สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 44 11 2 1 57
2 บ้านเจดีย์โคะ 42 13 4 2 59
3 แม่สอด 32 6 7 7 45
4 บ้านห้วยนกกก 26 8 2 7 36
5 บ้านขะเนจื้อ 22 11 1 3 34
6 บ้านแม่โกนเกน 21 3 3 0 27
7 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 19 3 1 3 23
8 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 19 3 1 2 23
9 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 18 9 0 1 27
10 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 18 6 3 4 27
11 ชุมชนบ้านพบพระ 17 10 1 3 28
12 บ้านแม่ตาว 17 8 4 1 29
13 บ้านร่มเกล้า 2 17 2 1 0 20
14 บ้านปรอผาโด้ 14 6 1 3 21
15 บ้านแม่อมกิ 14 0 0 2 14
16 บ้านหนองหลวง 13 9 5 4 27
17 บ้านอู่หู่ 13 4 1 3 18
18 ห้วยน้ำนักวิทยา 13 2 1 2 16
19 บ้านแม่ระมาดน้อย 12 7 2 3 21
20 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 12 6 3 7 21
21 ไทยราษฎร์คีรี 12 4 3 3 19
22 รวมไทยพัฒนา 3 12 4 0 2 16
23 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 12 4 0 2 16
24 เทศบาลตำบลแม่กุ 12 3 3 5 18
25 บ้านห้วยปลาหลด 12 3 2 0 17
26 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 12 2 1 3 15
27 บ้านพะเด๊ะ 11 3 2 1 16
28 บ้านหนองบัว 11 2 1 1 14
29 บ้านวังตะเคียน 10 6 3 1 19
30 บ้านค้างภิบาล 10 4 0 1 14
31 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 10 3 1 2 14
32 บ้านห้วยบง 10 2 1 2 13
33 บ้านวาเล่ย์ 10 1 1 0 12
34 รวมไทยพัฒนา 1 10 1 0 0 11
35 บ้านร่มเกล้า 4 10 0 0 0 10
36 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 9 7 5 5 21
37 ป่าไม้อุทิศ 4 9 6 1 3 16
38 บ้านยะพอ 9 3 1 0 13
39 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 9 2 0 0 11
40 บ้านแม่ตื่น 9 1 0 2 10
41 บ้านร่มเกล้า 3 9 1 0 0 10
42 บ้านปูเต้อ 9 0 1 2 10
43 ภัทรวิทยา 9 0 0 2 9
44 บ้านปางส้าน 8 5 6 7 19
45 อรุณเมธา 8 5 1 3 14
46 บ้านห้วยกะโหลก 8 3 0 1 11
47 บ้านป่าคาใหม่ 8 2 1 0 11
48 บ้านน้ำดิบ 8 2 0 2 10
49 บ้านแม่กุเหนือ 8 2 0 0 10
50 บ้านแม่พลู 8 2 0 0 10
51 รวมไทยพัฒนา 4 8 1 1 1 10
52 บ้านแม่ตาวใต้ 7 7 2 2 16
53 บ้านน้ำหอม 7 6 1 2 14
54 บ้านกล้อทอ 7 4 0 0 11
55 บ้านแม่จวาง 7 2 1 0 10
56 บ้านต้นผึ้ง 7 2 0 0 9
57 สามัคคีวิทยา 7 1 1 2 9
58 บ้านแม่จะเราสองแคว 7 1 1 1 9
59 บ้านแม่ตาวแพะ 7 1 0 1 8
60 บ้านช่องแคบ 7 1 0 0 8
61 บ้านนุเซะโปล้ 7 0 2 3 9
62 บ้านแม่สละ 6 4 0 0 10
63 รวมไทยพัฒนา 2 6 2 4 1 12
64 บ้านห้วยนกแล 6 2 1 0 9
65 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 6 1 0 0 7
66 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 6 0 1 0 7
67 บ้านแม่กาษา 5 5 1 3 11
68 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 5 4 0 1 9
69 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 5 3 0 1 8
70 บ้านแม่กื้ดสามท่า 5 2 1 0 8
71 บ้านแม่ปะใต้ 5 2 0 2 7
72 บ้านขุนห้วยนกแล 5 2 0 0 7
73 รวมไทยพัฒนา 6 5 1 0 2 6
74 บ้านแม่อุสุวิทยา 5 1 0 1 6
75 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 5 1 0 1 6
76 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 5 1 0 1 6
77 บ้านปูแป้ 5 1 0 0 6
78 ญาณวิศิษฎ์ 4 3 1 2 8
79 บ้านห้วยม่วง 4 2 2 2 8
80 บ้านสามหมื่น 4 2 2 2 8
81 บ้านแม่วะหลวง 4 2 1 0 7
82 อิสลามศึกษา 4 2 1 0 7
83 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 4 1 2 2 7
84 บ้านสันป่าไร่ 4 1 1 1 6
85 สันถวไมตรีศึกษา 4 1 1 0 6
86 บ้านแแม่ระเมิง 4 1 0 1 5
87 บ้านแม่ปะเหนือ 4 1 0 0 5
88 บ้านหมื่นฤาชัย 4 0 0 0 4
89 บ้านห้วยหินฝน 4 0 0 0 4
90 บ้านพะละ 4 0 0 0 4
91 บ้านแม่กลองใหม่ 3 4 0 1 7
92 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 3 3 1 1 7
93 บ้านธงชัย 3 3 0 1 6
94 รวมไทยพัฒนา 5 3 2 1 1 6
95 บ้านทุ่งถ้ำ 3 2 1 0 6
96 บ้านเซอทะ 3 1 0 2 4
97 บ้านแม่สละเหนือ 3 1 0 0 4
98 ตชด.บ้านมอเกอร์ 3 0 1 0 4
99 บ้านแม่โพ 3 0 0 0 3
100 บ้านหัวฝาย 2 4 1 0 7
101 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 2 3 0 0 5
102 บ้านวังผา 2 2 1 3 5
103 บ้านท่าอาจ 2 2 1 2 5
104 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 2 0 1 0 3
105 คริสเตียนแม่หละโกร 2 0 0 1 2
106 บ้านป่าไร่ 2 0 0 1 2
107 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 0 1 2
108 บ้านทีกะเป่อ 2 0 0 0 2
109 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 2 0 0 0 2
110 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 1 4 0 0 5
111 บ้านแม่ตาวใหม่ 1 3 3 1 7
112 บ้านแม่ละเมา 1 3 1 2 5
113 ตชด.จาตุรจินดา 1 3 1 0 5
114 บ้านแม่ปะ 1 3 1 0 5
115 ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 1 2 1 1 4
116 บ้านถ้ำผาโด้ 1 2 0 0 3
117 บ้านแม่กลองน้อย 1 1 1 0 3
118 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 1 1 0 3
119 บ้านไม้กะพง 1 1 0 1 2
120 กลาโหมราชเสนา 1 1 0 0 2
121 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 0 2
122 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 1 0 0 2
123 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 1 0 2
124 บ้านทุ่งมะขามป้อม 1 0 1 0 2
125 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 1 0 1 0 2
126 บ้านแม่กุหลวง 1 0 1 0 2
127 บ้านแม่กลองเก่า 1 0 0 1 1
128 บ้านมอเกอ 1 0 0 0 1
129 ตชด.แสมใหญ่ 1 0 0 0 1
130 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 0 0 0 1
131 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 2 0 0 2
132 อนุบาลการุณย์ 0 1 0 0 1
133 บ้านจกปก 0 0 1 0 1
รวม 978 340 127 163 1,608