สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กชายเอกวัฒน์   -
 
1. นายสมเจต  ดารากมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กหญิงใน  -
 
1. นางสาวพิชาพัทธ์  พิทักษ์อรุณสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1. เด็กหญิงตีดา  -
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ใจหล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงแอมูโซ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางพจนีย์  สิทธิกัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเซอทะ 1. เด็กหญิงอริสา  ดนุพงค์ลิขิต
 
1. นางสาวภาวีณี  ใจดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่โพ 1. เด็กหญิงณิชา  วนากรรพลอย
 
1. นางสาวสรชา  รอยพนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายจ่อ  -
 
1. นางสาวรัตนา  เจริญกูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงน่อผอเซ  -
 
1. นางกชนุช  ตาดิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ลำไย
 
1. นางดวงแก้ว  พัดขำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงชุตินันท์  อินต๊ะยา
 
1. นายสมศักดิ์  คำไวโย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ตำนานธารา
 
1. นางศนิวาร   ชมบุญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กชายดาราศักดิ์  สิทธิชัย
 
1. นายอภิศักดิ์  พงษ์พิทักษ์คีรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1. เด็กหญิงปุ้ยปุ้ยไข่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางอังคะนา  เกษแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  สง่าแรง
 
1. นางสาวนฤภร  ช้างกล่อม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1. เด็กชายสิบทิศ  -
 
1. ส.ต.ท.หญิงพนิดา  บุตรขุนห้วย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายฟิลิปส์  -
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อวดร่าง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายทักษกร  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  -
 
1. นางสาวจิรัชญา   แสนรัก
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงเซโม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวิรารัตน์  ศรีรมย์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงขวัญตา  วาที
 
1. นางสาวมัทวรรณ  โชคเด่นเป็นศรี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงกชพร  พ่อเมืองแสนใจ
 
1. นางสาวพิจิตรา  อินต๊ะยา
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงวิชุดา  ดอยสองเมือง
 
1. นางสาววรรณี  สว่างเจริญลาภ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพพิชญ์  ปวงคำใจ
 
1. นางสาวปรารถนา  สีไพร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงนลิน  ตระกองรัตน์กุล
 
1. นางสาวจิราพร  ดารินทร์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 1. เด็กหญิงเสาวพร  รักษาพนา
 
1. ดาบตำรวจวิไล  ธนวิภาศรี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงมณีจันทร์  กาวิน
 
1. นางพรชนก  ชมภูน้อย
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กหญิงปองทิพย์  ฟ้าสางขุนเขา
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา   ไกรกำธร
 
1. นางสาวณัฐธิดา   อุ่นเมือง
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันน้อย
 
1. นางวารุณี  เขื่อนแก้ว
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงอ่อนจันทร์  -
 
1. นางอุบลวรรณ  สรรพนา
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงลำไย  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงมึคลิง  -
 
1. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  สุนทรพิมุกต์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่เหล่าพาณิชย์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  นาหิรัญคีรี
 
1. นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงสรินดา  สำราญไพบูลย์
 
1. นางสาวภัสตราภรณ์  ใจยวน
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ฉัตรรัตนเหม
 
1. นางสาวดวงพร  ฤทธิวงษากุล
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ฤาชัยพิทักษ์โชค
 
1. นายชัยเล็ก  ใจวงค์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  กำธรเดชะ
 
1. นางดารุณี  เครือคำอ้าย
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วนาเฉลิมเงิน
 
1. นางสาวจีราพัชร  เดชวิชิต
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงศุภตรา   ไพรงามแก้ว
 
1. นางสาวจิรัชญา  แสนรัก
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คฤหะมาน
 
1. นางสาวศุภวรรณ  พุทธิวงษ์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประกอบธรรม
 
1. นางรำไพ  ดิษฐคำเหมาะ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงเพ็ญศรี   เชาว์อุดมดี
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงจิราพร  พัฒนาพาณิชย์
 
1. นายชัยเล็ก  ใจวงค์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นางสาวพิมพิกา  ก่อแก้ว
 
1. นางเฟื่องพัฒน์  ภักดี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนันทิชา  จันตาแก้ว
 
1. นางรจนา  พุทธรักษา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงนาอีโช  -
 
1. นางสาวหรรษา  ทองธงชนะ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงพัชรีดา  กอบตนชัย
 
1. นางสาวสุนิสา   จิกคำ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงเอ็มอร  เพ็งพุ่ม
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ต๊ะสุ
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงพณิชา  กาดีวงศ์
 
1. นางยุพิน  วงษ์ถา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงจันทนา   กวีกมลภานุ
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงจันทมณี   สันทัดพนาไพร
 
1. นายสมนึก  เพียเพ็ง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงสิดาพร  สีจันทร์
 
1. นางสาววรรณิศา  วงศ์ฟู
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เลิศล้ำพนา
 
1. นางสาววนิดา   เนื้อศรี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จันเขียว
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงนิตยา   คงอาทิตย์
 
1. นางสาวสุนิสา   จิกคำ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงเมี๊ยโมหวิ่น  -
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันตา
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงผึ้ง  สาระวัน
 
1. นางสาวปิ่นฉัตร  คำปา
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงจ้นทิมา  แซ่หาญ
 
1. นางสาวดวงกมล  ตันพรมเมือง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  -
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  จ๊ะโด
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงนฤมล  ถวัลย์สุขศรี
 
1. นางสาวอิลฮัมมี  หะยีสาแม
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงรุ้งสินี  ศรีเดช
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ฤทธิรณนาวี
 
1. นางสาวภัสตราภรณ์  ใจยวน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงจินตภา  พญาวงศ์
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองบุญล้อม
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงนุชมาศ  ระมาศ
 
1. นางสาวหรรษธร  ก๋าแก่น
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หน่อย
 
1. นางอนุลักษณ์  แก้ววรรณ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงอติกานต์  จันทง
 
1. นางประทุม  พรมวิหาร
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เรียนศักดิ์
 
1. นางสมหมาย  ศิริบุญรอด
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพมขุนทด
 
1. นางสาวพรนภา  เกิดน้อย
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กชายเอชัน  -
 
1. นางสาวกรรณิกา  หน่อแก้ว
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1. เด็กหญิงพรธิชา  แซ่กือ
 
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์  เพ็ญศรี
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงรินรดา  สุภจินต์
 
1. นางสุภิมล  ศรีสวัสดิ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงเกเก  -
 
1. นางสาวสุรีย์พร  เกตุบาง
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงลดา  คำดี
 
1. นางสมหมาย  งามสมิทธิ์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงวีรกาญ  เปี้ยสุ
 
1. นางชื่นชม  นาเถิน
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชสม
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เครืออ่อน
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจริน
 
1. นางผุสดี  แก้วฉิมพลี
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายพงศกร  ปานันต๊ะ
 
1. นางอัจฉรีย์  เวียงดาว
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรคีรีรัฐ
 
1. นางสาวปัถยา  ธรรมแงะ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่เถา
 
1. นางสาวพิมพาพร  วังท่า
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศศิธร  แก้วหลวง
 
1. นางสาวปรารถนา  สีไพร
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนปาง
 
1. นางสาววนิดา  สมคำ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงจริญญา  จรณพงษ์
 
1. นางอัจฉรา  โปร่งใจ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงวริศรา  เดือนส่องแสง
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุวนันท์  มณีวิชิตชัย
 
1. นางสาวประภาพรรณ  บุญสม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงสุธาสินี  แดงเถิน
 
1. นางสาวภัชญารัตน์  ธรรมสละ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กหญิงจิราภา  -
 
1. นายสิรภพ  ดอนไชย
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงอำพร  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สุขุมวัฒนะ
 
1. นายนิรุตติ์  ปินนอ
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงกรวิภา  เทิดคีรีไพรสณฑ์
 
1. นางสาวอริสา  แซ่ย้าง
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. เด็กชายอาเล็ก  -
 
1. นางวารุณี  เขื่อนแก้ว
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงต้ามื้อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์ตา
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แสงม้า
 
1. นางรจนา  พุทธรักษา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายวุฒิศักดิ์  -
 
1. นายมงคลศีล  พยัคฆ์พิทักษ์กุล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงสุวนันท์  อินก่อสร้าง
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเมย
 
1. นางสาวจันทกานต์  เฉลิมพงษ์วรกิจ
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงปวันรัตร์  อย่างคุณธรรม
 
1. นางสาวหรรษา  ทองธงชนะ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กหญิงพิชญา   พันชูกลาง
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  กะรัตน์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงชมพูนุช  -
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เสือจันทร์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงรัตนา   คงศรีสิงขร
 
1. นางสุรางค์รัศ  คงบำรุง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  -
 
1. นางสาวอำพร  จิโก
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายเมธิชัย  อำไพภาสกุล
 
1. นางสาวอิลฮัมมี  หะยีสาแม
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงธดากรณ์  ชื่นชมคีรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  เกตุบาง
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ทาหว่างกัน
 
1. นางสาวนงคราญ  เรืองนราทิพย์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายอนุกรณ์  หน่อใหม่
 
1. นางสาวรัตนา  เจริญกูล
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงสุชาวดี  -
 
1. นางจันทภา  ยาเป็ง
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจริญทิพย์  วารีวิชัย
 
1. นางประทุม  พรมวิหาร
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ฉันทรักษา
 
1. นางสาวธัญธิดา  ชมภูเขา
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงนิราภร  เดชาทักษ์
 
1. นางปานทิพย์  บุญคง
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงวรัญชลี  เชี่ยวชาญคีรี
 
1. นางสาวอรพรรณ  นุธิกูล
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ใจโน
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปะนันท์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงวารุณี  แสงจันทร์อำไพ
 
1. นางสาวปิยดา  อำนาจเจริญ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ผาเทียมเมฆ
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ต่อม
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  จุลศิลป์
 
1. นางเจตสุดา  โกสิยาภรณ์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์รักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  เขียวฉอ้อน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงดุจดาว  แซ่ว่าง
 
1. นางพรนพัชร์  อภิชัย
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงนนท์นิชา  วาสีมีศักดิ์
 
1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฉายากรสุรัชต์
 
1. นางสุภาพร  เจริญบรรพต
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงบิลรีกิส  มูหะหมัด
 
1. นางสาวปาลิดา  ราชจริต
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงวิทันยา  อินทนนท์
 
1. นางปานทิพย์  บุญคง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันนิมิตร
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สารี
 
1. นางสาวนงคราญ  เรืองนราทิพย์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วนาอุดมกิจ
 
1. นายคณิศรพงศ์  นรินทร์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงวิมล  แซ่ม้า
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แก้วสีดา
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กชายปิยพนธ์  วนาเฉลิมจันทร์
 
1. นางสาวอริสรา  แสงสร้อย
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  มั่งพิบูล
 
1. นางกานดา  สินธุรักษ์
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เป็งกันทา
 
1. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวผัด
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   อุดมธรรมศักดิ์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงทัศน์ศิกา    ก้อนจะรา
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ประคอง
 
1. นางบังอร  คชเถื่อน
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตุ่นแจ้
 
1. นางสาวนงเยาว์  จันสอน
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงอริตรา    เขียวทะ
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายกฤษฎา  กาวงษ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   อุดมธรรมศักดิ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวบุษกร  โยธาฤทธิ์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  -
 
1. นางสาวจีราพัชร  เดชวิชิต
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเกษม
 
1. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนใจ
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  ฟุ้งเจริญสุข
 
1. นางสาวธนิตา  แป้นจาก
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายจิรพนธ์  เลาแก้ว
 
1. นางสิวิกา  จันตา
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงสาริกา   สงวนพนา
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกมลชนก  โยธา
 
1. นางผกาจิตร  โคตรทา
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีวนาตระกูล
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงจันทมณี  เรือนใจดี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  เกตุบาง
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  มิ่งไพรเวช
2. เด็กหญิงปาลินี  อุดมศรีมงคล
 
1. นายคณิศรพงศ์  นรินทร์
2. นางสาวนิภาภรณ์  หทัยผ่องเพ็ญ
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอรรัมภา  วนาเฉลิมพันธ์
 
1. นางศรีรัตน์  กรประเสริฐ
2. นางนุจรี  สังข์อยู่
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพา
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์น้อย
 
1. นายสมศักดิ์  คำไวโย
2. นายสายธาร  หทัยแสนสุขสม
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจารวี  แสนใจ
2. เด็กหญิงเจนสุดา  ขวัญกิจการ
 
1. นางผุสดี  แก้วฉิมพลี
2. นายมงคลศีล  พยัคฆ์พิทักษ์กุล
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี   โยธิบาล
2. เด็กหญิงสุทธิดา    บานเขียว
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  กะรัตน์
2. นางสาวศุภาภรณ์  ใจแก้วทิ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เชียงตัน
2. เด็กหญิงณัฐพร   วิทูชำนาญ
 
1. นางสาวพิชญาภัค   จันตา
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไพรยงยุทธ
2. เด็กหญิงอาริสา  อนุดิลกไพศาล
 
1. นางสาวจิรประภา  สามารถ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. เด็กหญิงดลพร  วงษ์ใส
2. เด็กหญิงพรบุณยา  ปัญญา
 
1. นางนราภรณ์  จันปาลี
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงภาวินี  อย่างยอดเยี่ยม
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  โต๊ะถม
2. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 1. เด็กหญิงเทวี  -
2. เด็กชายเอกภพ  จรัสวิทยากร
 
1. นายสุทธิพงษ์  พรหมปัน
2. นางสาวอรพินท์  ผาอ่าง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงมัณทิรา  ศรีฉลวยมาลัย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ต๊ะกู่
 
1. นางสาววรวรรณ  ครุฑหุ่น
2. นางสาวบัณฑิตา  บุญทศ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายจักรี  แสนคำ
2. เด็กชายณัฐชนน  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวสุดาพร  สิทธิเสนา
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกันตพร  โกศลฉลาด
2. เด็กหญิงจัสมิน  คีรีประมาส
 
1. นางอาทิตยา   สมบุตร
2. นางสาวอำพร  จิโก
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจหมู
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  บุญปั๋น
 
1. นางสาวภัชญารัตน์  ธรรมสละ
2. นางสาววรรณิศา  วงศ์ฟู
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา   ฤทธิรณนาวี
2. เด็กหญิงณภัทร   โสภณพนิดา
 
1. นางสาวผกาวดี   ทำลี้
2. นางสุวิมล   สวยศิลป์
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ศุภศิริโชติ
2. เด็กหญิงสุธิดา  อัศวภักดีกุล
 
1. นางสาวจันทกานต์  เฉลิมพงษ์วรกิจ
2. นายประดิษฐ์  หลวงชื่น
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิทักษ์ภูพาน
2. เด็กหญิงวาสินี  สัตยการกุล
 
1. นางสาวภัสตราภรณ์  ใจยวน
2. นางสาวพลอยพรรณ  กมลอัมฤทธิ์
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงกนกพร  อายิ
2. เด็กหญิงสิริวิภา  หยีเบรียะกู่
 
1. นางสาวธนิตา  แป้นจาก
2. นางสาวภัทรชนม์  อุ่นกาศ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  เกษตรไพร
2. เด็กหญิงพรชนก  -
 
1. นางสาวเมธินี  พ่อแจ้
2. นางสาวศรัญญา  นรเดชกุล
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันกุ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล่าคนค้า
 
1. นางวันเพ็ญ  นวลเป้า
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่เกอ
2. เด็กหญิงรัชดาพร  แซ่เกอ
 
1. นางดารุณี  เครือคำอ้าย
2. นางรจนา  พุทธรักษา
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงสุรางคณา   ผาเทียมเมฆ
2. เด็กหญิงอารียา   -
 
1. นางสาวอำพร  จิโก
2. นางสาวสุนิสา   จิกคำ
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุยะตุ่น
2. เด็กหญิงอาทู   -
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  กะรัตน์
2. นางกนกธิดา  อนุทองศรีวิไล
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงมาติกา  มูลต๋า
2. เด็กหญิงโนโน  -
 
1. นายธนวัฒน์  เสริมสุขมงคล
2. นางสาวพรพิมล  บุญมาก
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  มานพพนาไพร
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ชำนาญพนาไพร
 
1. นางสิวิกา  จันตา
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงศศิธร  ปานศิลา
2. เด็กหญิงเกวลี  ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่เหล่าพาณิชย์
2. นางสาวประภาพรรณ  บุญสม
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงจารุภา  บุญศรี
2. เด็กหญิงสายฝน  วงศ์อำนาจ
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
2. นางจำปา  เครือคำวัง
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงศุกลกานต์   จันทร์สายทอง
2. เด็กชายสุดเขตร์   สุยคง
 
1. นางเขมิกา  แก่นเมือง
2. นางสาวสุพัตทรา  วงษ์ดี
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงอาทิมา    นิตย์อดุลย์
 
1. นายวัชรพงษ์  พิริแก้ว
2. นางสาวปิยะวรรณ  ก๋าจัก
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวแก้ว
2. เด็กชายเยยี่ทู  -
 
1. นางสาวปรารถนา  สีไพร
2. นางสาวศิริพร  ป้องชายชม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายภัคพล   ชมพู่นพ
2. เด็กหญิงสุดา  -
 
1. นางสาวนิติกร   คงกล่อม
2. นางสาวกิ่งแก้ว   เชี่ยวชาญ
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82.19 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายพงศกร  มากรักชาติ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คงคาสวัสดิ์
 
1. นายนิรุตติ์  ปินนอ
2. นางสาวนฤภร  ช้างกล่อม
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงยุพิณ  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวพรชนัน  อ่องตียะ
2. นางสาวลัดดา  เวแมชา
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78.31 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ครองอาการ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   วนาเฉลิมทรัพย์
 
1. นางอาทิตยา   สมบุตร
2. นางสาวอำพร  จิโก
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76.7 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายนิติพงษ์  อ้นมั่น
2. เด็กหญิงอทิตยา  อินทรวงษ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  บุญสม
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่เหล่าพาณิชย์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76.31 เงิน 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชาญประเทศ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งกุญชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดา  ทินา
2. นางสาวปัถยา  ธรรมแงะ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73.46 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ใจวงษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  คำภาษี
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  เซ่งบุญเล่ง
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72.3 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงพรนภัส  แก้วเข็ม
2. เด็กชายภูรินทร์  แสงเพชร
 
1. นางสาวนงเยาว์  จันสอน
2. นางสาวศิริลักษณ์  เทพสีหนู
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69.28 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายนภดล  แสนมนตรี
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  หอมพิกุล
 
1. นางสาววรรณี  สว่างเจริญลาภ
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67.03 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงพรชนก   แขไขเพ็ญพักตร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   กลิ่นพนา
 
1. นางมารีย์   ดารดาษพฤกษา
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงฐิติญา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ปัญญา
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
2. นางสาววราพร  มูลวงษ์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ไทย
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ภูธนกวิน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่เหล่าพาณิชย์
2. นายวรชัย  มาบวบ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. นางสาวทิพานัน   เมืองน้อย
2. นางสาวแอ้ทู   นุ่มคำ
 
1. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.71 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงญาณิศา  มิตรกุล
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แก้วยา
 
1. นางสิวิกา  จันตา
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82.98 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   กนกกิตติทวี
2. เด็กหญิงสุรีพร  ฤทัยหวนพนา
 
1. นางสาวเจริญพร  เชื้อหมอ
2. นางสาวกรรภิรมย์  จอมปิน
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.53 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  กระทิงธวัช
2. เด็กหญิงสุภัชชา   ขจรคีรีกุล
 
1. นางสาวอำพร  จิโก
2. นางอาทิตยา   สมบุตร
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.42 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. นายนิติธร  อารักขาอารัญ
2. นายรามัน  ศรีหานนท์
 
1. นายจักรกฤช  สกุลทำมากรณ์
2. นายอรุณ  พืชเขียว
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.06 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงพรนภา   รักปฐพี
2. เด็กหญิงวิชญาดา   ท้องฟ้าสีคราม
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
2. นายสมศักดิ์  ธะนะบุญ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.84 เงิน 9 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  มะโนพรม
2. เด็กหญิงอารียา  มะไพร
 
1. นายณัฐพล  นาคจรูญ
2. นางเพาพงา  ชิ้นหนึ่ง
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71.39 เงิน 10 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มือแป
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  มิตรละม่อม
 
1. นางวันเพ็ญ  มาหย่อม
2. นายชัยภัทร  ยาสอน
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.88 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงอรเทพิน  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หวายแก้ว
 
1. นางสาวสุวรรณี  ตันคำ
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.34 ทองแดง 12 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายวัชรชัย  ทองภูธร
2. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ก๋องแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพร  เที่ยงปา
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงมัสนาหลุ่ย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสุภาณี  ศิริวัฒน์
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายตรัยคุณ  อุประ
 
1. นางสาวรัชนีย์  ทิน้อย
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงณัฐชา   ประเสริฐบำรุง
 
1. นางสาวณัฐจุฑา  ศิริวัฒน์
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงสมัชญา  ศรีแหงโคตร
 
1. นางสาวลักขณา  เกินสิน
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุ่มนิ่ม
 
1. นางสมหมาย  ศิริบุญรอด
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอภิรักษ์  เรือนเถิน
 
1. นายปิยะณัฐ  จารุเศรณี
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาเสนา
 
1. นางชื่นชม  นาเถิน
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงแก้ว  -
 
1. นางดรัลพร  วงศ์พุฒิ
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  แดงสูงเนิน
 
1. นางสาวพัชรียา  ทะพรม
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศุภณัฐจักขณ์   เลิศวิลัย
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ศรีจินดาคีรี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายอนุภัทร  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวอระนัต  สมโพธิ์
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายฐิตินันทกานต์  ดาวเรือง
 
1. นางสาวโชติมณี  คฤหะมาน
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงสุนาสิน  อินปุ๊ด
 
1. นางณัชชา  แย้มมูล
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปัทมา  -
 
1. นายกันตวัฒน์   คำอ่อน
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงศศิภา  สันตะวัน
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  แจ้ใจมา
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิณรีธ์  รัตนอักษรศิลป์
 
1. นางสาวดวงใจ  สอนแสน
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฐวี  เทพนิล
 
1. นางสาวบุปผชาติ  ใหดงยาง
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายธวัชชัย  แห่งสายหล้า
 
1. นางสาวรัชนีย์  ทิน้อย
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงอารยา  โพธิกรกระจ่าง
 
1. นางรจนา  ถิ่นขุนเขา
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กชายทัศน์พล  อุตเจริญ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชานวาทิกตระกูล
 
