สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 62 7 1 0 70
2 อนุบาลลานสัก 42 8 4 2 54
3 วัดทัพหมัน 34 11 12 3 57
4 บ้านโกรกลึก 31 9 8 3 48
5 บ้านหูช้าง 30 8 4 8 42
6 อนุบาลบ้านไร่ 29 8 3 3 40
7 บ้านทุ่งสามแท่ง 26 6 4 2 36
8 รัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 20 11 4 4 35
9 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 20 10 4 4 34
10 บ้านท่าชะอม 20 5 5 3 30
11 บ้านหนองฝาง 18 3 3 0 24
12 บ้านน้ำพุ 17 3 4 2 24
13 วัดเขาพระยาสังฆาราม 17 3 1 0 21
14 บ้านป่าอ้อ 17 1 3 2 21
15 บ้านห้วยเปล้า 16 9 3 2 28
16 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 16 7 6 1 29
17 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 16 5 5 2 26
18 ทองประสาทเวทย์ 14 1 0 1 15
19 บ้านประดาหัก 13 4 2 4 19
20 บ้านอีมาดอีทราย 12 15 2 4 29
21 วัดหนองบัว 12 0 1 0 13
22 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 11 7 2 0 20
23 บ้านเขาวง 11 1 1 0 13
24 วัดหนองมะกอก 11 1 0 3 12
25 บ้านหนองกระทุ่ม 10 18 2 4 30
26 ชุมชนบ้านทุ่งนา 10 5 8 3 23
27 บ้านหนองจอก 10 3 0 1 13
28 อนุบาลรัศมี 9 2 1 0 12
29 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 9 0 0 0 9
30 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 8 2 5 4 15
31 วัดห้วยแห้ง 8 2 5 1 15
32 บ้านจัน 8 1 0 2 9
33 บ้านสมอทอง 7 7 0 4 14
34 บ้านหนองผักกาด 7 3 0 1 10
35 บ้านเนินมะค่า 7 2 1 5 10
36 บ้านทุ่งนาสวน 7 1 0 0 8
37 วัดสะนำ 7 0 0 0 7
38 บ้านหนองมะสัง 6 10 2 3 18
39 บ้านเจ้าวัด 6 4 0 0 10
40 บ้านคลองหวาย 6 2 1 0 9
41 บ้านโป่งสามสิบ 6 1 3 0 10
42 บ้านเขาน้ำโจน 6 1 3 0 10
43 บ้านลานคา 6 1 0 0 7
44 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 6 0 1 2 7
45 บ้านตลิ่งสูง 5 6 5 1 16
46 วัดทองหลาง 5 4 1 2 10
47 บ้านบุ่งฝาง 5 1 1 0 7
48 บ้านนาไร่เดียว 5 1 1 0 7
49 วัดผาทั่ง 5 0 1 0 6
50 บ้านห้วยพลู 5 0 0 2 5
51 บ้านกลาง 4 6 2 3 12
52 บ้านเขาลูกโล่ 4 6 2 1 12
53 บ้านวังหิน 4 6 0 1 10
54 วัดทัพหลวง 4 3 3 0 10
55 วัดทัพคล้าย 4 3 1 2 8
56 บ้านโป่งข่อย 4 2 2 0 8
57 วัดหัวเมือง 4 1 1 0 6
58 บ้านน้ำรอบ 4 1 0 1 5
59 บ้านทุ่งน้อย 4 1 0 0 5
60 บ้านใหม่หนองแก 4 1 0 0 5
61 บ้านน้ำวิ่ง 4 0 1 1 5
62 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 4 0 0 0 4
63 บ้านห้วยโศก 4 0 0 0 4
64 บ้านงิ้วงาม 4 0 0 0 4
65 บ้านใหม่คลองอังวะ 3 6 1 0 10
66 บ้านคลองชะนี 3 4 4 0 11
67 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 3 4 1 1 8
68 วัดห้วยพระจันทร์ 3 2 0 0 5
69 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 3 1 5 2 9
70 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 3 1 2 0 6
71 บ้านดงประดาพระ 3 1 0 0 4
72 สง่ารวมราษฎร์ 3 1 0 0 4
73 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 3 1 0 0 4
74 วัดหนองยาง 3 0 0 0 3
75 บ้านร่องมะดูก 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 0 0 3
77 บ้านหินตุ้ม 3 0 0 0 3
78 วัดทุ่งโพ 2 3 0 0 5
79 บ้านป่าเลา 2 2 0 1 4
80 บ้านคลองแห้งวิทยา 2 1 2 0 5
81 บ้านหนองจิกยาว 2 1 2 0 5
82 บ้านบุ่ง 2 1 1 1 4
83 บ้านทัพยายปอน 2 1 1 0 4
84 บ้านหนองบ่มกล้วย 2 1 1 0 4
85 บ้านห้วยป่าปก 2 1 0 1 3
86 บ้านคลองตะขาบ 2 1 0 0 3
87 บ้านใหม่คลองเคียน 2 1 0 0 3
88 บ้านหนองอาสา 2 1 0 0 3
89 บ้านปางไม้ไผ่ 2 0 0 0 2
90 บ้านวังพง 2 0 0 0 2
91 บ้านเนินพยอม 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองผักแพว 1 3 0 0 4
93 วัดเขาฆ้องชัย 1 2 0 1 3
94 บ้านหินโหง่น 1 2 0 0 3
95 บ้านดง 1 1 1 1 3
96 บ้านศาลาคลอง 1 1 1 0 3
97 บ้านซับสุราษฎร์ 1 1 0 0 2
98 บ้านพุบอน 1 1 0 0 2
99 บ้านห้วยทราย 1 1 0 0 2
100 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 1 0 0 2
101 บ้านร่องตาที 1 1 0 0 2
102 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 1 0 0 2
103 บ้านเขากวางทอง 1 1 0 0 2
104 วัดทุ่งหลวง 1 0 4 5 5
105 บ้านหินงามสามัคคี 1 0 1 0 2
106 บ้านล่อมเสือโฮก 1 0 0 0 1
107 บ้านห้วยบง 1 0 0 0 1
108 บ้านบุ่งกะเซอร์ 1 0 0 0 1
109 บ้านนาทุ่งเชือก 0 4 0 0 4
110 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 0 1 0 0 1
111 บ้านวังผาลาด 0 1 0 0 1
112 บ้านเนินสาธารณ์ 0 1 0 0 1
113 อนุบาลสีฟ้า 0 1 0 0 1
114 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 2 2 2
115 บ้านตะกรุด 0 0 1 0 1
116 บ้านคลองโป่ง 0 0 0 1 0
117 วัดเขาผาแรต 0 0 0 1 0
รวม 834 309 165 114 1,308