สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กหญิงกรัตเพชร  แสงผ่อง
 
1. นางสาวพัชรา  รุณทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แข็งธัญกรณ์
 
1. นางสาวธันย์ฐารัตน์  นางนวล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  ดวงบุปผา
 
1. นางมณเทียร  สกุลสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ยะเขตต์กรณ์
 
1. นางทองรวม  อินคล้าย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  พุกมาก
 
1. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกรรณิการ  โพธิ์กระสัง
 
1. นางวิไลรัตน์  นาราช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงมาริยะ  คำเรืองศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  กลั่นการนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภาคโพธิ์
 
1. นางสาวธนิดา  รุ่งเรือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายธนดล  นุชสุ่ม
 
1. นางสาวธนิชา  แก้วหนองยาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกรรนิกา   อุปเสียร
 
1. นางสาวแสงดาว   จันทร์เต็ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แรงเขตการ
 
1. นางทิฆัมพร  มรรยาทอ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิริยากร  อัคคะบุญ
 
1. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงญาดา   ควัธน์กุล
 
1. นางณัฐพร  กิจสุวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มแสง
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ไกรเรียน
 
1. นางธนวรรณ   แก้ววิเชียร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ญเขตรวิทย์
 
1. นางขนิษฐา  ทองพุ่ม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงธริดา  กล่ำเจริญ
 
1. นางจารี  เลิศกมลรัตนกุล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงหมูแดง  หมวย
 
1. นางสาวทัศนีม  ประดู่
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางกาบแก้ว  จันทวิมล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงฐิติกา  ฝามี
 
1. นางทิฆัมพร  มรรยาทอ่อน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงพิชญาดา  นาคประไพ
 
1. นางสาวแสงดาว   จันทร์เต็ม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมกสิกรณ์
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพรไพลิน   คำเรือง
 
1. นางสาวพิมพ์พิชฎา   พรปรัณชัย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีกรด
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  พัวพงษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  พาขึ้นพร้อม
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. นางสาวอภิชญา  จั่นเจริญ
 
1. นางสาวปิยเนตร  จันทน์สุคนธ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงหฤทัย  หมั่นเขตรกรณ์
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์  อักษรสระน้อย
 
1. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกชพร  เจริญรัมย์
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  มั่นคง
 
1. นางสาวณัฐพร  แสนหาญ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัจวงศ์
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงสะโรชา  ใจเอม
 
1. นางสาวเจนจิรา   โพธิ์ทองคำ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขำอิงค์
 
1. นางกาบแก้ว  จันทวิมล
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงอนัญญา  รักษาริกรรม
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขถนอม
 
1. นางสุชีรา  เถาวัลย์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงสิริจรรยา  วงศ์แสนสุข
 
1. นางกันยารัตน์  หาญสาริกัน
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  คชนิล
 
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 1. เด็กหญิงไปรยา  เลากสิกรรม
 
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  สุขอ่วม
 
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิณิน  สินสวาท
 
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงอารีวรรณ  จันทร์สงเคราะห์
 
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธีธวัช  แข่งเพ็ญแข
 
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายอนุสรณ์  ขยันกสิกิจ
 
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สามสูงเนิน
 
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายชัยชนะ  เกษไตรย์กูล
 
1. นางขนิษฐา  ทองพุ่ม
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายรัฐนันท์  หมั่นการนา
 
1. นางผุสดี  จูมโสดา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 1. เด็กหญิงสุวิมล  เงินทนง
 
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ราชลำ
 
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงนัสวี  ว่องเชิงค้า
 
1. นางจุฑามาศ  สาจุ้ย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  ภู่เทศ
 
1. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีทอง
 
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูพินิจ
 
1. นางช่อรัตร์ดา  เกสทอง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กหญิงวรรณษา  พุกโหมด
 
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายอนิวัตติ์  ศรีงาม
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงทิพนาถ  กมลเลิศ
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงเกสรา   รัตนวิหก
 
1. นางสาวพิมพ์พิชฎา   พรปรัณชัย
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  ห่วงลาว
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิลึก
 
1. นางสาวชนิตา  ชูทอง
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงอรัชพร  เชียวกชิวิต
 
1. นางสาวมณฑิรา  อ่อนละมูล
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  ฆ้องกังวาน
 
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกิตติพศ  กลั่นการไถ
 
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ใจแสน
 
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปัณณพร  แสงหัวช้าง
 
1. นางภริดา  สุขีลักษณ์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขหร่อง
 
1. นางผุสดี  จูมโสดา
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 1. เด็กหญิงณิชากุล  มณีอินทร์
 
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงชญานิศ  รักธัญการ
 
1. นางขนิษฐา  ทองพุ่ม
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กหญิงจิรานุช  กันทะเกต
 
1. นางสาวจิราพรรณ  บูรณพันธ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงเกศรา  แป้นพยอม
 
1. นายตะวัน  ถวิลอนุสรณ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทองเผือก
 
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนภัส  นินเขียว
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ไทยแท้
 
1. นางสาวชนิตา  ชูทอง
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัชราพร   ปานศิลา
 
1. นางสาวพิมพ์พิชฎา   พรปรัณชัย
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงอารัญญา  พามาดี
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายสุบิน  บรรทัพ
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญโถม
 
1. นางเยาวลักษณ์  พาขึ้นพร้อม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ศรีระแสน
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงวรวลัญช์   พันธ์วิชัย
 
1. นางลัดดา  สุขคง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพงศพัศ   พิลึก
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงวรรษภรณ์  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ชวดเปีย
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 1. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางสุนัชฌา  ชาวบ้านกร่าง
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสวภัทร   ศิริเขตรกรณ์
 
1. นางสาววรรณภา  เปรมจิตร์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวเขตร์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  หาญสาริกัน
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นอ่ำ
 
1. นายศรายุทธ  ชีวะไทย
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงกันตพิชญ์  ปานศิลา
 
1. นางสาวชัญญารินทร์  ศรลัมพ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายพิพัฒน์  กาสา
 
1. นางธาลิณี  นุขันธ์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายธนโชติ  ทับทรวง
 
1. นางสายฝน  การักษ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 1. เด็กหญิงพรณัชชา   ทัพนันท์
 
1. นางรัตนา  สุขขัง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  คันศร
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เสือน้อย
 
1. นางลภาวรรณ  ยศนันท์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงเนตรชนก   แข็งธัญกิจ
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกันติชา  ทองคำขาว
 
1. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  นุ่มบุรี
 
1. นางสมลักษณ์  คงสนุ่น
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  บัวแก้ว
 
1. นางนาตยา  พลูกสิกรณ์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงชลลดา   อินทร์น้อย
 
1. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดจักษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประเทืองทิพย์
 
1. นางสาวสุดฤทัย  แจ่มแสง
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงกชกร  แม่นศร
 
1. นางผุสดี  จูมโสดา
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวผัน
 
1. นางเสาวลักษณ์  สนธิรักษ์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงมีนา  ศิริดำรงค์พานิชย์
 
1. นางสาววารุณี  บูรณสมภพ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์ธัญการ
 
1. นางสาวจำเนียร  ศรีกรด
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญญานันท์
 
1. นางสาวปิยเนตร  จันทน์สุคนธ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงอาจารี  คันศร
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงลลิตา  กลิ่นเขียว
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงสุนิษา  ศิริงาม
 
1. นางสาวชนิตา  ชูทอง
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงกรรวี  ใบเงิน
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายอารีรัตน์   พะชะ
 
1. นางสาวเจนจิรา   โพธิ์ทองคำ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงนิรชา  ทองโพธิ์
 
1. นางอุไร  วงษ์นาค
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  สุริยาส่องไพร
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงพรธีรา  บำรุงศรี
 
1. นางสุชีรา  เถาวัลย์
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 1. เด็กหญิงณัฐกรานต์  ทาดี
 
1. นางนันทพร  ระวังภัย
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภัทรนันทร์   แคะไคร้
 
1. นางสำนวน  พิลึก
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงวิชญาดา   รัตนมณี
 
1. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงสุพัชฌา  ชวดเปีย
 
1. นางสาวทัดดาว  ไวสาริกิจ
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงเพชรนภา  เพชรรัตน์
 
1. นางสาวธันย์ฐารัตน์  นางนวล
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญยงค์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ผู้มีสัตย์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ยอดสำเภา
 
1. นายสำเริง  นวลจันทร์
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายธนภัทร   สีตี๋
 
1. นางสาวแสงดาว   จันทร์เต็ม
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายพีรวิชญ์   พุทธวงค์
 
1. นางสาวเนตรนารี  บุญประเสริฐ
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงวรรณศรี  ศรีวรรณ
 
1. ดร.ปทุมรัตน์  สีธูป
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กชายวรากร  ใยดี
 
1. นางสาวศิวพร  มโนเพ็ชร
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงอาริยา   พันธ์จันทร์
 
1. นางสาวบุษยา  จุลมุสิก
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเกตุ
 
1. นางเสาวลักษณ์  สนธิรักษ์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ประเสริฐศรี
 
1. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงธนวรรษ์  ฉวีจันทร์
 
1. นางสาวทัดดาว  ไวสาริกิจ
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ
 
1. ดร.ปทุมรัตน์  สีธูป
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงนงนภัส  คล้ามบุตร
 
1. นางสาวแสงดาว   จันทร์เต็ม
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงปภัสสรา  ปะตังคะเน
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงปุญยารัตน์  เก่งเกตุ
2. เด็กหญิงสิรินรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงวิชุดา  น้อยบุญทำ
2. เด็กหญิงอิงชุอร  อินทร์ทุย
 
1. นายณัฐวุฒิ  โชติศรี
2. นางณัฏฐ์ธยาน์  เนื่องกันยา
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธันวา  สาริโพ
2. เด็กชายพนาวรรณ  แซ่โหงว
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
2. นางสาวสุดารัตน์  ยงเยื้องพันธ์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงชญาดา  แม่นศร
2. เด็กหญิงใบโพธิ์  ฝ่ายรสาร
 
1. นางทิฆัมพร  มรรยาทอ่อน
2. นางผุสดี  จูมโสดา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงมัญชุพร    ไม้สนธิ์
2. เด็กหญิงวนัชพร   เกตุกิจ
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
2. นางสาวบุษยา  จุลมุสิก
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงศกุลตลา  ยศประสงค์
2. เด็กหญิงอรกช  แข็งธัญญกรณ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ถมยา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   คงอาวุธ
2. เด็กหญิงชุติมา   จุลมุสิก
 
1. นางสาวเนตรนารี  บุญประเสริฐ
2. นายกิตติศักดิ์   กิจติยา
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์พางาม
2. เด็กหญิงไพลิน  สุวรรณรัตน์
 
1. นางขนิษฐา  ทองพุ่ม
2. นางเสาวลักษณ์  สนธิรักษ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงฐิติมา  พูลเขตรการ
2. เด็กชายพิชัยยุธ  แตงโสภา
 
1. นายลิขิต  ดิษเจริญ
2. นางศิริพร  ราตี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงนาตยา  นิระพันธ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  นินเขียว
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
2. นางสาวเบญจวรรณ  สาเสือ
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ไม้สนธิ์
2. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศร
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อุษาสุรศรี
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ทานนาน
 
1. นางสาวปิยเนตร  จันทน์สุคนธ์
2. นางสาวมนัสนันท์  ทับอาษา
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์    
141 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สินธุ์ชัย
2. เด็กหญิงอรชพร   พุ่มกลิ่น
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวพิมพ์พิชฎา   พรปรัณชัย
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  แววมะบุตร
2. เด็กหญิงอินทิรา  ภิรมย์ฤทธิ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ดารา
2. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  คงแดงดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์โต
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ไพรหนู
2. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกนกพร   พลเรือง
2. เด็กหญิงศศิธร   คำวงษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา   โพธิ์ทองคำ
2. นางสาวแสงดาว   จันทร์เต็ม
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐาณิตา  ยิวคิม
2. เด็กหญิงปรียา  กอบทอง
 
1. นางขนิษฐา  ทองพุ่ม
2. นางเสาวลักษณ์  สนธิรักษ์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายจิรพัฒน์   อยู่รอง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   พะวา
 
1. นางสาวสุธาสินี   เพ็ชรัตน์
2. นางทองรวม  อินคล้าย
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปิติสินชูชัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  มัธยม
 
1. นางสาวจิราพรรณ  บูรณพันธ์
2. นางจันทนา  เร้าเขตร์กิจ
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  เที่ยงทางยิง
 
1. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
2. นางสาวปราณี  จันทฤกษ์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายจิรเมธ  สมพงษ์
2. เด็กหญิงณิชา   สายเพ็ชร์
 
1. นางศิริพร  พันธ์รอด
2. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงติณณา  กางกรณ์
2. เด็กชายนิรุต   นิ่มเป็นสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวมาริสา   คำเวิน
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายพิพัฒน์  คล้ายสอน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันแก้วคำ
 
1. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
2. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายพชร  ศรีคำพา
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงนิชาร์  เหมือนการ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์เวช
 
1. นายลิขิต  ดิษเจริญ
2. นายปิยะ  ปานเงิน
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงนภัสสร  มะยุเรศ
2. เด็กหญิงอลิสรา   เมืองราชา
 
1. นางสาวเจนจิรา   โพธิ์ทองคำ
2. นายไพโรจน์   เรื่องลือ
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายนพนันท์   ก้อนจันทรเทศ
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายภูเบศวร์  ปิ่นศรี
 
1. นางอรทัย  นวกุล
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เนียมนาค
 
1. นางจุฑารัตน์  สมัครเขตรกิจ
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายยุทธนา  พลอยนิล
 
1. นางสาวทิวา  ไม้สนธิ์
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายวรพล  บุญไทย
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  บุญล้ำ
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เจริญสุข
 
1. นางสาวศิวพร  มะลิโช
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กชายณัฎฐชัย  แซ่อึ๊ง
 
1. นายนราธร  ทวีทรัพย์นวกุล
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงกนกกร   พันธุ์พงษ์
 
1. นายสุมงคล   การภักดี
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงสุภาสินี  จินเขตร์กิจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุญหนุน
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายกุลศรัณย์  กุศลส่ง
 
1. นางสาวรัชนี  ขันโคกกรวด
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณัฐวินท์  สืบสำราญ
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ
 
1. นายมงคล  นวกุล
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   คงยุทธ
 
1. นางกนกพร  กรเอี่ยม
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงเมธาพร  สถิตธิติวัฒน์
 
1. นายอมรเทพ  กอบกัยกิจ
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 1. เด็กชายรัตนากร  เริงเขตรการ
 
1. นายทวีป  สุขด้วงเขน
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดสะพานหิน    
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเทียน
 
1. นางสาวพัชรี  จันธิดา
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กะระวะสุ
 
1. นายธรรมรัฐ  ใจการุณ
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบ่อยาง   1. นายสุมงคล   การภักดี
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายณัฐพล  พระพินิจ
 
1. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงอนัญพร   ขุนเพชร
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว์
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายวิชยุฒษ์  พันธยะติวงษ์
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์
 
1. นายอัครเดช  ดีวัน
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  พวงทอง
 
1. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจักรภัทร  กัลพฤกษ์
 
1. นางปราณี  พุทธา
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายมงคล  กอบเกตุ
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกฤตญา  ปิ่นเจริญ
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
182 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กชายนัดธพร  วงมีแก้ว
2. เด็กชายปาริตา  วินัยพานิช
3. เด็กชายวรธันย์  แกล้วเขตรการ
 