1. นางสมปอง  ลำจะเรา
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงณิชาพร  แสนกิติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กชายเสกสันต์  พนาคีรีสกุล
 
1. นางสาวปิ่นนภา  เพชรแก้ว
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ย่างแก้วสกุล
 
1. นางสาวระพีพร  พีระพันธ์
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 1. เด็กหญิงวิชญา  วาณิชย์สุขนนท์
 
1. นายรัชพล  อนุ
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงณัฐพร   แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวนัทธ์หทัย  เสมบาง
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กหญิงอุมารินทร์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวรัตติกาล  เสือลออ
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงวรรณพร  วนาเฉลิมเวทย์
 
1. นางสาวสุดาภรณ์  กางปา
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงวรรณธิดา   ต๊ะน่าน
 
1. นางสาววงศ์วรัน  เตชะชัย
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ท้าวรัฐกุล
 
1. นายเทอดศักดิ์  ลีทัศนียกุล
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงเกษร  -
 
1. นางสาวกมลกานต์   เอนกอนันต์
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายศุภกฤติ  ทิหวาย
 
1. นายเกรียงไกร  ก๋องแก้ว
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงรัชนี   สุลักษณ์ขจรศรี
 
1. นางกัญญานัฐ   บัวระวงค์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายกนกพล   ชัลวาลวงศ์บุญ
 
1. นายธงชัย  จักเขื่อน
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงซิกไข่   ชิดส่วย
 
1. นายศิวาวุฒิ   สีดาทอง
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงเกณิกา   คำปัญญา
 
1. นายทรงวุฒิ   ประกาย
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ตระกูลวนาสุข
 
1. นายไพศาล  ย่างแก้วสกุล
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงนรัญญา  ปานเพ็ชร
 
1. นางจิรัญญา  จะวรรณะ
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงเขมิกา  บ้านนานิรามัย
 
1. นายสพลกิตติ์  ศรีภา
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรพร  นุชปาน
2. เด็กชายวงศรักษ์  วงษ์คำแปง
3. เด็กหญิงเมเมี๊ยะโม  -
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
2. นายปิยะณัฐ  จารุเศรณี
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจประเสริฐชัย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงหนูเพชร  -
 
1. นางนิตยา  อุ่นใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงชนากานต์   คีรีเจริญ
2. เด็กหญิงวรดา  สว่างรุ่งอรุณ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สกุลเดชสำราญ
 
1. นางสาวสุดาภรณ์  กางปา
2. นางรัตนา  ญาณะก๋อง
 
241 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พนารุ่งเกียรติ
2. เด็กหญิงสูแอ้พอ  -
3. เด็กหญิงเอเอ  -
 
1. นางกิตติวรา  กาหลง
2. นางสุกัญญา  สกุลงาม
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชญาดา  -
2. เด็กหญิงน่อดา  สมบัติท้องทุ่ง
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พนาครองจิตร
 
1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
2. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงพัชรี   วาจารักษา
2. เด็กหญิงสีดา   บริบูรณ์ขวัญข้าว
3. เด็กหญิงอาทิตยา   บัวทองคงวุฒิ
 
1. นางสาวนิณรวรรณ   เมืองอินทร์
2. นายสมพร   แซ่ผ่าน
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นางสาวกันติชา  แสงทอง
2. นางสาวจันทร์ฑิตา  ยาสกุล
3. นางสาวทิพกมล  พิทักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
2. นางนิตยา  อุ่นใจ
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงนลินี  -
2. เด็กหญิงมะลิษา  พัมพา
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  นิ่วแดงกันทะ
 
1. นางสาวมุทิตา  ภักคินี
2. นางสาวสุกัญญา  ผดุงเทศ
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1. เด็กหญิงจิตรานุช  จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ขวัญวารี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่กือ
 
1. นางสาวน้ำฝน  กรแก้ว
2. นางสาวจันทรา  พฤกตาล
 
247 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กหญิงจิรัขญา  ลัดดี
2. เด็กชายธนกร  การกระสัง
3. เด็กหญิงเทียนใส  คำปันแสน
 
1. นางวนัสนันท์  ใจดี
2. นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณะ
 
248 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.67 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยะแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กุยสุวรรณ
3. เด็กหญิงอุทุมพร  ปันสีคำ
 
1. นางสาวภัคพิชญา  สีเขียว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  จันทร์รอด
 
249 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตติภณ  ห้วยไพชน
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศิริภัครวรกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปาเต๋
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
2. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
250 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงพิมอาภา  กำบังกาย
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ก้อนจันต๊ะ
3. เด็กหญิงแตงโม  -
 
1. นายสกลักษณ์  สิงหราช
2. นายจีราวิทย์  ปุ๊ดปวน
 
251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงธิดา  ศรีตรีอมร
2. เด็กหญิงปรินดา  พงศ์ภูสุวิมล
3. เด็กหญิงวาสินี  ท่องทิพขจร
 
1. นางวรรณวิไล  เมืองมา
2. นางสาวชาลิสา  ยาเถิน
 
252 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  -
2. เด็กหญิงรัถย์ชนก  สกุลเดชสำราญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทากาด
 
1. นางสรารัตน์  ล่าลี้
2. นางสาวเมธินี  แซ่เตียว
 
253 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงริกันยา  ค้างวิลัย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  มุ่ยแดง
3. เด็กหญิงอุษณิษา  ปู่มั่น
 
1. นายอรรถพล  วาสิกานนท์
2. นางสาวนงเยาว์  จันสอน
 
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.29 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กชายชยานินต์  อาชาคีรี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงอารีย์  แซ่กือ
 
1. นายคณาธิป  สิงห์โต
2. นางศุทธินี  ไชยโพธิ
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ช่วยทำดี
2. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ย่าง
 
1. นางพชรกมล  จินา
2. นางสาวอระนัต  สมโพธิ์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพีรวัส  สิงใส
2. เด็กชายรัฐภูมิ  หน่อคาสุก
 
1. นายกิติพงษ์  คำฟู
2. นางสาวสุชาดา  จันทวงศ์
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายกิตติภพ  -
2. เด็กชายตนุภัทร  กุณาวงษ์
 
1. นางกรรณิการ์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาววิมลวรรณ  ชัยทอง
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  จันสีดา
2. เด็กหญิงพิชญาวี  ทะมา
 
1. นางวลัยพร  แปงติ๊บ
2. นางสาวศุภวรรณ  พุทธิวงษ์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงรวิภา  กันเอี้ยง
2. เด็กหญิงสุรัมภา  อุปกาบ
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นางสาวสกุลรัตน์  แจ้ใจมา
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กชายสรสิช  คงขันธ์
2. เด็กชายอภิรักษ์  พันลุตัน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
2. นางดรัลพร  วงศ์พุฒิ
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงน่อเจแฮ   -
2. เด็กหญิงโซเส่ยยู่มู   -
 
1. นางสาวลดาวัลย์  อยู่คง
2. นายอาทิตย์  แซ่มัว
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  รักคีรีวนา
2. เด็กหญิงอวิกา  ชวาลคีรี
 
1. นางสาวสุดาภรณ์  กางปา
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  นามดาว
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายจ่อมิว  -
2. เด็กหญิงญาณิษา  อย่างคุณธรรม
 
1. นางพชรกมล  จินา
2. นายชินวัฒน์  แซ่วื่อ
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงปิยนุช   เก่งกุญชร
2. นางสาวโสภาภรณ์   ไพรจรัสบุญ
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นายธงชัย  จักเขื่อน
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นายธิติ  ซ้งประสิทธิ์
2. นายสถาพร  แซ่ลี
 
1. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
2. นางสาวไพริน  แตงโม
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายชลาชล  ปายป่าย
2. เด็กชายมังกร  -
 
1. นายจีรศักดิ์  ต๊ะอินไซ
2. นายธวัชชัย  นำปุ๊ด
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กชายคมสัน  อิสระชาติ
2. เด็กชายนิธิกร  จาดศรี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
2. นางดรัลพร  วงศ์พุฒิ
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญยศ
2. เด็กหญิงวิราศินีย์  จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
2. นางนิตยา  อุ่นใจ
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายรัชภูมิ  ปัญญา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ก้อนจะรา
 
1. นายเจษฎา  เพ็ชรดิฐ
2. นางเบญสิร์ยา  เกษอุดมทรัพย์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงอินทุภา  เชียงปุ๋ย
 
1. นายมณู  ท้าวทิพย์
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กชายอิทธิกร  -
 
1. นางสาวพัชรียา  ทะพรม
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายกฤติเดช  แว่นแก้ว
 
1. นายกิติพงษ์  คำฟู
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงวรรณาดา   เล่าไทวนันท์
 
1. นางสาวชมพูนุท  อุไรรุ่งโรจน์
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นาต๊ะ
 
1. นายศตวรรษ  แสงแปลง
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายเทวนาถ  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวอระนัต  สมโพธิ์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงเมี๊ยะโมเอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพีรดนย์  ปาคำวัง
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงชญาพัฒน์  ตุ่นแจ้
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เทพสีหนู
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายแอ้เชอธิ  -
 
1. นางสาวนวพรรษ  คำประกอบ
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ขวัญอ่อน
 
1. นางสาวณัฐพร  เที่ยงปา
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายจัดซันวิน  .
 
1. นางสาวสุพรรษา  เมืองมา
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงสาวิกา  -
 
1. นางสาวปราณี  ต๊ะสุ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. เด็กหญิงชนัดดา  พรมวิหาร
 
1. นางพรรณนิภา  ดวงสุภา
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กชายอานนท์  ภัทรไพรสกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  รถหามแห
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายพัทธนันท์  แก้วปัน
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงษ์เมืองแก่น
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  ฉัตรชัยลือนาม
 
1. นายมณู  ท้าวทิพย์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายพีรพล  บุญปาล
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายพิรัศชัย  มงคลการ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สุขประชาพันธุ์
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางรุ่งนิภา  แสงดาวตะวัน
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายปิจ่อเซง  -
 
1. นางสาวอัจฉริยา  มโนคกูล
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงน่อมึรี   -
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   แสงหนู
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กหญิงหม่าสี่ลิน  .
 
1. นางสาวสุพรรษา  เมืองมา
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเซอทะ 1. เด็กหญิงลูกโป่งชิ  -
 
1. นายชาญณรงค์  วิริยะ
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงยุพา  -
 
1. นางสาวชไมพร  คงปาน
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายวรเวช  นะคะสอน
 
1. นายศตวรรษ  แสงแปลง
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พรมมานุ
 
1. นายไพบูลย์  โคกกระชาย
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงสุธิตา  แก้วมณี
 
1. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 15 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 1. เด็กชายธนชัย  วิเชียรรังสี
 
1. ดาบตำรวจนงณภัส  เบญจบงกช
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงอาภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางอุบลรัตน์   ละมุนตรี
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายเด็กชายธีร์ธดา   อิสลาม
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. นางสาวนภัสร   แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายโจสิยะ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวรรักข์  พูนขวัญ
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐกมล  ดารดาษสินทวี
 
1. นางสาวภัคพิชญา  สีเขียว
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. นายรัฐพล  วัฒนายั่งยืน
 
1. นายชินวัฒน์  แซ่วื่อ
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงประกามาตร์   ปัญญาดิบวงศ์
 
1. นายศิวาวุฒิ   สีดาทอง
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นันสุ
 
1. นางเรณู  คงคาสวัสดิ์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายชนานนท์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวปราณี  ต๊ะสุ
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
 
1. นายวุฒิวัฒน์   พรมวิหาร
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  สุริยะวงค์
 
1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายธวัลกร  ถิ่นเรา
 
1. นางสุรารักษ์  กฤษณาบรรพต
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  จันทร์ศรี
 
1. นายอรรถพล  วาสิกานนท์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพิณญา  -
2. เด็กหญิงอารดา   โพธิกรกระจ่าง
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นายธงชัย  จักเขื่อน
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กหญิงศิริพร  ก่อจิตไพบูลย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤกษ์รุ่งทรัพย์
 
1. นายชาตรี  ภูมิวัชร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ   เย็กเฮง
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายจันทพงษ์   กอบตนชัย
2. เด็กชายซอโทอ่อง  -
 
1. นายวุฒิวัฒน์   พรมวิหาร
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงธิดา  -
2. เด็กหญิงยียีไข่  -
 
1. นายอนันต์  แสงม้า
2. นางจิรัญญา  จะวรรณะ
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กชายชาญวิทย์  เมืองแทน
2. เด็กหญิงชิอิ๊ซอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวรรักข์  พูนขวัญ
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายดนัย  -
2. เด็กชายวงศธร  มอญสันสวย
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายธันวา  เนตรนิยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  น้อยต๊ะ
 
1. นายมณู  ท้าวทิพย์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายคุณานนท์  บุษเนียร
2. เด็กชายธีระ  -
 
1. นายกิติพงษ์  คำฟู
2. นางเสาวนีย์  สัตยะคำ
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายเจตรินทร์  -
2. เด็กชายไข่เมตู่  -
 
1. นายกันตวัฒน์   คำอ่อน
2. นายภูผา  เอี่ยมเอกพจน์
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อุ่นโค้
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ต๊ะสุ
 
1. นางสาวรัชนีย์  ทิน้อย
2. นายเจษฎา  ปัญญาสิทธิ์
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายณัฐ  ชัยนทีนาวิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เครือสบจาง
2. นายธีรศักดิ์  คำมา
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงจิรกาญจน์  สีวีระ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์
 
1. นางสาววรรณทณี  ซังดิน
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กชายจิรเดช  เจริญผลิตผล
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์  พานิชเจริญ
 
1. นางสุกัญญา  บุญสำเร็จ
2. นายณรงค์ศักดิ์  บุญหลง
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงงามตา  คงขันธ์
2. เด็กหญิงปาณิศา  ยาจำปา
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
2. นางดรัลพร  วงศ์พุฒิ
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังตะเคียน    
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนหาญชัย
2. เด็กชายศุภชัย  กวินวนาลัย
 
1. นายจงกล  อุ้ยตา
2. นายทวีสิน  อุดมทรัพย์
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายวิษณุ   ไพรพจนา
2. เด็กชายเมธี  -
 
1. นางสาวนงลักษณ์   อุตเต
2. นางสาวศุภลักษณ์  พยาเลิศ
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงทัศนีย์  -
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วหนองโรง
 
1. นายจีรศักดิ์  ต๊ะอินไซ
2. นางสาวเพชรัตน์  ศรีชู
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายณัฐพล  วิลาสสูงไกล
2. นายอาทิตย์  แซ่กือ
 
1. นายชินวัฒน์  แซ่วื่อ
2. นางพชรกมล  จินา
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงทองดี   วังแก้ว
2. เด็กหญิงมาลัย   เพิ่มสุข
 
1. นายศิวาวุฒิ   สีดาทอง
2. นางกัลยารัตน์   สุปินชมภู
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงนิภาพร  พนาลีพัฒนา
2. เด็กชายไกรสร  -
 
1. นายชาติตระการพิพัฒน์ธนา  กังวานสาคร
2. นางสุรารักษ์  กฤษณาบรรพต
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายวัชรากร  กวินเอิบบุญ
2. เด็กชายเอกรินทร์  เตตะสังข์
 
1. นางสาวภัคพิชญา  สีเขียว
2. นายอุเทน  พันธ์ประเสริฐ
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. นายวีระนันท์  มุ่ยจันตา
2. นายไนน์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวรรักข์  พูนขวัญ
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงปกีรณันร์  วันเสน
2. เด็กชายรชต  ศุภศิริโชติ
 
1. นายประดิษฐ์  หลวงชื่น
2. นางสาวณัฐจุฑา  ศิริวัฒน์
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. นายต้า  -
2. นายสมเดช  สัมพันธ์ชัยกุล
 
1. นางเรณู  คงคาสวัสดิ์
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. นายชัยภัทร  ค้ำจุนประเสริฐ
2. นายโสภณ  -
 
1. นางสรารัตน์  ล่าลี้
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญยืน
2. เด็กชายอนุกูล  กุหลาบทอง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
2. นางดรัลพร  วงศ์พุฒิ
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงข้าวหอม  ละน้อย
2. เด็กชายจันทร์คำ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวปราณี  ต๊ะสุ
2. นายอานันท์  จันทุ่ง
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายมุขพล  .
 
1. นางสาวสุพรรษา  เมืองมา
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงปิยะพร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ลำจะเรา
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ศรีจินดาคีรี
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เพ็งต่าย
 
1. นายอนันต์  แสงม้า
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กชายธีรพงศ์  วงค์คำ
 
1. นายกาญจนศักดิ์  รองงาม
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเซอทะ 1. เด็กชายจักรภพ  กมลเกียรติขจร
 
1. นายชาญณรงค์  วิริยะ
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. นายเมเมโท  -
 
1. นางสาวเจนจิรา  วงษ์คำรือ
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 8 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายณดล  -
 
1. นายอุดร  แสนเสริฐ
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์
 
1. นางปวรรัตน์  ทะวงศ์
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายดนัย  พันธ์พนมไพร
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  สีวิใจ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายพายุ  วนาบุปผา
 
1. นางอรชา  ภูสมศรี
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1. เด็กชายตั้ม  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจริยา  ขัดวิลาศ
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แสงเสนา
 
1. นางสาวกรณิการ์  กะล้อม
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  นธากร
 
1. นางสาวปราณี  ต๊ะสุ
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงพศิกา  เอี่ยมหุ่น
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายศิริโชค   ปัญญา
 
1. นายปรมินทร์  ศรีคำดี
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงสุวรรณวงค์
 
1. นางอรชา  ภูสมศรี
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กชายก้องกิดากร  คีรีขจิต
 
1. นางสาวสินาภรณ์  ภูชมชื่น
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวสุดาพอ   -
 
1. นางสาวอำไพ   ขานวล
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กชายสุทธวีร์    คีรีบำรุง
 
1. นายทรงวุฒิ   ประกาย
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กหญิงชนิภา  หทัยสวยสด
 
1. นางสาวชาลิสา  ยาเถิน
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่สอด 1. นายสิทธิชัย  พิณพงษ์
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายวิกรานต์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  เบหลงตรี
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35.2 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกนิษฐา   กัมปนาทขจรไกล
 
1. นางกัญญานัฐ   บัวระวงค์
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 27.2 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กหญิงอำพร  ควิโด
 
1. นายปิยวัฒน์  ผาตินาวินวงศ์
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 19.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  พุฒิเกียรติพนา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เครือสบจาง
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงตุลยา  -
 
1. นางกรรณิการ์  ทองก้านเหลือง
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กชายพงษ์เพชร  พนาลีสงบ
 
1. นางสาวพรวิมล  บัวโรย
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงฐานิตา  ยั่งทวีคูณ
 
1. นางสาวอระนัต  สมโพธิ์
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายกรกฤต  ลั่วกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1. เด็กหญิงวนิษา  -
 
1. นางสาวชัญญา  ศรีจิตใจ
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จารุพงศ์
 
1. นางวริยาภรณ์  จันทร์ทิพย์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 7 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  -
 
1. นางสาวกิตติญา  ถาปัน
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงชนิตา  บวรขจรเดช
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  นามดาว
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภัทรภณ  เทพบำรุง
 
1. นางสาวพฤติลักษณ์  ฉันทานุสิทธิ์
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงโสรยา  อย่างสมบูรณ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยวุฒิเกษม
 
1. นายไพโรจน์  ยอดคีรี
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ทิพย์โรจน์
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สุขประชาพันธุ์
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงพะยอม  -
 
1. นางกรรณิการ์  ทองก้านเหลือง
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 1. เด็กหญิงเมษา  ดวงจิตงามเลิศ
 
1. นางสาววรรณภา  อ๊อดพันธ์
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิยมชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1. เด็กชายธีระ  มั่นระวัง
 
1. นางสาวจริยา  ขัดวิลาศ
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ย่าง
 
1. นางพชรกมล  จินา
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายภาคภูมิ  ทรงสวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กหญิงมาติกา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวภุมรินทร์  ฉิมบาลี
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 50.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ชลธารรส
 
1. นางสุทธิพร  ฟั่นสาย
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร
 
1. นายบุญศรี  ทิวาคำ
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงประภาพร  มโนเปียง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แสนขัด
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายสุชาติ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  กาศสนุก
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายธนพร  กลิ่นพนา
 
1. นายไพโรจน์  ยอดคีรี
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงวิยดี   ธรรมโชติมา
 
1. นางกัญญานัฐ   บัวระวงค์
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายชนพล  มากมาย
 
1. นายจงกล  อุ้ยตา
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายกลวัชร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงดลพร  คีรีระลึก
 
1. นายอาทิตย์  บุญสูง
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงภาวิณี   วิลาสไผ่เงิน
 
1. นางสาวนิณรวรรณ   เมืองอินทร์
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงนิดานุช  ภักเหมือน
 
1. นายอนันต์  แสงม้า
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงพลอยกาญจน์  -
 
1. นางสาวอรุณศรี  อ้ายมาศน้อย
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายภานรินทร์  เนียมสกุล
 
1. นายอรรถพล  วาสิกานนท์
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงจาตุพร  วรานุพัฒน์
 
1. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายภาคิน  บูลย์ประมุข
2. เด็กหญิงภิมลทัศน์  ฉัตรพาน
3. เด็กชายอนวัช  ศิลปศาสตร์
 
1. นางสาวปริญญารัตน์  ทานะ
2. นายณัฐพล  สุจพันธ์
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ชูเชิด
2. เด็กหญิงอติพร  พลนารักษ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  คำตองมา
 
1. นางปวรรัตน์  ทะวงศ์
2. นางสาวสุวนันท์  ไชยหาญ
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  -
2. เด็กหญิงรสกร  แก้วมูล
3. เด็กหญิงอรุณบุปผา  ทองดี
 
1. นางชฎาภรณ์  ต๊ะสุ
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ทิคำมูล
2. เด็กชายธีเดช   พิภัชคุณ
3. เด็กชายโกวิทย์   ทามาศน้อย
 
1. นางศิริวรรณ   ทาหว่างกัน
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บ้านนาจรูญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สรรพคีรี
3. เด็กหญิงธิติมา  รุ้งริมลำธาร
 
1. นางอชิรญา  บุญมา
2. นางสาวกนกวรรณ  ประกิจ
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงณัชชา   ธีโม
2. เด็กชายภานุกร   แกล้วสาริกรณ์
3. เด็กหญิงใหม่สุภาพร  จูสิงห์
 
