สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดผล
 
1. นางสาวชลธิชา  ไชยวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงกัลยาวรรนธ์  เงางาม
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงพิชดารัตน์  เพ็ชรสว่างเกิด
 
1. นางสาวชญานิฐ  ทัดนุ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงชญาภา  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวสายธาร  นุ่มน้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงธีรกานต์   แผ้วเกษม
 
1. นางพัชรี  นกคล้าย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารี  จีนย้าย
 
1. นางวิไลรัตน์  ถายาธัชนันท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงปาร์ราตรี  อินตะมายะ
 
1. นางวาสนา  เสือเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงจิตาพัชญ์  ศักดิ์ศรชัย
 
1. นางสุนิสา  ทามูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  ต๊ะประจำ
 
1. นางนงลักษณ์  สายกระจ่าง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิชญาพา  อิ่มกระจ่าง
 
1. นางศิริรัตน์  บัญญัติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงศิริภัทร  คำสอน
 
1. นางปราณี  สาหร่าย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กหญิงธนพร  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวปราณี  ชมสม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงณัฐญาพร   ทวีชัย
 
1. นางสะใบทิพย์  ตำนานวาลย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ชูศรีทอง
 
1. นางสาวกิดารัตน์  แก้วทุมลา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายฑีฆายุ   แหยมตั้ง
 
1. นางพรธนา  มุ้งทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายอชิรวิทย์  สีระสา
 
1. นางสาวมะลิ  ถายา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ด้วงเฟื่อง
 
1. นางหทัยคนึง  วิเศษคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทะ
 
1. นางพวงพยอม  อินแตง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ลบช้าง
 
1. นางหทัยรัตน์  สาหร่าย
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เลาหเวชวานิช
 
1. นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 21 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กชายณัฐธนศรณ์   แสนคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  กลีบธง
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงพิภัทรา  หาญโสภา
 
1. นางสาวนาริน  ไชยแก้ว
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 1. เด็กชายธนโชติ   กันอิน
 
1. นางสาวยุคลธร   มงคลคำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านผักขวง 1. เด็กชายอัคพล  คำโสภา
 
1. นางสาววันวิสา  ทิแก้ว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กชายกริชพันธ์  พันธ์วิเศษ
 
1. นางกำไร  ก่ำสุข
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงอรอุมา  เกตุนอก
 
1. นางณัฐชา   วงศ์ชัย
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงณีรวัลย์   ฟองแก้ว
 
1. นางจรัสลำไพ  พงศ์พงัน
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  จันรุณ
 
1. นางอารีรัตน์  บุตรราช
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันหนองเมือง
 
1. นางดวงดาว  คงนิยม
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เชียร
 
1. นางวิลาลี  เมืองศรี
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา   เหล็กทั่ง
 
1. นางกนิฏฐา   พลอยเล็ก
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงสิงห์
 
1. นางสาวกุสุมา  นิดตา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงศศินิภา  เรืองศรี
 
1. นางสาวชรินรัตน์  จันทร์เกษร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงสาธิตา  ดีก่อผล
 
1. นางสาวณณัฐ  อินสมบัติ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็งจันทร์
 
1. นางเพ็ญวิภา  ชุ่มจันทร์จิรา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองนวม
 
1. นายประดิษฐ์  สุวรรณศรี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  คำแดง
 
1. นางศิริรัตน์  บัญญัติ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปานพรม
 
1. นายอภิรักษ์  บุญนะ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   อินทรชิต
 
1. นายไกรฤกษ์  ทองคำนุช
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กหญิงพชรพร  กิ่งพวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยาวไทยสงค์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ต่ายต่อผล
 
1. นางสาวพีรภาว์  ลบช้าง
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงภูริชญา  กิ่งกันทร์
 
1. นางพวงพยอม  อินแตง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนชายเขาวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  วันแว่น
 
1. นางศิริกาล  แก้วก่า
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงเข็มมานิต  พิมพ์อูบ
 
1. นางวลีพร  ศรีทอง
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงกัลยา   จันอ่อน
 
1. นางสาวภูพิงค์  ขมหวาน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กระรินตา
 
1. นายพงศธร  มาตราช
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงดากานดา  แก้วศรี
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญมา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงพิยดา  จาปัน
 
1. นางชาคริยา  อ่อนนิ่ม
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายวราวุฒิ  ดีเพียร
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงโสภิดา   แก้วเปียง
 
1. นายวุฒิกร  มูลคำดี
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงนิชานันท์   แยงเจริญ
 
1. นางพูลสิรี  ศรีทองอ่อน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยามสุข
 
1. นางประนอม  หุ่นลำภู
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายภาวัต  ปัญญาถา
 
1. นางสาวเอเชีย  ม่วงเลี้ยง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงพรหมพร  ต๊ะเฮิง
 
1. นางณัฐกานต์  คำชม
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงญาณดา   ดาวสกุล
 
1. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอานนท์  อินมา
 
1. นายธาวิน  อินคำ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงดมิสรา  ธิสงค์
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงปณิตา  สิงห์รัก
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พุทธรุ่งโรจน์
 
1. นางศิริรัตน์  บัญญัติ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  สดชื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเมือง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. นางสาวกนิษฐา  อันพิมพ์
 
1. นายสุริยา  มาติดต่อ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงกัณยาพร   โพธินาม
 
1. นายณรงค์ชัย  ตุนาโป่ง
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงเกศิณี  ยลศิริธรรม
 
1. นางสาวหรรษา  ภูมิประเทศ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงสุมณฑา  กุลพรม
 
1. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ลินศรี
 
1. นางสาวอภัสนันท์  นุอิน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงศรัญญา  แสนจุ้ย
 
1. นายสิทธา  เนยสูงเนิน
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรสิตา  ประเสริฐเชื้อ
 
1. นางอรวรรณ  ตาพา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คะเลรัมย์
 
1. นายสุรชาติ  เกิดอ่วม
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  โพธิ์ต้น
 
1. นางณัฎฐณิชา  ลิ้มอุตสาหะ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงมนสิชา  บุญทิวงษ์
 
1. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงอุมากร  จันสอน
 
1. นายสุบิน  บางใจ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภู่ดอก
 
1. นางสมจิตร  มากมี
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชโลมใจ  พวงจันทร์
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจณิสตา  เจียงกองโค
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายบริพัฒน์  สุดใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุขศรี
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนายาง 1. นางสาวพลอยลัดดา  กาดกอเสริม
 
1. นางวาสนา  วรรณสวาท
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงกวิสรา  รอดทุกข์
 
1. นายสุบิน  บางใจ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดแก้ว
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยวิจิตร  อินทรปรางค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  สายทอง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงวีรญา  ตาทา
 
1. นางณัฐกานต์  คำชม
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมือยวงศ์
 
1. นางสาวอรนันต์  ฟูตุ้ย
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  การะพิน
 
1. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  อินปลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  ทองจันทร์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธิติสรณ์  จันทร์กองโค
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิยดา  ภูนวน
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นายวุฒิชัย  ขวัญอ่อน
 
1. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สูงหา
 
1. นางสาวจันทิมา  สังบัวแก้ว
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทรา
 
1. นางสาวหรรษา  ภูมิประเทศ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงรุจิรา  กองมณี
 
1. นายสุรชาติ  เกิดอ่วม
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   จินดาวงษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อยู่บ้านคลอง
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. นายชลธีร์  ปล้องไม้
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุขศรี
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภาวิกา   เทศบ้านเกาะ
 
1. นางอรวรรณ  ตาพา
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่วมผึ้ง
 
1. นางสาวอรนันต์  ฟูตุ้ย
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงอรกานต์  ทรวงสิงห์
 
1. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดามาศ   มีวังปลา
 
1. นางสาวชนากานต์  จาดเอี่ยม
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสวิชญา  กรุณามิตร
 
1. นางคมดาว  โสดา
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงปัณณพร  มั่นดี
 
1. นางสาวชญานิฐ  ทัดนุ่ม
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงกุลฑีรา  เร่งเจริญ
 
1. นางหทัยคนึง  วิเศษคำ
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คงนุ่น
 
1. นางสุพิศ  สมศักดิ์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผักขวง 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองดี
 
1. นางสาววันวิสา  ทิแก้ว
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงปาณิสรา   บุญคาน
 
1. นางพัชรี  นกคล้าย
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฝอยทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ฝอยทอง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงศิริกานดา   ผิวหอม
 
1. นางนงลักษณ์  สายกระจ่าง
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงแพรวพัชร์ชา  เทพวงค์
 
1. นางสาวจันทิมา  สังบัวแก้ว
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มั่นคง
 
1. นางปราณี  ชมสม
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ดีเนียม
 
1. นางปรียานันท์  ถุงเงิน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายกัณฑ์ทรารักษ์  เสาเกิด
 
1. นางสาวนาริน  ไชยแก้ว
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสกุลธิดา  หลวงนวน
 
1. นางสาวสาริณี  สังไทย
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงศรุดา   ทาติด
 
1. นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภ่า  คำเพ็ง
 
1. นางวิไลรัตน์  ถายาธัชนันท์
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 16 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงนิศาชล  สีนาคใส
 
1. นางอัญชลี  บัวสด
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงอิมพิรา   ทิจอน
 
1. นางมะลิ   เข็มเพ็ชร์
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุขผ่อง
 
1. นางสาวแสงเทียน  เหล็กสิงห์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงอัญมณี  ยอดดี
 
1. นางสาววรัญญา  เรือนกาศ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์  เชื้อคำ
 
1. นางสาวดวงพร  บุญอิน
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  รัตนเสถียร
 
1. นางวราภรณ์  ด้วงเฟื่อง
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงรสริน  เอี่ยมประพันธ์
 
1. นางดวงเนตร  แขงามขำ
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 23 โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กชายณัฐกรณ์   จวงจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์   แว่นศรีทอง
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 70 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงนภัทธกานต์   จันทร์ก้อน
 
1. นางหิรัญญา  นุ่มมีชัย
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ
 
1. นางสุมาลี  เบญจวรรณ
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กหญิงนวพรรณ  โฉมชัย
 
1. นางสาวนภา  ยิ้มเผือน
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงเอกอนงค์  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวนฤมล  เล็กคำด้วง
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมนารา  หมื่นชำนาญ
 
1. นางนิทรา  รอดชำนาญ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงอันติกา   ชิณศรี
 
1. นายศุภวิชญ์   ทาต่อย
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงอรุณี  เชื้อทอง
 
1. นางพวงพยอม  อินแตง
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 79.16 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา   เวียนรอบ
 
1. นางพวงเนียร   มั่นระวัง
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงนาวีอนงค์   ผ่องฉวี
 
1. นายวุฒิกร  มูลคำดี
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77.33 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   ธนะวงศ์
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงฐานิดา  แก้วสี
 
1. นางจันทนา  บุตรดา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ฉิมม่วง
 
1. นางสาวภูพิงค์  ขมหวาน
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสือเกิด
 
1. นางพนอ  คำลือ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 74.67 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พืชเนาวรัตน์
 
1. นางจารุวรรณ  เลียวฤวรรณ์
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1. เด็กหญิงนภิสา  บุญธรรม
 
1. นางขนิษฐา  อยู่เจริญกิจ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71.83 เงิน 16 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 1. เด็กหญิงลัดดา  สุกใส
 
1. นางนุภาวัน  สังเวียนวงษ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยภักดี
 
1. นางการะเกด   สุวรรณศรี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 17 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คงเพชร์
 
1. นางสาวพีรภาว์  ลบช้าง
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจรรยพร   มากลั่น
 
1. นางสาวสุนันทนา  นิลพัตร
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67.83 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงพรศิริ  ศรีพิทักษ์
 
1. นางสายพิน  เพ็งเปลี่ยน
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67.17 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสุวาธีนี  น้อยคำ
 
1. นางสาวศิวพร  เพ็งดี
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาบรรเทา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กุลท้วน
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กหญิงทิพากร  เรือนปั้น
 
1. นายไกรฤกษ์  ทองคำนุช
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายศรีวิชัย  วรรณศรีสุธน
 
1. นายกวี  พุฒโต
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงนัฐชา  พรมกำเนิด
 
1. นางสาวหรรษา  ภูมิประเทศ
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายจักรกริน  อินชายเขา
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงผกามาศ  ม่วงคุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  ทองจันทร์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  วงษ์จันทร์แดง
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฟั่นบ้านไร่
 
1. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผอบทอง
 
1. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาใกล้
 
1. นายสุบิน  บางใจ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เสมา
 
1. นางจุรีรัตน์  รุ่งเรืองแสง
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนายาง 1. นางสาวธิดารัตน์  นัดประสพ
 
1. นางวาสนา  วรรณสวาท
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงสุภา  นาจันทัด
 
1. นางสาวอรนันต์  ฟูตุ้ย
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา   สังฆพร
 
1. นางอรวรรณ  ตาพา
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พันโท
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเมือง
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีประเสริฐสกุล
 
1. นางจารุวรรณ  เลียวฤวรรณ์
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปนิตา  ภูนวล
 
1. นางอรอนงค์  เพ็งป่าแต้ว
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญมนต์
 
1. นางสมจิตร  มากมี
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สีนวนดำ
 
1. นางนิลวรรณ  พลอาสา
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงรมิตา   สีสด
 
1. นางพนิดา  สุขเกษม
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มีดา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงวีนัส  คำบำรุง
 
1. นางสาวปาวิณี  เล็กคำด้วง
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงอติมา  อดิเรก
 
1. นางสาวชญานิฐ  ทัดนุ่ม
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.9 ทอง 6 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงอมรกานต์   มะลิวรรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  สายกระจ่าง
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.8 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สินธุอุไร
 
1. นางอภิญญา  ธานีใหญ่
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงพัชริดา  ฟั่นบ้านไร่
 
1. นางสมพิศ  แช่มช้อย
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.9 ทอง 9 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงสวรินทร์  รัตนกันทา
 
1. นางสาวกาญจนา  เงินกองแก้ว
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  ฟักผล
 
1. นางสาวนวรัตน์  ทาสุวรรณ
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.8 ทอง 11 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอภิสรา  ไข่ถาวร
 
1. นางหทัยรัตน์  สาหร่าย
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ซาซง
 
1. นางรัตติยา  เปรี่ยมทรัพย์
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเปลี่ยน
 
1. นางสาวชญาภา  เมืองจันทร์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.9 ทอง 14 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชูแสงจันทร์
 
1. นางสาวบุญบุษกร  รอดคง
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กหญิงธัญรดา  บุญตั้ง
 
1. นางนุษรี  ไทยกล้า
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทริด
 
1. นางหิรัญญา  นุ่มมีชัย
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.3 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1. เด็กชายไชยวฒน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางสาวสงกรานต์  ม่วงยิ้ม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.7 เงิน 18 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงวรกานต์  เที่ยงบูทวี
 
1. นางสาวณัฐถานันท์  หันถา
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68.7 ทองแดง 19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรีวรา
 
1. นางนัยน์เนตร  มาติยา
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อักษร
 
1. นางดวงเนตร  แขงามขำ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  รุ่งชื่น
 
1. นางสาวสะใบทิพย์  ตำนานวาลย์
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงประภารัตน์  เสือเกิด
 
