สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2562
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) โรงเรียนวัดหนองยาง โรงเรียนหนองฉางวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงธนสรณ์  กาฬภักดี
 
1. นายจักรพงษ์  แสงฉาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สพประสงค์
 
1. นางสาวนันทนา  แสงรัศมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวเมือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทวี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เปรมสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคพนิชย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เจนเจษวิทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงปวริศา  วัฒนะเขตกรณ์
 
1. นางภัทรจิตรา  พิบูลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปริชญา  กันทะเกตุ
 
1. นางธนาทิพย์  กิตติกาญจนนนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยอุดม
 
1. นางสาวดวงพร  นิลภูมิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำขาว
 
1. นางสาวพรสุดา  โกมล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  แสนสมฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณิสา  ชัยวัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปกฉัตร  รู้อยู่
 
1. นายวิชัย  สาโรจน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายพงษ์พินิจ  สีสมุทร
 
1. นางธัญญชล  นุ่มหอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงอริสรา  แก้วมะณี
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ท้าวทอง
 
1. นางสาวพัชณิดา  ขุนณรงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงรดามณี  ปาเต๊ะ
 
1. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คลองแห้ง
 
1. นางสาวอัญธิสา  ขันธารักษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กชายนพคุณ  ทาเอื้อ
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  ปิ่นจันทร์
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชาญชัย  รอดนิล
 
1. นางสาวนันทนา  ดิษสุวรรณ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลพัชร  พรมธร
 
1. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดสายะ
 
1. นางสมบัติ   เกรียงไกรเพ็ชร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  โตโชคไพศาล
 
1. นายทศพร  ทองสอน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กหญิงทัศวรรณ   ใยโพธิ์
 
1. นางมาลี  รอดทอง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  อยู่ภู่
 
1. นายวิชัย  สาโรจน์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูประเสริฐ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  โทนใหญ่
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงแพรพิไล  บงโกรก
 
1. นางลักคณา  เข็มเพ็ชร์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กหญิงอภิญญา  เพ็งอุ่น
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ปานาง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ไกรสังข์
 
1. นางสาวพัชราภา  ขุนรงณ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  ปานเงิน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดอกลำเจียก
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพิพัฒนา  อินทพันธ์
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  โชติกะคาม
 
1. นางรัตนา  คันศร
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงปัณณพร  สาโรจน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ฉิมพลี
 
1. นางนงนุช  ใยหวัง
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีพลาย
 
1. นางศิริกุล   เรืองรุ่ง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กหญิงวีรดา    ชุมคำ
 
1. นางสาวอัญชลี   บ้วนนอก
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์สมบัติ
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงศริมน  มูลน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวญาณิศา   เกิดลอย
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงทินารมณ์  ศรีม่วง
 
1. นางสาวกฤติยา  ชินประเสริฐ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ราชสีห์
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงตรุษจีน  ขาวโต
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงจันทิมา  มีเพชร
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงจิตตา  จันทรังษี
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ฉายอรุณ
 
1. นางภัทรจิตรา  พิบูลย์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปิยะทัศน์
 
1. นางวรภัทรา  แข็งเขตการณ์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายภานุพงศ์  นิจโกรทม
 
1. นางสาวอภิญญา  พันธ์จู
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงอำพร  ยาสุขแสง
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงอรณิชา  มีศิริ
 
1. นางสาวเมนุกา  คำมัน
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงมยุริน  ถิ่นวิมล
 
1. นางสุภาวดี  บัวเทศ
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนวิช  แรงสาริกรรม
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  วัดเกลี้ยวพงษ์
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงไพลิน  เหล่าประชา
 
1. นางสาวญาณิศา   เกิดลอย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  โทนทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  น้อยนาค
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชนาภา  เอี่ยมดี
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กหญิงปริยากร   เสือจุ่น
 
1. นางสาวอัญชลี   บ้วนนอก
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศุภรากรณ์
 
1. นางสาวสุนันตา  ตั้งมั่น
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปั้นบุญชู
 
1. นางสุภาวดี  บัวเทศ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จิรภรณ์
 
1. นางสาวอภิญญา  พันธ์จู
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงจิรภา  ติยะศรี
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงมณทิตา  แสงด้วง
 
1. นางนิสา  ทองศรีสมบูรณ์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายวินัย  กสิกรณ์
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงอภิฤดี  ทองอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายสุเมธ  มาลี
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงดวงกมล  คณฑา
 
1. นางสาวเรณู  กรอบเพ็ชร
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กหญิงรภัทภร   ธนะเจริญบวร
 
1. นางสาวอัญชลี   บ้วนนอก
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกิติมา  บุตรดี
 
1. นางสาวสุนันตา  ตั้งมั่น
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงชุติพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางศิริจรรยา  มูลชีพ
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายธานินทร์  มดแดง
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงวริศรา  เพชรตระกั่ว
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. นางสาวกัญญาภัค  ขุนศรี
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์สอน
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงพิชญาภา   จีนจรรยา
 
1. นางวันเพ็ญ   เสรีพงษ์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนสนิทพะเนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หมวกพิกุล
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงจิรัจฌา   พงษ์ดี
 
1. นางพัชรีย์  สัมพันธ์อภัย
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัชชา  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวพรสุดา  โกมล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงอินทุภา  ภูฆัง
 
1. นายจักรพงษ์  แสงฉาย
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงสุธิดา  อั่นดอนกลอย
 
1. นายวัลลภ  ใจโพธา
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขจรพรมราช
 
1. นางณัฐรดา  จันทะวงษ์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงวีณัฐทยา  กระแหน่
 
1. นางสาวสุนันตา  ตั้งมั่น
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงศตภร  ประดับมุข
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  วิมานทอง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชมสนธิ์
 
1. นางสาวอารี  แม้นพยัคฆ์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่หมี
 
1. นางสมบัติ  เกรียงไกรเพ็ชร์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงชนัญทิตา  ชาวพันธุ์
 
1. นางสาววนิดา  แห้วเพ็ชร
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำนงค์สังข์
 
1. นางชลอ  เหมะ
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แย้มนิล
 
1. นางเพ็ญพร  หนองไผ่
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงสายธาร  ทำทัน
 
1. นายชัยณรงค์  ศรีเดช
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณภัสสร   เอนก
 
1. นางมุกดา   ยิ้มหนองเต่า
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภาชนะปรีดา
 
1. นางสาวนันทนา  ดิษสุวรรณ
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองทา
 
1. นายปรุง  คงแขม
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนมุข
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เดชอุปการ
 
1. นางสาวพัชรานันท์   วะราหะ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพุบอน 1. เด็กหญิงจรัสทิพย์  ขอสุข
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงณิชากานต์  กันตังกุล
 
1. นางสาวทศพร  แสงรื่น
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กหญิงอรรชนิดา  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  อ้นเป้า
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 68.1 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงสุรัมภา  อุทัยเก่า
 
1. นางวรลักษณ์  วงษ์สาธุภาพ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงดาริกา  เข็มทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  หนูสุข
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงวิมลมณี  อารีย์พันธ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  วิมานทอง
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงชาริณี   จำรัส
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระการกุล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงอนิสา  คำมัน
 
1. นางสกุณา  พุทธปกา
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61.7 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงนภสร  ครองแห้ง
 
1. นางลักคณา  เข็มเพ็ชร์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61.3 ทองแดง 15 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชมน  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวรัตน  บุญอาจ
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. นางสาวสรัสวตี  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางราตรี  ศิริสกุลกาญจน์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงเกวริน  นาคสิงห์
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงนิรชา  สมัครเขตรการ
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงพรนภา  จันทรสุวรรณ
 
1. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  นิรารัตน์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ดีพูน
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยศิริ
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ภูเหม็น
 
1. นางลักคณา  เข็มเพ็ชร์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงวรรณรดา   มะการุณ
 
1. นางสาวญาณิศา   เกิดลอย
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายศักรินทร์  ทาจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. นางสาวรัชชุดา  ภาณุวรารัฐ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์สอน
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงทักษพร  น้ำพุ
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิชญาดา  นัยเนตร
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงตีรณา  สาทนรัมย์
 
1. นางเรือนแก้ว  อินทมาตร์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จีนเฮี๊ยะ
 
1. นางสาวนิชาพร  เจริญสุข
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  อภัยนุช
 
1. นางสาวจีรภา  นาทศรีทา
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แก้วศรี
 
1. นางลำจวน  อินปนาม
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงสุจิรา  โสมสุด
 
1. นางวันเพ็ญ  บุตรลพ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงธัญสุดา  พวงมะลิ
 
1. นางธัญญชล  นุ่มหอม
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าการไถ
 
1. นางวนิดา  คำภาพักตร์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธีรภัทร  พ่วงผ่อง
 
1. นางสาวนภาภัสสร์  รักสิกรณ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงเบญญา  เวลาวุธ
 
1. นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวอาพาภร  ชาตาสุข
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงนภาพร  ดุสดี
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 1. เด็กหญิงนับพร  พันนุมา
 
1. นางเสนาะ  วรดิเรก
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงอนุสรา  พันธ์นารายณ์
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวรรธน์  อุทาวงศ์
 
1. นางมานพ  จันทร์สมบัติ
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  แก้ววรสูตร
 
1. นางสาวเพิ่มศรี  เศรษฐพานิช
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงธนิสร  ตามประหัตถ์
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  จำนงค์
 
1. นางสาริกา  เรืองศรีจันทร์
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงสุภะชา   รัดกุม
 
1. นางสาวสรีญา   เขตบรรพต
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กชายสินธุ  บุญกมุติ
 
1. นางกุลกัลยา  แก้วการไร่
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงนันทิพร   นุชสุ่ม
 
1. นางสริณท์นา  วรสิทธิ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองทา
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 1. เด็กหญิงจิตตา  ชาวป่า
 
1. นายธรรมรงค์  สองวงค์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 1. เด็กหญิงกันยาพร  คงประเสริฐ
 
1. นายอนุพงษ์  ปรากริม
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงอริสรา  ดีปานแก้ว
 
1. นางสาวเกศินี  ชูช่วย
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  คำมี
 
1. นางชลอ  สุจริต
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยงกุลนา
 
1. นางสาวทศพร  แสงรื่น
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 1. เด็กหญิงชนิดา  เกตุศิริ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  มดแดง
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เพ็งสวัสดิ์
 
1. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แก้วเขียว
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  หนองเต่า
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ปิ่นสุข
 
1. นางวรภัทรา  แข็งเขตการณ์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงจิรัสยา  มดแดง
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงภีรดาวรรณ  หนองคาย
 
1. นางลักคณา  เข็มเพ็ชร์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โทนทอง
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ยงเกียรติ
 
1. นางสาวธีราภรณ์  บัวกลั่น
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. นางสาวพัชรี  จีระออน
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์สอน
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงชญาภรณ์   กีตา
2. เด็กหญิงสุภาสินี   สุพรรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  อุ่นเรือน
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปลีณา  ประเสริฐกุลศักดิ์
2. เด็กหญิงเข็มอักษร  ทองประเทือง
 
1. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริธรรม
 
1. นายทศพร   ทองสอน
2. นางสาวพรสุดา  โกมล
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทัศน์
2. เด็กหญิงณัฐวรา  พันธุ์โย
 
1. นางสาวนวลปราง  พรมเอี้ยง
2. นางสาวสาลี่  คันศร
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงประภัสสร  พุ่มดารา
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสงสุด
 
1. นางสาวกชพร  นัยน์ภัคร
2. นายสิทธิพร  เสลา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เสตานุช
2. เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์ขุน
 
1. นางสาวจีรภา  นาทศรีทา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนกรณ์  จำนงค์สังข์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ภมร
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกชกร  นิลกุล
2. เด็กหญิงนรินดา  พันธ์เปี่ยม
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
2. นางสาวพชรพร  ไขแสง
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงปริญญา  พลูเพิ่ม
2. เด็กหญิงอริสา  เกษาทิจิตร
 
1. นางสาวทศพร  แสงรื่น
2. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงฐานิดา  กัณฑาจันทร์
 
1. นางกำไร  พะลัง
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงลภัสกร  คณฑา
2. เด็กหญิงวรัชยา  ใจแก้วพงษ์
 
1. นางสาวเมนุกา  คำมัน
2. นางสาวรัตนา  ศรีดี
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รังศิริรัตน์
2. เด็กหญิงแพรวา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
2. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงภัทรมล  คำแสง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนธรรม
 
1. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ประถมภาส
2. เด็กหญิงนันทนา  ขุนณรงค์
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
2. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงญาโนทัย  ขยันกสิกรรม
2. เด็กหญิงพิมนิภา  ท้าวทอง
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
2. นางสาวทศพร  แสงรื่น
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงนันธิตา  โสภา
2. เด็กหญิงวิราณี  พิมพ์ไธสง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ดีพูน
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกันตา  สิมากรณ์
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทวีกสิกรรม
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
2. นางสาวพชรพร  ไขแสง
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฐชา  กันต์งาม
2. เด็กชายพงศกร  ลีสี
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร
2. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  โชคอำนวย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชัย
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
2. นางสาวธีราภรณ์  บัวกลั่น
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายกิจติพงศ์  ศรีพรม
2. เด็กชายสุภาพ  จั่วเยีย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงนิตยา  นิธุรัมย์
2. เด็กหญิงพลอยทรัพย์  สืบจ้อน
 
1. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
2. นางนิสา  ทองศรีสมบูรณ์
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ
2. เด็กหญิงปภัชญา  พรศิรชัย
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
2. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงพรนภา  พานิช
2. เด็กหญิงสาวิตรี  มะหิงษา
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งอุ่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นทอง
 
1. นางสกุณา  พุทธปกา
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82.19 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จำนงค์สังข์
 
1. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
2. นางสาวพรประภา  อั๋นดอนกลอย
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80.99 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายฐิตินนท์  นามวงษ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อินทจร
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
2. นางสาวทศพร  แสงรื่น
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79.55 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์  ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์เงิน
 
1. นางน้ำผึ้ง  กิกลิ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉิมภู่
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77.15 เงิน 7 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคชสีห์  ศรีมาน
2. เด็กชายณพัชศกร  ชมชื่น
 
1. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
2. นางเบญจวรรณ  เพ็ญสุข
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76.9 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงศิรินทรา  เสาวร
 
1. นางสาวญาณิศา  เกิดลอย
2. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75.36 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  พิมพ์โพธิ์
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  โยโพธิ์
 
1. นางมาลี  รอดทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  โสพิน
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72.77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงชญานุช  นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71.69 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  มดแดง
2. เด็กหญิงอาจารี  องค์พระ
 
1. นางจรรยา  จันทร
2. นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66.73 ทองแดง 12 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพุฒ
2. เด็กหญิงภคพร  วงค์ศรี
 
1. นางสาวรัตน  บุญอาจ
2. นางสาววนิดา  แห้วเพ็ชร
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำสนิท
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงจันสุดา  สังวรศิลป์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เขียนนอก
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
2. นางสาวทศพร  แสงรื่น
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายลัทธิพล  พันธ์หงษ์
2. เด็กชายอนุวัติ  ทองหล่อ
 
1. นางสาวพรประภา  อั๋นดอนกลอย
2. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.15 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขีธรรม
2. เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  การภักดี
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
2. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงณิชมน  คุ้มรอบ
2. เด็กหญิงพิรยา  กรินทะ
 
1. นางสาวนลนีย์  ชำนินา
2. นางน้ำผึ้ง  กิกลิ้ง
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.46 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ไม้สนธิ์
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อยู่หนองฉาง
 
1. นางศิริจรรยา  มูลชีพ
2. นางสาววันทนีย์  พึ่งสุข
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.18 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายปิติมน  พิทักคีรี
2. เด็กชายพนม  น้ำพุ
 
1. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
2. นางสาวปัทมาพร  ฉายชัยภูมิ
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.28 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตกล้า
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขาวใส
 
1. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
2. นางนิสา  ทองศรีสมบูรณ์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.34 เงิน 9 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลุนภูเขียว
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ลงทอง
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีดี
2. นางสาวเมนุกา  คำมัน
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปาณรวัตร  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พุ่มทอง
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.48 เงิน 11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงวริสรา  บุญผิว
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กองศรี
 
1. นางสาวญาณิศา   เกิดลอย
2. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.46 เงิน 12 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงเกสรา  สุขศิริ
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว  รักทรง
 
1. นางสุภาวดี  บัวเทศ
2. นางสาววรรณภา  ระวะชีวะ
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69.65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นรภาร
2. เด็กชายมงคลชนก  อินตาโสภี
 
1. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
2. นางสาวพชรพร  ไขแสง
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงดลนภา  สุพลจิตร์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ยงยิ่งพูน
 
1. นางสาวธนภรณ์  ป้อมคำ
2. นางสาวสุนันตา  ตั้งมั่น
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายเอกบุรุษณ์  สอาด
 
1. นายสุรสีห์  บรรทัดจันทร์
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายเตชัส  ไวกสิกรรม
 
1. นางสาวอนิสา  ชะตาชน
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงญาณภา  ครองแห้ง
 
1. นางสาวพัชนี  แจ้งถิ่นป่า
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภาพันธ์
 
1. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายรัชชานนท์   วรรณนิภา
 
1. นายเกียรติฐากูร   ดวงแก้ว
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กหญิงภิรัญญา  วงษ์ที
 
1. นางสาวรัศมี  ศรีคำขลิบ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายรัตนโชติ  ขำอภัย
 
1. นางสาวเก็จชณัฐ  บุญเจริญ
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แซ่ลี
 
1. นายชยบดี  สิทธิธัญกิจ
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงนริศรา  ดวงจันทร์
 
1. นายทัชชกร  สุขานนท์ชนาภา
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กชายุบุณยวีร์   ส้มอ่ำ
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  มุทุตา
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายพลกร   สุขเกษม
 
1. นางเพ็ญพร   หนองไผ่
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เมืองจันทร์
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชลลดา  กาฬภักดี
 
1. นายกมล  ไกรสิทธิพาณิชย์
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  แตงทอง
 
1. นางธัญญชล  นุ่มหอม
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทับทิม
 
1. นายวีระยุทธ  ขุนรงณ์
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงทัชชกร  วีระยุทธวัฒนะ
 
1. นางสาวสุนทรี  เอี่ยวสกุล
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายปิยพนธ์  หัสแดง
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงณัชชา  คำสาย
 
1. นายครรชิต  อินต๊ะ
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ขวัญเพ็ง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรรณพฤกษ์
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงศศินันท์  มานิตย์
 
1. นางธัญนัช  พลอยศรี
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กหญิงอินทิรา  เรืองศิริ
 
1. นายภูษิต  วิเชียรรัตน์
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงธัญญา  จันทโร
 
1. นางสาวพัชนี  แจ้งถิ่นป่า
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายศิวกร  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายวรภพ  กำลังวิก
 
1. นางกาญจนา  รัตนรุ่งเจริญ
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กหญิงพฤษวรรณ  วงศ์ไทยดี
 
1. นางวัชรี  บารมี
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่วมสกุล
 
1. นางนารีรัตน์  ทองทัศน์
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ฉ่ำพิพัฒน์
 
1. นายวิทยา  ทองศรี
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุรารักษ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองวงษ์
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหัวเมือง 1. เด็กหญิงธิติมา  กลมแสงมณี
 
1. นางสาวนันทนา  คำพันธุ์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กชายนิษฐ์อานัณย์  ทิพนงค์
 
1. นางพิมพ์พร  นันทสังข์
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายโชคทวี  สีธงบน
 
1. นางสาวสุกัญญา    แก้วก่อง
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายธนาดล  บัวคำ
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กล้าขยัน
 
1. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. นางสาวพนิดา  มั่นคง
 
1. นางสุมนต์  วงษ์สกุล
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายศุภสัณท์  พานทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองวงษ์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เล็กฉลาด
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทา
 
1. นายครรชิต  อินต๊ะ
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงพจนีย์  บุรีสูงเนิน
 
1. นายอำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทวีทา
 
1. นางสาวปัทมาพร  ฉายชัยภูมิ
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  มานะกิจ
 
1. นางสาวสุวิชา  คำสิทธิ์
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายสุกฤตา  กาฬภักดี
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
 
238 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชมสน
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  กงเวิน
3. เด็กหญิงเพชรญาณิญร์  ชาวหล่ม
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
2. นายอำนาท  เหลือน้อย
 
239 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล
2. เด็กหญิงธิรดา  จิระอาระยากูล
3. เด็กหญิงปราณปริยา  แกล้วการไถ
 
1. นางชาติรส  เสาวมาลย์
2. นางสาววาสนา  กิ่มเทิ้ง
 
240 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายณัฐวิภา   อภิวัน
2. เด็กหญิงพรอาภา  หมั่นการไร่
3. เด็กหญิงลักขณา  แก้วเขียว
 
1. นายกิตติชัย  สุคำภา
2. นางสาวญาริกา  เรียบเงิน
 
241 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  หุ่นสุวรรณ์
2. เด็กหญิงทิตยา  สุขพร้อม
3. เด็กชายวีระพงษ์  อนุศาสตร์
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
2. นางสาวจิตรลดา  สมสาย
 
242 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ยอดสุทธิ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วเพชร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาฤทธิ์
 
1. นางสาววันดี  ยอดอ่วม
 
243 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายชนะชัย  แมลงภู่่
2. เด็กหญิงณิชารีย์  สุขวัฒน์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วิมลวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐชา  ทุมจีน
2. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
244 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ต่างทอง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ปานเจริญ
3. เด็กหญิงอริตรา  สมบัติหา
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
245 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เดิมไธสง
2. เด็กหญิงสาระวารี  คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุทธิประภา
 
1. นางสาวพัชนี  แจ้งถิ่นป่า
 
246 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินทพาส
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้ยสุพรรณ์
3. เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ
 
1. นางดวงดาว  ไตรศรีวิรัตน์
2. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
 
247 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74.34 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  แป้นห้วย
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ขุนรงค์
3. เด็กหญิงอัมพิกา  ชาลีเปรี่ยม
 
1. นายกิตติชัย  สุคำภา
2. นางสาวญาริกา  เรียบเงิน
 
248 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงจิรพัตร  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วนพเคราะห์
3. เด็กชายสุรพงษ์  เสาพึ่งดี
 
1. นายมนตรี  ณรงค์มี
2. นางสาวดารุณี  สีดำ
 
249 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายก้องศักดิ์  บุญขุนทด
2. เด็กชายธนาณัติ  หงส์ทอง
3. เด็กชายศุภชัย  ชวนปี
 
1. นายอำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์
 
250 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายชาคริส  บุญเกิด
2. เด็กชายวรวิช  เบิ่ง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  กรึงไกร
 
1. นางสาวปัทมาพร  ฉายชัยภูมิ
2. นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ
 
251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจินดามณี  สายฟั่น
2. เด็กหญิงจีรนันท์  คงสำราญ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เด็งวัง
 
1. นางประภาพร  วงษ์ที
2. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณยพศวีร์  อินสว่าง
2. เด็กชายพสธร  ภู่ทอง
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายณภัทร   จันทร์ต๊ะตือ
2. เด็กชายวราวุฒิ   เย็นเกษม
 
1. นายปิยะมิตร  สุริยกานต์
2. นางสาวจริยา  มนัสตรง
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 1. เด็กชายธนากร  สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พลอยพริ้ง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  โอภา
2. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  นาสมทรง
2. เด็กชายภูรินทร์  นุชแสง
 
1. นางสาวสุนิตา  ขำสด
2. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายชนาธิป   แก้วอารีย์
2. เด็กชายมงคล  ครคง
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสุนิตา  ขำสด
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายชัชพงศ์  มองเชิง
2. เด็กชายธนวัฒน์  โอสถ
 
1. นางสาวปัทมาพร  ฉายชัยภูมิ
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายยศธร  ทิพยวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายเตชิต  ราษฎร์กลาง
 
1. นายชยบดี  สิทธิธัญกิจ
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์เอี่ยม
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายวีรภัทร   จันทร์สงเคราะห์
 
1. นางสาวจริยา  มนัสตรง
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วอเพ็ชร
 
1. นายเสมอ  เพชรสัมฤทธิ์
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ต่ายนิล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  เอมสรรค์
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงบัณพร  เชาวนะ
 
1. นางสาวสุมาลี  ขันสุกรณ์
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายเตชินท์  แอกคะ
 
1. นายวัลลภ  ใจโพธา
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นวนแดง
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายภูวเนศ  เรือนทรง
 
1. นางเพ็ญพร  หนองไผ่
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายจตุรภัทร  ทองศรี
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กชายวีรภัทร  คุ้มเพชร
 
1. นายวีระยุทธ  ขุนรงณ์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  โมรามาศ
 
1. นางสาวพัชนี  แจ้งถิ่นป่า
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์สุริยวงศ์
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
 
1. นางมนัส  เก่งกสิกรรม
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายณัฐวัชร  กะมะละคร
 
1. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายวรการ  อินตาโสภี
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายธวัชชัย   ชาวเมือง
 
1. นางสาวจริยา  มนัสตรง
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กชายสิรวิชญ์   อนุสรประชา
 
1. นางคำนึง  อ่อนช้อย
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายพิชญพล  แป้นอ่อน
 
1. นายอุดร  นันทา
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1. เด็กชายอนุพงษ์  กลิ่นประทุม
 
1. นายประวิง  แก้วฟ้า
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  โสภณศักดิ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงอภิชา  พงเขียว
 
1. นางสาวฉัตรประภา  อินทโชติ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สมประสงค์
 
1. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ภูเหม็น
 
1. นางสาววิชชุตา  โตยิ่ง
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ดวงดำ
 
1. นางสาวพัชนี  แจ้งถิ่นป่า
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กชายรติวรรชน์  จันทร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  เอมสรรค์
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายเจษฎา  ก๋ากาศ
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงวชิรญา  พงษ์ษา
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงอรณิช  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายอนันต์  ยะไข่
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายศุภณัฐ  โสภณศักดิ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิจิตตะโล
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงชลนิชา  ผลพรต
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ชูศรี
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายธนาทิป  มาแล้ว
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงเรือง
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กหญิงอนันตญา    ดอกขาวรำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์   สำเภาเครือ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงสิรินภา  น้ำพุ
 
1. นายมนตรี  ณรงค์มี
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายเทพวรา  ขุมทอง
 
1. นายครรชิต  อินต๊ะ
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เปี่ยมเงิน
 
1. นางสาวนพวรรณ  เมืองวงษ์
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายธโนทัย  จินเขตรกิจ
 
1. นางสาวสุวิชา  คำสิทธิ์
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกริสดา  ภูเกิดเจริญผล
 
1. นางสาวกฤตยาณี  อ่างคำ
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายภูวดล  ลิ้นทอง
 
1. นางสาววันดี  ยอดอ่วม
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  ชังชั่ว
2. เด็กชายเกียรติวงศ์  เจนเจตวิทย์
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำมี
2. เด็กหญิงชลิตา  ขุนทอง
 
1. นางสาวสมใจ  วงษ์ท่าข้าม
2. นางพรทิพย์  ทัศนบุตร
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายอชิรวิทย์  มาตา
2. เด็กชายอธิป  นฤคนธ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายธนาดล  จีรดิษฐ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พูลพันธ์
 
1. นายชยบดี  สิทธิธัญกิจ
2. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นาสมทรง
2. เด็กชายวรวิทย์  มีรอด
 
1. นางสาวฉัตรประภา  อินทโชติ
2. นางสาวโศรดา  นวลดอกไม้
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายกฤษดา  นนทภาพ
2. เด็กชายนนทกานต์  โพธิ์คง
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายนวพล  รงค์ทอง
2. เด็กชายพงศธร  คุณหลวง
 
1. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
2. นางสาวกฤตยาณี  อ่างคำ
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธัญญาวุธ  เพชรชู
2. เด็กหญิงผกาวาศน์  ภู่ทอง
 
1. นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์
2. นายเสมอ  เพชรสัมฤทธิ์
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชนินทร  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งรัศมีวรรณ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  คุ้มทองอินทร์
2. นางสาวมยุรี  แมลงภู่
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรไชย
2. เด็กหญิงรจนา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
2. นางสาวทองแดง  แซ่เล้า
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตะกรุด 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พูนพุกยี่
2. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีษะคำ
 
1. นางฤทัยรัตน์   ลอยเจริญ
2. นายชลธิศ  ประสาท
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายภัทธวุฒิ  คณฑา
2. เด็กชายศิรปกรณ์  สุขมณี
 
1. นางสาววนิดา  ทองครุธ
2. นายอุดร  นันทา
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายกษิดิศ  ศุภศร
2. เด็กชายธนันท์  วาสิทธิ์เทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
2. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายทัตพงษ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  จำปาอ่อน
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  ฉ่ำกลิ่น
2. เด็กหญิงอรุณวัล  น้อยเกิด
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
2. นางสาวจิตรลดา  สมสาย
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายนิธิกร  ชัยรินทร์
2. เด็กชายพีรพล  คชอ่วม
 
1. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางสาวฉัตรประภา  อินทโชติ
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงอจลญา  พูลศรี
2. เด็กชายอโนทัย  บุญสมัคร
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
2. นายอิศวดล  วงดรมา
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจีรพัชร  พิมสาลี
2. เด็กหญิงรติลักษณ์  แก้วมา
 
1. นางสาวกฤตยาณี  อ่างคำ
2. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายณัฐพล  โภชนา
2. เด็กชายสุทธวีร์  รักวีรธรรม
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
2. นายพิรชัช  จูมโสดา
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายธราเทพ  กาหลง
2. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายพิพัฒ  บุญเงิน
2. เด็กชายวรพล  เพิกอาภรณ์
 
1. นางสุมิตรา  บุญเงิน
2. นางสาวสาลี่  ถานุ
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัฐวัตร  วาอุทัศน์
2. เด็กชายพลพรรธ์  สังขวิสุทธิ์
 
1. นางสาววันดี  ยอดอ่วม
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมภักดี
2. เด็กชายเตชากร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์พร  นันทสังข์
2. นางสาวเมนุกา  คำมัน
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายพัชรพล  บัวทอง
2. เด็กชายวราเทพ  ทศกัณฐ์
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายตนุภัทร  มดแดง
2. เด็กชายสุลัก  คลองแห้ง
 
1. นายพุทธิพัฒน์  วรอินทร์
2. นางสาวปัทมาพร  ฉายชัยภูมิ
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงสถลัชนันท์   โฮมบุญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงวรินทิรา  ประสิทธิเขตรกิจ
 
1. นางสาวปิยะนุช  กลั่นกสิกรณ์
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายภูมินท์  ประทุมแสง
 
1. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายพิตติธาดา  กำเหนิด
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายธันยา   ศิริมงคล
 
1. นางสาวจริยา  มนัสตรง
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงรัตน์ชพร  ผ่องใส
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กชายธนกฤต   ธรรมศิริ
 
1. นางสาวขนิษฐา  คลองวะ
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงธนัทดา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ปราศัย
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. เด็กชายประสบโชค  อยู่โต
 
1. นางสาวสุคนธา  บูโกก
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายชานน  มักขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สัตยบุตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หมวกพิกุล
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายชินวุฒิ  เพียรถาวร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรรณพฤกษ์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 42 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายวรวิช  แหยมทองดี
 
1. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 21 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สุรภี
 
1. นายอุทิศ  คลองวะ
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 2 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงพรนิภา  ดีอ่อน
 
1. นางสาวกฤตยาณี  อ่างคำ
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ศรีคำภา
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กชายพงศธร  แก้วเขียว
 
1. นางสุพัตตรา  น้อยคำมูล
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายกฤษดา  คำมีภา
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงรชฎ  ล้อมลาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายธราเทพ  อยู่ศิลป์
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายนิธิ  เศรษฐกสิวิทย์
 
1. นายพัทยา  ภู่เปี่ยม
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ทุมมา
 
1. นายอำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายวรากร  เทพพันธุ์
 
1. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายนฤดม  พิมแพง
 
1. นางสาวสุวิชา  คำสิทธิ์
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายรัฐภูมิ   วันโพนทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์   สำเภาเครือ
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายชวกร  โตประเสริฐ
 
1. นายเสมอ  เพชรสัมฤทธิ์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายกฤษตพงค์  คำมูล
 
1. นางธัญนัช  พลอยศรี
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญชพร  คุณาพลเทวินท์
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงอารยา  นาคทองมูล
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กชายวงศธร  สุขแก้ว
 
1. นายจุไรรัตน์  เอมสรรค์
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 1. เด็กชายณัฐภัทร   ชำนานไพร
 
1. นายศุภโชค  นุขันธ์
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิยะทัศน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  สุขแถม
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันตี
 
1. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายพีรณัฐ   บริบูรณ์
 
1. นางสาวจริยา  มนัสตรง
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์   สุรันนา
 
1. นางสาวอัญธิสา  ขันธารักษ์
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กชายดำรงชัย  เขียวน้อย
 
1. นายปิยะ  สายจีน
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงไปรยา  เพ็งอุ่น
 
1. นางสาวอาภรณ์  เพิ่มผล
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอดิศร  จันมา
 
1. นายกิตติชัย  สุคำภา
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์อุปปา
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กหญิงจุติอร  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  เอมสรรค์
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายอนุชิต  เหล่าแช่ม
 
1. นางสาวจริยา  มนัสตรง
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กชายธีรเมธ  ฉ่ำพิพัฒน์
 
1. นายปิยะ  สายจีน
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิมา  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวอัญธิสา  ขันธารักษ์
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงรติมา  สารัตน์
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายอโนชา  เชี่ยวกะชีวิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ฉัตรอักษรานนท์
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายชินวัตร  รอสุขพูล
 
1. นางธัญนัช  พลอยศรี
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันรัก  ใจสิงห์
 
1. นางสาวณัฐฐา   ปานแดง
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงหทัยกานต์  เบณจพรหม
 
1. นายมนตรี  ณรงค์มี
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพิมพิศา  คำสาย
 
1. นางสุมิตรา  บุญเงิน
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายศุภัช  เสลา
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองงาม
 
1. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายพัทธนันท์  อภัย
3. เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
 
1. นายรัฐภัทร์  สอาด
2. นางอารีย์  พันธ์ุอ้น
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงณิชา  พูลสุขเสริม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เปียมาลย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวทอง
 
1. นายกิตติภพ  ศรีชุม
2. นางสาววันเพ็ญ  กังพิศดาร
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชุดาภา  ดุลย์พฤกษ์ศักดิ์
2. เด็กชายวงศกร   หอมชื่น
3. เด็กหญิงวันทนีย์  ร้อยเชียงอินทร์
 
1. นางสาวสุรนาวี  เพ็งอุ่น
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ขจรฤทธิ์
2. เด็กหญิงณาคี  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   รัตนสกุล
 
1. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
2. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายณัฏฐกานต์  สุริยกานต์
2. เด็กหญิงนันทิชา  กระแหน่
3. เด็กหญิงสุภัสสร  คลองแห้ง
 
1. นายสุทัศน์  สานุ
2. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กหญิงกนกพร  กรึงไกร
2. เด็กหญิงจันจิรา  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงปณิดา  คลองแห้ง
 
1. นางสาววราพร  ป้อมคำ
2. นายสมนึก  มุธิตา
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายพีรภัทร   ทองมี
2. เด็กหญิงอาทิตยา   แก้วมณี
3. เด็กชายเจษฎา   สัชชา
 
1. นางธัญญาภรณ์  ไชยศิลา
2. นายวิทยา  ทองศรี
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกวิสรา  กันทามา
2. เด็กหญิงพรหมลิขิต   ทองสุข
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คณฑา
 
1. นางนภัสวรรณ  พันธุ์นาค
2. นายบัญชา  นาเกตุ
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายกฤษฎา  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  สมประสงค์
3. เด็กชายวิทิต  สุวาท
 
1. นางสาวกาญจนา  นิ่มพยา
2. นางสาวกฤษณา  ทองปลาย
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายวรินทร  มั่นคง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เชี่ยวธัญกรณ์
3. เด็กชายศุภพล  ทองคำดี
 
1. นางสาวอุมาพร  จันทเสน
2. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงกมลพร   มีเพชร
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เมืองมูล
3. เด็กชายเจษฎา  ลำเภา
 
1. นางสาวณัฐริกา   อินทะจักร์
2. นางบุญญาพร   ทองศรี
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายชาคร  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คณทา
3. เด็กหญิงภาวิณี  หมื่นหาญ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ประคองเทียน
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อู่สิน
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีสกิจ
3. เด็กหญิงศศิชา  เชตุสุวรรณ์
 
1. นางสมพร  ชุมแพ
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กีตา
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เฉลิมบรรจง
3. เด็กชายเกียรติขจร  ขุ่นศรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  โตกระโทก
2. นางสาวรัญฒิภัทร  รอดพงษ์
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ธรรมพัฒนกิจ
2. เด็กหญิงอภิสรา  อุดมโชควัฒนกิจ
3. เด็กหญิงเพชรรดา  ปานพิม
 
1. นางศุภษร  องค์ศิริมงคล
2. นางหัทยา  ใยแจ่ม
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันวงษา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฮะฉั่ว
3. เด็กหญิงเสาวรักษ์  เหมือนกูล
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
2. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกฤษณา  คูณกะทา
2. เด็กชายอดิศร  ศรีเมือง
3. เด็กชายอนุชิต  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวณัฐชา  ทุมจีน
2. นายพิเชษฐ์  ตราปัญญา
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉัตรจังหรีด
2. เด็กหญิงธัญชนก  มาตา
3. เด็กชายเรวัต  สุขุประการ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
2. นางสาวอุมาพร  จันทเสน
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธนพัฒน์  แสงโสดา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังโพธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปานดวง
2. นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงพรรณิสา  ปานขลิบ
2. เด็กหญิงศลิษา  หลวงทิพย์
3. เด็กหญิงสิริมล  เสาวอน
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกษ์กรรม์
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  เทียนดำ
2. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  นาคสิงห์
 
1. นางอารีรัตน์  ดาวดวง
2. นางสาวสารินีย์  เกษมุติ
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ศิริบุญเรือง
2. เด็กหญิงพันธิตรา  กำจร
3. เด็กชายอนุภัทร  ดาหม
 
1. นางสาวกัญชพร  สมบูรณ์
2. นางสาวอุษณีย์  สุขยืน
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงนพมาศ  ทิพนงค์
2. เด็กชายพิชาภพ  สุขยืน
3. เด็กชายอดิศร  แห้วเพ็ชร
 
1. นายชุติเดช  ด้วงหนองบัว
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสีงาม
2. เด็กหญิงนัฐชา  กึ่งสำโรง
3. เด็กหญิงเกศณพพร  รงค์ทอง
 
1. นางสาวณัฐธีลา  อุปการะ
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติยาพร  บุญวรนุช
3. เด็กหญิงปุณยาพร  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวสุวารี  อินทะนู
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภาณุวัตน์  นาคสังข์
2. เด็กชายวสุพล  อัมรินทร์
3. เด็กชายอนุพันธ์  พรมมา
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
2. นายสุรชัย  ผู้ชงแก้ว
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายจิรพัฒน์   คำมี
2. เด็กหญิงทิพย์วรรรณ   แป้นห้วย
 
1. นายปริญญา  กรุงกวี
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณฐกร  พงษ์ชะอุ่มดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พิกุลทอง
 
1. นางสายชล  วัฒนเกษกรณ์
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกย์กรรม์
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายธนะทัตร์  แก้วเขียว
2. เด็กชายพชรพล  วิลาลักษณ์
 