1. นางพรพิมล  แก้วจำรัส
2. นางสาววนัชพร  วงษ์มิตร
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงกชนันทร์  ท่อเจริญไชยกุล
2. เด็กชายธีพันธ์  ทองด้วง
3. เด็กหญิงโชติกา  ฤทธิยา
 
1. นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์
2. นางสาวธนพร  ใจน้อย
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายกีรติ  -
2. เด็กชายธเนศ  -
3. เด็กชายสรวิชญ์   แสนนอก
 
1. นายชาคริส  สิริสันติธรรม
2. นางสาวจิรากร  ดีมี
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายชุติวัต  กาหลงพนา
2. เด็กชายธนพล  สุลักษณ์ขจรศรี
3. เด็กหญิงสุรัมภา  บ้านไร่อนุรักษ์
 
1. นางสาวอรพิน  แซ่ม้า
2. นางสาวทิพานัน  วงศ์สิงห์
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายปลื้มปรีติ  พุ่มนวล
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  มีเจริญ
3. เด็กหญิงวารีวรินทร์  โชติธนวัฒน์ชัย
 
1. นายไมตรี  จินะ
2. นางกรรณิการ์  จินะ
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงสินีนาถ  เทพา
2. เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด
3. เด็กหญิงโศภิตา  ทองมาก
 
1. นางกรษิยา  อุดจันทร์
2. นางสาวขนิษฐา  พรมกัน
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายธนพล  แซ่กือ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   สมบูรณ์ศรีสกุล
3. เด็กหญิงวราภรณ์   แซ่ยั้ง
 
1. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
2. นางสาวยุวดี  ทุมโคตร
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กชายบุญมา  เจียรประธีป
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ครองศักดิ์พนา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โชคธรรมการ
 
1. นายยุทธพงษ์  เรือนสอน
2. นายกฤษฎา  มีบ้านหลวง
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงกุลวรา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนารุพร  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงนิชารี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวณัฏฐธิญา  นันทิพัฒน์ธนกุล
2. นางสาวธนพร  เอี่ยมทอง
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลกลาง
2. เด็กหญิงนิลปัทม์  วังสิงห์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หมื่นน้อย
 
1. นายผดุง  ภักดี
2. นางเฟื่องพัฒน์  ภักดี
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ไพรงามพลอย
2. เด็กหญิงกระแต   บุญทา
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ภาชนะ
 
1. นางสาววาธินี  สมบัติวงศ์
2. นางสาวรินทร์ดา  เตจามิตร
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฏฐา  พูมเมฆ
2. เด็กหญิงดาดา  จรัสเรืองรองกุล
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เจริญบรรเลง
 
1. นางสาวกัลยากร  บุญชม
2. นางพจนีย์  ลุกจันทึก
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นรเดชกุล
2. เด็กหญิงนันทิดา  พงศ์พนาไพรดอน
3. เด็กหญิงศิรดา  กมลคงอารี
 
1. นายประกิต  บุญอิน
2. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงชมพู่   โสภณวิลาศ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   อาชาลิขิต
3. เด็กหญิงสาลินี   เสรีวานิช
 
1. นางพิมจันทร์  กองสี
2. นางศิริวรรณ   ทาหว่างกัน
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้าวเจริญธรรม
2. เด็กหญิงจินดา  แซ่ว้าน
3. เด็กชายสายฟ้า  แสงมหาศักดิ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แก้วบ้านฝาย
2. นางพรทิพย์  อรัญสวรรค์
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กชายณัชพล  แซ่ลี
2. นายพิทยา  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงภัทรา  วงศ์วีรชาติ
 
1. นางปราณี  สมมุติ
2. นางสาวปัจฉิมาภรณ์  ฉายจิตต์
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจนิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  นันทะใจ
3. เด็กหญิงสีแพร  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์  อุดจันทร์
2. นายปรมินทร์  ศรีคำดี
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตุ่นแจ้
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ตีดี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วปัน
 
1. สิบเอกกฤษฎิ์  เพียรมาก
2. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงพัชราพร   พนาโกศี
2. เด็กชายวีรชัย   รักขวัญจิต
3. เด็กหญิงสัตตบงกช  เกียรติขจรสง่า
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สำราญ
2. นางพูลทรัพย์   จอมสวรรค์
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 1. นางสาวนัชชา  บันดาลเกิดสุข
2. นางสาวสุรภา  ศรีสุขสันต์คีรี
3. นางสาวเทพธิดา  ชนมากุรทรัพย์
 
1. นางสาวเกตุสุฎา  อาจอาสา
2. นายธีระยุทธ  คำเรือง
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  -
2. เด็กชายนิพนธ์  ภัทรจรณา
3. เด็กหญิงปาลิตา  ธาดาพิชิต
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
2. นางสาววรรณา  เดชเมือง
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงจิราภา  อินต๊ะ
2. นางสาวยุพาวดี  คำละ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหล่ามา
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นางสุวารี  เข็มทอง
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายนันทิวัฒน์  ยืนวิไล
2. เด็กชายภูตะวัน  ธรรมใจ
 
1. นางสาวกานดา  บุญรัตน์
2. นางพิมพิกา  อินหลวง
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเซอทะ 1. เด็กชายฉัตตริน  ดนุพงค์ลิขิต
2. เด็กชายวรุณ  รุ่งรวีโพธิ์สกุล
 
1. นายภูมินทร์  สมวงค์อินทร์
2. นายนันทปรีชา  พรมพิทักษ์
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายวิริยะ  นิยมพนา
2. เด็กชายอภิชาติ  เดชาอธิพัฒน์
 
1. นายไพรรัช  แซ่โซ้ง
2. นายนิธิกร  แป้นจุ้ย
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กชายกะแนจอ  -
2. เด็กชายธนพล  สุขภพมุ่งหมาย
 
1. นายศุภาชัย  ฤาชัย
2. นายสุรสิทธิ์  สิงห์ระ
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายคเชนทร์  ดำรงวงศ์ชาติไทย
2. เด็กชายจิราวุฒิ  สิริประภากุล
 
1. นางสาวปุณิกา  เจริญช่วย
2. นางสาวราตรี  เขตวิทย์
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วเขียว
2. เด็กชายนิติภูมิ   มั่นการดี
 
1. นางสาวอรทัย  ใจเถิน
2. นายคมกฤษ  หล้าธิ
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กชายธนเทพ  มูลตา
2. เด็กชายปริวัต  แก้วกุนา
 
1. นายสุวิทย์  ตับไหว
2. นายอำนาจ  เรือนใจ
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. เด็กชายกมล  -
2. เด็กชายซันเด  -
 
1. นายนิกร  ประชานันท์
2. นางนิสา  เหลืองคุณวัฒน์
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายจอคื่อพอ  -
2. เด็กชายพินิจ  -
 
1. นางสาวภารดี   กุมารแก้ว
2. นางสาวแคทลียา  แก้วมา
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายอนุทัต  -
2. เด็กชายอาชา  -
 
1. นายพุทธิวัฒน์  มณีวรรณ์
2. นายธนวัฒน์   ละมุลตรี
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายจักรภัทร  กำบังกาย
2. เด็กชายภูวกร  วิชนภัทรสมุทร
 
1. นางพัชรี  เหล่าทรัพย์
2. นายสมบูรณ์  ใจศรีจันทร์
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กชายจักรี  ตาณวัณโต
2. เด็กชายเมี๊ยะเมจ่อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  เต๊ะปานันท์
2. นายสมพล  รัตนมณีแดง
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายชนิตพล  พนาเวฬุมาศ
2. เด็กชายดุลย์วัฒน์   พงศ์พูนภัสสร
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สำราญ
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  ศุภกิจก้องพนา
2. เด็กชายโพตือตือ   -
 
1. นายณกรณ์   พิศเพ็ง
2. นายธีรภัทร   จำเนียร
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายซาเกอร์  -
2. เด็กชายธีรพล   ไกรบรรพต
 
1. นายณกรณ์  พิศเพ็ง
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สอนชัย
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายศิระ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายเวหาส  ชัยวรายุทธ
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายเสถียรพงษ์  ใจมัน
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กชายณัฐพล  เฉลิมไพบูลย์
2. เด็กชายสมภพ  แสงหิรัญตระกูล
 
1. นายสมปราชน์  หูมดา
2. นายวรรณลพ  บัวแก้ว
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์งาม
2. เด็กชายเนรมิตร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายปรีชา  แสนศรี
2. นายภัทรพล  อื่นมัง
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1. นายสมภพ  -
2. นายโยไนท์  -
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เจริญศิลป์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายจีราธิวัฒน์   ชนิดาพงศ์พันธุ์
2. เด็กชายธีรภพ  แสงอย่างขาวละออ
 
1. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
2. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 1. เด็กชายชนาธิป  ท้องฟ้าจิระ
2. เด็กชายทินกร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวนิรมล  ว่างสิริกุล
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กชายธนา  อภิชาโท
2. เด็กชายสรยุทย์  รุ่งฟ้าเจริญ
 
1. นายยุทธพงษ์  เรือนสอน
2. นายกฤษฎา  มีบ้านหลวง
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ดารินทร์
2. เด็กชายชนกันต์  เบหลงตรี
 
1. นายพลศิริ  ยะแก้ว
2. นางสาวสิริกานต์  เบหลงตรี
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านจกปก 1. เด็กชายมงคล  ใจสบาย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปวนคำมา
 
1. นายสิทธิชัย  จันธิดา
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงขวัญศลิษา  ภูยานันท์
2. เด็กหญิงปานชีวา  ใหม่กัน
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เลิศรัตนพันธุ์
2. นายกษิดิส  เลิศรัตนพันธุ์
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 1. เด็กชายอดิรุจ  แซ่กือ
2. เด็กชายโพสิทธิ์  ต่อกิจพนาไพร
 
1. นายประชา   สืบศักดิ์วงศ์
2. นางสาวกัญญ์ศิริ  สุคนธ์ปิยะสิริ
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายสุวัฒน์  ธนโสกิตพงษ์
2. เด็กชายอนุพนธ์   ดีสมไพบูลย์
 
1. นายประสิทธิชัย   ริยะขัน
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวิทยา  -
2. เด็กชายเวหาส   ชัยวรายุทธ
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายเสถียรพงษ์  ใจมัน
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายซาเก้อ   -
2. เด็กชายพร้อมพงษ์   ลาภทวีพนา
 
1. นายณกรณ์  พิศเพ็ง
2. นางสาวช่อพฤกษ์   มุ่งลา
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปู่สั้น
2. เด็กชายโสภณ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายปรีชา  แสนศรี
2. นายภัทรพล  อื่นมัง
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 1. เด็กชายทัตพล  แซ่วื้อ
2. เด็กชายธีรเดช  แซ่ย้าง
 
1. นายเริงชัย  พะโบร๊ก
2. นางสาวยุพาพร  ตรรกชนชูชัย
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายชาติชาย  แซ่ยั้ง
2. เด็กชายอิสระ  สินวิริยะนนท์
 
1. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
2. นายนำโชค  มั่นพัฒนาการ
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 1. เด็กชายสมิง  -
2. เด็กชายโชคชัย  -
 
1. นางสุเนียนยา  ภุมรินทร์
2. นายณัฐพร  จิตตมะ
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กชายคงศักดิ์  คงเมือง
2. เด็กชายวิรากร  อิ่มเทศ
 
1. นายพลศิริ  ยะแก้ว
2. นางสาวสิริกานต์  เบหลงตรี
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายดิ๊ดิ๊  -
2. เด็กชายนพดล  ฟ้าบรรพต
 
1. นายประสิทธิชัย   ริยะขัน
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายมนัสวิน  อบรม
2. เด็กชายวินัย  -
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เลิศรัตนพันธุ์
2. นายกษิดิส  เลิศรัตนพันธุ์
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายพลากร  ชื่นกระโทก
2. เด็กชายเอนกพงศ์  สมเครื่อง
 
1. สิบเอกกฤษฎิ์  เพียรมาก
2. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 1. เด็กชายราเชนทร์  วิโนชัย
2. เด็กชายสุทธินนท์  ตระหง่านกุลชัย
 
1. นายณัฐพงศ์  เกิดกล้า
2. นายพัชรพล  เกิดผล
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กชายพลวัตร  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายเหล่ง  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  ทามัน
2. นายคมกฤษ  หล้าธิ
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1. เด็กชายสมชาย  -
2. นายเอกรัตน์  -
 
1. นายปิยะณัฐ  ปันนาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  เจริญศิลป์
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กชายนิศากร   สายแก้วหงษ์ทิพย์
2. เด็กชายพูลพัฒน์   บัวแก้วสายทิพย์
 
1. นายสุรชัย  มาลารัตน์
2. นายไพฑูรย์  ฉัตรชมภู
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายสมบูรณ์   เจริญวิชานันท์
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ปานชิยา
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นายพชร  เหมันต์
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายชลชาติ  แซ่ลี
2. เด็กชายอภิชัย  แซ่ลี
 
1. นายผดุง  ดอกไม้
2. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายวินเต็ง  -
2. เด็กชายวุฒิชัย  กานมเขียว
 
1. นางสาวกัลยากร  บุญชม
2. นางพจนีย์  ลุกจันทึก
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงณิรชา  นันตา
 
1. นายประภาส  แสงทอง
2. นายพีรณัฐ  เชียงแก้ว
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายนภัทร  บรรจงลักษณ์
2. เด็กชายพิชัย  สิทธิศักดิ์เมธา
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นางศิโรรัตน์  รัตนเดชาสกุล
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กชายธีรเดช  พิมานโสภา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พนากรอบเงิน
 
1. นายวสุธันย์  ดอยแก้วขาว
2. นายเกียรติกุล  พิมน้อม
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายธาวิน   สิงห์สิทธิกร
2. เด็กชายสมบัติ   งามระรื่น
 
1. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สำราญ
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กชายชวิศ  แซ่ยั้ง
2. เด็กชายมีชัย  ทวีจินดาวงศ์
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นางศิโรรัตน์  รัตนเดชาสกุล
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพาเข่   -
2. เด็กชายสุรชาติ   วนาโรจน์สกุล
 
1. นายวิชา  ใจแก้วทิ
2. นายณัฏฐ์  ภทรวิสิทธิ์เมธี
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กชายวันธงชัย  พรทรัพย์วัฒนา
2. เด็กชายอนุชา  ขันติธรรมโม
 
1. นายยุทธพงษ์  เรือนสอน
2. นายกฤษฎา  มีบ้านหลวง
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายพิษณุ  ลังกาวงศ์
2. เด็กชายไบรอัน   ใจแก้วทิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์  อุดจันทร์
2. นายสิทธิศักดิ์  สิทธิมา
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วนาคงสมปอง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  บ้านนาจรูญ
3. เด็กหญิงสุรีพร  ว่องวจี
 
1. นางสาวเอื้องคำ  สุสอ
2. นางสาวอมรรัตน์   สุ่มแสง
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ใจเที่ยง
2. เด็กหญิงปาณปวี  ก๋องปู่
3. เด็กชายอิสเรียว  -
 
1. นางนิฎตินาฎ  จันทร์โท
2. นางสาวขวัญใจ  ใจอินถา
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสนยะ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ปันหล้า
3. เด็กหญิงสุธารส  แซ่เอี้ยว
 
1. นางสาววิมลวรรณ  ชัยทอง
2. นางกรรณิการ์  ทองก้านเหลือง
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 1. เด็กชายทศธรรม   แก้วมาลา
2. เด็กหญิงบุญสิตา   ไพรอำนวยศักดิ์
3. เด็กหญิงอัญชัญ   ชีวีสันติสุข
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เชอมึกู่
 
483 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงนันทิกา  แซ่เดี่ยว
2. เด็กหญิงพุธิตา  ยะเกี๋ยงง่า
3. เด็กหญิงยุวดี  หม่อนกันทา
 
1. นางนิลุมล  เมิดไธสง
2. นายวิเชียรชัย  บุญทะโล
 
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงผกามาศ  หันกลาง
2. เด็กชายอนุภัทร  บุญโกฏิ
3. เด็กหญิงไลลา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันทิมา
2. นางสาวศรัณยา  จันทรางกูล
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เลิศล้ำจินตรา
2. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ไพรประกายแก้ว
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ดารากมล
 
1. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
2. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงธัญนันท์  อย่างคุณธรรม
2. เด็กหญิงน้องแอร์  -
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยอดคีรีวรรณ
 
1. นายภานุพงศ์  กาศแสวง
2. นางนิชาภา  บุญประเสริฐ
 
487 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงกมนียา  เรืองเกษมโรจน์
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ฤชุพิชิตโชคชัย
3. เด็กหญิงอักษรจัญช์  พุ่มไพรขจร
 
1. นางณฐพร  มูลวงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ลังกาวงค์
 
488 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงจตุรพร  ศิริวัฒนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาจิตร์
3. เด็กชายวีรภัทร  สารศรี
 
1. สิบเอกกฤษฎิ์  เพียรมาก
2. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
 
489 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงภาพร   บูชาคุณธรรม
2. เด็กหญิงสาลินี   มานะวนากร
3. เด็กหญิงเบญญาภา   บัวแก้วสายทิพย์
 
1. นางนิตยา   จำปาโชค
2. นางสาวปัทมา   มั่งมี
 
490 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกานต์ติมา   แก้วนารี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  -
3. เด็กหญิงเมลิสา   วงษ์ขัด
 
1. นางสาวรินทร์ดา  เตจามิตร
2. นางสาววาธินี  สมบัติวงศ์
 
491 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลณดา  สุริเมือง
2. เด็กหญิงธันยพร  แก้วจันเถิน
3. เด็กหญิงนพกัลยา  ราชสว่าง
 
1. นางนิฎตินาฎ  จันทร์โท
2. นางสาวขวัญใจ  ใจอินถา
 
492 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายวีรภัทร  ดาวงษ์
2. เด็กชายสุรชัย  รุ่งวนา
3. เด็กชายสุสันต์  แสงเสือไพลิน
 
1. นายประกิต  บุญอิน
2. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
 
493 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายจอดา  -
2. เด็กหญิงทับทิม  จตุรถ
3. เด็กหญิงเมตูส่อ  -
 
1. นายไพรรัช  แซ่โซ้ง
2. นายนิธิกร  แป้นจุ้ย
 
494 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงจันจิรา  หทัยพิชิตชัย
2. เด็กชายพิสิฐ์   สว่างประจิม
3. เด็กชายศรัณย์   แซ่ย้าง
 
1. นายนำโชค  มั่นพัฒนาการ
2. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
 
495 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1. เด็กชายจิรภัทร์  เวทย์ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงดาวทิพย์  พฤทธิ์ติพันธุ์
3. เด็กชายธนกฤต  จันทา
 
1. นายทรงพล  อ่องแก้ว
2. นางสาวพรสวรรค์  สหรัตนพันธ์
 
496 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงภาสินี  สุขสายฟ้า
2. เด็กชายฤทธิไกร  นภาเรืองรอง
3. เด็กหญิงอรฤดี  วนาเฉลิมพร
 
1. นายณฐพล  มะณีย์
2. นางสาวกมลลักษณ์  นาปรัง
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 1. เด็กหญิงชุติมล  -
2. เด็กชายยศพนธ์  กระแจะจันทร์
3. เด็กชายโบโบอ่อง  -
 
1. นางสาวแพรจัน  สังขะจันทร์
2. นายวันโชค  แสนอินตีะ
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายฉัตรชัย   อุทัยใจผ่องใส
2. เด็กชายชัชวาล   ปานเพ็ชร
3. เด็กชายณัชชา   นุ่นมา
 
1. นายพชร  เหมันต์
2. นายพรหมนิมิตร   ลอยสง
 
499 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพัชรา  ปัญญาอารักษ์
2. เด็กหญิงเนตรดาว  -
3. นางสาวเพ็ญศิริ  โสภาวนามาศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เลียลา
2. นางสาวนัฐศิกานต์  คำอินต๊ะ
 
500 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายฤกษ์ดี  สว่างนภาลัย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายคมกฤษ  หล้าธิ
2. นายปกรณ์  มาฉิม
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงจารุกร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงบุณวีร์  หยางขจร
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ป่อเงิน
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยวงค์
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วนาบุปผา
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีจินดามาลัย
3. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  กันทวงค์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ชำนาญ
2. นางสาวอาสีซะ  หมะอะ
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายกนกพล   ทิพย์โรจน์
2. เด็กชายณัฐนนท์   ไทยแท้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   พันธุ์คำ
 
1. นางสาวณีรนุช  ปิ่นทอง
2. นางพัชรียา  ศรีทรรศนีย์
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงพลอย  มูฮัมมัดราฟี
2. เด็กหญิงยุวดี  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงโชติกานต์  แสนศิริไพศาล
 
1. นางสาววารุณี  ถนอมมานะกิจ
2. นางสาวบัวทอง  กล้าแกร่งอาชา
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 83.32 ทอง 5 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงศุริสา  พนาธวา
2. เด็กหญิงอมิตดา  สาครมาลี
3. เด็กหญิงแวววรรณ  นิมิตดีสกุล
 
1. นายฌาน  กระจ่างดั่งเพชร
2. นางสาวสาวิตรี  รถหามแห
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศิริกัณฑะ
3. เด็กชายเสกสรรณ์  ลือใจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  พรมกัน
2. นางกรษิยา  อุดจันทร์
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 77.32 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ฉัตรไฉไลสกุล
2. เด็กหญิงชลิดา  คีรีบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงอารี  ชัยรุ่งระวีกุล
 
1. นางสาวกมลชนก  กาวี
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 72.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงพาขวัญ  -
2. เด็กหญิงมะติลิอ่อง  -
3. เด็กหญิงอลิตา  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวสวนา  มีแย้ม
2. นางสาวพัชรพร  ราบรื่นกิจ
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 72.32 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงน่อเดเล  -
2. เด็กหญิงน่อแอ้พอ  -
3. เด็กหญิงรัตติกันต์   ยี่โถฝรั่ง
 
1. นางสาวชนิดาภา  ไชยแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุไรรัตน์  ดวงคำ
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงฟ้าใส  -
2. เด็กหญิงศิริธัญญา  แสงสี
3. เด็กชายอุแอแล  -
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยวงค์
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงกชกร  กระสินธุ์อภิรักษ์
2. เด็กหญิงวารุณี  คงคาอภิรักษ์
3. เด็กหญิงสุพรรณ  คีรีมาศอภิรักษ์
 
1. นางเมทนี  โนโชติ
2. นางสาวพรวิกาน  ศิริปัญญา
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงจุตินันท์  ยืนยง
2. เด็กหญิงชญานินทร์  คำกว้าง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงใส
 
