สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 18 7 8 33 33 15 6 6 54
2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 16 8 1 25 24 4 0 0 28
3 บ้านทุ่งมน 11 6 3 20 18 6 3 5 27
4 บ้านหนองตะเคียน 10 8 5 23 21 8 4 4 33
5 บ้านสระนารายณ์ 10 4 3 17 17 4 0 1 21
6 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 8 7 2 17 16 4 0 3 20
7 บ้านโป่งเก้ง 8 6 3 17 19 6 2 5 27
8 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 8 5 3 16 13 2 3 4 18
9 บ้านคลองข่อย 8 4 2 14 15 4 5 4 24
10 บ้านวังเกษตร 6 4 5 15 12 6 3 1 21
11 บ้านหนองสมบูรณ์ 6 3 4 13 14 4 3 3 21
12 บ้านดงยางใต้ 6 2 0 8 8 0 1 0 9
13 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 5 3 2 10 6 3 3 5 12
14 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 5 1 3 9 9 2 3 2 14
15 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 7 2 13 9 5 1 1 15
16 บ้านหนองแว่น 4 5 0 9 10 0 1 1 11
17 บ้านหนองเมน 4 1 0 5 5 1 0 0 6
18 บ้านเกาะเทโพ 4 0 2 6 6 2 2 0 10
19 อนุบาลสว่างอารมณ์ 3 9 4 16 12 7 1 0 20
20 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 3 4 7 14 15 8 1 2 24
21 บ้านสวนขวัญ 2 7 2 11 8 5 2 4 15
22 วัดเขาหินเทิน 2 3 2 7 7 1 5 4 13
23 วัดท่าโพ 2 2 2 6 5 3 3 2 11
24 วัดหนองระแหงเหนือ 2 1 1 4 3 2 1 0 6
25 บ้านหนองแห้ว 2 0 0 2 4 5 3 1 12
26 บ้านวังเตย 1 3 6 10 5 11 5 3 21
27 อนุบาลวัดหนองเต่า 1 3 2 6 8 4 1 5 13
28 วัดดอนหวาย 1 2 4 7 7 2 1 1 10
29 บ้านเนินก้าว 1 2 0 3 3 0 0 1 3
30 บ้านบ่อยาง 1 1 2 4 9 1 0 4 10
31 วัดเนื้อร้อน 1 1 1 3 3 2 0 1 5
32 วัดเขาปฐวี 1 1 0 2 1 5 0 0 6
33 วัดตลุกดู่ 1 0 1 2 5 1 0 0 6
34 วัดหนองสระ 1 0 1 2 2 4 0 1 6
35 บ้านหนองแขวนกูบ 1 0 1 2 2 0 2 1 4
36 เทศบาลวัดอมฤตวารี 1 0 0 1 3 1 1 2 5
37 วัดทุ่งพึ่ง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
38 วัดหนองแก 1 0 0 1 2 1 2 3 5
39 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 2 1 3 3 1 1 2 5
41 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 0 2 0 2 2 3 1 0 6
42 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 0 2 0 2 1 0 1 0 2
44 บ้านปากดง 0 1 9 10 6 3 1 0 10
45 บ้านคอดยาง 0 1 3 4 6 1 1 2 8
46 อนุศิษย์วิทยา ๓ 0 1 2 3 5 2 1 1 8
47 อนุบาลหนองขาหย่าง 0 1 1 2 5 2 1 1 8
48 วัดหนองตางู 0 1 1 2 2 3 0 0 5
49 บ้านท่าซุง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
50 วัดเขาดาวเรือง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
51 วัดวังบุญ 0 1 0 1 2 0 1 4 3
52 ชุมชนวัดดงขวาง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
53 วัดหนองแฟบ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
54 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
55 บ้านหนองเข้ 0 1 0 1 0 0 0 3 0
56 วัดดอนกลอย 0 0 2 2 3 3 1 3 7
57 บ้านหนองรัก 0 0 2 2 2 2 0 0 4
58 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 0 0 1 1 3 2 1 1 6
59 วัดอุโปสถาราม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
60 บ้านเขาผาลาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
61 วัดโนนเหล็ก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
62 อนุศิษย์วิทยา ๔ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
63 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 2 4 4
64 บ้านหนองกี่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
65 บ้านเขาทองหลาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
66 วัดหาดทนง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67 บ้านหนองชุมเห็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 อนุบาลรจนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 วัดสังกัสรัตนคีรี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
70 วัดสะพานหิน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
71 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
72 วัดจักษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
73 บ้านภูมิธรรม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
74 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
75 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 140 110 421 418 176 90 111 684