1. นายสุวิชา  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวอาภาภรณ์   แก้วเขียว
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายธณะทัศ  รอดรัตน์
2. เด็กชายธนพนธ์  บุญจันทร์
 
1. นายเจษฎา  มณีล่ำ
2. นายปรมะ  สิงห์สม
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายชยากร  วงษ์ดี
2. เด็กชายอัครเดช  ราชวงษ์
 
1. นางศุภลักษณ์  เผือกโสภา
2. นางเบ็ญจา  วงษ์แหวน
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายพัฒนกร  วัฒนเกตกรณ์
2. เด็กชายอภิวุฒิ  ศิริทัย
 
1. นายสิทธิชัย  โชคประสิทธิ์คำ
2. นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จิตแสง
2. เด็กชายภูเบศ  ละเมียด
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
2. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สนามยุทธ
2. เด็กชายภูริช  กาฬภักดี
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
2. นางนภัสวรรณ  พันธุ์นาค
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายจิฬา  ทองย้อย
2. เด็กชายณัฐภัค  พรมวงศ์
 
1. นายวสุวัฒน์  เต็มเปียง
2. นายอุดร  นันทา
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กชายวงษ์กร  มงขุนทอง
2. เด็กชายอรรณพ  จ่ายจันทร์
 
1. นางสาวนฤมล  อ้นเป้า
2. นางวัชรี  บารมี
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายวีรภาพ  จันทร
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วิเศษใส
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
2. นางนภัสวรรณ  พันธุ์นาค
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 93.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  ชาญพะนา
2. เด็กชายนันทวัฒน์   คณฑา
 
1. นายปริญญา  กรุงกวี
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 92.27 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายนาวา  พิทักษ์
2. เด็กชายสุธีเดช  แร่สุข
 
1. นายรัฐภัทร์  สอาด
2. นายประสิทธิ์  สิทธิชัย
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สมรูป
2. เด็กชายวันชนะ  จิตรเสงี่ยม
 
1. นายจิราวุฒิ  ภู่สำอางค์
2. นางสาวทิพวัลย์  พูลสาริกิจ
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายกวิน  บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนแอ้น
 
1. นายสุทัศน์  พงษ์งาม
2. นางศิริกุล   เรืองรุ่ง
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายกิจษฎา  ทองบุตร
2. เด็กชายธนเทพ  บุญปก
 
1. นายเจษฎา  มณีล่ำ
2. นางสาวสมใจ  มุมาน
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 1. เด็กชายศุภกิจ   แข็งกสิกิจ
2. เด็กชายสิทธิชัย   กาฬภักดี
 
1. นายทวีศักดิ์  เล็กพ่อ
2. นางสาวอมรรัตน์  รัตนมนตรี
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วการไร่
 
1. นายสุชาติ  คำภา
2. นางสาววทัญญุตา  ยามดี
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายนิรุต  พลบุตร
2. เด็กชายอนันตชัย  ฤทธิเรืองเดช
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์
2. นายสิทธิชัย  โชคประสิทธิ์คำ
 
425 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 86.92 ทอง 11 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์โอ
2. เด็กชายนันทวุฒิ  แสงทอง
 
1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ยศนันท์
2. นางสาวสมใจ  ภูเหม็น
 
426 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 86.71 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายทัตพล  แจ้งไพร
2. เด็กชายบูรณศักดิ์   อินทร์สง่า
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  แก้วเขียว
2. นายสุวิชา  แห้วเพ็ชร
 
427 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  หมั่นการไร่
2. เด็กชายวีรพัฒน์  เพ็ชรอยู่
 
1. นายวสุวัฒน์  เต็มเปียง
2. นายอุดร  นันทา
 
428 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชโยดม  พูลเรือน
2. เด็กหญิงทิวาวรรณ  จันทร
 
1. นายการัณย์  มีแก้ว
2. นางชลธิชา  มีแก้ว
 
429 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 94.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายกษิดิศ  แกล้วกสิวิทย์
2. เด็กชายอานัส  ซอและ
 
1. นายจิราวุฒิ  ภู่สำอางค์
2. นางสาวทิพวัลย์  พูลสาริกิจ
 
430 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 90.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายรัชพล  เตินขุนทด
2. เด็กชายราเมศวร์  บุญโย
 
1. นายสรคม  คำมี
2. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89.89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกิตติศัพท์   พิจิตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   วงดวงดำ
 
1. นายปริญญา  กรุงกวี
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายชัยภัทร  จันดี
2. เด็กชายฐิรวิชญ์  มิ่งใย
 
1. นายนายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
2. นายสุวิชา  แห้วเพ็ชร
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.73 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 1. เด็กชายธนสร   จงเขตการ
2. เด็กชายอดิเทพ   ชายเพ็ชร
 
1. นายทวีศักดิ์  เล็กพ่อ
2. นางสาวพรนภา   ทิพยัคฆ์
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 1. เด็กชายจักรี  มนัสไธสง
2. เด็กชายทวีสิน  กลิ่นรัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  มุสิกพงศ์
2. นางวัชรี  บารมี
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 84.72 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กชายณัฐชนน  ต่ายธานี
2. เด็กชายเสริมสิทธิโชค  สีดำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ห่านวิลัย
2. นางสาวสาลินี  นวลแก้ว
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83.35 ทอง 9 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายวันเฉลิม  พรมแสงจันทร์
2. เด็กชายอนันชัย  เปรียบยิ่ง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
2. นายสุรชัย  ผู้ชงแก้ว
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 83.07 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกนกพล  บลดาศักดิ์
2. เด็กชายปาณชัย  ศรีสมเภา
 
1. นายรัฐภัทร์  สอาด
2. นายประสิทธิ์  สิทธิชัย
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 82.19 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายกนกพล  โพธิ์อุไร
2. เด็กหญิงชลรดา  เรืองเกษวิทย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์
2. นายสิทธิชัย  โชคประสิทธิ์คำ
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77.03 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายธวัชชัย  น้อยกุล
2. เด็กชายรัฐพจ  ลาอ่อน
 
1. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
2. นายจำปี  ภูเหม็น
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกล้าวศิน  พิลึก
2. เด็กชายธนกฤต  จั่นสกุล
 
1. นายวสุวัฒน์  เต็มเปียง
2. นายอุดร  นันทา
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายวสุพล  อัมรินทร์
2. เด็กชายสหชาติ  พานแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ผู้ชงแก้ว
2. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายชยังกูร  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายอนิรุทธิ์  พลนิล
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
2. นายบรรลือ  ทองย้อย
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายนันธพงศ์  จันทวรรณ
2. เด็กชายอริญชัย  โพงแพง
 
1. นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์
2. นางสาวจัทร์จิรา  สุระดม
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายวุฒินัย   ทุมมุ
2. เด็กชายศิครินทร์   สายลา
 
1. นางสาวณัฐชาภรณ์    ทองขาว
2. นางสาวนิศารัตน์   ฟักเขียว
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กชายนธี  เที่ยงศรี
2. เด็กชายสุรชัย  สารสุวรรณ
 
1. นายสนาม  ศรีสุวรรณ
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายดรณ์  มดแดง
2. เด็กชายวรเทพ  เอ็งคะลี
 
1. นายพุทธิพัฒน์  วรอินทร์
2. นางสาวบุพชาติ  ชูบัว
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.61 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายกิตติคุณ  ศูนย์ปาน
2. เด็กชายอนิวัต  แสงสด
 
1. นายเจษฎา  มณีล่ำ
2. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.48 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  กีตา
2. เด็กชายอัครพล  วิชาจารย์
 
1. นางนันตพร  พัฒนศิริ
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.74 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายอชิรวัฒน์  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กชายอานนท์  จูเปีย
 
1. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
2. นายจำปี  ภูเหม็น
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.37 ทองแดง 10 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์ธร  แขมคำ
2. เด็กชายรัชพล  ทวีถาวร
 
1. นายสุทัศน์  พงษ์งาม
2. นายศักดิ์ดา  เพ็งอุ่น
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายธนโชติ  แก้วตา
2. เด็กชายนที  รุ่งโรจน์อรุโณทัย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์
2. นายสิทธิชัย   โชคประสิทธิ์คำ
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายพรเทพ  ภูเรืองเดช
2. เด็กชายสรไกร  เทียนลำ
 
1. นางจันทร์ธิรา  จูเปีย
2. นางปานฤทัย  โกสุม
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกรกฎ  พันธุ์แจ่ม
2. เด็กชายพุฒินันท์  รูปสม
 
1. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกษ์กรรม์
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายจักรภัทร   โพธิ์เงิน
2. เด็กชายอุทัย    ละม้าย
 
1. นางสาวณัฐชาภรณ์   ทองขาว
2. นางสาวนิศารัตน์   ฟักเขียว
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กชายทัตพงศ์  มงคลปลื้ม
2. เด็กชายเมธี  เที่ยงศรี
 
1. นายสนาม  ศรีสุวรรณ
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิทักษ์  วรรณศิลป์
2. เด็กชายเดวิด  กรูเนิร์ธ
 
1. นายสุรชัย  ผู้ชงแก้ว
2. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 77.52 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายปรเมษฐ  ยิ้มเกลี้ยง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทาจำปา
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
2. นายบรรลือ  ทองย้อย
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายณัฐพจ  คำเวิน
2. เด็กชายวุฒิชัย  พุกบ้านเก่า
 
1. นางสาวจัทร์จิรา  สุระดม
2. นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 74.64 เงิน 6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายวิทิต  มดแดง
2. เด็กชายเทพทัต  มดแดง
 
1. นายพุฒิศักดิ์  วรอินทร์
2. นางสาวบุพชาติ  ชูบัว
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 69.88 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นายทัตธน  พานทอง
2. เด็กชายธนดล  สุขแสง
 
1. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
2. นางสาววิไลวรรณ  วารี
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.76 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายวรินทร  เนียมหอม
2. เด็กชายอนุชา  วงษ์ลักษณ์
 
1. นางนันตพร  พัฒนศิริ
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายณฐพล  พรมแก้ว
2. เด็กชายอาทิตย์  เชาว์โคกสูง
 
1. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
2. นายจำปี  ภูเหม็น
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม    
464 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วัตุยา
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ไกรสิทธิพาณิชย์
3. เด็กชายสรวิชญ์  เศียรขุนทศ
 
1. นางบุญตา  โกส้ม
2. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
 
465 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กชายจันทรวัทน์  แก้วการไร่
2. เด็กชายชโยทิวัตถ์  ศรีเดช
3. เด็กหญิงภัทรชนันท์  สมัครสมาน
 
1. นางสาวธิดา  ทับโพธิ์
2. นางสาววรรณิสา  ชัยวัน
 
466 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อุธร
2. เด็กหญิงศุภาวิตา  ขำโต
3. เด็กหญิงสุธิดา  อินสุ่ม
 
1. นางสาวดวงพร  ภูเหม็น
2. นางสาวณัฐนรีพัฒน์  โฉมศรี
 
467 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายคมธรรม  ด้วงอ่วม
2. เด็กหญิงปวริศา   พรรณปัญญา
3. เด็กชายศตายุ  อินใหญ่
 
1. นางสาวสมพิศ  เดชทอง
2. นางสาวสมลักษณ์  ก้อนทอง
 
468 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 1. เด็กชายณัฐวัฒต์   สุขสุด
2. เด็กชายทศพล   สิงห์ทอง
3. เด็กชายพุฒิวัฒว์    ตู้ทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  รัตนมนตรี
2. นางสาวพรนภา   ทิพยัคฆ์
 
469 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  เปาจีน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แป้นเพ็ชร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุวิทย์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกย์กรรม์
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  กรึงไกร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขสะเอม
3. เด็กหญิงอาริศา  กองแก
 
1. นางสาวแก้วตา  อู่สุวรรณ
2. นางสาวคุณากร  เข็มทอง
 
471 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณฐพร  เวชสำเภา
2. เด็กหญิงดวงฤดี  เอี่ยมสุนทรวงศ์
3. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่กรุง
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกษ์กรรม์
 
472 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงนิชาดา  กลองกล้า
2. เด็กหญิงพรนิภา  นิลสาริกา
3. เด็กหญิงสุธิมา  บัวมาตร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปานดวง
2. นางสาวชนัญชิดา  ครุธพันธ์
 
473 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงฉัตรอรุณ  ปิยะทัศน์
2. เด็กชายธนพัฒน์  เกิดกิ่ม
3. เด็กหญิงมนิสรา  ผาแก้ว
 
1. นางจันทร์ธิรา  จูเปีย
2. นางปานฤทัย  โกสุม
 
474 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีเสถียร
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  พักเหมือน
3. เด็กหญิงอริสรา   โสภาพ
 
1. นางสาวกิติมาภรณ์  สุวรรณมุสิทธิ์
2. นางสาวจิตรรวี  นิลกำแหง
 
475 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม    
476 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง
2. เด็กชายปิยะวัชร์  กุดแยง
3. เด็กชายเตชิต  คงประเสริฐ
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
477 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายกฤธานนท์  มากมี
2. เด็กชายฉัตริน  พิกุลทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  เลิศเดชะ
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
 
478 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายรัชตะ  พูลสุขเสริม
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  ประสิทธิเขตรกิจ
3. เด็กหญิงอรณิชา  จำปาทอง
 
1. นายทองมี  หนองคาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรชนีวรรณ  โยธารักษ์
 
479 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1. เด็กชายจักริน  คลองวะ
2. เด็กหญิงชนิดา  มดแดง
3. เด็กชายพชร  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวแก้วตา  อู่สุวรรณ
2. นางสาวคุณากร  เข็มทอง
 
480 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญยัง
2. เด็กชายมนรักษ์  ชมสนธิ์
3. เด็กชายศุภัณห์  ภูเหม็น
 
1. นายสมนึก  มุธิตา
2. นางสาววราพร  ป้อมคำ
 
481 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายกวินภพ  ภู่แก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ปาวีณ์  จันทร์ตา
3. เด็กชายมิ่งธาดา  ขวัญเพ็ง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรรณพฤกษ์
2. นางสาวศกรรณภรณ์  ทวีศรีเจริญลาภ
 
482 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครุธชา
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองมา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงค์อามาตย์
 
1. นายสมพร  หมั่นเจียก
2. นางสาวอาภา  เพชรลักษ์
 
483 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายบุญยกร  สุขใส
2. เด็กหญิงปวีณา  พรมอยู่
3. เด็กชายวันชัย  พุฒเหมือน
 
1. นางสาววิยะดา  เทียมคำ
2. นางสาวนิตยา  พรมบุตร
 
484 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงจารุมนต์  ไชยวิศาล
2. เด็กหญิงชาริสา  ธนูทอง
3. เด็กหญิงรุ่งณภา  ม่านทอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรรณพฤกษ์
2. นางสาวศกรรณภรณ์  ทวีศรีเจริญลาภ
 
485 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ถาดวิจิตร
2. เด็กชายพิสิฐ  ทองคำ
3. เด็กชายพีรดนย์  นันทะโชติ
 
1. นายไพรัตน์  สุพลจิตร
2. นายคมศักดิ์  พันธ์สิงห์
 
486 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม    
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
2. เด็กหญิงวชิรญา  ชีคงเนียม
3. เด็กหญิงศุพัชชา  แท่งแก้ว
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   สุขขี
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เกียรติธนพัฒน์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ชาญวิชา
 
1. นางสาวณัฐริกา   อินทะจักร์
2. นางบุญญาพร   ทองศรี
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีไพร
3. เด็กหญิงเมษยา  เชยชม
 
1. นางสาวพุทธธิดา  ชูศรสาย
2. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกัณยาวีร์  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงณัชชาพร  ดิษฐสวรรค์
3. เด็กหญิงธนิศราภรณ์  กระจ่าง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หมื่นอาจ
2. นายนิติธร  กุลโอฬารโชติ
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  อนุสรณ์
2. เด็กหญิงวริศรา  เศรษฐกสิวิทย์
3. เด็กหญิงอินทิรา  มาโยธา
 
1. นางสาวณัฐชา  ทุมจีน
2. นางสาวจินดา  ปิ่นแก้ว
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลชนก  ศรีวรรณา
2. เด็กหญิงหทัยชนก  สิงหาวร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ครคง
 
1. นางสาววนิดา  รัศสุวรรณ
2. นางสาวอุษณีย์  สุขยืน
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  องพระ
2. เด็กหญิงธันยรัตน์  มดแดง
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามยิ่ง
 
1. นางสาวแก้วตา  อู่สุวรรณ
2. นางสาวคุณากร  เข็มทอง
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปรมจิตต์
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  โทอรัญ
3. เด็กหญิงอุไรพร  ลือบัวใหม่
 
1. นางสาววสุกิจา  ทองแกมแก้ว
2. นางสาวคมคาย  ชาญตะบะ
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกวิสรา  ทาเจือ
2. เด็กหญิงตติยา  กล่อมประเสริฐ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปานดวง
2. นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์
 
496 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  แข็งธัญกิจ
2. เด็กชายศรัณย์  ม่วงแก้ว
 
1. นายปรัชญา  เทียนเณร
2. นายพิชิต  อินทโฉม
 
497 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายฑิวากร  สุภบุตร
2. เด็กชายพัลลภ  หัสแดง
 
1. นายประสิทธิ์  สิทธิชัย
2. นางพจนารถ  สิทธิชัย
 
498 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงนริศรา  รัตนบุตร
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์ชื่น
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
 
499 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนฤมล  นกดี
2. เด็กชายศุภกฤต  รัสมี
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
500 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มาแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  สนิทผล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรรณพฤกษ์
2. นางสาวศกรรณภรณ์  ทวีศรีเจริญลาภ
 
501 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธนากร  ไทยนิยม
2. เด็กหญิงวิจิตร์ตา   โพธิ์พฤกษ์
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
502 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงสุจิรา  คำเพชร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรรณพฤกษ์
2. นางสาวสุพรรณิกา  นันทารมย์
 
503 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. นายณัฐวุฒิ  หงษ์จร
2. เด็กชายสารินทร์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  ทองอินทร์
2. นางพรทิพย์  หัสแดง
 
504 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม    
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชญานันท์  บัวลพ
2. เด็กหญิงชลิดา  อินชา
3. เด็กหญิงฐิติรัตณ์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงสิรภัทร  ดวงยี่หวา
5. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเดช
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 1. เด็กหญิงจรรยา  เชียวเกตวิทย์
2. เด็กชายจักรภัทร   สุขสุวานนท์
3. เด็กหญิงรุ่งไพริน  เจตเกษตร์กรณ์
4. เด็กหญิงสุนิษา   จันทร์ขาว
5. เด็กชายไอลดา  สีออน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปัสสามาลา
2. นางสาวอรกช  ศรีนาราง
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัชชา   ชีววัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พาอ้อ
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อสิพงษ์
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  ท่าขุมดิน
5. เด็กหญิงอภิญญา  พูนพิพัฒน์
 
1. นายบุญเหลือ  เหมะ
2. นางกุลนิภา  พันธ์ุมาก
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ถนอมโพชน์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสนศรี
3. เด็กชายธนกฤต  กองช้าง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อำนาจสีดา
5. เด็กหญิงนรีกานต์   ศรีบุตรชิน
 
1. นางสาวณัฐนรีพัฒน์  โฉมศรี
2. นางสาวดวงพร  ภูเหม็น
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  พิมพ์พขันธ์
2. เด็กหญิงนิวารัตน์  ขำวัตร์
3. เด็กหญิงพรรณปภร  ลูกศร
4. เด็กหญิงวรรณรดา  สืบสาคร
5. เด็กหญิงเรนุกา  วารีนิล
 