1. นางณัฐสุดา  ตาสหรี
2. นางกาญจนา  สาเป็ง
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงกัลยา  เงาสาครฉาย
2. เด็กหญิงมุกทิพย์ตา  ศรศิลปาวุธ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สัมมาวิบูลย์
 
1. นางสาวปริศนา  ใจอ้าย
2. นางสาวรุ่งนภา  ด่านอินถา
 
514 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายณัฐวัตร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำปิตะ
 
1. นายคงกฤช  พิมพา
2. นายไมตรี  จินะ
 
515 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายภานุวิชญ์  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายสมบูรณ์   เก่งกุญชร
 
1. นายประกิต  บุญอิน
2. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
 
516 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 1. เด็กหญิงดรัลพร  มงคลคีรีศรี
2. เด็กชายวศิน  สะอาดบริสุทธิ์
 
1. นางชนิดาภา  อินแก้ว
 
517 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายบัณฑัต  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวราเวช  ปรียวาณิชย์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  หวังอิน
2. นางสาววารุณี  ถนอมมานะกิจ
 
518 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายยะกุ  -
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  มณีคีรีกุล
 
1. นางเสริมศรี  กันธวัง
 
519 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กชายธันวา  -
2. เด็กชายสรศักดิ์  แปลกไป
 
1. นายสิรภพ  ดอนไชย
 
520 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายจ่อเซ่พิว  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงนาทวย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอิศยม  เครือคำแดง
2. นางชนิกานต์  ลี่วัฒนายิ่งยง
 
521 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุอิม
2. เด็กหญิงไอรดา  ใจยอด
 
1. นางวารุณี  เทียนนาวา
2. นายชัยวัฒน์  เทียนนาวา
 
522 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายกฤษณพัณ  นะอิ
2. เด็กชายชิติสรรค์  นาวินพิทักษ์
 
1. นางสาวภารดี   กุมารแก้ว
2. นางสาวแคทลียา  แก้วมา
 
523 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายจักรพันธ์   ยอดแก้ว
2. เด็กชายชัชพล   สรรเสริญพรสุข
 
1. นายวิชญ์สรัช   กลุ่มเหรียญทอง
2. นางสาวมะลิ  เพ็ญเกาะ
 
524 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักสถานกำเนิด
2. เด็กหญิงวรันธร  แก้วมา
 
1. นางสาวนัฐศิกานต์  คำอินต๊ะ
2. นางสาวพิจิตตรา  ขันตรี
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำนันตา
2. เด็กหญิงนันทิยา  บำรุงบรรพต
3. เด็กหญิงพิชญา  สุกตูม
4. เด็กหญิงสุชาดา  นำปา
5. เด็กหญิงอารียา  ปัดทวน
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุมิตร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  วนาเฉลิมพร
3. เด็กหญิงรสินทรา  ยิ่งยศคงอนันต์
4. เด็กหญิงวิริยา  วงศ์อดออม
5. เด็กหญิงสุมิตตา  สินอิ่ม
 
1. นางสาวรักษิตา  ศิลปนะ
2. นางรัชนีวรรณ  ตาลาว
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงกมนทรรศ   อุปกาบ
2. เด็กหญิงพีระกานต์   แซ่เซียว
3. เด็กหญิงมัชญพร   วงษ์ราช
4. เด็กหญิงสุวรรณี  -
5. เด็กหญิงอรพิมล   ศรีประไหม
 
1. นางวันวิสาข์  แสนฟ้างาม
2. นางรัชนีกร  เมืองเพชร
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  เณรจ่าที
2. เด็กหญิงกฤตชญา  เครือคำแดง
3. เด็กหญิงดลชนก  เปี้ยคล้าย
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงแปลง
5. เด็กหญิงพุฒิพร  ทองอร่าม
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
2. นางสาวศิริพรรณ  ทะแยแก้ว
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ก้องทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงมณีรุ้ง  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงยุพิน  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงศลิษา  กิตติยังกุล
5. เด็กหญิงศุภดา  แซ่หว้า
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  นำศิริโยธิน
2. นางสาวดารุณี  มานะตา
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แก้วกลม
2. เด็กหญิงณัฐริดา   ดำดี
3. เด็กหญิงนันนรินทร์   แก้วลูน
4. เด็กหญิงสุภัทรา   ห้วยผัด
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ   จันทร์งาม
 
1. นางสาวมาลา  วงษ์ยะ
2. นางดวงใจ  ไหม่ธรรม
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงกวีรัตน์  สรรพอุดมฤกษ์
2. เด็กหญิงกานต์สินี  แสนเกษตรกร
3. เด็กหญิงนิสิตา  ผาสุขอมร
4. เด็กหญิงเปรมปรีดา  อุดมพันธ์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  -
 
1. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
2. นางสาววิภาพรรณ  จองต๊ะ
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เสติ
2. เด็กหญิงปิยนุช  ประกอบธรรม
3. เด็กหญิงสิรินดา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงแก้วใส  บุญทา
 
1. นางสุรดา  เกตน์รัตน์
2. นางสาวนารา  ชุ่มวงศ์
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงณัชชา  อาชาสุคนธ์
2. เด็กหญิงณัฐปวีย์  อ้นน้อย
3. เด็กหญิงธีรณีย์  วนาเจริญสิริ
4. เด็กหญิงพรรณนารา  ปิ่นคำ
5. เด็กหญิงแก้มเดือน  ธนมงคลวารี
 
1. นายเรืองทรัพย์  ธนมงคลวารี
2. นายสุดแดน  อุดมไพรสนธ์
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กชายธรณินทร์  หันกลาง
2. เด็กหญิงพันธิกา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงราตรี  เต็บห้วยห้า
4. เด็กหญิงลีลาวดี  สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  แซ่ยั้ง
2. นางสาวมัลลิกา  เวชกิจ
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงข่ายขิ่นอู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงงเกษรา   ป๊กต๊ะ
3. เด็กหญิงจิตสุภา   ตำนานสิงขร
4. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเมือง
5. เด็กหญิงปิยาอร   พิภัชคุณ
 
1. นางอรุชา   ม่วงไหมทอง
2. นางสาวสุพรรษา   อุ่นนันกาศ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กหญิงพัชดาว  ภูผาโอฬาร
2. เด็กหญิงลัดดา  ครองศักดิ์พนา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทียนธรรมพนา
4. เด็กหญิงอุษา  สิทธิผลพนา
5. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีพนาพงศ์
 
1. นางสาวจินตหรา  ครองบุ่งคล้า
2. นางสาวนภาพร  แดงแป้น
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิกา  คีรีรุจี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เมฆหมอก
3. เด็กหญิงสุธิกา  เลิศมณีรมย์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีมณีทรัพย์
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  -
 
1. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
2. นางสาวอัจฉรา  วงศ์คำ
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธนพรเมธี
2. เด็กหญิงบุญไทย  เจริญวิมลรัตน์
3. เด็กหญิงบุษบากร  หมั่นเพียร
4. เด็กหญิงอภิรดี  สันติ
5. เด็กหญิงเพลิน  -
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เทียนบุตร
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไพรกล้าธรรม
2. เด็กหญิงบุญญานุช  -
3. เด็กหญิงพรมณี  ดอกสร้อยฟ้า
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  -
5. เด็กหญิงไอริน  มาลาคีรีกุล
 
1. นางสาวรักษิตา  ศิลปนะ
2. นางรัชนีวรรณ  ตาลาว
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจงกลพรรณ  โพธิ์ชัยศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นกล
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุยะพรม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลกลาง
5. เด็กหญิงวรรณวริน  อินต๊ะวิชัย
 
1. นางพรนภา  พรสุวรรณ
2. นางน้ำอ้อย  ใหม่กัน
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงฐิติพร  วนาวาสนา
2. เด็กหญิงปิยดา  บันเทิงไทย
3. เด็กหญิงมินตรา  ไชยวิสุทธิผล
4. เด็กหญิงมีนา  ไชยวิสุทธิผล
5. เด็กหญิงโมเมี๊ยะเมี๊ยะ  -
 
1. นางสาวพิกุลทอง  -
2. นางสาวรุ่งรัศมี  ดีเดชา
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 1. เด็กหญิงฐิติมา  ประละเมา
2. เด็กหญิงวิชญาพร  นุบาน
3. เด็กหญิงศิฬาภา  วัฒนสาร
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเพ็ง
5. เด็กหญิงสุรชาดา  สุจริตจันทร์
 
1. นางนิสา  เหลืองคุณวัฒน์
2. นางสาวนุชนันท์  พรมกุล
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   นุรังษี
2. เด็กหญิงนันทิชา   วังวน
3. เด็กหญิงพวงผกา   -
4. เด็กหญิงศุภานัน   ดวงสุภา
5. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย   วงศ์แก้ว
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
2. นางสาวมยุรา  คุฒแก้ว
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เดชดุษณี
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วคำ
3. เด็กหญิงอริสา  วงษ์สาแก้ว
4. เด็กหญิงอัญชิษา  แก้วมาลัย
5. เด็กหญิงโศรดา  สายชลดุจจินดา
 
1. นางธัญชนก  ใหม่จันทร์แดง
2. นางสาวพนารัตน์  ตอพล
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ฤทธิเต็ม
2. เด็กหญิงบริพัฒน์  สำอางสอาด
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ผ่องพรรณ
4. เด็กหญิงอรวรรณ  มาดคำ
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  จินะเฟือย
 
1. นางสาวศิริพร  ป้องชายชม
2. นางสาวปรารถนา  สีไพร
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรีธีระวัฒน์
2. เด็กหญิงปารีณา  แสงจ๊า
3. เด็กหญิงวรามาศ  ศรีธีระวัฒน์
4. เด็กหญิงอารยา  แซ่ว้าน
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นิตย์อดุลย์
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
2. นายนพพล  น้อยพ่วง
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นายดี
2. เด็กหญิงนันทิชา  พินธุสร
3. เด็กหญิงมัทนา  -
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  -
5. เด็กหญิงสโรชา  ส่างตา
 
1. นางสาวพัชรพร  ราบรื่นกิจ
2. นางสาวกัญญารัตน์  อะกะยอง
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา   ศรีวนาตระกุล
2. เด็กหญิงน่อแฮเหน่ทู   -
3. เด็กหญิงวรรณริษา   สังปัดสา
4. เด็กหญิงวราภรณ์   เมธวัฒนกุล
5. เด็กหญิงเมธาพร   พนาดิลกภพ
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คีรีราษฎร์ตระกูล
2. นางสาวกนกวรรณ  คำเขื่อน
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงกัญฐ์ณิชา  เปี้ยน้ำล้อม
2. เด็กหญิงนันทนัช  ตุ้ยเขียว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มน้อย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุกิม
5. เด็กหญิงเครือฟ้า  สาฉลาด
 
1. นายอานันท์  จันทุ่ง
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยอดแก้วอธิฐาน
2. เด็กหญิงสิริปรียา   รัศมีโชติกานต์
3. เด็กหญิงสุนีย์  นนทศิรีพนา
4. เด็กหญิงอังคณา  ขอบคีรีราษฎร์
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  อภิบาลพนาลัย
 
1. นางสาวสุพรรณี  ยอดแก้วอธิฐาน
2. นางสาวชุติมา  เจริญชัยพนา
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  -
2. เด็กหญิงทัศยา  หมู่ปัน
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จันแสง
4. เด็กหญิงยุวดี  -
5. เด็กหญิงศศินิภา  ฟั่นล้อม
 
1. นางสุวิมล  เสระศาสตร์
2. นางสาวกฤษณา  ทิมนต๋า
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ฉายานามชัย
2. เด็กหญิงจิตรทิวา  ยอดเมือง
3. เด็กหญิงนฤพร  นนท์ประทาน
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีโสภาสาคร
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทรัพย์กิจไพร
 
1. นายเฉลิมชัย  จินะ
2. นางสาวพรรษชล  แสนใจ
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  -
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  -
3. เด็กหญิงพิไลพร  เพื่อปฐพี
4. เด็กหญิงวิยดี  พลอยปราโมทย์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรนิรันดร
 
1. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
2. นายเนติวุฒน์  หงษ์พิทักษ์ชน
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กหญิงพนิดา  เก่งกุญชร
2. เด็กหญิงมยุรี  สงบสุขสกุล
3. เด็กหญิงมลิลา  สงบสุขสกุล
4. เด็กหญิงมึล่าทู  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงวารุณี  วงศ์โบบุญ
 
1. นายสงกรานต์  พรหมมะ
2. นางจิรารัตน์  แสงอาทิตย์
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงงมะละเอ   (ไม่มีนามสกุล)
2. เด็กหญิงจิตรานุช  พานประวิทย์
3. เด็กหญิงดลวรรณ  ปาเตียง
4. เด็กหญิงศิริพร  (ไม่มีนามสกุล)
5. เด็กหญิงอมลวันท์  ปินตาฟุ่น
 
1. นางสาวสุพรรษา  อุ่นนันกาศ
2. นางสาวสุธาสินี  ถาแก้ว
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงณัชชา   บางดี
2. เด็กหญิงธิวา   ทวีศักดิ์
3. เด็กหญิงน้ำใส   พูลโพธิ์
4. เด็กหญิงมารีญะ   คำดวงใจ
5. เด็กหญิงวรี   มยุรา
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์   บุญพรประสิทธิ์
2. นางวิไล   เขียวออน
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงญาดา  จันทรมณฑล
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แซ่กือ
4. เด็กหญิงยุพดี  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่กือ
 
1. นายเอกพงษ์  นาละต๊ะ
2. นางสาวเสาว์พัตน์  อินนันตะ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงณัฐพร  มงคลคีรีศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  มะโมพรม
4. เด็กหญิงมีนา  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงแอน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนาวัฒน์  โปบู
2. นางสาวชนกวรรณ  บุญเรือง
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพชรพร  หล้าอูบ
2. เด็กหญิงวรรษมน  เดชทุ่งคา
3. เด็กหญิงอมลวรรณ   ทะสุข
4. เด็กหญิงเกศกนก  กาศเรือนแก้ว
5. เด็กหญิงไอรดา  วิเศษชุมพล
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางสุพรรณี   แก้วปาเขียว
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชุดา   -
2. เด็กหญิงซูซูซา   -
3. เด็กหญิงน่อมึฉิ  -
4. เด็กหญิงพอพอเหง่   -
5. เด็กหญิงมื่อแล่พอ   -
 
1. นางสุวิมล  พรหมมะ
2. นางวิราวรรณ  ภาพพิชวงค์
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกนกพร  เพชรสกุลไพร
2. เด็กหญิงพลอยงาม  สุขนิ่ม
3. เด็กหญิงมีมีเพียว  -
4. เด็กหญิงสิดาพร  ผลคีรีมาศ
5. เด็กหญิงสุชัญญา  กำธรเดชะ
 
1. นางสาวอนุชตรา  เดชป้องหา
2. นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายกิตติภพ  ย่างโบเจริญ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หาญเฮงธเนศ
3. เด็กหญิงนิภา  แซ่วื่อ
4. เด็กหญิงนิภา  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงเกวลิน  เรืองโรจนชัย
 
1. นายศุภชัย  ทองกก
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยศรี
2. เด็กหญิงธัญพร  สระแก้วมณี
3. เด็กหญิงนิตยา  -
4. เด็กหญิงพัชริดา  ช่างเกิด
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วยะวงษ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สืบตัน
2. นางกันตพัฒน์  ก่อเกียรตินพกุล
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงชญาณิน  บุญยวง
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ซอมอย
3. เด็กหญิงนิชกานต์  บริหารพานิช
4. เด็กหญิงพรนับพัน  ปิจิตร
5. เด็กหญิงพรรณภัทร  อุทยานพนา
 
1. นายอานัตทกร  ต้อนไล่
2. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กชายชิส่ออู  -
2. เด็กหญิงนัทธิดา   สินหมี่
3. เด็กหญิงเพชรชมพู   พลอยพวงทิพย์
4. เด็กหญิงเพ็ญแข  แซ่ลี้
5. เด็กชายเยเมทง  -
 
1. นางศิณีนาถ   ธนพงษ์ไพฑูรย์
2. นายธีระ  ใจสม
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงกมลพัชร  ปีภา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์ธิวงศ์
3. เด็กชายรชตะ  แซ่ยั้ง
4. เด็กหญิงอิตง  -
5. เด็กชายไชยภพ  พิภพธนากุล
 
1. นายภานุเดช  ปีภา
2. นางสาวภาวนา  เสือลาด
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิง ดาราพร   อาญารุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจินตรา  -
3. เด็กหญิงชิมามะ  -
4. เด็กหญิงมะเอตะดาจ่อ  -
5. เด็กหญิงม่าบี้ต่าง  -
 
1. นายศักดา  นิรุทธ์ธรรม
2. นางสาวนิสรา  เกิดถมยา
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  วนามาลัย
2. เด็กหญิงนิรดา  มาลีศรีอมร
3. เด็กหญิงปณิดา  ชำนาญพงไพร
4. เด็กชายพล  ชัยนทีนาวิน
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วนามาลัย
 
1. นายสุธิราช  ใจแก้ว
2. นางจิราพร  มหานิล
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงพัชรี   แก้วงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์รดา   ศิริพิมพ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   พิมานพนารักษ์
4. เด็กหญิงสาธิดา    แพะไพร
5. เด็กหญิงอรวรรณ   จันทร์งาม
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
2. นางสาวมยุรา  คุฒแก้ว
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อติโชคกุล
2. เด็กหญิงนริสา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิมลศรทอง
4. เด็กหญิงพจมาน  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายวุฒิชัย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางมรกต  แสนหลวง
2. นางสอิ้ง  พรมเอื้อย
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงน่อพอเจ   รุ่งเรืองจารุกิจ
2. เด็กหญิงพรสินี   รักสถานกำเนิด
3. เด็กหญิงฟ้าใส   -
4. เด็กชายสิทธิชัย   -
5. เด็กหญิงเขมจิรา   อาญาสกุล
 
1. นางสาวสุติมากุล   อุ่นใจ
2. นางสาวเยาวลิน   ยะเปี้ย
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกัญชลา  -
2. เด็กหญิงจิตรทิวา   โองก๋า
3. เด็กหญิงทิพานันท์  เมืองน้อย
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  ต๊ะน่าน
5. เด็กหญิงอริตรา   เขียวทะ
 
1. นายวัชระพงษ์  พระสิงห์
2. นางสาวศรีไพร  ใจยา
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงน่อดาคึ  -
2. เด็กหญิงพัตน์สุนัย์  วรรณประดิษฐ์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  -
4. เด็กชายอภิรักษ์  อย่างกุลยาชัย
5. เด็กหญิงโสภา  นรินนนท์
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
2. นายภานุเดช  ปีภา
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงพนาพาเจริญ
2. เด็กหญิงภรัณยา  คำสมุทร
3. เด็กหญิงรวิภา  วิดารัตน์
4. เด็กชายศุภณัฐ  คำป้อ
5. เด็กชายไกรสิทธิ์  ใจเรือน
 
1. นางสาวสุมนนาฏ  คงแพ
2. นางสาวเมธีณี  คำบรรลือ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงธิดา   วาสีมีศักดิ์
2. เด็กหญิงประพิมพ์   สะอาดเอี่ยมจิต
3. เด็กหญิงอรทัย   นวลแขคงวุฒิ
4. เด็กหญิงอารียา   คงศรีสิงขร
5. เด็กหญิงเข็มจิรา  ลาภก่อเอกสุข
 
1. นางสาวสุทธิดา  พิงคมณีกุล
2. นายประพันธ์  คำยา
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกนก  กาวงศ์
2. เด็กหญิงกุมารี  ขจรศักดิ์โสภา
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เอกชนะศึก
4. เด็กหญิงนิชกานต์  บริหารพานิช
5. เด็กหญิงยวิษฐา  อาชนรากิจ
 
1. นายทวนทอง  บุญชู
2. นางเดือนเพ็ญ  รักประชา
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กหญิงรุจตินัน   ทาสา
2. เด็กหญิงศิริวิมล   นกทอง
3. เด็กหญิงษุพัศร์ตรา  ไทธานี
4. เด็กหญิงสุพัศร์ชรี  เมืองใจ
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์   เมืองแก่น
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ฟุ้งเฟื่อง
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงญาณิศา  หลีเชียง
2. เด็กหญิงบุญรักษา  ยาสกุล
3. เด็กหญิงปฑิตตา  ยั่งยืนความดี
4. เด็กหญิงพิมลดา  เที่ยงแท้
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  วิเท่ห์
 
1. นายสุริยง  สุภาวงษ์
2. นางสาวสุจิตตราภรณ์  เขาคำ
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายกันตพล   บัวเงิน
2. เด็กหญิงทัศน์ศิกา   ก้อนจะรา
3. เด็กหญิงนันทิชา   วังวน
4. เด็กชายนิธินนท์  ใจนางาม
5. เด็กหญิงบนดา  -
 
1. นายภควัต  กรรมใจ
2. นายปรินทร์  เลี้ยงประยูร
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1. เด็กชายบุญชู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายปัณวัฒน์  หนูฝุ่น
3. เด็กหญิงหน่อมึตะดา  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงอิศรา  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงไพลิน  ธนกิจเรืองโรจน์
 
1. นายอิศยม  เครือคำแดง
2. นางพจนีย์  สิทธิกัน
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำนึงพนาดอน
2. นางสาวชนาภา  คำอ่อน
3. นางสาววิดารัตน์  เกี๋ยงวงศ์
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ล่ามูลสาย
5. นายแทนคุณ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
2. นางพวงเพชร  ฉิมสุด
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงชลนิภา  วิทยาประดับ
2. นางสาวธิดารัตน์  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงนีรชา  ธาราจารุ
4. เด็กหญิงน่อพอเซ  -
5. นางสาวอานันยตา  สุขสวาท
 
1. นายองอาจ  ยศรุ่งเรือง
2. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  จิตรคำ
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่หาญ
3. เด็กชายศราวุธ  ใจ๋แส๋
4. เด็กชายเพชร  สีลี่
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กะลำคาร
 
1. นายศิริชัย  ศิริ
2. นายทศพล  แสงอ่อน
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กหญิงกัลป์ยานี  จารุธารา
2. เด็กหญิงจันทราพร  ตากฟ้าบริสุทธิ์
3. นายวิวัฒน์  วนาสายชล
4. นายสิงหา  ชนะกุลคีรี
5. นางสาวสุวิมล  จารุกระสินธุ์
 
1. นายสุวัช  เพ็งสมยา
2. นางสาวอัมภิรา  ชมใจ
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงกัญชลา  -
2. เด็กหญิงกานต์ติมา   แก้วนารี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์ขัด
4. เด็กหญิงปริณดา  วังวน
5. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประเสริฐ
 