1. นางนิมมา  อ่ำกริม
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาบาง
 
1. นางรำพึง  อ่อนอุระ
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ฉิมบรรเทิง
 
1. นางพนิดา  สุขเกษม
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายอนุชา  ตรีพุฒ
 
1. นางจินตเนติ์  พริกศรี
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงอนุสรา   อุ้ยโสภา
 
1. นางสาวสุนันทนา  นิลพัตร
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จุมวรรณา
 
1. นางสาวจิราพร  พูลผล
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงสุภาพร   ทองวัน
 
1. นางิกิติมา   มะโน
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์  กลัดเจริญ
 
1. นายกวี  พุฒโต
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงโกลัญญา  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  สายทอง
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   หล้ามี
 
1. นายศราวุธ  จันทร์สุวรรณ
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงนัฐชา  ศิริวรรณ์
 
1. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายภัทรกร  จิ๋วเข็ม
 
1. นางสาววารุณี  ปัญญาคำ
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  แพงษา
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ปัจฉิมเวช
 
1. นางสาวสโรชา  รุ่งเรือง
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำคุ้ม
 
1. นางนิทรา  รอดชำนาญ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุปรีพร้อม
 
1. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงใจ
 
1. นางปริณดา  ผุยน้อย
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสภา
 
1. นางสาวสมนึก  แก้วกุลศรี
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงภัทรพร  แพเกิด
 
1. นางสุภัทิรา  วารี
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายอดิศร  ปลัดสังข์
 
1. นางขวัญดาว  แดงกองโค
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงวิภาพร  รักษาคง
 
1. นางสาวพีรภาว์  ลบช้าง
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนากร  ขานไข
 
1. นางศิริรัตน์  โหมดประดิษฐ์
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงรพีพร  เกตุเอี่ยม
 
1. นางทิพาภรณ์  จักรน้ำอ่าง
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เปียทอง
 
1. นางสาวธนัญญา  อยู่สา
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกตุมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  กลีบธง
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดนาทะเล 1. เด็กชายเตชินท์  ตันติอำไพ
 
1. นางสนม  คำทิพย์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1. เด็กหญิงสินีนาฏ  บัวนวล
 
1. นางสาวสงกรานต์  ม่วงยิ้ม
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศินี  ครุธสี
 
1. นางวิลาลี  เมืองศรี
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แหยมยาคง
 
1. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายวรวุฒิ  มีรส
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงชลธิชา   ป้อมศิริ
 
1. นางสาวเอเซีย  ม่วงเลี้ยง
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงคณิศร  แสนรัตน์
 
1. นางณัฐกานต์  คำชม
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวิระดา  ยาแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  ตาพา
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แก้วสกุลณี
 
1. นางวาสนา   วรรณสวาท
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ฉิมพาลี
 
1. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต
 
1. นางสาวกฤษณา  คิดดี
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  คงแย้ม
2. เด็กชายประภากร  สังทรัพย์
 
1. นางจิตติกาล  วิจารย์วงศ์
2. นายกิตติพงษ์  ปรางทอง
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ้นจู
2. เด็กหญิงอภิญญา  นาคสมพันธุ์
 
1. นางยุวธิดา  กิ่งพวง
2. นางสาวอรทัย  จิตรสมัคร
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก
 
1. นางโชติรส  ศรีทับทิม
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงปลายฝน   เพ็งแจ้ง
2. เด็กหญิงมิ่งกมล   แผ้วเกษม
 
1. นางสาวภูพิงค์  ขมหวาน
2. นางพัชรี  นกคล้าย
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลี้ยงประเสริฐ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
 
1. นางลัฐิกา   ผาบไชย
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอี่ยมงิ้วงาม
2. เด็กหญิงสิดาพร  พรมใต้
 
1. นางกฤษณา  พุทธอินทรา
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายธรณิศวร์   ปัญญา
2. เด็กชายสันติภาพ   สุคันธนาค
 
1. นางิกิติมา   มะโน
2. นางศุภิอร   ใจวงษ์
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายสุรกานต์  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงอภิชญา   เกตุทอง
 
1. นางสาวสุทธิพร   หวังศิริเจริญ
2. นางสาวพนิดา  ศักดิ์ศรี
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีรนันท์  เสียดสิงห์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  รักฉาย
 
1. นางสาวพีรภาว์  ลบช้าง
2. นางจิตรา  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงพณัฐฐิชา  คำพิมพ์
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  พุ่มสิริโรจน์
2. นายฐปนพ  ฐปธีรสกุล
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงญาณิดา  ม่วงมุกข์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริวร
 
1. นางบุรินทรา  เกษร
2. นางพวงพยอม  อินแตง
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สีระสา
2. เด็กหญิงพัชรกานต์  วีระพานิช
 
1. นางสาวนวรัตน์  ทาสุวรรณ
2. นางนงนุช  กูลไข
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพรรณิสา  เทียวประสงค์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แสนปัญญา
 
1. นางเพ็ญวิภา  ชุ่มจันทร์จิรา
2. นางทองวัน  นันทภาณุวัฒน์
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงศศิธร   สีทะหา
2. เด็กหญิงศศิวิมล   สีทะหา
 
1. นางสาวสุนันทนา  นิลพัตร
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศามณี  อิ่มเพ็ง
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ   พุ่มเทียน
 
1. นางปราณี  ชูสว่าง
2. นางสาวอุษา  ทะมา
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงกัญทิชา  บุญอินเขียว
2. เด็กชายวรเดช  สีนวล
 
1. นางสาวภัทชา  พิสุทธิ์เมธา
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  คำเจริญ
2. เด็กชายน้ำเพชร  ฟองสังข์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
2. นางวาสนา  ขีดขิน
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  นาโพธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทวกอ่อน
 
1. นายภูธร  ผุยน้อย
2. นางปริณดา  ผุยน้อย
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจิรายุ  อ่อนดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ครุฑวงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  คิดดี
2. นางสาวเสาวภา  คิดดี
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. นายวีระยุทธ  นาสุข
2. นางสาวศิริเขตุ  สีลำ
 
1. นางสาวนัฐฐนันธ์  สุวิลาวงษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุขศรี
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาพรมวงค์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   สุระก่ำ
 
1. นางรัตนา   ถิ่นเปลี่ยน
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายวีรยุทธ์  สังข์บัวแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  แก่งอินทร์
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
2. นางสาวณัฏฐณิจชา  พวงศรี
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงอธิชนันท์  เอมเกตุ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเมือง
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  อาษาธง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ทับโคกสูง
 
1. นางสาวปาวิณี  เล็กคำด้วง
2. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ปินตานำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปินตานำ
 
1. นายวุฒิกร  มูลคำดี
2. นายสมเดช  ร้านกันทา
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โคทอง
 
1. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
2. นางสุพัชรา  เพ็ญธิสาร
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์
2. เด็กหญิงเทพอักษร  จูมปา
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
 
243 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์
2. เด็กชายธีรดนย์  ครุฑเมือง
 
1. นางสาวเสาวภา  คิดดี
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงณฐพร   มีสอน
2. เด็กชายณัฐวลัญ  เล็กคำด้วง
 
1. นางสาวสุนันทนา  นิลพัตร
2. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
245 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กชายจิราธัช   อ่อนยัง
2. เด็กหญิงอริสา   ชมภูหลวง
 
1. นางพวงเนียร   มั่นระวัง
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1. เด็กหญิงอำพร  สายบัวต่อ
2. เด็กหญิงอำไพ  สายบัวต่อ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ลอย
2. นางสาวจีราพร  สอนบุญมา
 
247 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงธารวิมล  บุญมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาหร่าย  เกิดสา
2. นางสุภิญญา  สุวรรณารมณ์
 
248 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แย้มนุช
2. เด็กหญิงรัชนี  พวกดี
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนกร  มั่นต่อ
2. เด็กชายธันวา  เชื้อสายอินทร์
 
1. นางสาวสุจินต์  พวงพุฒ
2. นางสาวปรีดาพร  มั่นกันนาน
 
250 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แรตสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงสวรรยา  ทองหมื่นศรี
 
1. นางขวัญดาว  แดงกองโค
2. นางพัชรีย์  ทานะขันธ์
 
251 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านผักขวง 1. เด็กชายณัฐพล  นะเนตร
2. เด็กชายอัครเดช  คำโสภา
 
1. นางสาววันวิสา  ทิแก้ว
2. นางจีระพร  กล่ำเทพ
 
252 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงนุสราภรณ์   อินทร์แพรง
2. เด็กหญิงพรปิยะ   สุยะ
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นายบุญเสริม  อาจศรี
 
253 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ   จีนย้าย
2. เด็กชายพสิษฐ์   พูลพิชัย
 
1. นางปราณี  ชูสว่าง
2. นางสาวแสงเทียน  เหล็กสิงห์
 
254 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    กุลพรม
2. เด็กหญิงเรือนแก้ว   ฟองแก้ว
 
1. นางจรัสลำไพ  พงศ์พงัน
2. นายศราวุธ  จันทร์สุวรรณ
 
255 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไพยะแสน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หวังใจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาสุข
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
256 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงพิชญา   ประทุมพงษ์
2. เด็กหญิงวรัญธร   คำก้อนเเก้ว
 
1. นางสาวภูพิงค์  ขมหวาน
2. นางพัชรี  นกคล้าย
 
257 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พรมทิตย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุทัยบาล
 
1. นายจิรศักดิ์   อินทร์คำแก้ว
2. นางสาวสุนีย์  บุญไทย
 
258 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยวงษา
2. เด็กชายธนภัทร  สนแย้ม
 
1. นางสาวพรรณภา  พุดลา
2. นางสาวพรรณภา  พุดลา
 
259 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. นายรพีภัทร  คำสิทธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  มีรัตน์
 
1. นางสาวนัฐฐนันธ์  สุวิลาวงษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุขศรี
 
260 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนนทิภา  เผือนยิ้ม
2. เด็กหญิงมีนตรา  เขียวจันทร์แสง
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
2. นางอรอนงค์  เพ็งป่าแต้ว
 
261 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชนายุส  ปุยละเทิม
2. เด็กชายศุภักษร  เกษศรี
 
1. นางสาวเสาวภา  คิดดี
2. นางธนัชพร  มั่นเจ๊ก
 
262 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพะ 1. นายทวีศักดิ์  ดงบัง
2. เด็กชายอดิศร  ศรีบุญสม
 
1. นายสุรชาติ  เกิดอ่วม
2. นายวินัย  ถิ่นอ่อน
 
263 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์   จินดาวงษ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ร่าเริง
 
1. นางพวงเนียร   มั่นระวัง
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงพัชญาภรณ์  สอดจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  นันทา
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นางสาวปาวิณี  เล็กคำด้วง
 
265 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงนภาพร  ฤทธิ์น้อย
2. เด็กหญิงวิชุฎา  มั่นคง
 
1. นางสาวหรรษา  ภูมิประเทศ
 
266 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพธิ์เนตร
2. เด็กหญิงตรีเนตร  ลำไย
 
1. นางฉลาด  ภู่สวัสดิ์
 
267 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สายยุด
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยิ้มเจริญ
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
268 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  มงคล
2. เด็กหญิงสุกันญา  แซ่แจ้ง
 
1. นางรัตนา  จรัสกิตติตระกูล
2. นางสาวสาวิตรี  บุญยพันธ์
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รอดภัย
 
1. นางสาวปัทมาสน์  งามอนันต์
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  นาคเหล็ก
 
1. นางดนูนารถ  จีนอนันต์
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กุลธราธีระ
 
1. นางสาววิชุดา  รัตนจินดา
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายธนินต์  อินไข่
 
1. นายธนัย  กาญจนโกมล
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 1. เด็กหญิงชญานันท์   จันวิไร
 
1. นายทองใบ  นึกอุ่นจิตร
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 1. เด็กชายเทวินทร์   ทองบุตร
 
1. นางสาวยุคลธร  มงคลคำ
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เพ็ชรโก
 
1. นางสาวมิ้ล  ปู่โน๊ะ
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กชายบรรณสรณ์  รักทิม
 
1. นางลำพอง  เกิดโมลี
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กาดกอเฉลิม
 
1. นางสาวพัชชา  เสาะสูน
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงศรัณรัตน์  เรือนเหลือ
 
1. นายชำนาญวิทย์  บุญดัด
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 11 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเนติยา  อ่องอ้น
 
1. นางเพ็ญศรี  หอมขำ
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา   คำจีน
 
1. นางสาวอุษา  ทะมา
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  สองวงศ์
 
1. นางสุพิศ  สมศักดิ์
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายเก้ากริช  สอนมา
 
1. นายวชิรวิทย์  คัมภีรทัศน์
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยยศ
 
1. นางสาวปภาวรินท์  งบของ
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุวพัชร  มงคลพงษ์
 
1. นางดารารัตน์  ทีบำรุง
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงกุลญาภา  ธงหาร
 
1. นางพรธนา  มุ้งทอง
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายชินวัตร  ครุธเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้าณรงค์  ร่องสุวรรณ
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 19 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธวัชชัย  ราชสิงห์หาญ
 
1. นางอารีย์  ต๊ะถิน
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วแวว
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  มีปล้อง
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพูนศักดิ์  อ่อนคง
 
1. นางสาวจิระประภา  สายญาติ
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงนพนันท์  อนันต์
 
1. นายตระการ  ปั้นคุ่ย
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายจักรินทร์  บุญยืน
 
1. นางลำดวน  ถุงคำ
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนนธนกร  วานิช
 
1. นางนิภาพร  สุขอร่าม
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงภัทรพร  มุลลุน
 
1. นายชำนาญวิทย์  บุญดัด
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงรัตนากร    สีทาทิม
 
1. นางรัชนี  สิงหนาท
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดีพลาย
 
1. นางศิริกัญญา  สุวรรณประภา
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชิตจำปา
 
1. นางสาวสุมินตรา  อินทะรังษี
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 1. เด็กหญิงฐิติชาญา   จันทรังษี
 
1. นางรัญจวน  เชื้อคำ
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดดอย 1. เด็กหญิงอริสา  สีหะอำไพ
 
1. นายกฤชรัตน์  เพ็งพา
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 10 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์  อุ่นทอง
 
1. นางสาวนฤมล  รุ่งเมือง
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงเทพธิดา   ชุ่มเสนา
 
1. นางวลีพร  ศรีทอง
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กชายคณาธิป  กวนไวยบุตร
 
1. นางสาวพัชชา  เสาะสูน
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  ทองคำ
 
1. นางณัฐณิชา  กรุงศรี
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กชายหรรษธร  ถิ่นพยัคฆ์
 
1. นางสุนิสา  ทองสุขแก้ว
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงมีนา    หระวงษ์
 
1. นายอโนทัย   สนประเทศ
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กชายประสพโชค  กลีบเทศ
 
1. นายสมพงษ์  สังเวียนวงศ์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธนพิช   บุญสีเงิน
 
1. นางสาวชิดชนก  บุญเดช
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ้นเชียง
 
1. นางสาวสุพัตรา   สดนามอญ
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงปิ่นมณี   เนตรจำนงค์
 
1. นายบุญเสริม  อาจศรี
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงเปรมิกา  แซ่ซื้อ
 
1. นางทองเพียร  โคเกิด
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กชายหนึ่งนคร  มูลจันทร์
 