1. นางสาวปุญญาภา  ฤทธิ์เสือ
2. นางสาวอัญชลี  เชิดสูงเนิน
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มาเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พุฒศิริ
3. เด็กหญิงพรพิมล  สร้อยระย้าแก้ว
4. เด็กหญิงภัทราวดี  วัฒนเขตกรณ์
5. เด็กหญิงวรรณรท  ยนตศาสตร์
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งสอน
2. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่านวิไล
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กลทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐพร  โทนทอง
4. เด็กหญิงธนัญญา  โพธิ์มงคล
5. เด็กหญิงสุภานิษา  จิตสอาด
 
1. นายอำนวย  ป้อมคำ
2. นายฐิติกานต์  เชื้อชวด
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณฐรักษ์   ปรากริม
2. เด็กหญิงธัญณัฐฐ์ชญา  โพธิ์พันธ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิมสุนทร
4. เด็กหญิงศรียุดา  อรุณโชติ
5. เด็กหญิงสุธาสินี  อนุสรประชา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เกิดศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน   เจนเขตต์การณ์
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญมี
2. เด็กหญิงประรัตดา  ประสมพงษ์
3. เด็กหญิงพิชญดา  ประสาทสงค์
4. เด็กหญิงพิชญารัตน์  กฐินสมมิตร
5. เด็กหญิงมลิสา  เกิดสมบูรณ์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
2. นางสาววนิดา  เกตุเส็ง
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนาฏกาญจน์  นิพรรัมย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
4. เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงอังคณา  ยังกองแก้ว
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงนิล
2. เด็กหญิงปรียาภัทร์  ใจแสน
3. เด็กหญิงปาลิน  อ่วมรอด
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำใส
5. เด็กหญิงอะพัชชา  กำเลิบ
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หงถาวงค์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่ทรัพย์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เก่งเขตรกรณ์
4. เด็กหญิงอาทิตติญา  ศิริพิน
5. เด็กหญิงเสาร์วิตรี  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาววนิดา  เกตุเส็ง
2. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทัศวงค์
2. เด็กหญิงญาณภัทร  พุ่มเพชร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองงิ้ว
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ศิริพิพัฒนชัย
 
1. นางสาวปุญญาภา  ฤทธิ์เสือ
2. นางสาวอัญชลี  เชิดสูงเนิน
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนาภา  วันริโก
2. เด็กหญิงปวีณา  ปลาโพธิ์
3. เด็กหญิงวรกานต์  อินทร์อุดม
4. เด็กหญิงอริสา  ผาร่วม
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  คงวัฒนา
 
1. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิชิตรัตนะ
2. เด็กหญิงธนิษฐา  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงลินลัดดา  เจษเกษตร์กรณ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สัมพันธ์อภัย
5. เด็กหญิงไอริสา   พรมฝั้น
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปัสสามาลา
2. นางสาวอรกช  ศรีนาราง
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กุสุโมทย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  บวบทอง
3. เด็กหญิงชุติมณน์  สุขเลิศ
4. เด็กหญิงพรภิรมย์  พรหมจารี
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูชัยมงคล
 
1. นายเฉลิมสิริ  ศิริประพันธ์
2. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โยธาศรี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชาวป่า
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุตรวิชา
4. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  สิทธิเกษกรรณ์
5. เด็กหญิงศิริพร  บางคำหลวง
 
1. นางสาววิราศิณี  ขันตรี
2. นางสาวอัจฉรา   สาโรจน์
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงศ์หลวง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สวยแจ่ม
3. เด็กหญิงนาดา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงสุชานัน  ภูเหม็น
5. เด็กหญิงอริศรา  มดแดง
 
1. นางนิตยา  ธรรมจิตต์
2. นายถาวร  ม่วงมูลตรี
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีอินทร์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  บาลนคร
4. เด็กหญิงอัจฉรา  สุวรรณศิริ
5. เด็กหญิงอัยญาดา  หัสเมตโต
 
1. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
2. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขันกสิกรณ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  มณีกันย์
3. เด็กหญิงวิลัยพร  จีนประโคน
4. เด็กหญิงอันดา  จารย์อุปการะ
5. เด็กหญิงอาภากร  อินทร์พรม
 
1. นางสาวยุวดี  สวัสดิ์สิทธิโชค
2. นางสาวกาญจนา  อบรม
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงกูลจิรา  กึนรัมย์
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เส็งหนองแบน
3. เด็กหญิงยิหวา  พุทธรักษา
4. เด็กหญิงวาสนา   ใจงาม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีกุลวงศ์
 
1. นางสาววนิดา  เกตุเส็ง
2. นางสาวญาณิศา  เกิดลอย
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สีหมอก
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญรังษี
3. เด็กหญิงพรรณภัทรสร  สวนแจ้ง
4. เด็กหญิงอัญชลิดา  บันเทิงใจ
5. เด็กหญิงไผ่  จงเจริญ
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกมลวันท์  อึ่งขวัญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  หงสา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคทองอินทร์
4. เด็กหญิงประภัสสร  มุ่งชมกลาง
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ฟึดอนวัง
 
1. นางสาวเปรมมิกา  อ่อนธานี
2. นางสาวณัฐภัทร  เอี่ยมดี
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงชนาภา  โสมสุด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงสั้น
3. เด็กหญิงพรรณปพร  หมื่นนะรา
4. เด็กหญิงอนุสฬา  ส้มมีศรี
5. เด็กหญิงอัญชัน  คำแพ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ
2. นายสากล  ช่วยเนื่อง
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขยันการนาวี
2. เด็กหญิงธนาภา  สุพัตรา
3. เด็กหญิงธิดารัตนฺ์  กาละพงษ์
4. เด็กหญิงพรพิมล  เงินกลั่น
5. เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์ขวาง
 
1. นายอรรถนนท์  จำปาหวาย
2. นางสาวแก้วใจ  เจิมเมือง
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  สุขทวี
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมวดดารัก
3. เด็กหญิงทัศนียา  แสงตันชัย
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  พันธุยี่
5. เด็กหญิงพรประภา  วงษ์อุปปา
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  สวรรคโลก
2. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เขตกิจ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ดงน้อย
3. เด็กหญิงพิมชญา  ภักดีโต
4. เด็กหญิงวรกาญจน์  แข็งเขตร์
5. เด็กหญิงวิภาพร   สารสุวรรณ์
 
1. นายชาญ  หุ่นดี
2. นางสาวทิพาพร  ชำนิเชิงค้า
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงกุลลินี   พลายอินทร์
2. เด็กหญิงนิชาภา    ปาระวัฒน์
3. เด็กชายสุมณฑกาญจน์    สินคง
4. เด็กหญิงอภิญญา   จันทร์ศรี
5. เด็กหญิงเยาวเรศ   จบศรี
 
1. นางสาวอุษา  เลื่อมใส
2. นางสุรีรัตน์  จันทร
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงณัฐิตา  หมั่นหา
2. เด็กชายนภดล  ไทยแปลง
3. เด็กหญิงพัชรพร  พะลัง
4. เด็กชายอิศรา  รักธรรม
5. เด็กหญิงแพฤทัย  สาโรจน์
 
1. นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ
2. นายสากล  ช่วยเนื่อง
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรภัทร  หล้าคำ
2. เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบแก้ว
4. เด็กหญิงปราณปรียา  ดาเกลี้ยง
5. เด็กหญิงรัตนประภา  บรรเทาทิพย์
 
1. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
2. นางพิมพการัง  บุญล้อม
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  จิตรบางยาง
2. เด็กชายธนพนธ์  น้ำพุ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  อ่อนแก้ว
4. เด็กหญิงลดามณี  อาจบุรี
5. เด็กหญิงแก้วตา  พันธุ์ละพะ
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
2. นางสาววิลาสินี  สุขใจ
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงพรรณปพร  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงศิรินันท์  เผือกผ่อง
5. เด็กหญิงโชติกา  จันทา
 
1. นางสาวปริศนา  กมลมาลย์
2. นางสุธัญญา  ใจแสน
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เขียนเขียว
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทัดทอง
5. เด็กชายไพโรจน์  แสงเทียนชูตระกูล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  คำเสน
2. นางสาวสุนันทา  มีศรี
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายจิรภัทร  เพ็ญสาริกาญน์
2. เด็กชายณัฐวัศห์  โปรณะ
3. เด็กชายบดิศร  แฝงแดง
4. เด็กชายพงศกร  ชื่นรำพันธ์
5. เด็กชายพีรพล  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
2. นางสาวจิรวัฒน์  สวรรคโลก
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แป้นพยอม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ชวดนุช
3. เด็กหญิงพิมพร  ฉ่ำเพ็ชร์
4. เด็กหญิงพิยดา  วงษ์เวช
5. เด็กหญิงวันทนา  พิลา
 
1. นางสาวจันทนี  เจนสาริกรณ์
2. นางสาวสมใจ  ภูเหม็น
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1. เด็กหญิงทักษพร  องพระ
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  กรึงไกร
3. เด็กหญิงศิรดา  มดแดง
4. เด็กหญิงศิรินกานต์  กรึงไกร
5. เด็กหญิงอริศรา   มดแดง
 
1. นายสุทัศน์  ชัยสาร
2. นายถาวร  ม่วงมูลตรี
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาบเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดาบเงิน
3. เด็กหญิงวรรณฉัตร  กลิ่นทอง
4. เด็กหญิงศิณีนาถ  ทัพเสลา
5. เด็กหญิงสิริมา  คณฑา
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ่งกาหลง
2. เด็กหญิงณิรชา  เฉลิมไทย
3. เด็กหญิงวรนุช  เทียนทอง
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ศรีสุข
5. เด็กหญิงสโรชา  ไก่แก้ว
 
1. นางศิริกุล  เรืองรุ่ง
2. นางอมร  จิตต์ชาตรี
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงชนิตรา  อังกุลดี
2. เด็กหญิงณัชชา  สหชาติสุนทร
3. เด็กหญิงนิตยา  จรรยาเถื่อน
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วสา
5. เด็กหญิงปราณี  ทับวัติ
 
1. นางสาวลภัสรดา  เป็นใจ
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฮกเล่า
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทุมวงศ์
3. เด็กชายพงษ์พล  วงค์ตาธรรม
4. เด็กหญิงวริศรา  ธิตะเชียง
5. เด็กหญิงศิริกันยา  บุษดี
 
1. นางสาววิสาขา  ดีประเสริฐกุล
2. นางสาวเกษมณี  พัตรัมย์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริเลิศโกมล
2. เด็กหญิงธนาภา  นิลบรรหาร
3. เด็กชายนครินทร์  บุญเริ่ม
4. เด็กหญิงบุญญรักษ์  อัศวเมฆิน
5. เด็กชายพิทักษ์เทพ  ลาดลัน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หมื่นอาจ
2. นายนิติธร  กุลโอฬารโชติ
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายจันละกา  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงจำเริญ  ไตรพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ใจแสน
4. เด็กชายพงศพัศ  จันทร์แข็ง
5. เด็กหญิงวาสิตา  คำแพง
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชญานิศ  โยธิพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาลา
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วกัณหา
4. เด็กหญิงปรวีร์  ลิลา
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงผกาวดี  มูลเมือง
7. เด็กชายพีรัชชัย  พัดสี
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีภิรมย์
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  จีนเขตรกรณ์
10. เด็กชายยศกร  โสภณศักดิ์
11. เด็กหญิงวริศรา  คำภาพักตร์
12. เด็กหญิงศศิประภา  พันธ์ผูก
13. เด็กหญิงศิรประภา  หวังผล
14. เด็กชายศิรวิชญ์  คุรุเจริญ
15. เด็กหญิงศิวาพร  ทองลิ้ม
16. เด็กหญิงสิริภรณ์  ฉัตรสุริยากรณ์
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  โอสด
18. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์
19. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์บุญมา
20. เด็กหญิงเพชรธัญณา  แข็งเขตการณ์
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
2. นางรัชวงค์  เสมากูล
3. นางสาวนิศรา  สุขเอี่ยม
4. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
5. นางสาววรรณิกา  สุขเอี่ยม
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วการไร่
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  หะชะยัง
4. เด็กชายชนนน  คุ้มเพชร
5. เด็กชายชนะชัย  อาคม
6. เด็กชายชัยภัทร  จันทนารี
7. เด็กหญิงฐานิดา  จันทร
8. เด็กชายธนดล  จันทะนารี
9. เด็กชายธนากร  เพ็งน้ำคำ
10. เด็กชายปฏิภาณ  บุตรดา
11. เด็กชายพิตตินันท์  รุททองจันทร์
12. เด็กชายภาคภูมิ  ทองบุญ
13. เด็กหญิงสุชามาศ  ทองมา
14. เด็กหญิงอลิสา  สายสืบ
15. เด็กชายอัสนี  คำมะรี
16. เด็กชายเกริกกรรชัย  แคสันเทียะ
17. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสุพรรษา  คณฑา
2. นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล
3. นางสาวพัชราภา  ขุนรงณ์
4. นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม
5. นางสาวมยุรา  โตยอด
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กหญิงรุ่งวิกาญดา  ทรัพย์บรรดิษฐ์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ทับกรุง
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีโพธิ์
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สื่อสาร
 
1. นางสาวจันทรนีย์  มานะการณ์
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลบุตร
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  สวรรคโลก
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวยุวดี  สวัสดิ์สิทธิโชค
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกิตติกา  รัตนะโสภา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เกิดศรี
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพันธ์ทิพา  ดรพล
 
1. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงปลิดา  เหล่าเขตรกิจ
 
1. นางสาวสุธีพร  วงษ์วิกย์กิจ
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายธนโชติ  บุบผา
 
1. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  รักษาศิลป์
 
1. นางสาวปุญญาภา  ฤทธิ์เสือ
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  มธุรส
 
1. นางสาวยุวดี  สวัสดิ์สิทธิโชค
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรุ่งเพชร  จอมนกเกษ
 
1. นางสาววรพรรณ  สว่างจิตร
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปลายฝน  แสงเพชร
 
1. นางสาวพลอยไพลิน   เจนเขตต์การณ์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หัสแดง
 
1. นายพิรชัช  จูมโสดา
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายอนุชา  ด้วงหนองบัว
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขนิมิตร
2. เด็กชายภัทราวุฒิ  จูสิงห์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
2. นางสาวฉัตรประภา  อินทโชติ
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายธนกฤต  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อานนท์วัฒน์
 
1. นางปริศนา  กังวาฬ
2. นางสุทธิชา  ใต้สว่าง
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ยิ่งยง
2. เด็กชายวสุธร  บุญมา
 
1. นางสุชิน  ทรายทอง
2. นางสาวยาใจ  คำสอน
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายภูริทัต  นิติพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งใจดี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  คำเสน
2. นางสาวสุนันทา  มีศรี
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณรัฐพล  พิลึก
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หัสแดง
 
1. นางปราณี  ไพบูลย์วีวัฒนา
2. นางสาวปรินดา  เสลา
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤติกร  อ่อนอ่วม
2. เด็กหญิงฐิชามญธุ์   แสงง้าว
 
1. นางสาวเทียนพรรษา  เอี่ยมธรรม
2. นางสาววิลาวัณย์   ดิษหร่าย
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 1. เด็กชายรัชชานนท์  เขียวสนั่น
2. เด็กหญิงเกตนิภา  ทุคหิต
 
1. นางอุบล  เครือธนกุล
2. นางสาวโรสรินทร์  สายแวว
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงนลิตวดี  บางประเสริฐ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  บุตรศิริ
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
2. นางสาวอีญธิสา  ขันธารักษ์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายณัฐดนัย  เนียมแก้ว
2. เด็กหญิงทัดดาว  เพ็งสอน
 
1. นางสาวจินดา  ปิ่นแก้ว
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงบุญนภัส  คนธี
2. เด็กชายปุณชรัศมิ์  เกษแก้ว
 
1. นางจรรยา  รุททองจันทร์
2. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เหมะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นาคสวัสดิ์
 
1. นายอำนวย  เหมะ
2. นางชลอ  เหมะ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เหล่าไทสง
2. เด็กชายยุทธนา  อัครเนตร
 
1. นางสาววารุณี  ศรีใจ
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 13 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1. เด็กชายนาวิน  แป้นห้วย
2. เด็กหญิงวิภาวี  มั่นคง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ขุนณรงค์
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีศรี
2. เด็กชายศิรวัฒม์  ด้วงประโคน
 
1. นางสาวอรอุมา  โตประเสริฐ
2. นายสากล  ช่วยเนื่อง
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายนาเคลนท์   ปิดศรีทัย
2. เด็กหญิงวรกานต์   แก้วกสิกิจ
 
1. นางสุรีภรณ์   มัณฑการ
2. นางอัมพร   แป้นน้อย
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปราณปรียา  รัศมี
2. เด็กชายภควัชร  สุวาท
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางปราณี  ไพบูลย์วีวัฒนา
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายมิ่ลกมล  ยืนยง
2. เด็กหญิงสุภานัน  มีเจริญ
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กชายพรรษา  กาหลง
2. เด็กหญิงพลอยณิชา  ทับทิม
 
1. นางสุชิน  ทรายทอง
2. นางสาวยาใจ  คำสอน
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายธราเทพ   สิงห์พละ
2. เด็กหญิงเอเชีย   ศรีพรมมา
 
1. นายพีระพัฒน์  กสิวทย์
2. นางสาวนุชสรา  เพ็ชรดี
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายทิพากร  บุญชาญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินถาวร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ภาคินัย
2. นางสาวพรพิมล  เสือพ่วง
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ฟ้าแลบ
2. เด็กชายศิวัช  ขุนทอง
 
1. นางนภารัตน์  วัดสิงห์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายณภัทร  นาคพันธ์สังข์
2. เด็กหญิงนันฑิตา  มณีวรรณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  คำเสน
2. นางสาวสุนันทา  มีศรี
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กหญิงทาภัสสร   สุวรรณพันชู
2. เด็กชายศุภกิตต์   สงครามศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  อินพรม
2. นางสาวสุกัญญา   แก้วก่อง
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  โพธิพิทักษ์
2. เด็กชายธนา  ปาลสูตร
 
1. นางสาวฐิติยา  อุณหพันธุ์
2. นางสาวนันทยา  ไตปลา
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาโต
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำภิละเมา
 
1. นางรุ่งฟ้า  ไกรสิทธิพาณิชย์
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญณี  คันธานุรักษ์
2. เด็กชายพชรดนัย  คำสอน
 
1. นางสาววิลาวัณย์   ดิษหร่าย
2. นางสาวเทียนพรรษา  เอี่ยมธรรม
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธะนะแสง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ประสิทธิการ
 
1. นางปฐมา  คัชรีรัตน์
2. นางอรุณี  โพธิพิทักษ์
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงหัสยา  คำอินทร์
2. เด็กชายเตชิต  มาลา
 
1. นางสาวลภัสรดา  เป็นใจ
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อินหนองฉาง
2. เด็กหญิงรดา  เกรเวอร์สัน
 
1. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
2. นางสาวสุทามาศ  จบศรี
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกานต์ญาดา  ตราปัญญา
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์แสง
 
1. นางสาวจินดา  ปิ่นแก้ว
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงนันทิตา  ชั่งวัดดี
2. เด็กชายเจษฎา  คำฉัตร
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คลองเคียน
2. เด็กหญิงยลรดา  พิชัย
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงจุลัยรัตน์  สายแวว
2. เด็กชายเขตรักษ์  อินทรานุสรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยาพร  สุดเสนาะ
2. นางเมทิตา  สุพลจิตร
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธนพร  สงวนพงษ์
2. เด็กชายอนิวัฒน์  บุตรเพ็ชร
 
1. นายอำนวย  เหมะ
2. นางชลอ  เหมะ
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงเบญจมพร  วงศ์ดาว
 
1. นางสาวกาญจนา  อบรม
2. นางสาวยุวดี  สวัสดิ์สิทธิโชค
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำอินทร์
2. เด็กชายธนพล  ชูจีน
 
1. นางสาวลภัสรดา  เป็นใจ
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จั่นผ่อง
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ  อุปชิตกูล
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  จันทร์สอน
2. นางสาวปรียาภรณ์  ชูศรี
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายภูวรินทร์  คำอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัทรตรา  เป้าเถื่อน
 
1. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
2. นางสาววารุณี  ศรีใจ
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงปานปรียา  บุตรสิงห์
2. เด็กชายรพีภัทร  นนทา
 
1. นางจรรยา  รุททองจันทร์
2. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงชนารดี  กองยศ
2. เด็กชายธวัชชัย  อินทร์พรหม
 
1. นางสาวสุภาวดี  นิ่มพยา
2. นางสาววันทนีย์  พึ่งสุข
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงบุษบา  ลงทอง
2. เด็กชายวสันต์  กันประเสริฐ
 
1. นายธงชาติ  ชาญตะบะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเกิด
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จุ้ยอ่วม
2. เด็กชายอภิเดช  อิ่มใจ
 
1. นางชไมพร   ไกรทอง
2. นางสาวอ้อมเดือน   อภัยภักดิ์
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายกฤษฎา  ปาระเดช
2. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วเกตุ
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
2. นางสาวรัตติกาล  พลฉกรรณ์
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงณินทิรา  นาคาธร
2. เด็กชายสิทธิพล  เพ็งเผา
 
1. นายฐิติกานต์  เชื้อชวด
2. นางสาวอัญชลี  สนกัน
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายณัฐพล  กรึงไกร
2. เด็กหญิงอภิญญา  กรึงไกร
 
1. นางนิฎฏิญากรณ์  ศรีพยัคฆ์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม    
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินมะค่า    
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายทรงภพ  กระแหน่
2. เด็กหญิงโชติกานต์  คลองแห้ง
 
1. นางสายรุ่ง  ถานุ
2. นางสาวปทุมพร  ปล้องจันทา
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ดุริยาภรณ์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บ่อพิมาย
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นาคสิงห์
5. เด็กหญิงธัญชนก  เจตกสิกิจ
6. เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
7. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ดาวดวง
8. เด็กหญิงพิมธ์วดี  รุ่งวัฒน์ภักดิ์
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
10. เด็กชายเพ็ญพิชชา  หาญสาริกิจ
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางพิมพการัง  บุญล้อม
3. นางกรวรรณ  แย้มศรี
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ้นนา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉิมเชย
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พายุมาศ
4. เด็กหญิงบุญสิตา  กังวาฬ
5. เด็กหญิงฟ้าใส  บุญยังรอด
6. เด็กหญิงมนัสพร  จันทมาลา
7. เด็กหญิงวรรณภา  ชินวงษ์เพ็ชร
8. เด็กหญิงวรัทยา  แหยมทองดี
9. เด็กหญิงอุษามณี  นวลแก้ว
10. เด็กหญิงเกสรา  โกสุมสวรรค์
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
3. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกนกกร  กงถัน
2. เด็กหญิงณิชานันท์  คำพรมมา
3. เด็กหญิงนันทภัทร  มัดยาคำ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยภา
5. เด็กหญิงปีติภัทร  นัยเนตร
6. เด็กหญิงพรชิตา  บัวศรี
7. เด็กหญิงพรรณนิภา  มุกดาหาร
8. เด็กหญิงพรรณภัทรษา  เวสภักตร์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธินาลา
10. เด็กหญิงสุดาพร  พลบุตร
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  สวรรคโลก
2. นางสาววิไลวรรณ  เฉลิมจาน
3. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณสิงห์
2. เด็กหญิงกัญญ์นัชชา  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงพัชรี  ชอุ้มแสง
4. เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์นาวี
5. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ระบอบ
6. เด็กหญิงวรภาส์  แก้วเกตุ
7. เด็กหญิงศมนวรรณ  เกตุธานี
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลทาทอง
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สารีขาว
10. เด็กหญิงแพรวา  พรมทอง
 
1. นางสาววรรณา  เดชอำพร
2. นางพัชรา  มั่นต่อพงษ์
3. นางสาวสมลักษณ์  ก้อนทอง
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กหญิงกนกกานต์   โทนใหญ่
2. เด็กหญิงกฤษณา  มุสิราช
3. เด็กหญิงนันธิดา  ขันทจันทร์
4. เด็กหญิงปฎิพร   ก้อนคำ
5. เด็กหญิงพรชิตา   สัมพันธ์อภัย
6. เด็กหญิงรวิสรา  ผลวิบูณ์
7. เด็กชายวงศกร  คงเฉลิม
8. เด็กหญิงศิรินภา   ประกิจ
9. เด็กหญิงอุบลวรรณ   มูลหลอย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา   บุญคง
 
1. นางสาวจุฑามณี  บ้านมอญ
2. นางสาวอ้อมเดือน  มุทุตา
3. นางสาวนันทิชา  จินเขตรกิจ
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชนิศา  สงฉิม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขยืน
3. เด็กหญิงณัฐริกา  คณฑา
4. เด็กหญิงพัชรพร  คลังแสง
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ดาบเงิน
6. เด็กหญิงวารุณี  ดีเทียน
7. เด็กหญิงวิภา  มันทก
8. เด็กหญิงสโรชา  นาบัณฑิตย์
9. เด็กหญิงสโรชินี  ทะลอมคำ
10. เด็กหญิงเมธาวิณี  เตียวเจริญสิน
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม    
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงจารวี  หลุนหยุด
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ครคง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  พินิจกิจ
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  อาจจีน
5. เด็กหญิงประกายเพชร  มาลัย
6. เด็กหญิงปวรรัตน์  พ่วงผ่อง
7. เด็กหญิงปาณิศรา  แนบสันเทียะ
8. เด็กหญิงพรยมล  พมนาค
9. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โพธฺ์ศรี
10. เด็กหญิงเอลิกา  เที่ยงเจริญ
 
1. นางสุพัฒน์ฌา  วิทยกิจ
 
620 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภูแซมโชติ
2. เด็กชายบวรภัค  พรมโคตร์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  อังกินันท์
4. เด็กชายพัชรพล  อ่อนศรี
5. เด็กชายวิชญะ  เหล่ากสิการ
6. เด็กชายศุภณัฐ  วันดี
7. เด็กชายสรพัศ  ถึงทัพ
8. เด็กชายสิรภัทร  นพคุณ
9. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
10. เด็กชายแสงหิรัญย์  บุดดี
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
621 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แจ่มอำพร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิเชฏฐ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  หนองไผ่
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คงสน
5. เด็กหญิงธนภรณ์   แกล้วเขตรการ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงพรนัชชา   แก้วชัด
8. เด็กหญิงภัทรศยา  เหล่าฤทธิ์
9. เด็กหญิงวรดา   วงษ์สัญญา
10. เด็กชายไตรรัตน์  ปานรัต
 
1. นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภิรมย์รักภักดี
 
622 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติ  พะยิ้ม
2. เด็กหญิงขุติกาญจน์  เอี่ยมจิตคำ
3. เด็กชายพีรัลวิชญ์  สุพัฒน์
4. เด็กชายยศพัฒน์  อ่ำดอนกลอย
5. เด็กชายรัชชานนท์  สุขสุด
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมละออ
7. เด็กชายสุชานนท์  สุขสุด
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สำราญ
9. เด็กหญิงเก็จมณี  ทุมากรณ์
10. เด็กชายเมธัส  ศรีสนธิ์
 
1. นายทิวากร  อินเล็ก
2. นางสาววรรษมน  วโรตมะวิชญ
3. นางสาวสุดารัตน์  คุณชื่น
 
623 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายจักรภัทร  สิงห์โตทอง
2. เด็กชายชนกานต์  ครามบุตร
3. เด็กชายชยพล  ยามา
4. เด็กชายชินดนัย  สิงห์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทพันธ์
6. เด็กชายธีรภัทร  เฟื่องชีวิต
7. เด็กหญิงพรนัชชา  ธรรมทันตา
8. เด็กชายวรภัทร  ธรรมทันตา
9. เด็กหญิงอาทิตยา  จงเกษกรรณ์
10. เด็กชายแทนคุณ  เขาชัด
 
1. นายปรุง  คงแขม
2. นายนพดล  เส็งหนองแบน
3. นางสาวสุณีย์  อินทร์โพธิ์
 
624 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภพ  เกษมสุข
2. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กชายธนพงษ์  ไทยงาม
4. เด็กชายธนพล  เขม้นกิจ
5. เด็กชายปรีชา  มืดอินทร์
6. เด็กชายพิทักษ์  ศรีงาม
7. เด็กชายวิมลศักดิ์  เมืองสุวรรณ์
8. เด็กชายศิวดล  จั่นมา
9. เด็กชายอรรถพล  วงษ์ทองดี
10. เด็กชายอัษฎวุฒ  แป้นต่วน
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต์
3. นายบรรหาญ  ปัญโย
 
625 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกกร  กอบสวัสดิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  ดีแถลง
3. เด็กชายคมสัน  เปาจีน
4. เด็กชายจินวัฒน์  ทองบุญ
5. เด็กหญิงณัฐนรี  คงเขียว
6. เด็กหญิงพิมพ์ทิพา  บุญงามขำ
7. เด็กชายวีรภัทร  ผิวอ่อนดี
8. เด็กชายศุภลักษณ์  จันทร์สงเคราะห์
9. เด็กชายอภิณัฐ  หาวิชา
10. เด็กหญิงอรปรียา  นิยม
 
1. นายธงชัย  สุทธิประภา
2. นายจิตวัต  ทองคำดี
3. นางมลิวัลย์  ภักดี
 
626 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 1. เด็กชายจารุกิตต์  สัพโส
2. เด็กชายจารุตม์  มดแดง
3. เด็กชายธุวานนท์  อ้ายเขียะ
4. เด็กชายปิยพัฒน์  คลองวะ
5. เด็กชายพงศกร  งามยิ่ง
6. เด็กชายรามินทร์  กรึงไกร
7. เด็กชายเจษฎา  คลองวะ
8. เด็กชายเดชาวัต  เพ็ญเพียร
9. เด็กชายเพทาย  กรึงไกร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  เพชรกลาง
 
1. นายยุทธนา  ไม้เจ็ง
2. นายปรีชา  มดแดง
3. นายวินิจ  ทิมแก้ว
 
627 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แห้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงวิกาวี  เพ็ชรภา
 
1. นางสาวนิศาชล  ชาวนาดอน
2. นางสาวรัตนาวดี  อนุสรประชา
 
628 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายกรกฏ  สุรพีร์
2. เด็กหญิงศรษญา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เจนสาริกรณ์
2. นางสาววันวิสา  พูลศรี
 
629 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1. เด็กหญิงธัญชนก   แก่นนาค
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ไสวงาม
 
1. นางกนกวรี   มาแก้ว
2. นางสุภัทรา  อัมภาราม
 
630 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงญาณิศา  สงเคราะห์
2. เด็กชายญาณโชติ  สิงหาวร
 
1. นายวิทย์วศิน  พิมพ์น้อย
2. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  สุภาทิตย์
 
1. นายอนุชา  พรมเขียว
 
632 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนพล  เริงเขตรกรณ์
2. เด็กหญิงปุณณาสา  ปาคำ
 
1. นางสาวฐิติพร  หอมหวล
 
633 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กชายวิวัฒน์  ศิริพิณ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วหิรัญ
 
1. นางสาวนันทิชา  จินเขตรกิจ
2. นางสาวจุฑามาศ  โสพิน
 
634 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กชายกิตติพศ  สุทธิ
2. เด็กชายสรวิศ  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อินทรพิมพ์
2. นางรจนา  พันทอง
 
635 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 1. เด็กชายดนุยศ  โสมนาม
2. เด็กชายศรันยู  เปี่ยมเงิน
 
1. นางสาวช่อผกา  จันทร์ดี
2. นางบังอร  หงษ์คำ
 
636 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กหญิงพิมศิริ  แก้วฝ่ายนอก
2. เด็กชายอาธิป  จูมโสดา
 
1. นายคุณากร  มาสำราญ
2. นายสุชาติ  คำภา
 
637 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  พลนอก
2. เด็กหญิงเนตรนภา   ดวงตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิริศักดิ์   จิตเที่ยง
2. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
 
638 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดหัวเมือง 1. เด็กชายจิรพรรณ  โพธิ์น้อย
2. เด็กชายบัญชา  แข็งเขต์การ
 
1. นางสุรัสวดี   วีระยุทธวัฒนะ
2. นางสาวศศิธร  ธุมา
 
639 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   หร่อยดา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ปานพิมพ์
 
1. นางสาวเปรมจิต  เพ็งอุ่น
2. นายวิวิว  ทองล้น
 
640 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงอภิญญา  สุขุประการ
 
1. นายนพดล  สุมาลี
 
641 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กุมมา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เบ้าทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  ตัณฑพาทย์
2. นายสำเริง  เถื่อนใหญ่
 
642 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เกิดวังหิน
 
1. นางสาวฐิติพร  หอมหวล
 
643 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพัชราภา  วงค์ผา
2. เด็กหญิงวารุษา  สินระวงษ์
 
1. นายกิตติธร  จ่าแดง
2. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
644 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  สกุลวงศ์
2. เด็กชายสกลพัฒน์  สกุลวงศ์
 
1. นางสาวขวัญตา  อุไรพันธ์
2. นางพรทิพย์  หัสแดง
 
645 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงปิยนุช  พลศีลศรีอุทัย
2. เด็กหญิงวิภาพร  ทับทิม
 
1. นางนารีรัตน์  มั่นศักดิ์
2. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายธวัชชัย  ประมงค์
2. เด็กชายสนุพงศ์  จูเปีย
 
1. นายธงชัย  สุทธิประภา
2. นางสาวลินดา  วงศ์ธัญญกรณ์
 
647 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหมือนกูล
2. เด็กหญิงน้องนิว  เสาร์สุก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิริศักดิ์   จิตเที่ยง
2. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
 
648 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายณัฐดนัย  โสภาอุทก
2. เด็กชายสุกฤตา  กาฬภักดี
 
1. นายปรมะ  สิงห์สม
2. นางสาวสมใจ  มุมาน
 
649 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายจิรวุฒิ  นำ้พุ
2. เด็กชายชัยพร  เยปอง
 
1. นายสุทัศน์  สานุ
2. นายสกล  นาคสุข
 
650 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กหญิงภัทราวดี  อาคม
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายบรรลือ  ทองย้อย
2. นางสาวอาภา  เพชรลักษ์
 
651 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงณัชชา  บำเพ็ง
2. เด็กชายธีรภัทร  ปะโคทะสัง
 
1. นางสาวสุวารี  อินทะนู
 
652 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงอรยา  ฤมิตร
2. เด็กหญิงเจติยา  เสือพุท
 
1. นายวสุธร  สมถะธัญการ
 
653 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กชายพูลศักดิ์  บุรีสูงเนิน
2. เด็กชายเมธี  คำแอบ
 
1. นายสิวะ  ฟักขาว
 
654 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กชายทัศฐกานต์   กิ่งกังวาลย์
2. เด็กชายสิงหา  ยอดดำเนิน
 
1. นางทัศนีย์  อยู่เย็น
2. นางสาววันทนีย์  พึ่งสุข
 
655 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ภักดี
2. เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์  คุ้มเพื่อน
 
1. นายทศพร  พัฒโนทัย
2. นางวรลักษณ์  วงษ์สาธุภาพ
 
656 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ทวีกสิกรรม
2. เด็กหญิงอาลิศา  จันทครุฑ
 
1. นางสาวสุนันทา  เสือพุก
2. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
657 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทัพอาสา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีพงษ์สุทธิ์
 
1. นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต์
2. นางดุษฎี  สุวรรณ
 
658 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงจันทกร  ดีเทียน
2. เด็กหญิงจารุณี  มดแดง
 
1. นายพุทธิพัฒน์  วรอินทร์
 
659 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พะนาน
2. เด็กชายสุวโรจน์  รัตนวรรณ์
 
1. นายอำนวย  เหมะ
2. นางชลอ  เหมะ
 
660 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายชุตินัน  กาจธัญการ
2. เด็กชายสุทัศน์  ศรีตะวัน
 
1. นายวิรัตนชัย  เกรียงไกรเพ็ชร์
 
661 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสุนนท์
2. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณศรี
 
1. นายชูชาติ  กองแก้ว
2. นางสาวกิติยา  วงศ์ประยูร
 
662 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายปฏิภาณ  บัวสอน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนธรรม
 
1. นายทองหล่อ  พาขึ้นพร้อม
 
663 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จิตตะวัน
2. เด็กหญิงวรลักษณ์  แหยมทองดี
 
1. นายกฤษฎา  สุขสุวานนท์
2. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
 
664 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงเพลินพอใจ  ไพเราะ
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
665 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  อินสละ
 
1. นางรัชวงค์  เสมากูล
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงณภัชชา  ทาเอื้อ
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงนิภัทรชา  การสมมุติ
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  จันทงามพูลผล
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงพัทรมัย  นามสงสาร
 
1. นายสุรินทร์  พุ่มทอง
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
670 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิยะภาค
 
1. นางสาวสาลินี  นวลแก้ว
 
671 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงอริสรา  แก้วมะณี
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มนัสตรง
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
673 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สกุณี
 
1. นางสาววรรณวิศา  วัดสิงห์
 
674 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงเพียงพอ  แห้วเพ็ชร
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงณฤดี  คล้ายอินทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
676 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บัวสด
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทร
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  จันทงามพูลผล
 
678 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 1. เด็กหญิงวิราวรรณ์  คำแพ่ง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  โอภา
 
679 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ฟักศรี
 
1. นางสาวพัชรี  แย้มพุ่ม
 
680 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงชลิตา  ประจักษ์วงศ์
 
1. นางสาวไพลิน  บัวผัน
 
681 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงลลิตา  ชมชื่น
 
1. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
682 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงเกวลิน  กวางประสิทธฺิ์
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
 
683 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ชุมตาล
 
1. นางสาววรพรรณ  สว่างจิตร
 
684 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายพีรพล  แมลงภู่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉิมภู่
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุขสถาพรชัย
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
 
686 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  วะราหะ
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
687 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงสมฤดี  ภมรดล
 
1. นายอำนวย  ป้อมคำ
 
688 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงวีรยา  สีสมุด
 
1. นางสำเนา  พรมแจ่ม
 
689 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองจันทร์
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
690 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายปองภพ  มดแดง
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
 
691 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์เย็น
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงเพลงพอใจ  ไพเราะ
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  บัวประทุม
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  สังข์ศิริ
 
1. นายอำนวย  ป้อมคำ
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนวินดา  จิรายุทธ
 
1. นางรัชวงค์  เสมากูล
 
696 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 1. เด็กหญิงจามจุรี  อ่อนศรี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เสือหาญ
 
697 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงอลิซ่า ฟ้าใส  แม็คลาซแลน
 
1. นางสาวไพลิน  บัวผัน
 
698 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงวรัญญา   เหาะกระโทก
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  จันทงามพูลผล
 
699 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายอรรถพันธ์  เพ็งพิมพ์
 
1. นางสาววิรวรรณ  ยิ้มพะ
 
700 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   สินเธาว์
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  มุทุตา
 
701 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงธนัชชา  นกครุฑ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม
 
702 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงอินทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สีแดง
 
703 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจตกสิกิจ
 
1. นางอภิชยา  แถมพยัคฆ์
 
704 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กหญิงสมิตานัน   สระทองจันทร์
 
1. นางสาววลัยพร   พรมชาติ
 
705 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงธีรนาฏ   ทักขิณา
 
1. นางสาววนิดา   แม้นพยัคฆ์
 
706 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณิภาพันธ์   ชัยกูล
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
707 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายณัชพล  พรหมนิยม
 
1. นางสาวพัชรี  แย้มพุ่ม
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงพันญ์ชิตา  ชาญชาติ
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงษ์แก้ว
 
1. นายไพโรจน์  บัวอุไร
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงวริษา  ยมเกิด
 
1. นางสาววิลัยภรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์สุข
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขุนทอง
 
1. นางสาวนันทนา  ดิษสุวรรณ
 
712 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พลอยพริ้ง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  โอภา
 