1. นายภควัต  กรรมใจ
2. นางสาวรจนา  โปวิชัย
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงกมลพร  พนาลัยพยุง
2. เด็กชายณัฐพล  วทันย์พนากุล
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  ไพรพนาลี
4. เด็กชายนวพล  พรหมชัยคีรี
5. เด็กชายประวันวิทย์  ชื่นชมคีรี
6. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธินี
7. เด็กชายพงศกร  อนันต์มณีสกุล
8. เด็กหญิงพิชชานันท์  ใจดี
9. เด็กหญิงพิมพ์ลรัตน์  สัตย์ดาฤทธิ์
10. เด็กชายภาสกร  พันธ์ปัญญากรกุล
11. เด็กชายรัฐศาสตร์  เคหาชลาลัย
12. เด็กหญิงวิกานดา  ต้นน้ำลำธาร
13. เด็กชายวิมลตรี  ชัยกมลคีรี
14. เด็กชายสุทิวัส  พรพะกา
15. เด็กชายอภิรักษ์  สิริพนากุล
16. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สถิตวนา
17. เด็กหญิงเบนจวรรณ  หอมกลิ่นคีรี
18. เด็กชายโกมิน  พนาลัยอนุรักษ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
2. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
3. นางสาวอาภัสภรณ์  กันศรีเวียง
4. นางสาวจิรประภา  สามารถ
5. นางสาวพิมพิชยดา  สายชลศรีจินดา
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เต็บโห้ง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตาปาน
3. เด็กหญิงจูจู  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงนิชดา  อุตะมูล
5. เด็กชายปิยวัฒน์  หวันยอด
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  คำวาง
7. เด็กหญิงมายูเชลวา  ไม่มีนามสกุล
8. เด็กหญิงวรรณิสา  ประภัสสร
9. เด็กชายวีรภัทร  -
10. เด็กชายศุภกฤต  -
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ฤกษ์งาม
12. เด็กชายสมจิตร  ไม่มีนามสกุล
13. เด็กหญิงสุธาสินี  ทิพย์รัตน์
14. เด็กหญิงสุพิชชา  สุวรรณวงษ์
15. เด็กหญิงสุวรรณ  แซ่ม้า
16. เด็กชายอนุชิต  แก้ววงษ์
17. เด็กหญิงอลิษา  ตะฮ่อ
18. เด็กชายอันตินันท์  พรมแปง
19. เด็กหญิงเจนจิรา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนฤมล  เด่นนภา
2. นางธนพร  กองคำ
3. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
4. นางสาวมัลลิกา  เวชกิจ
5. นางสาวธัญวรัตน์  แซ่ยั้ง
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงฤดี  -
 
1. นางสาวสุวดี  คลังสิน
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมขาว
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทวงศ์
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธารพระพร   เอกบรรเลง
 
1. นางสาววรัญญา  นิรามัย
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงรักษพร  สัมมาวิบูลย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  จัทร์ไชยวงศ์
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธกร  ศรีตองอ่อน
 
1. นางเกษมณี  เหลือสุข
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. เด็กชายกรวัฒน์  จันทร์ผกา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีลา
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงปวีณา  -
 
1. นางสาวมยุรา  รอดแก้ว
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงดวงใจ  คงสุข
 
1. นางสาวศรีไพร  อินทร์อ้าย
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  นันทกรรุ่งเรือง
 
1. นายณัฐพงษ์  ปัญญาหาญ
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายกันตพงษ์  เรดี
 
1. นางนิ่มนวล  ขัดวิลาศ
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงอรุณี  อุดมเหนือ
 
1. นางธนนพร  กองคำ
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญญานันท์
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทวงศ์
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ธีทัต
 
1. นางสาวพัทยา  ปานอ่อน
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงมิสบา  -
 
1. นางสาวมยุรา  รอดแก้ว
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงชญาภา  ศรีตองอ่อน
 
1. นางเกษมณี  เหลือสุข
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายปภาวิน   พนาพิสุทธิ์
 
1. นางดวงแก้ว  พัดขำ
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คีรีสุขสมปัญญา
 
1. นางสาวอัจฉรา  จัทร์ไชยวงศ์
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  มโนวงค์
 
1. นางสาวจิรประภา  สามารถ
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร   ฟ้ากุศล
 
1. นางสาวเสาวณีย์  คีรีราษฎร์ตระกูล
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พันลี
 
1. นางสาวเตชินี  สุกิจยา
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงต๊ะต๋า  -
 
1. นางสาวอำพรรณ  ทรงบุญธรรม
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณีย์  ธนสินสิริกุล
 
1. นางสาวสุรีย์พร   แจงทอง
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  -
 
1. นางสาวสุวดี  คลังสิน
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายพิษณุ  ขัดวิลาศ
 
1. นางนิ่มนวล  ขัดวิลาศ
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงสโรชา  ใจเฮือน
 
1. นายสมพล  รัตนมณีแดง
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กหญิงอรปรียา  ธีทัต
 
1. นางสาวนารี  โกอินต๊ะ
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงลลิตา  แสงคำ
 
1. นางเกษมณี  เหลือสุข
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงวรรณวลี  -
 
1. นางสาวหับเส๊าะ   หวังหมัน
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายชยธร  พูลลาภ
2. เด็กหญิงอัยย์ชิรญาณ์  โอสถานนท์
 
1. นางสุมาลี  ชัยชอุ่ม
2. นายดนุพล  หินฝนทอง
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กหญิงพิวพิว  .
2. เด็กชายวทัญญู  .
 
1. นางสาวปัญญาพร  วรรธนัง
2. นางสาวศุภวรรณ  ฤทธิคุปต์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชี่ยวชาญสิงขร
2. เด็กชายสุขุมพันธ์  เจตนากิจเกษตร
 
1. นางสาวแสงทอง  สุริยะวงศ์
2. นางสาวนงนุช  วนาพบโชค
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กชายจักรธร  พานรัตน์เขตกุล
2. เด็กหญิงณัฐชมน  พิชัยความดี
 
1. นางกัลภิรมย์  สิทธิดง
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายภาคิน  เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงใบเฟริน  เดชโชติพินิจ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  กันใจ
2. นางประนอม  เบหลงตรี
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายทศวรรษ  แสนยะ
2. เด็กหญิงอำพวา  ตุ้ยเขียว
 
1. นางชื่นชม  นาเถิน
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงจิรยา  นิคมบรรพต
2. เด็กชายสุภนัย  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บรรดาตั้ง
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กชายมะมิใส  -
2. เด็กหญิงเสาวณี  -
 
1. นางสาวพัชรียา  กาตั้ง
2. นางสาวรพีพรรณ  ตันยศ
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายภูรชัย  มิตชื้น
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทวีพานพันธ์
 
1. นางสาวปุญชรัศมิ์  งามนอก
2. นางสาวมินตรา  มีเฟีย
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงชนากานต์   สมใจอาศัยพนา
2. เด็กชายไกรวิชญ์   ครองยิ่งใหญ่
 
1. นางวิไลพร   จิโน
2. นางณิชากร  คีรีสุธาลัย
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายพงศกร  ขันสำลี
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ขวัญหิรัญโชติ
 
1. นางวันวิสาข์  แสนฟ้างาม
2. นางรัชนีกร  เมืองเพชร
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงมยุรา  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาววรรณลิสา  พงศ์ธัญวัฒน์
2. นางสาวณัฐนิช  เทกัณฑ์
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงจันทนา   -
2. เด็กชายพงศกร   แสนหวาน
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
2. นางสาวรจนา  โปวิชัย
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   คำแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุกเปียง
 
1. นายภัทรพล  ไปเร็ว
2. นางนริศรา  ต๊ะแปงปัน
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เฮิงโม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  -
 
1. นางสาวชลธิชา  โชติช่วง
2. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กหญิงจิณกาญจน์  เหล่าวงศาโรจน์
2. เด็กชายเรวัติ  -
 
1. นางสาวเรือนแก้ว  วงษ์กิจ
2. นางบังอร  วิชยนนท์
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายจิติศักดิ์  ทัศนีย์พาณิช
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ฉลองชัยกานต์
 
1. นางศิริพรรณ  อุบลคำ
2. นางสาวจริยา  ปั่นวงษ์ก๋อ
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  บุญมาก
2. เด็กหญิงอมลรดา  คชานนท์
 
1. นางสาวสุมาลี  ชัยชอุ่ม
2. นายดนุพล  หินฝนทอง
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงชัญญา  ยุวนากุล
2. เด็กชายซอโยละ  -
 
1. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว
2. นายวรวุฒิ  วันควร
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงสุมาลี  วงศ์คงสุข
2. เด็กชายอัครพล  พิมลศรทอง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ประกาศ
2. นางสาวนัยนา  มณีปราการ
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเครือฟ้า  ใจธนาทรัพย์
 
1. นายภูวนาถ  สิงห์สถิตย์
2. นายธนะกิจ  เชิดชู
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ต๊ะสุ
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมมา
 
1. นางชื่นชม  นาเถิน
2. นายอานันท์  จันทุ่ง
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กชายชนาธิป  ลังกาวงค์
2. เด็กหญิงภัทติยา  ยิ้มเจริญ
 
1. นางกลอยใจ  เรืองปรีชา
2. นางราตรี  ชูชื่น
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงธัญสิริ  นุขันธ์
2. เด็กชายสิรดนัย  จิยิพงศ์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  กันใจ
2. นางประนอม  เบหลงตรี
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุผา
2. เด็กชายเทพทัต  ทิน้อย
 
1. นายธรรมรัตน์  บัวลอย
2. นางสาวจุติพร  โพธิ์กัณฑ์
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1. เด็กชายศุภชัย  พุ่มดอกจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  พงไพรบรรพต
 
1. นางสาวปุญชรัศมิ์  งามนอก
2. นางสาวมินตรา  มีเฟีย
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงสาธิตา  อุดมโรจน์
2. เด็กชายอนุศิษฏ์   เนินพะกา
 
1. นางสาวขวัญใจ  สอนผล
2. นางสาวกัลยกร  หทัยผ่องเพ็ญ
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กชายธนดล  คีรีประทาน
2. เด็กหญิงอังคณา  มาลีไพร
 
1. นางสาวอัจฉรา  จัทร์ไชยวงศ์
2. นางสาวสุวรรณา  กำชัยชนะ
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1. เด็กหญิงวรัญญา  พลอยหาญการ
2. เด็กชายศรันณ์  ขันติคีรี
 
1. ดาบตำรวจชญานิษฐ์  นาคทอง
2. ดาบตำรวจบัวทอง  สินบริบูรณ์ทวี
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายนรินทร์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงศรารัตน์  -
 
1. นางวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัย
2. นายเมธัส  ก๋าแก่น
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. นายทักษิณ  วดีสุขเกษม
2. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่ย่าง
 
1. นายภูวนาถ  สิงห์สถิตย์
2. นายธนะกิจ  เชิดชู
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 1. นางสาวพรสุดา  ศรีสุขสันต์คีรี
2. เด็กชายสุรพงษ์  ละม้ายพงศ์พันธุ์
 
1. นางสาวสุนีย์  ประตา
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายจักรพันธ์   ทาสา
2. เด็กหญิงภวิษย์พร    เรือนคำ
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
2. นางสาวภัทรวดี  พุกมาก
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  กันรักษา
2. เด็กชายพรนำชาติ  แซ่หลอ
 
1. นางสาวขวัญใจ  สอนผล
2. นางสาวกัลยกร  หทัยผ่องเพ็ญ
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงบัวแก้ว   อาชาลิขิต
2. เด็กชายสมชัย   สถานเดิม
 
1. นางสาวสุพรรษา  อุ่นนันกาศ
2. นางอรุชา  ม่วงไหมทอง
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงชนาภา   วิหคไพร
2. เด็กชายฟ้าประทาน   ทิพย์บรรจงสุข
 
1. นางสุพัตรา  จักรจุ่ม
2. นางนริศรา   ต๊ะแปงปัน
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงวรัชยา  คำป้อ
2. เด็กชายเตชิน  ใจเถิน
 
1. นางกลอยใจ  เรืองปรีชา
2. นางราตรี  ชูชื่น
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายนภัส   พนาโชติช่วง
2. เด็กหญิงวราภรณ์   คงนิเวศน์
 
1. นางวิไลพร   จิโน
2. นางสาวศิริกัญยา   ระหว่างปี
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายนราธิป  พรมวิหาร
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ว่องไว
 
1. นางชื่นชม  นาเถิน
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวรรณพร  ดำรงจรูญทรัพย์
2. เด็กชายวันชนะ  แก้วต้อม
 
1. นางยุรวรรณ  เสมอพิทักษ์
2. นางสาววรารัตน์  มะกล่ำ
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กชายปภาวิน  ละไมสกุล
2. เด็กหญิงอรสา  ฉายเงาสาคร
 
1. นายทศพร  คนหลัก
2. นางสาวนิภาพร  ทองแน่น
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ฤชุพิชิตโชคชัย
2. เด็กชายไกรวุฒิ  คีรีเรื่องรอง
 
1. นายอนุวัฒ  กันยายอง
2. นางสาวภารดี  น่วมทิม
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกมนพร  -
2. เด็กหญิงชนิตา   คำแก้ว
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ   -
4. เด็กหญิงพรไพลิน   ศรีอำไพเลิศ
5. เด็กหญิงพัชรพร   เสือลออ
6. เด็กหญิงภาวิดา   วารีรัศมีพันธุ์
7. เด็กหญิงศิริมา   -
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สุริยะวงศ์
9. เด็กหญิงอังคณา  คันธมาทน์งาม
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสุพัตรา  จักรจุ่ม
2. นางนริศรา   ต๊ะแปงปัน
3. นายเผอิญ  ทีฆาวงค์
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงดาว  -
2. เด็กหญิงธนขวัญ  ธรรมใจ
3. เด็กหญิงนิชา   -
4. เด็กหญิงบญจรัตน์   สุยะตุ่น
5. เด็กหญิงปราณี  -
6. เด็กหญิงพิมพิดา   สุยะตุ่น
7. เด็กหญิงวราพรรณ  จันมูล
8. เด็กหญิงศุภักษร  พรธนพงษ์
9. เด็กหญิงอิมรอยมอญ  -
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  -
 
1. นางสาวสาววรรณี   สว่างเจริญลาภ
2. นางสาวสุธนี   สุวรรณ์
3. นางสาวชลธิชา   โชติช่วง
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำลำปาง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  อุดปา
3. เด็กหญิงจิราพร  ปะระปิน
4. เด็กหญิงช่อชัชวาล  ปะนันตา
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองบุญเรือง
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ดำดิบ
7. เด็กหญิงศศินิภา  จันทราช
8. เด็กหญิงสุชาวดี  สรสิทธิ์
9. เด็กหญิงสุณิชา  กันทาเมือง
10. เด็กหญิงอิสรีย์  หว่างวงษ์แก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีพิทักษ์
2. นางอุบล  ปิ่นปัก
3. นางสาวสุลาวัลย์  ทราบรัมย์
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ลังกาวงษ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ลังกาวงศ์
3. เด็กหญิงธนพร  อัญทะไชย์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ปางหล้า
5. เด็กหญิงนภาพร  ใจยวง
6. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ใจกาษา
7. เด็กหญิงพิภารัตน์  ปานันต๊ะ
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็ชรสัย
9. เด็กหญิงสี่อู  -
10. เด็กหญิงอมรรัตน์   อุสาใจ
 
1. นายรัตพล  ต่วนเอี่ยม
2. นางรัตนา  ทองประกอบ
3. นางสาวศุจินธรา  ยอดเพ็ชร
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วณิชภูวดล
2. เด็กหญิงณราสิทธิ์  พรมมาเตียม
3. เด็กหญิงนิชนันท์   กันธิยะ
4. เด็กหญิงนุตาวัลย์  เชษฐตระกูล
5. เด็กหญิงพัชชา  -
6. เด็กหญิงภัทราพร  ศิริบุญรอด
7. เด็กหญิงภีรฎา  ทิยศ
8. เด็กหญิงมณีมัญชุ์  ดีแก้ว
9. เด็กหญิงรณิดา  ใจดี
10. เด็กหญิงรุจจิรา  วิเศษพรพรม
 
1. นางประนอม  เบหลงตรี
2. นางสาวกิ่งแก้ว  กันใจ
3. นางสมหมาย  ศิริบุญรอด
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เชียงแขก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษ์
3. เด็กหญิงตันหยง  -
4. เด็กหญิงปีดา  -
5. เด็กหญิงพรรณเลขา  ลึกกันทึก
6. เด็กหญิงพิมพ์ทกานต์  มูลราช
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีตาแก้ว
8. เด็กหญิงวลัยปรางค์  หาญเมืองใจ
9. เด็กหญิงสุราลักษณ์  สถิระ
10. เด็กหญิงแก้วตา  -
 
1. นายสุรชัย  สมหาญวงค์
2. นางสาวกลิ่นแก้ว  สีวีระ
3. นายสมชาย  ทวีศรีสกุลเลิศ
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  -
2. เด็กชายธนากร  -
3. เด็กชายนิติพล  พรมสาขา ณ สกลนคร
4. เด็กหญิงพิมพิกา  -
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนจุ้ม
6. เด็กหญิงรัชนก  -
7. เด็กหญิงรัชนีกร  -
8. เด็กชายรัฐภูมิ  คำพะวัง
9. เด็กชายศิรสิทธิ์  ทิพย์บรรจงสุข
10. เด็กหญิงแพรวา  แวงชัยภูมิ
 
1. นางสาวธิดา  ชัยยโคจร
2. นางสาวสุขดา  ศักดิ์ชัยบูรณ์
3. นางสาวอุสา  ชูพันธุ์
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงกนกอร  เวียงงามทอง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงศ์แปลง
3. เด็กหญิงกิตติกา   สิงขรสังคีต
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมทัศ
5. เด็กหญิงบุษกร   คีรีประพาส
6. เด็กหญิงฝนทิพย์  ปรางค์ทวี
7. เด็กหญิงภาสินี  คงอาทิตย์​
8. เด็กหญิงสุขใจ   วนากรองบุญ
9. เด็กหญิงอริสา   เอิบแก้ง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์   บ้านนาจรูญ
 
1. นางวิไลพร   จิโน
2. นายอิทธิเดช  ปิ่นแก้ว
3. นายณรงค์  อาจมิตร
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77.33 เงิน 9 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงชนมล  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงธิมา  แซ่ว้าง
3. เด็กหญิงธิวดา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงนวินดา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนิราภร  เหล่าหาญ
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  โตเสรีกูล
7. เด็กหญิงพาณิภัค  มิ่งมานิต
8. เด็กหญิงมลิตา  แสงทองวิลัย
9. เด็กหญิงสุชานุช  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงแคทรียา  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางกานดา  นกเที่ยง
2. นางสาวอรพิน  ทำจริงจัง
3. นางสาวนภาพร  แสงชลิต
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ริตตา
2. เด็กชายณัฐภาส  ผิวอ่อน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันลุตัน
4. เด็กชายบัญชา  เชื้อพะกา
5. เด็กหญิงบุญญรัตน์  เจริญขำ
6. เด็กหญิงพรธีรา  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงมณฑกานต์  เครือเถื่อน
8. เด็กหญิงศศิวิมล  คำปา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงเคราะห์
10. เด็กชายอชิระ  เครือเถื่อน
 
1. นายพีรณัฐ  เชียงแก้ว
2. นายนัฐพงษ์  ตาสา
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มิ่งมานิต
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงกานดา  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงทานตะวัน  แซ่ว้าง
5. เด็กหญิงธัญจิรา  ย่างเจริญชัย
6. เด็กหญิงนันทกานต์  แซ่กือ
7. เด็กหญิงพัฒนันรี  แซ่ว้าง
8. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ย้าง
9. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงอริสา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวพรทิพย์  พักใคร่
2. นางสาวพิม  หาญพรม
3. ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์  วงษ์ปางมูล
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงจันวนา  รักษ์วนาภูมิ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   เกตุประจัน
3. เด็กหญิงณัฐพร   ตระกูลค้ำวารี
4. เด็กหญิงนิตยา   เอกพรหมศรี
5. เด็กหญิงพนิดา   พงศ์พูนภัสสร
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สิงห์ป่าสัก
7. เด็กหญิงมานิกา  ธนกิจธุวานนท์
8. เด็กหญิงวลัยพร   ปานคีรี
9. เด็กหญิงวารุณี   ครองยิ่งใหญ่
10. เด็กหญิงวิภาวี   สนาเวฬุมาศ
 
1. นายอิทธิเดช  ปิ่นแก้ว
2. นายณรงค์  อาจมิตร
3. นางวิไลพร   จิโน
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงศ์ประภาคาร
2. เด็กหญิงจิ๊บิ๊วา  -
3. นางสาวมาริสา   -
4. นางสาวมึเด   -
5. เด็กหญิงศิวิไล    รักเสือ
6. เด็กหญิงสุนิดา   ประทานกิจ
7. เด็กหญิงสุวรรณี   มุ่งมั่นสกุลวงษ์
8. เด็กหญิงอังคณา   ไพรนีรชาติ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา    วงศ์ฟ้าไทย
10. เด็กหญิงเอเอคึ   -
 
1. นางรัตติยา  ตาทิพย์
2. นางสาวสุติมากุล   อุ่นใจ
3. นางสาวเยาวลิน   ยะเปี้ย
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงชะแอม  -
2. เด็กหญิงชไมพร  เลิศจรัสงาม
3. เด็กหญิงณิชา  ดอยแก้วขาว
4. เด็กหญิงธีนิดา  บ่อแก้วธารา
5. เด็กหญิงบารมี  สายธารเมตตาจิต
6. เด็กหญิงวนิดา  -
7. เด็กหญิงวริศรา  วนาเฉลิมภูมิ
8. เด็กหญิงวัชราพร   ปกป้องสกุณา
9. เด็กหญิงสุพรรษา   แก้วมีมนต์
10. เด็กหญิงหะนิ  -
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี
2. นายกิตติธัช   แสงกิตติ
3. นายมาณพศักดิ์  เป็งคำ
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  คงยิ่งพัฒนากุล
2. เด็กหญิงจุฑานันท์  คีรีผกามาศ
3. เด็กหญิงชนิดา  พงศ์เผ่าฐานันดร
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  -
5. เด็กหญิงทิชากร  แสนมหามงคล
6. เด็กหญิงนพเก้า  ฤชุพิชิตโชคชัย
7. เด็กหญิงมโนชา  เลิศวรโยธิน
8. เด็กหญิงศันสนีย์  พงศ์เผ่าฐานันดร
9. เด็กหญิงอรวรรณ  -
10. เด็กหญิงอังสนา  -
 
