เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชณดล พูสาย โรงเรียนชุมชนบ้านโคน ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
3 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
4 นายนิรัติ โปร่งแสง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
5 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
6 นางจรรยา มีทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
7 นางจีระประภา บุญประจง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
8 นางสาวละออ วันจิ๋ว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
9 นางเรียม แดงหน่าย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
10 นางชะเรียม ชัยทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
11 นายพงษ์ศักดิ์ ฉายบ้านใหม่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
12 นายสกุล นาพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
13 นางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการกลาง
14 นายมานะ แย้งจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาไทย
15 นางภุมรินทร์ จันทะคุณ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาไทย
16 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาไทย
17 นางอรอนงค์ เพ็งป่าแต้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาไทย
18 นางนพศิริ โหมดพันธ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาไทย
19 นายอกนิษฐ์ ขำวีระ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คณิตศาสตร์
20 นายกฤษฎี คงจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คณิตศาสตร์
21 นายคำรณ จวนอาจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คณิตศาสตร์
22 นายชุมพร แก้วเปี้ย ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - วิทยาศาสตร์
23 นายสมชาย โตลำดับ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - วิทยาศาสตร์
24 นางสุนันทา รักพงษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - วิทยาศาสตร์
25 นายยุทธชัย พันแพง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - นักบินน้อย สพฐ.
26 นางวรรณภา ชุ่มกลิ่น กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - นักบินน้อย สพฐ.
27 นางสุนันทา รักพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - นักบินน้อย สพฐ.
28 นายเจริญ แสนย่าง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - นักบินน้อย สพฐ.
29 นางนิรชา พันธุพัฒน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
30 นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัตติอังกูร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
31 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
32 นายนเรศ สุขเกษม ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นายคณิต ทิพย์โอสถ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - สุขศึกษาและพลศึกษา
34 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - สุขศึกษาและพลศึกษา
35 นายอุเทน แก้วทิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
36 นายสิทธิชัย ปานเอี่ยม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
37 นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
38 นายประเจตน์ จันทร์ลภ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ดนตรี)
39 นายบุญเรือง กันกรด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ดนตรี)
40 นายจำเนียร จันทะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ดนตรี)
41 นางสาวสาวิตรี ขำฉา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ดนตรี)
42 นายสุรศักดิ์ แป้นสวน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ดนตรี)
43 นายมัณฑภัทร ขุนจ้อน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (ดนตรี)
44 นายอดุลย์ อู่ตุ้ม ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (นาฏศิลป์)
45 นายปรีชา สิงห์อรุณ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (นาฏศิลป์)
46 นายจำเนียร จันทะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ศิลปะ (นาฏศิลป์)
47 นายสาโรช ดีวิจิตร ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาต่างประเทศ
48 นายเกียรติศักดิ์ จันแจ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาต่างประเทศ
49 ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร์ขำ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ภาษาต่างประเทศ
50 ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คอมพิวเตอร์
51 นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คอมพิวเตอร์
52 นายสมบูรณ์ วันยะนาพร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คอมพิวเตอร์
53 นางวัชรา คำภู่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - คอมพิวเตอร์
54 นายกิตติกุล แย้งจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - หุ่นยนต์ สพฐ.
55 นายนิติรัฐ สุขวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - หุ่นยนต์ สพฐ.
56 นายคำรณ จวนอาจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - หุ่นยนต์ สพฐ.
57 นายสุรพล ทำนุพันธุ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
58 นางไพรินทร์ สกุลโพน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
59 นางสาวธนพร ฮวดเกิด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
60 นายสุทัศน์ ทองจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
61 นายชาญชัย ขำฉา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
62 นายประกิจ สนโต ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน นักเรียนเพื่อนที่รัก รักการอ่าน)
63 นายบดินทร์ ฟองใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน นักเรียนเพื่อนที่รัก รักการอ่าน)
64 นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน นักเรียนเพื่อนที่รัก รักการอ่าน)
65 นายประหยัด มีมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การงานอาชีพ
66 นายณัฐเชวง รักพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การงานอาชีพ
67 นางฐิติพร เพิ่มพร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การงานอาชีพ
68 นายชำนาญ สิงห์ใส ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ปฐมวัย
69 นางสุนารี แก้วบุญมา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ปฐมวัย
70 นางรุจิรา เทพอาจ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - ปฐมวัย
71 นายกนต์ธร เกิดบำรุง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
72 นายสมพงษ์ ธรรมชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
73 นายนิรัติ บัวทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
74 นางศุภนาถ บุญกอแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
75 นางรุจีวัลย์ แพฟื้น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน - การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
76 นายโสภณ สีหะอำไพ โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
77 นายชณดล พูสาย โรงเรียนชุมชนบ้านโคน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
78 นางสาวเยาวภรณ์ สมโภชน์ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
79 นางไพรินทร์ สกุลโพน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
80 นางสาววิชชุดา อ้วนสะอาด โรงเรียนบ้านนาป่าคาย คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
81 นางสาวศิวพร เพ็งดี โรงเรียนบ้านปางวุ้น คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
82 นายวุฒิบัตร คำเหม็ง โรงเรียนบ้านวังดิน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
83 นางสาวศุภรักษ์ ท้วมจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
84 นายนิทัศน์ ทิงาม โรงเรียนวัดพระฝาง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
85 นางสาวอุทัยวรรณ ธีระแนว โรงเรียนบ้านน้ำลอก (รัฐราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
86 นายสุทัศน์ ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล) คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
87 นายอรรถพงศ์ ทิพย์เครือ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
88 นายชาญชัย ขำฉา โรงเรียนบ้านแพะ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
89 นางฐิติมา พรมโสภา โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
90 นางสาววิชญาภรณ์ มุขไกร โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
91 นางสาวชื่นชม ชมพู่ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
92 นางสาวสุมิตรา พ่วงคุ้ม โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน
93 นางสาวศิริพร ร่องอังจันทร์ โรงเรียนวัดคุ้งยาง คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายโสภณ สีหะอำไพ โทร 0817078766 หรือ นายชณดล พูสาย โทร 0902475601
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]