1. นายเสน่ห์  ท้าวอาศา
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงนิภาภัทร  แสงบุหลัน
 
1. นางสาวชนม์นิภา  เพชรรุ่ง
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายสุธินันท์  รอดศรีสุข
 
1. นางสาวนิศาลักษณ์  มีปล้อง
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศภัค  ทักขินัย
 
1. นางสาวอัญชลี  มีพันธ์
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เฟื่องมณี
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   อินทะเรืองรุ่ง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ขอบคุณ
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันดำ
 
1. นายสุทิวัส  วิชาเป็ง
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงวาสนา  เยบ้านไร่
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์
 
319 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายจารุกิตต์  มงคลสิทธิ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พัดมา
3. เด็กหญิงอภิษฎา  โม้เกิด
 
1. นางวิษา  ศรีมะรักอ่อน
2. นางสาวอรรยารัตน์  อันจิตต์แจ่ม
 
320 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงพิชญานิน  แก้วมูลลา
3. เด็กหญิงวริศรา  สุ่มศรี
 
1. นางสาวแสงมณี  ผมปัน
 
321 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล
2. เด็กหญิงณัฐฐารินีย์  สุขวัฒน์
3. เด็กชายปองคุณ  อุปธารปรีชา
 
1. นางณัฐกานต์  พลอาสา
2. นางเกศริน  อินทสิทธิ์
 
322 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายธีรภัทร  มุสิกวัน
2. เด็กหญิงภัทราพร  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงไอยรินทร์  ทิพย์เอม
 
1. นางสมคิด  คงพูล
2. นางระเบียบ  บุญมา
 
323 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  นุ่มเอี่ยม
2. เด็กชายชนะชัย  เที่ยงน้อย
3. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เรืองประพัด
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
324 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงวรัทยา   รัตนสุนันท์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สนประเทศ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เกตุหิรัญ
 
1. นางกาญจนา   ทนันไชย
2. นายอโนทัย   สนประเทศ
 
325 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อนุโรจน์
2. เด็กชายคามิน  ทับทิม
3. เด็กหญิงวรกัญญา  ประทุม
 
1. นางสาวภูษณิศา   มั่นเจ๊ก
2. นางอาริษา  มาทำมา
 
326 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงพริริสา   แป้นเพ็ชร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ขุนหมื่น
3. เด็กชายอาทิตย์เทพ   สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางณัฐณิชา  กรุงศรี
2. นายพนาวุฒิ  จันทับทอง
 
327 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด
2. เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม
3. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข
 
1. นางณัฐชยา  จิ๋วนารายน์
2. นางสมคิด  เชื้อเดช
 
328 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์​   ก้อมท้วม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์​   สมสวย
3. เด็กหญิงโศภิตา    คงพร
 
1. นางสาวนารา  คำสอน
2. นางมยุรี  โกญจนาท
 
329 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฐิตโชติ  มีสี
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉายลี
3. เด็กชายเทียนชัย  ไชยพรมมา
 
1. นายณัฐวัฒน์  กองปา
2. นางสาวรัชนี  บุญมาก
 
330 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงจิตติมา  สิงหราช
2. เด็กหญิงปาณิศา  ทองดอนสา
3. เด็กหญิงอิษยา  นัยนา
 
1. นางแสงจันทร์   สุวรรณเพ็ชร์
 
331 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายคมกริช  รอดลา
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สิงห์สุโต
3. เด็กชายอิทธิกำธร  ชูย่านาง
 
1. นางสาวอรัญญา  อุ่นทอง
 
332 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงปริตา   จำรัส
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วกุลศรี
3. เด็กหญิงใบเตย   แจ้ใส
 
1. นางกาญจนา   ทนันไชย
2. นายมนตรี    อินมา
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
2. เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว
 
1. นางสาวศิริทรา  โปร่งแสง
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  หาดทะมา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำพืช
 
1. นางศิริกัญญา  สุวรรณประภา
2. นางอัมรินทร์  เหม็นต้นสาย
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  นิธิกุลวราวัฒน์
2. เด็กชายแทนคุณ  ดีแท้
 
1. นางสาวเจนจิรา  ตาหล้า
2. นางสาวณัฐกมล  สีแดงน้อย
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 4 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิราวรรณ  พันบุปผา
2. เด็กชายภาคิน  จันทร์น้อย
 
1. นางมยุรี  โกญจนาท
2. นางสาวตรีสุคนธ์  ต่ายอ้น
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กชายปฐพี  สวัสดิ์ภาพ
2. เด็กชายศรชนิภา  ศรีนาคใส
 
1. นายวีระ  แก้วทอง
2. นางสาวเยาวเรศ  ทิติ๊บ
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชุติชัย  สีสา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ออง
 
1. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
2. นางสาวพิชญานิน  สมเชื้อ
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกุลกิตติชัย  จันทร์พงษ์
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ลำใย
 
1. นายตระการ  ขวัญเนตร
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายนลธวัช  บุญไหว้
2. เด็กหญิงรัตนา  รัตนเสถียร
 
1. นายธิติ  เรืองเดช
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายณิชกุล  สื่อสาร
 
1. นางอัมรินทร์  เหม็นต้นสาย
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วเปี้ย
 
1. นางปราณี  กุลอ่อน
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์  พิทูนทัศน์
 
1. นางสาวผกากรอง  มากโม
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1. เด็กหญิงสมฤทัย   เพียรธัญการ
 
1. นางสาวศิริมนต์  คำสอน
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตรีนพ
 
1. นางเกศรา  เพ็งด้วง
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุประวีญาภรณ์  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฟักแก้ว
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  สิงห์อินทร์
 
1. นายธนสาร  เตปัญวงค์
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางวิไลวรรณ  ปาลาศ
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายภัทรพล  กิมประสิทธิ์
 
1. นายกล้าเกื้อ  เวียงแก้ว
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พาชื่น
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เพ็งปาน
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายชนะพล  พันธ์น้อย
 
1. นางสาวปัทมาสน์  งามอนันต์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงกันยาพร  มะตัน
 
1. นางจันทนา  แก้วเปี้ย
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายอณาวินล์  เนียมจุ้ย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทะนา
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายธิติพัทธ์  แสนยาคำ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ดำชม
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงนลิตตา  สุจิตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คำเงิน
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1. เด็กหญิงปณดา  อุดเลิศ
 
1. นางสาวเสาวรส  คำเติม
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายบุญสม  จันทร์จีน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้าณรงค์  ร่องสุวรรณ
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   พะวร
 
1. นางสาวยุคลธร  มงคลคำ
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายปวโรจน์  บุญเกตุ
 
1. นางเพ็ญวิภา  ชุ่มจันทร์จิรา
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทับเกษม
 
1. นางกนกพร  อุดตุ้ย
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรมน   ทองคำ
 
1. นางสาวอุษา  ทะมา
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชายเขาวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพัชร  เพ็ชรแบน
 
1. นายณัฐภูมิ  มั่งคั่ง
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายสหรัฐ  กิ่งเฟื่อง
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายกันต์กวี  นิลกำแหง
 
1. นางอัมรินทร์  เหม็นต้นสาย
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงชฎาพร   ใจใส่
 
1. นางสาวจรุงพร   จันตาบุตร
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์ทา
 
1. นางสาวชุติมา  นวลใหม่
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น
 
1. นายธงชัย  บุญธนาธรรม
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  พรหมมาสระ
 
1. นางสาวศิริมนต์  คำสอน
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงล้อมเดือน  นวลเกลื่อน
 
1. นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ
 
370 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 1. เด็กชายจิรวัฒน์   ไรยนารถ
 
1. นายพรชัย  คงศรีแย้ม
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1. เด็กชายสุรภัทร  บุญตุ้ม
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จุ้ยสีแก้ว
 
372 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  เทพสุข
 
1. นางสาวอัญชลี  มีพันธ์
 
373 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายพฤฒิพงษ์  นันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้าณรงค์  ร่องสุวรรณ
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายสิรปัญ  หมุนลี
 
1. นายกล้าเกื้อ  เวียงแก้ว
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายอิรชา  ขุนอินทร์
 
1. นางสมใจ   สุริยะวงค์
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายปริญญา  เขียวชื่น
 
1. นางสาวศิรินภา  เนตรใจ
 
377 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทิงิ้วงาม
 
1. นางสาวกีรติ  เขียวมีศรี
 
378 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  คล้ายเพ็ชร
 
1. นางจันทนา  แก้วเปี้ย
 
379 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  ใจนวล
 
1. นางวลีพร  ศรีทอง
 
380 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายนพณัฐ  โตนแห่ว
 
1. นางประเมิน  คำเพ็ง
 
381 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาญดา   จีนย้าย
 
1. นางสาวธนัญญา  อยู่สา
 
382 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายนิติภูมิ  จันเพิ้ง
 
1. นายกชธรรมสรณ์  บุญพุธ
 
383 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กชายปิยะกุล  เลิศจันทร์
 
1. นายชูชาติ  อ่อนอุระ
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายไชยเชษฐ์   ขวัญเสือ
 
1. นางสาวชิดชนก  บุญเดช
 
385 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิราพร  เขียวจันทร์
 
1. นางขวัญดาว  แดงกองโค
 
386 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินปา
 
1. นายเสน่ห์  ท้าวอาศา
 
387 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีอ่อนศรี
 
1. นางสาวพรวดี  เยายวน
 
388 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กหญิงธนพร  บุญฟู
 
1. นายไกรฤกษ์  ทองคำนุช
 
389 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นมาก
 
1. นางสาวชนม์นิภา  เพชรรุ่ง
 
390 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ทองอู๋
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
 
391 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยอดทอง
 
1. นายภูมน  ทองพิมพ์
 
392 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   แสงแก้ว
 
1. นางวนิดา   ทาจ๋อย
 
393 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายธนพงศ์  ฝักฝ่าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้าณรงค์  ร่องสุวรรณ
 
394 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายวิทวัส   คำสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ขอบคุณ
 
395 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิติคุณ  มีมา
 
1. นางสาวอัญชลี  มีพันธ์
 
396 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายอมรเทพ  โต๊ะวานิช
 
1. นายณัฐวุฒิ  จินดาทา
 
397 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงนภาพร  ปานานนท์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์   ทองจี๋
 
1. นางสาวนฤมล  ฑีฆากูล
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายกิตติพศ  สอนอุทัย
2. เด็กชายณัฐวีร์  กาสุด
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
2. นายธนัย  กาญจนโกมล
 
400 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองอู๋
2. เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล
 
1. นางสาวสุนันทา  งามอนันต์
 
401 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิริณัฏฐ์  ปาลวิสุทธิ์
2. เด็กชายฬียฤทธิ์  พินิจรัตนอนันต์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  จันใจ
2. นางสาวพิตะวัน  ทิอ่อน
 
402 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  ชวดตระคุ
2. เด็กชายกัสมา  บำเพ็ญสุข
 
1. นายตระการ  ขวัญเนตร
 
403 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงฝันธิฬา  ชูมิตร
2. เด็กชายศุภโชค  นวลแหยม
 
1. นางนฤมล  กลั่นกลอน
2. นางสาวนฤมล  เล็กคำด้วง
 
404 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กชายณัฐณกร   จันทรบูรณ์
2. เด็กหญิงนวพร   อ่อนชมภู
 
1. นางสิริรัตน์  สินสกุล
2. นางสาวปิยวรรณ  คล้ายยา
 
405 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงญารินดา  เพ็ชรบุญมี
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ใจยศ
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญมา
2. นางสาวกานต์ธิดา  ทองจันทร์
 
406 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัจน์  ทรัพย์สิน
2. เด็กชายอภิวิชญ์  คำเพ็ง
 
1. นายนพพินันท์  อ่องอ้น
2. นางสาวสมนึก  แก้วกุลศรี
 
407 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายคณพศ   ทองนาคะ
2. เด็กชายชัชภูมิ   เชื้อน่วม
 
1. นางสาววันวิสา   เนตรชัง
2. นางสาวผาณิตา  บุญเติม
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐกานต์  สังวาลย์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ไทยทองหลาง
 
1. นางมยุรี  โกญจนาท
2. นายสุภาพ  เชียงรอด
 
409 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กชายนวพัชร  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  บัตรมาก
 
1. นางพิณนภัส  ตลอดพงษ์
2. นางโสมอุษา  เพ็งคำ
 
410 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์สมุท
2. เด็กหญิงไพรินทร์  บัวเข็ม
 
1. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
2. นายพีรวัส  ทองตีฆา
 
411 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กชายธนภัทร  บุญหนัก
2. เด็กชายเอกภวิษย์  เขียวเมือง
 
1. นางสาวปิยนุช  เณรรอด
2. นางสาวพนิดา  พิมพ์จันทร์
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงปิรมิตา  ตันเจริญ
2. เด็กชายมนสิการ  คำสุข
 
1. นายประกาศิต  คุณยศยิ่ง
 
413 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ค้ำชู
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  การินตา
 
1. นางสาวพายุ  ใจหล้า
 
414 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายศุภณัฐ   น้อยนวล
2. เด็กชายอภินันท์  ปานยิ้ม
 
1. นางสาวกิตธิพร  อักษรนิติ
2. นางสาวพรทิพย์  ยาวไทยสงค์
 
415 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายวรภพ  พรมคล้าย
2. เด็กหญิงสุนิชา  อ้นชู
 
1. นายอภิรักษ์  น่วมศิริ
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดนาทะเล 1. เด็กชายกนกพล  วิวาใจโต
2. เด็กชายพิพัฒน์  เศวตสุจริตกุล
 
1. นางสนม  คำทิพย์
2. นางอรสา  พรมฝาย
 
417 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แกมนิล
2. เด็กหญิงมีนา  แกมนิล
 
1. นายสันต์ชัย  บุญเลี้ยง
 
418 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจคำพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายพีรวัส  ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
419 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงจันทร์ผ่อง  เกตุเพ็ง
2. เด็กหญิงอรยา  อรภักดี
 
1. นางสาวพายุ  ใจหล้า
 
420 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอภิเดช  แต้ตระกูล
2. เด็กชายเมธาวี  ยินดีรส
 
1. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
2. นางสาวรัชนี  บุญมาก
 
421 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนพัต  ปัญญา
2. เด็กชายปภังกร  พัฒนพงษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ตาหล้า
2. นางสาวอัญชลี  มีพันธ์
 
422 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญณภา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายอำนาจ  ยิ้มคำต่อ
 
1. นายตระการ  ขวัญเนตร
 
423 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ทองรอง
2. เด็กหญิงอธิติยา   บุตรศรี
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดเจริญ
2. นางสาวรัตนาภรณ์   ฉัตรธง
 
424 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงพรพิมล  คำเต่ย
2. เด็กหญิงเขมิกา  ทีฟอง
 
1. นางสาวจรุงพร  จันตาบุตร
2. นายกฤษณะ  โสตะ
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายพัชรพล  พลอยเจริญ
2. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  สีพลี
 
1. นางสาวเมย์  แย้งจันทร์
2. นางสาวปัทมาสน์  งามอนันต์
 
426 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายรณกร  คำสวน
2. เด็กชายอภิชาต  มากล้น
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเมือง
 