1. นายศิริเดช  ศรีสร้อย
2. นางสาวดวงพร  ประสาทเขตวิทย์
 
183 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยงค์
2. เด็กหญิงพงศ์ศุลี  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  รื่นรวย
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวพิศมัย  ม่วงสุข
 
184 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงนฤมล  มักเกษตรกิจ
2. เด็กหญิงมินทร์ตา  เทียนเงิน
3. เด็กหญิงอานัท  อาทร
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
 
185 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงกันยารักษ์  เรียนเอี่ยม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถิราวัฒน์
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พงไพล
 
1. นางสาวเกษรา  คำภาพักตร์
2. นางสาวพัชรี  จันธิดา
 
186 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1. เด็กชายชุติพงศ์   พลูกสิวิทย์
2. เด็กชายสิทธา   ใหม่สุข
3. เด็กหญิงสโรชา   มุจริน
 
1. นางฉลวย   โสภา
2. นางสาวใกล้รุ่ง  สีแดง
 
187 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 1. เด็กชายธนาการ  วังงาม
2. เด็กชายพงศ์กร  พันธะน่วม
3. เด็กชายฟ้าใส  กาสา
 
1. นางสุภาณี  ยิ้มพะ
2. นางนันทพร  ระวังภัย
 
188 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัญหา
2. เด็กชายประชารักษ์  พูลพันธ์
3. เด็กหญิงไอรดา  แสงห้าว
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
189 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงวิชชุตา  แก้ววิเชียร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สมัครการไถ
3. เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์
 
1. นางสาวเกษรา  คำภาพักตร์
2. นางสาวพัชรี  จันธิดา
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐพร  วรปรีชาชนม์
2. เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  บุญเกิด
 
1. นางจริยา  พุ่มสอาด
2. นางสาวณัฐพร  แสนหาญ
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงณัฐรวี   ฤกษ์ดี
2. เด็กชายนพดล  กุลสิงห์
 
1. นางสาวกัลยา  ้เพ็ญพันธ์นาค
2. นางสาวศิวพร  มะลิโช
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายณฐกรณ์  ดิเรกสุข
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สุ่มเงิน
 
1. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
2. นางสาวศศิวรรณ  หมู่มาก
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นเจริญ
2. เด็กชายภากร  ลอยประดิษฐ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
2. นางสาวภัทราพร  พวงสมบัติ
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญกรณ์
2. เด็กชายสิทธิพล  โตพ่วง
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
2. นางสาวกานต์ชนก  ท่าจีน
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่าเขตรกรณ์
 
1. นางรุ่งนภา  เดชมา
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  เจตกสิกร
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กชายอนุศักดิ์  มหาสุวรรณ์
 
1. นางสาวพาฝัน  โชติรัตน์
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายเทพทัต  คำหลาบ
 
1. นางสาวศิวพร  มะลิโช
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายณชพล  วาสี
 
1. นางสาววลัยภรณ์  อินทโฉม
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายนพเก้า    เทศเขียว
 
1. นายสุมงคล   การภักดี
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญลอย
 
1. นางสาวศศิวรรณ  หมู่มาก
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายณัฐรัฐ   ขำอิง
 
1. นางสาวดวงกมล  ดารงค์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายกิตชาญณรงค์  วงษ์หาร
 
1. นายสมพงศ์  สิงห์ชัย
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายศุภากร  รู้อยู่
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุญหนุน
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพัทธดนย์  วงเวษเทวันท์
 
1. นางปาจารีย์  เฉยชาญ
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นิลารักษ์
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกิตติภัค   สอนซิว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอกขระ
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา  เหมือนทอง
 
1. นางเกษร  นวลดอกไม้
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยกิจกรณ์
 
1. นางสาวศศิวรรณ  หมู่มาก
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายศุภโชค  ทองเจือ
 
1. นางสาวธนิดา  รุ่งเรือง
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุริทำนา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยงเยื้องพันธ์
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พรมมา
 
1. นายชนะชัย  โลหะกาลก
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กชายฐนกร  สุพัฒน์
 
1. นางสาวพาฝัน  โชติรัตน์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายสุทธิภัทร  เพิ่มธัญกิจ
 
1. นางสำเริง  จันทร์สงเคราะห์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายสิริศักดิ์   สุพรรณ
 
1. นางสาวกัลยา  ้เพ็ญพันธ์นาค
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายศุภกิจ  บางเลา
 
1. นางสาวดวงกมล  ดารงค์
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายอนันตชัย  ห่อทอง
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พวงทอง
 
1. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายอำนาจ  กุศลส่ง
 
1. นางสาวเกษรา  คำภาพักตร์
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายอัฐติพร  ทวี
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สามัญเขตรกิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เสือพ่วง
 
1. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
2. นางสาวหัทยา  วงษ์วิทยา
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์   วิเชียรวรรณ
2. เด็กหญิงปวริศา   ชุมโกมนต์
 
1. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
2. นางปริชาติ  ชุมโกมนต์
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กางกรณ์
2. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  นารี
 
1. นายเอกลักษณ์  อนันตะปุระ
2. นางสาวปทิตตา  นิลพันธ์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จีนขม
2. เด็กชายอาทิตย์  กิติราช
 
1. นางสาวกัลยา  ้เพ็ญพันธ์นาค
2. นางสาวศิวพร  มะลิโช
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายทัชชกร  พิลึก
2. เด็กชายวรกฤต  กล่ำเจริญ
 
1. นางธนวรรณ  แก้ววิเชียร
2. นางลักษณา  แสงอรุณ
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทิพกวีย์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เจตกสิกร
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
2. นางประกาย  ว่องวิการณ์
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กมลเดช
2. เด็กชายพาณุพงศ์  พันธ์จันทร์
 
1. นายชนะชัย  โลหะกาลก
2. นายกานต์ชนก  ท่าจีน
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงสุมิตา  เฟ็นดี้
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  สิงห์ลา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยงเยื้องพันธ์
2. นายสุธี  จุ้ยดอนกลอย
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แรงสาริกรรม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาประสาน
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  บุญล้ำ
2. นางสาวธมลวรรณ  แพ่งกลิ่น
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายพัชรพล  ชื่นดอนกลอย
2. เด็กชายสมโภชน์  ยงเขตรการณ์
 
1. นายอนุชิต  ขยันกสิกิจ
2. นางสาวปราณี  จันทฤกษ์
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายจักรพันธ์  โรงทอง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกษรา  คำภาพักตร์
2. นางสาวพัชรี  จันธิดา
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์นาค
2. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ชัยทำมา
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วเกษการ
2. นางสาวสุพัตรา  บุญหนุน
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปริญญาพร  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงวรนุช   งอกงาม
 
1. นายเอกลักษณ์  อนันตะปุระ
2. นางสาวปทิตตา  นิลพันธ์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายพิทวัส  มั่งสมบัติ
2. เด็กชายอตินันท์  ปานแก้ว
 
1. นายสุธี  จุ้ยดอนกลอย
2. นางสาวสุดารัตน์  ยงเยื้องพันธ์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์   บุรีเรือง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีผง
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวนงลักษณ์   สิทธิเขตรกรณ์
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธันวา  ทิโพธิ์คา
2. เด็กชายพชรพล  สพประสงค์
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
2. นางสาวกานต์ชนก  ท่าจีน
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายคมสัน  สิตะสัง
2. เด็กชายนฤพล  เชื้อกสิกรรม
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  กลิ่นขจร
2. เด็กชายธนันชัย  ทองพูน
 
1. นายเอกชัย  ล่องกาศ
2. นายเชาวลิต  วาอุทัศน์
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายธเนศ  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงวาริตา  คำสุ่ม
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายอิศรา  ฟักขาว
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงมาลีวรรณ  โกสาแสง
 
1. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มลทิน
 
1. นายชนะชัย  โลหะกาลก
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธราธร  สำเนียงหวาน
 
1. นางปราณี  พุทธา
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายรังสิมา  สมวงศ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงศศิกัญจนา  รจนากิจ
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วเกษการ
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กชายศุภฤกษ์  เขตรการ
 
1. นางสาวพาฝัน  โชติรัตน์
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายปัญญพนต์  พินธุวงษ์
 
1. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายภัทรกร  หัถบูรณ์
 
1. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านภูมิธรรม    
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายอนุพงษ์   สังข์โบสถ์
 
1. นางสาวกัลยา  ้เพ็ญพันธ์นาค
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงปรียพร  จตุพิมพ์
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แซ่เล้า
 
1. นางปราณี  พุทธา
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัศมิ์วฤณ  เสาวมาลย์
 
1. นายเอกชัย  ล่องกาศ
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงวิรดา  แหลมหลี่
 
1. นายเอกลักษณ์  อนันตะปุระ
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายภูวเนศวร์  สิงห์มี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว์
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงวริศรา  เคนทอง
 
1. นางสาวเกษรา  คำภาพักตร์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรม้วย
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายกันตพน  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กชายจักรพัชร  สุวรรณกิจ
 
1. นางนพรัตน์  ศิริปาน
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปวริศา  ยาชัย
 
1. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สูนประหัต
 
1. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กชายสุวิดตา  ทองแท้
 
1. นางสาวดวงกมล  ดารงค์
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จิวแส
 
1. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  แนวทัด
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงปาลิตา  แย้มประกาแดง
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   มโนศิลปกร
2. เด็กหญิงณัฐขวัญ   ศรีสร้อย
3. เด็กชายปรเมศ   เวียงจันทร์
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางนิดาวัน  ดอกพิกุล
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงจิรัสยา  โทตรี
2. เด็กหญิงชาลิสา  สายเทียน
3. เด็กชายธนา  หลากสุขถม
 
1. นายพีรศักดิ์  แก้วจัง
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายคุณัชญ์  นาคินี
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  ทีปะลา
3. เด็กหญิงศุภจิต  หมกทอง
 
1. นางสาวศุภรัตน์  นิโรจน์
2. นายบรรจง  เขตรกรณ์
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.75 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กชายธนกรณ์  สอนสะเกตุ
2. เด็กชายพงศธร  กมุธากณ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  สงวนสุข
 
1. นายธนรัฐ  จุฑานฤปกิจ
2. นางสาวโสฬส  สอนวัน
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายธีระพล  จีระดิษฐ์
2. เด็กหญิงภัสมล  จันทร์สงเคราะห์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์   นวลนรนารถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละอองดาว  วราหะ
2. นายฉลอง  เสมากูล
 
270 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.75 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงปัญญา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สูญน่วม
3. เด็กหญิงสุธาพร  ศรีหาวงค์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
271 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.25 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ชาญกิจกรรณ์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ณัชชา  สารสุวรรณ์
3. เด็กชายศิวกร  พุ่มกลิ่น
 
1. นางธาลิณี  นุขันธ์
2. นางอมรรัตน์  สืบวงษ์
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กชายฐิตวันต์  สิงโตทอง
2. เด็กชายปภังกร  บุญมี
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  หมั่นเขตรกิจ
 
1. นายศศิศ  เกสทอง
2. นายทัศนีย์  ทองศรี
 
273 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.75 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายนรวีร์  บุตรม้วย
2. เด็กชายวรรธนะ  วันขำ
3. เด็กหญิงอนันตยา  ผงชานัน
 
1. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวันต์
 
274 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายธีรภัทร์  กลับชัยนาท
2. เด็กชายปธานิน  อาลิกุล
3. เด็กชายภานุกร  บุญเต็ม
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
2. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
 
275 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กชายภัทรพล  แคะไคร้
2. เด็กชายมนพัทธ์   วิริต
3. เด็กชายอาทิวราห์   หาดแก้ว
 
1. นายกรวิชญ์   บุญรอด
2. นายกำจัด  กมลมาลย์
 
276 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  วรรธนะประทีป
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
2. นางสาวพิมพ์พัฒน์  พานศรีทอง
 
277 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภาณุกร  สุขภิรมย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  รั้วสำราญ
3. เด็กชายอิทธิกร  แก้วเกษการณ์
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
2. นางสาววารินทร์  พรมพรสวรรค์
 
278 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์เวช
3. เด็กชายพิษณุ  พูลเขตรกิจ
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
2. นายประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์
 
279 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนวิยา  นิลเกษม
2. เด็กหญิงพัชรีย์  กมลมาลย์
3. เด็กหญิงเนตรนภัส  ปธิอาราม
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
2. นางสาวนงนุช  คงคา
 
280 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่วงวัดท่า
2. เด็กชายพรสรวง  พิลึก
3. เด็กหญิงสาวิทตรี  กะละวิชัย
 
1. นางสาววรรณรัตน์   พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวลลิตา  สอนจีน
 
281 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายธนวัฒน์  เปรมจิตต์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ดาวลอย
 
1. นายมิตร์  จันทร์เงิน
2. นายกฤษณะ  คล้ายบุรี
 
282 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายจิรายุ  สว่างแสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชมฮด
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นางสาวศิวพร  ไชยศรีหา
 
283 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายทัศนัย  เจริญสุข
2. เด็กชายพัฒนภัทร์  จันทร์ศรีสุขใจ
 
1. นายวีระพงษ์  โพธิ์พรต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิลาวรรณ  รู้อยู่
 
284 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพิทักษ์  สีรวัตร
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ขุนคำ
 
1. นางธวภร  อินจันทร์
2. นางสาวกานต์ชนก  ท่าจีน
 
285 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กชายกฤษฏิเชษฐ   พิศิลป์
2. เด็กชายชวัลวิชญ์  พิชญชยานนท์
 
1. นายธวัชชัย  วินัยพานิช
2. นายรักษ์ศิลป์  หนูเถื่อน
 
286 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงยางใต้    
287 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายคิรากร   รุ่งแจ้ง
2. เด็กชายบุญค้ำ   ศรีสุโพธิ์
 
1. นายอดิศักดิ์   พันธุ์พฤกษา
2. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายธนกฤต  ตันหยงทอง
2. เด็กชายปรีชาพล  สาระต๊ะวงศ์
 
1. นายเทพรักษ์  กลิ่นรุ่ง
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายชัยชนะ  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แยบกสิกิจ
 
1. นายทิฆัมพร  เดโช
2. นางวาสนา  นวกุล
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายชนกานต์  รอดวิหก
2. เด็กชายอำนาจ  ศรีพิทักษ์เที่ยงแท้
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 76.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายพัสกร  สมหลง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชาญตะบะ
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 73.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  ท้าวทอง
2. เด็กชายเกรียงศักดฺิ์  คำเครือ
 
1. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
2. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 70.09 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปา
2. เด็กชายอดิศร  ทศพร
 
1. นายกันต์ชาคริณ  ใยสวรรค์
2. นางศศิญา  วรรณศรี
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 43.56 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายฐปนรรฆ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายพงศธร  นวลนรนารถ
 
1. นายฉลอง  เสมากูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละอองดาว  วราหะ
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 31.12 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายธนทัต  โพธิพระรส
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โอมะคุปต์
 
1. นางสาวสายฝน  เผ่าคง
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 26.68 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤติยา  ปิ่นโตคุ้งสำเภา
2. เด็กชายธีรภัทร  จันทฤกษ์
 
1. นายทิฆัมพร  เดโช
2. นางสาวธนิดา  รุ่งเรือง
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายชานน  จูงวงษ์สุข
2. เด็กชายเผดิมยศ  สวัสดิ์สุข
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 63.57 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายกิตติพัศ  พูลเขตรการ
2. เด็กชายชินภัทร  ลงทอง
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
2. นายประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 62.52 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายศุภวัฒน์  เทียนส้ม
2. เด็กชายสิทธิ์พิพัชร  ไข่ทอง
 
1. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
2. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 54.26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายทรงพล  จำนงค์พักดิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  มูลโมกข์
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นางสาวศิวพร  ไชยศรีหา
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 46.61 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรม้วย
2. เด็กชายรักชานน  ดาวฤกษ์
 
1. นายทิฆัมพร  เดโช
2. นางสาวศิริวรรณ  สันตินานนท์
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 41.44 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา   จินตนา
2. เด็กชายธนดล  พระเกษแก้ว
 
1. นางสาวสายฝน  เผ่าคง
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 38.27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 1. เด็กชายธีรภัทร์  จรัสศรี
2. เด็กชายพงศ์ปณต  ภาครัตณี
 
 
304 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 27.77 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายพีรพล  สิทธิทูล
2. เด็กชายวศิน  จูใจ
 
1. นายฉลอง  เสมากูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละอองดาว  วราหะ
 
305 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขโข
2. เด็กชายบารมี  เสรารักษ์
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
306 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.52 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐกานต์  สุขเสถียร
2. เด็กชายโชติพงศ์  ทิพวรรณ
 
1. นางศศิญา  วรรณศรี
2. นายกันต์ชาคริณ  ใยสวรรค์
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.21 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กชายธนโชติ  โชคชัย
2. เด็กชายนันทพัทธ์  พิลึก
 
1. นายพนมทวน  ทองสุข
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.96 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายปยุต  ใยทอง
2. เด็กชายพาทิศ  เดชยงค์
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
309 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56.99 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายบุรินทร์  แม่นศร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ป้อมชัย
 
1. นายวีรพงษ์  โพธิ์พรต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิลาวรรณ  รู้อยู่
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  บัวเก่า
2. เด็กชายธีรเมธ  บัวเก่า
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
311 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกรวิทย์  อำภาพันธ์
2. เด็กชายระวินันท์  พันธ์เขียน
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
2. นางสาววารินทร์  พรมพรสวรรค์
 
312 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗    
313 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญดารัตน์  คล้อยเชียงของ
2. เด็กหญิงธีรดา  เขม้นเขตกรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประเสริฐสมบุญ
 
1. นางสาววรรณรัตน์   พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวลลิตา  สอนจีน
 
314 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอ่อน
2. เด็กหญิงอริสรา  ราชการดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เกิดศรี
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นางสาวสุพัตรา  ป้อมเปี่ยม
 
315 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกรรทิวา   พูลสาริกิจ
2. เด็กหญิงพิรญาณ์   เปี่ยมสัมฤทธิ์
3. นางสาวภัทรวดี   หัยภาค
 
1. นางสาวสุกัญญา   แกล้วเขตรการ
2. นางสาวรสริน  แก้วมะคำ
 
316 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79.8 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงบุษมาศ  พัฒนศิริ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อาทร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจนสาริกัน
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
2. นางสาวเนตรนภา  แม่นธนู
 
317 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.2 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตรีชื่น
2. เด็กหญิงสิริชญา  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ท้วมทำ
 
1. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
2. นางสาวอนงค์  วิเชียรวรรณ
 
318 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กชายธณพล  ปิยะภาค
2. เด็กชายนัดธพร  วงมีแก้ว
3. เด็กชายเธียรเพชร  กสิกรรม
 
1. นายศิริเดช  ศรีสร้อย
2. นางสาวดวงพร  ประสาทเขตวิทย์
 
319 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหาดทนง 1. เด็กชายศักดิธัช  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทิมเกิด
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แพงสมศรี
 
1. นางสุระพิน  พงษ์เขตรกิจ
2. นางสาวเพชรอารีย์  เอกอัครสหนันท์
 
320 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พิทักษ์
2. เด็กหญิงณิษาภัทร  ตันหยง
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำกลึง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เขียวทอง
2. นายเทพรักษ์  กลิ่นรุ่ง
 
321 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกิตติวรา  พลพัฒน
2. เด็กหญิงจันทนา   พันธ์เกษตร
3. เด็กหญิงนันทิตา  อุปเสียร
 
1. นายธนวัฒน์   สุมาลี
2. นางศิริวรรณ   ปันโพธิ์
 
322 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนกอน
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทากรม
3. เด็กหญิงพิมพิกา  คงเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณรัตน์   พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวลลิตา  สอนจีน
 
323 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปิยมาส  พันธ์จบสิงห์
2. เด็กชายศุภกร   โพธิ์เจริญ
3. เด็กหญิงสุรีพร  ดีดสี
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
2. นางสุรีย์  ริดจันทร์
 
324 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กชายธนกร  วงษ์ลักษณ์
2. เด็กชายปริญญา  จำนงค์
3. เด็กชายปิติพัตริ์  ประเทศ
 
1. นางสุรีพร  แสงกรุง
2. นายธีรพล  ศรีคง
 
325 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชัยอนันต์  ชัยคชสีห์
2. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์เขียน
3. เด็กชายอนุรักษ์  เจนเขตรกิจ
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
2. นางสาววารินทร์  พรมพรสวรรค์
 
326 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธานีตระกูล
2. เด็กหญิงนงนภัส  แรงกสิวิทย์
3. เด็กหญิงวิรากร  คันศร
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
2. นางสาวสายฝน  เผ่าคง
 
327 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1. เด็กชายปัณณทัต   เพชรสงคราม
2. เด็กชายพิพัฒน์   สีสุข
3. เด็กชายวรเทพ เกษร  เกษร
 
1. นางสาวพัทธมน   สระสีแสง
2. นางสาวใกล้รุ่ง  สีแดง
 
328 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายพรเทพ  ชำนิเขตรการณ์
2. เด็กชายพีรพล  พะวา
3. เด็กชายอาทิตย์  แป้นเจริญ
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
2. นางสาววารินทร์  พรมพรสวรรค์
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณิชากร  นาคสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  แย้มแสง
3. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงกัญจนพร  พิบูลย์
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุราช
3. เด็กหญิงเพ็ญรดี  เรือนภู่
 
1. นางนันทา  วัฒนกุล
2. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว
 
331 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา   ไวเขตรการ
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  ศรีทอง
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
 
332 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กชายศราวุฒ  เคลือบสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริประภา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
2. นายสมภพ  สุมาลี
 
333 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กชายกิจธนาพัฒน์  สิทธิเขตรกรณ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  มณีฤทธิ์
 
1. นายศิริเดช  ศรีสร้อย
2. นางสาวสลักลักษณ์  อนุกูล
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง    
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงฉัตรปวีร์  กะระวะสุ
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  ชื่นจิตร
3. เด็กหญิงประภัสสร  เเก้วการไร่
4. เด็กหญิงสุชาดา  สอาดทอง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  นาคศิลา
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  จันทราม
2. นายพงศธร  เพ็งพะยม
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สายเพ็ชร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กำเหนิด
3. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกาสายะพันธ์
4. เด็กหญิงธนัญญา   อุปชิต
5. เด็กหญิงศิรัญญา  สุนนชัย
 
1. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
2. นางสาวกวินทิพย์  ดีทิพย์
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆฉาย
2. เด็กชายวายุ  เชียวเขตรวิทย์
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หวังยอดกลาง
4. เด็กหญิงอรไพลิน  เตื่อยโยชน์
5. เด็กชายเจษฎา  วันดี
 
1. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
2. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงกุลปริยา  พัดสาริกรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีนวล
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศิริทัน
4. เด็กหญิงภูริดา  สอาด
5. เด็กหญิงวริยา  ฟักเขียว
 
1. นางสาวนุชศรา  ศิริดี
2. นางนันทมาลา  สินประเสริฐ
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พรหมอินทร์
2. เด็กชายณัฐภณ  ปิ่นเงิน
3. เด็กหญิงปรียานุช  พงษ์เขตรการ
4. เด็กหญิงภคพร  แซ่ลุ่ย
5. เด็กชายวสุธร  คันศร
 
1. นางวัชรี  วินัยพานิช
2. นางสาววรรณภา  เปรมจิตร์
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเพียร
2. เด็กชายปกรณ์  ยิ้มพะ
3. เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรื่องวงษ์ดี
4. เด็กหญิงวรารัตน์  พัฒนศิริ
5. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อัมระนันท์
 
1. นางสาวเสาวภาศรี  เกิดด้วง
2. นางสาวนันทวัฒน์  ดิษฐเถร
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.34 ทอง 7 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเกษการณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงค์อะคะ
3. เด็กหญิงสุธิมนต์  เรืองกสิกรณ์
4. เด็กหญิงอโรชา  รงค์ทอง
5. เด็กหญิงเรยา  -
 
1. นางประสบพร  จีนแฉ่ง
2. นางพรชนิตว์  คล่องธัญกรณ์
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกัญญกร  ระบิล
2. เด็กหญิงฑิติมา   อุทัยวงษ์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  อุปอินทร์
4. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ฮ้อ
5. เด็กหญิงวรรณิศา  สอนชัย
 
1. นางสาวทัดดาว  ไวสาริกิจ
2. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงกนกพร    ญมี
2. เด็กหญิงธนพร   โพธิ์มี
3. เด็กหญิงพรรณวดี   เขตชมพู
4. เด็กหญิงสุปรียา   แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงเสาวรส   พงษ์ดี
 
1. นางสาวพรทิพย์   สังขะประดิษฐ
2. นางสาวนิสากร   สมจิตร์
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ทองเหลือ
2. เด็กหญิงพัชราภา  อำพราม
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  พยัคเภท
4. เด็กหญิงอรกช  ขำอิง
5. เด็กหญิงไอรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกวินทิพย์  ดีทิพย์
2. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เอี่ยมวิลัย
2. เด็กชายฐิติรัตน์  จินดามัง
3. เด็กหญิงณัชชาพร  ไวกสิกรณ์
4. เด็กหญิงดวงเพชร  สุพรรณ์
5. เด็กชายอติชาติ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กล่ำทวี
2. นางสาวสมพิษ  จงเกษกรณ์
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โฉมศรี
2. เด็กหญิงณภัทร  ว่องวิกย์การณ์
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ดิษประพัฒน์
4. เด็กหญิงพรวนัช  บำรุง
5. เด็กหญิงวศินี  เชื้อฉิม
 
1. นางวัชรี  วินัยพานิช
2. นางสาววรรณภา  เปรมจิตร์
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.98 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ฟักเครือ
2. เด็กหญิงธนิษฐา  นิยม
3. เด็กหญิงนพรดา  กลทิพย์
4. เด็กหญิงมัตติกา  สุพัฒน์
5. เด็กชายอัฑฒกร  จงเกษกรณ์
 
1. นางสาวสุภาวดี   เรียงครุฑ
2. นางสาววรรณา  ฟักเครือ
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.31 ทอง 5 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กหญิงฝ้ายทอง  แข็งกสิกิจ
2. เด็กหญิงพิชญา  จามิกรณ์
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บารมี
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  แข็งเขตรการณ์
5. เด็กหญิงเพชรลดา  สังข์เดช
 
1. นางประสบพร  จีนแฉ่ง
2. นางสาวปวีณา  วินัยพานิช
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.99 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงชลดา  ยาย่อ
2. เด็กชายธนมงคล  อัตโน
3. เด็กหญิงนรีกานต์  อ่ำจุ้ย
4. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงฉวี
5. เด็กหญิงอนุธิดา  บุตรม้วย
 
1. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
2. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงธนิษฐา   หว่างจีน
2. เด็กหญิงปวริศา   ภู่เกตุ
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   พิไชย
4. เด็กหญิงสรัลพร   บุญส่ง
5. เด็กหญิงอชิรญา    หว่างจีน
 
1. นางสาวพรทิพย์   สังขะประดิษฐ
2. นางสาวนิสากร   สมจิตร์
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เมฆอรุณ
2. เด็กหญิงรัตนวดี  แรงสาริกิจ
3. เด็กหญิงศศิธร  บัวบาน
4. เด็กหญิงศุภมาศ  คลุ่ยทอง
5. เด็กหญิงสรินญา  ศรคำ
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงญาดา   อุตราศรี
2. เด็กหญิงสุชานันท์   อินทวัน
3. เด็กหญิงสุนิษา   สีท้าว
4. เด็กหญิงอัญญารัตน์   วิบุญกุล
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โสภณ
 
1. นางศิริวรรณ  ปันโพธิ์
2. นางสาวศศิกานต์   โพธิ์ศรีจันทร
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงกฤษติญา  แยบกสิกรรม
2. เด็กชายกิตชาญณรงค์  วงษ์หาร
3. เด็กหญิงนัชชา  วันเพียร
4. เด็กหญิงอรนิภา  กิ่งนอก
5. เด็กชายเกษมสันต์  เพ็ชรโรจน์
 
1. นายสมพงศ์  สิงห์ชัย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุบาลี
2. เด็กชายยศธร  อินทร์เลี้ยง
3. เด็กหญิงวัทนพร  เชียวเกตวิทย์
4. เด็กหญิงอมลรดา  จันทร์งาม
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นาคทั้ง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
2. นางสายฝน  การักษ์
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองแฟบ 1. เด็กชายณภัทร  ดีฉนวน
2. เด็กชายพงษ์ธนาทร  ไชยศิริ
3. เด็กหญิงพัขนิดา  เพชรทอง
4. เด็กชายพัสกร  เจนสาริกิจ
5. เด็กชายวรเมธ  เจนสาริกิจ
 
1. นางนันทนา  สุพรรณ์
2. นางสาวณีรนุช  จินกสิกิจ
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เหล่ามั่น
2. เด็กชายบูรพา  สูนประหัต
3. เด็กชายปัณณภัทร   สุพัฒน์
4. เด็กหญิงพรรษา  ถาวรชาติ
5. เด็กหญิงสุภาสินี   พันธ์เขตรกรณ์
 
1. นางสาวปริศนา  สุขาลักษณ์
2. นางโสพิศ  พุ่มบุตสุทน
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง    
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงคาร้อง
2. เด็กหญิงนลินนิภา   รัตนมณี
3. เด็กชายปัญญพนธ์   คงศาตรา
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ผิวคำ
5. เด็กหญิงวรุณยุพา   ชาญตะบะ
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ปิ๋วสุวรรณ
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ศิริโส
3. เด็กชายอาทิตย์   จันทบัติ
4. เด็กชายเจษฎา  โสภารัตน์
5. เด็กหญิงเพียงฟ้า   แหยมโอ๊ก
 
1. นางศิริวรรณ   ปันโพธิ์
2. นางสาวจิตตรี  ปะกิเนทัง
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองแฟบ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสรรค์
2. เด็กชายธนดล  แก้วนิล
3. เด็กชายธนวัฒน์   ว่องเขตการณ์
4. เด็กชายพงศ์ภรณ์  เจนสาริกิจ
5. เด็กชายเอกชัย   นาคสิงห์
 
1. นายธรรมรัฐ  ใจการุณ
2. นางสาวนันทนา  สุพรรมมา
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
4. เด็กหญิงเกวลิน  กล้าเขตการ
5. เด็กหญิงเพียงอัมพร  หน้ากระจาย
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสาวินี  องอาจ
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แพ่งกลิ่น
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงพรชนัน  พลพัฒน์
 
1. นางภริดา  สุขีลักษณ์
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายดนัย  คลุ่ยทอง
 
1. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางสาวพลอยพราว  จิกิตศิลปิน
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง 1. เด็กหญิงอัมราพร  ว่องเกษกิจ
 
1. นางสาวชณัญญา  สุทธิพิทยศักดิ์
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนเหล็ก 1. เด็กหญิงจิรายุ  คละจิตตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ประสานศักดิ์
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 1. เด็กชายปัญจพล  แก้ววิเวก
 
