผึ้ง
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สีสอาด
2. เด็กชายธนกร  จันทร์จร
 
1. นางสาววริสา  บุญคง
2. นางจุฬาภรณ์  ด้วงบาง
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายณัฐกฤต  เผือกแดง
2. เด็กหญิงนิธิมา   สุขแท้
 
1. นางบรรจง   สุทธการ
2. นางธนาวัลย์   โทนทอง
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายดนุพล   ลานพลอย
2. เด็กหญิงนัทธ์ธนัน   เกตุเทศ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พูลดี
2. เด็กชายศุภณัฐ  คำกระจ่าง
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายศิริพงศ์  นาจุ้ย
2. เด็กหญิงสุวีณา  พรหมโส
 
1. นางสาวคำนึง  อภิรักษ์สิทธิกร
2. นางสาวศุภวดี  กลิ่นเกษร
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์   อินทร์ปรางค์
2. เด็กหญิงนันทิญา   สงครามรอด
 
1. นางสาวสุพร   เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เจริญศิริ
2. เด็กหญิงอันนา   เงินแก้ว
 
1. นางวัชรินทร์   อินถาวงศ์
2. นายดำรง   จุฬาลักษณ์สิริ
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงนัทญ่า  ฝ้ายเทศ
2. เด็กชายสหกฤต  บัวเผื่อน
 
1. นางอัญชลี  ผลพฤกษา
2. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรกมล  เนียมเอ็ม
2. เด็กชายวรินทร  จิตรพินิจ
 
1. นางสาวอวันณา  สีบัว
2. นางสาวทัศวรรณ  หอมหวล
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กชายดนุพล  ดวงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บุตรพันธ์
 
1. นางสาวประภาศร  วังโพธิ์
2. นายณัฐภัทร  คชลักษ์
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงนันทนา  ศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กชายเนติวิชญ์  นีราพรรณ
 
1. นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร
2. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แมลงภู่
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  เที่ยงแท้อุปถัมภ์
 
1. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
2. นางสาวณภัทร  แก้วกำแพง
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงจิตโสภา   สมลา
2. เด็กหญิงธนนันร์   ขอบใจ
3. เด็กหญิงปุญญิสา   สุดใจหาญ
4. เด็กหญิงพรรณพัชร   แน่งน้อย
5. เด็กหญิงพรรณวรท   ฤทธิ์สน
6. เด็กหญิงภธิดา   โภคาพานิช
7. เด็กหญิงลักษิกา   จันบุญ
8. เด็กหญิงวรัทยา   อินน้ำลึม
9. เด็กหญิงอนัญญา   ขุนงิ้ว
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อิ่มหนำ
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางกฤติยา   จุมพลพงษ์
3. นางสาวกวินธิดา   ศิลพร
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิง;วริศรา  เพ่งพิศ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  มีนา
3. เด็กหญิงนภรัตน์  หุนะกูล
4. เด็กหญิงพรรณนารา   ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงมลทิชา  อินประสิทธิ์
6. เด็กหญิงรินรดา  แดงโย
7. เด็กหญิงวรัญญา  สอนโต
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จำรุราย
9. เด็กหญิงสุกานดา  นระปัญญา
10. เด็กหญิงเพียงรวี  ช่างเสียง
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางวิภาวรรณ  เนียมแตง
3. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสม
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงณัฐญา  สวนใจดี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มิตรพ่วง
4. เด็กหญิงตะวันรุ่ง  แทนงิ้ว
5. เด็กหญิงพนิตพิชา  คงนวล
6. เด็กหญิงรินรดา  บุญเที่ยง
7. เด็กหญิงลวัณรัตน์  พ่วงเงิน
8. เด็กหญิงสุณิสา  จิตรพินิจ
9. เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดปั้น
10. เด็กหญิงเปรมจิรา  นาเกลือ
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวจิตตา  สมบูรณ์
3. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.29 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกอแก้ว   หอมแพงไว้
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์   เกตุเทศ
3. เด็กหญิงจิดาภา   วงษาสม
4. เด็กหญิงณัฐธิชา   น้อยผล
5. เด็กหญิงรัตน์วรา   ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงรินรดา   ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงวิรัตดา   บุญเจ๊ก
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์  พลไชยะ
9. เด็กหญิงอมรรัตน์   วงษาสม
10. เด็กหญิงอลิสา   นันตะพร
 
1. นางสาวสกุณา   รอดเกตุ
2. นางสาวลัดดา   มณีเขียว
3. นางสาวเสาวรส   สิงห์สังข์
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.57 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   รอดเกตุ
2. เด็กหญิงจิดาภา   เผือกศรี
3. เด็กหญิงจิตาภา   เอี่ยมมาก
4. เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็นดี
5. เด็กหญิงณัฏฐินี  มั่นประสงค์
6. เด็กหญิงณัฐนันท์   ลาโภ
7. เด็กหญิงพรรณนภา   ทาหนองบัว
8. เด็กหญิงพิชชานันท์   แก้วบังเกิด
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นาปรัง
10. เด็กหญิงวารุณี  ครุธนาค
 
1. นางสมใจ   เอี่ยมแสน
2. นางประดับ  ทองชื่นตระกูล
3. นางสาวจันทร์สม   แก้วนอก
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เนียมพา
2. เด็กหญิงฐิติชญา  มิตรพ่วง
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  ก้อนคำ
4. เด็กหญิงนิรภัทร  น้อยน็อต
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แก้วแดง
6. เด็กหญิงภัทรลาภา  จิตพินิจ
7. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญเที่ยง
10. เด็กหญิงอรอุมา  เคนท้าว
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวมยุรี  จันทขาว
3. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงขวัญดาว   ศรีสังวรณ์
2. เด็กหญิงจีรนัน   ศรีคำวงศ์
3. เด็กหญิงฉันทนา   ลาดเหลา
4. เด็กหญิงชลนิภา   เป็งยาวงศ์
5. เด็กหญิงนวรัตน์   หนานกุล
6. เด็กหญิงปิยาพัชร   อินน้ำลึม
7. เด็กหญิงวรนิษฐา  น้ำใส
8. เด็กหญิงสุภาวดี   จันทรโคตร
9. เด็กหญิงอัญชิสา   ไชยสุ่ม
10. เด็กหญิงเบญจพร   เสือสกุล
 
1. นายจิรายุทธ   แก้วเนย
2. นายธีรัศม์   สมสูงเนิน
3. นางสาวชลธิชา  ช่วยท้าว
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 78.86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายก้องภพ  บุญสอน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฟื่องอิ่ม
3. เด็กหญิงปิยาดา  ศรีสาย
4. เด็กชายพิษณุ  ปรีทุ่ง
5. เด็กชายพีรพล  อินทะพงษ์
6. เด็กชายภาคภูมิ  หวาดตาลเตี้ย
7. เด็กหญิงรุจิรา  ยมจันทร์
8. เด็กหญิงลักษณวีร์  บุญอ่วม
9. เด็กหญิงศมิติน  ปิ่นโตนด
10. เด็กชายอัษฏายุทธ  พลศรี
 
1. นายวัฒนา  เม้าทุ่ง
2. นางสาวศิริวดี  วงค์เรียน
 
496 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1. เด็กชายกิตติพศ  ทองราช
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สาน้ำอ่าง
3. เด็กชายธนกร  ทิพย์มณี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  กมลผัน
5. เด็กชายพงษกร  เหมือนทองดี
6. เด็กชายพณิชพล  น้อยพรม
7. เด็กหญิงพรชนก  สมพงษ์
8. เด็กชายวงศกร  ดีนา
9. เด็กหญิงวรรณนิสา  เวียงออก
10. เด็กหญิงวรันทยา  รัตนะวัน
 
1. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณชัย
2. นายณฐกร  ไกรกิจราษฎร์
3. นางสาวอรทัย  บุญตั้ง
 
497 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินทร์ดิษ
2. เด็กหญิงทิพธารา  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  จันทร์เส็ง
4. เด็กหญิงปภาพร  คงนา
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอมอิ่ม
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอมอิ่ม
7. เด็กหญิงพจณิชา  วงษ์เสนา
8. เด็กหญิงพิชชาภา  แสนไม้
9. เด็กชายศราวุฒิ  ปานแย้ม
10. เด็กชายสุธาคิน  สุขวัฒน์
 
1. นางสาวสุดธิดา  ป้อมวงค์
2. นางสาวชดาพร  คงขุนทด
3. นางสาวสิพิม  เรืองจันทร์
 
498 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กหญิงกชกนก  วัฒนา
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  นาจุ้ย
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  สนธิมูล
4. เด็กหญิงชนกานต์  อินโต
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาเอี่ยม
6. เด็กหญิงปัญจพร  ผ่องทอง
7. เด็กหญิงพรนภัส  อุดหนุน
8. เด็กหญิงพาณิภัค  เสือเพ็ง
9. เด็กหญิงพิชญา  ขาวทุ่ง
10. เด็กหญิงสาริศา  มุจรินทร์
 
1. นางแสงหล้า  ทองอินทร์
2. นางสาวอารีรัตน์  ปานทุ่ง
3. นางวันทนี  เกิดเจริญ
 
499 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อุดมกัน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เมฆสุวรรณ
3. เด็กหญิงจริญาภร   พรมชาติ
4. เด็กหญิงญาณิศา   เอี่ยมอ้น
5. เด็กหญิงพรกนก   สุขอิ่ม
6. เด็กหญิงพินทุอร   ศรีท้วม
7. เด็กหญิงรัฐติกา   กลิ่นทอง
8. เด็กหญิงสุภัสรา   ลบเลือน
9. เด็กหญิงอภิชญา   อ่ำน้อย
10. เด็กหญิงอรนลิน  แควป่าสัก
 
1. สิบเอกสิทธิชัย   จันทศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์   คำใจ
3. นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง
 
500 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงชิสาพัชร์  พวงศรี
2. เด็กหญิงนัทชา  พุฒทอง
3. เด็กหญิงพนัชกร  แห้วเหมือน
4. เด็กหญิงมิรันตรี  อินดี
5. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  เหล็กหล่ม
6. เด็กหญิงวรณัน  ม่วงผัน
7. เด็กหญิงสวรินทร์  พุ่มเรือง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขุนทอง
9. เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อไม้
10. เด็กหญิงฺธิติมา  น่วมนาค
 
1. นายคมสัน  วงษ์ประดิษฐ์
2. นายจตุรงค์  อัยราคม
3. นายดนัย  บัวเผียน
 
501 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แย้มวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญจุ้ย
3. เด็กหญิงธนพร  ทองแดง
4. นางสาววรัชญา  ชาภิรมย์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงศุภนิดา  โสภา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแดง
8. เด็กหญิงอภิษฎา  นวลคำ
9. เด็กหญิงเรณู  จันทร์เกลี้ยง
10. นางสาวโสภิตนภา  ผู้บุตร
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  หม้อกรอง
2. นางสาวชลธิชา  สุทธิวิลัย
3. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
 
502 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  แก้วรัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  สุขม่วง
3. เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นชะเอม
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยิ้มละม้าย
5. เด็กชายธีรธาดา  รักกลิ่น
6. เด็กชายนพรัตน์  ประเทพ
7. เด็กชายพัทธนันท์  เจริญสุข
8. เด็กชายยุทธิชัย  แก้วทุ่ง
9. เด็กชายเอกกมล  บุญชุ่ม
10. เด็กชายไซลาส  วอร์รอล
 
1. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสม
2. นายกิตติ  กองไชยสงค์
3. นายเมธาพัฒน์  ไชยยศ
 
503 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงจิราพร   แดงนกคุ้ม
2. เด็กหญิงปรัชญาดา   มูลประสิทธิ์
3. เด็กชายฝนเหนือ   สิทธิ์เรือน
4. เด็กหญิงพรสิริ   กล้าพระจันทร์
5. เด็กชายภาณุพงศ์    อัครบุตร
6. เด็กชายวุฒิชัย   สมบึงกลาง
7. เด็กชายสรศักดิ์   จำปานิล
8. เด็กชายเอื้ออังกูร   ลีตานา
 
1. นางศิริกาญจน์   บุญชู
2. นางสาวธัญญลักษณ์   ดำดี
3. นายสุทธิศักดิ์   สุทธิ
 
504 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่ง 1. เด็กชายคมสัน  ทั่วดาว
2. เด็กชายจักกาย   สีนาค
3. เด็กชายชัยวัฒน์   มีแสง
4. เด็กชายธนภัทร  คำโท
5. เด็กชายบุญวิทย์   หลงแย้ม
6. เด็กชายพันธพงษ์   ผิวเขียว
7. เด็กชายมังกร   เมฆชะอุ้ม
8. เด็กชายวุฒิภัทร   สุขแท้
9. เด็กชายศิรวิชญ์   เข็มเพชร
10. เด็กชายอดิสรณ์   คงแจ้ง
 
1. นายศรราม   สวาทวงค์
2. นางสาวแสงตะวัน   จันทร์เทศ
3. นางสาววรัญญา  อิ่มม่วง
 
505 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายกิตติ  เกตุดี
2. เด็กชายจิรายุ  หอมรื่น
3. เด็กชายต้นตการณ์  เกรียงไกรลาภ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  งามตรง
5. เด็กหญิงปุณยาพร  งามตรง
6. เด็กหญิงวัณณภา  ก้อนสูงเนิน
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขุนใจ
 
1. นายมานะ  แดนอุดม
2. นายธานินทร์  ทองคง
3. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ
 
506 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกิตติพัชน์   สังวาล
2. เด็กชายฆทาวุธ   สิทธิเศรษฐ
3. เด็กชายจิรภัทร   อินอำพร
4. เด็กชายธนวัฒน์   คล้ายสุวรรณ
5. เด็กชายธรรมชัย   คล้ายสุวรรณ
6. เด็กชายนิพนธ์   ผิวขาว
7. เด็กชายฟีกรี   ปูเต๊ะ
8. เด็กชายภานุวัฒน์   จันใจ
9. เด็กชายอำนาจ   ขวัญนก
10. เด็กชายแดนชัย   จันทร์โคตร
 
1. นางเพ็ญศรี   ผู้อินทร์เที่ยง
2. นางสาววรรณา  รังโปฏก
3. นางสาวสิริกานต์  โพธิ์รอด
 
507 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงชญานิศ   บุตรหลอด
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   มีกลิ่น
3. เด็กหญิงถนิมพัสตร์   พรมมี
4. เด็กชายธนภัทร   จ้อยม่วง
5. เด็กชายธนวัฒน์   ใจดง
6. เด็กชายพีรณัฐ   ขจร
7. เด็กชายภัทรวรรชน์   มัธยม
8. เด็กชายภีมพล   มากหลาย
9. เด็กหญิงภูริชญา   พุ่มทอง
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์   แตงไทย
 
1. นางสาวศศิญา   สำรี
2. นางเกวลี   บำเพ็ญบุณย์
3. นางสาวธิดารัตน์   เพชรสุข
 
508 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงสุชาดา  พาสมัย
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  ดอกเตย
 
