สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 33 14 7 6 54
2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 22 4 0 0 26
3 บ้านหนองตะเคียน 21 8 4 4 33
4 บ้านโป่งเก้ง 21 6 2 5 29
5 บ้านทุ่งมน 18 6 3 5 27
6 บ้านคลองข่อย 16 4 5 4 25
7 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 16 3 0 3 19
8 บ้านวังเกษตร 15 6 3 1 24
9 บ้านสระนารายณ์ 15 4 0 1 19
10 อนุบาลสว่างอารมณ์ 13 7 1 0 21
11 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 13 2 3 4 18
12 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 12 8 1 2 21
13 บ้านหนองสมบูรณ์ 12 4 3 3 19
14 บ้านหนองแว่น 10 2 1 1 13
15 บ้านบ่อยาง 10 1 0 4 11
16 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 9 5 1 1 15
17 บ้านสวนขวัญ 9 4 2 4 15
18 อนุบาลวัดหนองเต่า 8 3 1 5 12
19 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 8 2 3 2 13
20 บ้านดงยางใต้ 8 0 1 0 9
21 วัดท่าโพ 7 3 3 2 13
22 อนุบาลหนองขาหย่าง 7 2 2 1 11
23 บ้านเกาะเทโพ 7 2 2 0 11
24 วัดดอนหวาย 7 2 1 1 10
25 วัดเขาหินเทิน 7 1 5 4 13
26 บ้านคอดยาง 7 1 1 2 9
27 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 6 3 3 5 12
28 บ้านปากดง 6 3 1 0 10
29 วัดตลุกดู่ 6 2 0 0 8
30 บ้านวังเตย 5 9 5 3 19
31 อนุศิษย์วิทยา ๓ 5 2 1 1 8
32 วัดเนื้อร้อน 5 2 0 1 7
33 บ้านหนองเมน 5 1 0 0 6
34 บ้านหนองแห้ว 4 4 3 1 11
35 วัดหนองตางู 4 3 0 0 7
36 วัดหนองระแหงเหนือ 4 2 1 0 7
37 วัดดอนกลอย 3 3 1 3 7
38 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 3 2 1 1 6
39 วัดหนองแก 3 1 2 3 6
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 1 2 2 6
41 เทศบาลวัดอมฤตวารี 3 1 1 2 5
42 บ้านเนินก้าว 3 0 1 1 4
43 วัดทุ่งพึ่ง 3 0 0 0 3
44 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 2 3 1 0 6
45 วัดหนองสระ 2 3 0 1 5
46 อนุศิษย์วิทยา ๔ 2 3 0 0 5
47 วัดเขาดาวเรือง 2 2 0 0 4
48 บ้านหนองรัก 2 2 0 0 4
49 บ้านหนองแขวนกูบ 2 0 2 1 4
50 วัดวังบุญ 2 0 1 4 3
51 วัดอุโปสถาราม 2 0 1 1 3
52 บ้านท่าซุง 2 0 1 0 3
53 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
54 วัดเขาปฐวี 1 6 0 0 7
55 บ้านหนองไผ่ 1 1 1 0 3
56 ชุมชนวัดดงขวาง 1 1 1 0 3
57 บ้านเขาผาลาด 1 1 0 0 2
58 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 1 0 1 0 2
59 วัดหนองแฟบ 1 0 0 1 1
60 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 1 0 0 1 1
61 วัดโนนเหล็ก 1 0 0 0 1
62 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 2 2 4 4
63 บ้านหนองกี่ 0 1 1 1 2
64 บ้านเขาทองหลาง 0 1 1 0 2
65 วัดหาดทนง 0 1 0 0 1
66 บ้านหนองชุมเห็ด 0 1 0 0 1
67 อนุบาลรจนา 0 1 0 0 1
68 วัดสังกัสรัตนคีรี 0 0 1 2 1
69 วัดสะพานหิน 0 0 1 1 1
70 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 0 1
71 วัดจักษา 0 0 1 0 1
72 บ้านหนองเข้ 0 0 0 3 0
73 บ้านภูมิธรรม 0 0 0 1 0
74 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0 1 0
75 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 1 0
รวม 430 172 94 111 807