1. นางชมพูนุท  บัวงาม
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  โพพิทักษ์
 
1. นายขจรศักดิ์  เกษระกำ
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิน
 
1. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงเพ็ชรนรินทร์  ศรีบุตร
 
1. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วเกษการ
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  มั่นกสิกรณ์
 
1. นางสมสมัย  ทุมจีน
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงพิมผิศา  เขม้นเขตรการณ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ชาญตะบะ
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  เพียรการนา
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  นิลคง
2. เด็กชายภาณุ  บุตรม้วย
 
1. นางปราณี  ตันวานิช
2. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงธัญชนก   แรงสาริกิจ
2. เด็กชายพชร   นิลเกษม
 
1. นางเอมอร  ทองเปี่ยม
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงศิรประภา  สุขสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎา  ช้างนาม
 
1. นางอมรรัตน์  สืบวงษ์
2. นายชัยวัฒน์  โรโต
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สีแตง
2. เด็กชายธนวินท์  เมฆมะตูม
 
1. นางชิดชนก  อภิธันยาศัย
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงพัชรพร  อัศวะไพฑูรย์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตนสกุล
 
1. นางชลอ  พันธุ์พุก
2. นางสาวอรอนงค์  เทพณรงค์
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.66 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายรัชตะ  ขุมเพ็ชร์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แกว่นกสิกรณ์
 
1. นางเจษฎา  แช่มสวัสดิ์
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุดหาญ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สุราช
 
1. นางนันทา  วัฒนกุล
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายวรรณ
2. เด็กหญิงอิงอร  แสงแก้ว
 
1. นางจีรนุช  ลิ้มประเสริฐ
2. นางกษภัค  กาญจน์จิรเดช
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.33 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อ่อนตานา
2. เด็กหญิงศรุดา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวธนพร  แพรเขียว
2. นางสาวสาวินี  องอาจ
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักกสิวิทย์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  โพตรงเจริญ
 
1. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
2. นางปั้นหยา  อินมณี
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สุภา
2. เด็กหญิงนิศรา  บางเลา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นายตะวัน  ถวิลอนุสรณ์
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายศุภกฤต   ถีระพงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา   บุญนิล
 
1. นางชลธิชา  นรสิงห์
2. นางนันท์นภัส   วราหะ
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์วิทิตย์
2. เด็กหญิงพิมชณก  นากงาม
 
1. นางปราณี  ตันวานิช
2. นางกนกทิพย์  โสภาบุตร
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 1. เด็กชายชนสรณ์  อนันทสุข
2. เด็กหญิงธนภัค  แจ้งใบ
 
1. นางชิดชนก  อภิธันยาศัย
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายธนัชชา   ทัพกระจาย
2. เด็กชายภัทรดนัย   เชี่ยวธัญการณ์
 
1. นางสาวฎิษนันท์  ใจฉ่ำ
2. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายสรวิชญ์   ศรีอักษร
2. เด็กหญิงอภิชญา   พลอยนิล
 
1. นางเอมอร  ทองเปี่ยม
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญประจวบ
2. เด็กหญิงปณัฎฎา  อินเอี่ยม
 
1. นางชลอ  พันธุ์พุก
2. นางอรอนงค์  เทพณรงค์
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ปิตตานะคะ
2. เด็กชายวัฒนา  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จำปา
2. นายกันต์ชาคริณ  ใยสวรรค์
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กชายกฤษฎา   มานิตย์
2. เด็กหญิงวนิดา  ทองมี
 
1. นางคนึง  เก่งเขตรกิจ
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีดำ
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หีดกวย
2. เด็กหญิงณหฤทัย  วรลักษณ์ศิริกุล
 
1. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
2. นางปั้นหยา  อินมณี
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงพรนภา  แข็งธัญกิจ
2. เด็กชายวีระพัฒน์   เอกระ
 
1. นางศิริวรรณ   ปันโพธิ์
2. นายธนวัฒน์   สุมาลี
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายชัชนันท์  แสงผ่อง
2. เด็กหญิงนวินดา  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
2. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงบุญยาพร  เจิ่งฤทธิ์
2. เด็กชายเจ้าพระยา  สุดสวาท
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพัชรพล  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  เขียนเป้า
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  จำปา
2. นายกันต์ชาคริณ  ใยสวรรค์
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายจรายุทธ  เสนจันทร์ฒิไชย
2. เด็กหญิงอรทัย  ดวงสุริยะ
 
1. นางสาวฐิติมา  ใจดี
2. นางสาวปัทมา  ทองวิชิต
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 1. เด็กหญิงปณิตา  พาทีทิน
2. เด็กชายอนุชา  แก้วเกตุมณี
 
1. นางวิกานดา   พันธุ์เขียน
2. นางวิลาวัณย์  ทับทอง
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชาสุดทะศรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงจันกนก  โบราณศรี
4. เด็กชายชนกนันท์  แสงสด
5. เด็กหญิงชนิษฐา  กมลเดช
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธิโพธิ์คา
7. เด็กหญิงนันทัชพร  ชาสุดทะศรี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์อามาตย์
9. เด็กหญิงวิมลสิริ  โยชะกัง
10. เด็กชายอภิชิต  วงษ์อามาตย์
 
1. นางมาลี  ทรัพยบุญมี
2. นางสาวอมร  ถูพรมราช
3. นางธวภร  อินจันทร์
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พิลึก
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำโตนด
3. เด็กหญิงณัฐพร  อินทรมณี
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เขม้นเขตกรณ์
5. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  โฉมศรี
6. เด็กหญิงปณิตา  วงษ์จินดา
7. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทอน
8. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โฉมศรี
9. เด็กหญิงอนัญญา  กุลชา
10. เด็กหญิงอภิญญา  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
2. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
3. นางภริดา  สุขีลักษณ์
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ฟักทับ
2. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์วะราช
3. เด็กชายดรัลพร  แสงฉวี
4. เด็กชายทัศน์พล  ชาสุดทะศรี
5. เด็กชายธนกร  อ่อนจันทร์
6. เด็กชายธีรเดช  ลาดเลา
7. เด็กหญิงปภัสรา  ปะตังคะเน
8. เด็กชายสถาพร  ขวัญใจ
9. เด็กชายสิทธิชัย  ฟักทับ
10. เด็กหญิงอัปสรสวรรค์  วันดี
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
2. นางมาลี  ทรัพยบุญมี
3. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
 
404 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชา  บุญศรีสุทธิ
2. เด็กหญิงธันยพร  วรรณวงค์
3. เด็กหญิงนริศรา  โพตะเภา
4. เด็กหญิงนุชรดี  เชียงคำ
5. เด็กหญิงบุษกรณ์  จันทร์เจริญ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนิเขตการ
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกตุกิจ
8. เด็กหญิงมณิภา  ทีลา
9. เด็กหญิงสุพัดตรา  คำมี
10. เด็กหญิงอมรัตน์  บำรุงศรี
 
1. นางพรภิไล  เสียมไหม
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
3. นางสาวฐิติมา  ใจดี
 
405 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายฐปนรรฆ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงดวงใจ  ประหัสธิ
4. เด็กชายปิยพัทธ์  เจนสาริกรณ์
5. เด็กชายพงศธร  นวลนรนารถ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  วิมลพันธ์
7. เด็กชายสราวุธ  ทองอ่อน
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แข้งแข
9. เด็กชายอรรถพล  กงไกรราช
10. เด็กชายอลงกรณ์  ม้าแก้ว
 
1. นายฉลอง  เสมากูล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงละอองดาว  วราหะ
3. นางสาวเสาวภาศรี   เกิดด้วง
 
406 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานติมา  อินทรหนองฉาง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กชายจักรพันธ์  สาลี่
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์มาก
5. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
6. เด็กหญิงธีราภรณ์  จันทฤกษ์
7. เด็กหญิงนิลนี  บัวสาย
8. เด็กหญิงวรางคณา  เจนเขตรกิจ
9. เด็กหญิงอาริษา  ศรีทอง
10. เด็กหญิงอินทิรา  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางวาสนา  ขวัญเพ็ง
 
407 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กำหลาบ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ปาจิตร
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนเงิน
 
408 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1. เด็กหญิงทักษอร   สีแดง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นัคราจารย์
 
1. นางสาวใกล้รุ่ง  สีแดง
2. นางทิพวัลย์  วงษ์อำมาตย์
 
409 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กหญิงณัทธมนกาญน์  สุดหาญ
2. เด็กชายวาทิวัฒน์  พัฒศรี
 
1. นางนันทา  วัฒนกุล
2. นางสาวศุทธินี  ฟักเขียว
 
410 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกัลยา  จันทิมา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองเชื้อ
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นายอำนาจ  ใจบิดา
 
411 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กชายณัฐพล  เก่งเขตรวิทย์
2. เด็กชายสรวิศ  ชูช่วย
 
1. นายสรจักร  ศรลัมพ์
2. นางสาวพัชรา  รุณทอง
 
412 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เจตน์กสิกรณ์
2. เด็กหญิงธีรญาภรณ์  พลนาค
 
1. นายสมภพ   สุมาลี
2. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
413 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 1. เด็กชายกรรชัย  แจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงกฤติยา  แข็งธัญญกิจ
 
1. นายสามารถ  เพ็ญบุญธรรม
2. นางสาวศิวปรียา  วงศ์รัตน์
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาญชัยกรรม
2. เด็กหญิงสุนิสา  วิชัยโย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ขานดำ
2. นายอารมณ์  เกสทอง
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกฤติธี  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กชายธนาเทพ  พุ่มทอง
 
1. นายอนิรุตติ์  พงษ์ดี
2. นางภัทรนุช  ทับทวี
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายกิตติภพ  กล้าการฉาย
2. เด็กหญิงธนิตา  อัมรนันท์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชูศรี
2. นางสาวพัชรี  จันธิดา
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปริญญา  ไอยะรา
2. เด็กหญิงสาวิทตรี  กะละวิชัย
 
1. นางณฐมน  เลี่ยมมาศ
2. นายกฤษณะ  ชาญตะบะ
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงนันทนา  วัตตะ
2. เด็กหญิงวันชนก  โง่นใจรักษ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชูศรี
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงวณิชชา  เหมือนต้นศรี
2. เด็กหญิงศรัญญา  เก่งสาริการ
 
1. นางสาวอังคณา  ระลึก
2. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อาภรณ์
2. เด็กหญิงภาวิดา  โพธิ์ไชยคุณ
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายพลวรรธ  นฤคนธ์
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงธัญชนก   ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงปริชญา   เจริญรักษา
 
1. นายมาโนช   กล าภักตร์
2. นางศิริวรรณ  ปันโพธิ์
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุนอยู่
2. เด็กชายจิรายุทธ  ลังเพีย
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นายอำนาจ  ใจบิดา
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายธีรภัทร  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทเกตุ
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองกี่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทรมาก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ย้วนประสิทธิ์
 
1. นางวิลาวัณย์  ทับทอง
2. นางวิกานดา   พันธุ์เขียน
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา   พวงแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิพร   แพนสิงห์
 
1. นางวราภรณ์   จินา
2. นางสำนวน  พิลึก
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สิงห์มา
2. เด็กหญิงสาวลักษณ์  สายปั้น
 
1. นางพรภิไล  เสียมไหม
2. นางสาวฐิติมา  ใจดี
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธุ์ยี่
2. เด็กหญิงวริศรา  อินทฟู
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวศิริกัญญา   เรียงครุฑ
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายพฤทธฺ์  แก่นสาร์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชพร   ขวัญไกรศิริ
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ไวเกษตรกรณ์
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงภาพิมล  มาลา
 
1. นางสาววนิดา  ปัสตัน
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรินทร์
 
1. นางสาวรัตน์ใจ  ธานีตระกูล
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงพิมพิศา   หมั่นการนา
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พูลพันธ์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงอิศษระ  อุสุภะ
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงเพชรนภา    เพ็งเลา
 
1. นางสาวพรทิพย์   สังขะประดิษฐ
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกวิสรา  มาลา
 
1. นางสาววนิดา  ปัสตัน
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ทับใจดี
 
1. นายเวทย์  เขตจำนันท์
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กชายศิลธนน  อ่วมแก้ววงษ์
 
1. นางเปมิกา  แสงเขียว
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัจฉิมมะ
 
1. นายวีรวิชญ์  บุญเอนก
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงปภาวดี   อินทสิทธิ์
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  รัตนะวงศ์ไชย
 
1. นางสาวพณิชา  สีเข้ม
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายสรวิชญ์  บุญนิล
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กชายกฤธาภัคร  บำรุงศรี
 
1. นางเปมิกา  แสงเขียว
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงวรรณวีย์  น้อยกลัด
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงพิชญา  อ่อนละมูล
 
1. นางสาวรัตน์ใจ  ธานีตระกูล
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัส  สุราภา
 
1. นายวชิระ  หมั่นเรียน
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมฤทธิ์
 
1. นางสาววนิดา  ปัสตัน
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดหาดทนง 1. เด็กชายกิตินันทน์  ศรีคงไทย
 
1. นางสาวณิชารีย์  สุขงาม
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกี่ 1. เด็กหญิงวิพาพร  คำสด
 
1. นางกนกรัตน์  จันทรังษ์
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงอชิรญา   จันทมงคลพันธ์
 
1. นายศิลา  ชื่นวิทยา
 
452 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงกิจติยา  จำปาพร้อม
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
453 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงนันทิชา  นิระโรค
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงมานัฐนันท์  พันธุ์เสือ
 
1. นางสาวนภาพัฒน์  เหล่าปาน
 
455 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กหญิงปานดาว  หมั่นการนา
 
1. นางเปมิกา  แสงเขียว
 
456 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายวชิระ  หมั่นเรียน
 
457 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายแก้วเกล้า    แข็งธัญกรรม
 
1. นางสาวพรทิพย์   สังขะประดิษฐ
 
458 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ผิวคำ
 
1. ส.ต.ต.หญิงนันทิชา  พิลึก
 
459 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงนิชากานต์  จันทร์ทาบ
 
1. นางสาววนิดา  ปัสตัน
 
460 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   เหมือนการ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
461 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  คันทะวัง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วินัยพานิช
 
462 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุราฤทธิ์
 
1. นางชื่นจิต  จันทร์จินดา
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญอารีย์
 
1. นายปรีชา  สัมฤทธิ์
 
464 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงรักษณาลี  คลายน้อย
 
1. นางสาวจันทรัตน์  วิทยารัตน์
 
465 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทณ์   พงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวกาญจนา  เขียวดิบ
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    แดงผา
 
1. นายประสิทธิ์ชัย  แสงกรุง
 
467 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกัณยรัตน์    รื่นสันต์
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
468 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสรา  มาพร้อม
 
1. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
469 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ขำอิง
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธงกางกรณ์
2. เด็กหญิงนภาวรรณ  น้อยกลัด
 
1. นางสาวศิวพร  ไชยศรีหา
2. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงวรัญญา  มีศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มาลัย
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
2. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
 
472 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71.66 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กชายชวัลรัตน์  แยบกสิกรรม
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  โพธิ์เกิด
 
1. นางสาวจิราพร  แป้นสุข
2. นางน้ำทิพย์  เดโช
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายธราธิป  โยลัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  เทียนทอง
 
1. นางวัชรี  วินัยพานิช
2. นางอรวรรณ  วราหะ
 
474 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60.66 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กหญิงณฤทัย  เรืองวงษ์
2. เด็กชายณัฐชนน  สกลรัตน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรมสุทธิ์
 
