เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2562
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
5 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
6 นายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
7 นายเสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
8 นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
9 นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
10 นางนุชรี ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
11 นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
12 นายนิติ แกว่นกสิกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
13 นางดวงกมล บุญรักษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
14 นายสมชาย เสมากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
15 นายทวีป กีตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
16 นายสมสุข สุขรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
17 นายรัฐภัทร์ สอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
18 นางสาวกันยารัตน์ บัวผัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
19 นางอารีย์ พันธุ์อ้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
20 นายอำนาจ พันธุ์เขียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการอำนวยการ
21 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
22 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
23 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
24 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
25 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
26 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
27 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
28 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
29 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
30 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการ
31 นายเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
32 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
33 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
34 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
35 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
36 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
37 นายเสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
38 นายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
39 นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
40 นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
41 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
42 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
43 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
44 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
45 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
46 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
47 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
48 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
49 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
50 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
51 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวดและแข่งขัน
52 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขันและเลขานุการ
53 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน และผู้ช่วยเลขานุการ
54 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน และผู้ช่วยเลขานุการ
55 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการดำเนินงานจัดการประกวด แข่งขัน และผู้ช่วยเลขานุการ
56 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
57 นายสมชาย เสมากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
58 นายบุรินทร์ ดำสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
59 นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
60 นางกรวรรณ แย้มศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
61 นางน้ำเพชร พรมมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
62 นางสาวณัฐยาน์ สิงห์เวียง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
63 นางสาววาสนา กิ่มเทิ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
64 นางปรางแก้ว คำมี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
65 นางสาวนัฐกานต์ ยิ้มพะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
66 นางพัชรี แย้มพุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
67 นางสาวศุภวรรณ ชังชั่ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
68 นางสาวแก้วใจ เจิมเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
69 นางสาวขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
70 นางชาติรส เสาวมาลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
71 นางสาวพุทธธิดา ชูศรสาย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
72 นางอมรรัตน์ อินสอน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
73 นายสำราญ วิชนี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
74 นายศุภกร แดงสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
75 นายอรรถนนท์ จำปาหวาย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
76 นางสาวสุนีรัตน์ แสงคุ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
77 นางพนารัตน์ สุขศรีชวลิต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
78 นางวันวิสาข์ ศรีสด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
79 นางสาวมนัญญา ดารารัสมี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
80 นางพัชรี เตชะนา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
81 นางดารารัตน์ วารี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
82 นางอุมาพร เส็งจีน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
83 นายสิทธิชัย ผิวงาม นักการโรง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
84 นายภูกิจ กุสุโมทย์ นักการโรง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
85 นายอำนวย สุพรรณ์ นักการโรง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
86 นายไตรเนตร ครุฑธานุชาติ นักการโรง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
87 นายสุชาติ แถมพยัคฆ์ นักการโรง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
88 นายจำลอง แสนหลวง เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
89 นายณัฐพงษ์ เจตน์กสิกร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
90 นายกันตภณ หนุนสมัย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
91 นายเกษม คงรัตน์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
92 นายอนุชา ฝ่ายที เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
93 นายทวิช ศรีเกษม เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
94 นายจิรวัฒน์ แฝกหอม เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
95 นางเพชรรุ่ง เฉลิมพันธ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
96 นางเพ็ญศร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
97 นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
98 นายชาญฤทธิ์ ศรีไพศาล เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
99 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
100 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
101 นางสาวกันยารัตน์ บัวผัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
102 นางกนกวรรณ เรืองพูล พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
103 นางสาวนงลักษณ์ สวนสลา พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
104 นางสาวสุภาพร เมืองนิล พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
105 นางสาวชนิดาภา พลับพลึงทอง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
106 นางสาวหนึ่งนุช เส็งหนองแบน พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
107 นางสาวรสสุคนธ์ อ่างคำ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
108 นางสาวณัฐริกา พูลแช่ม พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
109 นางฉันทนา เข็มทอง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
110 นางสาวสุดารัตน์ คงทัน พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
111 นางสาวนรินทิพย์ ตามพระหัตถ์ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
112 นางสาวสุวิมล อ่อนนิ่ม พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
113 นางสาวศศิมาภรณ์ นวกุล พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
114 นางสาวนัยนา จันทะ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
115 นางสาวอภิญญา เหล่ารพ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
116 นางสาวสุมนต์ เสนาะสังข์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
117 นางวรรณรี ดิษเจริญ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
118 นางชุดากานต์ อินเล็ก แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
119 นางคินซุยอู แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
120 นางละออ กุสุโมทย์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
121 นางศิริพร นาคสวัสดิ์ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
122 นางศิริพันธ์ สีดำ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
123 นางพวงเพชร บุญสม แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
124 นางสาวลัดดา ป้อมเหม็ง แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
125 นางสาวสุรินทร์ ทองบุญ แม่ครัวโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้าและพิธีเปิด
126 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้า พิธีเปิด และเลขานุการ