1. นายวิรัตน์  ค้าไม้
2. นางปราณี  ใจคำ
3. นางพรรทิพา  แพร่ภาษา
 
673 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงกีรติกา  ยอดวงษ์
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ประทับใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิกา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงน่อชะแง  -
5. เด็กหญิงน่อแป้  -
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  การะเกดธารา
7. เด็กหญิงภัทราพร  สาครอมรศรี
8. เด็กหญิงมะลินขิ่น  -
9. เด็กหญิงศศิกานต์  กระสานติ์สุขวนา
10. เด็กหญิงสุดาทิพย์  -
 
1. นางสาวรัตนกรานต์  ปั้นนาง
2. นางสาวนงนุช  ศิริพร
3. นายจตุพงษ์  แซงราชา
 
674 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 1. เด็กหญิงกนกพร  -
2. เด็กหญิงจิตราพร  -
3. เด็กหญิงทับทิม  พนมอภิบาล
4. เด็กหญิงมะกะเดอ  -
5. เด็กหญิงมะเส่เมี๊ยะ  -
6. เด็กหญิงลลิตา  บรรพตอนุรักษ์
7. เด็กหญิงวรัชพร  บรรพตอนุรักษ์
8. เด็กหญิงวิไลพร  -
9. เด็กหญิงสลิตา  จารุคีรี
10. เด็กหญิงเนาะทูพอ  -
 
1. นายวันชัย  ศิลปไพรสณฑ์
2. นางจินดารัตน์  ศรีอิ่นแก้ว
3. นางสาวอนงค์พร  บุญญวัฒน์
 
675 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   โรจน์แสงสิทธิ์กุล
3. เด็กหญิงนันท์ชพร  แสนวังชัยกุล
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงปวีร์  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงวิรัญชนา  มณฑลยืนนาน
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ฤทธิ์ลำเจียก
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงเป๋า  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาววรัชญา  สมศรี
2. นางสาวณัฏฐปวีณ์  สิริปัญญาวงศ์
3. นายสมจิต  หล้าสอด
 
676 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่พลู 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คลังพันเพชร
2. เด็กหญิงงามศิริ  พนาพัฒนากุล
3. เด็กหญิงจิดาภา  พนาพัฒนากุล
4. เด็กหญิงฐานิดา  แปเป้อพัฒนา
5. เด็กหญิงทักษพร  วินัยพัฒนาคีรี
6. เด็กหญิงธัญวลัย  ดอยสกุลไกร
7. เด็กหญิงวนิดา  อุทยานคงอยู่
8. เด็กหญิงวรรณภา  สายธารเมตตาจิต
9. เด็กหญิงอังศุมาลี  ทรัพย์สินพนาไพร
10. เด็กหญิงแอ้เซอพอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปริชาติ  จันทะคุณ
2. นางสาวจิตรา  สุวรรณโฉม
3. นางสาวศรัญญา  ทองสุระวิโรจน์
 
677 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   แซ่ม้า
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงมลฤดี  สยามพลคีรี
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ย้าง
6. เด็กหญิงสายน้ำ  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงสุนิสาร  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงเด็กสาวินี  แซ่ว้าน
9. เด็กหญิงโศภนิศ  แซ่กือ
10. เด็กหญิงใหม่  แซ่จาง
 
1. นายวีระชัย  นนท์ประทาน
2. นายชาญรงค์  เติมชาติ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์   กาวารี
 
678 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงขวัญตา  -
2. เด็กหญิงตะวะอ่าวา  -
3. เด็กหญิงธิดา  -
4. เด็กหญิงนพมาศ  -
5. เด็กหญิงน้องมุก  -
6. เด็กหญิงน้ำฝน  -
7. เด็กหญิงปัทมา  -
8. เด็กหญิงยี่โถ  -
9. เด็กหญิงราตรี  -
10. เด็กหญิงเกสร  -
 
1. นายพงษ์พัฒน์   ปิยะลังกา
2. นางสาวกิตติญา  ขวัญเมือง
3. นายชวลิต  บัวทอง
 
679 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงกันติยา  แสนพันธุ์
2. เด็กหญิงจินดาพร  ขจรพนาไพร
3. เด็กหญิงชีวาพร  ตระกองรัตน์กุล
4. เด็กหญิงพรศิริ  ธำรงศีลธรรม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ชนะขุนบรรพต
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ตระกองรัตน์กุล
7. เด็กหญิงริษฎา  ธงแจ่มจรัสฟ้า
8. เด็กหญิงวรทัย  บังเกิดทรัพย์ทวี
9. เด็กหญิงวรนุช  บังเกิดทรัพย์ทวี
10. เด็กหญิงอริสา  ธำรงศีลธรรม
 
1. นางลักขณา  ศรีตระกูลคีรี
2. นางสาววราภรณ์  กองน้อย
3. นางสาวมยุรี  เพ็ญชลาลัย
 
680 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงกรวลัย  พันธ์ศรีธัญรัตน์
2. เด็กหญิงธนพร  อุปหล้า
3. เด็กหญิงธัญทิพย์  บุญฑาทิพย์
4. เด็กหญิงปริญาภัทร  แสนอินต๊ะ
5. เด็กหญิงพิมพา  สัจธรรมวารี
6. เด็กหญิงพูลทรัพย์  มาท้าว
7. เด็กหญิงรัตนา  -
8. เด็กหญิงเกศินี  สมเพชร
9. เด็กหญิงเขมิสรา  ปัญยอด
10. เด็กหญิงเปมิสา  เครือแดง
 
1. นางสาวเมธินี  แซ่เตียว
2. นางสาวจิตสุภา  กาล้อม
 
681 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงน้องน้อย  -
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  -
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปิ่นเขียน
4. เด็กหญิงปิยมณี  บุญมี
5. เด็กหญิงพาทินธิดา  กองเขียว
6. เด็กหญิงพิชชาพร  แจ้วเสียง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์
8. เด็กหญิงยุวดี  -
9. เด็กหญิงสุฎฐิรักษ์  เปี้ยสุ
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ไชยปัดถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
2. นางธีรพร  กาสมสัน
3. นายพุทธิวัฒน์  มณีวรรณ์
 
682 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.ห้วยสลุง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  นราวิทูรภัทร
2. เด็กหญิงจิตรานุช  วิเทศสุขสม
3. เด็กหญิงณิชากร  มรกตคีรีรัตน์
4. เด็กหญิงทิพย์พร  ตระกูลวนาภัทร
5. เด็กหญิงนฤสรณ์  ภาวกรหิรัญ
6. เด็กหญิงรัตนา  -
7. เด็กหญิงวรดา  วิทูรผลธรรม
8. เด็กหญิงวรัญญา  อนุกรเกียรติ
9. เด็กหญิงสัญฤทัย  สะอาดสาคร
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   วิเทศสุขสม
 
1. ดาบตำรวจธันยกานต์   เลิศเลขากิจ
2. นายอนุชา  ฉายเงาคงคา
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ก้องจำปาชัย
 
683 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงกัลยา  -
2. เด็กหญิงชนิดา   -
3. เด็กหญิงชลธิชา  สวยสมศิลป์
4. เด็กชายดำรง  -
5. เด็กหญิงน่อกุ๊หลุ  -
6. เด็กหญิงลัดดา  -
7. เด็กหญิงลินดา  อารักขาอารัญ
8. เด็กหญิงวรรณิดา  เจริญพากเพียร
9. เด็กหญิงวิไลพร   จรัสสกุลกิจ
10. เด็กหญิงสุจิตรา   คงวุฒิกานน
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
2. นางสาวปานฤทัย  จันทร์อ้าย
3. นางสาวคอลีเยาะ  ดอเลาะ
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เฮ่อ
2. เด็กหญิงกวินทรา  แซ่ว้าน
3. เด็กหญิงฐานิศร  แซ่ซ้ง
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ครองดวงดี
5. เด็กหญิงนรีกานต์  วงศ์ศิริธิติกุล
6. เด็กหญิงปิยนุช  วสุทรัพย์
7. เด็กหญิงลา  แซ่เฮ่อ
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่จาง
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่องพัฒนา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาววรัชญา  สมศรี
2. นางสาวณัฏฐปวีณ์  สิริปัญญาวงศ์
3. นายสมจิต  หล้าสอด
 
685 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ดินแดนวนา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มโนทิพย์เจริญ
3. เด็กหญิงจิตรานุช  มโนทิพย์เจริญ
4. เด็กหญิงนิรชา  กุศลอนุชิตกุล
5. เด็กหญิงปานตะวัน  พิทักษ์ภูพาน
6. เด็กหญิงพรพรรณ  นิคมบรรพต
7. เด็กหญิงภูมิสาย  ภูผาตาลกนก
8. เด็กหญิงยุวธิดา  ภูผาขวัญแก้ว
9. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญชาวไพร
10. เด็กหญิงฤดารัตน์  วารีมานะ
 
1. นายณฐวัฒน์  เสาร์แดน
2. นางสาวพรพรรณ  ซุ้นสุวรรณ
3. นางสาวนัยนา  จันทะวิชัย
 
686 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรคีรีรัฐ
2. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสนหาญชัย
4. เด็กหญิงณัฐญา  เพชรคีรีรัฐ
5. เด็กหญิงปนัดดา  แซ่กือ
6. เด็กหญิงวราภร  กือพิพัฒน์
7. เด็กหญิงสายน้ำดอย  กวินวรรณา
8. เด็กหญิงสุริยาพร  จันทรมณฑล
9. เด็กหญิงอรสา  บรรพตตระกูล
10. เด็กหญิงอริสา  จันทโณพีพัฒน์
 
1. นายจงกล  อุ้ยตา
2. นายศิริพงศ์  คีรีพิทักษ์ชน
3. นางสาวรจนาภรณ์  มีตา
 
687 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงกัญธิชา   บงกชนวลแข
2. เด็กหญิงชนากานต์   วิลาสไผ่เงิน
3. เด็กหญิงชุติมา   วาสีประไพ
4. เด็กหญิงพรทิพย์   ตราชูสิงขร
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   คงลาภนวลแข
6. เด็กหญิงสุนารี   วาสีมีศักดิ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา   ขจิตสกุลวงศ์
8. เด็กหญิงสุวิมล   แก้วสูงสิงขร
9. เด็กหญิงอารดา   ทองผกาคงคา
10. เด็กหญิงเมทินี   กลีบดอกแย้ม
 
1. นางสมศรี   ทับสาร
 
688 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 1. เด็กชายขวัญ  -
2. เด็กชายซออู้  -
3. เด็กหญิงณัฐติยาพร  อ่อมฤทธิ์
4. เด็กหญิงมีมี  -
5. เด็กหญิงลัคนา  ทวีศรีสกุลเลิศ
6. เด็กหญิงวีรยา  -
7. เด็กหญิงอนามิกา  ทวีมหากุศล
8. เด็กหญิงอนาวรณ์  ทวีมหากุศล
9. เด็กชายอ่องซาอู  -
 
1. นางสาวศศิภรณ์  มั่นคง
2. นายวรวิช  อยู่มา
3. นางสาวสุวรรณี  อุดเอ้ย
 
689 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกายทิพย์  แซ่หาญ
2. เด็กหญิงจารวี  แซ่กือ
3. เด็กหญิงญานิษา  กลมกล่อมดี
4. เด็กหญิงมยุรี  วิลาสสูงไกล
5. เด็กหญิงมุขฑิตา  พุฒิไชยจรรยา
6. เด็กหญิงสุนิษา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงสโรชา  กมลพิราม
8. เด็กหญิงเมษา  เพรสกุลไพร
 
1. นายศิริพงศ์  คีรีพิทักษ์ชน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
3. นางสาวรจนาภรณ์  มีตา
 
690 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชาย ณรงค์   เทียมพิมานคีรี
2. เด็กชายกรภัทร   วนาวีระกิจ
3. เด็กชายกวิน  สุขสราญใจ
4. เด็กชายจิรภัทร   มรดกบรรพต
5. เด็กชายธวัลกร   ตรีสุรผลกุล
6. เด็กชายธีรภาพ   ไพรประชา
7. เด็กชายปิยวัฒน์   กระทิงขาว
8. เด็กชายพัชรพล   ชีวมงคลรัตน์
9. เด็กชายภาณุพงศ์   วนาวีระกิจ
10. เด็กชายศักดิ์ชัย   วิเชียรชัยคีรี
 
1. นายเสกสรรค์  นาคพรม
2. นายพีรพัฒน์   พรสิริโภคากุล
3. นางสาวใจประภา   มั่นเกตุวิทย์
 
691 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80.4 ทอง 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกมล  ฉัตรสุภาพงศ์
2. เด็กชายกมลรัตน์  ฉัตรสุภาพงศ์
3. เด็กหญิงกรวีย์  อัครเดชามณี
4. เด็กชายกิติศักดิ์  -
5. เด็กหญิงปริฉัตร  แตน๊อ
6. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ถนอมบำรุง
7. เด็กชายพีรวัช  สิริประภากุล
8. เด็กชายมานะชัย  -
9. เด็กชายศิริชัย  -
10. เด็กชายเอกชัย  พงศ์ไพรธารา
 
1. นางสายสวาท  โพธิ์นอก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรัตนวดี  สุขป้อม
3. นางสุกัญญา  จันทรา
 
692 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่ำอินทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  ภัทรกาญจน์
3. เด็กหญิงวริศรา  วนาจรูญ
4. นางสาววลี  กวินวลัย
5. เด็กหญิงศุภมาศ  วนาจรูญ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  วนาจรูญ
7. นางสาวสุวคนธ์  ธาราพยุง
8. เด็กหญิงอลิสา  บรรพตอนุรักษ์
9. เด็กหญิงเอมี่  -
10. นางสาวเอเอหน่วย  -
 
1. นายศิริพงศ์  คีรีพิทักษ์ชน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
3. นางสาวรจนาภรณ์  มีตา
 
693 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงดาริกา  พิมพา
2. เด็กหญิงติชิลา  ดาราสว่างไพร
3. เด็กหญิงพัชรี  เชิดคุณธรรม
4. เด็กชายพีระ  -
5. เด็กหญิงภัทรลดา  เดชเพ็ชร
6. เด็กชายยาซ่า  -
7. เด็กชายสุชาติ  -
8. เด็กชายแท้ตู  -
 
1. นางสาวนวภรณ์  ถาวร
2. นางสาววานิสสา  จันทร์มา
3. นางนภัสสร  ใจสุข
 
694 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายชัยณรงค์  -
2. นายตั้ม  -
3. เด็กชายตุลลา  -
4. เด็กชายนูราดิน  -
5. เด็กชายมาโนช  -
6. เด็กชายวรฤทธิ์  -
7. เด็กชายวันชัย  -
8. เด็กชายวิทยา  -
9. เด็กชายเฉลิมชัย  -
10. เด็กชายแยะคะ  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
2. นายนฤดล  เมฆี
3. นายธนวัฒน์  ละมุลตรี
 
695 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายฐิติพงศ์   พรธนกรณ์
2. เด็กชายณัฐยศ   ไพรณีรชาติ
3. เด็กชายธนวัฒน์  คีรีประภาส
4. เด็กชายธิชัย   -
5. เด็กชายธิปก  ชัยสิทธิกร
6. เด็กชายพีรพงษ์   ไพรนีรชาติ
7. เด็กชายยศพล   พลากิจจรัสแสง
8. เด็กชายลอยลอยทู   -
9. เด็กชายสมชาย    สาธิตบุญ
10. เด็กชายสุธิพล   ฮึกหาญณรงค์
 
1. นายประสิทธิ    อินตา
2. นายบุญเดช   ก่อไพบูลย์สิริ
3. นางสาวปฐมาวดี   มูลวัน
 
696 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กหญิงกานติมา  แผ่นจันทร์
2. เด็กชายกิตติธร  เทพพะ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจกิจคีรี
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษ์ผุติ
5. เด็กหญิงดวงเนตร  -
6. เด็กชายวราวุธ  วนาไผท
7. เด็กหญิงวิภาดา  -
8. เด็กชายสมชาย  -
9. เด็กชายสุชน  บุญมานา
10. เด็กชายหม่อเมี๊ยะเอ  จอมฤทัย
 
1. นายพิทยา  แก้วชัยสิทธิ์
2. นายเจตน์  พาบอลอ
 
697 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายจักรภัทร  พุฒิเกียรติพนา
2. เด็กชายจิรายุ  พยัคฆ์ขุนคีรี
3. เด็กชายจิรโชติ  พลพงศ์เจริญ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาติเกริกไกร
5. เด็กชายทองสุก  วนาศรีโสภา
6. เด็กชายธนภัทร  ถวัลย์สุขศรี
7. เด็กชายบุญชัย  วนาศรีโสภา
8. เด็กชายพงศกร  จงการกิจ
9. เด็กชายวรเมษ  วณิชพฤกษา
10. เด็กชายอัศพงษ์  โพธิ์ประสพโชค
 
1. นายสนธิศักดิ์  มั่นหมาย
2. นายณัฐพล  แก้วทุ่ง
3. นายเกรียงไกร  เที่ยงวัน
 
698 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กหญิงธนพร  ผาขจรกลิ่น
2. เด็กชายบุญชู  -
 
1. นายณัฐกรณ์  คำสา
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐธนา  ท่าเลิศ
2. เด็กชายปวีณ์กร   ถาตะนาน
 
1. นายอาทิตย์  ใจดี
2. นายวัฒนพงษ์  สาลี
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายพีรพล  กอบฝั้น
2. เด็กชายศุภัช  ไชยศรี
 
1. นายอิสราพงศ์  ต๊ะพรม
2. นายอัจฉริยะ  แสงราช
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายวัลลภ  -
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมาคำคีรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  เกยงค์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อุดทาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
2. นางวราภรณ์  ใจยะสิทธิ์
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กชายสมรักษ์  วิทย์อดุล
2. เด็กชายสันธกฤษ  แก่นจันทร์
 
1. นายเชษไชย  ธรรมทรรศนะดี
2. นางสาวสุธีรา  วงศ์ศรีสุมโนทัย
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอภิสรา  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมมา
 
1. นายฤทธิกร  บางทิพย์
2. นางทับทิม  บางทิพย์
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรักษิณา  วงศ์พนาสวรรค์
2. เด็กหญิงอรนลิน  ระยับนภากาศ
 
1. นางภรทณา  กัณฑวงศ์
2. นางสาวอัญชลี  สุวีระวัฒนกิจ
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจือบุญ
 
1. นายชาญรงค์  เติมชาติ
2. นายเจริญ  ขวัญวารี
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงนวรัตน์  อุปถัมภ์
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ทะสุใจ
 
1. นายยุทธพงศ์  การะยม
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ประดับจิตร
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำดำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีสวัสดิ์
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุวาริน
2. เด็กชายเสวก  โรจน์เนติกุล
 
1. นางสาวนพรัตน์  ใจวงษ์สี
2. นางรัตนา  คุณาวงษ์
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  -
 
1. นายชูชีพ  บึกหาญ
2. นางนิลุบล  เมิดไธสง
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกาณิการ์  เลิศวิริยภาพ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สุธารักษ์วนา
 
1. นายณัฐพล  บุญจริง
2. นายวัชรพงค์  กิ่งก้าน
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นรสาร
2. เด็กชายปรีชา   กล่ำทอง
 
1. นางจินตนา  ร่วมชาติ
2. นายวิวัฒน์  ช่างสมบุญ
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงกมล  แซ่กือ
2. เด็กหญิงรุ่งทิญา  แซ่ย้าง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
2. นางพิกุล  พระสิงห์
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์ต๊ะ
2. เด็กชายสมศักดิ์  -
 
1. นายยิ่งยง  ไหวดี
2. นางยุพิน  วงษ์ถา
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงบุษยทิพย์   กำชัยชนะ
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์  -
 
1. นางสาวภัสส์นิตาภร   พันธชาตินิยม
2. นายสมพงษ์   จิรสวัสดิ์
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงรณิดา   วาสีมีศักด์
2. เด็กหญิงวิไลพร   ชลวีระชัย
 
1. นายอำนาจ  ฟักเฟื่อง
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. นางสาวฐิตาพร  ถวัลย์ปรีดา
2. นางสาวน่อแอ้ลา  -
 
1. นายดนัย  ลุนบุดดา
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กชายซอสกายชาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายศุภกฤต  กัญญพิลา
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  เต๊ะปานันท์
2. นางสาวนฤมล  เด่นนภา
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายอนุรักษ์  ตอเฟย
2. เด็กชายอาทิตย์  ภพโภคิน
 
1. นายจิตติ  สายทอง
2. นายอุเทน  พันธ์ประเสริฐ
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงพรชนก   อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพุทธิดา   ศรันชัย
 
1. นายไชยา  ชุมภู
2. นายจักรี  ปัญญา
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สิติ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สวนแพง
 
1. นายพีระพงษ์  ฟักทองอยู่
2. นางรำพึง  ฟักทองอยู่
 
722 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   รักเผ่าชาวดอย
2. เด็กหญิงปุณยาพร   เสือบัญชา
 
1. นายกิจจา   ชาญมหาสกุล
2. นายเบญจมิน  โอรักษ์
 
723 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. เด็กหญิงดวงนภา  ติ๊บลังกา
2. เด็กหญิงปราณี  สายใจผาดอย
 
1. นางนิศากร  นวลแจ่ม
2. นางสาวพรรณิดา  เอกา
 
724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 13 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีอำนวยโชค
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  แซ่ม้า
 
1. นายเอกมล  บุญกัน
2. นางสาวลัดดา  อินจุ้ย
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเซเนอพร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงสดุดี  ลลิตเมธี
 
1. นางสาวนพเก้า  นิพัฒน์ศิริผล
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงมายู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายอ่องหน่ายอู  -
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงอะเน  -
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายเซโด้ทู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายเทเลนจ่อ  .
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สิงห์แก้ว
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงนาเดีย  -
 
1. นางสาววิรินทร์ทิพย์  สิงห์พรหม
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาล้อม
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงข้าวฟ่าง  วูหล่างซา
 
1. นางสาวนุจนาถ  พูลสวัสดิ์
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงเมธาวี  -
 
1. นางสาววราภรณ์  ทั่งสอ
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 1. เด็กชายกมลเทพ   -
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยวงศ์เดือน
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กชายลินซุมู  .
 