713 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายสุภาศิษย์  กุดแยง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ภาคินัย
 
714 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงกันยาณัฐ  เกิดขำ
 
1. นางสาวไพลิน  บัวผัน
 
715 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงดาราเงิน  วงศ์สัญญา
 
1. นางสาววิรวรรณ  ยิ้มพะ
 
716 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกชกร  แขมพู
 
1. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
717 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดทองหลาง 1. เด็กหญิงหัทยา  รัตตะประทุม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คงเฉลิม
 
718 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดหัวเมือง 1. เด็กหญิงสรภัท  อินทโชติ
 
1. นางสาวนันทนา  คำพันธุ์
 
719 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กชายฐิตินัย  ยืนยง
 
1. นางสาววทัญญุตา  ยามดี
 
720 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงมลนภา  มาดวง
 
1. นายสกล  แถมพยัคฆ์
 
721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายสรัล  วชิรบ้านกลาง
 
1. นายอำนวย  ป้อมคำ
 
722 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายธัญเทพ   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอัญชลี   บ้วนนอก
 
723 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายรัชชานนท์  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์ประทุม
 
724 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงโยศิตา  คลองแห้ง
 
1. นางสาวสมบูรณ์  จุลมุสิก
 
725 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเดช
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
726 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงพรนับพัน  อินทนู
 
1. นางสำเนา  พรมแจ่ม
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายอติชาติ  งามยิ่ง
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
 
728 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงปณิดา  สนพะเดิม
 
1. นายไชยกร  กุณฑลทอง
 
729 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  เสาวรส
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์ประทุม
 
730 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญงามขำ
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
731 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. นางสาวกัลยารัตน์  อธิวาศ
 
1. นางสำเนา  พรมแจ่ม
 
732 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงกันยากร  ประสิทธิ์
 
1. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงณัชชา  ชาวนายก
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
734 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นายพงค์ธร  จันทร์ดา
 
1. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
735 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงตญาคี  พงษ์ดี
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
736 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงศิริพร  คณฑา
 
1. นางพัชราภรณ์  สุสุข
 
737 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงปัญญาพร  กิทำ
 
1. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
 
738 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสโรชา  สุขประเสริฐ
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ครสุวรรณ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมาพงษ์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  พลอยแดง
2. นางสาวกัลยาณี  สีนาคสุก
 
740 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงพัชชา  โตใหญ่
2. เด็กหญิงเพชรรดา   ขวัญงาม
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
2. นายทศพร  พิมพ์ศรี
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญเลิศ
2. เด็กหญิงสมิตา  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวมาริน   วิเวก
2. นางสาวธิดาพร  คำจันทร์
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงน้ำหนาว  ตาลชุม
2. เด็กหญิงโชติกา  คันศร
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
2. นางสาวนภัสนันท์  สังข์ทิพย์
 
743 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ธำรงเกตุ
2. เด็กหญิงเสาวรจน์  ยืนสุข
 
1. นางสาวสิริยากร  พันธ์พฤกษา
2. นางสาวอริสยา   ทรายสมุทร
 
744 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงปรีดา  มดแดง
2. เด็กหญิงพัชรดา  หกประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
2. นางสายทอง  ภู่ระย้า
 
745 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สีดา
2. เด็กชายปองคุณ  คำมัน
 
1. นายศิริศักดิ์  แก้วเกษ
 
746 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงสลีวัลย์  สุวรรณไพลัด
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไล้ทอง
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
2. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงนิชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงมัทนา  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวรัตนา  บุตรสิงห์
2. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
 
748 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงจันทมณี  ธนวัฒน์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณภัสพร  ทิพย์สิงห์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จ่ายสุวรรณ
2. นางสาวณัฐสุดา  พลอยแดง
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพล  ประกิจ
2. เด็กหญิงอธิติญา  ดีเทียน
 
1. นางมานพ  จันทร์สมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุจาภา  แสวงทรัพย์
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กหญิงฐิณัฐฐา   สว่างศรี
2. เด็กหญิงปาจรีย์   กาฬภักดี
 
1. นางสาวมาริน   วิเวก
2. นางสาวธิดาพร  คำจันทร์
 
751 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  อนุสนธิ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เลขยัน
 
1. นางสาวจรัส  รักษ์อารยะธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  จันทอน
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1. เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ทองเนื้อดี
2. เด็กชายศิรวิชญ์  ชัยเสนา
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิ์ขุน
2. นางสาวสุพัตรา   สีแดง
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กชายวัชรินทร์  มงคลชาติ
2. เด็กชายเดโช  การวงษ์
 
1. นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
2. นางบุญญาพร   ทองศรี
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิพย์มลฑา  นามวันสา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ปาลอินทร์
 
1. นางผานิต  แสงเงิน
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงไพลิน  ปาคำ
 
1. นางสาวกรรณิกา   คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงธนาภา  ธรรมศร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ระหัส
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
2. นางสมฤดี  โมกล้า
 
757 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสรณ์  เกณเกษกรณ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดพันธ์
 
1. นางสงวน  ศิริเขตรกิจ
2. นางสาวปวริศา  เลี่ยมพุด
 
758 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ยอดนิโรจน์
2. เด็กหญิงวนิดา  การะเกตุ
 
1. นางพรทิพย์  หัสแดง
2. นางสาวศิริพร  ไวกสิกรณ์
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  จั่วเยีย
2. เด็กหญิงมโนชา  มดแดง
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
2. นางสายทอง  ภู่ระย้า
 
760 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชายเพชร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตราคม
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
2. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
761 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายนราวิชญ์  นุ้ยปรี
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
 
762 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กชายณัฐวัตร  คลองวะ
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
 
763 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กีตา
 
1. นางสาวไพลิน  บัวผัน
 
764 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายศักดิ์ดา  กัณฑาจันทร์
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
765 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเอวิตรา  เจเถื่อน
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
766 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายดำรงชัย  พจุไทย
 
1. นางโสภา  อนันตรักษ์
 
767 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กชายวรินทร  บุพผาสุวรรณ์
 
1. นายธงชาติ  ชาญตะบะ
 
768 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. นายธีระ  โทนทอง
 
1. นางสำเนา  พรมแจ่ม
 
769 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  ผู้วิเศษ
 
1. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายนิติพัฒน์  โพธิ์เดช
 
1. นางปานฤทัย  โกสุม
 
771 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายณดล  ขุนพิลึก
2. เด็กชายธีรพัฒน์  โมกไชสง
3. เด็กหญิงนารา  ฉิมอ้อย
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จ่ายสุวรรณ
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
772 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชนานันท์  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขุนณรงค์
3. เด็กหญิงโชติกา  รอดสัตถา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  คุ้มทองอินทร์
2. นางสาวอันธิกา  มูลสืบ
 
773 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   เฉียงเหนือ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงศศิพิมล   เผ่าชวด
 
1. นางสาวรุจิวรรณ  ชิมะราช
 
774 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วการไร่
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิหา
3. เด็กหญิงศุภธิดา  จันทา
 
1. นางสาววทัญญุตา  ยามดี
2. นางสาวสมพิศ  ครองแห้ง
 
775 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุณัฏฐา  พฤกษา
2. เด็กหญิงอภิสร  จรรยา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สายท่าเสา
 
1. นางสาวถิรพร  ฉลาดธัญญกิจ
 
776 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 1. เด็กชายจารุภัทร  ชมชื่น
2. เด็กชายธนพล  ธัมโม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีอินทร์
 
1. นางเสนาะ  วรดิเรก
2. นางสาวณัฐธิดา  โฮมบุญ
 
777 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงขัตติยา  เพ็งพิทักษ์
2. เด็กหญิงอชิรญา  พันธ์กสิกรรม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรีเมือง
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  จันทงามพูลผล
2. นางสาวอัญชลี  สบบง
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายณัฐดนัย  เฟื่องชีวิต
2. เด็กชายณัฐมณฑ์  พวงสุข
3. เด็กชายสิทธิพงศ์  บุญยัง
 
1. นางสาวสุณีย์  อินทร์โพธิ์
2. นางสมบัติ  ทาสี
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงญารินดา  คำภาภักดิ์
2. เด็กชายร่มเกล้า  เพ็ญเกตุการ
3. เด็กชายอัฒฑกร  วงศ์คลัง
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก่นแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  พรมแปง
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองพิจิตร
2. เด็กชายนัทธพงศ์  อินสละ
3. เด็กหญิงนิภาธร  กาจชัยการ
 
1. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
2. นางสาวสุทามาศ  จบศรี
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำกุ้ง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนพฤกภูมิ
3. เด็กหญิงรัชนก  งอยแพง
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
2. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายธนายุต  เทียนจันทร์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทรดี
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วจินดา
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จ่ายสุวรรณ
2. นางสาวณัฐสุดา  พลอยแดง
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กชายปัญจพล  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทะเกิด
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  อัตตะนู
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก่นแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  พรมแปง
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 1. เด็กหญิงชิญานันท์  กุมภาพันธ์
2. เด็กหญิงสุนันทา  เฉยปัญญา
3. เด็กชายเตวิช  สมพร
 
1. นางสาววทัญญุตา  ยามดี
2. นางสาวสมพิศ  ครองแห้ง
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โพนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงรติกร  คูณหาร
3. เด็กหญิงเนตรขวัญ  กองจันทร์
 
1. นางสาวจรัส  รักษ์อารยะธรรม
2. นางสาวนวรัตน์  จันทอน
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กชายธรกร  หล้ามะโน
2. เด็กชายปภาวินท์  นันทา
3. เด็กชายไพรัช  พงษ์สาโรจน์
 
1. นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
2. นางบุญญาพร  ทองศรี
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทวีเขตกิจ
2. เด็กหญิงสาทิตา  ดอกสิงห์
3. เด็กชายไตรรัตน์  โพธิ์พิทักษ์
 
1. นางสาวสุณีย์  อินทร์โพธิ์
2. นายปรุง  คงแขม
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 1. เด็กชายชนะชัย  กองแพ
2. เด็กชายพิสิษฐ  ขวัญสัมฤทิ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สายท่าเสา
 
1. นางสาวสวนีย์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจารุณี  ขุมเพ็ชร
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 1. เด็กชายพชร  ผูกจิตต์
2. เด็กชายศิวัช  ลำดวน
3. เด็กหญิงสิริวิมล  พันธุมิตร
 
1. นางสาววรพรรณ  สว่างจิตร
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กหญิงวิสาขมาศ  ไกรยสินธุ์
2. เด็กหญิงศศินิภา  มงคลทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สถิรสุขสมบูรณ์
 
1. นางสุชิน  ทรายทอง
2. นางสาวยาใจ  คำสอน
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิจจา  สมราง
2. เด็กชายศิรายศ  จันทรเสนา
3. เด็กชายอาทิตย์  แหลมไทสง
 
1. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
2. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายรัฐพร  วังพลับ
2. เด็กชายวรันธร  วัดศรี
3. เด็กชายอาทิตย์  ดีโคกน้อย
 
1. นางนารีรัตน์  มั่นศักดิ์
2. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายกฤษกร  ไถงาม
2. เด็กชายชัยชนะ  น่วมเกิด
3. เด็กชายดนัย  ภูเหม็น
4. เด็กชายภูริชญา  สิงห์ลอ
5. เด็กชายมนสิทธิ์  -
6. เด็กชายรัชพล  คลองแห้ง
 
1. นายสกล  นาคสุข
2. นายสุทัศน์  สานุ
3. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงรัตนา  แสงจันทร์
2. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
4. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
5. เด็กชายโภคิน  ศรีเดช
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
2. นายปรมะ  สิงห์สม
3. นายเจษฎา  มณีล่ำ
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายกฤษณะ  โนเปือย
2. เด็กชายกฤษดา  คำมีภา
3. เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีรัตน์
4. เด็กชายกิตติคุณ  ศูนย์ปาน
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  อินทรานุสรณ์
6. เด็กชายจารึก  จันทร์เที่ยง
7. เด็กหญิงชลธิชา  ภูมิพันธ์
8. เด็กชายชวนากร  บึงราษฏร์
9. เด็กชายชัยมงคล  แห้วเพ็ชร
10. เด็กหญิงญาตาวี  สีรากอง
11. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญปก
12. เด็กชายณัฐดนัย  โสภาอุทก
13. เด็กชายณัฐพงค์  กาศหาญ
14. เด็กหญิงดาริกา  เข็มทอง
15. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายน้อย
16. เด็กชายธนากร  แสงวิจิต
17. เด็กชายธราเทพ  กาหลง
18. เด็กหญิงนิภาพร  ภิญโย
19. เด็กหญิงปัทมา  ทองบุตร
20. เด็กหญิงพรรณราย  พะนัดรัมย์
21. เด็กหญิงพรวิภา  ทองบุตร
22. เด็กหญิงพัชนี  กติกา
23. เด็กชายภูติยะ  คุ้มโน้นชัย
24. เด็กหญิงรัตนา  แสงจันทร์
25. เด็กหญิงวิพาไร   พอสอน
26. เด็กหญิงศศิธร  คุณผล
27. เด็กชายศิริชัย  อนันตะวงษ์
28. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
29. เด็กชายสุกฤตา  กาฬภักดี
30. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
31. เด็กหญิงสุทธิดา  ชายเพชร
32. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุพรรณ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตราคม
34. เด็กชายอนิวัต  แสงสด
35. เด็กชายอนุชิต  ทวารแก้ว
36. เด็กหญิงอรทัย  น้อยนิ่ม
37. เด็กชายเขตรักษ์  อินทรานุสรณ์
38. เด็กชายเอกสิทธิ์  บัวเผื่อน
39. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
40. เด็กชายโภคิน  ศรีเดช
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
2. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
3. นางสาวสมใจ  มุมาน
4. นางสาวกาญจนา  หนูสุข
5. นายปรมะ  สิงห์สม
6. นายเจษฎา  มณีล่ำ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุริยาพร  สุดเสนาะ
8. นางสาวพัชรินทร์  คำฉัตร
 
796 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   เศรษฐกสิกรณ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชมภูนุช
 
797 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายศุภกร  โพธิ์แป้น
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
798 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กชายจามิกร  ทองชมภู
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วมาลา
 
799 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กชายภูเบศ  พงษ์เกษตรการณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พันธวาวงษ์
 
800 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 1. เด็กชายจักริน  คำแพ่ง
 
1. นางกาญจนรัตน์   ทิพวรรณ์
 
801 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 1. เด็กชายอดิศร  กล่อมฤทธิ์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  วงษ์ที
 
802 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายชัยอนันต์  อนุบาลผล
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายศักรินทร์   ทองบุญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์สม
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายมกรธวัช  ศรีพล
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
805 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายปัญญาฐากรณ์  หิรัญ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายอัครภูมิ  กลิ่นศร
 
1. นางกิติยา  เสิบกลิ่น
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกรตะวัน  จูมโสดา
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายนราวิชญ์  คุ้มม่วง
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
 
809 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
810 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
811 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชโยดม  บุษดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
812 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นายพงศ์ธร  จันทร์ดา
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายยศกร  เอี่ยมทับทิม
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กชายมนสิทธิ์  -
 
1. นายสกล  นาคสุข
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายชัยมงคล  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  พราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  สิงหธานนท์
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  คงเมือง
 
1. นางสาวจิตรลดา  สมสาย
 
818 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิณณพัต  เถายะ
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
819 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร
 
1. นางสาวปริศนา  กมลมาลย์
 
820 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงตรีชฎา  รงค์ทอง
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงษ์สาริกิจ
 
1. นายธัญวิทย์  สาริกา
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกณิกนันต์  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวกวินทรา  อุบลไทรย์
 
823 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หงษ์ถาวงค์
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
 
824 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงพัชนี  กติกา
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
825 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงพิชยธิดา  คณทา
 
1. นางสาวธิดา  ทับโพธิ์
 
826 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกัญฐิดาพร  แข่งเพ็ญแข
 
1. นางกิติยา  เสิบกลิ่น
 
827 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  คณะมูล
 
1. นางมะลิวรรณ  สุรมาตย์
 
828 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงนันทิพร   นุชสุ่ม
 
1. นางสริณท์นา  วรสิทธิ์
 
829 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จันทร์ศรี
 
1. นายบุญยืน   โฉมอัมฤทธิ์
 
830 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงสุภาวิตา  รัตนา
 
1. นางสมควร  เผ่าชวด
 
831 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คำนวณ
 
1. นางฉวีวรรณ  อนันตะบุตร
 
832 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กหญิงฉัตรฐกานันท์   พัทไพรวรรณ
 
1. นางชลิดา  ทับวงษ์
 
833 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่    
834 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ลำปาง
 
1. นางสาวภัชราภรณ์  ชาวป่า
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รอดโพธิ์
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
836 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงพรรณราย  พะนัดรัมย์
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
837 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงศศิธร  กันยา
 
1. นายภานุวัฒน์  แก้วสระแสน
 
838 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พะกาวัลย์
 
1. นายจิตวิสุทธิ์   ทองยศ
 
839 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจิราพร  พิกุลทอง
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
840 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงระพีพร  เห็นสิน
 
1. นางสมทรง  สิงหธานนท์
 
841 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงสุนิสา  กล้าหาญ
 
1. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
 
842 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เจนหนองแวง
 
1. นางสุมนต์  วงษ์สกุล
 
843 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ไคว้คำ
 
1. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
844 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ปิ่นจันทร์
 
1. นายสกล  นาคสุข
 
845 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผาพรม
 
1. นางสุนทรี  แก้วงาม
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์วงศ์
 
1. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงณัฐชา  น้ำพุรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก
 
848 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  จวงจันทร์
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
849 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. นางสาวพัชรี  จีระออน
 
1. นายคมศักดิ์  พันธ์สิงห์
 
850 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กหญิงสุวรินทร์   วรรณรส
 
1. นางสาวนิศารัตน์   ฟักเขียว
 
851 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กหญิงนพรัตน์  พาทอง
 
1. นางสาววันดี  ตุ่นเงิน
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงอรทัย  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายอนันต์  ยะไข่
 
853 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงไพลิน  ปาคำ
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
854 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
855 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายศุภกร  โพธิ์แป้น
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศรสกล  กัลยา
 
857 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กชายเจษฎา  หนูแดง
 
1. นายไกรพิชญ์  อานนท์วัฒน์
 
858 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิงโต
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
859 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายรุ่งนเรศ  หนูทอง
 
1. นายจตุรงค์  จำรัส
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกรตะวัน  จูมโสดา
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
861 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายชนะศึก  ทะสะภาค
 
1. นางชุมเรียง  สุขสุวานนท์
 
862 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายศุภพล  ทองคำดี
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
863 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายธีรโชติ  น้อยจัตุรัส
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
865 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิณณพัต  เถายะ
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
866 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายชวนากร  บึงราษฏร์
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
868 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์   แห้วเพ็ชร
 
1. นางภัทรพร  กุลโอฬารโชติ
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   อินสวรรค์
 
1. นายบุญยืน  โฉมอัมฤทธิ์
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วการไร่
 
1. นางสาวชนิษฐ์ภัค  โทมี
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  จูเที่ยง
 
1. นางสุนทรี  แก้วงาม
 
872 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงนันทิพร   นุชสุ่ม
 
1. นางสริณท์นา  วรสิทธิ์
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงโสภาสินี  เฟื่องกาญจน์
 
1. นางชุมเรียง  สุขสุวานนท์
 
874 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงโสภิต  ไก่ลุ้ย
 
1. นางสมควร  เผ่าชวด
 
875 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงธันวา  สุระดม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
876 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พัฒนศิริ
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
877 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ถนอมลักษณ์
 
1. นายจตุฤทธิ์  สัมฤทธิ์
 
878 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เพ็งอุ่น
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วมาลา
 
879 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงชญาดา  ประเล่ห์
 
1. นายจตุรงค์  จำรัส
 
880 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. นางสาวณัฐธิดา  เปรมจิตต์
 