1. นางจรรยา  มีพวงผล
2. นายสาธิต  คงนา
 
509 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายจิรัฐิพรรณ  ทองดี
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำอ่วม
 
1. นางสุกัญญา   ราษฎร์บุญมี
2. นางลำเทียน  บุญเฉลิม
 
510 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงพสุนิต  ภักดี
2. เด็กหญิงลักขณา  ฟักบาง
 
1. นางสาวเขมิสรา  ทนันชัย
2. นางสุนีรัตน์  ไคร้ยะ
 
511 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชพร  สีนวล
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  รักบุญ
 
1. นางณัฐวิดา  คงรอด
2. นางสาวพรรธิภา  จิตสว่าง
 
512 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงปวริศา  โตบำรุง
2. เด็กชายวิชชากร  ขำแย้ม
 
1. นางธีริศรา  ชาวสวน
2. นางสาวอารีญา  มะยมหิน
 
513 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกิตติภพ  มากทุ่ง
2. เด็กชายพงศธร  จันทร์สิงขรณ์
 
1. นายณรงค์  พ่วงไผ่
2. นายบุญสม  ชีเปรม
 
514 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายนพเก้า  พันธ์ชัย
2. เด็กชายศุภกฤษณ์  ทับนาค
 
1. นายนรากร  ศิโรรังษี
 
515 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขดี
2. เด็กชายศุภณัฐ  โตแดง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เกิดอินทร์
2. นางสาวเรณู  ดาบทิพย์
 
516 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพรนัชชา   จันเกษม
2. เด็กหญิงพิรดา   คำลือ
 
1. นางสาวนริศรา   สุขใส
2. นางสาวสุธารัตน์   อิ่มเนียม
 
517 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  หาดคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แทนงิ้ว
 
1. นายวิชัย  ไกรกิจราษฎร์
2. นางวิภา  จันทร์ปรุง
 
518 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายนิรภัทร  มั่งคล้าย
2. เด็กชายศุภเสกข์  พุกเกลี้ยง
 
1. นายยงยุทธ  สุขแก้ว
2. นายกฤษณะ  พูลศิริ
 
519 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายจิราวุฒ  จันน้อย
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์
 
1. นางจิรัชญา  เสาร์แดน
2. นายสุรินทร์  สิงห์นาซาว
 
520 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงดวงฤดี   พลหลง
2. เด็กหญิงสรพัศ   อาจลออ
 
1. นายเทิดชัย   นิลนนท์
2. นางสาวสังเวียน   แก้วหนู
 
521 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรชยา  นิยมกูล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์  สุธาจิรวัฒน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
522 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงพัชรพร   โพธิ์ชัยรัตน์
2. เด็กชายยศวิชญ์   อันทะโย
 
1. นายสมยศ   ขัดคำวงศ์
2. นางสาวปรียาภา   อาคมวัฒนะ
 
523 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ใจรักษ์
2. เด็กหญิงปิ่นทอง  หอมนาน
 
1. นางสาววิลาวัณย์  สนองบุญ
2. นายลืม  นาจุ้ย
 
524 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจิราภา  ตั่นปิ่น
2. เด็กหญิงศิริกาญณ์  หลังมี
 
1. นายสรพงษ์  ดำดี
2. นายทัศธราวุทธ  ขันทะวิชัย
 
525 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายพนมกร  ชมช่อเงิน
2. เด็กหญิงอินทิรา  อินอิ่ม
 
1. นายคมสัน  วงษ์ประดิษฐ์
 
526 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายธเนศพล  ใจหาญ
2. เด็กชายสิงหา  สวนม่วง
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
2. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
527 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงภาสินี  บางยิ้ม
2. เด็กหญิงวรินทร  คงนา
 
1. นายพีระพงศ์  มั่นไสย์
 
528 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงศรีรัตน์  เจื้อยแจ้ว
2. เด็กหญิงสิริวิมล  มีมา
 
1. นางสาวลัดดา  มณีเขียว
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ไกรกิจราษฎร์
 
529 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายดนุพร  ปั้นทิม
2. เด็กชายเมธี  ดีจริง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
2. นายโกศล  เขียวเหลือง
 
530 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายธีรวัต  แจ่มทุ่ง
2. เด็กชายสิทธิเวช  คงอยู่เย็น
 
1. นายสละ  แจงป้อม
 
531 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายนิธินันท์  นัทธณรัณธรณ์
2. เด็กชายสุทิวัส  จันทร์แช่ม
 
1. นางมยุรา  มั่นต่าย
2. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กชายธิติกร   สุวรรณบล
 
1. นางสาวนพรัตน์   ปานยิ้ม
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงอรณัญช์   มากมี
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เพชรสุข
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายอัครพงษ์  จันทร์ผึ้ง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  แดงนกขุ่ม
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลกล้า
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงวิชญาภา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มณีสุข
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กชายธนพนธ์  ศรีศิลป์
 
1. นางสาววิจิตรา  จันทร์คูณยงค์
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ผึ้งจับ
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงปิยภัทร  โคกเทียน
 
1. นางทุเรียน  พรหมฉิม
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงวรดา  ชินคำ
 
1. นางสาวพัชราวดี  เขียนน้อย
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัชชา   วิหครัตน์
 
1. นายวิชัย   ออมสิน
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กชายสัญชัย   รอดบำรุง
 
1. นางสาวทรงพัตรา   สุวรรณรอ
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงอรกานต์   พึ่งทองคำ
 
1. นางสาวศศิญา   สำรี
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  ชำนาญ
 
1. นางรุ่งกานต์  ธรรมเจตนา
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงศิริประภา  ปานศรี
 
1. นางสาวปิยมาศ  ทองบาง
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  คำสุข
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายพงษ์สุภา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายภูมิพงศ์  โพธิทา
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  ทองเผือก
 
1. นางดารารัตน์  ขาวทุ่ง
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  สุทธิประภา
 
1. นายทวีศักดิ์  แสนโกศิก
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงสุนิสา  โทนเอี่ยม
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทวีฉันทรัตน์
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรุ้งรวี   เป่กล้า
 
1. นางสาวอนงค์นาฎ   หลองเจาะ
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กหญิงสุมณฑา  ม่วงศรี
 
1. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เงินนา
 
1. นายปรัชญา  ใจรักษ์
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงดวงพร  เพ็ชรอินทร์
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  คำนาค
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายวิชวินท์  จินโจ
 
1. นางสาวปวีณา  เหน่งแดง
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กหญิงสุภาพร   คุณรอด
 
1. นางลัดดา   แจ่มจันทร์
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงดาวิกา   แสนนนท์
 
1. นางศศิธร   สมหารวงศ์
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายดนุวัศ   หมื่นเข็ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เพชรสุข
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  โพธิ์ดี
 
1. นางวรรญา  สิงห์ทอง
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กหญิงณิชากร  นาเกลือ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อำพร
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กชายกฤตเมธ  อินกรัด
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  พงค์ขาว
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กชายณฐวัฒน์  อินสอน
 
1. นางสาวปิยะนุช   อาณาเขตต์
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงพรทิพา  นุชรอด
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เรืองคำ
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองโตนด
 
1. นายเสนาะ  ขุนทอง
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 1. เด็กหญิงรุจลดา  นิลกระจ่าง
 
1. นายดาวุธ  อุ่นทอง
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  กล่อมเสือ
 
1. นางสาวอนัญตยา  จันทร์สิงห์
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   โฉมแก้ว
 
1. นางสาวเสาวรัตน์   วัฒนพันธ์
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1. เด็กหญิงญาณินท์  สอนเม่น
 
1. นายสิริพงศ์  ขาวทุ่ง
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุวรา   สาเกษ
 
1. นางสาวพัชญา   สุภามงคล
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กหญิงณัฐมน   เรือนพิษ
 
1. นางวิมลรัตน์   ภาษี
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  บุญเหมือน
 
1. นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงประกายมุก  พวงอูด
 
1. นายภูมิพงศ์  โพธิทา
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กหญิงอิสรีย์   แสงเงิน
 
1. นางสาวสุนิษา   ธรรมรักษา
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งแค 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  สีขาว
 
1. นางสาวจิรัชญา  พรหมสนธิ์
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คชบุตร
 
1. นางสาวอิสริยา  พรมมิ
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทราพร  ภูพวก
 
1. นายสัญญา  ชิตอักษร
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงวรรณิดา  วงษ์รัก
 
1. นางวราภรณ์  ชีเปรม
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  กิติพิมพ์
 
1. นางสาวอุษา  สะสม
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์หอม
 
1. นางสาววิภารัตน์  ธานีใหญ่
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมหน่อ
 
1. นางวรรณิสา  ห้วยหงษ์ทอง
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงธภรณ์  วงษ์วุฒิพงษ์
 
1. นายจักรกริช  สระชุ่ม
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงสุธิกมล   จิว
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงเมธาพร   ท่วมไธสง
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายยศพัฒน์  เกิดนาค
 
1. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวเหลือง
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายอภิชาติ  น้อยคำ
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผางชัยภูมิ
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทรเรือง
 
1. นางสาวนัชชา  สามงามไฝ
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายวัชระ   คงจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงภัทรธิชา   ทองดี
 
1. นางสาวไพรินทร์   มั่นประสงค์
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชัยกาวิน
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
593 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  โพธิ์เรือง
 
1. นางสาวปวีณา  เหน่งแดง
 
594 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทับคล้าย
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
 
595 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีธรรม
 
1. นางศิริลักษณ์  แสนโกศิก
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงกลิ่น
 
1. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนากานต์   บุญเจ๊ก
 
1. นางศศิธร   สมหารวงศ์
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   สุขนาค
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นุรักษ์ทวีพร
 
1. นายบรรเจิด  เจริญฉาย
 
600 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  สิงห์กรณ์
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
601 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มั่นไกร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ชรเสนา
 
602 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงมนรดา  ผ่องใส
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
 
603 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงปณิตตา   อยู่เกษ
2. เด็กหญิงสุวิสา   ไขทะเล
 
1. นางภัควลัญชญ์   พันโชติ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์  บุญคง
 
604 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายชนะชัย  แสงนาค
2. เด็กหญิงพีรชยา  อยู่บุญ
 
1. นางอุษารัตน์  ตังควิเวชกุล
2. นางสาวจารุวรรณ  มณีสุข
 
605 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงรุ่งรนิดา  ภู่เพียร
2. เด็กหญิงวิรินฑิยา  ปันวงศ์ดีเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวกันต์ติมา  บัวเกตุ
 
606 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงภูษณิศา  คงนา
 
1. นางสาวจันทร์พิมา  นาคปัด
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงทุ่ง
 
607 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจิดาภา   หนานตา
2. เด็กหญิงไอยาริน   ชานันโท
 
1. นางรัชนี  รัตน์บ้านด่าน
2. นางสาวรวีวรรณ   ปุ้มตะมะ
 
608 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองสว่าง
2. เด็กหญิงศุภักษร  เอี่ยมสีทอง
 
1. นางวันทนา  เพ็ชรผึ้ง
 
609 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 1. เด็กชายยุทธพร  สิริสิน
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  อินทพงษ์
 
1. นางสาวกิจิศรา  สีนวล
2. นางสาวฐิติมา  สัจจหทยาศรม
 
610 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กหญิงกฤติยา  คำอ่อนดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา   สอนง่าย
 
1. นางสาวสิดาภรณ์   ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวอิศรา   ทองดี
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กันทัน
2. เด็กหญิงทิพย์ศิริน  กันวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา
2. นางวณีเกียรติ  เพิ่มพรม
 
612 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  สอนทุ่ง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางธัญชนก  เฉลิมพีระโรจน์
2. นางเรณู  ไรนุ่น
 
613 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายวสุพล   ชำนาญ
2. เด็กชายสังวาลย์  อินทพงษ์
 
1. นางภัควลัญชญ์   พันโชติ
2. นายพรชัย   บัวเผื่อน
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิรุฬห์  พลอำนวย
2. เด็กหญิงโชติมณี  คงหมื่นรักษ์
 
1. นายวัชรพงศ์  สอนลบ
2. นางสาววาสนา  หนูขจัด
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงนาค
2. เด็กหญิงอรรัมภา  ชื่นอ่อน
 
1. นางอุษารัตน์  ตังควิเวชกุล
2. นางสาวจารุวรรณ  มณีสุข
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีเมือง 1. เด็กหญิงชญานุช   เบญจกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผือกแดง
 
1. นางวารีรัตน์   โพยมรัตน์
2. นางสาวสุนิษา  ธรรมรักษา
 
617 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์  อ๊อดพันธ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เปียศิริ
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองพวงทอง
2. นางสาวฐิตารีย์  ทวีฉันทรัตน์
 
618 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายวงตะวัน  ผึ้งจับ
2. เด็กชายเมธาวี  เสือมี
 
1. นางประทุมทิพย์  ตรีขำ
2. นางสาวจรรยพร  จาดไทย
 
619 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กหญิงพิมกมล   พิมมงคล
2. เด็กหญิงรัตินันท์   เอี่ยมมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์   เดชะอังกรู
2. นางสาวตวงทิพย์  วัฒนชัย
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชูยิ้ม
2. เด็กชายเอกอุดม  ประชุม
 
1. นางสาวชดาพร  คงขุนทด
2. นางสาวปรียาณ์วดี  ชามั่ง
 
621 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสงฆาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมมาก
2. เด็กหญิงวรัญญา  ราชขวัญ
 
1. นางชุติกาญจน์  ทองหล่อ
2. นางสาวเจนจิรา  เพชรบัวจันทร์
 
622 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ไธสงค์
 
1. นางทิวา  บัวหลวง
2. นางสายบัว  ฟักแตง
 
623 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงฐานิดา   กล่ำเอม
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์    เป็นพุ่ม
 
1. นางสาวเสาวรัตน์    วัฒนพันธ์
2. นายวันชาติ   อินมี
 
624 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง
2. เด็กหญิงเพ็ชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์
 
1. นายจักรกริช  สระชุม
2. นางสาวสรวีย์  ชัยเลิศ
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกนกพร  ตันปิน
2. เด็กหญิงนภัสกร  เชียงทิพย์
 
1. นางรัชนี  รัตน์บ้านด่าน
2. นางสาวรวีวรรณ   ปุ้มตะมะ
 
626 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงญาณิกา  แดงนาเพียง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยภา
 
1. นางสาวปวีณา  เหน่งแดง
2. นางสาวณัฐธิดา  แดงนกขุ่ม
 
627 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำพรม
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  พานสิงห์
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
2. นายสุบิน  สีขาว
 
628 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวเกตุ
 
1. นางกิจตรา  โตงิ้ว
 
629 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายธีระกานต์   พรมไชย
 
1. นางสาวอนงค์นาฎ   หลองเจาะ
 
630 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายจิรพัชร  มีจั่น
 
1. นายวิชิต  ชำนาญ
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   พาราศรี
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
632 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายชัชพงศ์  มอญจิ๋ว
 
