การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และรายชื่อครูผู้ควบคุม
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ (ในกรณีไม่พบรายชื่่อในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ติดต่อประธานกลุ่มโรงเรียน หรือ Admin กลุ่มโรงเรียน) พร้องทั้งความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ นาม-สกุล ของผู้เรียน และครูผู้ควบคุมเพื่อจัดเตรียมแก้ไขให้ถูกต้อง
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 22:58 น.