งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

[ ทั้งหมด   14 ก.ย. 2562   15 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.3/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.2/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้องพิเศษ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 4 ห้องวิทยาศาสตร์ ป.5/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 4 ห้องวิทยาศาสตร์ ป.4/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 4 ห้องสังคมศึกษา 1 ป.5/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 2 (เฉลิมพระเกียรติ) ห้อง อ.3/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 2 (เฉลิมพระเกียรติ) ห้อง อ.2/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 1 ห้อง 121 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 1 ห้อง 122 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 1 ห้อง 123 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 (321) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง คอม 3 (631) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
16 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
17 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังเกา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (ติดโรงพยาบาลสวรรคโลก) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ (ติดโรงพยาบาลสวรรคโลก) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังเกา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อาคารอเนกประสงค์หลังเกา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 2/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 3/5 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารปฐมวัย ห้องอนุบาล 3/5 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีนคร ห้องประชุมนครเดิฐ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีนคร ห้องประชุมนครเดิฐ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ห้องสมุด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ห้องภาษาต่างประเทศ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ห้องภาษาต่างประเทศ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร 4 ห้อง ป.6/4 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร 4 ห้อง ป.6/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร 4 (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง อำเภอศรีนคร ห้องประชุม 1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง อำเภอศรีนคร ห้องประชุม 1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา อาคารหอประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา อาคารราษฎร์รังสรรค์ ห้อง ป.5 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา อาคารราษฎร์รังสรรค์ ห้อง ป.6 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.1/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.1/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.1/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.5/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.4/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.4/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.3/3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.5/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หอประชุมหน้าโรงเรียน 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หอประชุมหน้าโรงเรียน 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) หอประชุมหน้าโรงเรียน(บนเวที) 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.6/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) โรงอาหารหลังเก่า 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้องอนุบาล 3/1, อนุบาล 2,วิชาการอนุบาล 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้องอนุบาล 3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโดม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโดม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโดม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องพระพุทธศาสนา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องพระพุทธศาสนา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องพระพุทธศาสนา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องพระพุทธศาสนา 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
17 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
18 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
19 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
20 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
21 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
22 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
23 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
24 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
25 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
26 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
27 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
28 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
29 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
30 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
31 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
32 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
33 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
37 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
38 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อาคาร 2 ห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) อาคารห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) อาคารห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) อาคารห้องประชุม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 513 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 514 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 515 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 516 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 517 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 522 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 523 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง 524 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ห้องอัจฉริยะ อาคารกาญจนาภิเษก 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) อาคารอำนวยการ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) อาคารอำนวยการ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) อาคารประวัติศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้องเด็กพิเศษ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อาคารศูนย์เด็กเล็ก 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารอนุบาล 014 ห้องอนุบาล 2 อนุบาล 3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารอนุบาล 014 ห้องอนุบาล 2 อนุบาล 3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้อง ป.1-ป.2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ บริเวณสนามตะกร้อ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคาร สปช.105/29 บริเวณใต้ถุนอาคาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
12 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคาร สปช.105/29 บริเวณใต้ถุนอาคาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกลางดง ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกลางดง อาคาร 2 ชั้น 1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ห้องนาฏศิลป์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ห้องนาฏศิลป์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ศูนย์ PEER 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) อาคาร 1 ศูนย์ PEER 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) อาคารอำนวยการ ห้องประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อาคาร ๔ (ชั้นล่าง)ห้อง นาฏศิลป์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ้องภาษาอังกฤษ ป.1-3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.3/1 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้องภาษาอังกฤษ ป.1-3 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) ห้อง ป.3/2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโดม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโดม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
9 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโรงอาหาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
10 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนไชยะวิทยา เวทีโดม 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องคอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
4 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้อง ป.1-ป.2 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
5 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคารเรียนไม้ พรหมเทวา ห้องดนตรี 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
6 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคาร สปช.105/29 บริเวณใต้ถุนอาคาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
7 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ อาคาร สปช.105/29 บริเวณใต้ถุนอาคาร 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
8 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด 14 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]