475 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงรุจิภา  สิทธิกสิกรรม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสกุล
 
1. นางสาวเมธินี  ศรีจันทร์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ว่องวิการณ์
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงอารยา  บุญช่วย
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงณิชา  บุญชาญ
2. เด็กหญิงพรกนก  สมัญกสิวิทย์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นางสาวบุษกร  พูลสวัสดิ์
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงกวินตรา  สุระภี
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เอมสรรค์
 
1. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
2. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77.99 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แผลงสูงเนิน
2. เด็กชายพลพิพัฒน์  แสงอาทิตย์
 
1. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
2. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71.99 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  บัวกอ
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  ทองเกษม
 
1. นางสาวนิตยา  เอมโอด
2. นายคมศักดิ์   ชื่นชม
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68.31 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ครุฑธา
2. เด็กหญิงอรษา  นาคิน
 
1. นางวัชรี  วินัยพานิช
2. นางอรวรรณ  วราหะ
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62.62 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดวังบุญ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงรติภรณ์  เกษสิน
 
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครืออ่อน
2. เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางวาสนา  จันทวงษ์
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายปาราเมศ  สำเภา
2. เด็กหญิงอรัญญา   ผึ้งวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
2. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกุลยา  สุมาลุ
2. เด็กชายธนกร  ทบพวก
 
1. นางสาวภัทราพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวกิตติยา  กันหา
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายพาณิชย์  วงษ์วิทยา
 
1. นางสาวภัทรวดี  วันดี
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  สุวรรณศร
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญญโญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วแกม
3. เด็กชายไชยภพ  มูลเมือง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  บุญมาก
2. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  โสตพิพรรณ์
2. เด็กชายนัทธพงค์  รู้อยู่
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วันเห่า
 
1. นางสาวนภสร  สุวรรณโชติ
2. นางจิรภา  จักร์ทอง
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายจีรภัทร  นาคทัพ
2. เด็กชายภานุพงษ์  อินทร์ท่าเสาร์
3. เด็กชายสิงหา  สาแช
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
2. นางสาวสุภาดา  โตกระแสร์
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  คงสมบัติ
2. เด็กชายอนันต์ดา  อ่อนศรี
3. เด็กชายเจษฎา  สอนจีน
 
1. นายคมศักดิ์   ชื่นชม
2. นางสาวจิราวรรณ  อินอ่อน
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายจุลจักร  สมัครเขตรการ
2. เด็กชายณัฐนนท์  บัวผัน
3. เด็กชายอดิศร  กำหลาบ
 
1. นางวัชรี  วินัยพานิช
2. นางอรวรรณ  วราหะ
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ขำอิง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  สุโน
3. เด็กหญิงวรินทร  เชิดวงษ์สูง
 
1. นางนันทพร  ระวังภัย
2. นายอนันต์  วรรณภาค
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายจอมกฤตกรณ์  โกมล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  กอบธัญกิจ
3. เด็กชายธนภัทร  สมันกสิวิทย์
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงชนิดา  ไข่ทอง
2. เด็กหญิงนวลนภา  อ่อนบัวขาว
3. เด็กชายวันชนะ  โอสาร
 
1. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
2. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 1. เด็กหญิงกมลพร  ชาญกิจกรรณ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  แตงโสภา
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  เหล่ากสิการ
 
1. นางนันทพร  ระวังภัย
2. นายอนันต์  วรรณภาค
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกุลนารี  เพ็ชรหิน
2. เด็กหญิงธัญญานุช  ทองมาก
3. เด็กหญิงวรรณิสา  พุ่มกลิ่น
 
1. นางวัชรี  วินัยพานิช
2. นางอรวรรณ  วราหะ
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 1. เด็กชายธนกร  จินะชัย
2. เด็กชายนติกร  จินดา
3. เด็กชายศุภมงคล  ทองใบ
 
1. นางสาวพัทธิ์ธีรา   พรหมสุทธิ์
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธนกร  คำคง
2. เด็กชายพิพัฒน์   รัตนวรรณ
3. เด็กชายวิชัย  นาคพงษ์
 
1. นายไพศาล  เทพพันธ์
2. นางสาวรัตน์ใจ  ธานีตระกูล
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายณัฐวัตร  อินทร์เอม
2. เด็กชายพานุพัฒน์  อยู่พรม
3. เด็กชายเมธา  สุขพ่วง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
2. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายมงคลชัย  สินสมุทร์
2. เด็กชายวีรภัทร  ฤทธิ์เต็ม
3. เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายภมรศักดิ์  สืบสาย
2. นายเชาวลิต  วาอุทัศน์
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกันต์ธร  จำเรียง
2. เด็กหญิงณัฐชา  ตันเจริญ
3. เด็กชายณัฐวัตร  โกฎเกตุ
4. เด็กชายธนโชติ  อุตคำ
5. นางสาววรินธร  วงษ์นาค
6. เด็กหญิงสุธีวรางค์  จู้อี้
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
2. นางศิริวาส  ดีวัน
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายญาณพัฒน์  สุระดม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เษตรพงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  บุญลือ
4. เด็กชายภาณุพงษ์  รุ่งสุขใส
5. เด็กชายเจริญ  นิสัยตรง
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  ซันกุล
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
2. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
3. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายณฐพร  ใยทอง
 
1. นางสาวอังคณา  ระลึก
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์   เหล่ารอด
 
1. นางวราภรณ์   จินา
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 1. เด็กชายลัทธพล  เก่งสาริกิจ
 
1. นายยศศักดิ์  ยศนันท์
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กชายศตนันท์  สังข์ทอง
 
1. นางสาวนภสร  สุวรรณโชติ
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายธเนศ  สุขเกต
 
1. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ไม้พลวง
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายพงษกร  ปันกิตติ
 
1. นายเชื้อน  ครุฑคม
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กชายจิราณุวัฒณ์  ขยันกสิกิจ
 
1. นางสาววรรณิภา  พระจุไทย
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายสุขโชค  พูลสาริกิจ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชัยยุทธ   สุวรรณบาง
 
1. นางสาวจุฑามาส  อนันตวงษ์
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กหญิงอริสา  เชิดชูพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  เกษระกำ
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงรมิตา  ทองโพธิ์
 
1. นางสาวรจนา  ดีเทียน
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  ดีพิจารณ์
 
1. นางสาธิตา  มิ่งเมืองมูล
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กหญิงฐิติมา  มุสิกะพันธุ์
 
1. นางสาวสิวาพร  ภักดีรัตน์
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓    
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงมนัญญา  อนันตอาจ
 
1. นางธนัญชนก  อนันตรักษ์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกัญวรา  อัตฐบูรณ์
 
1. นางคนึง  เก่งเขตรกิจ
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงปภัสสร  อ่ำดอนกลอย
 
1. นายอนุสรณ์  กางกรณ์
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ถึงสุข
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ล้อมวงค์
 
1. นายเกียรติชัย  จันทร์ศรี
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวสลักลักษณ์  อนุกูล
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงปอยฟ้า   จันทร์ต้น
 
1. นายนายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกัญญณี  เปรมจิตร
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงนีรภา  ศรีคำพา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประสาทกิจ
 
1. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สมัครการค้า
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กชายธีรพงศ์  สุมังสะ
 
1. นายภูษิต  ศรีพุตฒ์
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายนราธิป  ศรีหาบุญมา
 
1. นายณัฐพงศ์  ดีวัน
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  นุ่นงาม
 
1. นายอนุสรณ์  กางกรณ์
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำหอม
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภัทรพล  ถึงสุข
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงวรกานต์  เอี่ยมโอษฐ
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นามภิไชย
 
1. นางสุวรี  เพียรกสิกรรม
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก    
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  โคกม่วง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วรกรรณ
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงฐิตาสิรี  ธีนคร
 
1. นางธนัญชนก  ิอนันตรักษ์
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  จั่นหนู
 
1. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงณัฐพร  อร่ามคำ
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ช่วยเจริญ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สมัครเขตการ
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงวิลาสินี   ยะไข่
 
1. นายนายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดาววิภา  ศิริมา
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงณัฐชา  ตันเจริญ
 
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงสุธีรา  โพตรงเจริญ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  กัณหา
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสิรภัทร  ทิพวรรณ์
 
1. นางศิริพร  โทกำจัด
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายวรชาติ  ถ้วนถี่
 
1. นางสาวประไพภรณ์  สุขอ่วม
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  หว่างจีน
 
1. นางสาววรวรรณ  กระแหน่
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายจิตรทิวัส   นิสัยตรง
 
1. นางชนัญทิพย์   เพ็ญสุข
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายภูวดล  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงมตัญญุตา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวลออรัตน์   วงษ์ธัญกรณ์
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษกร
 
1. นายสุพีรวัชร์  สุขรินทร์
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงภาวิดา   แม้นพยัคฆ์
 
1. นายศุภฤกษ์   ฉิมพันธุ์
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกชพร  อยู่เมือง
 
1. นางสาวศุภรา  คุ้มพงษ์
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กหญิงกัญณิกา  ต่อวิญญา
 
1. นายธีรพล  ศรีคง
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็ญโคกสูง
 
1. นางสาวดวงพร  ประสาทเขตวิทย์
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายจุฑามณี  สยาม
 
1. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   พุ่มกลิ่น
 
1. นางชนัญทิพย์   เพ็ญสุข
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ภูเกิดเจริญผล
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิตา  ร้อยแก้ว
 
1. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดียิ่ง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ุมุจรินทร์
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายธนภัทร   สีแตง
 
1. นางวราภรณ์   จินา
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายอัครวิชญ์  สนประเสริฐ
 
1. นายอนุสรณ์  กางกรณ์
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุมังสะ
 
1. นางสาวนภสร  สุวรรณโชติ
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เปรมจิตร์
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ภูเกิดเจริญผล
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงโศภนิศ  ปานซุง
 
1. นางปาจารีย์  เฉยชาญ
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์สันเทียะ
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กหญิงปานชีวา  เกษแก้ว
 
1. นางสาววรรณิภา  พระจุไทย
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงกิตติกา  ขำอิงค์
 
1. นายจาตุรงค์  เอี่ยมรอด
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา  ทองแบน
 
1. นางสาธิตา  มิ่งเมืองมูล
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓    
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วผึ่ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีดำ
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  อ่วมคุ้ม
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงศศิธร  ดอนประดู่
 
1. นายเกียรติชัย  จันทร์ศรี
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สินสมุทร์
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงวัลวิภา  แป้นพยอม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุปเสียร
 
1. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงสราลีวัลย์  ฉิมสุข
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  หาทอง
 
1. นางสาวอังคณา  ระลึก
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาโรจน์
2. เด็กชายชญานันต์  คำภาเมือง
3. เด็กชายชนาธิป  เทียมจันทร์
4. เด็กชายนพรัตน์  ยาชัย
5. เด็กชายปภังกร  ติตติปานะ
6. เด็กชายพัฒนชัย  เกตุสุธรรม
7. เด็กชายวชิรวิทย์  เหมือนทอง
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  ดิษเจริญ
9. เด็กชายอติยะ  ประสิทธิ์เขตกิจ
10. เด็กชายอนุชา  เสือทอง
 
1. นายภาณุวัฒน์  กาศแก้ว
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
3. นางสาววนิดา  ปัสตัน
4. นางสาวธนพร  แพรเขียว
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกษิดิศ   เรืองจันที
2. เด็กชายกันต์รพีฐ์   แข็งธัญญกิจ
3. เด็กชายณัฏฐพล   ชาญธัญกรรม
4. เด็กชายนพพล   อุบลเขตร์
5. เด็กชายนวพล   ด้วงหนองบัว
6. เด็กชายนันฑิภัค   ฉัตรทำ
7. เด็กชายประภัทร   กาหยี
8. เด็กชายพรหมเศรษฐี   ภู่ไหมพรม
9. เด็กชายภาณุพงศ์   วิสิทธิมูล
10. เด็กชายวีรภัทร   มีเผ่า
11. เด็กชายศรณ์พงศ์   เถกิงศรี
12. เด็กชายเจษฎา   ฝ่ายจีน
 
1. นายธนพล   จันทนง
2. นายชัยวัฒน์   ขำศรี
3. นายศุภฤกษ์   ฉิมพันธุ์
4. นายกำพล   ฤทธิ์นรา
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ประสานสุข
 
1. นางสุรีพร  วารุกา
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายพุฒิวัฒน์  วิเศษศักดิ์
 
1. นายมนู  พรหมอินทร์
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กชายสมพงษ์  บุญเเจ้ง
 
1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชนาธิป  อ้นแพ
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายวุฒิชัย  ห่อทอง
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เสาวมาลย์
 
1. นางจิตรา  วงศ์เฉลียว
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายวรทัต  จีนเส็ง
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ปานปา
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงมณลดา  อ้นแพ
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงสมฤดี  กิตติพงษ์
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายพีรทัต  เดชยงค์
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายวีรภัทร  น่วมอินทร์
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพีรดนย์  ปิตตานะคะ
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงธัญชนก   อินทะแสน
 
1. นางจิตรา  วงศ์เฉลียว
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงมาริสา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพัฒนภูมิ  มั่นพรม
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินเงิน
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุวรรณา  สุวานนท์
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เก่งเขตร์กรณ์
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พระพินิจ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงเกวลิน  คันศร
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงสโรมา  งามสมชาติ
 
1. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริเขตรกรณ์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงเบญญาภา  กมลมาลย์
 
1. นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิญจวัตร์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปรินดา  ไตรยงค์
 
1. นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงธนัตดา  สิทธิกสิกรรม
 
1. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงมัชฌิเม  ติบจันทร์
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงพลอย  ศรีสุขพร้อม
 
1. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสงอุทัย
 
1. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณภัทร  บัวผัน
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายณฐกร  จุดมี
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพัชรพล  สมัครเขตรการ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนตคำ
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กชายสิทธิกร   คดอ่ำ
 
1. นางสุรีพร  วารุกา
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายอนันดา  โสภณ
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสมหวัง  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวพรรณนิภา  เทพรัตน์
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายธนากร  น้อยเปลี่ยน
 
1. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลเกลี้ยง
 
1. นายยืนยง  สีธูป
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายวัชระ  เกตุอยู่
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริเขตรกรณ์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นนทคำจันทร์
3. เด็กหญิงนวพร  ชูจิตร
4. เด็กหญิงนัฐกานต์  ยุบลพริ้ง
5. เด็กหญิงนิพาดา  วะรังสี
6. เด็กชายวริทธินันท์  ชิวชวด
7. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวผัน
8. เด็กชายวิชยุตม์พงษ์  จีระดิษฐ์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สิญจวัตร์
 
1. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
2. นางคงชนก  พรศิรชัย
3. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เขม้นกสิการณ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  พลพัฒน์
3. เด็กหญิงฐิติมา   พงศ์ทองเมือง
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญลือ
5. เด็กชายณฐกร  จุดมี
6. เด็กชายธนาดุล  บุตรลบ
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลเกลี้ยง
8. เด็กชายปิยพงษ์  ชูสรสาย
9. เด็กชายพิพัฒน์  บางสลัด
10. เด็กชายภัทรพงษ์   ชิวชวด
11. เด็กหญิงมัชฌิเม  ติบจันทร์
12. เด็กชายวรทัต  จีนเส็ง
13. เด็กชายวีรภัทร  น่วมอินทร์
14. เด็กชายอานุภาพ  เขนย
15. เด็กหญิงโสภิตา  ชำนิเขตการ
 
