สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 26 46 35
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 22 35 28
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 1 1
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 10 29 18
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 41 108 57
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 4 7 6
7 010 โรงเรียนบ้านกลาง 15 23 22
8 017 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 13 30 23
9 018 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 3 6 5
10 020 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 9 27 19
11 021 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 6 12 9
12 019 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1 1 1
13 022 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 4 7 6
14 023 โรงเรียนบ้านจัน 11 31 22
15 025 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 2 3 3
16 027 โรงเรียนบ้านดง 4 7 6
17 026 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 4 5 5
18 028 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 18 34 27
19 029 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1 2 2
20 030 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 4 16 7
21 033 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 8 11 11
22 032 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 5 10 6
23 034 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 39 56 50
24 035 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
25 031 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 34 114 56
26 036 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 4 8 5
27 037 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 20 14
28 039 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 29 82 37
29 038 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 6 6 4
30 040 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 6 10 9
31 041 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 6 10 9
32 046 โรงเรียนบ้านบุ่ง 5 9 5
33 045 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 1 1 1
34 047 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 7 20 12
35 048 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 31 61 39
36 049 โรงเรียนบ้านประดาหัก 23 52 38
37 050 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 2 8 5
38 052 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 24 44 32
39 051 โรงเรียนบ้านป่าเลา 5 7 6
40 055 โรงเรียนบ้านพุต่อ 0 0 0
41 056 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 4 3
42 058 โรงเรียนบ้านร่องตาที 2 8 4
43 059 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 3 6 4
44 061 โรงเรียนบ้านลานคา 7 12 9
45 060 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 1 3 2
46 062 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 0 0 0
47 063 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 1 2 2
48 064 โรงเรียนบ้านวังพง 3 24 9
49 065 โรงเรียนบ้านวังหิน 11 12 11
50 066 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 3 5 4
51 067 โรงเรียนบ้านสมอทอง 18 29 24
52 068 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 41 62 58
53 070 โรงเรียนบ้านหนองจอก 14 28 20
54 071 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 5 11 8
55 072 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 4 8 5
56 073 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 12 32 20
57 074 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 4 5 5
58 075 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 28 95 50
59 077 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 21 38 28
60 076 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
61 079 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 6 7 7
62 080 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 3 7 6
63 069 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0
64 078 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 8 5
65 081 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 9 21 16
66 089 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 2 7 4
67 090 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 3 6 5
68 091 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 3 5 5
69 092 โรงเรียนบ้านหูช้าง 53 112 82
70 082 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 9 4
71 083 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1 3 2
72 084 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 5 5 5
73 087 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 8 14 12
74 085 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 31 93 57
75 088 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 5 20 10
76 086 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 2 2 2
77 097 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 33 62 50
78 012 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 2 4 3
79 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
80 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 11 20 16
81 015 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 13 20 14
82 016 โรงเรียนบ้านเขาวง 14 55 26
83 024 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 10 17 15
84 042 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 2 2
85 043 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 16 20 20
86 044 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1 1 1
87 057 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 4 6 5
88 011 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 71 105 81
89 053 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 8 19 14
90 054 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 12 23 17
91 094 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 11 46 24
92 093 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 4 8 5
93 095 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 0 0 0
94 096 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 5 13 9
95 098 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 41 89 65
96 102 โรงเรียนวัดทองหลาง 12 38 22
97 103 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 10 15 11
98 104 โรงเรียนวัดทัพหมัน 61 103 87
99 105 โรงเรียนวัดทัพหลวง 10 24 18
100 107 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 10 13 12
101 106 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 5 12 9
102 109 โรงเรียนวัดปทุมทอง 0 0 0
103 110 โรงเรียนวัดป่าช้า 0 0 0
104 111 โรงเรียนวัดผาทั่ง 6 13 9
105 112 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 3 5 3
106 113 โรงเรียนวัดสะนำ 7 13 10
107 115 โรงเรียนวัดหนองบัว 15 42 25
108 116 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 15 20 19
109 117 โรงเรียนวัดหนองยาง 3 5 4
110 114 โรงเรียนวัดหนองเต่า 0 0 0
111 120 โรงเรียนวัดหัวเมือง 7 15 8
112 118 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 5 29 10
113 119 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 17 35 22
114 099 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 4 4 4
115 100 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1 1 1
116 101 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 23 48 37
117 108 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 0 0 0
118 121 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 4 10 5
119 123 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 37 63 52
120 124 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 49 109 75
121 126 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 57 147 90
122 127 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 70 221 121
123 130 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 21 43 31
124 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 9 20 15
125 001 โรงเรียนจตุพร 0 0 0
126 008 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 16 35 26
127 122 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 15 33 25
128 125 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 12 21 13
129 128 โรงเรียนอนุบาลศรีลานสัก 0 0 0
130 129 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 1 3 2
รวม 1521 3312 2262
5574

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]