1. นางสุมนต์  วงษ์สกุล
 
881 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทัพเสลา
 
1. นายพงศ์พล  อ่อนพุทธ
 
882 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงวริศรา  เพชรตระกั่ว
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
883 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ลำปาง
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
884 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยนพันธ์
 
1. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
 
885 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสุชัญญา  การภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจิราพร  พิกุลทอง
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
887 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงพรรณราย  พะนัดรัมย์
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
888 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พะกาวัลย์
 
1. นายจิตวิสุทธิ์   ทองยศ
 
889 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา   ชมชื่น
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
890 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญธนาพิศาน
 
1. นางสาวนิธิประภา   ยิ้มพะ
 
891 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กชายสุรพัฒน์  ผิวอ่อนดี
 
1. นายไกรพิชญ์  อานนท์วัฒน์
 
892 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายสรัล  แป้นห้วย
 
1. นางกัญวรา  เงินทิพย์
 
893 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กันหากิจ
 
1. นางน้ำผึ้ง  ทสะภาค
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1. เด็กชายสรวินท์   พุ่มพงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา   บุตรโท
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กชายรวีโรจน์   กอบธัญกิจ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภิรมย์รักภักดี
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.9 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนากร  ปานา
 
1. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ก้อนทอง
 
1. นางสาวนิตยา  พรมบุตร
 
898 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สระทองปา
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
900 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายธนดล  จันทร์แก้ว
 
1. นางชนาลัย  รงค์ทอง
 
901 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายธนะพัฒน์  พิจิตร์
 
1. นางสาวดาริกา  รอดไผ่
 
902 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิณณพัต  เถายะ
 
1. นางกัญญา  เสริมสวัสดิ์
 
903 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายธนะกฤษฎิ์  ปิยะวัชร์ธิติกร
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
904 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.7 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายชวนากร  บึงราษฏร์
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
905 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  อำพิน
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
906 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์    
907 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เฉลิมจาน
 
908 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มจั่น
 
1. นางสาววชิรคณา  เปรมจิตต์
 
909 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยงกุลนา
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  โสภณศักดิ์
 
1. นางกัญญา  เสริมสวัสดิ์
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กหญิงอธิชา   ช่อลำใย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์อามาตร์
 
912 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุทธภา  ใหญ่หนักแน่น
 
1. นางสาววิจิตรา  ชันตะ
 
913 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 1. เด็กหญิงพัชราพร   อ้างเรือง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์   บุญเลิศ
 
914 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงอรปรียา  สุปุณนะ
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
 
915 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  แจ่มทอง
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  ผิวเหลือง
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงพัชนี  กติกา
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
917 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองสาท
 
1. นางสาวศกรรณภรณ์  ทวีศรีเจริญลาภ
 
918 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงสิริภัทร  คำฝอย
 
1. นายณรงค์  ขลิบปั้น
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงนฤมล  โคตรคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงอรทยา  คล้ายสกุล
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาตรี
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสุชัญญา  การภักดี
 
1. นางสาววนิดา  รัศสุวรรณ
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โตสงคราม
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงหัทยา  บารมี
 
1. นางกัญญา  เสริมสวัสดิ์
 
924 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
925 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.7 ทอง 4 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  สุโชคพิภพกุล
 
1. นางสาวญดาวรรณ   ประสพ
 
926 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงณัชชา  น้ำพุรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก
 
927 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา   ชมชื่น
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
928 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  มหาหงษ์
 
1. นางสุนทรี  แก้วงาม
 
929 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงวริศรา  เพชรตระกั่ว
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงมัทนพร  แสงสีงาม
 
1. นางสาวดาริกา  รอดไผ่
 
931 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.7 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กหญิงอภิวดี  ผ่องสี
 
1. นางสาววศกรรณภรณ์  ทวีศรีเจริญลาภ
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง    
933 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายวีรภัทร  ม่วงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
935 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายศรสกล  กัลยา
 
936 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศักดา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาตรี
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กชายฐาปกรณ์  มาเยอะ
 
1. นางสายทิ้ง  ตุ้มสุข
 
938 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายชนาธิป  ปัญโย
 
1. นางชุมเรียง  สุขสุวานนท์
 
939 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกรตะวัน  จูมโสดา
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
940 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพิทวัส  ใจทัน
 
1. นายธัญวิทย์  สาริกา
 
941 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายศุภพล  ทองคำดี
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
942 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายชวนากร  บึงราษฏร์
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นายพงศ์ธร  จันทร์ดา
 
1. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายอัษฏาวุธ  อำพิน
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.3 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายธนะกฤษฎิ์  ปิยะวัชร์ธิติกร
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายจิณณพัต  เถายะ
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรพร  วงศ์เฉลียว
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงโสภา  ไก่ลุ้ย
 
1. นางสมควร  เผ่าชวด
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชาพร  บัวเทศ
 
1. นายเฉลิมสิริ  ศิริประพันธ์
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  แป้นห้วย
 
1. นางสาววนิดา  คำมี
 
952 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงพัชนี  กติกา
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
953 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  น้ำพุ
 
1. นางสาวพรพรรณ  แปรงกระโทก
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงอรปรียา  สำเภา
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
955 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชาญชัยมงคล
 
1. นางชุมเรียง  สุขสุวานนท์
 
956 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จันทร์ศรี
 
1. นายบุญยืน   โฉมอัมฤทธิ์
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาดา  พลูเพิ่ม
 
1. นายวิสุทธิ์  เภตรา
 
958 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงวนิดา  ชารุนันทกร
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาตรี
 
959 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงพรพิมล  จูเที่ยง
 
1. นางสุนทรี  แก้วงาม
 
960 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีพนุรัตน์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อินทรพิมพ์
 
961 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  แห้วเพ็ชร
 
1. นางภัทรพร  กุลโอฬารโชติ
 
962 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงบุญทวี  เจริญลักษณ์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
963 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
 
1. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
964 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โตสงคราม
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.7 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงชลาลักษณ์  ภูนา
 
1. นายภานุวัฒน์  แก้วสระแสน
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ลำปาง
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  จวงจันทร์
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
968 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.7 ทอง 7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  สุโชคพิภพกุล
 
1. นางสาวญดาวรรณ   ประสพ
 
969 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. นางสาวมาริษา  ปทุมโพธิ์
 
1. นางสุมนต์  วงษ์สกุล
 
970 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.7 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 1. เด็กหญิงอารยา  คงเพียร
 
1. นางสุนทรี  แก้วงาม
 
971 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงไพลิน  ปาคำ
 
1. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
 
972 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชนินันท์  ปิยะศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แป้นสุข
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีขำ
4. เด็กชายต่อสกุล  ตันวานิช
5. เด็กชายธีรภาพ  คงบัว
6. เด็กชายนันทวัฒน์  สุมังสะ
7. เด็กชายปัญญากร  รอดอุตม์
8. เด็กหญิงพรรณกร  ผุดผ่อง
9. เด็กหญิงมติมนต์  นาคสิงห์
10. เด็กชายเมษา  ผิวผ่อง
 
1. นายประสพโชค  ปั้นแดง
2. นางสาวรัตนากร  ประสพ
3. นายเจษฎา  สุขหิต
4. นายเฌอร์วิชญ์  สุขปลอด
 
973 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วรศิริ
2. เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์่ทอง
3. เด็กหญิงฐนิตา  กสิการ
4. เด็กชายธนพรรษ  ทองเกลี้ยง
5. เด็กชายธนัช  จีรดิษฐ์
6. เด็กชายปัญญาฐากรณ์  หิรัญ
7. เด็กชายพงศ์ธรณ์  วินัยพานิช
8. เด็กหญิงพัทรศยา  เหลือน้อย
9. เด็กหญิงมริสรา  ประสิทธิเขตกิจ
10. เด็กชายวชิรวิทย์  มูลเมือง
11. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
12. เด็กหญิงอภิชญา  มาหัวเขา
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
2. นางสาววรรษมน  วโรตมะวิชญ
3. นายอิสระ  กีตา
 
974 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   หร่อยดา
2. เด็กหญิงชนิตา  วงชาวัตร
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปานพิมพ์
4. เด็กชายปฏิภาณ  สุขยืน
5. เด็กหญิงปภาวี  อ่อนวิมล
6. เด็กชายพอเพียง  สุขยืน
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ศิริธรรม
8. เด็กชายลัทธวิทย์  สุขยืน
9. เด็กหญิงสถลัชนันท์  คำนิล
10. เด็กชายอดิศร  ธนะสันต์
11. เด็กหญิงอัญชลิกา  อ่อนอ่วม
12. เด็กหญิงอิสริยา  ทับทิม
 
1. นางสาวมยุรี  พรมดา
2. นายปฏิภาณ  ภู่ยงยุทธ
3. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
4. นางสาวภานุชญา  น้อยจันทร์
 
975 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายชนิตพล  ลำดวน
2. เด็กชายชัยอนันต์  อนุบาลผล
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
4. เด็กชายฐิติกร  สิทธิการ
5. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
6. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโยธา
7. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
8. เด็กชายภัทรพล  ดงน้อย
9. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
10. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
12. เด็กชายเมธา  แก้วการไร่
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
3. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
4. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
 
976 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงณัฐชา  มาหัวเขา
2. เด็กชายธนพนธ์  มาคะบุตร
3. เด็กชายธีรโชติ  น้อยจัตุรัส
4. เด็กหญิงนิชดา  พุ่มแย้ม
5. เด็กหญิงพลอยทรัพย์  สืบจ้อน
6. เด็กหญิงพิชญา  สังข์สวย
7. เด็กชายวุฒิพันธ์  สุวรรณรัตน์
8. เด็กชายศิวกร  ทองรัตน์
9. เด็กหญิงสุชานาท  ภิญโญ
10. เด็กชายอริญชัย  ใจแสน
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
3. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
4. นางสาวจันทพร  ธีรนันทน์
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  อุ่นจันทร์
2. เด็กชายธณากรณ์  พุฒศิริ
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุขวงษ์
4. เด็กชายภานุเดช  แก้ววิชัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพกรุง
6. เด็กหญิงอภิญญา  กันยา
7. เด็กหญิงอมลวรรณ  พูลเพิ่ม
8. เด็กหญิงเอวิตรา  สุวรรณโณ
9. เด็กชายไพรรัตน์  แสงสด
10. เด็กชายไมตรี  สีดา
 
1. นายภานุวัฒน์  แก้วสระแสน
 
978 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ณรงค์มี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่นคง
3. เด็กหญิงณิภาพร  ลองทอง
4. เด็กชายธนาเทพ  พรมโรง
5. เด็กหญิงปัณณพร  สาโรจน์
6. เด็กชายพีระพล  บัวตูม
7. เด็กหญิงรุจิรา  ทาจวง
8. เด็กชายสิทธิกร  เหมะ
9. เด็กชายอดิศร  คำทอง
10. เด็กหญิงอภิสรา  พรมมา
11. เด็กหญิงอริสรา  แปลกภิรมย์
12. เด็กชายอานนท์  ไครยงค์
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
2. นางสาวลินดา  วงศ์ธัญญกรณ์
3. นางสาวปุริมปรัชญ์  วงศ์ประดิษฐ์
4. นายบุรินทร์  ดำสนิท
 
979 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงญาตาวี  สีรากอง
2. เด็กหญิงรัตนา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวิพาไร   พอสอน
4. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
5. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ชายเพชร
7. เด็กชายอนิวัต  แสงสด
8. เด็กหญิงอรทัย  น้อยนิ่ม
9. เด็กชายเอกสิทธิ์  บัวเผื่อน
10. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
 
1. นายนาวิน   องค์ศิริมงคล
2. นางสาวสมใจ  มุมาน
3. นางสาวกาญจนา  หนูสุข
4. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
 
980 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกชามาส  หนองคาย
2. เด็กหญิงกมลชนก  กระแหน่
3. เด็กหญิงกรกช  ทิพวรรณ์
4. เด็กชายกรกฏ  สุรพีร์
5. เด็กหญิงกฤษญา  แม้นพยัคฆ์
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่วมสกุล
7. เด็กหญิงกุลธิดา  แสนสุข
8. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมคติ
9. เด็กชายจิรภัทร  เรืองกสิกิจ
10. เด็กหญิงจีรภา  รัศมี
11. เด็กชายชนิตพล  ลำดวน
12. เด็กชายชัยอนันต์  อนุบาลผล
13. เด็กชายฐาปนี  ทัพนิยม
14. เด็กหญิงณภัทร  พูลศรี
15. เด็กชายณัฐพงศ์  อินหนองฉาง
16. เด็กชายธนาคิม  สีขำ
17. เด็กชายธันยา  คนดี
18. เด็กชายธีรโชติ  กองกรวด
19. เด็กหญิงนัชธชา  ชาญเขตรธรรม
20. เด็กหญิงนัทธมน  ม่วงสีเสียด
21. เด็กชายพงศ์ภรณ์  รักษาธิการ
22. เด็กหญิงพิชญาภัค  เมืองจันทร์
23. เด็กชายพีรภัทร  คำหอม
24. เด็กหญิงภคนันท์  ปาละสูตร
25. เด็กชายภัทรพล  ดงน้อย
26. เด็กหญิงภาวิตา  ศุภวงศ์ดีเลิศ
27. เด็กชายภาวิทย์  ศุภวงศ์ดีเลิศ
28. เด็กหญิงรดา  เกรเวอร์สัน
29. เด็กหญิงรมิตา  ฉลาด
30. เด็กชายรัชพล  เตินขุนทด
31. เด็กชายราเมศ  บุญโย
32. เด็กชายวันชนะ  กีตา
33. เด็กชายวิรัตน์  จันธิราช
34. เด็กหญิงวีรนุช  พูลเพิ่ม
35. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีบุญรินทร์
36. เด็กหญิงศรษญา  แม้นพยัคฆ์
37. เด็กชายอรรถพงศ์  เรืองกสิกิจ
38. เด็กหญิงเกสรา  สมัครกสิการ
39. เด็กชายเอื้ออังกูร  วรรณภาค
40. เด็กชายแสนสุข  สุทธิพล
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
3. นางนารีรัตน์  ทองทัศน์
4. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
5. นางสาววันวิสา  พูลศรี
6. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
7. นางสาวสุทามาศ  จบศรี
8. นายสรคม  คำมี
 
981 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
982 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
983 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สระพรม
 
1. นางสาวประภาพร  เรืองผึ้ง
 
984 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายคณิศร  บุญน่วม
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
986 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายรัตนากร  กรงไกรราช
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
987 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงวรรษชล  โนนสืบเผ่า
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
989 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  แก้วกล้า
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
990 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ฉิมพลี
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ครคง
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
992 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศุภณัฐ  ชมชื่น
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสตานุช
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโยษิตา  พันธุเมฆ
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธรรมโชติ  กองมณี
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชนาภา  กาฬภักดี
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายเมธา  แก้วการไร่
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเขตรกิจ
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ปากิม
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนโชติ  ฉ่ำไกร
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายธนทรัพย์  เชิดโฉม
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายวทัญญู  ทองศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายจีรภัทร  สอนศิริ
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  คล้ายแสง
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงศิระประภา   ยอดพันธ์
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ยามา
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงเวธนี  ยิ้มพะ
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปิตานัง
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ณรงค์มี
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชร์วัตร์
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร   จันที
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  เปรมสุขดี
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์หอม
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายไพรชยนต์  นักกรองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์    
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงณิภาพร  ลองทอง
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงรัตนมณี  พุ่มกล่อม
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงวนิชศรา  แห้วเพ็ชร
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโยธา
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์จอม
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงโชติกา  แสงสุทธิ์เศรษฐ์
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงฐิติชญภรณ์  คลองน้อย
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายอนัญลักษณ์  จิตร์สุข
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่วมสกุล
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  เนียมทอง
 
1. นายดุริยพล  ทิวาลัย
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพัชรียา  แสนทิ
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กชายภคพล   โลหะการก
 
1. นางสาวจันฑรัตน์   คนสกุล
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กหญิงสุรารักษ์    อู่อินทร์
 
1. นายสุรพล  สุพลจิตต์
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายณฐกร  คงเขา
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายปฏิภาณ  ช้างแรงการ
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายจิรภัทร  สังข์ทิพย์
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนันทวัน  น้ำทิพย์
 
1. นางสาวภัทรวดี  สุสุข
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ศักดิ์
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายสิรินทิพย์  เที่ยงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทรัพย์สิน
 
1. นายจิตวิสุทธิ์   ทองยศ
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกฤติมา  มีเพ็ชร
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมมา
 
1. นายธงชัย  สุทธิประภา
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  เรือนทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายสันติ  เทียนแอ้น
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายชาคริต  ปิยะภาค
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ปักการะโน
3. เด็กชายธิติพัทธ์  ฤทธิ์ธา
4. เด็กชายบุลากร  กุลสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปริชญา  วิสุชาติ
6. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
7. เด็กหญิงพีรกาญจน์  แก้วทรัพย์
8. เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง
9. เด็กหญิงอาทมาฏ  เครือปันเป็ง
 
1. นายประพัฒน์  พิลึก
2. นางสาวศรัญญา  รักเกษตร์กรรม
3. นางสาวคีญาพัฒน์  เหล่าแช่ม
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ่วมสกุล
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  พัฒนศิริ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
4. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชร์วัตร์
6. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโยธา
7. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
8. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
3. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  พัฒนศิริ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
3. เด็กชายฐิติกร  สิทธิการ
4. เด็กชายณัฐภูมิ  เจนเกษกรณ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  เจนเขตรการณ์
6. เด็กชายธนโชติ  ศิริโยธา
7. เด็กชายธรรมดนย์  โพธิ์อินทร์
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพ็ชร์วัตร์
9. เด็กชายธีรภัทร  ศิริโยธา
10. เด็กชายนทีกานต์  บุญสุวรรณ์
11. เด็กชายปิยะพงษ์  สิงห์สูง
12. เด็กหญิงมาริษา  อ่อนศรี
13. เด็กชายวิวัฒน์  สุขประเสริฐ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงเขตร์กรณ์
15. เด็กชายเมธา  แก้วการไร่
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร  อยู่เย็น
3. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
4. นางอมราภรณ์  ทองอินทร์
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แฉล้มรัมย์
2. เด็กชายจิรายุ  ทองพิกุล
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ทาเอื้อ
4. เด็กชายน้ำเพชร  นวมเพชร
5. เด็กชายบวรศักดิ์  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรพร  จำปาทอง
7. เด็กชายวทัญญู  ทองศรี
8. เด็กหญิงวรรษชล  โนนสืบเผ่า
9. เด็กชายอภิชาต  ภูมิภักดิ์
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสตานุช
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็ชรไทย
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤษกัณฑ์  วัฒนะโรจน์
2. เด็กหญิงกานต์ทิตา  เขียวนิล
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาครินทร์
4. เด็กชายธิติรัษมิ์  แสงง้าว
5. เด็กชายนภัสกร  แสงสด
6. เด็กหญิงวิชุนัน  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงศิระประภา  ยอดพันธ์
8. เด็กหญิงสุทธิดาอินศร  สมบัติโพธิ์
9. เด็กหญิงสุภัชชา  ปากิม
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  แก้วกล้า
11. เด็กหญิงโชติกา  แสงสุทธิ์เศรษฐ์
12. เด็กชายไชยวัฒน์  เลขยัน
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
2. นางสายพิณ  ใจดี
3. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดเพ็ชร
4. นางสาวมยุรี  พรมดา
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร    จันที
2. เด็กชายณฐกร   คงเขา
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    กุลที
4. เด็กชายธนพัฒน์    รอดเพชร
5. เด็กชายธนา  ทองสุกนอก
6. เด็กชายธนาดุล   สุระดม
7. เด็กชายธัชทฤต    พูลทาทอง
8. เด็กหญิงปวริศา    พรรณปัญญา
9. เด็กหญิงปาริฉัตร   วิทยารัตน์
10. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเขตรกิจ
11. เด็กชายมงคล  อิ่มอ้วน
12. เด็กชายรัตนากร   กรงไกรราช
13. เด็กชายวงศกร    แจ่มศิริ
14. เด็กชายศตายุ   อินใหญ่
15. เด็กชายศิลาชัย   จันทร์อยู่
16. เด็กชายศุภกิตติ์   เรืองเขต
17. เด็กหญิงสุธาสินี   พงษ์นาวี
18. เด็กชายอัศนี   หากันดา
19. เด็กหญิงเขมิสรา   รัตน์ไธสง
20. เด็กชายโอภากุล   วัสธรรม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
3. นางสาวสมพิศ  เดชทอง
4. นางสาวสมลักษณ์  ก้อนทอง
5. นางพัชรา  มั่นต่อพงษ์
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 1. เด็กหญิงกรรวี  วิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงกัลยา  ปานสมบัติ
3. เด็กหญิงกุสุมา  ไพรสิงห์
4. เด็กหญิงขวัญจิต  ฟ้าแลบ
5. เด็กหญิงขวัญใจ  ฟ้าแลบ
6. เด็กชายครองสิน  สุภลี
7. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  อ่ำดอนกลอย
8. เด็กหญิงธนัชพร  โชติกะคาม
9. เด็กหญิงธนาวรรณ  สมศรี
10. เด็กชายธีรภัทร  เดชอินทร์
11. เด็กชายนภัสกร  บังเกิดสุข
12. เด็กชายพัชรพงศ์  เหลาศรี
13. เด็กหญิงมาริสา  หุ่นจันทน
14. เด็กชายรัชชานนท์  ทิมพวงทอง
15. เด็กชายรัฐศาสน์  สวนสลา
16. เด็กชายศรราม  ล่องมรุต
17. เด็กหญิงศศิวิมล  จารุการ
18. เด็กชายศิวัช  ขุนทอง
19. เด็กหญิงอนุธิดา  อินโพธิ์
20. เด็กหญิงโชควิภา  แซ่จิ๋ว
 
