ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย             ติดต่อ ศน.กรุณา พยัคฆชนม์           เบอร์โทร 084-4900985
กลุ่มวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย)  ติดต่อ ศน.เชาวลิต  ไชยธงรัตน์       เบอร์โทร 083-9571899
กลุ่มสังคมศึกษา                    ติดต่อ ศน.สุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน        เบอร์โทร 089-8512439
                                         ติดต่อ ศน.รัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล   เบอร์โทร 087-2020203
ภาษาไทย                            ติดต่อ ศน.พัทยา  ชมถนอม            เบอร์โทร 089-4371524
คณิตศาสตร์                          ติดต่อ ศน.ชูใจ  ทรงเมฆ                เบอร์โทร 089-8567407
สาระนาฎศิลป์                        ติดต่อ ศน.กรุณา พยัคฆชนม์           เบอร์โทร 084-4900985
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบ        ติดต่อ ศน.เชาวลิต  ไชยธงรัตน์       เบอร์โทร 083-9571899
สุขศึกษาและพลศึกษา             ติดต่อ ศน.มุกดา  ยุพาเมืองปัก        เบอร์โทร 086-2124178
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               ติดต่อ ศน.มุกดา  ยุพาเมืองปัก        เบอร์โทร 086-2124178
คอมพิวเตอร์                          ติดต่อ ศน.พรทิพย์ เฉียบแหลม        เบอร์โทร 064-4404395
การงานอาชีพ                        ติดต่อ ศน.พัชญภณ  สารสา            เบอร์โทร 081-0373824
ภาษาต่างประเทศ                   ติดต่อ ศน.พรทิพย์  เฉียบแหลม       เบอร์โทร 064-4404395
สาระทัศนศิลป์                       ติดต่อ ศน.รำเพย  อุดมวงษ์             เบอร์โทร 084-0496365
สาระดนตรี                            ติดต่อ ศน.กรุณา  พยัคฆชนม์           เบอร์โทร 084-4900985
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)       ติดต่อ ศน.รำเพย  อุดมวงษ์             เบอร์โทร 084-0496365
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 22:03 น.