เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวุฒิภัทร จูงโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายธงชัย มั่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสุริยา วรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสุพจน์ มธุรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายโฆษิต รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตางู กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางสาวสุภาพร สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายวิชัย พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเคว่า กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายจิระ มิ่งเมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายสมพงษ์ เกตุกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายประสิทธิ์ อรุณศรีสุุขสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหินเทิน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางศิริเพ็ญ สุปันนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายธงชัย มั่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางจันทร์เพ็ญ นางแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางศิริเพ็ญ สุปันนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการรับรายงานตัว  
27 นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รองประธานกรรมการรับรายงานตัว  
28 นางสาวสุนีย์ รุททองจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการรับรายงานตัว  
29 นางสาววัฒนา เพียรการนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนกลอย กรรมการรับรายงานตัว  
30 นางสาวธมลวรรณ แพ่งกลิ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการรับรายงานตัว  
31 นางสาวณีรนุช จินกสิกิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองแฟบ กรรมการรับรายงานตัว  
32 นางสาวธีระพร ธรรมวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง กรรมการรับรายงานตัว  
33 นายอดุลย์ สาริกรรณ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการรับรายงานตัว  
34 นายจำเนียร แตงสุต ช่างไม้ ระดับ ๔ กรรมการรับรายงานตัว  
35 นายปณิธิ แก้ววิกย์กรรม ช่างไฟฟ้า ระดับ ๓ กรรมการรับรายงานตัว  
36 นางสาวพชิรา พัฒนศิริ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการรับรายงานตัว  
37 นางสุนทรี นวกุล นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว  
38 นางสาวนภสร สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัว  
39 นางสาวศิวพร มโนเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดดอนกลอย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัว  
40 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
41 นางจิรภา จักรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ รองประธานฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
42 นางสาวสุภาวดี เรียงครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลอย รองประธานฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
43 นางรำพล อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
44 นายภูษิต ศรีพุฒฒ์ ครูโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
45 นางสาวสุพีรกานต์ เกษกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
46 นายธนรัฐ จุฑนฤปกิจ ครูโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
47 นางสาวพาฝัน โชติรัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนกลอย กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
48 นางสาวกิติมา เกี่ยวเขตร์การณ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
49 นางสาวนุชศรา ศิริดี บุคลากรคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
50 นางสาวโสฬส สอนวัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
51 นางสาวธมลวรรณ แพ่งกลิ่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
52 นางสาวจันทนา กมลมาลย์ พี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
53 นางสาวสุนิษา กมลมาลย์ พี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
54 นายทวีศักดิ์ ชะเราะ พี่เลี้่ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
55 นางณัฐณิชา ใจการุญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองแฟบ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
56 นางสาวนภัสวรรณ หมื่นพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าโพ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
57 นางสาวนันทนา ส้มอ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยรอบ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
58 นางสาวณัฐสรา วาอุทัศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหนองเขื่อน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
59 นางสาวอุทัยวรรณ บุญกมุติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
60 นางสาวรุ่งรัตน์ ไพรหนู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากดง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
61 นางสาวณัตินี วิเศษปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งพึ่ง กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
62 นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์ผลหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งปาจาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
63 นายธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
64 นายอดุลย์ สาริกรรณ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
65 นายอุดม แก่นไถ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
66 นายปณิธิ แก้ววิกย์กรรม ช่างไฟฟ้า ระดับ ๓ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
67 นางกุไร เพียรธัญญะ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
68 นางดวงพร กลายสุข แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
69 นายสาโรจน์ วิเชียรวรรณ พ่อบ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
70 นายสมพงษ์ บุญปลูก ยาม กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
71 นางสาทิพย์ จริตรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
72 นางอัชรา มณีรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
73 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
74 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานกรรมการการเงินและพัสดุ  
75 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยกาหน่วยรตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการการเงินและพัสดุ  
76 นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการการเงินและพัสดุ  
77 นางสลิตา ๓ู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและพัสดุ  
78 นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
79 นางพิชชานันท์ กล่ำภู่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
80 นางนิธิกานต์ กล่ำเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการการเงินและพัสดุ  
81 นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
82 นางประทวน บุญมั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการการเงินและพัสดุ  
83 นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการการเงินและพัสดุ  
84 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการเงินและพัสดุ  
85 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
86 นายชัยณรงค์ สาหร่าย ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
87 นายณรงค์ แสงจันทร์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
88 นายพิธี รู้อยู่ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
89 นายสุทธิ ท้าวทแอง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
90 นายจำเนียร แตงสุต ช่างไม้ ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
91 นายประสงค์ บำรุงรัตน์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ  
92 นางสุริยา วรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการการประเมินผล  
93 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รองประธานกรรมการการประเมินผล  
94 นายดำรงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการการประเมินผล  
95 นางวราภรณ์ คนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการการประเมินผล  
96 นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการการประเมินผล  
97 นายเอนก วิเลปะนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการการประเมินผล  
98 นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการการประเมินผล  
99 สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประเมินผล  
100 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
101 นายโฆษิต รักษาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี รองประธานกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
102 นางสาวพวงเพ็ญ สีมาขจร นิติกร กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
103 นางอรัญญา จิวะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
104 จ่าสิบเอกชำนิ นุ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
105 นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
106 นางยิ้มศรี เมืองเหลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
107 นางมณฑาณี ด้วงชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
108 นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน  
109 นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการรับรายงานผลการแข่งขัน  
110 นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานผลการแข่งขัน  
111 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
112 นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
113 นางสาวมรกต ปฤกษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
114 นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
115 นางจันทร์เพ็ญ นางแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
116 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
117 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร  
118 นายสุพจน์ มธุรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
119 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
120 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี  
121 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยี  
122 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการดูแลระบบเว็ปไซต์ลงทะเบียน  
123 นางจันทร์เพ็ญ นางแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดูแลระบบเว็ปไซต์ลงทะเบียน  
124 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ กรรมการดูแลระบบเว็ปไซต์ลงทะเบียน  
125 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดูแลระบบเว็ปไซต์ลงทะเบียน  
126 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
127 นายธงชัย มั่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
128 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
129 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
130 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
131 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
132 นายชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
133 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
134 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
135 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
136 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
137 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
138 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  
139 นางจันทร์เพ็ญ นางแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยแลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันและจัดสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ โทร 0865926721
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]