427 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายณัฐกรณ์   ลำไย
2. เด็กชายณัฐพล   พรมวัตร์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ขอบคุณ
2. นางสาวชิดชนก  บุญเดช
 
428 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายลายสือ  นครศรี
 
1. นางวลีพร  ศรีทอง
 
429 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวกร  อ้นภู
 
1. นางสาวอาภรณ์  บุตรมางกูล
 
430 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุติ
 
1. นางสาวพายุ  ใจหล้า
 
431 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงนลิน  ชิดชม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา  จันทร์อ้น
 
432 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเทศน์
 
1. นางสาวนิตยา  อินชาญ
 
433 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิรดา  จานแก่น
 
1. นายยุทธนา  ไพรสีทา
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงภัคนันท์  เตชา
 
1. นางสิริกุล  รักสัจจา
 
435 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายพรเทพ   ดวงสา
 
1. นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์
 
436 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  ชังโห้
 
1. นางวรรณา  สังข์ทอง
 
437 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กชายกันต์กวี   สมทอง
 
1. นางมัชฌิมา  เที่ยงผดุง
 
438 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐกร  เกตุวังแดง
 
1. นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ
 
439 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เชื้อสูงเนิน
 
1. นายธนวิทย์  พุ่มจีน
 
440 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรชต  พามา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มาประสพ
 
441 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เจนชัด
 
1. นางประเมิน  คำเพ็ง
 
442 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  รักพา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์ลอย
 
443 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงประกายดาว   แหยมคง
 
1. นางสาวชิดชนก  บุญเดช
 
444 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวประภัสสร  เพ็งคง
 
445 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายรังสิมันตุ์   จีนย้าย
 
1. นางสาวธนัญญา  อยู่สา
 
446 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กชายนพรัตน์  จงนอก
 
1. นายสันต์ชัย  บุญเลี้ยง
 
447 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงเขมิกา  สำราญพานิช
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คล้ายยา
 
448 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ตันทิพย์
 
1. นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์
 
449 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กชายดวงมงคล  ศิริมงคล
 
1. นางสาวพรวดี  เยายวน
 
450 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงอภิสรา  อุปการี
 
1. นางสาวนชวรรณ  โกมินทร์
 
451 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายเมธี  ทีบำรุง
 
1. นางสาวสุรีวรรณ   แสนฤทธิ์
 
452 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนงนภัส  หมื่นพิชัย
 
1. นางสาวกิตติภากร  นาคมี
 
453 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดีรัมย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์
 
454 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แปงกริยา
 
1. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
 
455 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนับดาว  นวลเกลื่อน
 
1. นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ
 
456 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวสันต์   ยศสม
 
1. นางพรรณิกา  นาสอนใจ
 
457 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงชนาภา  มุขมนตรี
 
1. นางสาวพายุ  ใจหล้า
 
458 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายอนันต์ดา   มีแก้วแกม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ขอบคุณ
 
459 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา   ก่ำผ่อง
 
1. นายกฤษณะ   โสตะ
 
460 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอินทรายุธ  คงศรี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มาประสพ
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุถิน
 
1. นางสุวรรณา  สิงห์อรุณ
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยากองโค
 
1. นายธิติ  เรืองเดช
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กชายกันตภูมิ   ศรีรักษา
 
1. นางมัชฌิมา  เที่ยงผดุง
 
464 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายกฤษดา  มาจันแสง
 
1. นางสาวสุทธิกร  ธรรมสุทธิ์
 
465 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กชายพิพัฒน์  ผลกอง
 
1. นางสิริกุล  รักสัจจา
 
466 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงธรรมรัตน์  ยะทา
 
1. นางสาวนฤมล  ฑีฆากูล
 
467 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายชัยนันท์  สิงห์เปรม
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
 
468 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนคำ
 
1. นางปัญจมาศ  ทองศรี
 
469 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปวิชญา  วงค์อ่อน
 
1. นางสาวเจนจิรา  ตาหล้า
 
470 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายปารวี  วังซ้าย
 
1. นางสาวรังสินันท์  แก้วประสงค์
 
471 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายภาคิน  การุญ
 
1. นางสาวปัทมาสน์  งามอนันต์
 
472 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กชายภัทรดนัย  มูลน้ำอ่าง
 
1. นางสาววิภาพร  เวียงเงิน
 
473 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ลือคำหาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้าณรงค์  ร่องสุวรรณ
 
474 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  วาระโว
 
1. นางสาวปราณปรียา  ถุงเงิน
 
475 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายชวินทร์  ขาวผ่อง
 
1. นางเสาวลี  ยุธติบรรณ์
 
476 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งแก้ว
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
477 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปภาวิชญ์  วงค์อ่อน
 
1. นางสาวณัฐกมล  สีแดงน้อย
 
478 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวันวิรัตน์  กรเพ็ชร
 
1. นายเอกราช  เรือนจันทร์
 
479 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายวีรวัฒน์   พิพิธภักดี
 
1. นางสาวชิดชนก  บุญเดช
 
480 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายภูริณัฐ  ดีเพ็ง
 
1. นางศิริกัญญา  สุวรรณประภา
 
481 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กชายศุภกร  จิ๋วอยู่
 
1. นางสาวสาวิตี  เปียทอง
 
482 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลอยเจริญ
 
1. นางสาวเมย์  แย้งจันทร์
 
483 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงกฤตพร  แก้วบ้านฝาย
 
1. นางสาวสมหญิง  เพ็ชรสุวรรณ
 
484 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กชายภูวดล  เพชรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกล้าณรงค์  ร่องสุวรรณ
 
485 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายกฤษกรณ์    แก้วกระจ่าง
 
1. นางนิพัทธา  นาคมี
 
486 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กชายธเนตรพล  พรมวิชิต
 
1. นางสาวพรวดี  เยายวน
 
487 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงสุมินตรา  อิตแผ้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์
 
488 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัชพิมุข  ขำคง
 
1. นางสาวณัฐกมล  สีแดงน้อย
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุดแสนขัน
 
1. นางสาวอรัญญา  อุ่นทอง
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล
 
1. นางมณฑิรา  หลวงแสน
2. นางอรวรรณ  พาทอง
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย
2. เด็กชายพสุ  จงอัจฉริยกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต
 
1. นางสาวภาณุมาศ  จันทร
2. นางสาวคชาภรณ์  อุดเลิศ
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายรัชพล  ธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ตันติ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โม่มาลา
 
1. นางสาวนารีนารถ  นาคหลวง
2. นางสุดารัตน์  นนท์คลัง
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.16 เงิน 4 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายพอเพียง  แสนแก้วสุข
2. เด็กชายพิชญุตม์  ละอองเภา
3. เด็กชายศิวกร  สุขใส
 
1. นายณรงค์  ศรีวัฒนกุล
2. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงชนัญญา  มาลาวงศ์
2. เด็กหญิงนันธิดา  สุทาใจ
3. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ศรีอักษร
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 6 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายกฤติกุล  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  อินปัน
3. เด็กหญิงมินตรา  สุวรรณรัตน์
 
1. นายประสาน  บุญมี
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ทองปานดี
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 7 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    อาจโยธา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   อินคำ
3. เด็กชายอานนท์   บุญแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงษ์รีย์
2. นางรัญจวน  เชื้อคำ
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงชนันธิดา   แสงพา
2. เด็กชายพูนศักดิ์   นาพงษ์
3. เด็กหญิงลลิตวดี   พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวอภัสนันท์  นุอิน
2. นางเครือวัลย์  ยานนาวา
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงนิภาพร   แสนลำพรวน
2. เด็กหญิงมนัสวรรณ   โชติชมพูพงษ์
3. เด็กหญิงเกวรินทร์   คำยวง
 
1. นายสุทธิกรณ์  วรรณสมพร
2. นายพงษ์ศักดิ์  อินงาม
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.83 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งพารา
2. เด็กหญิงธันยารัตน์  จันทรรัตนศิริ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ป้องไคร้
 
1. นายภูเบศ  ทอกทิ
2. นายธีระวุฒิ  จุลฑะการ
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.17 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กหญิงนภัสลิน  บุญเสือ
2. เด็กหญิงนลินธร  บุญเสือ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำมูล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วงค์รุ้งศรี
2. นายพงศกร  บุญตา
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.17 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงฐิกานดา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายธีรภาพ  สุขเกษม
3. เด็กชายปรเมศ  วงษาศิลชัย
 
1. นางสาวศิรินภา  เนตรใจ
2. นางสาวสุมิตรา  จันทร์เติมต่อ
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงนันทิตา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงวีรฐา  ทิพย์วงศ์
3. เด็กชายไรอัน เออร์วิน  มาท้ายน้ำ
 
1. นางสาวรัชนู  แสนสุข
2. นางวาสนา  ฐิตะวรรณ
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์ทิชา  ผอบเหลือง
2. เด็กหญิงสุภาพร  อบสิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  หลวงชัง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  พัดเทพ
2. นางสาวชลธิชา  พรมน้อย
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายณัชพล   นวลจอน
2. เด็กชายพลเทพ   จันเพิ้ง
3. เด็กชายรติบดี    พรมราช
 
1. นางสาววิมล  กุลประสงค์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  มากละม้าย
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41.66 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 1. เด็กชายธนกร  เหลื่อมเทศ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   แสงสกุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  อินตัน
 
1. นางสาวชลธิชา  สดนามอญ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ป้อมสาหร่าย
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เทวี
2. เด็กชายวทัญญู  ยะทา
3. เด็กหญิงเพชรศิริ  ตะสุก
 
1. นายไพฑูรย์  แสนจันต๊ะ
2. นายณัฐพริษฐ์  กันยะมี
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31.66 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สายยืด
3. เด็กหญิงสุจิตราภา  ศรีสูง
 
1. นางทิพย์วรรณ  นิมิศิลป์
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนันทกร  พักสอน
2. เด็กชายบรรณสรณ์  อินทวงศ์
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  สุทหลวง
 
1. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
2. นายเกรียงไกร   เอกตา
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สังขริม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   มาลาวงค์
3. เด็กหญิงอุมากร   อินทะเรืองรุ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อินงาม
2. นายสุทธิกรณ์   วรรณสมพร
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนัฐชาพร  ทุมสงคราม
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ยศเลิศ
3. เด็กหญิงพรชนัน  คตด้วง
 
1. นางสาวคชาภรณ์  อุดเลิศ
2. นางสาววิมนมาศ  วงศ์วิเศษ
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. นายกรกฤต  โตเฟื่อง
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายแสง
3. เด็กชายฤทธิชัย  วงศ์สีใส
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายธนะเทพ  ติ๊บถา
2. เด็กชายธีรประกรณ์  อินสอน
3. เด็กชายวราวุธ  ไพรสนธ์
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
2. นางสาวพรทิพย์  คำแสน
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงคฑาทิพย์  คำสวน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิรินภา  ปานทับ
 
1. นางสาวอมรพัชรีรัตน์  พรหมดี
2. นางสาวสุธิดา  นิคมขำ
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงนลาวัลย์  พุ่มดี
2. เด็กชายนันทภพ  พันธ์พิบูลย์
3. เด็กหญิงพงสุลี  บัวบล
 
1. นางสาวภัคภร  กิ่งจันทร์
2. นางสาวพัชรินทร์  อินโส
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1. เด็กชายกษิดิ์ภัทร์  เตียเอี่ยมดี
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  จมเมือง
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
2. นางดวงกมล  รุ่งโรจน์
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กชายณัฐนนท์   ภาระจำ
2. เด็กชายอภิชาติ   มหาธาตุ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   มีโส
2. นางสาวเสาวรส  ศรีอุ่นดี
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1. เด็กชายกรวิชญ์  บัวนวล
2. เด็กชายพัสกร  ปานเอี่ยม
 
1. นายสุทธิเกียรติ  แย้มรื่น
2. นางสาวมานิตา  เยขะจร
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพล   แกะสิงห์กอง
2. เด็กชายสถาพร  ปราบสมรชัย
 
1. นางสาวพิมพ์วิภา  ใจยวง
2. นางสาวธนพร  กลิ่นหอม
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายณัฐพล  อินเครือ
2. เด็กหญิงศิริปภา   ปินจันทร์
 
1. นายสุรพล  ถายา
2. นายปรีชา  พุทธอินทรา
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายนนทภูมิ  พูนประดิษฐ์
2. เด็กชายสิงหนาท  คำผิว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินโส
2. นางสาวนิตยา  แย้มสรวล
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายกำพล   ศรีราชา
2. เด็กชายภูวิส   นันท์แลบ
 
1. นายมนตรี    อินมา
2. นายวิรัลพัชร   ฉัตรเจริญชัยกุล
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  ฝักฝ่าย
2. เด็กชายอภิชาต  วีระปิง
 
1. นางสาวมณีวรรณ  หัวฝาย
2. นายเกียรตินำชัย  ใจวงษ์
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา   ทองพืช
2. เด็กหญิงพีชญา   กลัดนุถะ
 
1. นายเอนก   พลอยเล็ก
2. นายนรโชค  ศรีพยอม
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายพนมณัฐ  อยู่เจริญ
2. เด็กชายอนุกูล  บุญเสก
 
1. นางพัชรีวรรณ  ยะเขตต์กรณ์
2. นางวาสนา  เสือเมือง
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายพลพัฒน์  ศรีริอ่วม
2. เด็กชายมนัสวีร์  ทาบุดดา
 
1. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
2. นางสุนทรี  สื่อสาร
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กชายทัตพงศ์  ท้าวเทพ
2. เด็กชายทิวัตน์  บัวทอง
 
1. นางสาวนฤภร  รัตนสมบูรณ์
2. นายอติชาติ  อิ่มเยาวรัตน์
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำด้วง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมีรักษ์
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญมา
2. นางวาสนา  เสือเมือง
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 72.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายพฤษภา  หงษา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  บัวหลาย
 
1. นายธรรมรัฐ  กุณาละสิริ
2. นางสาวปาริฉัตร  มีจันทร์
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายญาณพัฒน์  คำสอน
2. เด็กชายนครินทร์  ตุ๊ประโคน
 
1. นางสาวพัชรา  อยู่แจ่ม
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปินตานำ
2. เด็กชายนที  ปินตานำ
 
1. นายสุรพล  ถายา
2. นายวทัญญู  เทพทองคำ
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  นามศรี
2. เด็กหญิงอารยา  ชูสุวรรณ
 
1. นางสาวชิดชนก  มาท้ายน้ำ
2. นางวารี  โล่ห์ประเสริฐ
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กชายวรสิทธิ์  คงคอน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุมารแก้ว
 
1. นายธีรวุฒิ  จุลฑะการ
2. นายไพรัตน์  สืบคำ
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรเมธ  กลิ่นด้วง
2. เด็กชายยุทธนา  ปรึกษาดี
 
1. นายสัมฤทธิ์  เลิศจันทร์
2. นายวันเฉลิม  สมอินทร์
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกิตตินันท์   ต๊ะบ้านไร่
2. เด็กชายนภัสกร   หมวกเฟือง
 
1. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
2. นายธนะกิจ  ทิพยศ
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายวรทัศน์  อุปรีพร้อม
2. เด็กชายเอกรัตน์  เผือกกล่อม
 
