สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 12 15 14
2 018 โรงเรียนบ้านกลางดง 30 51 41
3 024 โรงเรียนบ้านขอนซุง 16 29 24
4 027 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 16 21 19
5 029 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 2 2 2
6 030 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 4 8 7
7 032 โรงเรียนบ้านซ่าน 29 48 43
8 035 โรงเรียนบ้านดงคู่ 13 24 17
9 036 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 0 0 0
10 038 โรงเรียนบ้านดงยาง 3 11 5
11 039 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 3 4 4
12 037 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 24 45 38
13 040 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 4 13 9
14 041 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 2 4 3
15 042 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 2 6 4
16 043 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 2 4 3
17 044 โรงเรียนบ้านตึก 9 23 15
18 047 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 1 3 2
19 054 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 13 64 25
20 055 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 0 0 0
21 048 โรงเรียนบ้านท่าชัย 15 19 15
22 049 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 24 54 35
23 050 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 3 6 5
24 052 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 17 57 27
25 053 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 6 8 8
26 051 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 9 26 18
27 057 โรงเรียนบ้านธารชะอม 17 23 22
28 058 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 2 4 4
29 062 โรงเรียนบ้านนา 6 12 9
30 059 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 3 7 6
31 060 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 4 10 6
32 061 โรงเรียนบ้านนาพง 10 14 13
33 063 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 5 10 8
34 065 โรงเรียนบ้านบึงงาม 1 2 2
35 066 โรงเรียนบ้านบึงบอน 29 47 41
36 067 โรงเรียนบ้านบึงสวย 1 3 1
37 068 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 0 0 0
38 064 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0
39 069 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 4 9 6
40 070 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 14 29 22
41 072 โรงเรียนบ้านปากสาน 6 12 9
42 073 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 16 36 24
43 076 โรงเรียนบ้านปางสา 2 4 3
44 071 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27 50 39
45 074 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 9 24 11
46 075 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 3 3
47 077 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 4 7 7
48 078 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
49 079 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
50 080 โรงเรียนบ้านป่าเลา 13 22 21
51 083 โรงเรียนบ้านผาเวียง 10 17 12
52 198 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 15 24 21
53 086 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 7 14 10
54 099 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 9 16 14
55 098 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 4 8 5
56 101 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 7 15 9
57 102 โรงเรียนบ้านลำโชค 3 6 6
58 105 โรงเรียนบ้านวังตามน 7 18 13
59 106 โรงเรียนบ้านวังทอง 4 9 6
60 107 โรงเรียนบ้านวังธาร 2 4 4
61 108 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 17 39 28
62 110 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 4 5 5
63 112 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 15 24 19
64 113 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 8 11 10
65 111 โรงเรียนบ้านวังแร่ 13 21 18
66 109 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 6 8 8
67 114 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 2 7 4
68 115 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 0 0 0
69 116 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 3 6 6
70 117 โรงเรียนบ้านสะท้อ 2 6 4
71 118 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 5 9 6
72 119 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 22 16
73 120 โรงเรียนบ้านสันหีบ 26 58 42
74 121 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 22 37 25
75 122 โรงเรียนบ้านสารจิตร 26 55 42
76 123 โรงเรียนบ้านสุเม่น 33 65 50
77 125 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 0 0 0
78 126 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 15 20 19
79 128 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 5 4
80 127 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 15 22 19
81 129 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 2 9 5
82 130 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 6 17 10
83 131 โรงเรียนบ้านหนองยาว 10 14 14
84 132 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 15 26 22
85 133 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 2 3 2
86 136 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
87 135 โรงเรียนบ้านหนองแหน 2 4 3
88 134 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 12 44 23
89 137 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 0 0 0
90 145 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 12 23 20
91 140 โรงเรียนบ้านห้วยตม 5 14 10
92 141 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 13 32 24
93 143 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง 0 0 0
94 144 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 1 1
95 139 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 6 12 9
96 142 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 16 42 31
97 138 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10 21 17
98 019 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 11 17 11
99 021 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1 1 1
100 025 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 6 8 8
101 026 โรงเรียนบ้านเขาทอง 8 9 8