1. นายยืนยง  สีธูป
2. นางสาวสุขมาทิพย์  โค่นแก้ว
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตพล   ตันติวิมงคล
2. เด็กชายชยพล   บุญกมุติ
3. เด็กชายฐิติกร   กลัดเจริญ
4. เด็กชายฑีฆายุ   ภูกระโดน
5. เด็กหญิงธนพร    อุ้ยสิงห์
6. เด็กชายธนาธิป   ปฏิสังข์
7. เด็กชายธัญเทพ   กุลชี
8. เด็กชายปัณณฑัต   ศรีนาค
9. เด็กชายพีรร์รัชต์   ภูกระโดน
10. เด็กชายภู   เหลืองขาว
11. เด็กชายศรณ์พงศ์   เถกิงศรี
12. เด็กชายสุขมงคล   เอี่ยมเชย
 
1. นายกำพล   ฤทธิ์นรา
2. นายไพรวัลย์   เขตจำนันท์
3. นายเอกสิทธิ์   ทีกว้าง
4. นายธนพล   จันทนง
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายคุณานนท์  สยาม
2. เด็กชายชนาธิป  อ้นแพ
3. เด็กชายติณณภพ  นาคแจ้ง
4. เด็กชายนพดล  เขม้นกสิกรรม
5. เด็กชายพีรทัต  เดชยงค์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  เก่งเขตร์กรณ์
7. เด็กชายรัตพล  ขำอิง
8. เด็กชายสุทธินันท์  จันทร์ศรี
9. เด็กชายอนันดา  โสภณ
10. เด็กชายอภินันท์  ศรีสุข
 
1. นายศิวกร  แสงง้าว
2. นางสาวดารัตน์  ปาจิตร
3. นางสาวพรนัชชา  แก้วเกษ
4. นายณัฐวัฒน์  สถิตย์ธนโภคิน
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายชัชพงศ์  เรือศรีจันทร์
2. เด็กชายชัชวาล  สุขใจ
3. เด็กชายปฏิภาณ  เนื่องพะยอม
4. เด็กชายพัชรพล  เกตุอยู่
5. เด็กชายพีรดนย์  ปิตตานะคะ
6. เด็กชายวัชระ  เกตุอยู่
7. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ห่อทอง
8. เด็กชายวุฒิชัย  ห่อทอง
9. เด็กหญิงสุวรรณา  สุวานนท์
10. เด็กชายอนุภาพ  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เเก้วการไร่
2. เด็กชายจิรายุ  เชิดศาสตร์
3. เด็กหญิงชนาภรณ์  มณีฤทธิ์
4. เด็กชายณตะวัน  หล่ำฤทธิ์
5. เด็กชายณรงค์  รัตติยา
6. เด็กหญิงณัฐกูล  อยู่เป็นสุข
7. เด็กหญิงดารารัตน์  อรรถพันธ์
8. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เม้าเขียว
9. เด็กชายธนกฤต  ไชยวุฒิ
10. เด็กชายธนพัฒน์  เกตุเส็ง
11. เด็กหญิงนิรดา  เพ็ญพันนาค
12. เด็กชายปวริศว์  ศรีบุตรชิน
13. เด็กหญิงพลอย  ศรีสุขพร้อม
14. เด็กชายมนตรี  โพธิ์ขวาง
15. เด็กหญิงรมิตา  ทองโพธิ์
16. เด็กชายวรศักดิ์  จูเปีย
17. เด็กชายสมพงษ์  บุญเเจ้ง
18. เด็กชายสิทธิพล  มอญเเตง
19. เด็กหญิงอนัญญา  คำงาม
20. เด็กหญิงเเพรวา  สาโรจน์
 
1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
2. นายบัณฑิต  เครือยิหวา
3. นายสำเริง  นวลจันทร์
4. นายพลวัฒน์  พบพาน
5. นางสาวรจนา  ดีเทียน
6. นางสาวสุภัทรา  คงอุบล
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจนภร   รุจิชัย
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เต่ามี
3. เด็กหญิงชญานิน   ฟักผล
4. เด็กหญิงญาณิศา   มีเผ่า
5. เด็กหญิงฐติชญา   เอ้บสูงเนิน
6. เด็กหญิงปริยาภัทร   ยวงหิรัญ
7. เด็กหญิงภัทรภร    เต้าแก้ว
8. เด็กหญิงศิริชาดา   ชูแสงทอง
9. เด็กหญิงสุพรรณษา   ขำหนองเต่า
10. เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มโพ
11. เด็กหญิงเพียรศิริ   เหล่าเปีย
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฤกษ์ดี
 
1. นางจิรพรรณ   พูลศรี
2. นางสาวรัตนาวดี   ประดิษฐผล
3. นางสาวสุภาวดี   เกษม
4. นางนภัสสร  มิตรกิจการค้า
 
632 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   เต่ามี
2. เด็กหญิงชญานิน   ฝักผล
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงมา
4. เด็กหญิงฐติชญา   เอ้บสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐชัชชา   เจียรนันทนา
6. เด็กหญิงธนวดี   เกษมุติ
7. เด็กหญิงปนัชญา   ยวงหิรัญ
8. เด็กหญิงปริยาภัทร   ยวงหิรัญ
9. เด็กหญิงภูริชญา   มัคผล
10. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   ฟักผล
11. เด็กหญิงอนัญญา    คุ้งโพ
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวรัตนาวดี   ประดิษฐผล
2. นางสาวกนกวรรณ   เอกขระ
3. นางสาวศศิกานต์   ทวีทา
4. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
 
633 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเรือง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  จินดาวงค์
3. เด็กหญิงพัชราพร  วราหะ
4. เด็กหญิงพิชณ์สินี  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงภิญญดา  สมัครเขตรกิจ
6. เด็กหญิงรัชนีกร  รัศมี
7. เด็กหญิงสุปรียา  ผาคำ
8. เด็กหญิงสุภัสสร  กรพรหม
 
1. นางคงชนก  พรศิรชัย
2. นางสาวสาวินี  องอาจ
3. นางสาวธนพร  แพรเขียว
4. นายพิทยา  เกษมุติ
 
634 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนโชติ  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายปรเมษฐ   พูลจันทร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยัง
4. เด็กชายสงกรานต์  แตงทอง
5. เด็กชายเนวิน  ขำเจริญ
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
635 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กชายธนวัฒน์  กิ่งทอง
2. เด็กชายพลวัฒน์  กองทอง
3. เด็กหญิงมาริสา  ภมรคล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วนิน
5. เด็กชายอิทธิกร  มุจริน
 
1. นางน้ำทิพย์  เดโช
2. นางสาวจิราพร  แป้นสุข
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชำนิเขตรกิจ
 
1. นางสาวอัจฉรา   พวงสมบัติ
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  สิสาริกรณ์
 
1. นายสุพีรวัชร์  สุขรินทร์
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีโชติ
 
1. นายพิทยา  เกษมุติ
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงพรนภัส  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พันธ์เกษตรกรณ์
 
1. นางสาวปทิตตา  นิลพันธ์
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพชรอ่วม
 
1. นางสาวลออรัตน์   วงษ์ธัญกรณ์
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ป้องขันธ์
 
1. นางสาวศิวพร  มโนเพ็ชร
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อยู่ชา
 
1. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงชญากาณ   ประสาทเขตรกรณ์
 
1. นางสาวสิริมดี   เจติย์ภัทรนาท
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงชนาธิป  นาควิจิตร
 
1. นางสมใจ  โสมนัส
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทร์มั่น
 
1. นางสาวจิราพรรณ  บูรณพันธ์
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  เชิดชูพันธ์
 
1. นางสาวสุชาดา  วงศ์ศิริศรีสกุล
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงปานชีวา   วงษ์ชาลี
 
1. นางสาวรสริน  แก้วมะคำ
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชำนิเขตรการ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สันตินานนท์
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมจันทร์
 
1. นางสาวลออรัตน์   วงษ์ธัญกรณ์
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไตรยงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพียรการนา
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงศรันยา  ศรีจันทร์
 
1. นางกนกทิพย์  โสภาบุตร
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  กรชฎาธาร
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงพรนพลักษณ์  กล้ากสิกิจ
 
1. นางสาวสุชาดา  วงศ์ศิริศรีสกุล
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกวินธิดา   ผุดผ่อง
 
1. นายสถิตย์พร   ประเสริฐ
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงเวธกา  ชาสอนตา
 
1. นางสาวอนุธิดา  มณีจิระสุนทร
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กชายปฐมพงษ์  อินทปัต
 
1. นางประภาพิมพ์  บุญสรรค์
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ใหญ่ไล้บาง
 
1. นางสาวประไพภรณ์  สุขอ่วม
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงออมสิน  เสลารัตน์
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเพ็ง
 
1. นางมุกดา  เรืองวงษ์งาม
 
661 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงธนาภา   รักกสิวิทย์
 
1. นางสาวอรวรรณ   กระแหน่
 
662 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงนพัฎร์ธิดา  เมฆฉาย
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
663 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์โอสถ
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
 
664 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนิรรัชร์  คลุ่ยทอง
 
1. นางศลิษา  ปานเงิน
 
665 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายโยธิน  แสนธวี
 
1. นางสาวศิริวิภา  สารีนนท์
 
666 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฉวีจันทร์
 
1. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49.8 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กมลมาลย์
 
1. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   ทองทับ
2. เด็กหญิงอรัญญา  จุทุมพิรัตน์
 
1. นางพันธุ์ระวี   วินัยพานิช
2. นางสาวศิริวิภา   สารีนนท์
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายจิรายุ   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   มุจรินทร์
 
1. ส.ต.ต.หญิงนันทิชา  พิลึก
2. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  สมจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศันเสนียกุล
 
1. นางสาวณภัทร  กอบกัยกิจ
2. นางสาววรรณพร  จันทากูด
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายดนุพร   วงษ์หิรัญ
2. เด็กชายวรพล   แสงราช
 
1. นางสาวอรวรรณ   กระแหน่
2. นายกิตติศักดิ์   กิจติยา
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกัณฑ์ติกา  สุวาท
2. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วสะเทือน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
2. นางกนกทิพย์  โสภาบุตร
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายชิติพัฒน์   รอดชะ
2. เด็กชายธิติ   เอี่ยมพิบูลย์วัฒนา
 
1. นางสาวปรีชญา   เพียรกสิกิจ
2. นางสาวปานนำ้ผึ้ง  ชะเกตุ
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.5 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เอเซ่โวโบโด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองปาน
 
1. นายศศิทัตน์  มงคลธง
2. นางสุพรรณี  กูลการขาย
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สุวรรณทอง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ชำนิเขตรการณ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สันตินานนท์
2. นางสาวธนิดา  รุ่งเรือง
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายธนโชติ  กลับชัยนาท
2. เด็กชายพีรกร  สุขโต
 
1. นายวิโรจน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอนุธิดา  มณีจิระสุนทร
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  คุ่ยจาด
2. เด็กหญิงวรัญญา  พุ่มมณี
 
1. นางสาวธนาภา  จินตกสิกรรม
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงธัญชนก   ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สวัสดิ์สุข
 
1. นางพันธุ์ระวี   วินัยพานิช
2. นางสาวศิริวิภา   สารีนนท์
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พันธ์จันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เพียรการนา
2. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธินกร  ชื่นโพธิ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
2. นางจริยา  พุ่มสอาด
 
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงชญานิน  คลุ่ยทอง
 
1. นางสาวสุพิชญา  จันทพันธ์
 
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  รอดชมภู
2. เด็กชายอริยะ  วระชินา
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
2. นางศิริพร  โทกำจัด
 
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงจ้อย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางกนกทิพย์  โสภาบุตร
2. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงชญาดา  พิมพ์เปีย
2. เด็กหญิงราวดี  สิงหพันธ์
 
1. นางสาวอุไร  พันธุ
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายนราธิป  โพตะเภา
2. เด็กชายภีรภัทร  กันยะมูล
 
1. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
2. นางวาสนา  จันทวงษ์
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  อันสีระ
2. เด็กหญิงศิริมา  สาระสุวรรณ์
 
 
687 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงญาณิศา   บำรุงวงศ์ดี
2. เด็กหญิงพีรดา   สิทธิชัย
 
1. นางสาวศศิญา    ชลาภิรมย์
2. นางสาวศศิกานต์   ทวีทา
 
688 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 79.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายคณัสนันท์   ก๊กศรี
2. เด็กหญิงปราณณิชา  หนูตะเภา
 
1. นางสาววริศรา  บุญศรี
2. MissHujiang  Hui
 
689 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  อินจันทร์
 
1. นางสาวศุภรา  คุ้มพงษ์
 
690 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์ มาสสุข  มาสสุข
 
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  บัวทอง
 
1. นางสาวอรอนงค์  เทพณรงค์
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอโณทัย  พูลพิพัฒน์
 
1. นางกนกทิพย์  โสภาบุตร
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน    
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงณัฐฏธิดา  เถวนสาริกิจ
 
1. นางสาวอุไร  พันธุ
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงอินทิรา  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กชายธนวรรธน์  เสริมสุขต่อ
2. เด็กชายภากร  ศรีบุตรชิน
3. เด็กชายฤทธิไกร  สังข์เขียว
4. เด็กชายศุภวิชญ์  อนุสรณ์
5. เด็กชายอุดมทรัพย์  บัวบาน
6. เด็กชายโยธาวุฒิ  ฉุนหอม
 
1. นางอุไร  วงษ์นาค
2. นางสาวอ้อยทิพย์  จันทราม
3. นายพงศธร  เพ็งพะยม
 
697 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายชนันกร  มนขุนทด
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงปทิตตา  คอคง
4. เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิ์เต็ม
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  เอี่ยมชม
6. เด็กชายเอกรัตน์  คุ้มสะอาด
 
1. จ่าอากาศตรีอุดมเดช  ฉัตรภูริธนากุล
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองดาดาษ
3. นายเชาวลิต  วาอุทัศน์
 
698 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกมลพร  พรมเทศ
2. เด็กชายชยพล  กอบการนา
3. เด็กชายธีรพล  รอดนิล
4. เด็กชายยชญ์ชานน  จันทราบุญ
5. เด็กชายศุภกร  ถาบุญเรือง
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำปุ๊ด
 
1. นายณัฐพงศ์  ดีวัน
2. นางประกาย  ว่องวิการณ์
3. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กชายณัฐกฤต  ฉวีจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ์  เพิ่มพูล
3. เด็กชายรัชพล  เบี้ยวรอด
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ชื่นจิตชม
5. เด็กหญิงสุฐิตา  สำราญ
6. เด็กชายเดชาธร  ชื่นจิตชม
 
1. นายเกียรติชัย  จันทร์ศรี
2. นายอรรณพ  พูลเขตรกรม
 
700 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายกรเทพ  ซันกุล
2. เด็กหญิงดวงอนงค์  โตโล
3. เด็กชายพงศกร  ห่านวิไล
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อินจันทร์
5. เด็กชายวีรภัทร  สุขเจริญ
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองเนียม
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
3. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
701 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายธีรพันธ์  สุพรรณ์
2. เด็กชายภัคพล  ยางเฟื่อง
3. เด็กชายวรินทร  มณีฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงษ์
5. เด็กหญิงอชิรา  ร่องมะรุด
6. เด็กชายอภินันท์  สุตโสม
 