1. นางสาวปรียารัตน์  สิงห์แก้ว
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงน่อแบวา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  อินถา
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงสายน้ำ  เต็บปัญญา
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายดิโพ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไชยโยทา
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 1. เด็กชายซาเยอ่อง  -
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ดวงเป็ง
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กหญิงแนงแวแวอ่อง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงช่า  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงสิริกร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปูแป้ 1. เด็กหญิงกาติมา  อนันต์มณีสกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  ปิ่นสกุล
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายสุพจน์  -
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1. เด็กชายศุภชัย  กานนนวลแข
 
1. นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเรือง
 
1. นางสาวชิดชนก  เกตุวงค์
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายซออิบลูถู  -
 
1. นางกาญจนา  สาเป็ง
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงมาเอ  -
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวธิติ  ผาสามเส้า
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กหญิงมณีลักษณ์   ทรงสกุลทอง
 
1. นางสาวนัทวรินพัทธ์  นาคประสิทธิ์
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. นายกตัญญู  มณีโชติดำรัส
 
1. นางสาวชิดชนก  เกตุวงค์
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงสุจารี  ธนวัตมากมี
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กชายภาสกร   อาสารักษ์ไพร
 
1. นางสาวรุ่งรติมา   ยอดแก้วอธิฐาน
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงชมัยพร  -
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กหญิงพิมพา  แซ่มี่
 
1. นายธีรศักดิ์  จำปาฤทธิ์
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เผชิญอาชา
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงธนัชพร  คงสังข์
 
1. นายสมาน  เกตุบาง
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงเดมู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจิรันธนิน  นาถพงศ์พันธ์
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงชลดา  -
 
1. นายธีรนาท  ศรีศุภสันต์
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กหญิงเชอรี่  -
 
1. นางกรกนก  นาเขต
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายสุรชัย  -
 
1. นายโกวิท  รัตนสิริบัณฑิตย์
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กหญิงมะเคซอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนากร  สีหมื่น
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาววิภาวัลย์  ไชยเจริญ
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงคายเดาทู  -
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยจักร
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. เด็กหญิงผิ่วซิ่นตูน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางเสาวลักษณ์   ภูรีเสถียร
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงมณีภรณ์  รุ่งเรืองจารุกิจ
 
1. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุญทา
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ระยับนภากาศ
 
1. นางอาจิณ  ใจโปร่ง
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 1. เด็กชายลูกา  -
 
1. นายอภิสิทธิ์  แหลมทอง
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 1. เด็กหญิงยุยุทวย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางโกลัญญา  ชัยรัตน์
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงละวีเย่  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  อินถา
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงฟ้าใส  -
 
1. นางสาวนพเก้า  นิพัฒน์ศิริผล
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กหญิงเมเมโซ  -
 
1. นางกรกนก  นาเขต
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายศิลป  นวลละออง
 
1. นางสาวชไมพร  สียะ
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายธนากร  ธิปวน
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สระทองเนียม
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่โพ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  วงศ์พนาสณฑ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ซุยมุลละ
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัณช์   เขื่อนแก้ว
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1. เด็กหญิงสุชาดา  -
 
1. นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 1. เด็กชายสุรพล  -
 
1. นางสาววิชุดา  ไทยแท้
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายสิทธินนท์  เจริญศิรินุกุล
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปฏิล
 
1. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ก้อ
 
1. นางสาววิภาวัลย์  ไชยเจริญ
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายเสาร์ห้า  -
 
1. นางสาวรุจิลาภา   อินทฤทธิ์
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายวิโรจน์  -
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ภูคา
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวดรุณี  บรรพตตระกูล
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กชายธนา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  พันแพง
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายธราดล  สุยะเตี้ยง
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงรัตนา  รุ่งเรืองวนาศรม
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายรัชชานนท์  สมบูรณ์
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กหญิงพิมวิภา  ชาวพนา
 
1. นางสาวพรรณิภา  ป้องขัน
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นางสาวริมจิดา  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงศีตลา  แซ่เกอ
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายวิชัย  ทวีอาชา
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายโน๊ะโน๊ะ  -
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กชายบุญรอด   (ไม่มีนามสกุล)
 
1. นางสาวสุมาลี   บำเรอ
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กชายออเมซู   -
 
1. นางสาวรุ่งรติมา   ยอดแก้วอธิฐาน
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงธนวรรณ   สกุลเดชสำราญ
 
1. นายอภินันท์   ปริษาวงค์
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ม้า
 
1. นางพีรยา  แก่้วเคน
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นายฉัตรชัย  วีรภามภูมิ
 
1. นายพิสุจน์วิชัย  ปัญญาเสน
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นางสาวนิชาพร  กล้าหาญ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1. เด็กหญิงปภาวดี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นายธีรศักดิ์  จำปาฤทธิ์
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงนารี  ขวัญวารี
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายเมธพนธ์  แซ่พ่าน
 
1. นายนัทวุฒิ  กะตะสีลา
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. นายสุทัศน์  นพรัตน์บุญ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนราวดี  ไพรเจือเเก้ว
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กชายกานต์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุมาลี   บำเรอ
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงศุภรัตน์   สมใจอาศัยพนา
 
1. นายอภินันท์   ปริษาวงค์
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายน่อแซ่พอ  -
 
1. นายวีระ  อินละปะ
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 1. นายนายชนิตพล   แก้วกอก
 
1. นางสาวอังคณา   กันธิยะ
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงจรัญญา  มาลาไพรสณฑ์
 
1. นายสมาน  เกตุบาง
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 1. เด็กชายการุณ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพิชัย  -
2. เด็กหญิงอรอุมา  -
 
1. นางเสาวนีย์  สัตยะคำ
2. นางสาวขวัญชนก  ฝาเรือนดี
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงจารวี  สกุลเดชสำราญ
2. เด็กหญิงชนิกา  เพชรพงศ์ไพร
 
1. นางสาวศศิธร  ปราศทลิท
2. นางสาวพูนทรัพย์  เวียงสุจิต
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงวิชญา  -
2. เด็กหญิงสุชาดา  -
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นางสาวเเสงสุรีย์  สุริยะวงศ์
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีคีรีราษฎร์
2. เด็กหญิงนันทิพร  วสันต์บรรเจิด
 
1. นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล
2. นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กชายชนาธิป  แซ่ก้อ
2. เด็กชายวีรพัฒน์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวภัคณัฏฐ์  มหิทธิธนาศักดิ์
2. นางสาวสุพัฒ  โคตรทา
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  อยู่เหล่าเจริญ
2. เด็กหญิงสาธิตา  ทิพเนตร
 
1. นางสาวพัชรกัญญ์  จินตรัตนบุตร
2. นางสาววิไลพร  โปทาเมือง
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงซาเบดา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงอรพรรณ  หล่อแหลม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กันทะวงศ์
2. นางสาวจำเนียร  อุปสอด
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75.33 เงิน 8 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงธีรดา  -
2. เด็กหญิงวรดา  ภูริพลังกร
 
1. นางศรีไพร  เพชรปัญญา
2. นางเหลี่ยมทอง  ปินตา
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงญาตาวี  สายชลดุจจินดา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงฟู
 
1. นางจารินี  จูแวน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร  วรรณศุภกาญจน์
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74.66 เงิน 10 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงณัชชา  -
2. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาวศิริกานต์  ฟองน้อย
2. นางสาวไพรริน  เมืองมูด
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงชไมพร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงอานีชา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางศรีวรรณา  ธรรมใจ
2. นางสาววรรณวิกา  แก้วทุ่ง
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66.33 ทองแดง 12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 1. เด็กชายพิชัย  แซ่วื้อ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพจมาลย์  ศรีอำนวยโชค
2. นางสาวณัฐพร   ถนอมวงศ์ศรี
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63.33 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายภัทรดนัย  อุตมาด
2. เด็กหญิงภาณิดา  ปู่สั้น
 
1. นายจักรกฤษณ์  กันแก้ว
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงดวงจิตร  ตระการดลชัย
2. เด็กหญิงรมณ์นลิน  ศรีโสภาคีรี
 
1. นางนิ่มนวล  ขัดวิลาศ
2. นางสาวศริตา  เตี๋ยอนุกูล
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใบไม้หอม
 
1. นางเสาวนีย์  สัตยะคำ
2. นายกิติพงษ์  คำฟู
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงจารุณี  จรณพงษ์
2. เด็กหญิงติดาเอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กันทะวงศ์
2. นางสาวจำเนียร  อุปสอด
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงซุ้ยซุ้ย  -
2. เด็กหญิงเฮมูพอ  -
 
1. นางนิรมล  เผือกบุญเกิด
2. นางสาวศรีไพร  อินทร์อ้าย
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฉลองโชคทวี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  -
 
1. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79.66 เงิน 5 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีคีรีราษฎร์
2. เด็กชายสุรชัย  -
 
1. นางสาวดวงใจ  พันธ์ปัญญากรกุล
2. นางสาวดวงฤดี  มรุตบริสุทธิ์
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 1. เด็กหญิงพรธิวรรณ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  มาลีศรีโสภา
 
1. นางสาวสินใจ  นาคต้อย
2. นางสาวกัญญ์ศิริ  สุคนธ์ปิยะสิริ
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 1. เด็กหญิงลินดา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงอินอร  มีชัย
 
1. นางจารินี  จูแวน
2. นางสาวภิลัยพร  ฉิมพาลี
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73.33 เงิน 8 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงจูปะลิพอ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงชบาแก้ว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางวรางคณา  ต๊ะสุ
2. นางสาวเจษฎา  บุญทองเถิง
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงน่อฮี  -
2. เด็กหญิงไข่มุก  -
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองกก
2. นางสาวอุบลวรรณ  บุญหมั้น
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 10 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. นางสาวฟัรซานา  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวศิริกร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางศรีวรรณา  ธรรมใจ
2. นางสาววรรณวิกา  แก้วทุ่ง
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ลุงหม่า
2. เด็กหญิงธีราพร  เด่นยอดคีรี
 
1. นายอรันศุก  ละคำลือ
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นางสาวจิดาภา  -
2. นางสาวชลิดา  รุ่งวนา
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พงศ์พูนภัสสร
2. เด็กหญิงวรางคณา  พงศ์พูนภัสสร
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี  ทาคำ
2. นางสาวมัลลิกา  เวียงนาค
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กหญิงสุรุดี  -
2. เด็กหญิงเอวาโพ  -
 
1. นางนิรมล  เผือกบุญเกิด
2. นางสาวศรีไพร  อินทร์อ้าย
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงญาณิศา  มโนทิพย์เจริญ
2. เด็กชายสมคิด  -
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เสือจันทร์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันตา
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงกณิกา  ชัยคงคากุล
2. เด็กหญิงสมหญิง  ทอแสงแจ่มจรัส
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไชยโยทา
2. นางสาวสุรีย์นิภา  มาเละ
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 1. เด็กหญิงชลดา  สองเมือง
2. นางสาวพุทธิดา  ลังกาวงศ์
 
1. นางรัตนา  ทองประกอบ
2. นางสาวธนาภรณ์  อักษรชัย
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. นางสาวปาริดา  -
2. นางสาวอุษณีย์  แม่เกศินี
 
1. นางสาวอัญชลีญา  จันทร์งาม
2. นางภียภัส  ถนอมศักดิ์ศรี
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงอริสรา   นีรนิติกุล
 
1. นายอภินันท์   ปริษาวงค์
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. นายนราภัทร  เชียงปุ๋ย
 
1. นางสาวชิดชนก  เกตุวงค์
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เก้าพันกร
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไพรพนาสน
 
1. นายอำนาจ  สารเทพ
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายวสันต์  บุญมาพิชัย
 
1. นางวารุณี  วงษ์วิจิตร
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. นายเทพพงษ์   เชียงแทน
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  กะรัตน์
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. นายพิเดช  ธนาทวีโชติ
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กหญิงจารุณี  ชัยเฉลิมวุฒิพร
 
1. นางสาวพรรณิภา  ป้องขัน
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กชายเรเรโท   -
 
1. นางสาวรุ่งรติมา   ยอดแก้วอธิฐาน
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายเมธี  -
 
1. นายเทวรักษ์  ตาลดี
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายนฤเบศร์  พันลุตัน
 
1. นางสาวสุวรรณี  ตันคำ
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  วงษ์ไทย
 
1. นายพิสุจน์วิชัย  ปัญญาเสน
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายชาเอ  -
2. เด็กชายชโมยละ  -
3. เด็กชายสมชัย  -
 
1. นางสาวกาญจน์ณัท  แป้นปาน
2. นางสาวจุฬาพรรณ  สิงห์ขวา
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจิรภัทร   คำภีร์กรีฑา
2. เด็กชายวันทรัพย์   ขวัญกิจการ
3. เด็กชายอริญชัย  ดารากมล
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นางสาวกรรภิรมย์   จอมปิน
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  -
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  -
3. เด็กหญิงวิภาวี  -
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1. เด็กชายธีรดนย์  ชุมภู
2. เด็กหญิงนริศรา  พันธ์ปัญญากรกุล
3. เด็กชายพัชรพล  ล่ามูลสาย
 
1. นางมาลา  พึ่งอ่อน
2. นางสาวสรวีย์   โพธิ์แก้วธีรกุล
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงน้องฝน  -
3. เด็กชายอาตาลามอน  -
 
1. นางสาวอรวรรณ  มูลชัย
2. นางสาวสุวพิชชา  สถิตย์คงทน
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงดีวา  -
2. เด็กชายภาสกร   -
3. เด็กหญิงอาซีซา  -
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
2. นางชนิกา  มหานาม
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กหญิงรักดี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงวีรกานต์  แซ่วื้อ
3. เด็กชายสมศักดิ์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวภัคณัฏฐ์  มหิทธิธนาศักดิ์
2. นายสุพัฒ  โคตรทา
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยะพอ 1. เด็กหญิงดวงใจ  -
2. เด็กหญิงนะบ้วยพอ  -
3. เด็กหญิงสุภาพร  -
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ม่วงคำ
2. นางเพชรรุ่ง  งามสมสกุล
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายกรภัทร  มูลรัตน์
2. เด็กชายมนเทียน  -
3. เด็กชายเกรียงไกร  พิณญามนต์
 
1. นางอำไพ  เผ่ามิตรเจริญ
2. นางสาวชไมพร  สียะ
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ปัญญาภัคโสภณ
2. เด็กหญิงปุยฝ้าย  แสงม้า
3. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่กือ
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงรินลดา  -
2. เด็กชายวิชัย   เกียติขจรสง่า
3. เด็กหญิงอัมพร  อุดมพนาคีรี
 
1. นางพิมลพรรณ  พรมขาว
2. นางชนิกา  มหานาม
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 1. เด็กชายมอเซอู  -
2. เด็กชายโกมล  -
3. เด็กชายโกวิทย์  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา  แว่นสิม
2. นางสาวพัชรกัญญ์  จินตรัตนบุตร
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมอเกอ 1. เด็กชายระวี  -
2. เด็กชายศรัณยู  -
3. เด็กหญิงเกศริน  -
 
1. นางมัตติกา  ชัยนนถี
2. นางสาวกุศลิน  แตงรอด
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  คำภีร์กรีฑา
2. เด็กชายรณชัย  -
3. เด็กชายสรัล  บ้านนาเจริญ
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชุ่มมอย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อโนสา
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  วนกรรณพลอย
 
1. นางนันทนา  แสงทอง
2. นางสาวสกุลรัตน์  แจ้ใจมา
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านธงชัย 1. เด็กชายบรรพต  แซ่ม้า
2. เด็กชายภัทรชนน   ธงชัยเจริญผล
3. เด็กหญิงลลิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวภัคณัฏฐ์  มหิทธิธนาศักดิ์
2. นางสาวชนากานต์  สุภีกิจ
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงญาณิศา   พุทธพัฒนาสกุล
2. เด็กหญิงทิชชา  กวินยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงสิริวิมล  วนาลีอภิรักษ์
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
2. นายทวิชชาติ  วงศ์สิริจรรยา
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกานต์สินี   อนันต์ไมตรีพร
2. เด็กหญิงวรัญญา   เรืองธนวัฒน์สกุล
3. เด็กหญิงสุมาลี  -
 
1. นายสุพล  สาเป็ง
2. นางกัลลญา  แก้วมณี
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายกฤตพจน์  ศรีนวนจันทร์
2. เด็กชายบุญชู  เพชรชรัตน์กุล
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  -
 
1. นางอำไพ  เผ่ามิตรเจริญ
2. นางสาวชไมพร  สียะ
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินทะปัญญา
2. เด็กหญิงพอเลลอซู  -
3. เด็กหญิงหม่าหล่า  -
 
1. นายพรเจตต์  เบหลงตรี
2. นางสาวสิริกานต์  เบหลงตรี
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายคารม  เวียงวนาเกศ
2. นายวิภาวัส  ขจรเดชวนา
3. เด็กชายสมชาย  -
 
1. นายณัฐภาคย์  ศรีสวัสดิ์
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กชายกิตติภพ  จำรัสการกิจ
2. เด็กชายนวพล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงน่อทู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไชยโยทา
2. นางสาวสุรีย์นิภา  มาเละ
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายพงศกร  ดีรัตน์
2. เด็กชายภูมินทร์  กรินคีรี
3. เด็กชายวีระยุทธ  กวินวิจิตร
 
1. นายกิติชัย  สุนะเสน
2. นายทวีสิน  อุดมทรัพย์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายคณิน  กันธรัตน์
2. เด็กชายชะลอย  -
3. เด็กชายอติชาติ  โกศลฉลาด
 
1. นายอภินันท์   ปริษาวงค์
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายอานัส  จรนพงษ์
2. นายอุทัย   -
3. เด็กชายเฉลิม  -
 
1. นางสาวชัชฎา  ปัญญาดิษฐ์วงษ์
2. นายมงคล  คำเมืองมา
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายนที  -
2. เด็กชายนันทศักดิ์  หิรัญรักษ์สกุล
3. เด็กหญิงศศิกร  -
4. เด็กชายหน่อเอโพ  -
5. เด็กชายอานนท์   ป่าไม้ไพรวัลย์
6. นายเจมส์   -
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
2. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
3. นายรุ่งศักดิ์  สืบมี
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 1. เด็กชายต่อเลิศ   ขอเจริญ
2. เด็กชายธนันธร   พุทธโสม
3. เด็กชายนภัสกร    คำปันแสน
4. เด็กชายนันทพัฒน์   สุขสันติ
5. เด็กชายวัชรบูล   ลาดปะละ
6. เด็กชายศราวิน   อินต๊ะนา
 
1. นายคเชนทร์  ขัดสาย
2. นางเจณจิรา  พรมเทพ
3. นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณะ
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. นายญาณกร  แสงสว่างวัฒน์
2. นางสาวปนัดดา  แสงสุริยะยั่งยืน
3. นางสาวรุจิรา  วดีสุขเกษม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะดวง
5. เด็กชายเจนศักดิ์  จิตบุญมา
6. นายเมาเมา  ไทยดี
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
2. นายภานุพงศ์  กาศแสวง
3. นายเกตุ  แช่มช้อย
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายคลาวดี้  สกาย
2. เด็กชายธัชชานนท์  สุทธิพนาสวรรค์
3. เด็กหญิงนดาพร  -
4. เด็กชายวิโรจน์  ตระกูลวนาสุข
5. เด็กหญิงอุษา  -
6. เด็กชายเชิดชู  -
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงศ์คำ
2. นายอิสระ  ดีครัน
3. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงปรนันท์  สังข์เสม
2. เด็กชายปริญญา  ศรีวิใจ
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  พนาดิลกภพ
4. เด็กชายภควัต  ตั้งใจ
5. เด็กหญิงอริสรา  หล้าที
 
1. นายวสันต์  อ้ายฝอย
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กชายงามพล   ชัยมัลลิกา
2. เด็กชายจิตริน    กระทิงธวัช
3. เด็กหญิงปิยดา  ขจรคีรีกุล
4. เด็กชายสงคราม   กาหลงพนา
5. เด็กหญิงสิริจันทร์   นวรกิจบำรุง
6. เด็กชายเมธี   -
 
1. นายอัษฎา   โชครุ่งรัตน์
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายกิตตินันท์   ละแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร   ชมภู
3. เด็กชายจิอ่อง  -
4. เด็กชายชลิต  -
5. เด็กหญิงซาร่า  -
6. เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา
7. เด็กชายดวงเฉลิม   พิมพ์พิชญา
8. เด็กชายต้นรัก  -
9. เด็กหญิงธนพร   แดงซิว
10. เด็กหญิงนันท์นภัส   ยอดพายุ
11. เด็กหญิงน้องน้อย  ตานเอ้
12. เด็กหญิงน้ำฝน  -
13. เด็กหญิงบุษกร  -
14. เด็กชายปฏิภาณ   ทะมา
15. เด็กหญิงปภัสสร   พรมโคตร
16. เด็กชายประกิจ   ตุ้ยเขียว
17. เด็กหญิงปราณี  -
18. เด็กหญิงปุณฑรีย์   แดงซิว
19. เด็กชายพรเทพ   ป้องกัน
20. เด็กชายพายุ    แก้วยะ
21. เด็กหญิงพิชชาพร  แจ้วเสียง
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์
23. เด็กหญิงพุ่มอักษร  ครองยุทธ
24. เด็กชายมงคล  -
25. เด็กชายมงคลพิศุทธิ์   เรืองใจ
26. เด็กหญิงมะโอ่แห่วส่า  -
27. เด็กหญิงวรนิษฐา  กลิ่นเพชร
28. เด็กหญิงวันฐนันท์  ผาทอง
29. นายวีรภัทร   -
30. เด็กหญิงศรีสุดา  -
31. เด็กหญิงสิริพิมพ์นภา   สว่างเรือ
32. เด็กหญิงสุชาดา   ฤทัยปรีชา
33. เด็กชายอภิชัย   ชะอุ่ม
34. เด็กหญิงอัญชลี  -
35. เด็กหญิงอาญีดา   คงปวีร์
36. เด็กชายเมธัส  ม่วงแซม
37. เด็กหญิงเมย์  -
38. เด็กชายแซม  ไม่มีนามสกุล
39. เด็กชายแท้ดแท้ด  -
40. เด็กหญิงแพรพลอย   อุปชัย
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญถิ่น
2. นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารวิมล  ใจงาม
4. นางนันทนา  แสงทอง
5. นางสาวกันยารัตน์  เลิศรัตนพันธ์
6. นายนฤดล  เมฆี
7. นางสาวสาธิตา  พรมคำ
8. นางวิภาพร  ตั้งตรงหฤทัย
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรพิภัทร  ศรีสวรรค์
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายพันกร  ใจยา
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายศิราพัน  ศิราเทิดคีรี
 