1. นางมาริน  แจงป้อม
 
633 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จิ๋วน๊อต
 
1. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
 
634 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภมรศักดิ์  พุ่มพวง
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหรรษา 1. เด็กชายสรวิชญ์  เจ๊กตะมะ
 
1. นายบรรเจิด  เจริญฉาย
 
636 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงสุพพัตตรา  สายรัมย์
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
 
637 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายธันวา  ทับจาก
2. เด็กชายธีรภัทร์  สังข์เงิน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เสมอ
 
1. นางสุวรรณ  อนันตะ
2. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
 
638 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายพลวรรธน์  มีสอาด
2. เด็กชายพีรวัส  แก้ววิเชียร
3. เด็กชายมาคสิร  งามขำ
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
2. นายวิรัช  ยานุกูล
 
639 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายปัญญากร   ทองกก
2. เด็กชายรัฐภูมิ   เถาวัลย์
3. เด็กชายศุภวิชญ์   มั่นเหมาะ
 
1. นางสาววรพรรณ   แสงกล่ำ
2. นางสาวภวิศา   คำรักษ์
 
640 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ไกรกิจราษฎร์
2. เด็กชายธีรวัฒน์   เผือกอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณรดา   เสือทอง
 
1. นางรัชนก   อินต๊ะเสาร์
2. นางสาวสุทามาศ   จันทร์โสภา
 
641 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงเนียม
2. เด็กหญิงมีนลดา  ทับพุฒ
3. เด็กหญิงอรษา  ฉิมทอง
 
1. นางอมร  รุ่งเรือง
2. นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร์
 
642 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชุมพร
2. เด็กชายชนาธิป  ดารารัตน์
3. เด็กชายธนวุฒิ  ทิมทอง
 
1. นางสาวนริสา  ศรีม่วง
 
643 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กลิ่นทุ่ง
2. เด็กหญิงดลพร  ชีทุ่ง
3. เด็กชายวงศกร  อ่ำทุ่ง
 
1. นางเพ็ญศรี  พัดทุ่ง
2. นายพิพัฒน์  ปานทุ่ง
 
644 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์เรือง
2. เด็กหญิงปิยะดา  พยัคน้อย
3. เด็กหญิงวรัญญา  ฟักโต
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  พงค์ขาว
2. นางสาวสุดารัตน์  เผือกสงค์
 
645 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงนภัสสร  โหกลัด
2. เด็กหญิงสิรภัทร  แผ้วกระโทก
3. เด็กหญิงเฟื่องกมล  ต่ำต้อ
 
1. นางวรรธณา  เผ่าคนชม
2. นางสาววิภา  ทองโตนด
 
646 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  นาคนิล
2. เด็กหญิงธิภาพร  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เกตุแก้ว
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
2. นายวิรัช  ยานุกูล
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรรุ่ง
2. เด็กชายพิพัฒน์  เผ่าคนชม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จิตสว่าง
 
1. นายวาทิต  สระทองเทียน
2. นางสาวสกุลรัตน์  พรมกลิ้ง
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายปรัชญา   เสนารัตน์
2. เด็กชายสิทธิชัย   ชื่นพุ่ม
3. เด็กชายอนาวิล   สุขอิ่ม
 
1. นายเอกสิทธิ   พุกพัก
2. นายสุรศักดิ์   คำหมื่นยอง
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กชายวัลลภ  ริดสมเงิน
2. เด็กหญิงเบญญาภา  กราบกราน
3. เด็กหญิงเปรมริกา  ม่วงป่า
 
1. นางทุเรียน  พรหมฉิม
2. นางเฟื่องฟ้า  โคตรภัดี
 
650 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขแท้
2. เด็กหญิงนวพร   ตั้งสยามวณิชย์
3. เด็กหญิงภัสสร  มั่นคง
 
1. นางสาววรางคณา  ชิราวัธน์
2. นางสาวสุทามาศ   จันทร์โสภา
 
651 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กชายพีรพล  โฉมห่วง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มิ่งสวัสดิ์
3. เด็กชายอภิพัฒน์  รักป้อม
 
1. นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวอารียา  นกเที่ยง
 
652 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินรดา  ครบถ้วน
2. เด็กหญิงศุภานัน  มาน้อย
3. เด็กหญิงอลิสสรา  พันสน
 
1. นางอมร  รุ่งเรือง
2. นายณัฐกิตติ์  เป้ทุ่ง
 
653 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ทับเงิน
2. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทโรภาส
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง
 
1. นายจักรกริช  สระชุ่ม
2. นางสาวสรวีย์  ชัยเลิศ
 
654 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 1. เด็กชายธนภัทร  ศิริโชติ
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  พูลเลิศ
3. เด็กชายสราวุฒิ  ชัยจันทร์ทึก
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  พงค์ขาว
2. นางสาวสุดารัตน์  เผือกสงค์
 
655 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐพล  ขันทอง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทะวิน
3. เด็กชายปริญญา  คล้ายบุญ
 
1. นางสาวปวีณา  เหน่งแดง
2. นางสาวณัฐธิดา  แดงนกขุ่ม
 
656 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์สอน
2. เด็กชายภานุวิชญ์  ยิ้มณรงค์
3. เด็กชายสิทธิโชค  ฉิมเสือ
 
1. นางดวงจิรา   แสงตาล
2. นายสุบิน  สีขาว
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   หนานตา
2. เด็กชายทิวากร   หาญขุนทด
3. เด็กชายพีรภัทร   อินต๊ะราช
4. เด็กหญิงศิรประภา   สุขสบาย
5. เด็กหญิงสุกัญญา   สอนชาวเรือ
 
1. นายฐิติพันธ์   สิงห์คราม
2. นายทักษ์ดนัย   บุญมา
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายจิรวงษ์  สุขกลัด
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ปิ่นโตนด
3. เด็กชายธนโชติ  จันทร์นาค
4. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พุลกสิวิทย์
5. เด็กชายสุรยุทธ   สงวนญาติ
 
1. นายกมล  โอดคง
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนทุ่ง
2. เด็กชายธนภัทร  เอมตี๋
3. เด็กชายปฏิภาณ  ยิ้มพราย
4. เด็กชายศรายุท  กลิ่นทุ่ง
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มบู่
6. เด็กชายเอกรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
3. นางกัลยา  นาคจันทร์
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สอนทุ่ง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีนุ
3. เด็กชายกรวิชญ์  ทองโตนด
4. เด็กหญิงกิตติกา  แก้วกัน
5. เด็กหญิงขนิษฐา  อิ่มเทศ
6. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  เงินนา
7. เด็กชายคมสันต์  บุตรนุช
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขบุญ
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทรัพย์เมือง
10. เด็กหญิงชนันญา  ครุฑบุตร
11. เด็กหญิงชลดา  ปานเกิด
12. เด็กชายณัฐนนท์  โตบำรุง
13. เด็กหญิงณีรนุช  น้อยคำ
14. เด็กชายธนภัทร  มากเหลือ
15. เด็กชายธนวัฒน์  ฟักมี
16. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขบุญ
17. เด็กหญิงธัญชนก  มาคร
18. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ครุฑบุตร
19. เด็กชายธัญพิสิฐ  โตนา
20. เด็กชายธีระนัย  ชำนาญ
21. เด็กหญิงนลินนิภา  ผูกอ้น
22. เด็กชายนิพนธ์  ชัยสกุล
23. เด็กชายนิพล  เณรเอี่ยม
24. เด็กชายบุญยภู  บุญอ่วม
25. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  คำศรี
26. เด็กชายพงศกร  โตบำรุง
27. เด็กหญิงพิชชานัน  เหมือนหมาย
28. เด็กหญิงลักษณารีย์  หุ่นสิงห์
29. เด็กหญิงวรัญญา  เรือนแสน
30. เด็กชายวิทยา  จ้อยเขียว
31. เด็กชายวิทวัส  พุกนุ่น
32. เด็กหญิงวิภาดา  ปานทุ่ง
33. เด็กชายศิวทายิน  เหงขุนทด
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  จ้อยเขียว
35. เด็กหญิงสุปะวีร์  ไพโรจน์
36. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยคำ
37. เด็กชายอารี  โต๊ะแอ
38. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เงินนา
39. เด็กหญิงโยษิตา  ขัตติจิตร
40. เด็กหญิงไปรยา  จ้อยเขียว
 
1. นายสัญญา  อาคมวัฒนะ
2. นางสุรีย์รัตน์  พุ่มอิ่ม
3. นางรุ่งกานต์  ธรรมเจตนา
4. นางสาวเปล่งศรี  จันต๊ะวงศ์ทา
5. นางสาวเจนจิรา  เปรมใจ
6. นางปราศัย  พ่วงไผ่
7. นางสาวสุนันทา  บุญค้ำชู
8. นางสาวสรารินทร์  คชสีห์
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กชายพชรพล  ทองคำ
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   บุญเม่น
 
1. นางสุมาลี   แน่งน้อย
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายอติรุต  ครุฑนาค
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายธันวา  สองสุวรรณ
 
1. นายอัศนีย์  เนื่องเถื่อน
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กชายพรชัย   มั่นประสงค์
 
1. นางสาวสุภาพร   อินทรา
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายสังวร   พึ่งสถิตย์
 
1. นางพิมพ์ผกา   คำมาวงศ์
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายภาคิน   แซ่วี
 
1. นางสกุลเพชร  ทองงาม
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายศิวกร  เลิกม๊อก
 
1. นางสาวชดาพร  คงขุนทด
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พิมเอี่ยม
 
1. นางสาวสุธิดา  ยอดดี
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 1. เด็กชายสุริยา  โมตา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พันธุ์ชนะ
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 1. เด็กชายภัทรพล  สุวรรณโรจน์
 
1. นางสาวสุพิชชา   กระต่ายทอง
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายทวีโชค  มากมี
 
1. นางมยุรี  เจนจบ
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายนนท์ทิวา  กุลรัตน์
 
1. นางสาวสุธิดา  ยอดดี
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายถิรวัฒน์  ยิ้มแย้ม
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายดนัย  มั่งมี
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายธนภูมิ  สังสิทธิ์
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงนิชานันท์  โคตพรม
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงประภาวี  สัตย์ธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รอดสิน
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   สาระโท
 
1. นางสาวรวีวรรณ   รอดสุวรรณ
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางแหลม 1. เด็กหญิงพรนภัส  จิตสว่าง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ดีจาด
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกัลยากร  อยู่สิงห์
 
1. นางสาวสุธิดา  ยอดดี
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงสุวรรณษา   ด้วงลอย
 
1. นางสกุลเพชร  ทองงาม
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงณัฐริณียญ์  สำราญอิน
 
1. นางวิภาวรรณ  เนียมแตง
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   ปีเป้ย
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   เถื่อนศรี
 
1. นายนัฐวุฒิ   เปี่ยมทรัพย์
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1. เด็กหญิงพรพิมล   อินสอน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโป่งแค 1. เด็กหญิงวริษา  มีหนู
 
1. นางสาวจิรัชญา  พรหมสนธิ์
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทาติด
 
1. นายเจษฎา  แก้วหริ่ง
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวอรทัย  ประสงค์
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พูลกสิวิทย์
 
1. นายกมล  โอดคง
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงศิรินทรา  อินเลิศ
 
1. นางอรพลิน  นิลรัตน์
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มบู่
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงปฐมพร  ทำยา
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงพรพิมพ์   ขุนทอง
 
1. นายวสันต์   ขำแย้ม
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  มิดคำ
 
1. นางระวีวรรณ  ภูสีโสม
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชูสุข
 
1. นายสรพงษ์  ดำดี
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 1. เด็กหญิงชุติกาญจ์  เพชรแพร
 
1. นายสุวัตรชัย  หงษ์สนั่น
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายอติรุต  ครุฑนาค
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายสังวร   พึ่งสถิตย์
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายนิธิภัทร์   ทองปพนสินธุ์
 
1. นายกมล  โอดคง
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายปุณณวิช  ตราชู
 
1. นางสุนันท์  จันทรปิติกุล
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายศักดา  มะโนปิง
 
1. นายลภชัย  พรมวิหาร
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายศักรินทร์  ทาเสน
 
1. นายธัชพล  โพธิทา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.67 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยิ้มประดิษฐ์
 
1. นายรัฏธนนท์   จันทร์เสม
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายประดิพัทธ์  ย้อนใจทัน
 
1. นางพิสมัย  บนขุนทด
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย   1. นางอมร   ธนสัญชัย
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายพรมนัส  พัดบาง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะบุญ
 
1. นางมยุรา  มั่นต่าย
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายสุทธิพร  ปวงประชัง
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายสรายุทธ  ทองแพร
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงวิภาดา  มีคุณ
 
1. นางวิภาวรรณ  เนียมแตง
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญเทียม
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงเพชรนารี   พุ่มส้ม
 
1. นางพนมวรรณ   แสงอบ
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงพิชชาวรรณ  เวียนนอก
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กหญิงสร้อยทิพย์   ปีเป้ย
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทัศมี
 
1. นายธัชพล  โพธิทา
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงวิชญดา  ทิพย์ปิ่นวงศ์
 
1. นางอมร  ธนสัญชัย
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงหทัยชนก   แก้วมณี
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงนาจา  แขกคำ
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงปนิตา  แท้เที่ยง
 
1. นายกมล  โอดคง
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยกาวิน
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายชานนท์   ชื่นอินทร์
 
1. นางนันทพร   โพธิ์นอก
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายพชร  เกตุสนต์
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพิพัฒน์  พุกฟัก
 
1. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศิลธรรม
 
1. นางสาวสุธิดา  ยอดดี
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พุ่มพวง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายศุขพวัฒ   จันทร์มูล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปิ่นแก้ว
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายธนภัทร  ชูยิ้ม
 
1. นางสาวปรียาณ์วดี  ชามั่ง
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายปิยังกูร  วินานนท์
 
1. นางสาวกัลยาณี  จันทรปิติกุล
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายธีระวัฒน์  อุดมรัตนโยธิน
 
1. นางสาวศิริวดี  วงค์เรียน
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิทย์  จันลาด
 
1. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    สมหาญวงศ์
 
1. นางกัญญา    อภิไชย์
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง
 
1. นายวัชรพงศ์  ยี่โถ
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ปานอ้น
 
1. นางสาวรวีวรรณ  รอดสุวรรณ
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงฉัตรบงกช  เรืองโต
 
1. นายดนัย  บัวเผียน
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 1. เด็กหญิงอดิวรรณ  จันทร์นิ่ม
 
1. นางสาวนิตยา  มั่นพุ่ม
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   จักรแก้ว
 
1. นางสาวกัญญ์ณพัชร์  อินมณี
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงวันวิสา  อินพหล
 
1. นางจารุณี  ทับทิม
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงอภิญญา  ชินาคำ
 
1. นายธัชพล  โพธิทา
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอริสรา  โตอุ่นเพชร
 
