เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวทิฆัมพร คำน่าน สพป.ตาก เขต 2 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
2 นางรวีวรรณ ต๊ะถิ่น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
3 นายนพดล จันทร์เทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โพ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
4 นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
5 นางวารินทร์ แสนเมืองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
6 นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
7 นายสมเจตน์ อยูศรี ศึกษานิเทศก์สังกัดเทศบาล คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
8 นางพรรณภัทร กองมณี เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
9 นางสาวทิฆัมพร คำน่าน เจ้าหน้าที่ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
10 นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
11 นายเอกชัย สันตะวัน ครูโรงเรียนแม่สอด ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
12 นางสาวอินทิรา ประดับชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
13 นางสาวนันท์นภัส สุขสัมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
14 นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
15 นางสาวปิลันธน์ จ๊ะสุนา ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
16 นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
17 นายปฏิวัติ มณีทอง ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
18 นางอุบลรัตน์ บุญลือ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
19 นายจักรกฤษณ์ กัลยาณมิตร ธุรการโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
20 นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
21 นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
22 นางสาวมุจลินท์ อุดจอม ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กาษา ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
23 นางจันทนา ทองอ่วม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
24 นางสาวณัฐกานต์ กุลบุตร ธุรการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
25 นายปฏิวัติ มณีทอง ธุรการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ทิฆัมพร 091-8585476 พรรณภัทร 086-9041987
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]