1. นางจันทร์จิฬา  ศิริกุล
2. นางสาวผกามาศ  ยอดถา
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร   ดีน้อย
2. เด็กชายธีรภัทร   สังข์ทิพย์
 
1. นายเอนก   พลอยเล็ก
2. นายนรโชค  ศรีพยอม
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดดอกไม้ 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  บุญญะ
2. เด็กชายธันวา  เสนาะเสียง
 
1. นายสุรศักดิ์  ไชยทองศรี
2. นายศราวุธ  ค้ำมุ้ย
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายณัฐชัย  ใจวุฒิ
2. เด็กชายอภิณัฐ  มงคลเสถียร
 
1. นางสาวชนัญญา  กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์  แก้วไพร
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐกร  ช้างบุญไทย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสงค์
 
1. นายอธิป  ฤิธิชัย
2. นายยุทธชัย  แย้มสุคนธ์
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายจิรภัทร์  ศิริบุญ
2. เด็กชายดนุชา  ใจยา
 
1. นางวาสนา  เสือเมือง
2. นางสาวสุรีพร  บุญมา
 
541 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังผักรุง 1. เด็กชายชัยชนะ  อับนาค
2. เด็กชายทรงพล  แก้วบุดตา
 
1. นางสาวมินตรา  จีนทั่ง
2. นางชุติมา  ศรีรักษา
 
542 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกฤษดา  วิชาทร
2. เด็กชายศิริโชติ  อนันต์
 
1. นายวันเฉลิม  สมอินทร์
2. นายสัมฤทธิ์  เลิศจันทร์
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กชายชยางกรู  ศรี ณ รังสรรค์
2. เด็กชายศรายุทธ  เย็นพัฒน์
 
1. นางสาวนฤภร  รัตนสมบูรณ์
2. นายอติชาติ  อิ่มเยาวรัตน์
 
544 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนัญชัย  ต่ายพักดิ์
2. เด็กชายนพดล  นาคพันธ์
 
1. นายธเนตร  ยิ้มเพ็ชร
2. นางแพรววรรณ  โชคมณีววณ
 
545 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภรภัทร  คำสุรันทร์
2. เด็กชายเอเชีย  หมู่สะแก
 
1. นางสาวปุณินันท์  คำเต่ย
2. นายชัชดล  ตลอดพงษ์
 
546 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พันธ์ทองดี
2. เด็กชายอธิป  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญชู
2. นางปรีชญาณ์  บุญกรับพวง
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  พูลม่วง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  อยู่หนู
 
1. นายวสุรัตน์  กาแก้ว
2. นางสาวนิสาชล  ทองพืช
 
548 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายพนธกร  ต่อมใจ
2. เด็กชายวรวัฒน์  ขันเงิน
 
1. นางสาวชนัญญา  กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์  แก้วไพร
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  คตสุข
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชรา  อยู่แจ่ม
 
550 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ปัญญาทรง
2. เด็กชายอนันท์วุฒิ  ปัญญาทรง
 
1. นายสุรพล  ถายา
2. นายวทัญญู  เทพทองคำ
 
551 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สร้อยตา
2. เด็กชายพงษ์ศกร   ฤทธิสาร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  โตนแห่ว
2. นางณัฎฐา  ทรัพย์สังข์
 
552 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กชายคุณานนท์  เจริญพร้อม
2. เด็กชายภานุวิชญ์  สนโต
 
1. นางสาวสมคิด  โตทินา
2. นายทศพร  ตุ้ยเล็ก
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายกวิน  พรมฤทธิ์
2. เด็กชายนัทพร  แจ่มแจ้ง
 
1. นายธรรมรัฐ  กุณาละสิริ
2. นางสาวปาริฉัตร  มีจันทร์
 
554 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   มีชอบ
2. เด็กชายเตวิช   เชื้อวงษ์บุญ
 
1. นางจันทร์แรม  อินทร์ทรา
2. นางสาวจิราภรณ์  อินทร์ทรา
 
555 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายนนทชัย  ขำวงฆ้อง
2. เด็กชายศรายุทธ  แตงเติม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินโส
2. นางสาวนิตยา  แย้มสรวล
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุขน้อย
2. เด็กชายภานุวัตน์  วงศ์วัง
 
1. นายมนตรี  สอาดอ่ำ
 
557 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงชนาพร  คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แก้วผดุง
 
1. นายธีรวุฒิ  จุลฑะการ
2. นายภูเบศ  ทอกทิ
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศ์ทิพย์  พุ่มจีน
2. เด็กชายสรวิชญ์  อองราช
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นายเกรียงไกร  เอกตา
 
559 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายสุเจตน์   อุ่นมาก
2. เด็กชายอนุพงศ์   ด้วงจิตต์
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วทองมา
2. นายมนตรี  อินมา
 
560 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เมืองเสือ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ดีนุ้ย
 
1. นางสาวอมรพัชรีรัตน์  พรหมดี
2. นางสาวสุธิดา  นิคมขำ
 
561 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. นายณัฐวุฒิ  แหลมทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  แก้วยม
 
1. นางกาญจนา   อุสาหะกานนท์
2. นางสาวสุทัศน์ดาว  จำปา
 
562 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายนักรบ  เขื่อนพันธ์
2. เด็กชายวิชยา  ผาผึ้ง
 
1. นางสาวชนัญญา  กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์  แก้วไพร
 
563 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายชนะชัย   สุขยิ่ง
2. เด็กชายนิรุจน์   แย้มเจริญ
 
1. นายสุรพล  ถายา
2. นายวทัญญู  เทพทองคำ
 
564 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   บัวจันทร์
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์   ปันคำ
 
1. นางสาววิชุรีย์  วิริยานุกูล
2. นางสาววัชรีพรรณ  มาอยู่
 
565 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนัฐภัทร  พานทองสกุล
2. เด็กชายวัชรภัทร  ชาตรีทัพ
 
1. นายอนุศักดิ์  เครือม่วง
2. นายฐิตพิพรรธน์  อินทรประดิษฐ์
 
566 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กชายบรรณชิต  สนโต
2. เด็กชายภานุเดช  มูลน้ำอ่าง
 
1. นายอดุลย์  ขวัญอ่อน
2. นางสาวรัสมิ์ธิตา  โยธหะลักษณ์
 
567 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 1. นางสาวชาลิสา  พงษ์โสพล
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  จิตรค้ำคูณ
 
1. นางกาญจนา   อุสาหะกานนท์
2. นางสาวสุทัศน์ดาว  จำปา
 
568 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายณรงกรณ์  มีเถื่อน
2. เด็กชายธิติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวชนัญญา  กันหลวง
2. นางสาววิภาภรณ์  แก้วไพร
 
569 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายจีรศักดิ์   นาแหลม
2. เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์   มณฑาทอง
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วทองมา
2. นายมนตรี  อินมา
 
570 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายพงศกร   คำเขื่อน
2. เด็กชายรัชพล   มูลจันทรง
 
1. นางสาววิชุรีย์  วิริยานุกูล
2. นางสาววัชรีพรรณ  มาอยู่
 
571 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนกร  วิลาสุวรรณ
2. เด็กชายปาราเมศ  เดชกำจร
 
1. นายจำเรียง  มีเครือรอด
2. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
 
572 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพลาธิป  พิมพ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  มาบ้านไร่
 
1. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา
2. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิ์มี
2. เด็กชายสมัชชา  จุ้ยทรัพย์
 
1. นางสาวอมรพัชรีรัตน์  พรหมดี
2. นางสาวสุธิดา  นิคมขำ
 
574 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์
3. เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสาวธนพร  คลังพหล
2. นางสมพร  ผาเจริญ
 
575 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็งแจ้ง
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  สั่งสอน
3. เด็กชายอติเทพ  ชูอ่ำ
 
1. นายณรงค์  ศรีวัฒนกุล
2. นางวลินดา  วงษ์แก้ว
 
576 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงฉันชนก   กรวยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปานสุวรรณ์
3. เด็กชายโชติชัยยนันท์   จันทร์ศรี
 
1. นายสุทธิกรณ์  วรรณสมพร
2. นายพงษ์ศักดิ์  อินงาม
 
577 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชายเขาวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมพร   ทาพรม
2. เด็กชายพงศธร  ถือแก้ว
3. เด็กชายพงษกร  จันทร์เจ๊ก
 
1. นายณัฐภูมิ  มั่งคั่ง
2. นางสาวสรยา  กลเรียน
 
578 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  คงนิยม
2. เด็กหญิงพิชาภา  เด่นแสงทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วแสนขัน
 
1. นางดารารัตน์  กลราช
2. นายชินวัตร  ชุมพลสุข
 
579 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา   ไชยพร
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อินอิว
3. เด็กหญิงวาธิณี  มีสุข
 
1. นายพนาวุฒิ  จันทับทอง
2. นางณัฐณิชา  กรุงศรี
 
580 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชญาภา  จักรน้ำอ่าง
2. เด็กหญิงณัฐพร  จอมดวง
3. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วน้ำอ่าง
 
1. นางสาวภาณุมาศ  จันทร
2. นางสาวคชาภรณ์  อุดเลิศ
 
581 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร  ปินตา
2. เด็กหญิงปัทมพร  เจ็กฮ่อ
3. เด็กหญิงมนทกานต์  จันทรโคตร
 
1. นางสาวกิตติยา  สุขสมจิตต์
2. นายพชรพล  พรมโสภา
 
582 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กชายจิรพันธ์  เขียวใส
2. เด็กชายธนากร  แก้วอุด
3. เด็กชายอาคม  เลื่อนลอย
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  ตันศรี
2. นางวิไล  แสงเทียน
 
583 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายจักรรินทร์   เกษแก้ว
2. เด็กชายวนาทร    แก้วพูลปกรณ์
3. เด็กหญิงสุนิสา   ผากเบี้ย
 
1. นางสาววิมล  กุลประสงค์
2. นางสาววรรณิศา  โมเหล็ก
 
584 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงกมลพร  แจ่มขำ
2. เด็กชายอนุชิต  ทิพย์เอม
3. เด็กหญิงเตชินี  รักดี
 
1. นายทศพร  ตุ้ยเล็ก
2. นายสาวิตร  เกิดเจริญ
 
585 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงทิพยา  แก้วแจ้
2. เด็กหญิงอรนาฏ   เดี่ยวประสพ
3. เด็กหญิงเมธิตา   ตะเพียน
 
1. นางสาวศิวพร  แพงผม
2. นายเกรียงไกร  เอกตา
 
586 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงกนกนุช  จันดา
2. เด็กชายพงษกร  กล้วยแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ผูกจิตต์
 
1. นายไพฑูรย์  แสนจันต๊ะ
2. นางสาวกรรณิกา  วงศ์แก้ว
 
587 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พิธีพรม
2. เด็กหญิงสิตานันท์  มาโพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงสุภนิดา  กรประพันธ์
 
1. นางสุนทรี  สื่อสาร
2. ดร.ภัทราปวีณ์  ศรีสมพันธ์
 
588 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงนันธิณี  แพทย์เจริญพานิช
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เมืองลาด
3. เด็กชายสิทธิกร  อยู่ตั้ง
 
1. นายกฤษฎา  คงเกตุ
2. นางสาวสุพัตรา  คำจ๋า
 
589 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปณิตตรา    มูลแสง
2. เด็กชายพรพล  เอี่ยมโอน
3. เด็กหญิงเนตรนภา    ชัยยา
 
1. นางสาวนารา  คำสอน
2. นางสาวนารถฤมล  ชังสิงห์
 
590 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ต่ายพักตร์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  มาดี
3. เด็กชายสินธุศร  เผยศิริ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สนโต
 
591 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายกิตติพศ  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  หอมหวล
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ทรัพย์เมือง
 
1. นางสาวบุญสิตา  แก้วบรรพต
2. ดร.ฐารินี  นวลแหยม
 
592 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ปัญญาธิ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สูง
3. เด็กชายพาณิพัค   หมื่นเครื่อง
 
1. นางมะลิ   สังข์มูล
2. นางอำภา  มีเครือรอด
 
593 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาป่า
2. เด็กชายณัฐพล  เชียงส่ง
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ทิพย์ถา
 
1. นางพฤษภา  ทั่งคำ
 
594 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงภิริษา   โสปัญญะ
2. เด็กหญิงวรรณวลี  อินจันดี
3. เด็กหญิงสายธาร   จันทา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไทยประยูร
2. นายณรงค์  อินหมู
 
595 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กชายรัชชานนท์  อรุณศรี
2. เด็กชายวีรภาพ   แสงแก้ว
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ฟักเชือก
 
1. นายยุทธชัย   พันแพง
2. นางสุรินธร   พันแพง
 
596 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  สร้อยสุดสวาท
2. เด็กหญิงณัฐรดี  วอนกล่ำ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  นิ่มไพบูลย์
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นางฌัชญา  ผาแสนเถิน
 
597 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สวัสดิ์ประวิทย์
2. เด็กชายธนชัย  นนทรารักษ์
3. เด็กชายศุเมธา  ศรีโยมา
 
1. นายจตุรงค์  บุญเสือ
2. นางสาวสุพัตรา  สิงห์ทอง
 
598 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรมิตา  นะบาล
2. เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงแปลง
 
1. นางสาวปุญญิศา  สัมพันธ์
2. นางสาวพิมพิสา  แสนกุลนา
 
599 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชลธิชา   พาอินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐภัทสร   วิรัชลาภ
3. เด็กหญิงณัฐรินีย์   มะหม่อม
 
1. นายสมคิด   กอบกำ
2. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
 
600 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 71.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  จงทำมา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีพันธ์ผ่อง
3. เด็กชายณรงศักดิ์  หมายดี
 
1. นางสาวสุมิตรา  พ่วงคุ้ม
2. นางสาวกรรณิการ์  กาวิลัย
 
601 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 70.67 เงิน 6 โรงเรียนวัดดอนสัก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองนัน
2. เด็กหญิงนันทิชา  แสงสุก
3. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  มะโนวงศ์
 
1. นางสาวพิชญ์นรี  หาญพิทักษ์ผล
2. นางสาวศิรินภา  ยอดมามูล
 
602 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 67.34 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ต้นยศ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ขำกัน
3. เด็กหญิงนัทชา  เกิดบำรุง
 
1. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
2. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
 
603 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ดีอุดม
2. นางสาวนันท์นภัส  คำแย้ม
 
604 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงปิยะกุล  ขุนพิชัย
2. เด็กชายอัครวัฒน์  สมวงษ์
 
1. ดร.ภัทราปวีณ์  ศรีสมพันธ์
2. นางสุนทรี  สื่อสาร
 
605 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงดารัตน์   ยงอุ่น
2. เด็กหญิงภัทรสรณ์   นำแจ้
 
1. นายยุทธชัย   พันแพง
2. นางสุรินธร   พันแพง
 
606 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงพรสินี  เจนจบ
2. เด็กชายวงศกร  ทาศรี
 
1. นางสาวบุศยา  อุ่นชู
2. นางสาวอัมพิกา  สุริยา
 
607 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายนิชคุณ  อมัติรัตน์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  อ่วมฟัก
 
1. ดร.ฐารินี  นวลแหยม
2. นางสาวบุญสิตา  แก้วบรรพต
 
608 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชญานุช   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอิษฎา   ก่ำทอง
 