1. นางยุพิน  ศรเพ็ชร
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวปภาวินท์  อิ่มชา
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คำนนท์
 
1. นางพิมพ์ผกา   คำมาวงศ์
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลนิ่ม
 
1. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  มหาราษฎร์
 
1. นายนพดล  ปรมัย
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงจีรภัทร  บุญสุข
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงศิวไล  สุริยะพันธ์
 
1. นางธัญญารัก  สอนโต
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายยศกรณ์  จันเทศ
 
1. นางพิสมัย  บนขุนทด
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายธนากร  วนาลัยพิศาล
 
1. นางสาวธัญชนิท  ขาวทุ่ง
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายนาคินทร์  จันทร์หอม
 
1. นางพนมวรรณ   แสงอบ
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายพีรวัฒน์   ชำนาญจุ้ย
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายกฤษฎา  เปรมอ้น
 
1. นายยงยุทธ  สุขแก้ว
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายอติรุต  ครุฑนาค
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 1. เด็กชายปรีชา  ชูชื่น
 
1. นางสาวจันทกานต์  จิ๋วพุ่ม
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์ทุ่ง
 
1. นายนครินทร์  สนองบุญ
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายวีรพร   นวลคำ
 
1. นางสาวแก้วมณี   หล่าเพีย
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายวัชรพล   สุทาทัศน์
 
1. นายสาธิต   ล่ามูล
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนธรณ์   มะโนมัย
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายรัชชานนท์  เลิศม่วง
 
1. นางทิพมาศ  มั่นหมาย
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายวราวุฒิ  พันธ์พิพัฒน์
 
1. นายวัฒนชัย  ปานพรม
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทองโตนด
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงฉัตรศลิศา   ภูฆัง
 
1. นายนัฐวุฒิ   เปี่ยมทรัพย์
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงณัชยา   นิ่มมั่ง
 
1. นางสาวมินตรา   ม่วงทุ่ง
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอพิชญา  นวลไทย
 
1. นายวรุตม์  บุตรสุวรรณ
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมปั้น
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญเขียว
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสุคนธ์
 
1. นายนิพันธ์  มั่นระวัง
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ก่ำเพชร
 
1. นางศิริทร  อบเชย
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงพรพิมล  พรมศรี
 
1. นายยงยุทธ  สุขแก้ว
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งแค 1. เด็กหญิงสุภัสสร  กันเพ็ง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อินทบาล
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เงินนา
 
1. นางสาวธัญชนิท  ขาวทุ่ง
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงเกวลิน   เต็มเปี่ยม
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กหญิงศิริจรรยา  ท้วมทอง
 
1. นางนันทวรรณ์   แป้นเกิด
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  งานแข็ง
 
1. นายเชาวฤทธิ์   คงคีรี
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงวรัทญา  แก้วแสง
 
1. นางทิพมาศ  มั่นหมาย
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปิ่นสกุล
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์แจ้ง
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แป้นปาน
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงบงกชรัตน์   ซ่วนเฮง
 
1. นายอณิมา  แห้วเหมือน
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกฤติยา   ถึงทุ่ง
2. เด็กชายกิตติพศ  อิ่มคำ
3. เด็กหญิงจิตกัญญา  ขาวทุ่ง
4. เด็กชายจิรพงศ์  สุรรณรมย์
5. เด็กหญิงชลกร  เป้วัด
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ด้วงฟู
7. เด็กชายณัฐมล  เขียวสุกร
8. เด็กชายดนัย  จันทร์นิ่ม
9. เด็กชายดนัย  มั่งมี
10. เด็กชายทรงชัย  กุลคง
11. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปานทุ่ง
12. เด็กชายธีรวัต  แจ่มทุ่ง
13. เด็กชายนัฐพล  อยู่ทุ่ง
14. เด็กหญิงนันทนา  ศักดิ์สิทธิ์
15. เด็กชายปณิธิ  เยหน่อ
16. เด็กชายปองภพ  นวลทุ่ง
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชัยกาวิน
18. เด็กชายปุณณวิชญ์  โลหะ
19. เด็กชายพัฒนชัย  โพธิ์แจ้ง
20. เด็กชายพุฒิพงศ์  แย้มทุ่ง
21. เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมทอง
22. เด็กหญิงมณีนพเก้า  สูงศิกดิ์
23. เด็กชายรพีภัทร  แก้วทุ่ง
24. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มั่่งคล้าย
25. เด็กหญิงวนัชพร  อ้นบางเขน
26. เด็กชายวรจิตต์  พันธ์วัฒน์
27. เด็กหญิงวิชญา  อ่ำทุ่ง
28. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสงวน
29. เด็กหญิงศรัญญา  มาน้อย
30. เด็กหญิงศุภัชญา  รักป้อม
31. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มบู่
32. เด็กหญิงสายธาร  แม่กลอง
33. เด็กชายสิทธิเดช  คงอยู่เย็น
34. เด็กชายสิรภัทร   บู่สี
35. เด็กชายสุภณัฐ  ปรีทุ่ง
36. เด็กหญิงอนัญญา  แสงจันทร์
37. เด็กชายอนุชา  ศุภราช
38. เด็กชายอภิชาติ  น้อยคำ
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์แจ้ง
40. เด็กชายอิทธิกร  ป้อมแก้ว
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นางกัลยา  นาคจันทร์
3. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
4. นายณัฐวุฒิ  รัตนประทุม
5. นางสาววิรมน  ศรคม
6. นางสาวอารยา  ศรีวะอุไร
7. นางมาริน  แจงป้อม
8. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 44.8 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงปิยะดา  อ้นบ้านดง
 
1. นางสาวปวีณา  เหน่งแดง
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายศศิธร  เอี่ยมหุ่น
 
1. นายศรัญญู  อะมะมูล
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ประดับเพชร
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ชะยันโต
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายเอกริน  ณรงค์
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายธาวิน  สอนง่ายดี
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายชญานนทร์   มู่เม่า
 
1. นายคฑาวุฒิ   เทพสืบ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์สมบูรณ์
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ราบูร์แด็ง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ชะยันโต
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 43.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงจิราพร   มั่นคง
 
1. นางสาวภัทรวรินทร์   สงฆ์โต
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายศุภณัฐ  บำรุงไทย
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายปิติภัทร  พุ่มธูป
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กหญิงปิยะวัตน์   แดงดำรงค์
 
1. นางสาวศศิกานต์   ขวัญเปรม
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงชฎาพร   แก้วเทพ
 
1. นางสาวศศิญา   สำรี
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงพรสินี  กันยา
 
1. นายประภาส  อัมพวัน
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ดนุชนินทร์
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายกฤติพงศ์   โหมดไทย
 
1. นายคฑาวุฒิ   เทพสืบ
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายชินกฤต   อิ่มหนำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เพชรสุข
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงพูลทรัพย์    เกตุน่วม
 
1. นางสาวจงจินตน์   แจ่มกระจ่าง
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภนิดา  ดารารัตน์
 
1. นางสาววรติชา  ธนรงค์สรธัญ
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กรุดกราน
 
1. นายธัชพล  โพธิทา
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พุ่มพู
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   อนงค์นาท
3. เด็กชายคชาวิทย์   เอกบาง
4. เด็กหญิงจันทรัช   บุญรอด
5. เด็กหญิงจิรนันท์   บัวแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐกานต์   สงสัย
7. เด็กหญิงณัฐจิรา   บัวแก้ว
8. เด็กชายณัฐพงษ์   กระแบกหอม
9. เด็กหญิงณัฐภัสสร   แช่มชื่น
10. เด็กหญิงณัฐวดี   ช่วยเมือง
11. เด็กหญิงณัฐวดี   เอี่ยมโอน
12. เด็กชายนนทกร   กระแบกหอม
13. เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม
14. เด็กชายปรเมศ  ทาหนองบัว
15. เด็กชายภควัต  มั่นประสงค์
16. เด็กหญิงภาคินี   เม้ยทับ
17. เด็กหญิงมนติญาภรณ์   สินประเสริฐ
18. เด็กชายวชิระ   เรียงเรียบ
19. เด็กหญิงศศิวิมล   เอี่ยมโอน
20. เด็กหญิงอภิชญาดา   เขียวสอาด
 
1. นายนริศ   พุดซ้อน
2. นางปัญจพร   แสงเมือง
3. นางน้ำหวาน   บุญปก
4. นางดาราณีย์   จันทร์หอม
5. นางปัทมา   กระแบกหอม
6. นางธวัลรัตน์   พรมเรือง
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย
3. เด็กหญิงจารีรัตน์  ผะอบ
4. เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ
6. เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์
7. เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ
8. เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ
9. เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง
10. เด็กหญิงพงษ์พัชรา  อินทรีย์
11. เด็กหญิงพิมชนก  ศรีศิลป์
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี
13. เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา
14. เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย
15. เด็กหญิงวรรณษา  วงษาไชย
16. เด็กหญิงศิรัญญา   บัวบาง
17. เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร
18. เด็กหญิงสิมลสิริ  พูลสวัสดิ์
19. เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล
20. เด็กชายอัยการ  มาแตง
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์มาลา
2. นางน้ำค้าง  จันทร์สีทอง
3. นายจักรกริช  สระชุม
4. นายวัชรพงศ์  ยี่โถ
5. นางสาวชลธิชา  วงค์วรรณ์
6. นายสุรินทร์  สิงห์นาซาว
 
801 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  หงษ์เจ็ด
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อย่างรัตนโชติ
4. เด็กชายพงศ์พัน  ครุฑจู
5. เด็กหญิงภัทธีมา  จันตรี
6. เด็กชายรัตนศักดิ์  จัดการ
7. เด็กชายวีรภาพ  นุ่มมีศรี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงอรุณ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนบุตร
10. เด็กชายอำพร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางณัฐจิรา  สุขมา
2. นางสาววีรินท์รดา  รักถึง
3. นางสาวสิริเทพ  ผ่องใส
 
802 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายกรณ์พงษ์  เกษรบัว
2. เด็กหญิงกัญญภัทร  อิ่มขวัญ
3. เด็กหญิงจารุภา  สิทธิโสภณ
4. เด็กชายณัฐภูมิ  วิรุฬ์ทรัพย์
5. เด็กหญิงภัควลัญชญฺ์  บุตรทิพย์สกุล
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  มั่งมี
7. เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา
8. เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวกุลภัสสร์  พงษ์กิตติธรรม
2. นางสาววิรากานต์  พลคล้าย
3. นางสาวศิรินภา  สรรพลักษณ์
 
803 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์คง
2. เด็กชายกฤษดา  พึ่งพัก
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เณรพ่วง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวกล้า
5. เด็กหญิงณัฐธชา  สำอางค์ผิว
6. เด็กชายภาณุพงศ์  เสือทุ่ง
7. เด็กชายรัตนพล  ตันเทียนเหลียง
8. เด็กชายวรชัย  นาคสวน
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  แสงสว่าง
10. เด็กชายศักรินทร์  ชูทอง
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับทิมใจ
2. นางสาวกัญญา  พีระเกียรติขจร
3. นายทองรักษ์  แสงสว่าง
 
804 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.83 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์กรณ์
2. เด็กชายกฤติพงศ์  เข็มคง
3. เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโพธิ์
4. เด็กหญิงฐานิกา  โพธิ์รี
5. เด็กชายทัตเทพ  ปานทุ่ง
6. เด็กหญิงพัชรพร  น้อยทุ่ง
7. เด็กชายพันธ์ณุพงศ์  ม่วงคำ
8. เด็กชายภัทธณพงศ์  โลหะ
9. เด็กหญิงรินรดา  ทรัพย์ภู่
10. เด็กชายเจษฎา  เงินทุ่ง
 
1. นางสาวอารยา  ศรีวะอุไร
2. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
3. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
805 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  รอดจันทร์
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกษรบัว
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พานทอง
4. เด็กชายชยังกูร  ตรัสมา
5. เด็กหญิงณภัสสรณ์  พริกบัว
6. เด็กชายธวัชชัย  กาละสาร
7. เด็กชายนันทพงศ์  เอกอินทร์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  บัวงาม
9. เด็กหญิงวรรณิสา  จันทร์ผ่อง
10. เด็กชายสราวุฒิ  โตบัว
 
1. นางสุนีรัตน์  ไคร้ยะ
2. นางสาวเขมิสรา  ทนันชัย
3. นายณัฐพงษ์  โพธิ์เรือง
 
806 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายปิยพงศ์  นันทะสิงห์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    นันทิใจ
3. เด็กหญิงวรนุช  วรสิทธิ์
4. เด็กชายสิงหา   เพ็ชรเสนา
5. เด็กหญิงสุภาวดี   ยศเรือง
6. เด็กชายสุรภัสสร์   อินน้ำลืม
7. เด็กหญิงอชิรญาณ  สุวรรณบล
8. เด็กหญิงอภิชญา   หนูบุญมา
 
1. นายทัชภูมิ   คำเย
2. นายณัฐวุฒิ  บางทวี
3. นางสาวประภัสสร   สำลี
 
807 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปานเกตุ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เนียมพา
3. เด็กหญิงนริศรา  อาคม
4. เด็กหญิงประภัสสรา  อิ่มหนำ
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  สายธรรม
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พูลโพธิ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วถึง
8. เด็กหญิงสุวรรณวารี  ขอดแก้วทวีสิน
 
1. นางสาวกุลภัสสร์  พงษ์กิตติธรรม
2. นางสาววิรากานต์  พลคล้าย
3. นางสาวศิรินภา  สรรพลักษณ์
 
808 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิง-  -
3. เด็กหญิง-  -
4. เด็กหญิง-  -
5. เด็กหญิงกัลยกร   นาคประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัฐธีรา   แก้วจีน
7. เด็กหญิงธนัญชนก   เสือทอน
8. เด็กหญิงพิชญธิดา   เนียมพา
9. เด็กหญิงพีรดา   กล่ำเมือง
10. เด็กหญิงภัณฑิลา   เสือจิ๋ว
11. เด็กหญิงศุภสุตา   ฉัตรทอง
12. เด็กหญิงสุวิชญา   ประเจิดสกุล
 
1. นางสาวรัชดาภร   อินจันทร์
2. นางนันทภัค  อินทร์ทิม
3. นางสาวนนทณัฐดา   คนมาก
4. นางสาวเบญจมาศ   คำป้ง
 
809 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศาลารักษ์
2. เด็กหญิงนิพาดา  แก้วลอด
3. เด็กหญิงบุญญภา  ชื่นแจ้ง
4. เด็กหญิงปุญญาพร  ผลเจริญ
5. เด็กหญิงพนิดา  อรัญเวช
6. เด็กหญิงภัคนันท์  วิ่งว่าว
 
1. นายณัฐวุฒิ  บางทวี
2. นางสาวมินตรา  ม่วงทุ่ง
3. นายทัชภูมิ  คำเย
4. นางสาวพิมลพัตร์  ศรีสุวรรณ์
 