1. นางจิราภรณ์  ปิ่นทอง
2. นางสาวสุมาลี  กลั่นการนา
3. นางสาวมนสิชา  บางสมบูรณ์
 
702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายณัชพล  ทิพรส
2. เด็กชายนครินทร์  ว่องวิการณ์
3. เด็กชายปราเมษฐ์  มากวงษ์
4. เด็กชายภุชงค์  เกิดศรี
5. เด็กชายวรภัทร  ภู่เกตุ
6. เด็กชายไชยวัฒน์  น้ำส้ม
 
1. นายชำนาญ  พันธุ์เขียน
2. นางพัชรินทร์  วงค์สง่า
3. นางสาวชาติรส  ช้างนาม
 
703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายจักริน   หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กชายธีร์  ไทยขำ
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์   ดีพิจารย์
4. เด็กหญิงศิราทิพย์  ประภัสสร
5. เด็กชายไกรสร  หมั่นเขตรกิจ
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นางธัณย์สิตา  สถิตย์ธนโภคิน
3. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
704 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายกิตติ  ไชยริบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพล  เกษศิลป์
3. เด็กชายธนพัฒน์  คำสุ่ม
4. เด็กชายปรเมษฐ์  เกษศิลป์
5. เด็กชายสมาธิ  วัฒนวิกย์กรรม
6. เด็กชายอัศนี  เดโช
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
705 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  เดโช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  รักกสิวิทย์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ปิ่นโตคุ้งสำเภา
4. เด็กชายปกรณ์  สีลากุล
5. เด็กชายมงคลชัย  โกสุมสวรรค์
6. เด็กชายรัตนากร  เชยจันทร์
 
1. นายทิฆัมพร  เดโช
2. นายวิชัย  พูลศรี
3. นางวาสนา  นวกุล
 
706 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายชฎาธาร  สมวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์   อวารกิจ
3. เด็กชายนรากร  ทองงาม
4. เด็กชายรัตนชัย   พรมมา
5. เด็กชายศรายุธ   ยะไข่
6. เด็กชายอภินัน  บางเฟื่อง
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   ประทิปลัดตัง
8. เด็กชายอัมรินทร์   แสนมั่น
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว์
2. นายมาโนช  กลำภักตร์
3. นางสาวประภากร  ขยันกสิกิจ
 
707 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายกฤษนัย  รุมกิ่ง
2. เด็กชายกันตพงศ์  บุญยงค์
3. เด็กชายพีรพล  สิทธิทูล
4. เด็กชายพีรพัฒน์  วังพลับ
5. เด็กชายพีรวัส  พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายสายชล  เที่ยงแท้
7. เด็กชายสุทัศน์  มูซอ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ม่วงเพ็ชร์
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
3. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
 
708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คงเฉลิม
2. เด็กหญิงณัฐชลิดา  ปากหาญ
3. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จงเขตการณ์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  ขุนพิลึก
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอกนันทา
7. เด็กหญิงรักสิกา  พลายนาค
8. เด็กหญิงอุษณิษา  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สมัครเขตกิจ
10. เด็กชายเดชณรงค์  ดีพิจารย์
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
2. นางภริดา  สุขีลักษณ์
3. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เสือดอนกลอย
2. เด็กหญิงปาณิศา  หินอุดม
3. เด็กหญิงโสรยา  ดาวสี
 
1. นางสาวธนาพร  ไตรศรีวิรัตน์
2. นางสาวทิชา  เขม้นเขตการ
 
710 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีสุนนท์
2. เด็กหญิงชาลินี  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  โยชะกัง
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
 
711 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรศร
2. เด็กหญิงพรรณปพร  ศิริเขตรกรณ์
3. เด็กหญิงสินรินทรา  ชุตินทร
 
1. นางสาวสายฝน  เผ่าคง
 
712 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำมา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์วรรณ
3. เด็กหญิงพัชราพร  สุวาท
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สาเสือ
2. นางสาววีย์รดา  นาใจคง
 
713 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภักดี
2. เด็กชายรังสิมันส์  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สมัครเขตรกิจ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สันตินานนท์
2. นายทิฆัมพร  เดโช
 
714 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจรรยพร  เคลือบขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รามคงเมือง
3. เด็กหญิงเกษศรา  ทศพร
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
 
715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แรงเขตรการ
2. เด็กหญิงอัณชิษฐา  โทนทอง
3. เด็กหญิงโชติา  แพงศรี
 
1. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
2. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
716 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายทัศนัย  เพ็ชรสาริกิจ
2. เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย
3. เด็กหญิงวริศรา  ชาวบ้านใหม่
 
1. นางสาววารุณี  บูรณสมภพ
2. นางสาวรัชนี  ขันโคกกรวด
 
717 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณวัฒน์  ฤหลม
2. เด็กหญิงประภาวดี  กันเขตรวิทย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เจนกสิสาตร์
 
1. นางธนภร  วรรณภาคย์
2. นางสาวภัทราพร  พวงสมบัติ
 
718 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงมนัสสา  พิรา
3. เด็กหญิงอุทุมพร  อยู่คำ
 
1. นางธัณย์สิตา  สถิตย์ธนโภคิน
2. นางสาวกิตติยา  กันหา
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤต   จิตรบวรศักดิ์
2. เด็กชายกิตตินันท์   สุขนันท์
 
1. นายอนุกูล   สุขนันท์
2. นางสาวทองเพียร   เตยหอม
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หน่อคง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญไทย
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
2. นางสาวนภัสวรรณ  หมื่นพันธ์
 
721 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายธนกร   หนูเทศ
2. เด็กหญิงภัทรพร   สนองชาติ
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นางสาวกาญจนา  เขียวดิบ
 
722 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงณัฐรดา  อบอาย
2. เด็กชายพิชญะ  ด่านอุดมโชติ
 
1. นางสาวสุรัตน์  เพ็ญเสวี
2. นางสาวทัดดาว  ไวสาริกิจ
 
723 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนกร  ชาติดอน
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ปาลวัฒน์
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงวรวรรธน์  หมู่มาก
2. เด็กหญิงวิชญาดา  บัวผัน
 
1. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
2. นางอรทัย  นวกุล
 
725 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กชายพลเทพ  พานกาญจน์
2. เด็กชายภัทราวุฒิ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางจรินญาภรณ์  ชาวกระลืม
2. นางสาวสลักลักษณ์  อนุกูล
 
726 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายณภัทร  เจตเกษกรรณ์
2. เด็กชายพงศภัค  แดงสมาน
 
1. นางสาวดารัตน์  ปาจิตร
2. นางสาวพรนัชชา  แก้วเกษ
 
727 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงณภัทรชา  อุทัยเก่า
2. เด็กหญิงปภาวี  เทียนเจริญ
 
1. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
728 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ประยูรพงษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แรงสาริกิจ
 
1. นายกฤษณะ  ชาญตะบะ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
729 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สังข์เดช
2. เด็กชายพีรพัฒน์   อริวัฒน์ธนาวงศ์
 
1. นายพีระวัฒน์   บุญนุช
2. นายอนุกูล   สุขนันท์
 
730 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีการไถ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ระงับไพร
 
1. นางอัญญารัตน์  ชวดนุช
 
731 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิตา  คล้ายกมล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปาลวัฒน์
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายธีรโชติ  จินตกสิกรรม
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พูลพันธ์
 
1. นายจาตุรงค์  เอี่ยมรอด
2. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
 
733 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญ  ฤทธิ์นอก
2. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์จำปา
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นางสาวนงลักษณ์   สิทธิเขตรกรณ์
 
734 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กชายอัษฎายุธ  สยาม
 
1. นายมานพ  เหมะสถล
2. นางสาวบุปผา  ต๊ะวัน
 
735 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายวสุพล  บุญทรัพย์
2. เด็กชายเนติพงษ์  นาสมใจ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สาเสือ
2. นางยุวดี  โสภาศรี
 
736 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายปวรปรัชญ์  หาญเชิงค้า
2. เด็กชายอลิสา  เริ่มพงษ์
 
1. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
2. นางอรทัย  นวกุล
 
737 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงวรัทญา  เขตบุญสัย
 
1. นายสุทธิชัย  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
738 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงวนิดา  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายสถาพร  กองช้าง
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
2. นางสาวนริศา  ศรีเมือง
 
739 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิราภัทร  คุณปรีชา
2. เด็กชายนฤสรณ์  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
740 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายกฤติพงศ์  กาสา
2. เด็กชายณัฐพล  วรรณคำผุย
 
1. นายอิศรา  ฟักขาว
2. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
741 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายจงรัก   บุญนุช
2. เด็กชายจิตติพัฒน์   เก่งเกษกิจ
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นายภูมินทร์   บุญขันธ์
 
742 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. นายณัฐวุฒิ  วงษ์สวัสดิ์
2. นายธนวินท์  ปั้นงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  รัตนโสภา
2. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
743 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงนุชรี   รอสุขพูล
2. นางสาวสุภัทรา  อินมั่น
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พิลึก
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงรติพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
2. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงคนัสนันท์  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายเจษฎา  ขุนแสน
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นางศรัณย์รัชต์  ขุนพลนาควาส
 
746 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายปฐวี  บุญทรัพย์
2. เด็กหญิงมนฑิตา  สายจันทะคาม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สาเสือ
2. นางสาววีย์รดา  นาใจคง
 
747 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายศุภชัย  เกตุกุล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตผล
 
1. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
2. นางสาวจิตตรี  ปะกิเนทัง
 
748 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีผง
2. เด็กชายธนากร   บุญนุช
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
749 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายพีรภัทร  กุลทิพย์
2. เด็กชายมาโนชณ์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายภูมิชน  พรมสินชัย
2. นางศิริพร  โทกำจัด
 
750 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธิติวุฒิ  แกว่นธัญญกิจ
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  หวังสะอาด
 
1. นางสาวดารัตน์  ปาจิตร
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
751 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. นายพงศพัศ  ทองชั่ง
2. เด็กชายภูชิชย์  บัวเทศ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พิลึก
2. นายเฉลิมพงษ์  พิลึก
 
752 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณภัทร  อินทรานุสรณ์
2. เด็กชายนวมินทร์  ชูเฉลิม
 
1. นายกฤษณะ  ชาญตะบะ
2. นางฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
 
753 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  อยู่ชา
2. เด็กชายยุทธิชัย   แก้วทองมี
 
1. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
2. นางศศิญา  วรรณศรี
 
754 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวทัญญู   นาทิพย์
2. เด็กชายสุธี   แก้วนิล
 
1. นางสาวจุฑามาส  อนันตวงษ์
2. นางสาววิมลลักษณ์  น้อยพระยา
 
755 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. นายกฤษฎา  กุดสงไข
2. นายณัฐวุฒิ  หิรัญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  รัตนโสภา
2. นางสาวสุภาดา  โตกระแสร์
 
756 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายธนากร   นามเกิด
2. เด็กชายนิทัศน์   ธรรมศิริ
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวเสาวภา  ตึกชาติ
 
757 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายนราวิชญ์  วัตตะ
2. เด็กชายภูมิบริภัทร์  รักอู่
 
1. นางอัญญารัตน์  ชวดนุช
 
758 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุญชู
2. เด็กชายวุฒิชัย  ดอนสินเพิ่ม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สาเสือ
2. นางสาววีย์รดา  นาใจคง
 
759 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายภาคิน  ขำพลับ
2. เด็กชายรัชชานนท์   อยู่สว่าง
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. ส.ต.ต.นันทิชา  พิลึก
 
760 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายพิริยกร  เชื้ออิ่ม
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แกล้วเขตรการ
 
1. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
2. นายจาตุรงศ์  เอี่ยมรอด
 
761 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายพสธร  พูลการค้า
2. เด็กชายภูวเนตร  ทองขาว
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางอัจจิมา  มีทอง
 
762 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายณพรรค  สีเดือน
2. เด็กชายธนดล  สิทธิธรรม
 
1. นายอุเทน  ชวดนุช
 
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายชยากร   อินสิงห์
2. เด็กชายธีรวัต   เอี่ยมโอษฐ
 
1. นางสาวสุภาวดี   เกษม
2. นางสาวทองเพียร   เตยหอม
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ   แสงพุ่ม
2. เด็กชายรวีภาส   ศูนย์ศร
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวานันท์   จาตุพัฒน์กุลกิตติ
 
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงจารุมน  บางทรัพย์
2. เด็กชายรชต  เขตกรณ์
 
1. นายทรรศน  ธีระจารี
2. นายเกียรติชัย  จันทร์ศรี
 
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  พึ่งพันธุ์
2. เด็กชายอรรถพล  นาคเถื่อน
 
1. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
2. นางสาวกานต์ชนก  ท่าจีน
 
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงณัฐชา  สินสิงห์
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  กลึกสูงเนิน
 
1. นางอัญญารัตน์  ชวดนุช
 
768 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงธนิสสรา  อ้นหมี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
2. นางอรทัย  นวกุล
 
769 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  โกสุมสวรรค์
2. เด็กหญิงภาริณี  รักกสิวิทย์
 
1. นายจาตุรงค์  เอี่ยมรอด
2. นางสาววัลลภา   คำมาวงศ์
 
770 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  นิระพันธ์
2. เด็กหญิงสุธัญญา  เกิดศรีเล็ก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สาเสือ
2. นางสาววีย์รดา  นาใจคง
 
771 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กหญิงกัญญวรา  นพรัตน์
2. เด็กชายศราวุธ  ตังไชย
 
1. นางสาวนันทนา  ส้มอ่ำ
2. นางสาวสุภาวดี  เรียงครุฑ
 
772 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายธนภูมิ  กระต่ายทอง
2. เด็กชายสรวิช  ซาปาน
 
1. นายอุเทน  ชวดนุช
 
773 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายคชรัตน์   เตยหอม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   บุญนุช
 
1. นางสาวมาริสา   คำเวิน
2. นายภูมินทร์  บุญขันธ์
 
774 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายรังษี  วิเศษพันธ์
2. เด็กชายวีรภัทร  จูเปีย
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางอัจจิมา  มีทอง
 
775 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงสุริวิภา  สีกาแก้ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เชื้อเขตกรรม
 
1. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
776 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายธนวัชร์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กชายภัทรศักดิ์  ปาจิตร
 
1. นางสาววัลลภา  คำมาวงศ์
2. นายจาตุรงค์  เอี่ยมรอด
 
777 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. นางสาวณิชกานต์  สาโรจน์
2. นางสาวประกายมาศ  ภูฆัง
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสาวธนาภา  จินตกสิกรรม
 
778 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีวารี
2. เด็กชายวีรภัทร   อัมระนันท์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พิลึก
 
779 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายพงศกร  สาคร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เตือนจันทึก
3. เด็กชายอธิพงษ์  สว่างศรี
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
2. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
 
780 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธรรม
2. เด็กชายดลพร  ภู่เทศ
3. เด็กชายวิทวัส  รู้อยู่
 
1. นายอำนาจ  ใจบิดา
2. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
781 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยุวพันธุ์
2. เด็กชายวรเมธ  มีน้อย
3. เด็กชายสิรภพ  พึ่งพวก
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นายอำนาจ  ใจบิดา
 
782 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  ยุติธรรม
2. เด็กชายชลิต  ขุนอยู่
3. เด็กชายสันติสุข  เมณฑ์กูล
 
1. นายอำนาจ  ใจบิดา
2. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
783 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายธนากร  สนสวย
2. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วสะเทือน
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายพีรเดช    คุดช่วง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ   ไวธัญการ
3. เด็กชายวีระ   ศรีญา
 
1. นางรัชนีกร   เสิบกลิ่น
2. นางสาวปนัดดา   ชำนิเขตรการ
 
785 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  กอบสินค้า
2. เด็กชายอมรพันธุ์  กลั่นสกล
3. เด็กชายอัครเดช  โนรี
 