1. นางสาวผาณิตา  บุญเติม
2. นางสาววันวิสา   เนตรชัง
 
609 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   ทรงจันทร์
2. เด็กชายธันวา   พุ่มไสว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แจ้งคง
2. นายนิติรัฐ  สุขวัฒน์
 
610 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1. เด็กชายธีรเทพ  มั่งเรือง
2. เด็กชายสุภชัย  บุญบุตตะ
 
1. นางชุติมา  ศรีรักษา
2. นางสาวสุธิชา  จีนทั่ง
 
611 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กชายนวคุณ  เชื้อปู่คง
2. เด็กชายพีรธัช  เมพ่วง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกียรติญัติอังกูร
2. นางสุนิสา  ทองสุขแก้ว
 
612 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงจิตานันธ์  ศักดิ์ศรชัย
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  จมเมือง
 
1. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
2. นายชนาลัย  รุ่งโรจน์
 
613 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เมาชัยสงค์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสปัญญะ
 
1. นายณรงค์  อินหมู
2. นางสาววัชนี  นามวงค์
 
614 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1. เด็กชายณัฐกัณฑ์  อุ่นมาก
2. เด็กชายทวีรัตน์  บัวพุธ
 
1. นางเสน่ห์  ประกอบผล
2. นางเสน่ห์  ประกอบผล
 
615 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนาดุล  ทองแท่ง
2. นางสาวนันทนา  ตาเถิง
 
1. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
2. นายปฐมน  คำแย้ม
 
616 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงลลิดา  มะลิวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพัฒน์   ปะทิ
 
1. นายณรงค์  อินหมู
2. นางสาวกัญญรักข  จิตรานุกูลกิจ
 
617 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายณัฐพงค์  ป้องพันธ์
2. เด็กหญิงพรหมพร  ต๊ะเฮิง
 
1. นายนพดล  สารี
2. นายนิคม  ทนันไชย
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนิสสินี  เตียเอี่ยมดี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงรมณ  บูรณะพิมพ์
4. เด็กหญิงสวิชญา  กรุณามิตร
5. เด็กหญิงออมทรัพย์  ทิมศรี
 
1. นางสาวรัตติกาล  ผาแก้ว
2. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชญา   เขียวดี
2. เด็กหญิงชนัญธร   ไทยนิยม
3. เด็กหญิงชนิกานต์   นันคำ
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ   เงินพล
5. เด็กหญิงเขมิกา   เหล็กสิงห์
 
1. นางสาวแสงระวี   แสงเดช
2. นางสาวจารุวรรณ  เขียวดี
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายทินภัทร  ปั้นน้อย
2. เด็กหญิงพิชาดา  บุญมา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่เกลี้ยง
4. เด็กชายศักดิธัช  ไพจิตรกุญชร
5. เด็กหญิงแพรวา  แหลมหลัก
 
1. นางอัมพร  สุริยะมณี
2. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ทรงพระทัย
2. เด็กหญิงยุคลพรรณ  เพ็ญศรี
3. เด็กหญิงวรกาญจน์  ลอยทอง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  เวียงทอง
5. เด็กหญิงอังสุมา  มั่งละมูล
 
1. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
2. นางสาวสุภาพร  พิใจ
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงชนาธิปภา  ช่างทำ
3. เด็กหญิงณฐอร  เพ็ชรประสม
4. เด็กหญิงนงนภัส  พาลี
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  ลือแก้ว
 
1. นางสมพิศ  แช่มช้อย
2. นายอานนท์  แช่มช้อย
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยเยช
2. เด็กหญิงรัชชุดา  น้อยบุตร
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  เฟื่องมณี
4. เด็กหญิงอรชิสา  คำบำรุง
5. เด็กหญิงอัญชลี  รันนันท์
 
1. นางสาวนฤภร  รัตนสมบูรณ์
2. นางจารุวรรณ  จันทร์ศิริ
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกมลวรรณ  สดใส
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ม่วงสว่าง
3. เด็กหญิงณิชา  ทับขวัญ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ดวงแดง
5. เด็กหญิงอณัฐสนันท์  ใหม่ทา
 
1. นางอมรรัตน์  นามเนียม
2. นายนาฏยา  กันฟู
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงกุลธิชา  นุ่มมีชัย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มีอิ่ม
3. เด็กหญิงณัฐธิฏา   กล่อมเมฆ
4. เด็กหญิงภัทรนิธ์  เซ็นโส
5. เด็กหญิงภิสรินธันย์  ไชยปรุ
 
1. นางสาวบุญบุษกร  รอดคง
2. นางพัชรินทร์  คงสอน
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็ชรชาย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคเกตุ
3. เด็กหญิงพิชญาพัค  พงสุพจน์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ศิิริวราวัลย์
 
1. นางสาวแสงทวี   ชิดโคกกรวด
2. นายณัฐกิจ   ขำฉา
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลณัท  นาชัยลาน
2. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์โฉม
3. เด็กชายธนัตถ์  ปานบุญ
4. เด็กชายภูธเนตร  เทียนงาม
5. เด็กหญิงลมิดา  อินทราช
 
1. นางวาสนา  ตาคม
2. นางสาวปิยะรัตน์  ปานสังข์
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชัยหวัง
2. เด็กหญิงชลธิชา   พรมน้ำทรัพย์
3. เด็กหญิงนิชนิภา  บุญมา
4. เด็กชายปรเมทธ์  ม่วงวงษ์
5. เด็กหญิงสรณ์สิริ   กุลพรม
 
1. นางสาวศุภราพร   ร้านกันทา
2. นางลำพอง  เกิดโมลี
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงวรรณนิษา   วงศ์เขียดทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  นัดประสพ
3. เด็กหญิงสุปัญญา   จันทร์บูรณ์
4. เด็กหญิงสุภัสธีรา   อุสาหะ
5. เด็กหญิงเมษา  บัวดี
 
1. นางกัณทิมา   เลี้ยงวงษ์
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กหญิงภิรญา  ผลสาลี่
2. เด็กหญิงมีรดา  มีดา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีกลิ้ง
4. เด็กชายสุุรสิทธิ์  หอมสะอาด
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เทพศิริ
 
1. นางฐิติพร   เพิ่มพร
2. นางนงลักษณ์  ฝอยทอง
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพลอย  จำปาขาว
2. เด็กหญิงขัตติยา  แย้มเกษร
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญเป้า
4. เด็กหญิงศศิวิภา  เที่ยงอบ
5. เด็กหญิงอุรัสยา  รุจิพจน์
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  โหมดพันธุ์
2. นางสาวธิดารัตน์  คำเวียง
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เลิศจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนภัสสร  เดชัยรัมย์
4. เด็กหญิงปวรรัตน์  สารราช
5. เด็กหญิงภัทรวดี  โตบำรุง
 
1. นางรำพึง  อ่อนอุระ
2. นางตวงพร  ศรีวงษ์
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เหล็กสิงห์
2. เด็กหญิงปริตา   พุ่มเทียน
3. เด็กหญิงพรอัมภา   คุ้มกลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิษา   ภู่ผิว
5. เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์   อินอิว
 
1. นางสาวแสงระวี   แสงเดช
2. นางสาวจารุวรรณ  เขียวดี
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดี
2. เด็กหญิงพิมสวรรค์   บุญโสภาวงค์
3. เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ
4. เด็กหญิงภัทราสรณ์  ดำริธรรมเจริญ
5. เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง
 
1. นางจลิน  สอนสิงห์
2. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  กลั่นเชื้อ
3. เด็กหญิงพุทฐิตา  พันธุ์บุปผา
4. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หมื่นภูธร
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองเรือง
 
1. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาสุข
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงกานดา   แดงอุบล
2. เด็กหญิงนริศรา   ติ๊บถา
3. เด็กหญิงพิชญาภัค   มาบุญ
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ดอนไพรเพชร
5. เด็กชายวรวิก  จันทร์ตาคำ
 
1. นางสาวภัทราพร  เยาวรัตน์
2. นางศิวิไล  มณีสุวรรณ
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงญานิกา  ปานสังข์
2. เด็กชายณัฐวสิทธิ์  ช้างเขียว
3. เด็กชายบัญชา  ทานา
4. เด็กหญิงพักตร์พิไล  สมพงษ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อยู่ลพ
 
1. นางวาสนา  ตาคม
2. นางสาวปิยะรัตน์  ปานสังข์
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายธนันชัย  กอไม้
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ม่วงอ่วม
3. เด็กหญิงพรหมรพี  โทนแจ้ง
4. เด็กชายรณชัย  บัวเลิศ
5. เด็กชายวันชนะ  แดงกองโค
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
2. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงชญานิน  พบร่มเย็น
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ้มเจริญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุญโท
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เจ้าทรัพย์
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทองศิริ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วพุฒ
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองคงอยู่
2. เด็กหญิงณัฐพร   เภารอด
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงอันนา   ชมสวนสวรรค์
5. เด็กหญิงโสรญา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
2. นางวาสนา  ฐิตะวรรณ
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปลิกแสง
2. เด็กหญิงพรพิมล  สระแก้วมณี
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ผลเจริญสุข
4. เด็กหญิงศิรินิภา  อรุณเขต
5. เด็กหญิงอรัชพร  เมืองเสือ
 
1. นางสาวสุธิดา  นิคมขำ
2. นางสมคิด  คงพูล
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำบุญมา
2. เด็กหญิงนัทกานต์  นวนหิงษ์
3. เด็กหญิงประณี  จุ้ยคง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญช่วยแล้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์รภัส  ไร้เปี่ยม
 
1. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
2. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กชายกิตมงคล  สุขคง
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  ประมวลทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เกตุวัง
4. เด็กชายวสุพล  สุขจิตร
5. เด็กหญิงเพ็ญรัศมี  ก้อมน้อย
 
1. นางสาวนฤภร  รัตนสมบูรณ์
2. นางจารุวรรณ  จันทร์ศิริ
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อินเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมโสภา
3. เด็กหญิงปวัญรัตน์  โพธิ์เพ็ชร
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ไกรสร
5. เด็กหญิงวรรณิภา  สวัสดิ์ทอง
 
1. นางอมรรัตน์  นามเนียม
2. นายชัยมงคล  มั่งคั่ง
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 1. เด็กหญิงชฎาภา  คุชิตา
2. เด็กชายธนกฤติ  สฎาทอง
3. เด็กชายธีรพัฒน์  มากเที่ยง
4. เด็กหญิงปภาณิน  แสงสกุล
5. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ป้อมสาหร่าย
2. นางสร้อยทิพย์   เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงธัญมาศ  สายน้ำเย็น
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ชมภู
4. เด็กหญิงสุภาวดี  ยศมาดี
5. เด็กหญิงอารดา  ทองล้วน
 
1. นางทิพย์วรรณ  นิมิศิลป์
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงกันธิมา   แผ้วเกษม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   จางนะ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุชานันท์   พุ่มดี
5. เด็กหญิงสุภัสสรา   อุสาหะ
 
1. นางกัณทิมา   เลี้ยงวงษ์
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  คงนิล
2. เด็กหญิงน้ำฝน   เกตุทอง
3. เด็กหญิงวรัชยา  ทีปะปาล
4. เด็กหญิงศิราภรณ์  สิทธิชัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่มล
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
2. นางสาวเนตรนภา  สิงหเดช
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. นางสาวกาญจนา  ทองแตม
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  นุ่มหมอก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดภัย
4. นายภานุพงศ์  บุญตั้ง
5. เด็กหญิงสันห์ฤทัย  ทองแตม
 
1. นางปุณยวีร์  ชัยสวัสดิ์
2. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกนกพร   คำด้วง
2. เด็กหญิงปัทมาพร   อินทะเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงวาสิณี   บุญสุข
4. เด็กหญิงอทิตยา   ปานทอง
5. เด็กหญิงอัญชลี  สีดวง
 
1. นางพรทิพย์  หาญวัฒนา
2. นางสาวกัญญารัตน์  ขอบคุณ
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  อิ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงธีรารัตน์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญธูป
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  เรือนฉาย
5. เด็กหญิงสุชาวดี  ยศเมา
 
1. นางสาวณัฐวดี  ศรีลำ
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงชลดา  โชติสุข
2. เด็กหญิงทักษพร  กลับเพ็ชร
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  วัจนะ
4. เด็กหญิงเฉี่ยวหมิ่ง   เชียง
5. เด็กหญิงไอรดา  อยู่จุ้ย
 
1. นายวัฒนา   เชื้อน่วม
2. นางสาวพรทิพย์   นาคเหล็ก
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงกันยาพร  มะตัน
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์เส็ง
3. เด็กหญิงทิพยดา  แก้วกลิ่น
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อิ่มเพ็ง
5. เด็กหญิงพนิดา  อินจำนง
 
1. นางเดือนกวี  ทองก้อน
2. นางจันทนา  แก้วเปี้ย
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาขาว
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  คงพลับ
3. เด็กหญิงพิชญา  บัวขาว
4. เด็กหญิงพุทธธิดา  แย้มเกษร
5. เด็กชายวันเฉลิม  อ่ำเมือง
 
1. นางสาวพัชราวัลย์  คล้ายปิ่น
2. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ปรากูฎ
2. เด็กหญิงตุลาพร  รบช้าง
3. เด็กชายธีรวีร์  ผิวหลง
4. เด็กหญิงวณัฐชญาณ์  บางโม้
5. เด็กหญิงสายธาร  ภู่ทั่ง
 
1. นางวันวิสาข์  สาดสี
2. นางสาวฐิติชญา  ทองอยู่
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายคิมหันต์  วารินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมา
3. เด็กชายธนวัฒน์  คำบุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงอนันตยา  สิงห์อ้าย
 
1. นางสุกัญญา  ไทยปิยะ
2. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กชายคมเพชร  ขอนทอง
2. เด็กหญิงนฤมล  กระจ่างรัตน์
3. เด็กหญิงนิลวรรณ  พรมจันทร์
4. เด็กชายพงศธร  รบช้าง
5. เด็กหญิงสุนิตย์ษา  ชัยคำ
 
1. นางรัญจวน  เสียนขุนทด
2. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญยัง
2. เด็กหญิงธัญวรัศม์  ทองคำดี
3. เด็กหญิงพิมรดา  แพงมา
4. เด็กหญิงวิสสุตา  สระทองคำ
5. เด็กหญิงสุนิตา  เกตุชาติ
 
1. นางปราณี  ทาศรี
2. นางสมคิด  คงพูล
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกุลกัณญา  แก้วประสงค์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แป้นวงศ์
3. เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล
5. เด็กหญิงรัตนนุมาศ  บุญเกิด
 
1. นายวชิรวิทย์   เดชบุญ
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรไร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีบุญรอด
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  พุทธกิจ
4. เด็กชายพีรชาติ  ทองผาย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กุนทิพย์
 
1. นางสุภาพร  อ่วมบุญ
2. นางณิชาภัทร  ข้อหน่อ
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เที่ยงเต็ม
2. เด็กหญิงพรพิมล  นาคบัว
3. เด็กหญิงวรรณษา  สังคนันท์
4. เด็กหญิงสายธาร  ดีคำน้อย
5. เด็กชายโชควันชัย  จุ้ยศรีแก้ว
 