810 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กหญิงจารวี  พรมน้อย
2. เด็กหญิงชริญญา  ถึงทุ่ง
3. เด็กหญิงนภัสกร  มีศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เเพทอง
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  เชื้อชัยนาท
6. เด็กหญิงเพชรนารี  เกตุอ่อน
 
1. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
2. นางสาวฐิติมาพร  ผิวคำ
3. นางสาวณิชากร  ทับเมี่ยง
4. นางสาวดุจเดือน  เชื้อเทศ
 
811 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิง-  -
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  เครืออยู่
4. เด็กหญิงชนิดาภา  ช้างกลัด
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เกตุดำ
6. เด็กหญิงนัทธ์ชนาถ  อ่วมบุญ
7. เด็กหญิงพีรดา  คำพวง
8. เด็กหญิงภีชญา  ตั้งวิไล
9. เด็กหญิงมัสติยา  ม่วงคุ้ม
10. เด็กหญิงวิภาวี  นาคจร
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  บัวงาม
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปกคลุม
 
1. นางพัชรี  สุดจิตต์
2. นางสาวศุทธหทัย  พึ่งเกตุ
3. นางก้อนทอง  ดวงเกิด
4. นางสาววรรณวิภา  เหลี่ยมไทย
 
812 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงจิตตรา   สุขเจริญ
2. เด็กหญิงนาจา  แขกคำ
3. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  แป้นปาน
5. เด็กหญิงสิรีธร  ช้างก้อน
6. เด็กหญิงอาริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
2. นางสาวคนึงนิตย์  มีโยม
 
813 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72.86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิง-  -
3. เด็กหญิง-  -
4. เด็กหญิง-  -
5. เด็กหญิง-  -
6. เด็กหญิง-  -
7. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำเขียว
8. เด็กหญิงดลลชา  ทรัพย์ปานา
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรคำ
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทุ่ง
11. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรมวังขวา
12. เด็กหญิงสิริยากร  พุ่มอยู่
 
1. นางสาวอารยา  ศรีวะอุไร
2. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
3. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
4. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
 
814 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ยมนา
2. เด็กหญิงกุลญรัตน์  พวงศิลป
3. เด็กหญิงจิราพัชร  มีจันทร์
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรรณนา
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันฟัก
6. เด็กชายชวนากร  นาคศรี
7. เด็กหญิงฐานิตา  บุตรอ่วม
8. เด็กชายฐิติวัสส์  จรุงพันธ์
9. เด็กชายนวมินทร์   ครุฑจับนาค
10. เด็กชายบัณฑิต  สุวงค์ภักดี
11. เด็กหญิงปรียาภัทร  แดงน้อย
12. เด็กหญิงปิณิดา  จันผ่อง
13. เด็กหญิงพิชญา  กองดี
14. เด็กหญิงวิญาดา  อินทรีย์
15. เด็กหญิงสิรินทิพย์  รูปพรม
16. เด็กหญิงเกศริน  ประสาวะเท
 
1. นายรัฐพล  จิตมณี
2. นางสาวพนิดา  คล่องแคล่ว
3. นางสาวสีนวล  เจือจันทร์
4. นางสาวโสภิชชา  มะลิวัลย์
5. นางสาวรุ้งเพชร  สุวรรณรอ
 
815 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กชายธนดล   บุญปอง
2. เด็กชายธาวิน   ตอพันดุง
3. เด็กชายธีรภัทร   เกตุเถื่อน
4. เด็กชายนิรวิทย์   พุ่มชุ่ม
5. เด็กหญิงอรนลิน   แควป่าสัก
 
1. สิบเอกสิทธิชัย   จันทศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์   คำใจ
 
816 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายณัฐพล  สิทธิ์จันทร์
2. เด็กชายพงศกร  เจริญ
3. เด็กชายสังวร   พึ่งสถิตย์
4. เด็กชายสุทธิภัทร  คงไพศาล
5. เด็กชายอมาวสุ  วิลาวัลย์
 
1. นายศรารันย์  สอดตา
2. นายตรีภพ  เปลี่ยนสมบัติ
 
817 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิฌาภัท    เมฆพัฒน์
 
1. นางสาวสุนันทา   เรืองเดช
 
818 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจนดง
 
1. นางสาวเรณูนวล  ยศบุตร
 
819 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายเมธพนธ์   ไม้จันทร์
 
1. นางสาวภัทรวรินทร์   สงฆ์โต
 
820 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายภากรณ์  เกิดม่วง
 
1. นางวาสนา  แสงเงิน
 
821 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผือกทับ
 
1. นางสาวนุสรา  สันองค์
 
822 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กชายวงศธร  อ้นชาวนา
 
1. นางจารุณี  บัวโคก
 
823 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  งามสิริรัตนกุล
 
1. นางวิภาวรรณ  ปิ่นวิลัย
 
824 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงอนิญญา  ทองสุข
 
1. นางสาวมาลิสา  บุญมี
 
825 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายศิวัช  สุขอินทร์
 
1. นางสาวเรณู  กรมคีรี
 
826 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายกัณฐวัฒน์  ธรรมวงศา
 
1. นางบุณฑริก  วงศ์โชติรัตน์
 
827 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนประทุม
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1. เด็กหญิงชไมพร   ไกรกิจราษฎร์
 
1. MissLozano   Charisse Waclin
 
829 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงวรรณธิดา   ทาระนาม
 
1. นางสาวภวิศา  คำรักษ์
 
830 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายปองคุณ   สุหงษา
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
 
831 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกิตติธรา  คำวงษ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  คล้ายยา
 
832 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงรัฐพร  อ้นน้อย
 
1. นางสาวหรรษา  บุญนายืน
 
833 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   จันทโชติ
 
1. นางสาวนันทนา   สีขาว
 
834 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงนภษร  ดอนชาไพร
 
1. นางจารุณี  บัวโคก
 
835 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน
 
1. Miss็Halle  L.Xanthos
 
836 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พราณบุญ
 
1. นายสมหมาย  แห้วเหมือน
 
837 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1. เด็กหญิงพุทธิกานต์  ส้มเพชร์
 
1. นางสาวพิรญาณ์  กาสาย
 
838 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายณัฐพงค์  มั่งคล้าย
 
1. นายกฤษณะ  พูลศิริ
 
839 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 1. เด็กหญิงนัชชา   อ่วมปิ่น
 
1. นางสาวศิริรัตน์   เดชะอังกรู
 
840 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  จิตพินิจ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ฉัตรเงิน
 
841 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กชายรุ่งทวีชัย   ราชอาสา
 
1. นางวันเพ็ญ   แสงอบ
 
842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพ็งอิน
 
1. นางทิวา  บัวหลวง
 
843 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แพงโตนด
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
844 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กชายภูวรินทร์  บุญศิริ
 
1. นางสาวศิริวดี  วงค์เรียน
 
845 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุญปั่น
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์เจริญ
 
846 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงอริสรา  ไหวดี
 
1. นางสาวนริศรา  ประศาสตร์ศิลป์
 
847 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ทาจ๋อย
 
1. นางธัญญารัก  สอนโต
 
848 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงไอรดา   เทศสิงห์
 
1. นางสาวสุนันทา   เรืองเดช
 
849 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงจรรยพร  พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวปณัฎฐา  นรถี
 
850 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงธนัชชา  วันจันทร์
 
1. นางกาญจนศิริ  อาภรณ์รัตน์
 
851 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงอแมนด้า ศิรดา  ลีไวน์
 
1. MissDebra Mae  Awacan lnway
 
852 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมาก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้
 
853 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงณัฐวศา   บูรณศรี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ   ศรีโตนด
 
854 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกฤติกานต์  แสงสุข
 
1. นางสาวบุญนะ  ทัฬหสิรินาถ
 
855 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   สิทธิสงคราม
 
1. นายรวีวรรณ  รอดสุวรรณ
 
856 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงธัญรดา  ราชภูมิ
 
1. นางสาวอรดาริน  มีขวัญรัก
 
857 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเบิก
 
1. นางสาวสายชล  บุตรนุช
 
858 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงปณิตา  เรือนคำ
 
1. นางนันทวัน  พันปี
 
859 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพัชรพล   ไกรกิจราฎร์
 
1. นางสำรวย   แดนโพธิ์
 
860 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงสุชญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
861 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงพชรพร  กุลประเสริฐ
 
1. นางสาวปณัฎฐา  นรถี
 
862 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พูลพัฒนะ
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์เจริญ
 
863 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล่อเพ็ง
 
1. นางธัญญารัก  สอนโต
 
864 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายชนาธิป  คำแตง
 
1. นางชรินรัตน์  ชัยสุภา
 
865 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กชายวิศรุต  เค้าเงื่อน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  หยกพิริยกุล
 
1. นางสาวหรรษา  บุญนายืน
 
866 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายธนวินท์  พุกเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  เจ๊กแจว
 
1. นางนัยเนตร  เสียงล้ำ
2. นางสาวรัชนก  เมืองแป้น
 
867 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงพรลภัส  จันยางาม
2. เด็กชายรัชชานนท์  ปั้นทิม
 
1. นายศรัญญู  อะมะมูล
2. นางสาววัชลี  แก้ววิเชียร
 
868 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายนาราวินท์  ใจวัน
2. เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย
 
1. MissKanchi  Mehta
2. Mr.Michael  Herren
 
869 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายธนพงษ์  แจ่มใส
2. เด็กชายอรรถพล  เป้ก้า
 
1. นางสาวเรณู  กรมคีรี
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  อ่อนปาน
 
870 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงธรรมรัตน์  อิ่มหนำ
2. เด็กชายศุภกฤต   แสนสีสงฆ์
 
1. นางธนาวัลย์   โทนทอง
2. นางบรรจง   สุทธการ
 
871 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงแจ้ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีฟ้า
 
1. นางรุจระวี  พิพัฒนโรจน์
2. นางสาววรรัญญา  เดชะ
 
872 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   โตฉิม
2. เด็กหญิงวาสินี   วังงาม
 
1. นางสาวกนกกานต์   ชัยวิสุทธิ์
2. นางสาวกนกกานต์   ชัยวิสุทธิ์
 
873 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงวีระวรรณ   ใจหมื่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุยะคำวงศ์
 
1. นางสาวสุมาลี   ขำคง
2. นางพิมพ์ผกา   คำมาวงศ์
 
874 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงจันทิมา  แบขุนทศ
2. เด็กหญิงพิมพิศา  เลิศไธสง
 
1. นางสาวสายชล  บุตรนุช
2. นางสาวมาลิสา  บุญมี
 
875 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายก้องภพ  อ่ำเอี่ยม
2. เด็กหญิงอภิชญา  พลงาม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  สีโอ
2. นางสาวนิรชา  ด้วงมา
 
876 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายชนาธิป   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเรือนแก้ว   อ้นสาย
 
1. นางนันทพร   โพธิ์นอก
2. นางสาวธันย์ชนก   หงษ์ผ้วย
 
877 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายชนะชัย  เนียมน่วม
2. เด็กชายณัฏฐพล  เทพแก้ว
 
1. นางนันทวัน  พันปี
2. นางนันทิชา  หมู่โยธา
 
878 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงญาดา  นารถบุญ
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เกิดป้อม
 
1. นายทัศธราวุทธ  ขันทะวิชัย
2. นางธัญญารัก  สอนโต
 
879 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินนา
2. เด็กชายทันทกร  เงินนา
 
1. นางสาวนริศรา  ประศาสตร์ศิลป์
2. นางสาวนาฏชนก  ยี่เผติ๊บ
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายนภัสกร  ทัพไทย
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  แสงมี
 
1. นางรุจระวี  พิพัฒนโรจน์
2. นางสาววรรัญญา  เดชะ
 
881 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  รอดจันทร์
2. เด็กชายพลรัตน์  รอดม่วง
 
1. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
2. นางสาวนิรชรา  นิลนนท์
 
882 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พุดพ่วง
2. เด็กหญิงพิชาพร  พ่วงชัย
 
1. นางณัฐคินี  นิลนนท์
2. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
 
883 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   หินคำ
2. เด็กหญิงวรนุช   ชุมชิต
 
1. นางสาวสุมาลี   ขำคง
2. นางพิมพ์ผกา   คำมาวงศ์
 
884 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มีอ่วม
2. เด็กชายภูผา  กันนา
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
2. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์เลี้ยง
 
885 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายทรงชัย  กุลคง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วสงวน
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนประทุม
2. นายสละ  แจงป้อม
 
886 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อนันต์วัฒนาพร
2. Mrs.Li   Xiangru
 
887 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อินสว่าง
2. เด็กหญิงเปมิกา  ทองเป้า
 
1. นางสาวพิมประไพ  ดูสว่าง
2. นางสาวกฤตพร  รอดถาวร
 
888 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงอภิญญา  นัยวุฒ
2. เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสาวสุธีรา  ขอสุข
 
889 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายกฤษณกัลป์  จันทา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทรัพย์เมือง
3. เด็กหญิงดาราวรรณ  เปรมใจ
4. เด็กชายธนโชติ  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสาวินี  รุ่งเรือง
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันนา
 
1. นายชัชชัย  สนองบุญ
2. นางสาววิรัญญา  รุ่งเรือง
3. นางนิ่มอนงค์  วันดี
 
890 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงตรีเนตร  บวบมี
2. เด็กชายธิติวุฒิ   บุญช่วย
3. เด็กหญิงพัชรพร   วรรณโส
4. เด็กชายวรปรัชญ์  นวลคำ
5. เด็กชายวุฒิพงษ์   วัณโน
6. เด็กชายศิวกร   จันทร์แก้ว
 
1. นายไพโรจน์  สำรี
2. นางอรุณี  สำรี
3. นายฉันทพัฒน์   มุขทั่ง
 
891 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายกฤษนัย  สังข์หอย
2. เด็กหญิงณิชา  นวลจันทร์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อำพวัน
4. เด็กหญิงภัทราพร  รัตนพลธี
5. เด็กชายรัฐภาค  ทองอ่อน
6. เด็กหญิงสุชานันท์  จอมแก้ว
 
1. นายบรรจงศักดิ์  บุตรทิพย์สกุล
2. นางสาวศิริภาดา  เอี่ยมเนตร
3. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
 
892 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสด
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  เนียมเอ็ม
3. เด็กชายจิรเมธ  แสงสกุล
4. เด็กหญิงนภสร  ฉัตรเงิน
5. เด็กชายวรวิทย์  รุ่งเรือง
6. เด็กชายสุดเขตต์  พลอยสอาด
 
1. นายจีรยุทธ  คำสูง
2. นางสาวจิตตา  สมบูรณ์
3. นางสาววัลลภา  เพียคำ
 
893 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78.2 เงิน 5 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตจำนงค์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เพชรบุญมี
3. เด็กชายวงศกร  อินภู่
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองอ่อน
5. เด็กชายอภิรัตน์  ชูประเสริฐ
6. เด็กชายอรรคเดช  นาจุ้ย
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
2. นางชะอ้อน  อยู่แย้ม
3. นางจันตรา  นาโตนด
 