1. นางสาวนันทวัน  สุพรรณ์
2. นางสาวพรสินี  บูโกก
 
786 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รุ่งสาง
2. เด็กหญิงณัตธริการ์  แผลงสูงเนิน
3. เด็กชายภาณุ  ยอดเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
2. นางสาวสุภาดา  โตกระแสร์
 
787 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายกณวรรธน์  กาศธัญกรณ์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก่นตุ่น
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดิษเจริญ
 
1. นางสมบุญ  วงษ์โก
2. นางสาวบุปผา  ต๊ะวัน
 
788 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กชายธนดล  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงรัชวรรณ  ยะหิทา
3. เด็กหญิงอัญชลี  ไพฑูรย์
 
1. นางสาวพาฝัน  โชติรัตน์
2. นายไพโรจน์  เขตรการ
 
789 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรชัย
2. เด็กหญิงสุพรรศา  วงษ์วิหก
3. เด็กหญิงอศัลยา  ยงเขตรการณ์
 
1. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย  รัตนโสภา
 
790 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายบารมี  เสรารักษ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  เสือทะยาน
3. เด็กชายวิทยา  แป้นพยอม
 
1. นางสมบุญ  วงษ์โก
2. นางสาวบุปผา  ต๊ะวัน
 
791 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไพอุปลี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สีโคตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา   จันทอง
4. เด็กหญิงเรลาวดี  สพประสงค์
5. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ศรทอง
 
1. นางสาวกานต์ชนก  ท่าจีน
2. นางสาวธนัญญา  พุทธรักษา
3. นางธวภร  อินจันทร์
 
792 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  อินสำราญ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชย์กิจกรณ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  แย้มแสง
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ้เสือพ่วง
5. เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์เวช
6. เด็กหญิงอภัสรา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
2. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
3. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
 
793 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัททวะสูตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  มายา
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สงวนศักดิ์
 
1. นางจิรภา  จักร์ทอง
2. นางสาวสุนีย์  รุททองจันทร์
 
794 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า    
795 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทะนนต์
2. เด็กชายปกรศ์  ฟักเหลือง
3. เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์ใจ
 
1. นางสุภาณี  ยิ้มพะ
2. นายรุ่งโรจน์  นฤมลต์
 
796 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่มนวล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สีนันชัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟักเหลือง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยงเยื้องพันธ์
2. นางสาวชฎาภรณ์  เหลือช่าง
 
797 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงกชกร  วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงดวงพร  อินพรม
3. เด็กหญิงประภาพร  กล่ำดี
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. ว่าที่ร้อยตรีพิลาวรรณ  รู้อยู่
 
798 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภักดีศรี
2. เด็กชายพีรภัทร  จำเนียรผล
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชำนาญชัด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ว่องวิการณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญวันต์
 
799 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงจินต์จิรา  เส็งน้อย
2. เด็กหญิงชุติมา  แข็งธัญกรรม
3. เด็กชายณัฐพล  เอมโอฐ
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายอิศรา  ฟักขาว
 
800 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนสุธรรม
2. นางสาวปณิดา  เบ็งทอง
3. นางสาวพมลพร  สละ
 
1. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
2. นายอำนาจ  ดิษฐเจริญ
 
801 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  สังข์สิทธิ์
2. เด็กหญิงพรธีรา  เอมโอฐ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ครอบครอง
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายอิศรา  ฟักขาว
 
802 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชนกานต์  สอนจีน
2. เด็กหญิงวรรณพร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงเบญญา  เริงเขตรการ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
2. นางสาวจิราวรรณ  อินอ่อน
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงฐานิสา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงสุณิสา  บูรณะพันธ์
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
2. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
 
804 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จีจู
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ติธรรม
3. เด็กหญิงพรพิมล  วิเขตกิจ
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
2. นางสาวธมลวรรณ  แพ่งกลิ่น
 
805 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงสิรินทรา   อินทร์ศักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ไทยขำ
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา   แพงมี
 
1. นางรัชนีกร   เสิบกลิ่น
2. นายกิตติศักดิ์   กิจติยา
 
806 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กชายพลกฤต  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เกษม
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไพรสิงห์
 
1. นางประสบพร  จีนแฉ่ง
2. นายขจรศักดิ์  เกษระกำ
 
807 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงธัญญานุช   พูลจันทร์
2. เด็กหญิงภารุจีย์  ยาชัย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ฉ่ำหลวง
 
1. นางสาวมนัญยา   อินทมอน
2. นางจารี  เลิศกมลรัตนกุล
 
808 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงนุชศิรา  ประทิปลัดตัง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    ละครไชย
3. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์อ่อน เนศ
 
1. นางสาวภัทรวดี  วันดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ทองเถาว์
 
809 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกมลภพ  นิโรจน์
2. เด็กหญิงกฤตพร  ขำอิงค์
3. เด็กหญิงทฤฒมน  สวนฉ่ำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณภักตร์
2. นางสาวขนิษฐา  ป้อมน้อย
 
810 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายนราวิชญ์   สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   มะยุเรศ
3. เด็กหญิงเมนิลา   มุ่งเลียบกลาง
 
1. นางอุษา   คูตระกูล
2. นางสาวปัทมวรรณ   เศรษฐีธัญหาร
 
811 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ลังเพีย
2. เด็กชายจีรพัฒน์  จินเขตร์กิจ
3. เด็กชายสตางค์  จันทิมา
 
1. นางอุไรวรรณ   เมฆฉาย
2. นางสิริลักษณ์  กล้ากสิกิจ
 
812 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.25 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลรจนา 1. เด็กหญิงชลิตา  ชาญธัญญกรรม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แข็งเขตรกรณ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กลทิพย์
 
1. นางสาวปิยนุช  วิชัย
2. นายสุภโชติ  มากมี
 
813 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.25 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วจินดา
2. เด็กชายธนพล  สมัครการไถ
3. เด็กชายอนุชา  ไพสารธรรม
 
1. นางจันทร์ฉาย  เผือกพ่วง
2. นางสาวนวนันท์  ฤทธิ์เต็ม
 
814 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71.25 เงิน 6 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กชายณัฐพล  ลงทอง
2. เด็กชายนัฐกร  มิตสี
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สีต่างคำ
 
1. นางชุดาวรรณ  วัชรดิษฐ
2. นางสาววาสนา  หาญฟ้าเลื่อน
 
815 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69.25 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสะพานหิน    
816 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66.75 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  แม่นศร
2. เด็กชายสิริกร  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กชายสุสันต์  แสงฉาย
 
1. นางขนิษฐา  นิธุรัมย์
2. นางสาวศศิประภา  ชวดเปีย
 
817 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กชายธนากร  อิ่มโอษฐ์
2. เด็กหญิงมิถุนา  อินทสิทธิ์
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุตรบุญปั้น
 
1. นางสาวรจนา  ดีเทียน
2. นางสาวปราณี  กรึงไกร
 
818 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62.75 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมัญกสิวิทย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไกรดี
3. เด็กชายวสุพล  พิลา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  บุญมาก
2. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
 
819 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงปัณณวีร์  กันมาเวียง
2. เด็กหญิงปานชนก  ว่องวิกย์การณ์
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แก้วเกษการณ์
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นางวาสนา  ขวัญเพ็ง
 
820 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงมัณฑิชา   ชมสนธิ์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ชูเจริญ
3. เด็กหญิงสุภวัทน์   แสงสุริยา
 
1. นางปาริฉัตร   ฤทธิ์นรา
2. นางสาววรรณภา   มรรยาทอ่อน
 
821 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงพีรดา  นันสูงเนิน
2. เด็กหญิงพุทธิชา  สมัครเขตรการ
3. เด็กหญิงลภัสรดา  เชื้อเขตรกิจ
 
1. นางสาวนิตยา  เจนเขตรกิจ
2. นางสาวเสาวณีย์  สุขคลี่
 
822 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงภรภัทร  สิงห์บุดดี
2. เด็กหญิงสุภัชชา  กันแช่ม
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แสงดอกไม้
 
1. นางพวงทิพย์  มีช้าง
2. นางสาวบุปผา  ชำนิเชิงค้า
 
823 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกัลย์กมล   หันประดิษฐ
2. เด็กหญิงฟ้าลดา   สัตย์ธรรม
3. เด็กหญิงวิภาดา  อนุชาติ
 
1. นางอุษา   คูตระกูล
2. นางสาวปัทมวรรณ   เศรษฐีธัญหาร
 
824 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงพิชชาภา    อุทาน
2. เด็กหญิงวัชรลักษณ์   โพธิ์หล้า
3. เด็กหญิงอรปรียา   พรมพรสวรรค์
 
1. นางสุวิมล  เสิบกลิ่น
2. นางสาวศศิวิมล  ฤกษ์ดี
 
825 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธีรเดช  หอมมาลัย
2. เด็กชายนัฐภัทร  คงคา
3. เด็กหญิงนันท์ชญาณ์  เรืองกสิกร
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ญาติรัก
2. นางสาวจิราวรรณ  สมัครเขตการ
 
826 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  อินทมอน
2. เด็กหญิงทิพาพรรณ  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงสุพัทรา  จักกิตติ
 
1. นางอังคณา  บุกบุญ
2. นางสุพรรณี  วิเชียรรัตน์
 
827 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๔ 1. เด็กหญิงกชกร  บัวเจริญ
2. เด็กหญิงธันชนก  มลิซ้อน
3. เด็กชายพัชรากร  พาพันธ์
 
1. นางสาวธัญเรศ  ทองโต
 
828 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 8 โรงเรียนวัดดอนกลอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะลัง
2. เด็กหญิงปรีชญา  พูลเผ่า
3. เด็กชายปวรวิช  พรมมิ
 
1. นางสาววัฒนา  เพียรการนา
2. นางสาวสุภาวดี  เรียงครุฑ
 
829 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกิตติ์ดนัย  ขุนอยู่
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  สุวาท
3. เด็กหญิงรัฐธ์ฌาวดี  เมฆฉาย
 
1. นางอุไรวรรณ  เมฆฉาย
2. นางสาวอาริศรา  การัก
 
830 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองอุบล
2. เด็กหญิงลาภินี  ปิ่นโต
3. เด็กหญิงสิริโสภา  ประโยชน์มี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ยงเขตรกิจ
2. นางสาวน้ำทิพย์  โพธิ์พงษ์
 
831 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายพีรภัทร  นารี
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
832 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงชลนิภา  จันทร์เทศ
 
1. นางสาวเสาวภาศรี  เกิดด้วง
 
833 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มุขพรหม
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
 
834 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นเขียว
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
835 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กชายเพชรณรินทร์  เชี่ยวเขตรวิทย์
 
1. นางสาวอรุณวรรณ์   บัวงาม
 
836 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชโยดม  จันทร์สุรพล
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
837 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายศุภกรณ์  มหันต์รัตน์
 
1. นางสาวอาริชา  เหลือช่าง
 
838 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กชายอดิเรก  บัวผัน
 
1. นายกำจัด  กมลมาลย์
 
839 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สีมะลิกรรณ์
 
1. นางสาวจันทนา  กมลมาลย์
 
840 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายพงศธร  พึ่งพวก
2. เด็กหญิงสุภัชชา  จั่นเที่ยง
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
841 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงจิราภา  ชังชั่ว
2. เด็กชายเตชิต  ม่วงยา
 
1. นางสาวจันทนา  กมลมาลย์
2. นางชลอ  พันธุ์พุก
 
842 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองแบน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สว่างแสง
 
1. นางจันทนา  พละทรัพย์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
 
843 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายปวรุตม์   คงอามาตร์
 
1. นางสาวประภากร  ขยันกสิกิจ
 
844 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. นายศุภกร  ทวีเกตกรณ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
845 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงพิชิญาพรรณ   ศรีมะละ
 
1. นางสาวจันทนา  กมลมาลย์
 
846 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภูผา  รสหอม
 
1. นางสาวรุจิรา  พูลเขตรวิทย์
 
847 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตลุกดู่ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บารมี
 
1. นางสาวอรุณวรรณ์   บัวงาม
 
848 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายวรัญญู  วงษ์นาค
 
1. นางสาวยุภาวรรณ   กะชัยภูมิ
 
849 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายธนพัฒน์  อ่ำทับ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ธรรมฐิติพงษ์
 
850 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายวายุ  จิตรสุระพล
 
1. นายอนุสรณ์  กางกรณ์
 
851 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กหญิงวิรดา  ปั้นเปี่ยม
 
1. นางสาววรรณิภา  พระจุไทย
 
852 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายวีรวุธ  พูลเขตต์
 
1. นางจันทนา  พละทรัพย์
 
853 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรายคง
2. เด็กหญิงชลธิตา  ทวีกสิกรม
3. เด็กหญิงภัสสร  รัตนสูตร
4. เด็กหญิงมณิสรา  ฟักแฟง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  การประกอบ
6. เด็กหญิงอรพินท์  อัตถบูรณ์
 
1. นางสาวนภสร  สุวรรณโชติ
2. นางสาวสุนีย์  รุททองจันทร์
3. นางจิรภา  จักร์ทอง
 
854 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงนิสา  มั่นเกษตรกิจ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เพ็ญพันธ์นาค
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
2. นางสาวนภัสวรรณ  หมื่นพันธ์
 
855 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายนราพงศ์  เทียนแก้ว
2. เด็กชายสรศักดิ์  ถนมรัก
 
1. นางสาวนฤมล  กอบธัญกิจ
2. นางสาวสมพิษ  จงเกษกรณ์
 
856 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายจักรภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายปภิวิทย์  สวนฉ่ำ
 
 
857 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงชฎานันท์  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ดารา
2. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
858 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายมงคล   แยบกสิกรรม
2. เด็กชายวรพล   ปาจิตร
 
1. นางสาววิมลลักษณ์  น้อยพระยา
2. นางสาวสโรชา  สืบสายจันทร์
 
859 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญศรี
2. เด็กหญิงปวิตรา  บุญศรี
3. เด็กหญิงแอนนา  ขำอิงค์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ว่องวิการณ์
2. นางสาวกรรณิกา  ซึ้งสีคู้
 
860 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายธนายุต  พิลึก
2. เด็กชายศุภณัฐ  รัตนา
3. เด็กชายเดชาวัต  สีภา
 
1. นายนนทชัย  มาพิจารณ์
 
861 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กหญิงณฐนนท์   มาลี
2. เด็กชายสิริชัย    เสือคุ้ม
3. เด็กหญิงอัมพิกา    กวางทอง
 
1. นางจิรนันท์    นพมาก
2. นางสาวปนัดดา   ชำนิเขตรการ
 
862 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายชัยโรตส์  อัครสิงหสกุล
2. เด็กชายวายุ  จิตรสุระพล
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ไทยขำ
 
1. นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ
2. นางวัฒนา  มาเกิด
 
863 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายณัฐพล  นิลภมร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เชิดวงษ์สูง
3. เด็กหญิงแพรวา  อินทะ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   แกล้ววิกิจ
2. นางไฉน  คงสมบูรณ์
 
864 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายแสง
2. เด็กชายดิศรณ์  หิมานนท์
3. เด็กชายรชต  ทองประศรี
 
1. นายศราวุธ  รัตนจันทร์
2. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
865 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายดนัย  เฉลิมพงษ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  องครักษ์
3. เด็กชายสิรวุฒิ  องครักษ์
 
1. นายอนิรุตติ์  พงษ์ดี
2. นางภัทรนุช  ทับทวี