1. นางศิรินภา  บุญอินเขียว
2. นายยุทธศักดิ์   หาดเคลือบ
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม่นรัตน์
2. เด็กหญิงณัชณิชา   ชาญพินิจ
3. เด็กชายนรงฤทธิ์  มณีพันธ์
4. เด็กชายพลรบ  ศรีสุข
5. เด็กหญิงศิรมณี  อยู่ยงค์
 
1. นายวีระพล   ผาผึ้ง
2. นายรสริน   คงเพ็ชร
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรัญญา   จันทะวงษ์
2. เด็กชายสฤษฏ์ธน  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปั้นบัว
4. เด็กหญิงอินทิรา  คันทินทะระ
5. เด็กชายเปรมชนะ  หม่องชา
 
1. นางสาวอรัญญา  อุ่นทอง
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สีสอนบุตร
2. เด็กหญิงชณานุกานต์  แก้วรักถา
3. เด็กหญิงฎีกา  ยาท้วม
4. เด็กหญิงสุกัลญาพร  ผาลา
5. เด็กชายอินทนนท์  แสงจันทร์
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางสาวณัฐพร  ทองนวม
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กชายชินวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายนนทกร  นากัน
3. เด็กชายปิยะ  ยาทวนแก้ว
4. เด็กชายยุทธนา  ทองแย้ม
5. เด็กชายยุทธพิชัย  แสงแดง
 
1. นางสาวชุติมา  สังทรัพย์
2. นางสาวเปมาญา  อัศวจีระ
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกวัลย์  สังฆพร
2. เด็กหญิงประภัสสร   คงทิม
3. เด็กหญิงอรุณทิพย์   สังฆพร
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันกัด
5. เด็กหญิงโชติกา  หม่องชา
 
1. นายนพพร  ศิวานนท์
2. นายชัชวาลย์  บุตรทอง
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  แดงตา
2. เด็กหญิงนงนภัส  แสนตา
3. เด็กหญิงพรพระจันทร์  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มั่นต่อ
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  รอบแคว้น
 
1. นายสิทธิพงศ์  แอบแฝง
2. นางสาวเกสวดี  เทศเอม
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงชโลธร  แก้วจรูญ
2. เด็กหญิงทักษอร  สิทธิบูรณ์
3. เด็กชายนันท์นภัส  บุญรักษา
4. เด็กหญิงพลอยชมภู  เชียงสน
5. เด็กชายวรสิทธิ์  แสนเขียว
 
1. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
2. นางศิริรัตน์  ถมยา
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายกฤษกร  บุญมาละ
2. เด็กชายกานตรัตน์  เกิดมั่น
3. เด็กชายฐิตากร  สายยุด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยังมณี
5. เด็กหญิงณิชานัน  บำรุงราษฎร์
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมนาหาด
7. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  สถานอุ่น
8. เด็กชายธนกฤต  ถือตระกูลถาวร
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉัตรธง
10. เด็กชายธนวัฒน์  เทศเอม
11. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยะเกิด
12. เด็กหญิงบุญญานุช  จันทร
13. เด็กหญิงพรจิรา  บุญช่วย
14. เด็กชายภูวฤทธิ์  ภินทภัสตร์
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขวัญมุข
16. เด็กชายวุฒิชัย  พระกำเนิด
17. เด็กหญิงศยามล  ประเสริฐดี
18. เด็กชายสงกรานต์  อ่อนจันทร์
19. เด็กชายสรศักดิ์  หมวกทอง
20. เด็กชายเจตวีร์  เพชรเอี่ยม
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
2. นางสุกัญญา  ไทยปิยะ
3. นายสุพจน์  แก้วมูล
4. นางสาวสุพัตรา  คำจ๋า
5. นายกฤษฎา  คงเกตุ
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัจณริยา   สรงสุวรรณ
 
1. นางสาวอำพา  สอนเพ็ง
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเบญญาภา  เพชรคำ
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งมีนา  เพ็ชรนารถ
 
1. นางสาวประภาพร  วิชญศาสตรา
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุตรสันเที๊ยะ
 
1. นางพัทฒิลาวัลย์  แก้วนิล
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงศุภาภรณ์  มงคลเสถียร
 
1. นางลัดดาวัลย์  พาจันทร์
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1. เด็กชายธนพนธ์  พูลศรี
 
1. นางสาวจีราพร  สอนบุญมา
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ขวัญวงค์
 
1. นางอาริษา  มาทำมา
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คชแก้ว
 
1. นางสุวิมล  เปรมปรี
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กชายญาณภัทร  เฟื่องเพชร
 
1. นางสาวจิราพร  พูลผล
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงฌิชชากานต์  มีปิ่น
 
1. นางสาวอัญชิษฐา  โหมดพันธุ์
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงแพรวา  เปรมศิริ
 
1. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  จีนหน่อ
 
1. นายสกลกริต  วรรณสวาท
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มากล้น
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงหทัยชนก   ใจทหาร
 
1. นางสาวภัทราพร  เยาวรัตน์
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงลิลนีย์  ทองดี
 
1. นางสาวพายุ  ใจหล้า
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชิญชม
 
1. นางสาวชุติพร  อยู่เจริญ
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1. เด็กหญิงเพ็ชรินทร์  ดีรักษา
 
1. นางสาวจิราพร  สืบสุข
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวดี   เขียวดี
 
1. นางสาวแสงระวี   แสงเดช
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   จวนอาจ
 
1. นางศิริวรรณ  ยะอนันต์
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  พรมแก้ว
 
1. นางมลฑา  บัวทอง
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพัชรพร  จ๋อยพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  มาผิว
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงทิพานัน  หอมเย็น
 
1. นายสกลกริต  วรรณสวาท
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงณภัศกรณ์  นิยมบุญ
 
1. นายเสกสรรค์  บุญเย็น
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เสม
 
1. นางสุนิสา  ทองสุขแก้ว
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงอาภัสรา  เก่าด่านจาก
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำเวียง
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงญูยอ  ยาน้อย
 
1. นางสวรรค์  กองแก้ว
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  เทียนไธสง
 
1. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายศุกลภัทร  บุญธูป
 
1. นายอภิรักษ์  บุญนะ
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงพิชาดา  เงินคำ
 
1. นางสวรรค์  กองแก้ว
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์วงษ์ษา
 
1. นางสาวภรณ์ธมนต์  คำบุญมา
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงอุไร  แท่นทอง
 
1. นางสาวดารารัตน์  พระวงษ์วัน
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพัชลักษณ์   ปานเพ็ง
 
1. นางจันทนา  พูลประดิษฐ์
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจิดาภา   เผียดพัด
 
1. นางพรทิพย์  หาญวัฒนา
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงวิรัลพัสร  เรืองประพัด
 
1. นางสุธิดา  นิคมขำ
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธเนศ  นพนิยม
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กชายภูมิ์ชณัฐ์  บรรจงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอิสรีย์  สอนภักดี
 
1. นางจรินทร์  แก้วหนู
2. นางสาวสมจิต  วิจิตรานุวัตร
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายธนกฤต   ธีระแนว
2. เด็กหญิงอาทิตยา   วังนิล
 
1. นางวรรณาภรณ์   สาขา
2. นางตวงรัตน์   ตั้งฐานานุศักดิ์
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายพงษกร  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงรัชนก  ก๋าแปง
 
1. นางพูลสิรี  ศรีทองอ่อน
2. นางนงลักษณ์  สายกระจ่าง
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล   ขวัญเสือ
2. เด็กหญิงวาริดา   กล่ำทอง
 
1. นางสาวภัทรกมล  ไสสีสูบ
2. นางสาวสุวิมล  สุโน
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  เงินจันทร์
2. เด็กหญิงปวฎา  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางสาวธนธรณ์   แป้นพรหม
2. นางสายสุนีย์  เมืองบุญมา
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทวีกิจไพศาล
2. เด็กชายเหมันต์  ปั้นโต
 
1. นางวรารัตน์  อุ่นใจ
2. นางสาวสกาวเดือน  ติ๊บอาจ
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงนันทิชา  เหล็กอ่อน
2. เด็กชายวัชรพล  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวณณัฐ  อินสมบัติ
2. นางสาวสุดาลักษณ์  บุญตัด
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายทัพไทย  ทิพย์ถา
2. เด็กหญิงภูริชญา  ทับผดุง
 
1. นายธวัชชัย  เดชพรม
2. นางสาวผณินทร์  มาคคีรีรินทร์
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธีรเทพ  แก้วโพธิ์
2. เด็กหญิงุชุติมณทร์  วิระปิง
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ธีระแนว
2. นางทิพาภรณ์  จักรน้ำอ่าง
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายอมรศักดิ์  พุกอินทร์
2. เด็กหญิงแพรวา  ไม้ใหญ่
 
1. นางสาวปัทธิวาพร  บวบสด
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงปารภา   สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายศุกลวัฒน์   ชาวฮุน
 
1. นายบุญชุม   มีรัตน์
2. นางพรธนา  มุ้งทอง
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ยางคำ
2. เด็กหญิงปาริษา  ผากิม
 
1. นางวิไลรัตน์  ถายาธัชนันท์
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายจีระวิทย์  ผาผึ้ง
2. เด็กหญิงสุพิชาญา  คำพัน
 
1. นางสวรรค์  กองแก้ว
2. นางสาวนิฤมล  ดาสี
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กชายภาณุศิษฏ์  สังโส
2. เด็กหญิงสุนิสา  มูลจันทร์
 
1. นางสาวนงคราญ  กันธิยา
2. นางสาวดวงเดือน  จันเทวี
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 1. เด็กหญิงนภาวดี  จันทา
2. เด็กชายพลกันต์  นาคสวน
 
1. นางสาวชนิกา  ลือโฮ้ง
2. นางสาวนิตยา  นันตา
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธนัตถ์  ปานบุญ
2. เด็กหญิงวริศรา  นาใจคง
 
1. นางวาสนา  ตาคม
2. นางสาวอรจิรา  แว่นวิชัย
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณพิชญ์  นาคะเกศ
2. เด็กหญิงพรหมพร  พิจารย์
 
1. นางอัญชลี  อินทรัพย์
2. นายประเสริฐ  อินทรัพย์
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพชร  ลิขิตปรีชากุล
2. เด็กหญิงลภัสกร  เกินพา
 
1. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
2. นางเสาวภาคย์  ณ ร้อยเอ็ด
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงศิรประภา   มาบุญ
2. เด็กชายแทนนี่ จอห์น   เวร์เดย์
 
1. นางปรียานันท์  ถุงเงิน
2. นางสายฝน  อุปหล้า
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วแหวน
2. เด็กหญิงนภสร  สีบุญ
 
1. นางจันทร์จิฬา  ศิริกุล
2. นางแสงจันทร์   สุวรรณเพ็ชร์
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กชายดรณ์  คร้ามสมอ
2. เด็กหญิงสุปิยาพา  อยู่รอด
 
1. นางสาววิมลศิริ  วงศ์หล้า
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ปานทับ
2. เด็กชายวุฒิภัทร  รอดอยู่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จงอยู่สุข
2. นางเกศรา  เพ็งด้วง
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายภควัต  ทองอุดร
2. เด็กหญิงวรรณภา  ดวงดาว
 
1. นางสาวจรีพร  กอนไธสง
2. นางสาวสุมิตรา  จันทร์เติมต่อ
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 23 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 1. เด็กชายชโยดม  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  อันถามล
 
1. นางศรีวรรณ   ภูนวล
2. นางพัชรินทร์  ชำนาญ
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายชวลิต  โตนแห่ว
2. เด็กหญิงน้ำฝน   พลอยแหวน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ฉัตรธง
2. นางสาวฐิรกานต์   อินทะกูล
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ม่วงเก่า
2. เด็กหญิงอธิตยา  รักขเสน
 
1. นางกำไร  ก่ำสุข
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดดอนสัก 1. เด็กหญิงกรชนก  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรพิชญ์  งามขำ
 
1. นางฉลาด  สังเวียนวงศ์
2. นางสาววันเฉลิม  วงษ์เงิน
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู
2. เด็กชายบุญโชค  จันทร์ยวง
 
1. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
2. นางสาวเสาวภาคย์  ณ ร้อยเอ็ด
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญแป้น
2. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  ยั่งยืน
 
1. นายกวี  พุฒโต
2. นางพูลสิรี  ศรีทองอ่อน
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงณิศาภักดิ์   ศักดิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายธนากร   เถื่อนรอด
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางนิรัญญา  เครือฟั่น
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกชกรณ์  โพธิ์คำ
2. เด็กชายพสิษฐ์  ภักดีไทย
 
1. นางเนาวรัตน์  อยู่อ้น
2. นางจุฬีภรณ์  โพธิ์ศรี
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  รบช้าง
2. เด็กหญิงณัฐทิตา  เรือนคำ
 
1. นายธวัชชัย  ติสี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รักพงษ์
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คุณทะวงค์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยทรัพย์
 
1. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
2. นางแสงจันทร์   สุวรรณเพ็ชร์
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายธาวิน  เฟื่องเพชร
2. เด็กหญิงศศิภา  โตผล
 
1. นางสาวกมลพร  เมืองแก้ว
2. นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานพิชชา  ไชยาโส
2. เด็กชายศุภฤกษ์  รอยกี่
 
1. นางวรรณภา  ศรีแก้ว
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงชนัฐปภา  แก้วสกุลณี
2. เด็กชายเดชาธร  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวจรีพร  กอนไธสง
2. นายเสกสรร  น้อยยอด
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กชายจักรินทร์   สมอินทร์
2. เด็กหญิงอนัญญา   สุขใจ
 
1. นางสาวภัทรกมล  ไสสีสูบ
2. นางไพรินทร์  เที่ยงฟัก
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านฟากบึง 1. เด็กชายธีรภัทร  ก้านทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุขช่วย
 
1. นางนงเยาว์  นมเนย
2. นางรุ่งนภา  เนตรใจ
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 1. เด็กชายตติยะ  ดีอุดม
2. เด็กหญิงรวีพลอย  เพชรมูลคลัง
 
1. นางเตือนใจ  วรรณภักตร์
2. นางวิลาลี  เมืองศรี
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงชลธิภา   คำหยุ่น
2. เด็กชายสิรวุฒิ   เวียนรอบ
 
1. นางอัมพร   ร่าเริง
2. นางณัฏฐา   ทรัพย์สังข์
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายมิตรชัย   สังทรัพย์
2. เด็กหญิงศศิภา   จำนงภักดิ์
 
1. นายบุญชุม   มีรัตน์
2. นางิกิติมา   มะโน
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.67 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเกตุ
2. เด็กชายมนตรา  พริกทิม
 
1. นางสุพิศ  สมศักดิ์
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทียนชัย
2. เด็กชายอนุสรณ์  ต๊ะเอ้ย
 
1. นางสาวเสาวรส  คำเติม
2. นางรุ้งราวรรณ  เขียวพิยะ
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  จันทร์กลับ
2. เด็กชายธนวัฒน์  มุขอิ่ม
 
1. นางปราณี  ทาศรี
2. นางกฤษณา  กำปนาท
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขผดุง
2. เด็กหญิงพิริยากร  ปานยิ้ม
 