894 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะใหม่
2. เด็กชายลัทธพล  อ่ำพรม
3. เด็กชายสมศักดิ์  ภาสุดา
4. เด็กชายสุรพัศ  ผิวแดง
5. เด็กชายอนุชา  นันตา
6. เด็กชายเทียนชัย  ภาสุดา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริไพบูลย์
2. นางสาวรติรส  กาเพ็ชร
3. นายรัตนชาติ  วันดี
 
895 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เสพสุข
2. เด็กชายธันวา  อินอยู่
3. เด็กชายปารินทร์  อันคง
4. เด็กชายรัฐชากร  โพธิ์งาม
5. เด็กชายสุธี  รอดเขียว
6. เด็กชายเด่นดนัย  เพ็ชรพูล
 
1. นายธวัช  นิลนนท์
2. นายธีระชัย  เทียนบุตร
3. นางสาวจิรารัตน์  มีสุข
 
896 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกรภัค  พลอยเงิน
2. เด็กชายพิภพ  จอมสังข์
3. เด็กชายมนต์มนัส  โต๊ะคง
4. เด็กชายรฐกร  เกียรติแก้วอุดม
5. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์ดี
6. เด็กหญิงวรรณิดา  ม่วงทอง
 
1. นางสาวเบญญาภา  มลิวัลย์
2. นางนาตยา  เสน่หา
3. นายวรุต  หลำภักดี
 
897 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ป้องซ้าย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พ่วงเงิน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีรักธรรม
4. เด็กชายศตวรรษ  วันเที่ยง
5. เด็กชายสิทธิพล  อินภู่
6. เด็กชายเตวิด  เที่ยงทุ่ง
 
1. นายวิโรจน์  สุกรีดิษฐ์
2. นายสหรัถ  สุกรีดิษฐ์
3. นายชำนาญ  มานพ
 
898 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายณพรรณพ  โตพ่วง
2. เด็กชายธินกร  ดอกชะบา
3. เด็กชายวีรพงศ์   นวลคำ
4. เด็กชายสิทธิพล  เขียวบุตร
5. เด็กชายอาทิตย์  นำแก้ว
6. เด็กชายเตชินท์   คงทอง
 
1. นายกษิดิ์พัฑฒิ   สังคง
2. นางสาวสุนีนาถ   แตงกูล
3. นางสาวจิราภรณ์  ดนตรี
 
899 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายณัฐติโชติ  สิงห์กรณ์
2. เด็กชายปฐพี  พรหมสอน
3. เด็กชายวุฒิภัทร  การะเกษ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  เทศกาล
5. เด็กชายเกริกพล  คงเจริญ
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ใจหมั้น
 
1. นางนงนุช   อยู่แย้ม
2. นางสมพิศ  จวนแจ้ง
3. นางสาวศิริกานต์  ป้วนป้อม
 
900 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติภพ  ศรีชู
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จันดี
3. เด็กชายนฎกร  นามสุ่ม
4. เด็กชายภัทรดนัย  คำพวง
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มชื่น
6. เด็กหญิงเกษวรินทร์  บู่อ้น
 
1. นางสาวเบญญาภา  มลิวัลย์
2. นางนาตยา  เสน่หา
3. นายวรุต  หลำภักดี
 
901 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนพนธ์   ทองเตี่ยง
2. เด็กชายนวพล   สาริยา
3. เด็กชายปุณณภาณัฎฐ์  ลาดสุวรรณ์
4. เด็กชายพีรวัส  เพชรไพร
5. เด็กชายมติมนต์   แขสระน้อย
6. เด็กชายสุรวิทย์  เจริญกิจ
 
1. นายสุพจน์  งอยภูธร
2. นางศรีนวล  งอยภูธร
3. นายสุนทร  คำโส
 
902 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามวิชัย
2. เด็กหญิงปณิชา  อินทริส
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนลี
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ต้นโชค
5. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แก้วสอน
6. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วสอน
 
1. นายมานะ  แดนอุดม
2. นายธานินทร์  ทองคง
3. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ
 
903 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  เนื้อไม้
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เลือดทหาร
3. เด็กชายกิตติภพ  เรือนอิน
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สาลีนาค
5. เด็กชายศรายุทธ  เคนท้าว
6. เด็กชายศักดิเดช  หล้าสิม
 
1. นายจีรยุทธ  คำสูง
2. นางสาวจิตตา  สมบูรณ์
3. นางสาววัลลภา  เพียคำ
 
904 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เจริญสิริสารัตน์
2. เด็กชายนนทกานต์   ฉลองเดชากุล
3. เด็กชายพิรุณ   เศรษฐาวงศ์
4. เด็กชายศุภลักษณ์   นุชนาท
5. เด็กชายสุตนันท์   เทพแสง
6. เด็กชายสุทธิกานต์   กองทองนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิรัตน์   บุญคง
2. นายพรชัย   บัวเผื่อน
3. นางสาวน้ำฝน  นกเที่ยง
 
905 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  นุ่มพรม
2. เด็กชายฉัตรชัย  จึงประเสริฐ
3. เด็กชายปรัชญา  เรืองแจ่ม
4. เด็กชายปิติ  หลำเหม็น
5. เด็กชายพงศธร  อ่อนบุญ
6. เด็กชายวิชญะ  พูลมณี
 
1. นายสรพงษ์  ดำดี
2. นายกิติคุณ  รักแจ้ง
3. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
906 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายธนินวัฒน์  ดีจริง
2. เด็กหญิงนลพรรณ  พรมปาน
3. เด็กชายระพีพัฒน์  จิตสว่าง
4. เด็กหญิงศุภิสร  พันธุ์วโรบล
5. เด็กหญิงสินฑาธิบดิ์  สุขสุเมฆ
6. เด็กชายเตชิต  เดินจร
 
1. นายปรัชญา  ใจรักษ์
2. นายประพัทธ์พงศ์  ใจรักษ์
3. นายแสน  ชำนาญเสือ
 
907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายชัยธวัช  นวลจันทร์
2. เด็กชายธนกร  ทองอ่อน
3. เด็กชายพงศกร  พุทแช่ม
4. เด็กชายภัทรดล   อินทะแสง
5. เด็กชายอนาวิน  อินดี
6. เด็กชายอรุณ  แก้วคลุ้ม
 
1. นายประนอม  อินทโชติ
2. นายไพโรจน์  สำรี
3. นายฉันทพัฒน์   มุขทั่ง
 
908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายณัฐพล  เกิดเกตุ
2. เด็กชายธนวัฒน์  เปลี่ยนดี
3. เด็กชายปัญญากร  แสงพิม
4. เด็กชายวไนย  พรมเซาะ
5. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยิ้มณรงค์
6. เด็กชายเสาวภาพ  ทับสุข
 
1. นายปริชญ์ชวิน  ส่งให้
2. นายบัญชนะ   บุญโตนด
3. นางวรรญา  สิงห์ทอง
 
909 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษณะ  กันทวี
2. เด็กชายธนากร  เวินขุนทด
3. เด็กชายธีรพงษ์  สิงห์ขาม
4. เด็กชายธีรภัทร  สีสันงาม
5. เด็กชายนันทกร  อบรม
6. เด็กชายพชรพล  เอื้อจำนงค์
7. เด็กหญิงพินดา  เกตุพงษ์
8. เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์ไคย
 
1. นายลภชัย  พรมวิหาร
2. นายวัฒนชัย  ปานพรม
3. นายเมฆ  จุ้ยต่าย
 
910 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงจิราพร   บุญจ้อย
2. เด็กชายนันทปรีชา  บุญดี
3. เด็กชายบุญยานุช  บุญเม่น
4. เด็กชายรัชพงษ์   บุญเม่น
5. เด็กหญิงศศิรดา  มั่นอ้น
6. เด็กหญิงศุภิสรา   พุ่มเทศ
7. เด็กหญิงสุจิตรา   แป้นสอน
8. เด็กหญิงอริสรา   ยั่งยืน
9. เด็กหญิงอริสา   ยั่งยืน
 
1. นางสาวจำเรียง   บุญดี
2. นางสาวพัชธิยา   นรังสิทธิ์
3. นายธรณินทร์   วงศ์วิริยพาณิชย์
 
911 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายกฤต  ปัญญาเที่ยง
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เพ็งมา
3. เด็กชายทีฆทัศน์  มั่นอ้น
4. เด็กชายธันวา  ภูมี
5. เด็กหญิงปุณญพร  เพ็งคล้าย
6. เด็กชายรพีภัทร  เนื้อไม้
7. เด็กหญิงวรัชลีพรรณ  ชินาคำ
8. เด็กชายศักรินทร์  ทาเสน
9. เด็กหญิงศิริวิมล  ขำโพธิื
10. เด็กหญิงเบญญาภา  อยู่กลัด
 
1. นายธัชพล  โพธิทา
2. นางสุเพ็ญ  แก้วหริ่ง
3. นายภูมิพงศ์  โพธิทา
 
912 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกันนิกา  บัวแย้ม
2. เด็กหญิงทิพปภา  กันทะเมา
3. เด็กหญิงนุชสรา  ปั้นสังข์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  รักนาค
5. เด็กหญิงพิชญาภา  อ่วมบุตร
6. เด็กหญิงมนรดา  ดิษสร
7. เด็กหญิงมนรดา  ดิษสร
8. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์เปี่ยม
9. เด็กชายอชรายุ  เหม็งสามเรือน
10. เด็กหญิงเกษกนก  บุญเม่น
 
1. นายพงศกร  กรรขำ
2. นายวัชระ  สุตคาร
3. นางสาวศิริรัตน์  อินดี
 
913 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงพรรณพิชชา   สุขพลอย
2. เด็กหญิงอัยยาวีร์   ใจวัง
3. เด็กหญิงเปมมิกา   จิรฐาธนาภา
 
1. นางอรพินท์   คล่ำคง
2. นายสุวิทย์  คล่ำคง
 
914 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   มุกเพ็ชร์
2. เด็กหญิงจิรภัค   คุ้มพวก
3. เด็กหญิงปริยาภัทร   บัวแย้ม
 
1. นางฐานิตา   อยู่อ้น
2. นางสาวสุธาสินี   ศรีสวัสดิ์
 
915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จ้อยม่วง
2. เด็กหญิงดรุณี  ขวัญสูงเนิน
3. เด็กหญิงนิรดา  ยิ้มมาก
 
1. นางวรนิษฐา  กันทะวัง
2. นางศศิธร  สมหารวงศ์
 
916 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพรรณนารา  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  ยังเพ็ญ
3. เด็กหญิงวรรณพร  ชื่นเชย
 
1. นางสาวอิสริยา  พรมมิ
 
917 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1. เด็กชายณชพล  มาศวรรณา
2. เด็กชายภูพาน  โตฉิม
3. เด็กหญิงวรรณภา  สุโพ
 
1. นางสาวพิยดา  ม่วงมนตรี
2. นางสาวกาญจนา  สายสุรินทร์
 
918 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่
2. เด็กหญิงธณมน  ทัพไทย
3. เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวชลธชา  วงค์วรรณ์
2. นางสาวสรวีย์  ชัยเลิศ
 
919 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พาสมัย
2. เด็กหญิงธนพร  ละออง
3. เด็กชายอนิรุตต์  กายงาม
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
2. นายศุภกฤษ  เปรมปราย
 
920 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงทิพนาถ  คำงอน
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชิ่นแสงมอญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสภา
 
1. นางสาวรานี  บัวเรือง
2. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์ขัน
 
921 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงดาราวดี  นาโควงค์
2. เด็กหญิงรุจิภา  สีนวน
3. เด็กหญิงสุนิษา  สร้างการนอก
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
2. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
 
922 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงชาลิสา   ศักดิ์ลอ
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์   เกษามา
3. เด็กหญิงพามาฎี   พ่วงพี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  งามภักดิ์
2. นางสาวทิพยวรรณ   ใจกลม
 
923 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชกร  คชแก้ว
2. เด็กหญิงพัชริดา  ขันศรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สินสมุทร
 
1. นางสมประสงค์  วุฒิสอน
2. นางสาวกฤติยา  ชื่นจิตต์
 
924 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤตนัย  หนานนะ
2. เด็กหญิงภารดา  ปัญญา
3. เด็กหญิงเอวิกา  ปานอ้น
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
2. นางรัชนี  รัตน์บ้านด่าน
 
925 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายรัชชานนท์   บุญเม่น
2. เด็กหญิงสาธิดา   ตุ้มทอง
 
1. นายประสิทธิ์   สารีนาค
2. นางสาวเวณิกา   พรมคำ
 
926 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงพัจน์ธมนวรรณ  นครไพร
2. เด็กหญิงวิภากร  สิงห์โตแดง
 
1. นางรัชนีพร  กวีวัฒนา
2. นางสาวอรณี  ทับทิม
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงณิชชา  บุญลือ
2. เด็กชายเทวนพ  ด้วงลอย
 
1. นายพฤทธ์  ศรีไกรสิทธิ์
2. นายทรงศักดิ์  อาทิตย์ทอง
 
928 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ปรีทุ่ง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  คำเฟือง
 
1. นางเพ็ญศรี  พัดทุ่ง
2. นางสาวสิริภรณ์   วงศ์วิเศษ
 
929 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤชพล  กลิ่นโพธิ์หอม
2. เด็กหญิงภิติฌา  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาวสุภาวดี  พรมสอน
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายกวีวัฒน์  พุ่มพวง
2. เด็กชายชัชชัย  พุ่มพวง
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
 
931 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พัดนาเมือง
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ไทยทอง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัทม์กุณห์  สุธาจิรวัฒน์
 
932 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายกฤตภัค  ฮุยสรวง
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  จันทร์โพธิ์
 
1. นางสาววรัญญา  นันชม
2. นางรัดดา  ชูมา
 
933 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มงคล
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อินชาญ
 
1. นางสาวพงษ์รัตน์  มาดหมาย
2. นางศรีไพร  ปิ่นเกตุ
 
934 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงธันยมัย  หนูปลอด
2. เด็กหญิงพิชดารัตน์  อาจปาสา
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
2. นายอาษา  ชำนาญเดชสกุล
 
935 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนภัทร  อินน้ำลึม
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทรัพย์ประชา
 
1. นางสาวจริยา  อุส่าห์ดี
2. นางสาวปัทมา  หนูมาก
 
936 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงลลิภัทร  สำรี
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  นาตาล
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นางสาวสายรุ้ง  บัวส้ม
 
937 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  ยอดเพชร
2. เด็กชายอัฑฒกร  แสงพรมชารี
 
1. นางสาวอุษา  สะสม
2. นางสาวสิริรัตน์  อินทร์กอง
 
938 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงพิราอร  เดินจร
2. เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มเรียบ
3. เด็กหญิงอารยา  จันดี
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
939 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. นางสาวนิรมล  พุฒนาค
2. นางสาวพัชรินทร์  วงสุโพธิ์
3. นางสาวสุภัสสรา  คงศิลา
 