127 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้า พิธีเปิด และผู้ช่วยเลขานุการ
128 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ดอกไม้ ผูกผ้า พิธีเปิด และผู้ช่วยเลขานุการ
129 นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
130 นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
131 นางนุชรี ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
132 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
133 นางทรรศษร เภตรา นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
134 นางเฌนิศา บุญวัฒนา นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
135 นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ และเลขานุกาาร
136 นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ และผู้ช่วยเลขานุกาาร
137 นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ และผู้ช่วยเลขานุกาาร
138 นายเสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
139 นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
140 นายเดชา ชูเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
141 นายอำนาจ พันธุ์เขียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
142 นางอัจฉราพรณ์ แกล้วกสิกรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
143 นางสาวปรินดา เสลา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
144 นางสาวกมลเนตร เก่งเขตรกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
145 นางสาวนิศรา สุขเอี่ยม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
146 นางสาวณัฐวจี อินเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
147 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
148 นางสาวสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
149 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
150 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
151 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และเลขานุการ
152 นายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
153 นางประจิณ เหลือน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
154 นางภัทราภรณ์ พันธ์รอด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
155 นางอมราภรณ์ คงมีชนม์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
156 นางสาวทุติยาภรณ์ นพรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
157 นางสาวกมลเนตร เก่งเขตรกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
158 นางชุติกาญจน์ บัวตูม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
159 นางสาวกมลวรรณ สุราฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
160 นางสาวชฎาภา เปิ้นสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
161 นางสาวสุดารัตน์ อำดวนตาล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
162 นางสาวสุดารัตน์ ณรงค์มี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
163 นายสามารถ อยู่เย็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรายงานตัว
164 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัว และเลขานุการ
165 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัว และผู้ช่วยเลขานุการ
166 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายต้อนรับ รับรายงานตัว และผู้ช่วยเลขานุการ
167 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
168 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
169 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
170 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
171 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
172 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
173 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
174 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
175 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
176 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
177 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
178 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและเลขานุการ
179 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและผู้ช่วยเลขานุการ
180 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและผู้ช่วยเลขานุการ
181 นายเสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
182 นายกันตภณ หนุนสมัย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
183 นายอนุชา ฝ่ายที เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
184 นายจิรวัฒน์ แฝกหอม เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
185 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย และเลขานุการ
186 นายสมสุข สุขรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
187 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
188 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
189 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
190 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
191 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
192 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
193 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
194 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
195 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
196 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
197 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
198 นางสาวลาวรรณ์ บัวสาย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
199 นางสาวเบญจา ทัศจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
200 นางสาวชมภูนุช กันทัศ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
201 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและเลขานุการ
202 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและผู้ช่วยเลขานุการ
203 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขันและผู้ช่วยเลขานุการ
204 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร และประกาศผล
205 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร และประกาศผล
206 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร และประกาศผล
207 นางสาวชมภูนุช กันทัศ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร และประกาศผล
208 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร ประกาศผล และเลขานุการ
209 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร ประกาศผล และผู้ช่วยเลขานุการ
210 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร ประกาศผล และผู้ช่วยเลขานุการ
211 นายธีรยุทธ ภูเขา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
212 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
213 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
214 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
215 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานและเลขานุการ
216 นายภานุวัฒน์ คลังสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
217 นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประดาพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
218 นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้อง ครูโรงเรียนวัดทัพหมัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
219 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
220 นางสาวอมรรัตน์ พันธวาวงค์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
221 นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
222 นายสุนันท์ ฉิมพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี (การงานอาชีพ))
223 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
224 นางสาวเกศริน อุดพรม เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
225 นางสาวจิรพรรณ สว่างพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
226 นางสาวศศิธร ธุมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหัวเมือง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
227 นางรุ่งอรุณ ทรงวารี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
228 นายสุคนธ์ แป้นน้อย ผู้อำนวนการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประธานคณะกรรมการดำเนินการสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)
229 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
230 นางศิริมาศ สืบศรี ครูโรงเรียนบ้านจัน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
231 นางสาวจารุภัทร ครูโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
232 นายรัฐภัทร์ สอาด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
233 นายประสิทธิ์ สิทธิชัย ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
234 นายนเรศ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาทั่ง ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
235 นางนันท์นภัส ด้วงทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นายสมชาย พฤษสุภี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
237 นายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
238 นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
240 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
241 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
242 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
243 นางสาวชมภูนุช กันทัศ เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
244 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและประสานงาน
245 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและประสานงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]