1. นางสายใจ  โอสถิกานนท์
2. นางรัตนา  คันศร
3. นางนภารัตน์  วัดสิงห์
4. นางสาวธันยธร  สมเนตร
5. นายปรีชา  วาสนา
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังพง 1. เด็กชายกิติโสภณ    อั๋นดอนกลอย
2. เด็กหญิงกุลสินี   พลายอินทร์
3. เด็กชายครรชิต   ใจแสน
4. เด็กชายจาตุรงค์   ขำเส็ง
5. เด็กชายณัฐพล    ก๊กศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์   คชรักษ์
8. เด็กหญิงนันท์นภัส   ซ้อนเพชร
9. เด็กหญิงนิชาภา  ปาระวัฒน์
10. เด็กหญิงประภาสิริ   มีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงมินตรา   คณฑา
12. เด็กหญิงวรรณวิภา   ปาระวัฒณ์
13. เด็กชายสุทารัตน์   ขำคำ
14. เด็กหญิงสุภัสสรณ์   ขวัญพลู
15. เด็กหญิงสุมณฑกาญจน์   สินคง
16. เด็กหญิงสุรารักษ์   อู่อินทร์
17. เด็กหญิงอรจิรา   จันทร์แสง
18. เด็กหญิงเยาวเรศ  จบศรี
 
1. นายสุรพล  สุพลจิตต์
2. นางสุรีรัตน์  จันทร
3. นางสำอางค์  จันทร์ศรี
4. นางสาวลัดดาวัลย์  จบศรี
5. นางสาวอุษา  เลื่อมใส
6. นางสาวบุณยธร  สว่างจิต
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษฎา  โชคอำนวย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ครองแห้ง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  งามยิ่ง
4. เด็กชายชัยภัทร  สอนใจ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสีงาม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชัย
7. เด็กหญิงดวงมณี  กันทะเกตร
8. เด็กหญิงตรุษจีน  ขาวโต
9. เด็กหญิงธิดาพร  เจริญกิจติวงศ์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทะแก้ว
11. เด็กหญิงพรรวินท์  กังวาฬ
12. เด็กหญิงพิมพิษา  ทองสุข
13. เด็กหญิงรุ่งนภา  กระแหน่
14. เด็กหญิงลาวัณย์  เกตุวิริยกรรม
15. เด็กชายวงศ์นเรศ  อยู่ปรางค์
16. เด็กหญิงศวรรยา  แก้วการไร่
17. เด็กหญิงสิรินภา  น้ำพุ
18. เด็กหญิงเกศนพพร  รงค์ทอง
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  กุนา
20. เด็กหญิงโยศิตา  คลองแห้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  เมฆมะตูม
2. นางผานิต  แสงเงิน
3. นางกัญวรา  เงินทิพย์
4. นางสาววนิชญา  ชาติสกุล
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก    
1064 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตพจน์  กระแสงสิง
2. เด็กหญิงชนมน  พัฒนศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หวังสุข
4. เด็กชายธนพงษ์  ปรีชาจารย์
5. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
6. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
7. เด็กหญิงสุภัทรา  กันปี
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล้า
9. เด็กชายอภิเดช  ใจแสน
10. เด็กหญิงอินทิรา  รูปปัทม์
 
1. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
 
1065 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงชมัยพร  ภูวงษ
2. เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายนภวัตร  ชูจีน
4. เด็กหญิงนภัสสร  ใจชื้น
5. เด็กชายพีรพล  ธรรมคุณ
6. เด็กหญิงภัทราพร  ชำนาญดี
7. เด็กชายอินทารา  บุญไทย
8. เด็กหญิงเกวลิน  อ่วมสุข
9. เด็กหญิงเอมมี่  เบสวิค
10. เด็กชายแสงตะวัน  อนิกร
 
1. นางสาวประภาพร  เรืองผึ้ง
2. นางสาวลภัสรดา  เป็นใจ
 
1066 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงชนกานต์  วันทะไชย
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  เมืองคง
3. เด็กหญิงณัฐชนก  นิโครธะ
4. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายน้อย
5. เด็กชายปาราเมศ  บัวเทศ
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  พะระนะพันธ์
7. เด็กชายศุภกฤต  กลัดกะยาง
8. เด็กชายสรศักดิ์  วงศ์โกฎ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูขามคม
10. เด็กหญิงโยธิตา  ทองพิกุล
 
1. นางสาวศิริลดา  พงษ์มา
 
1067 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายขานนท์  สุภวาลย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สุระภี
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  รอดเกษม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  กัณณาลักษ์
5. เด็กชายวธัญญู  ธัญญเจริญ
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ  เอมสรรค์
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  วิชยา
8. เด็กหญิงสาธิตา  ศิริพิณ
9. เด็กหญิงสุกันยา  บุญกว้าง
10. เด็กชายอัครพล  ธรรมสมบูรณ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  อาจปักษา
2. นางสุนีย์  สมพงษ์
3. นางสาวพชรพร  ไขแสง
 
1068 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  อินสว่าง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงหนองบัว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพรม
5. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรรัตนภรณ์
6. เด็กหญิงธัญรัตน์  สวัสดี
7. เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จัดเขตรกรรม
9. เด็กหญิงพิยดา  อินพรหม
10. เด็กหญิงวรากร  แข็งเขตร์
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศีลสุทธิ์
12. เด็กหญิงโสรญา  เจตเกษกรรณ์
 
1. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
3. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
4. นางสาวอนิสา  ชะตาชน
 
1069 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  เมธสาร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ป้องป้อม
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุรีหลง
5. เด็กหญิงณัฐชนันท์  มัทปะนัง
6. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
7. เด็กหญิงณิชกานต์  ป้องป้อม
8. เด็กหญิงทัชชญา  ธัญญาภัทรากุล
9. เด็กหญิงธัญจิรา  หีบแก้ว
10. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
11. เด็กหญิงพัสกร  คัชมา
12. เด็กหญิงวริศรา  ดีสุ่ย
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวศิรดา  เสลา
3. นายอำนาท  เหลือน้อย
 
1070 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงปาณิศา  คงเขียว
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงอรจิรา  วงศ์ดวงคำ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  พัดศรี
6. เด็กหญิงอิสรา  โคกโพธิ์
 
1. นางสาวสุวรินทร์  ฉัตรพงค์สกุล
2. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
3. นางมณี  มหันตรัตน์
4. นางสาวพัทธนันท์  อินทรพิมพ์
 
1071 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ลอย
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรศิริ
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ถาวรธนานนท์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
2. นายสิทธิพร  เสลา
3. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
 
1072 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  พันธ์โต
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ไกรเนตร
3. เด็กหญิงชญานันท์  อยู่เกษ
4. เด็กหญิงณฐพร  อินต๊ะอุ่นวงศ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พระจุไทย
6. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรรัตนภรณ์
7. เด็กหญิงนฤมล  ขยันการนาวี
8. เด็กหญิงบุษกร  สงครามศรี
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีไพร
10. เด็กหญิงอรกานตี  สั่งสอน
11. เด็กหญิงเบญญาภา  วชิรัคกุล
12. เด็กหญิงเปมิกา  พรายอินทร์
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
2. นางสาวศศิธร  เอ็มรัตน์
3. นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต
4. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
1073 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  เมธสาร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ป้องป้อม
3. เด็กหญิงจิรภัทร  พันทอง
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์   บุรีหลง
6. เด็กหญิงณัฐชนันท์   มัทปะนัง
7. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
8. เด็กหญิงณิชกานต์  ป้องป้อม
9. เด็กหญิงธัญจิรา  หีบแก้ว
10. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
11. เด็กหญิงพัสกร   คัชมา
 
1. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวศิรดา  เสลา
3. นายอำนาท  เหลือ
 
1074 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แห้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ลอย
5. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรศิริ
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ถาวรธนานนท์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีประสิทธิ์
 
1. นายสิทธิพร  เสลา
2. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
3. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
 
1075 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์   เมธสาร
2. เด็กหญิงจันทกานต์   ป้องป้อม
3. เด็กหญิงจิรภัทร   พันทอง
4. เด็กชายฉัตริน   พิกุลทอง
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงฐิตินันท์   บุรีหลง
7. เด็กชายณัฐชนันท์  มัทปะนัง
8. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
9. เด็กหญิงณิชกานต์   ป้องป้อม
10. เด็กหญิงทัชชญา   ธัญญาภัทรากุล
11. เด็กหญิงธัญจิรา   หีบแก้ว
12. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
13. เด็กชายนครินทร์   วงศ์สุรีนทร์
14. เด็กชายพนมรุ้ง  สุดาทิพย์
15. เด็กหญิงพัสกร   คัชมา
16. เด็กหญิงศศิชา   สุระภี
 
1. นางสาวศิรดา  เสลา
2. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
3. นางสาววราภรณ์  สุขพันธ์
4. นางสาวดาหวัน   ไพเราะ
5. นางสาวกชพรรณ  ชำนาญศิลป์
 
1076 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
3. เด็กชายปรมินทร์  คำแพง
4. เด็กชายพัชรพล  เชื้อรื่น
5. เด็กชายพิชิตพงษ์  โพนแพงศรี
6. เด็กหญิงวชิรญา  แก้วดวงตา
7. เด็กชายวรโชติ  คมพุดซา
8. เด็กหญิงวัญวิษา  สุขยืน
9. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสมัคร
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุพรรณยศ
11. เด็กชายสันติ  เทียนแอ้น
12. เด็กหญิงสุทินา  สุรมณี
13. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
15. เด็กหญิงอำพร  แป้นต่วน
16. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
3. นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา
4. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
5. นางสาวประมาณ  บุญยัง
 
1077 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 1. เด็กชายคชา   แซ่เอียว
2. เด็กชายธนวัฒน์   โดยคำดี
3. เด็กชายนฤพล   ดอนอาจเอน
4. เด็กชายศุภโชค   สุทน
5. เด็กชายสุรเชษฐ์   พรขำ
 
1. นายสมชาย  ประเทศ
2. นายวรภพ  จันทร
 
1078 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายจิรเมธ  บุตรตาวงษ์
2. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพล  เข็มทอง
4. เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์อินทร์
5. เด็กหญิงสุพนิดา  พูลกสิวิทย์
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
1079 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวเมือง 1. เด็กชายทัศพรรณ  เวชพราม
2. เด็กชายนิติรัฐ  ประทีป
3. เด็กชายสรวิศ  ศรีจันทร์
4. เด็กชายอดิศร  เหมะ
5. เด็กชายเนติภูมิ  ประทีป
 
1. นายธนาคาร  พิลาบ
 
1080 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.99 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายชนาธิป  สีสุวงษ์
2. เด็กชายวรชิต  คำปาน
3. เด็กชายวีรภัทร  อนุสกรสันต์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  เรืองเกษวิทย์
5. เด็กชายไพบูรณ์  วงศ์ดาว
 
1. นางสาวรัตนา  อินพญา
2. นางสาวกนกพร  เลิศฤทธิ์
 
1081 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.37 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายกฤษดา  พุ่มทอง
2. เด็กชายทินกร  ขจร
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปานวงษ์
4. เด็กชายนัทธพงษ์  ฉอุบล
5. เด็กชายอานนท์  มะลิวัลย์
 
1. นายเอกนรินทร์  ฉลาด
2. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
1082 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.34 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1. เด็กชายธนชัย  จันทร์ศรี
2. เด็กชายภคนันท์  ดีวัน
3. เด็กชายมนตรี  ซารีฟ
4. เด็กชายอดิศักดิ์  กล่ำเครือ
 
1. นายฉัยยา  วราหะ
2. นางมีนา  สุวรรณ์
 
1083 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กชายพรรษา  กาหลง
2. เด็กหญิงพิชยา  อรชร
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
2. นางสุชิน  ทรายทอง
 
1084 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวเมือง 1. เด็กชายนิติรัฐ  ประทีป
2. เด็กชายสรวิศ  ศรีจันทร์
 
1. นายธนาคาร  พิลาบ
 
1085 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงศิราเพชร  ปัทมะสุนทร
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
1086 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงภัทรภร  วรพินิฏ
 
1. นางพัฒนา  ยิ้มหนองเต่า
 
1087 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เมธีศิริวัฒน์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดเพ็ชร
 
1088 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรสุดา  มาเจริญ
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
 
1089 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธนบูรณ์  ชวดเปีย
 
1. นางเบญจวรรณ  อกนิษฐวงศ์
 
1090 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงวรัชยา  ขำกล่ำ
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ชาตรี
 
1091 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  จันทร์กลิ่น
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จ่ายสุวรรณ
 
1092 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงสุพัดชา  ภูเหม็น
 
1. นางสาวอาพาภร  ชาตาสุข
 
1093 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 67.83 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงสุธาสินี   จบศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ลำดวน
 
1094 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงนฤภร  เมืองสวรรค์
 
1. Mrs.Evelyn  P.Daganio
 
1095 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 56.16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 1. เด็กหญิงญานิสา   พลายอินทร์
 
1. นางสาวสิริพร  โยศรีธา
 
1096 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  กุลโอฬารโชติ
 
1. นางสาววิจิตรา  ชันตะ
 
1097 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
1098 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงวรรณกร  ป้อมคำ
 
1. นางสาวสุลัดดา  ชาวป่า
 
1099 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงออมสิริ  เงียบกระโทก
 
1. นางเจียระไน  ธีระจารี
 
1100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงณัชยา  สุขศรี
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
1101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกำไร  ชัยโชคบวร
 
1102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.16 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงบุญรักษา  วงศ์มณีวรรณ
 
1. นางสุธิมา  สมถะธัญการ
 
1103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงภัทรภร  รอดตลอด
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  อนุชิต
 
1104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกัญญาพัทร  สุกสุด
 
1. นางสาวปราณปรียา  หุมมาลี
 
1105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปานไพลิน  ทองชื่น
 
1. นางเบญจวรรณ  อกนิษฐวงศ์
 
1106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงรดา  เกรเวอร์สัน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุพัฒน์
 
1107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจหาญ
 
1. นางสาวสิริพร  โยศรีธา
 
1108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.16 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงอริสรา  เขียวฟัก
 
1. นางสมจิตต์  นิมิตธรรมโสภณ
 
1109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.16 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรฑริยา  ครองสุขสันต์
 
1. นางสาวขวัญลดา  สุราเลิศ
 
1110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กชายภูริณัฐ  เพ็ชร์ประยูร
 
1. นางสาวสุนิสา  ลำดวน
 
1111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงพลอยณัชชา  วิชนนท์เจริญกิจ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
1112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) 1. เด็กหญิงพจนีย์  บุรีสูงเนิน
 
1. นายอธิบดี  สุวรรณประทีป
 
1113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เปียมาลย์
 
1. นางสาวศิรประภา  พันธ์พงษ์
 
1114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงรสริน  วัฒนวิกย์กรรม
 
1. นางน้ำผึ้ง  ทสะภาค
 
1115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธันยพร  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนิธิประภา   ยิ้มพะ
 
1116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
 
1. นางเจียระไน  ธีระจารี
 
1117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยพฤกษ์
 
1. นางอริสรา  จูมโสดา
 
1118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์คลัง
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
 
1119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เกิดกรุง
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำภูอ่อน
 
1120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงณัฐฐิรา  กันยา
 
1. นางสาวสุลัดดา  ชาวป่า
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  คำเสียง
 
1. Mrs.Evelyn  P.Daganio
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กหญิงธนินี  เจริญผล
 
1. นางสมจิตต์  นิมิตธรรมโสภณ
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงวิลัย  เสือบัว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หมวกพิกุล
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงนิจสิรี  เพ็ชรรี่
 
1. นางสาวนาถลัดดา  ร่วมจิต
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.5 เงิน 11 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงธนัชพร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีจันทร์
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์   บุญอยู่
 
1. นางสาวสุนิสา  ลำดวน
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงวรัญญา   ชมชื่น
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  จำปา
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินสุ่ม
 
1. นางสิริภา  อินทร์พรหม
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายชานนท์  สุภวาล
 
1. นางวิภาวรรณ  เกิดศรี
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายพงษกร  ลีสี
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายธนภูมิ  สุรชาติ
 
1. นางสาวศิรประภา  พันธ์พงษ์
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีขำ
2. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  จำปา
3. เด็กชายนาคเดชรภีร์  ไพรเราะ
4. เด็กชายวัชรพล  ลี้ตระกูล
5. เด็กหญิงศรัญญาภัทร  จอมวงศ์
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
2. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กชายก่อเกียรติ  อินทร์จันทร์
2. เด็กชายปัณฑธร  เก่งกิจการ
 
1. นางสาวสุลัดดา  ชาวป่า
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญจน์จิรา  ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งเชยวิไล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   จั่นเจริญ
2. นางสาวชนันชิดา  หนองคาย
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทูลมาลย์
2. เด็กชายสุริยะ  กีตา
 
1. นายปรีชา  ลำดวน
2. นางบุญญาพร   ทองศรี
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  บุญสง่า
2. เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เฉลิมจาน
2. นางสาวอนุตตรีย์  ดิษเจริญ
 
1138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  พายุมาศ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  เผือกยอด
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
2. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
1139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  อุทัยวงษ์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  สานุทิตย์
 
1. นางวีรพร  นราจันทร์
2. นางสาวสาลินี  เลขยัน
 
1140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ทัพมาก
2. เด็กหญิงศศินิภา  น้อยวงษ์
 
1. นางสาวนิภาดา   ฉลาดแย้ม
2. นางสุธิมา  สมถะธัญการ
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) 1. เด็กชายรชต  ชายงาม
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ดีเทียน
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
2. นายวุฒิชัย  เพ็งสอน
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายกิตติภพ  กีกอง
2. เด็กชายชนะศึก  ตั้งพิทักษ์
 
1. นางสาวนิศาชล  ชาวนาดอน
2. นายรัตนาวดี  อนุสรประชา
 
1143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายพชร  ลำปาง
2. เด็กชายอนุชิ