1. นางสาวจีรวรรณ  บัวทอง
2. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
940 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายอนุวรรตน์   ทักท้วง
2. เด็กหญิงอมลวรรณ   สำลี
 
1. นายภควา   น้อยนึ่ง
2. นางสาวปวริศา   คำชู
 
941 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจุฑา  อ่วมพรม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อ่ำทอง
 
1. นางสาววรัญญา  นันชม
2. นางนันทิชา  หมู่โยธา
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ประจวบผล
2. เด็กหญิงลิลลี่แอนน์  โทมัส
 
1. นายวินัย  เกตุเอี่ยม
2. นางสาวปิยวรรณ  ตติยก้องเกียรติ์
 
943 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพทะโสม
2. เด็กหญิงวิรุณกาญจน์  บุญเพ็ง
 
1. นายศิระ  หนูสอน
2. นางกาญจนา  โรจนธีรธรรม
 
944 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เอมเกษม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันทอง
 
1. นางสาววรัญญา  นันชม
2. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
945 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชัยประเดิมศักดิ์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เพียรนอก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเครือ
2. นายวสันต์  ขำแย้ม
 
946 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ตรงสูนดี
2. เด็กชายสหชัย  ส่งเผือก
 
1. นายอาษา  ชำนาญเดชสกุล
2. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
947 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายนพรัตน์  คงเมือง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  อินโตนด
 
1. นายพงศ์ธร  บัวป้อม
2. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย์
 
948 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พรมราช
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขุนใจ
 
1. นางสาวมนทิญา  ปั้นสำลี
2. นางสาวชยินัญญภิษฏ์  ชื่นภิรมย์
 
949 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายธนัทศักดิ์  กานตารัมภ์
2. เด็กชายนันทภพ  นาควิจิตร
 
1. นางสาวไพรินทร์  น้อมเศียร
2. นางสาวไพรินทร์  น้อมเศียร
 
950 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายดิลก  อินสอน
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เอี่ยมเฟี้ยม
 
1. นายศิระ  หนูสอน
2. นางกาญจนา  โรจนธีรธรรม
 
951 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายคริสเตียน   วัคเทอร์
2. เด็กชายรธิภัทร   ศักดิ์ศรีหิรัญ
 
1. นางสุรีย์รัตน์   เที่ยงดี
2. นายกีรติ   จันโททัย
 
952 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายตันติกร  สุขแม้น
2. เด็กชายปฏิภาณ  ลาละคร
 
1. นายลภชัย  พรมวิหาร
2. นางสาวนัฐธิดา  แดงนกขุ่ม
 
953 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด 1. เด็กหญิงนภัสสร  มิดคำ
2. เด็กชายอรรถพล  เทียมจันทร์
 
1. นางนุชนาท  เจ๊กแจว
 
954 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายรชฏ  โฉมพุ่ม
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เกิดเกตุ
 
1. นางสาวไพรินทร์  น้อมเศียร
2. นางสาวไพรินทร์  น้อมเศียร
 
955 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายนธีธร  สร้อยวงศ์คำ
2. เด็กชายพงศกร  กันวงษ์
 
1. นายอาทิตย์  อินมา
2. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
956 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1. เด็กชายชนเทพ  อยู่เลื่อน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เยโท้
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตติยก้องเกียรติ์
2. นายวินัย  เกตุเอี่ยม
 
957 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทองคำ
2. เด็กหญิงปัณจาณัตฑ์  ขาวทุ่ง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวชลิตา  โพธิ์รี
 
958 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายปวเรศ   สืบวาปี
2. เด็กชายสิระภัทร   คุยบุตร
 
1. นางพรรณรพี   บุญจันทร์
2. นางอมรรัตน์   จิติ
 
959 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายณฐพัฒน์  บุญอยู่
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภาคภูมิ
 
1. นางสาวปิยนันท์  มากเมือง
2. นางสาวชลนิชา  ดีแท้
 
960 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  บัวบุตร
2. เด็กหญิงธิวาพร  จอมสังข์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
2. นายอาษา  ชำนาญเดชสกุล
 
961 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญมาก
2. เด็กหญิงปิยพัทธิ์  อาบทอง
 
1. นางสาวอัมภิกา  โปต๊ะ
 
962 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1. เด็กหญิงปรภาว์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ทรัพย์เมือง
 
1. นางสาวสุพิชชา  ฉัตรกั้น
2. นางสาวมยุเรศ  น้อยคำ
 
963 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว
2. เด็กหญิงวรทัย  นาครัตน์
 
1. นายทรงศักดิ์  อาทิตย์ทอง
2. นายพฤทธ์  ศรีไกรสิทธิ์
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กชายนัฐกร   แก้วบังเกิด
2. เด็กชายศฤงคาร   อินใจมา
 
1. นายเหรียญชัย   ชูชาติ
2. นางสาวบุษสณี  บางวัน
 
965 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายธนโชติ  สมบัติทองใบ
2. เด็กชายสิทธิรัตน์  เต่าเล็ก
 
1. นายอัครพล  ทองเย้า
 
966 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ดำดี
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  แรงรอบ
 
1. นางสาวอารียา  นกเที่ยง
2. นางสาวสิริภรณ์   วงศ์วิเศษ
 
967 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงวัทนวิภา  รังสร้อย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เข็มคง
 
1. นางเกศริน  ภูทวี
2. นางสาวไพรินทร์  มั่นประสงค์
 
968 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ครุฑโปร่ง
2. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่ตั๋ง
 
1. นางสาวมนทิญา  ปั้นสำลี
2. นางสาวชยินัญภิษฏ์  ชื่นภิรมย์
 
969 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สอนทุ่ง
2. เด็กชายสพล   วงษ์ภักดี
 
1. นางอาริษา   กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี   สุขเกษม
 
970 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีวัง
2. เด็กชายปภาวิน  สีขำ
 
1. นายอาทิตย์  อินมา
2. นางสาวศศิธร  กล่ำคำ
 
971 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1. เด็กหญิงญาณิศา  อู่ตุ้ม
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เขียวเกิด
 
1. นางสาวสุพิชชา  ฉัตรกั้น
2. นางสาวนฤชินท์  โพธิ์แจ้ง
 
972 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายพัชฎะ  สุจริตธรรม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ปิ่นทอง
 
1. นายพฤทธ์  ศรีไกรสิทธิ์
2. นายทรงศักดิ์  อาทิตย์ทอง
 
973 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงนกน้อย   แจ้งใจ
2. เด็กหญิงรัศมี  เอี่ยมสอาด
 
1. นางอาริษา   กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี   สุขเกษม
 
974 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยกาวิน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จักรแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  อินมา
2. นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร
 
975 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายมณฑล  บุญยมณี
2. เด็กหญิงวันวิสา  อินลา
 
1. นายอัครพล  ทองเย้า
 
976 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  สิงห์ขาม
2. เด็กชายสุธิศักดิ์  แก้วสอน
3. เด็กชายสุรเสกข์  เงินนา
 
1. นายธานินทร์  ทองคง
2. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ
 
977 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธีรภัท​ร   ชมภูเขียว
2. เด็กชายภูวกฤต  แก้วมณี
3. เด็กชายอลงกรณ์  ทองหล่อ
 
1. นายสุวิทย์​   อิ่นแก้ว
2. นางสาวสุชาดา   วงษ์ศรีไข
 
978 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 1. เด็กชายก้องภพ  กองปู๋
2. เด็กชายณัฐนันท์  จาดสอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอดอ่อน
 
1. นายชัยวัฒน์  นวลคำ
 
979 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายตรัยคุณ   คงเจริญ
2. เด็กชายธนัทเทพ   ช่างหิรัญ
3. เด็กชายสายลม   พุ่มพวง
 
1. นางบุษบา   บุญชู
2. นางสิตานันท์   ศรีเมือง
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายปิยะ  กลิ่นเจาะ
2. เด็กชายพนิชพล  ต้อนแก้ว
3. เด็กชายวิศิษฏ์  โตนา
 
1. นางสาวทิวา  เฟื่องอิ่ม
2. นางสาวสุวิมล  จุ้ยพ่วง
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายลัทธพล   เจ๊กตี๋
2. เด็กชายวรเมษ   จันทร
3. เด็กชายวิริทธิ์ธร   พรมมี
 
1. นายวัชรินทร์   อินพยา
2. นางสาวทิราภรณ์   ผ่องศรี
 
982 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กชายกานน  เกื้อทาน
2. เด็กหญิงศิวาพร  รอดกสิกรรม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  เริงเขตกรณ์
 
1. นางสาวรัชนี  บุญจ้อย
2. นางสาวกิติยา  โคกคำ
 
983 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทองเอ็ม
2. เด็กชายธีรภัทร   พุดจาด
3. เด็กชายนพนัย   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  มองอินศรี
 
984 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายฐิติพงศ์  มากมูล
2. เด็กหญิงนนท์ธิดา  สีขาว
3. เด็กหญิงอาทิตยวรรณ  ไกยะวรรณ
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
2. นางเพ็ญศรี  จิตรพินิจ
 
985 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กชายคมศักดิ์  มีอ่วม
2. เด็กชายธนกร  ไผ่เขียว
3. เด็กชายพีรพงศ์  พรหมวงศ์
 
1. นายไชยา  บัวแย้ม
 
986 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  คำภักดี
2. เด็กชายภานุกร   สิงหาญ
3. เด็กชายอิทธิพล   ปตินาคา
 
1. นายมานพ  สุปันเวช
2. นายสาธิต  คงนา
 
987 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เจียงกูล
3. เด็กชายสมพร  มาทอง
 
1. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
2. นายอโนชา  ลิมปกุล
 
988 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายนาคินทร์   นาคนาคา
2. เด็กชายยุทธภูมิ   ป้องเขตต์
3. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์โพธิ์
 
1. นายณัชวิน   คงแย้ม
2. นางสาวคันธนา   กาวิวาส
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ด้วงฟู
2. เด็กชายปองภพ  นวลทุ่ง
3. เด็กหญิงวิชญา  อ่ำทุ่ง
 
1. นางสุวรรณ  พัดกลม
2. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
 
990 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กชายนภัส  พุ่มหมี
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญอิน
3. เด็กชายเมธิชัย   แหชู
 
1. นางสาวธนาภรณ์   แสงทอง
2. นางสาวจินตะหรา   อินอำพร
 
991 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงรุจิษยา  การงาน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  คล้ายเชย
3. เด็กหญิงอินทิรา  อ่ำโพธิ์
 
1. นางวัลภา  ด้วงบาง
2. นางสาววิลาวัณย์  แดงทุ่ง
 
992 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายรณชัย  วงษ์ละคร
2. เด็กชายศรันภัทร  เยาว์ทุม
3. เด็กหญิงแจนเน็ต  หาวัน
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ฤทธิ์สน
2. นางสายบัว  ฟักแตง
 
993 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองขำ
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์   โตทองหลาง
3. เด็กหญิงวรรณดี  คำแหง
 
1. นายสุบิน  สีขาว
2. นางสาวภัทรธิดา   กลิ่นใจ
 
994 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กหญิงกชพร  สำรีใย
2. เด็กชายกรวิชญ์   มั่นประสงค์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์   ม่วงคง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   เป็นพุ่ม
5. เด็กชายธนินท์รัฐ   กระแบกหอม
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์   อินสอน
 
1. นายจักรกฤษณ์  เพียรทอง
2. นางสาวพรชนก   มั่นประสงค์
3. นางสาวอาภาพร   สงสัย
 
995 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงฐิติมา  พรมย้อย
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  อิ่มคำ
4. เด็กหญิงศศิธร  มีสวน
5. เด็กหญิงเขมจิรา  รักษามาตย์
6. เด็กชายเบญญาภา  ครุธปรอย
 
1. นางสาวนิสากร  แสงคำ
2. นางกันทิมา  พฤกษะวัน
3. นางสาวสุชาดา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
996 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำหมู
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  แพงเนตร
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบุญ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวขาว
6. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์มา
 
1. นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา
2. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
3. นางสำราญ  เจียมประเสริฐ
 
997 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงศรัญญา  ป้องกา
2. เด็กหญิงเกษราพร  เผือกอ่อน
3. เด็กหญิงเจซี  มูฮามัส
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงชาวนา
2. นางสาวชลธิชา  ปั้นทิม
 
998 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกชกร  ไม้กร่าง
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วมี
3. เด็กหญิงนุสรา  เนียมหอม
 
1. นางจีราภรณ์  วันจันทร์
2. นางอุษณีย์  เณรศาสตร์
 
999 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงณิชานันท์  อ่ำเพชร
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วันชา
3. เด็กหญิงสิริกร  เฮ้ากอก
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
 
1000 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายธนพนธ์   พุ่มพวง
2. เด็กชายปภาวิน   ภู่ทอง
3. เด็กหญิงยอดขวัญ   รัตน์บ้านด่าน
 
1. นางสาวจุฑามาศ   หมื่นวงศ์เทพ
2. นางชื่นทม   ดิษสิน
 
1001 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงนิชานาถ    แสงศรี
2. เด็กหญิงสลินเกตณ์   มูลพินิจ
3. เด็กหญิงสิริวิมล   ทิพย์ขำ
 
1. นางวันเพ็ญ   แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นางสาวกฤษฎาภา   บุญอยู่
 
1002 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายพรเทพ  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณพร  กรมเวช
3. เด็กหญิงเนตรดาว  สวนดอกไม้
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ท้วมทอง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
1003 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญมา
2. เด็กหญิงวริศรา  อินต๊ะใหม่
3. เด็กหญิงสิรินรี  ไมโคกสูง
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
2. นางสาวกาญจนา  การุณ
 
1004 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายธนวัต  แปลกคำ
2. เด็กชายลัทธพล  ฟักรักษา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ระย้า
 
1. นางสาวสายรุ้ง  ฤทธิ์สน
2. นางพรรณี  เขียวเรือง
 
1005 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงจันทิมา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณับธิดา  ปุริตัง
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องคลอง
 
1. นางปิยมนต์  เนียมหอม
 
1006 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปัทมาพร  อินทร์ทิม
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พุ่มเพ็ง
3. เด็กหญิงวรัญญา  สุ่มแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  ป้อมแก้ว
2. นางกิจตรา  โตงิ้ว
 
1007 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงดุลลิกา   ณรงค์ศิลป์
2. เด็กหญิงทานิดา   พันธ์เขียว
3. เด็กหญิงอภิสรา  หิมวันต์
 
1. นางสาววัชราภรณ์   กล่ำแย้ม
2. นางสาวผ่องพรรณ   โกศัย
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี  พัดแดง
2. เด็กชายพศวัต  ทุเรียน
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  อยู่เนตร
 
1. นางอาภรณ์  นิ่มคำ
2. นางจิตตวดี  สุใจ
 
1009 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายกิตติชัย  คร้ามมี
2. เด็กชายปริญญา  พ่วงพี
3. เด็กชายภานุ  พานสิงห์
 
