เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายวิสันต์ ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 ดร.อารีย์ วรรณชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายจำรูญ พรมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายสุรพล มั่นเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายบุญทวน บัวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสุพจน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางดง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายมานพ คำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางสิริรัตน์ แก้วจาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นางสาวพิกุล วงกฎ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
19 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
20 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
21 นายสุพจน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางดง การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
22 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
23 นางสาวทัศนี บุญที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
24 นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางสาวนุชนาฏ บวบขม เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นางสาวณัฐชยา นุ่มน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาพง การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
28 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางสาวคนึง เลื่อนชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางสุรีรัตน์ น้อยชัยนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่าเลา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นางสิรีวรรณ คล้ายแท้ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านกรุ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 ดร.อารีย์ วรรณชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นางอนัญญา เบิกบาน นักวิชาการ การเงินและบัญชี การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37 นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38 นางเรืองอุไร ทองรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39 นางสาวจีระภา เผ่าพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40 นายเกียรติดำรงค์ คมขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัว การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41 นายมานพ คำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทุเลา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
42 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
43 นายวิสันต์ ภูผา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
44 นางอัมพวัน จันทรี ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
45 นางสุทิน คำปวนสาย เจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 2 การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
46 นางสาวกนกวรรณ คุ้มพาล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
47 นางศุภกานต์ จันทร์เทศ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
48 นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ดนตรีไทย)
49 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ดนตรีไทย)
50 นายเมธี จุมพลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยะวิทยา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ร้องเพลง)
51 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ร้องเพลง)
52 นางสาวพริ้มพราว ชัยประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ร้องเพลง)
53 น.ส.ชฎายุนันท์ สุขกันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไชยะวิทยา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ร้องเพลง)
54 นางสาวกิตติยา สุขกันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังแร่ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระดนตรี (ร้องเพลง)
55 นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นางสาวพิกุล วงศ์กฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นางศุภจิต มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นายสุรพล มั่นเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
59 นายยศวัฒน์ พุฒตาล ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
60 นางวนิดา อิ่มพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
61 น.ส.สิริกาญจน์ จันทรทวีสิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
62 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
64 นางนรินทร์ กรายทอง นักวิชาการศึกษา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65 นายภานุพงศ์ โวหาร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
66 น.ส.รจนา จิระเดชประไพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
68 นางสุริรัชต์ ดีล้น นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69 น.ส.วินิทรา คร้ามสมอ นักจิตวิทยาโรงเรียน การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
70 นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการศึกษา การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
71 นายบุญทวน บัวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง คณะกรรมการกลาง (คอมพิวเตอร์)
72 นางสุพิฌา เมฆไหว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการกลาง (คอมพิวเตอร์)
73 นายศรัญยู ยุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการกลาง (คอมพิวเตอร์)
74 นายเชษฐา พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT คณะกรรมการกลาง (คอมพิวเตอร์)
75 นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
76 นางสาวพิมลภัทร เกตุุแก้ว ศึกษานิเทศก์ การประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]