สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 19 12 4 35
2 แม่สอด 10 4 7 21
3 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 10 3 3 16
4 บ้านเจดีย์โคะ 8 15 9 32
5 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 2 2 12
6 บ้านห้วยนกกก 7 3 3 13
7 บ้านวาเล่ย์ 7 0 1 8
8 บ้านแม่ตาว 6 6 2 14
9 บ้านหนองบัว 6 3 2 11
10 รวมไทยพัฒนา 3 6 1 2 9
11 ชุมชนบ้านพบพระ 5 4 4 13
12 ห้วยน้ำนักวิทยา 5 3 3 11
13 บ้านห้วยบง 5 2 1 8
14 บ้านปูเต้อ 5 1 3 9
15 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 5 0 2 7
16 บ้านแม่โกนเกน 4 6 3 13
17 บ้านแม่ตื่น 4 3 0 7
18 บ้านขะเนจื้อ 4 2 4 10
19 บ้านอู่หู่ 4 2 3 9
20 ภัทรวิทยา 4 2 1 7
21 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 3 7 8 18
22 บ้านร่มเกล้า 2 3 5 6 14
23 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 4 6 13
24 บ้านแม่กุเหนือ 3 4 2 9
25 บ้านแม่อมกิ 3 4 1 8
26 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 3 4 1 8
27 ไทยราษฎร์คีรี 3 3 6 12
28 บ้านห้วยปลาหลด 3 3 2 8
29 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 3 1 7
30 รวมไทยพัฒนา 2 3 2 4 9
31 บ้านต้นผึ้ง 3 2 1 6
32 บ้านน้ำดิบ 3 2 0 5
33 รวมไทยพัฒนา 1 3 1 4 8
34 บ้านแม่อุสุวิทยา 3 1 1 5
35 บ้านแม่พลู 3 1 0 4
36 บ้านแม่ระมาดน้อย 3 0 1 4
37 บ้านปรอผาโด้ 2 4 2 8
38 รวมไทยพัฒนา 4 2 4 1 7
39 อรุณเมธา 2 4 0 6
40 บ้านแม่จวาง 2 3 4 9
41 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 2 2 2 6
42 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 2 2 1 5
43 รวมไทยพัฒนา 6 2 1 2 5
44 บ้านห้วยม่วง 2 1 2 5
45 บ้านแม่ปะใต้ 2 1 0 3
46 บ้านแแม่ระเมิง 2 1 0 3
47 เทศบาลตำบลแม่กุ 2 0 3 5
48 บ้านยะพอ 2 0 2 4
49 บ้านห้วยนกแล 2 0 1 3
50 บ้านร่มเกล้า 3 2 0 0 2
51 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 0 0 2
52 บ้านหนองหลวง 1 4 3 8
53 บ้านค้างภิบาล 1 4 1 6
54 บ้านนุเซะโปล้ 1 4 0 5
55 บ้านร่มเกล้า 4 1 2 3 6
56 บ้านป่าคาใหม่ 1 2 2 5
57 บ้านแม่สละ 1 2 1 4
58 บ้านแม่กื้ดสามท่า 1 1 2 4
59 บ้านพะเด๊ะ 1 1 1 3
60 บ้านปางส้าน 1 1 1 3
61 บ้านสันป่าไร่ 1 1 1 3
62 บ้านหมื่นฤาชัย 1 1 1 3
63 สามัคคีวิทยา 1 1 0 2
64 บ้านทีกะเป่อ 1 1 0 2
65 บ้านแม่สละเหนือ 1 0 1 2
66 บ้านแม่ตาวใหม่ 1 0 1 2
67 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 0 0 1
68 บ้านปูแป้ 1 0 0 1
69 บ้านแม่วะหลวง 1 0 0 1
70 คริสเตียนแม่หละโกร 1 0 0 1
71 บ้านไม้กะพง 1 0 0 1
72 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1
73 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 0 5 1 6
74 บ้านแม่ตาวใต้ 0 2 2 4
75 บ้านน้ำหอม 0 2 2 4
76 บ้านแม่กาษา 0 2 2 4
77 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 0 2 2 4
78 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 0 2 1 3
79 บ้านวังผา 0 2 0 2
80 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 1 2 3
81 บ้านขุนห้วยนกแล 0 1 1 2
82 บ้านห้วยหินฝน 0 1 1 2
83 บ้านถ้ำผาโด้ 0 1 1 2
84 บ้านป่าไร่ 0 1 1 2
85 บ้านห้วยกะโหลก 0 1 0 1
86 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 0 1
87 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 0 1 0 1
88 บ้านสามหมื่น 0 1 0 1
89 อิสลามศึกษา 0 1 0 1
90 บ้านแม่ปะเหนือ 0 1 0 1
91 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 0 1
92 รวมไทยพัฒนา 5 0 1 0 1
93 บ้านเซอทะ 0 1 0 1
94 บ้านแม่โพ 0 1 0 1
95 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1
96 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 0 1 0 1
97 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 1 0 1
98 บ้านแม่กลองเก่า 0 1 0 1
99 บ้านวังตะเคียน 0 0 3 3
100 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 3 3
101 บ้านพะละ 0 0 2 2
102 ป่าไม้อุทิศ 4 0 0 1 1
103 บ้านกล้อทอ 0 0 1 1
104 บ้านแม่ตาวแพะ 0 0 1 1
105 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 1 1
106 บ้านท่าอาจ 0 0 1 1
107 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 0 0 1 1
108 บ้านแม่ละเมา 0 0 1 1
109 กลาโหมราชเสนา 0 0 1 1
110 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 0 1 1
111 บ้านแม่กุหลวง 0 0 1 1
112 บ้านมอเกอ 0 0 1 1
113 บ้านช่องแคบ 0 0 0 0
114 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 0 0
115 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 0 0 0 0
116 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0 0
117 บ้านธงชัย 0 0 0 0
118 บ้านทุ่งถ้ำ 0 0 0 0
119 บ้านแม่ปะ 0 0 0 0
120 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0
121 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
122 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 0 0 0
123 ตชด.จาตุรจินดา 0 0 0 0
124 ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 0 0 0 0
125 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0
126 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 0 0 0 0
127 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0
128 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 0 0
129 ตชด.แสมใหญ่ 0 0 0 0
130 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0 0
131 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 0 0
132 อนุบาลการุณย์ 0 0 0 0
133 บ้านจกปก 0 0 0 0
รวม 231 204 176 611

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ทิฆัมพร 091-8585476 พรรณภัทร 086-9041987
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]