สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 34 15 7 6 56
2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 24 4 0 0 28
3 บ้านหนองตะเคียน 21 8 4 4 33
4 บ้านโป่งเก้ง 21 6 2 5 29
5 บ้านทุ่งมน 18 6 3 5 27
6 บ้านสระนารายณ์ 17 4 0 1 21
7 บ้านคลองข่อย 16 4 5 4 25
8 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 16 4 0 3 20
9 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 15 8 1 2 24
10 บ้านวังเกษตร 15 7 3 1 25
11 บ้านหนองสมบูรณ์ 14 4 3 3 21
12 อนุบาลสว่างอารมณ์ 13 7 1 0 21
13 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 13 2 3 4 18
14 บ้านหนองแว่น 10 2 1 1 13
15 บ้านบ่อยาง 10 1 0 4 11
16 บ้านสวนขวัญ 9 5 2 4 16
17 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 9 5 1 1 15
18 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 9 2 3 2 14
19 อนุบาลวัดหนองเต่า 8 4 1 5 13
20 วัดท่าโพ 8 3 3 2 14
21 บ้านดงยางใต้ 8 0 1 0 9
22 อนุบาลหนองขาหย่าง 7 2 2 1 11
23 บ้านเกาะเทโพ 7 2 2 0 11
24 วัดดอนหวาย 7 2 1 1 10
25 วัดเขาหินเทิน 7 1 5 4 13
26 บ้านคอดยาง 7 1 1 2 9
27 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 6 3 3 5 12
28 บ้านปากดง 6 3 1 0 10
29 วัดตลุกดู่ 6 2 0 0 8
30 บ้านวังเตย 5 11 5 3 21
31 บ้านหนองแห้ว 5 5 3 1 13
32 อนุศิษย์วิทยา ๓ 5 2 1 1 8
33 วัดเนื้อร้อน 5 2 0 1 7
34 บ้านหนองเมน 5 1 0 0 6
35 วัดหนองตางู 4 3 0 0 7
36 วัดหนองระแหงเหนือ 4 2 1 0 7
37 วัดดอนกลอย 3 3 1 3 7
38 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 3 2 1 1 6
39 วัดหนองแก 3 1 2 3 6
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 1 2 2 6
41 เทศบาลวัดอมฤตวารี 3 1 1 2 5
42 บ้านเนินก้าว 3 0 1 1 4
43 วัดทุ่งพึ่ง 3 0 0 0 3
44 วัดหนองสระ 2 4 0 1 6
45 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 2 3 1 0 6
46 อนุศิษย์วิทยา ๔ 2 3 0 0 5
47 วัดเขาดาวเรือง 2 2 0 0 4
48 บ้านหนองรัก 2 2 0 0 4
49 บ้านหนองแขวนกูบ 2 0 2 1 4
50 วัดวังบุญ 2 0 1 4 3
51 วัดอุโปสถาราม 2 0 1 1 3
52 บ้านท่าซุง 2 0 1 0 3
53 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
54 วัดเขาปฐวี 1 6 0 0 7
55 บ้านหนองไผ่ 1 1 1 0 3
56 ชุมชนวัดดงขวาง 1 1 1 0 3
57 บ้านเขาผาลาด 1 1 0 0 2
58 บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 1 0 1 0 2
59 วัดหนองแฟบ 1 0 0 1 1
60 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 1 0 0 1 1
61 วัดโนนเหล็ก 1 0 0 0 1
62 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 0 2 2 4 4
63 บ้านหนองกี่ 0 1 1 1 2
64 บ้านเขาทองหลาง 0 1 1 0 2
65 วัดหาดทนง 0 1 0 0 1
66 บ้านหนองชุมเห็ด 0 1 0 0 1
67 อนุบาลรจนา 0 1 0 0 1
68 วัดสังกัสรัตนคีรี 0 0 1 2 1
69 วัดสะพานหิน 0 0 1 1 1
70 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 1 0 1
71 วัดจักษา 0 0 1 0 1
72 บ้านหนองเข้ 0 0 0 3 0
73 บ้านภูมิธรรม 0 0 0 1 0
74 บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 0 0 0 1 0
75 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 1 0
รวม 443 181 94 111 718