1. นางเพ็ญศรี  จิตรพินิจ
2. นางอำไพ  พรพิบูลย์
 
1010 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภูเพ็ง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น
 
1. นางสมพร  มั่นอีนัง
2. นางพิมลวรรณ  โตอินทร์
 
1011 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธัญจิรา  อรชร
2. เด็กชายปฐมพร  นากส่องแสง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ยะมา
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
2. นางสาวสุนันทา   ตาติจันทร์
 
1012 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐกฤต  รื่นเรณู
2. เด็กชายธณาพันธ์  มั่นหมาย
3. เด็กชายเมธิชัย  จงจำ
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร์
2. นางสาวอุทัย  หนองหลวง
 
1013 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 1. เด็กหญิงกนกอร  กล่อมผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ่มทุ่ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่องกลิ่น
 
1. นางสาววัลภา  อินทรโชติ
2. นางเจตนา  เกิดเกตุ
 
1014 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  ปานทิพย์
2. เด็กหญิงสรัญญา  ทวีหันต์
3. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วเพชร
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางสาวลลิดา  สังจันทร์
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจักรพันธ์  มั่นรอด
2. เด็กหญิงดวงกมล  เอกอินทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์พรม
 
1. นางคนึงนุช  ชิราวัธน์
2. นางกิจตรา  โตงิ้ว
 
1016 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  พุทรา
2. นายภานุพงศ์  ทองสุข
3. นายสืบศักดิ์  พุดลา
 
1. นายนฤดล  ทองชื่่นตระกูล
2. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
 
1017 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแค 1. เด็กชายพัสกร  คงแท่น
2. เด็กชายพัสกร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงสุภาพร  เลยไธสง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อินทบาล
2. นางสาวจิรัชญา  พรหมสนธิ์
 
1018 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงขวัญพร   คงไพศาล
2. เด็กชายสุทิวัส  ศรีมุงคุณ
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา   ชัยมีเขียว
 
1. นางพนม  ดีกัน
2. นางสาวสุภาดา  สายหล้า
 
1019 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงกฤษณา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  สีคล้าย
3. เด็กหญิงปนัดดา  ลานนท์
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
 
1020 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกฤติกา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงนุชนาถ  รีพล
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  พุ่มพวง
 
1. นายขนุน  คงนวล
2. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
 
1021 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตม 1. เด็กชายธนัตถ์  แน่งน้อย
2. เด็กชายวสุพล  เอมอิ่ม
3. เด็กชายศิลปชัย  สุขปลั่ง
 
1. นางสาวกมลณัฐ  จันทนจินดา
2. นางสาวรวิกานต์  ม่วงคำ
 
1022 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พันมะวงษ์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ขันแพง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขอนทอง
 
1. นางสาวสายชล  บุตรนุช
2. นางสาวเสาวลักษณ์  โอภาส
 
1023 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดงพงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บองเพ็ชร
3. เด็กหญิงโอปอ  บุรพจิตต์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
2. นางรุจิรา  สุกมาก
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เนียมเอ็ม
2. เด็กหญิงสุกัลยา  พูลประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธิราศ  วงษ์วรรณดี
 
1. นายสิปปกร  หลิมวานิช
2. นางสาวมยุรี  จันทขาว
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนันทิยา  บุญธานี
2. เด็กหญิงพัชรดา  เนื้อไม้
3. เด็กหญิงอภิชญา  บ้านกล้วย
 
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ใจวงค์เป็ง
2. นางสาวณัชฐานันท์  อภิชัจชัญญาภัส
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงปาณปวีณ์  พันธุ์ไผ่
2. เด็กชายปารวรรธ  สงสัย
3. เด็กหญิงอรพิมล  ปิ่นทอง
 
1. นางพรนภา  ดอนพรม
2. นางสาวนุจริน  โพธิ์ดี
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงกนกกร  ยอดนวล
2. เด็กหญิงณัณฐญา  พระวงษ์วัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางวรัญญา  ธรรมราช
2. นายพงศธร  มงคล
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1. เด็กหญิงชลดา  อุระนัน
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชาญวิชัย
3. เด็กหญิงเกวลี  คุณเฉย
 
1. นางพรเพ็ญ  ปาทาน
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมบุญชู
2. เด็กหญิงมทินา  เกิดด่าน
3. เด็กหญิงเกวลิน  จอมวะนะ
 
1. นางวรนิษฐา  กันทะวัง
2. นางสาวพัชญา  สุภามงคล
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มคำ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อินธิแสง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  นวลจันทร์
 
1. นางบุญพลี   ทองใบ
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสงฆาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  มันพร้าว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ห่วงมี
3. เด็กหญิงภัทรชรินทร์  พุฒเกิด
 
1. นางสาวอาภัสรา  จันทร์บุญ
2. นางสาวเจนจิรา  เพชรบัวจันทร์
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงนิตยกานต์  อ้นชู
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นวนวิใจ
 
1. นางเบ็ญจา  เขียวเหลือง
2. นางสาวสวิตตา  พุ่มไม้
 
1033 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชนธร   เที่ยงดี
2. เด็กชายวัชรศักดิ์   อินถาวงศ์
3. เด็กชายอโณทัย   เอี่ยมละออ
 
1. นางสาววรพรรณ  แสงกล่ำ
2. นางสาวทัศนีย์  ปิ่นแก้ว
 
1034 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงกรกัญญา  อินเลิศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุดมสุข
3. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์แดง
 
1. นางรัชนีพร  กวีวัฒนา
2. นางวราภรณ์  ชีเปรม
 
1035 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงรินรดา  ทุมชะ
2. เด็กหญิงวริสรา  สารสม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์   ไม้จันทร์
 
1. นางสุดารักษ์  กาวิละบุตร
2. นางวรรณกาญจน์  คำด้วง
 
1036 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  ยอดโยม
2. เด็กหญิงพรรษา  ภูผาณี
3. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  วีระพงษ์
 
1. นางธนัญญา  ผิวอ่อน
2. นางสาวสุภาพร  เย็นฉ่ำ
 
1037 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จ่ายหนู
2. เด็กหญิงนิชดา  ปานเรือง
3. เด็กหญิงศศินา  พรถึง
 
1. นางสาวรัศมี  ชูเตชะ
2. นางอัญชลี  ฟองสวัสดิ์
 
1038 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายชนนน  สมรูป
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทโสภา
 
1. นางสาวกิตติรัตน์  เกิดคำ
2. นางสาวศิริวิมล  ไชยวงค์
 
1039 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 1. เด็กชายชนกันต์  สงสัย
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วบังเกิด
3. เด็กชายภาณุพงศ์  มั่นประสงค์
 
1. นางสาวคนึง  มั่นจิตร
2. นางสาวจันทร์ริยา  จิตรพินิจ
 
1040 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาจาด
2. เด็กชายณัฐพร  แซ่ซื้อ
3. เด็กชายยงวุฒิ  จิตรเกษม
 
1. นางสาวกรกมล  พลับผล
2. นางสาวสุกัญญา  สำรี
 
1041 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายชินาธิป   แจ่มทุ่ง
2. เด็กชายอภิชาญ   ทิพย์รี
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   ทิพย์รี
 
1. นางอัปสร   หมอนทอง
2. นางอัจฉราภรณ์   กนกเมธากุล
 
1042 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายธนพนธิ์  โพธิ์ใจ
2. เด็กหญิงปิยพร  บุญเรือง
3. เด็กชายสุพศิน  ชาวตระการ
 
1. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
2. นางสำรวย  เฟื่องอิ่ม
 
1043 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กหญิงชญาธนิน  รอดคง
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ฟักบาง
3. เด็กชายสิทธิโชค  ไทยรี่
 
1. นางอนุสรา  อินต๊ะวิชัย
2. นางสาวเขมิสรา  ทนันชัย
 
1044 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สีนวน
2. เด็กหญิงการะเกด  จิตรพินิจ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทร์ศรี
 
1. นางกาญจนา  กรรณิการ์
2. นางสมหมาย  รุ่งเรือง
 
1045 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงชิราภรณ์  บุญศรี
2. เด็กชายธนเดช  ยอดจันทร์
3. เด็กหญิงธัญกมล  อยู่เย็น
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ  เวชการ
 
1046 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจัง 1. เด็กชายนราวิทย์  ประกอบธรรม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตุลบุตร์
3. เด็กชายวรวิช  พรมมี
 
1. นางสาวน้ำฝน  แสงทองไทย
2. นางทวีป  เกตุเนียม
 
1047 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ยวงทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  ชื่นแสงมอญ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เจาะจง
 
1. นางสาวอรทัย  ประสงค์
2. นางสาวอังคณา  สินสมุทร์
 
1048 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายณัชพล   เลาะไธสงค์
2. เด็กหญิงบุณยดา   จ้อยสุ่ม
3. เด็กหญิงปัณณพร   พูลพันธ์
 
1. นายชาญวิทย์   ปลายเนตร
2. นางสาวชลธิชา  ช่วยท้าว
 
1049 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัชชา   หล่อทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฉิมเสือ
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ธูปเรือง
 
1. นางธิดา    ดวงสุวรรณ
2. นางพันธ์เพ็ญ   ชูชิต
 
1050 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญติด
2. เด็กหญิงวนิดา  อินทรพุก
3. เด็กหญิงสุกานดา  กลัมภัก
 
1. นางสุวรรณ  อนันตะ
2. นางสมคิด  ชีวะวัฒนา
 
1051 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กหญิงญาดา  บำรุงผล
2. เด็กหญิงนิรุชา  อินนาค
3. เด็กหญิงพรนภา  อุปชัย
 
1. นางเสาวนีย์  อินอยู่
2. นางพรพิมล  สุทธิชาติ
 
1052 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงชนภรณ์  โมเรือง
2. เด็กชายปุณญาพัฒน์  ปานทุ่ง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นทุ่ง
 
1. นางสำรวย  เฟื่องอิ่ม
2. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
 
1053 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตันทะตุ่น
2. เด็กหญิงญานิสา  เตจะนะตา
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  นิ่มน้อย
 
1. นางสาวชื่นกมล  อ่ำโพธิ์
2. นางยุพา  สีขำ
 
1054 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆทัพ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  เอี่ยมทอง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวโสภี  หนูเมือง
2. นางสาวนิศานาถ  จันทร์อิ่ม
 
1055 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 10 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มารูปหมอก
2. เด็กหญิงรมณภัทร  คงรอด
3. เด็กหญิงอันนา  อิ่มขวัญ
 
1. นางสาวรัชนก  ทองทา
2. นางสาวอติยา  คำมี
 
1056 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวี  ดิษตะคุ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินเลิศ
 
1. นางธนัญญา  ผิวอ่อน
2. นางสาวสุภาพร  เย็นฉ่ำ
 
1057 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ไกรกิจราษฎร์
2. เด็กชายวีระกิตต์  นวลคำ
3. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  แตงโม
 
1. นางพเยาว์  มั่งจิ๋ว
2. นางสาวมัลลินา  คชสิทธิ์
 
1058 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนสมัคร
2. เด็กชายธิติกร  เขียวแดง
3. เด็กหญิงเปรมนีย์  ปั้นสมบูรณ์
 
1. นางมลฑา  ทะขัติ
2. นางสาววัชราภรณ์  อิ่มหนำ
 
1059 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เหล่าจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
1060 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายสุรพศ  กุดาสี
 
1. นางสาวชลนิชา  ดีแท้
 
1061 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  พูลประเสริฐ
 
1. นางสาวพรรธิภา  จิตสว่าง
 
1062 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  เรืองวงษ์
 
1. นางจันทิพย์  เสนงาม
 
1063 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายพงษ์ศกร  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวนริสา  ทองท้วม
 
1064 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
1065 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
1066 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
1067 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายวีระพัฒน์  บุญประจวบ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตติยก้องเกียรติ์
 
1068 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พระทองคำ
 
1. นางสาวชลนิชา  ดีแท้
 
1069 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายณัฏฐกร  บุญมี
 
1. นางสาวภัสสรา  เข็มทอง
 
1070 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  แตงทอง
 
1. นางนิศารัตน์  บุตรเณร
 
1071 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญตัง
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ด้วงบาง
 
1072 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นิ่มนวล
 
1. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
 
1073 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เหมม่วง
 
1. นางวรรธิดา  อิ่มดำ
 
1074 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1. เด็กชายอภิรัก  ฟูนันท์
 
1. นางยุพิน  กาสาย
 
1075 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณัฐพล  ท้วมเรือง
 
1. นางศุภนิตย์  ตันธนปัญญากร
 
1076 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กชายธนากร  ทองแบบ
2. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณขำ
 
1. นางศิรินทิพย์  วัฒนวาณิชย์
2. นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน
 
1077 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) 1. เด็กชายธนวัฒน์  มิตรพ่วง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวกล
 
1. นายธัญศิวัช  ตุ้มศรี
2. นางลัดดาวัลย์  ตติยก้องเกียรติ์
 
1078 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กชายเขมทัต  จับแก้ว
 
1. นางสาวนันทิชา  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางยุพิน  ศรเพ็ชร
 
1079 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  ไกรทอง
2. เด็กหญิงพรธันวา  เดินจร
 
1. นางสาวธมน  ดีหนอ
2. นางจันทิพย์  เสนงาม
 
1080 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 1. เด็กชายธีรวุฒิ   จางวางคง
 
1. นางวิมลรัตน์   ภาษี
 
1081 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายมะโนพัศ  อิ่มบู่
 
1. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
 
1082 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงกัณต์กมล  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวแพรวตา  แม่นหวา
 
1083 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายนฤเบศร์   เกิดเกตุ
 
1. นางสาววภัทรธิดา  กลิ่นใจ
 
1084 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสหชล  นาขุม
 
1. นายสมศักดิ์  ตุ้ยสา
 
1085 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 1. เด็กชายวัชรพล   อินทะจันทร์
 
1. นางสาวนิภาพร   อิ่มพิทักษ์
 
1086 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กชายอนุรักษ์  นันทะวงษ์
 
1. นางสาวบุษกร  บัวเผื่อน
 
1087 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทิมปานสุข
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  ดีเหลือ
 
1088 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอภิรุจ  นิลาราช
 
1. นางอมร  รุ่งเรือง
 
1089 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนพันธ์
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
 
1090 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สอนตัน
 
1. นางสาวชาลินี  เปลี่ยนบำรุง
 
1091 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 1. เด็กชายนิภัทร์  กันนา
 
1. นางสาวธารารัตน์  แดงไฟ
 
1092 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายกิิตตินันต์  นาชิน
 
1. นางสาวพรพรรณ   เพ็งอำไพ
 
1093 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงดี
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
1094 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายโชคสิริชัย   เพิ่มฤทธิ์
 
1. นางสาวสุรีย์  คุ้มพงษ์
 
1095 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายสายชล  เสือแก้ว
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
1096 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