1. นางสาวศิริพร  บุญธรรม
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1. เด็กชายกรรชัย  -
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จ๊ะสา
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายพีระวิชญ์  มานวม
 
1. นายชูชีพ  บึกหาญ
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายอนุสรณ์  คลองใหญ่
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายมงคล  -
 
1. นายสมภพ  สระมาลา
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายวรเชษฐ์  -
 
1. นายสุพรชัย  มีเงิน
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายกฤษภาส  ผาด่าน
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายสมปอง  จรณพงษ์
 
1. นางมารยาท  มะลิซ้อน
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายศิวัสว์  อินทะจักร์
 
1. นางสาวธันยพร  กันทจักร์
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายธนพล  มรดกมิตร
 
1. นางปรียานุช   ธารน้ำเดชา
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 1. เด็กชายสนทยา  หทัยพกา
 
1. นางสาวมาลินี  ภราดรวิสุทธิ์
 
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายณัฐพล  มูลคำ
 
1. นางวัลภา  บุญเลี้ยง
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กชายแอ้เหลอะมู  ศรีอำไพเลิศ
 
1. นายกิจจา  คีรีประณีต
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายปภังกร  ทองดอนอินทร์
 
1. นายธนวัต  ทรัพย์อุปถัมภ์
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชนพงศ์  สงวนศรีสกุล
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายชลันธร  แสนวงษ์
 
1. นายสุพรชัย  มีเงิน
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายธนดล  สุวรรณวงษ์
 
1. นายโชติ  กะนะ
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. นายจอเรพอ   -
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายวีระวัฒน์   บุญปาล
 
1. นางสาวบุญสุข  กล่อมริ
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายสัณหเจต  เพียซ้าย
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายรชานนท์   วนากรรทอง
 
1. นายเสกสรรค์  นาคพรม
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายวรวุธ  ฉายาชาติชาย
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  -
 
1. นางสาวปวีณา   ทนุชิต
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มนตรา
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงฝ้าย  คำวงษ์
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงขวัญ  -
 
1. นางสาวอรสา  หลวงหลาย
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  แพร่ประชา
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. เด็กหญิงศิริพร  เสริมกิจมงคล
 
1. นางสาวพิรานันท์  บุญธรรม
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปติอัญมณี
 
1. นางสาวนฤมล  สุขมาก
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วังวงษ์
 
1. นายธนาวัฒน์   โปบู
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงแป้ง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางมารยาท  มะลิซ้อน
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  ชัยมาลาการ
 
1. นายธวัชชัย  โสภารัตกุล
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงแตงโม  ชัยวิวัฒมณี
 
1. นางนงลักษณ์  ทิพย์ปัญญา
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เจริญทั้งคุณภาพ
 
1. นางกานดา  หุ่นศิริตระกูล
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงพรสุดา  -
 
1. นายทวิรัชต์  ดิบดี
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงสิยะปาปา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกิจจา  คีรีประณีต
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงศุภมาส  ทิยานันท์
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงนุ่น  -
 
1. นางสาวบุญสุข  กล่อมริ
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. นางสาวปนัดดา  แสงสุริยะยั่งยืน
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 1. เด็กหญิงพรทิพา  สืบศักดิ์วงศ์
 
1. นางสาวนฤมล  สุขมาก
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงแก้ว   พูลสวัสดิ์
 
1. นายวรุจน์   จันแก้วปง
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ดุษดี
 
1. นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงศวิตา  กุศลอนุรักษ์กุล
 
1. นายทวิรัชต์  ดิบดี
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงสุดา   ศรีอุเบท
 
1. นายอัษฎา  โชครุ่งรัตน์
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงไทพนา  ทิน้อย
 
1. นายวสันต์  อ้ายฝอย
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ศรัทธาเสรี
 
1. นายสมนึก  น้ำรินชื่นจิตใส
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายจอมภพ  เสือสงสาร
 
1. นายวัฒนา  ปัญญาอุดมรัตน์
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจูไลน์  -
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายบวรภัค  จีรศักดิ์ชัยกุล
 
1. นางสาวมัลลิกา   จีสะอาด
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายศิรภัทร   บรรณกิจ
 
1. นางสุมานี  ศิริวัฒนสุวรรณ
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กชายเทพบุตร   รุ่งเรือง
 
1. นางรุ้ง  นอนา
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายน้ำภูผา  ธงชัยการกิจ
 
1. นางนงลักษณ์  ทิพย์ปัญญา
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายอ่องหน่ายอู   ไม่มีนามสกุล
 
1. นางดวงแก้ว  พัดขำ
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. เด็กชายพาต้าเล  -
 
1. นางสาวพิรานันท์  บุญธรรม
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายวิชยุตม์  กวินยรรยง
 
1. นางสาวรจนาภรณ์  มีตา
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์แก้ว
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปันเขียว
 
1. นางมารยาท  มะลิซ้อน
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายพิชัย  ภูผาทอง
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กชายดนุนันท์  กรินวงศา
 
1. นายวัชรา  เตชะอ้าย
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายชนพงศ์  สงวนศรีสกุล
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทาสา
 
1. นางสาวบุญสุข  กล่อมริ
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นายทนงศักดิ์  กุนามา
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กชายรวิทย์  สิงขรจรูญ
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายภูวดล  ปูชิดากุล
 
1. นางสาวสุพัฒนา  ทวีเดช
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายชยานันท์  เสือสุจิต
 
1. นายวัฒนา  ปัญญาอุดมรัตน์
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. นายศิริพงษ์  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายสมเกียรติ  -
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสม
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงปิยอร  จตุรณคีรี
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กหญิงนอมิ  -
 
1. นางรุ้ง  นอนา
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชลคร
 
1. นางสาววันวิสาข์  ทองกก
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กหญิงแอ้เซหม่อ  โชคทวีขจร
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อุทัยหิรัญทวี
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แม่นปืน
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงหัตถพันธ์  สาธุสถิต
 
1. นางสาวธันยพร  กันทจักร์
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงอชิรญา  กันทะถ้ำ
 
1. นางสาวอรทัย  ช่างทำ
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงธนัชพร  แซ่ม้า
 
1. นางกานดา  นกเที่ยง
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงวณิชา  พลวานิช
 
1. นางจรูญลักษณ์  ธรรมรังษี
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงใจบุญ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายกิจจา  คีรีประณีต
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงชะไมพร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกรกนก  ยงค์โภชน์
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขวัญใจเลิศ
 
1. นางสาวนภาพร  แดงแป้น
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงเสาวภา   อภิบาลสาคร
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สอนพิมพ่อ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงญาณี   ประสิทธิ์วิริยะ
 
1. นางสาวสุพัฒนา  ทวีเดช
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงสุนันตา  อาชาสามัคคี
 
1. นายอัษฎา  โชครุ่งรัตน์
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงนิตยา  วิรุฬภัค
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กหญิงมัชซี  โพธิ์ศิริ
 
1. นางสาวสุมาลี  สว่างทิตย์
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงมณี  -
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงวิยุดา  อุดเปียง
 
1. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงสุภิกา  ชโลทรการกิจ
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงณัชกานต์   ไพโรจน์วิรุฬห์
 
1. นางสาวใจประภา   มั่นเกตุวิทย์
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กหญิงพรธิดี  สมบูณ์มั่น
 
1. นายดนัย  วงษ์เมืองแก่น
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 1. เด็กหญิงเปเป  -
 
1. นายพรเทพ  หล่อเจริญทรัพย์
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 1. เด็กหญิงสุภาวี   นวลแขคงวุฒิ
 
1. นายอำนาจ  ฟักเฟื่อง
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ละแก้ว
 
1. นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายน้ำภูผา  ธงชัยการกิจ
 
1. นางนงลักษณ์  ทิพย์ปัญญา
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายส่าหนี่เพียว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  ใบไม้ทอง
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กชายพันกร  ใจยา
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กชายซอยอระ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสมพงษ์  ตรรกชนชูชัย
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  อุทัยหิรัญทวี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อุทัยหิรัญทวี
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.3 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กชายพีรภัทร  วิโนสุยะ
 
1. นางกรษิยา  อุดจันทร์
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายซอโพควาเล  -
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กชายยุทธนา  กิตติศักดิ์วิโรจน์
 
1. นางอัสนา  ฝั้นคำปวง
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายคณิตศร  ไตรบุตร
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายอานนท์   จิตพิสมัย
 
1. นางสาวมัลลิกา   จีสะอาด
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กชายปฏิพล  เลิศวิริยภาพ
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  กาวี
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1. เด็กชายปวรรุจ  -
 
1. นางสาวยุวธิดา  ทับกฤษ
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  -
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายศราวุธ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นายพันธกานต์   ทรงบุญรอด
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กชายพงศกร  กาบแก้ว
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวบุญสุข  กล่อมริ
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางสาวเนตรชนก  ฤกษ์หร่าย
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. นายสุวิทย์   สวนมีสุข
 
1. นายวรุจน์   จันแก้วปง
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นายแอ้พอ  ขจรภัทรพิมาน
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กชายทิโมธี  -
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กชายสรธิญ  สุวรรณยาน
 
1. นายวสันต์  อ้ายฝอย
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1. เด็กหญิงปวีณา  -
 
1. นางเพ็ญนภา  หนุนใจ
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามหมื่น 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตระกูลวนาภัทร
 
1. นายภัคพล  นาจำรัส
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  -
 
1. นางสาวรุ่งวีรยา  พินิจวงษ์
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 1. เด็กหญิงรุกซะ  .
 
1. นายจิรพัฒน์  มั่งมี
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กหญิงธิดา  -
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มนตรา
 
1. นางสาวสุลัยพร  สายบุญเรือง
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงอาหน่า  พลาวแมน
 
1. นายบำบัตร  ทิยานันท์
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงญาโนทัย  คีรีประณีต
 
1. นางสุวพิชชา  สถิตย์คงทน
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กหญิงแอนนา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายปรีชา  แสนศรี
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาริฉัตรคีรี
 
1. นางสาวนนทกานต์  แดงจันติ๊บ
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ชัยโรจน์ปัญญา
 
1. นางสาวมัลลิกา   จีสะอาด
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงศุจินดา   แซ่ม้า
 
1. นายวทัญญู  การกล้า
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงดวงดาว  -
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพะละ 1. เด็กหญิงจารุมน  ท้องทุ่งหรรษา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  หลวงแสน
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 1. เด็กหญิงชญานันท์   ภูมิวรรรณวนา
 
1. นายอัษฎา   โชครุ่งรัตน์
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงแวววรรณ  โอภาสอำนวย
 
1. นางสาวมัลลิกา  เวียงนาค
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงสมฤดี  คำใจ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงหน่อเอโพ   -
 
1. นายวัฒนา  มาลัย
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 1. เด็กหญิงสุภาพร  สนกรุด
 
1. นายวสันต์  อ้ายฝอย
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงหมี  -
 
1. นางสาวศรสววรค์  เพชร์มี
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงวรรณรุนีย์  ประเสริฐกุลคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  ใจเขียว
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงสุทธิดา   วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางสาวภัทธิรา   ทองประไพ
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจีรนุช  -
 
1. นางสาวสุลัยพร  สายบุญเรือง
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงรูซียา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอนุรักษ์  แก้วทันคำ
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงชาลิสา   คำแก้ว
 
1. นายปรินทร์  เลี้ยงประยูร
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงอรสา  แสนมหามงคล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  จันทร์สายทอง
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงศิริพร  พาเกอะ
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายศักรินทร์  ลังกาวงศ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สาลี
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กชายจงดี  คลองใหญ่
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายวสันต์   เลิศล้ำกริยา
 
1. นางสาวมัลลิกา   จีสะอาด
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายสิทธินันท์   ไชยเมืองชื่น
 
1. นางอำนวย  ปัญญา
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปภินวิทย์  พิทักษ์พนาลัย
 
1. นายกำพล  จุ้ยเรือง
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กชายปกรณ์กิตติ์  แสนศรี
 
1. นายปรีชา  แสนศรี
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายธนากร  -
 
1. นางระยับ  ดอนโคตร
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายสวัสดี   วาจารักษา
 
1. นายวัฒนา  ปัญญาอุดมรัตน์
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  พิทักษ์ยางกุล
 
1. นายวัชรา  เตชะอ้าย
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กชายรัชพล  แก้วยา
 
1. นายสมพงษ์  แสนว้าน
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 1. เด็กชายพยัต  สุดตา
 
1. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายธวัชชัย  ตั้งมั่น
 
1. นางสาวศิริพร  บุญธรรม
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายกุลธร  ทิพมาศคีรี
 
1. นางวัลภา  บุญเลี้ยง
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 1. เด็กชายสุทธิพัฒน์  ศิริปโชติ
 
1. นายบัณฑิต  พรหมขัติแก้ว
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทาสา
 
1. นางสาวบุญสุข  กล่อมริ
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายพีรพัฒน์   หมู่หล้า
 
1. นางสาววรรณวิสา  สิงห์คำ
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายศุภกิตติ์   เทียมพิมานคีรี
 
1. นางสาวนิตยา  อินทพัน
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. นายศรีวิชัย  ใจยา
 
1. นายพฤกษ์  เวียงดาว
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. นายทรงสิทธิ์  แสนหลวง
 
1. นายพิสุจน์วิชัย  ปัญญาเสน
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บ้านนาพิไล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  ใจเขียว
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงจันทนา  -
 
1. นางสาวปวีณา   ทนุชิต
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยะเขียว
 
1. นางระยับ  ดอนโคตร
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 1. เด็กหญิงอินทุกร  แสนศรี
 
1. นายปรีชา  แสนศรี
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญธรรม
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 1. เด็กหญิงมทินา  -
 
1. นางสาวกรรณิกา  หน่อแก้ว
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงชลเนตร  คล้อยคีรี
 
1. นางวัลภา  บุญเลี้ยง
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 1. เด็กหญิงตูตู   -
 
1. นางสาวอัจฉริยา  บุญยืน
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พิชิตพงษ์พนา
 
1. นายวทัญญู  การกล้า
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 1. เด็กหญิงเบญจทิพย์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวนภา  บุญวงษ์เมือง
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พุทธมาตย์
 
1. นายปิยะ  สันติชัยขาญ
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงดรุณี  อุดมพนาคีรี
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงดาเรศ  จรรยาแสงชัย
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุยะตุ่น
 
1. นายวีระยุทธ์  ไพยา
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   นิตย์อดุลย์
 
1. นายอธิวัฒน์  ตันพรมเมือง
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สอนพิมพ่อ
 
1. นายอรรถพรรณ  วุฒินนทนันท์ชัย
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะดวง
 
1. นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ์
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก   พลอยหาญการ
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงเลเดีย  -
 
1. นางสาวประกายดาว  เปิ้นมะโอคำ
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  คำน้อย
 
1. นายวรุจน์   จันแก้วปง
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 1. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์แสนสวย
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  จารี
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 1. เด็กหญิงจุฬามณี  สิทธิผลพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  ใจเขียว
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 1. เด็กหญิงโบว์  -
 
1. นางสาวบุญสุข  กล่อมริ
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจันทนา  พุทธธรรมยศ
 
1. นายทวิรัชต์  ดิบดี
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 1. เด็กหญิงปิยดา  ทักษ์สกุลโรจน์
 
1. นายแทน  จินะโต้ง
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงชะบลึวา  สกุลธนวันต์
 
1. นายธีรพงษ์  วงศ์ใจคำ
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกรกช   แก้วเกิด
2. เด็กหญิงกวินญาดา   คชแก้ว
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญโย
4. เด็กหญิงปรีญ่าภัทร   เป็งจา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  เป็งจา
6. เด็กชายพสุธร   ก้อนจันทร์ต๊ะ
7. เด็กหญิงพิมระภัทร   โสพรรณ์
8. เด็กหญิงราชาวดี  นามผาน
9. เด็กชายศักรินทร์  ลังกาวงศ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สาลี
2. นางสาวชญานิศ  ปุ๊ดปวน
3. นายณัฏฐชาติ  พนาวาส
4. นางสาวจิรากร  ดีมี
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กหญิงกี้พอ  -
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสนาวงศ์
3. เด็กหญิงชุติสรา  กิ่งแก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงฐิติพร  อรัญอาภรณ์
5. เด็กหญิงนภัสรา  กุมุทสุวรรณ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  -
7. เด็กหญิงพอเก่วา  -
8. เด็กหญิงพัชรมัย  ทรัพย์หัตถกิจ
9. เด็กหญิงวาสนา  ชฎาสอาด
10. เด็กหญิงสุณี  -
11. เด็กชายอนิวัต  -
12. เด็กหญิงอสมา  -
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงศ์คำ
2. นายเนติวุฒน์  หงส์พิทักษ์ชน
3. นางสาวอำภวรรณ  สันป่าเงิน
4. นางสาวสิริพร  สอนเม่น
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่หมี
2. เด็กหญิงกันยา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์กวินวิวัฒน์
4. เด็กหญิงจันทมณี  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงชนิสร  เชื้อแก้ว
6. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงชลลดา  เล่าไทวนันท์
8. เด็กหญิงชวิศา  แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงฐิดาพร  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
11. เด็กหญิงธนัชชา  อุไรรุ่งโรจน์
12. เด็กหญิงธัญญารักษ์   โรจน์แสงสิทธิ์กุล
13. เด็กหญิงนิชกานต์  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงบุณฑริกา  ลิ่มสกุล
15. เด็กหญิงปัญญดา  แซ่ซ้ง
16. เด็กหญิงปาริชาต  แซ่จาง
17. เด็กหญิงมติมนต์  แซ่เฮ่อ
18. เด็กหญิงรชนีรมณ์  แซ่ซ้ง
19. เด็กหญิงรมย์วรินทร์  แซ่กือ
20. เด็กหญิงวรัชญา  ครองดวงดี
21. เด็กหญิงสิริยากร  แสนมาโนช
22. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณมณี
23. เด็กหญิงสุณิสา  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
24. เด็กหญิงอริสา  วิริยกุลรุ่งโรจน์
25. เด็กหญิงเกสรา  แซ่เฮ่อ
26. เด็กหญิงเปรมฤทัย  แซ่เฮ่อ
27. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สว่างกุล
 
1. นางสาวจิราพร  วงศ์ตา
2. นายฐปกร  กุลดิลก
3. นายสุพงศ์  สืบมี
4. นายอนุชา  ทาปลูก
5. นางสาวณัฐณิชา  คงดี
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายนรภัทร  แสนอุ่น
 
1. นางสาวมัลลิกา  อินหลวง
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กชายสิรดนัย  เนตผาบ
 
1. นางกานดา  หุ่นศิริตระกูล
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายมูฮัมมัด  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายวันชนะ   ขวัญข้าวบริบูรณ์
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายปวริศ  ธนจิตสิริ
 
1. นายธัชชัย  เสียงชารี
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายหม่องมิววิน  -
 
1. นายปรินทร์   เลิศจันทรางกูร
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายภคนันท์  ขวัญข้าวบริบูรณ์
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1. เด็กชายสิรดนัย  เนตผาบ
 
1. นางกานดา  หุ่นศิริตระกูล
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. นายนรสิงห์   แซ่ท้าว
 
1. นายปรินทร์   เลิศจันทรางกูร
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายแสนสุข  กมลพิราม
 
1. นายธัชชัย  เสียงชารี
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  -
 
1. นายอธิวัฒน์  ตันพรมเมือง
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กชายกันตพล  ธารน้ำเดชา
 
1. นายวุฒิชัย  ปัญญาเมา
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายสุวิชัย  -
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายหยีหยีโท  -
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายปิยชนน์  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงฟ้างาม  กิตติพัชญ์พิสิฐ
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พรมภักดี
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายปรีชา  -
 
1. นางเณริศา  พสุกลมาศ
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีธาราบุปผา
 
1. นางสาวสิริพร  ฤทธิวงษากุล
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายพบธรรม  แซ่ว้าน
 
1. นายธัชชัย  เสียงชารี
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ซ้ง
 
1. นายอธิวัฒน์  ตันพรมเมือง
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มูลแก้ว
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กชายวัชระ  ใจรุณ
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  อภัยโคตร
 
1. นายสมบัติ  กรรมใจ
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  กิตติประไพร
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงจิราภา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  เกิดสมบูรณ์
 
1. นางสาวสิริพร  ฤทธิวงษากุล
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายฆนมน  แซ่จ๊าง
 
1. นายธัชชัย  เสียงชารี
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายเรวัติ  -
 
1. นางเณริศา  พสุกลมาศ
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  โตเสรีกูล
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1. เด็กหญิงแนนนี่  มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสิริพร  ฤทธิวงษากุล
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงธนมณ  เนาวรัตน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  อินหลวง
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 1. เด็กหญิงเปรมสินี   สายชลอภิบาล
 
1. นางสาวพิชญาพร   ชัยประสิทธิ์
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงสุภา  -
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจันทนิภา  จันขวา
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  กันดี
 
1. นางสาววริศรา  แนวกันยา
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาต๊ะ
 
1. นางเณริศา  พสุกลมาศ
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใยโพธิทอง
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  -
 
1. นายสมพงษ์  แสนว้าน
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1. เด็กชายสุรเดช  แก้วซ้อย
 
1. นางสาวแจ่มศรี  องค์การ
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายปุณณวิช  แสนใจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  อินหลวง
 
1131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กชายยันรินแทะ  -
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 1. เด็กหญิงอริสา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงวรวรรณ   ก่อจิตไพบูลย์
 
1. นายอธิวัฒน์  ตันพรมเมือง
 
1134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงภาวินี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวมธุรส  จันทร์โสม
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สละ 1. เด็กชายธนากร  อุปหล้า
 
1. นายศักดิ์พงศ์  พิรักษา
 
1136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกานดา  จิรเดชา
 
1. นายพิสุจน์วิชัย  ปัญญาเสน
 
1137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายประทีป  วศินวงศ์สว่าง
 
1. นายธัชชัย  เสียงชารี
 
1138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 1. เด็กหญิงต่อมแต่ม  -
 
1. นายวิจักขณ์  เครือวิไล
 
1139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงนิภาพร   สุริยะวงศ์
 
1. นายเทพรัตน์  สุวรรณโฉม
 
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มั่งคงเจริญ
 
1. นายนพพล  น้อยพ่วง
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สันทัดพนาไพร
 
1.&nbs