102 045 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 5 7 6
103 046 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 0 0 0
104 023 โรงเรียนบ้านแก่ง 14 22 18
105 087 โรงเรียนบ้านแม่คุ 3 5 5
106 090 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 8 14 12
107 089 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 0 0 0
108 088 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 33 65 50
109 092 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 1 1 1
110 093 โรงเรียนบ้านแม่ราก 3 11 6
111 094 โรงเรียนบ้านแม่สาน 7 9 9
112 095 โรงเรียนบ้านแม่สำ 0 0 0
113 096 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 0 0 0
114 091 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 20 40 28
115 124 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 0 0 0
116 031 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 3 7 6
117 034 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 16 34 26
118 033 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 6 13 9
119 081 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 5 15 11
120 082 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 2 4 3
121 146 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 8 26 16
122 056 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 13 23 18
123 084 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 3 14 6
124 097 โรงเรียนบ้านไม้งาม 2 4 4
125 100 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 17 31 26
126 147 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 1
127 151 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) 10 22 16
128 152 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 10 37 19
129 155 โรงเรียนวัดกรงทอง 3 7 5
130 158 โรงเรียนวัดคลองกระจง 13 42 20
131 160 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 8 9 8
132 161 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 11 23 16
133 165 โรงเรียนวัดท่าทอง 0 0 0
134 163 โรงเรียนวัดท่าเกษม 0 0 0
135 167 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 5 7 7
136 168 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 2 3 2
137 169 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 1 1
138 171 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 0 0 0
139 172 โรงเรียนวัดปากน้ำ 31 79 37
140 173 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 0 0 0
141 175 โรงเรียนวัดภูนก 11 17 15
142 176 โรงเรียนวัดวังค่า 0 0 0
143 177 โรงเรียนวัดวังทอง 0 0 0
144 178 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0 0 0
145 179 โรงเรียนวัดศรีสังวร 5 6 5
146 180 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 1 2 2
147 182 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 4 3
148 156 โรงเรียนวัดเกาะ 5 11 8
149 157 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 3 6 5
150 162 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 0 0 0
151 181 โรงเรียนวัดแสนตอ 6 19 11
152 170 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 6 8 8
153 166 โรงเรียนวัดไทรย้อย 0 0 0
154 174 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1 1 1
155 184 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 3 3 3
156 185 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 3 3
157 186 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 11 28 20
158 187 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 4 9 8
159 188 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 19 40 27
160 189 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 17 35 23
161 192 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 51 147 86
162 193 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 36 73 54
163 194 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 37 79 60
164 196 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 29 39 33
165 003 โรงเรียนเชิงผา 5 7 7
166 006 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 12 33 23
167 153 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 6 20 13
168 154 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 3 12 5
169 004 โรงเรียนไชยะวิทยา 41 115 68
170 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 4 6 5
171 148 โรงเรียนป้วยมิ้ง 20 57 29
172 149 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 18 25 18
173 150 โรงเรียนพุ่ยฮัว 7 22 13
174 183 โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา 0 0 0
175 195 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
176 191 โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 0 0 0
177 005 โรงเรียนเดชาบดินทร์ 16 32 25
178 017 โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ 0 0 0
179 028 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง 3 3 3
180 103 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง 4 11 6
181 104 โรงเรียนบ้านวงพระจันทร์ 0 0 0
182 022 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 0 0
183 199 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) 2 2 2
184 164 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1 2 1
185 200 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน 1 3 2
186 197 โรงเรียนอนุบาลอบต.หนองบัว 0 0 0
187 190 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง 1 1 1
188 201 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) 11 24 16
189 202 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม 1 2 2
190 010 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม 0 0 0
191 011 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) 0 0 0
192 014 โรงเรียนเทศบาลศรีนคร 0 0 0
193 203 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) 3 8 5
194 012 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 2 5 2
195 015 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 2 2 2
196 009 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 39 95 57
197 008 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 5 12 6
รวม 1586 3326 2362
5688

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]