1. นายมาโนช  ปานสมบัติ
2. นางสาวสายธาร  นุ่มน้อย
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เพ็ชรพินิจ
2. เด็กชายบุณยกร  นาจิน
 
1. นางสาวนิตยา  นันตา
2. นางดาวเรือง  มาลา
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.33 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชนะพล  จันทรขันสี
2. เด็กหญิงพรชนิตว์  บรรทึก
 
1. นางสายสุนีย์  เมืองบุญมา
2. นางสาวธนธรณ์   แป้นพรหม
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายณัฐดนัย  ตระกลศักดา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ชูศรี
 
1. นางสวรรค์  กองแก้ว
2. นางวิภาภรณ์  แก้วไพร
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายสิริภัทร  สิริรัตนพงษ์
2. เด็กหญิงอรุณรัศมี  โคประโคน
 
1. นางทิพาภรณ์  จักรน้ำอ่าง
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ธีระแนว
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  นะฟู
2. เด็กหญิงอมิสตา  แสงชาติ
 
1. นางปัทมา  รอดทั่ง
2. นางสุภิญญา  สุวรรณารมณ์
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงกรรยพร  แสงจันทร์
2. เด็กชายจิณณวัตร  หอมระรื่น
 
1. นางสาวดารารัตน์  พระวงษ์วัน
2. นางนงนุช  กูลไข
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายณัชพล   เชื้อนพคุณ
2. เด็กหญิงมัณฑนา   หาญวัฒนา
 
1. นางสายฝน  อุปหล้า
2. นางปรียานันท์  ถุงเงิน
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนวัดดอนสัก 1. เด็กหญิงศิริพร  อุ่นเจริญ
2. เด็กชายอนุชาติ  เผือกจินะ
 
1. นางฉลาด  สังเวียนวงศ์
2. นางสาวสุวรรณี  คงดีได้
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  เทพสถิตย์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  หอมรส
 
1. นายธวัชชัย  ติสี
2. นางสาวภัทราวดี  กาทอง
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกันต์กนิฐ  วิเศษเพ็ง
2. เด็กชายศิรวิทย์  อยู่เจริญ
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
760 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงรัชดา   แสนมั่น
2. เด็กชายรัตนกร   ขนุนปัน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   ฉัตรธง
2. นางสาววิชุรีย์  วิริยานุกูล
 
761 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายพงศกร   บุญนัน
2. เด็กหญิงพรพนิต   วรรณเครือ
 
1. นายบุญชุม   มีรัตน์
2. นางพรธนา  มุ้งทอง
 
762 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายชนธิชา  จันโฉม
2. เด็กหญิงฐิติมน  ทองมีศรี
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ดำชม
2. นางสาวสิริวิมล  ปามิตร
 
763 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายอมรเทพ  นวลมะ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  มากคล้าย
 
1. นางพัชรี  ปัญชะนะ
 
764 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. นายภูริณัฐ  นาคะยศ
2. นางสาวลลิตา  ทิมาปิง
 
1. นางสาวนภาพร  ซินสำราญ
2. นางสาวสาวิตรี  บุญยพันธ์
 
765 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ทารัตน์
2. เด็กชายธนพัฒน์  แหน่งฮวบ
 
1. นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ
2. นางสาวอภิญญา  เอี่ยมพงษ์
 
766 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสงคราม
2. เด็กชายประเสริฐ  ใสยิ่ง
 
1. นางสาวภัทราพร  เยาวรัตน์
2. นางศิวิไล  มณีสุวรรณ
 
767 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กชายกฤชรัตน์   แจ่มศรี
2. เด็กหญิงนิชา   หลักคำ
 
1. นางศศิธร  ทิมให้ผล
2. นางวารุณี  พิรอด
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายตรัยวิวัฒน์  สงวนกาญจน์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มั่นเหม
 
1. นางนันทพร  วาริสสอน
2. นายนวพล  สุวรรณวัฒนสิริ
 
769 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายกนกพล  วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงอริสรา  จันทร์น้ำคบ
 
1. นางสาวสุธิดา  นิคมขำ
2. นางสาวอมรพัชรีรัตน์  พรหมดี
 
770 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธนวัฒน์   อินถา
2. เด็กหญิงนิติพร   แสนลำพรวน
 
1. นางพรทิพย์  หาญวัฒนา
2. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. นางสาวกาญจนา  แซ่อั้ง
2. นายธนกฤต  แก้วแหวน
 
1. นายสุริยา  มาติดต่อ
2. นางสาวผกามาศ  ยอดถา
 
772 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงชาลิสา  แข็งการ
2. เด็กชายสุทด  คงใส
 
1. นางสวรรค์  กองแก้ว
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอุ่น
2. เด็กหญิงชานิสา  ดีคำ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงบุญญิตา  ถิ่นพยัคฆ์
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ป้อมสาหร่าย
6. เด็กหญิงวรรณกานต์  เขียวแสนสี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์เติมต่อ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สีหาทับ
9. เด็กหญิงเลอนันดา  สุขนวล
10. เด็กหญิงโอโอก้า  สิทธิเจริญ
 
1. นายวชิระ  นาคะหะ
2. นายทินกฤต   วาริสสอน
3. นางสาวรัชนี  ก้อนกลีบ
 
774 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงจิราภา  สุขผดุง
2. เด็กหญิงณัฐกมน  ม่วงเนียน
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญมีประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรกนก  เสือจงภู
5. เด็กหญิงพัชริศา  โพธิ์บัลลังก์
6. เด็กหญิงภัคกมล  ก้อนหนู
7. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพ์อุบล
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ภู่ดัด
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จี้ปั้น
10. เด็กหญิงเพชรวลัย  สนโต
 
1. นางชนม์นิภา  ภูวดลวรนาถ
2. นางสาวโสภา  ฟุ้งเฟื่อง
3. นางจันทร์แรม  ทองพงษ์พันธ์
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ลักษราภิรมย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน
5. เด็กหญิงดลยา  กาญจนะสมบัติ
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  ใจยา
7. เด็กหญิงพรีมรภัทร์  ผ่องใส
8. เด็กหญิงรัตนาพร   ลาภประเสริฐพร
9. เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ
10. เด็กหญิงสุวิชาดา  ประเสริฐสิทธิ์
 
1. นางสาวกิตติยา  แกมนิล
2. นายเฉลิม   คำลอย
3. นางเสาวภาคย์  ณ ร้อยเอ็ด
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยปลัด
2. เด็กหญิงชวลักษณ์ธิชา  คลองตะเคียน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีกลิ้ง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินเหล็ก
5. เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีวงศ์
6. เด็กหญิงณิชา  โสพันพิม
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์เอม
8. เด็กหญิงพรนัชชา  ปิ๋วล้ำ
9. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  บุญเลี้ยง
10. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจทัด
 
1. นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง
2. นางมยุรี  ทองเหลา
3. ดร.สิริพร  ดีน้อย
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สาเกิด
2. เด็กหญิงกิติญา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงดวงสุดา  อินประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนเสถียร
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีมันลาภ
6. เด็กหญิงวริษา  สุขวัฒน์
7. เด็กหญิงวิชญาพร  รังสิยานนท์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  คำนก
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดอนนำไพร
10. เด็กหญิงอรปรียา  พูลเพิ่ม
 
1. นางอังคณา  อองกุลนะ
2. นายปริญญา  สะลิม
3. นางสาวเทวิกา  ปิ่นโชติกาญจนกุล
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1. เด็กชายกล้าภวิษย์   ศิลปกรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปกรณ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรารมย์
4. เด็กชายชยธร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายธีระพงศ์  รอดกำเนิด
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  ผลดี
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองประเสริฐ
8. เด็กหญิงวิภาดา  รุ่งเรือง
9. เด็กชายอดุลวิทย์  อยู่อ้น
10. เด็กชายอินทัช  น้อยบรรจง
 
1. นางจำเนียร  กล่อมทอง
2. นางภัทราวรรณ  วงศ์พระยา
3. นางสาวศิริมนต์  คำสอน
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงฐิติมา  สารสุ
2. เด็กหญิงธนัญญา  สุกวงษ์
3. เด็กชายนพรัตน์  เกิดเจริญ
4. เด็กหญิงปลายฝัน  แสนสี
5. เด็กหญิงรัติกานต์  แตงสุวรรณ
6. เด็กชายวิชญ์ภาส  ทับทิม
7. เด็กหญิงวิสุทธิกานต์  อุ่นเจริญ
8. เด็กหญิงศศิประภา  เงินหล้า
9. เด็กหญิงสุชาดา  วงค์กำภู
10. เด็กชายสุทธิภัทร  ปาฟัก
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สาหร่าย
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธีรธนพงศ์
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กชายจีรพัน   วันทา
2. เด็กชายชนิตพล   จ่าเหม็ง
3. เด็กชายฐิติพงษ์    ตาบุญ
4. เด็กชายทัศนะ   ป้องไข
5. เด็กหญิงนัฐฐาพร   ศุภฤทธิ์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา   พูลพวง
7. เด็กหญิงวรัญญา  เรืองศรี
8. เด็กชายศักดา   จันขันศรี
9. เด็กหญิงศิริภัสสร   อาหยี
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ   จันทร์เขียว
 
1. นางปณิชานา  แปงการิยา
2. นางสาวสิริวิมล  ยืนสี
3. นางสาวศิริพร  ร่องอังจันทร์
 
781 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1. เด็กหญิงกนกพร  หัสชู
2. เด็กหญิงกฤตพร  ไกรบุญมี
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำท้วม
4. เด็กหญิงจิรัชญา  นกเดช
5. เด็กหญิงชนัฐปภา  แสงศรี
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เทียมทนงค์
7. เด็กหญิงถาวรีย์  คำแหง
8. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เลิศขามป้อม
9. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  รู้ธรรม
10. เด็กหญิงสุวรรณณี  อินลา
 
1. นางณัฏฐภรณ์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวมานิตา  เยขะจร
3. นางสาวนภาพร  ดับปากพิง
 
782 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงขนิจฐาน  เพชรสุข
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เป้าสุวรรณ
4. เด็กหญิงปุญญิศา  กิตติขจร
5. เด็กหญิงพรชนัน  ติ๊บใจ
6. เด็กหญิงมณีนิล  มีเรือง
7. เด็กหญิงราตรี  อินทะ
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติขจร
9. เด็กหญิงวชิรวดี  เพ็งเปิ้ล
10. เด็กหญิงเบญญภา  แก้วพันธ์อ่ำ
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
3. นางสาวสุทธาภา  มาประกอบ
 
783 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฮวดเกิด
2. เด็กหญิงณิชารีย์   ศึกษา
3. เด็กหญิงทิพปภา   ปัญญาโล
4. เด็กหญิงธัญชนก  ปัญญาโล
5. เด็กหญิงธัญพิชชา   แขมภูเขียว
6. เด็กหญิงธิดารัตน์   ภู่ดัด
7. เด็กหญิงบวรรัตน์  เขียวอ่อน
8. เด็กหญิงพิมมาราวดี   สุขวัฒน์
9. เด็กหญิงมนสิชา   ดีสุข
10. เด็กหญิงศิรภัสสร   พูลเกตุ
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นายวุฒิพงษ์   ปิ่นนาค
3. นายอัครพล   บุญตั้ง
 
784 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มุ่งรีกลาง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สง่าชาติ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สว่างวงษ
4. เด็กชายธรณ์เทพ  พากเพียร
5. เด็กชายธีรภัทร  ยศบุญเรือง
6. เด็กหญิงประภานิช  ทองนวม
7. เด็กหญิงปัญญาพร  สุราฤทธิ์
8. เด็กหญิงพิมชนก  กลางนอก
9. เด็กหญิงพิมญดา  ไพเรืองโสม
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปูสารี
 
1. นายพัชรดนัย  แสนคำ
2. นายสุรศักดิ์  แป้นสวน
3. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์มาก
 
785 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงกมลพร  รอดภัย
2. เด็กหญิงฐิตาภา  พิมพ์อุบล
3. เด็กหญิงนริศรา  รุ่งแจ้ง
4. เด็กหญิงนิรัชพร  วัฒนพงศ์สรร
5. เด็กหญิงปัญญาวีร์  จันทร์ชื่น
6. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  ทองเก่า
7. เด็กหญิงวรัธยา  อินทรเทศ
8. เด็กหญิงศิริพร  มาศรี
9. เด็กหญิงสุตาภัทร  ฝ้ายเยื่อ
10. เด็กชายสุรบดินทร์  บริรัตน์
 
1. นางสาวนิ่มนวล  อินสุวรรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  มีพ่วง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิภา  มีเกตุ
 
786 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เชื้อปู่คง
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เกิดประกอบ
3. เด็กชายจิรโชติ  บัวบาน
4. เด็กหญิงชัญญา  โสภา
5. เด็กชายพัชรพล  ประสิทธิ์
6. เด็กหญิงรัชนก  เชื้อปู่คง
7. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์ดุ้ง
8. เด็กหญิงวริศรา  สังข์ขาว
9. เด็กชายอนุกูล  คำอินทร์
10. เด็กหญิงอรัญญา  คำสุข
 
1. นางสาวกิตติภากร  นาคมี
2. นางสาวจุฬารัตน์  สนโต
3. นางสาวปรีดาพร  มั่นกันนาน
 
787 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนต์รพี  ภักดี
2. เด็กหญิงชญาดา  ฤกษ์ชินธนา
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  วุฒิสาร
4. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  วันดี
5. เด็กหญิงปัญฑิตา  อินทรอาษา
6. เด็กหญิงปิยนุช  นามอื่น
7. เด็กหญิงพรรณาพิมล  ดาดวง
8. เด็กหญิงพอเพียง  ใจบำรุงเมือง
9. เด็กหญิงศิรดา  มงคลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอธิชา  โฆษชุณหนันท์
 
1. นางสาวประภาพร  วิชญศาสตรา
2. นายสายชล  เกิดแก้ว
 
788 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตามา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บับพิบูลย์
3. เด็กหญิงนิชานันท์  เนตรกุลชร
4. เด็กหญิงนิภาพร  นวลแหยม
5. เด็กชายภัทรพล  พึ่งทอง
6. เด็กหญิงวศินี  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงวิภาดา  ทองสองศรี
8. เด็กหญิงวิรดา  มั่นอ้น
9. เด็กหญิงเขมินทรา  ปาหล้า
10. เด็กหญิงเอกวารี  โรจน์บุญถึง
 
1. นางสาวบุญสิตา  แก้วบรรพต
2. นางสาวสุภารัตน์  อยู่หนู
3. นางสาวนฤมล  เล็กคำด้วง
 
789 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงกชกร   มาท้ายน้ำ
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  อร่ามรักษ์
3. เด็กหญิงธาริสา  ฉิมผูก
4. เด็กหญิงปานชีวา  ดีมั่งมี
5. เด็กหญิงปารณีย์  อักษรไชย
6. เด็กชายยุทธนา  ชูสวัสดิ์
7. เด็กชายสินธุชา  ตันจ่าง
8. เด็กหญิงอินทุกร  จินดาประทุม
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดวงปุ้ม
10. เด็กหญิงเพชรลดา  หาญมนต์
 
1. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
2. นางศศิธร  มากคล้าย
3. นางสาวณัฐณิชา  ด่านรัตนชัย
 
790 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  รักฉาย
2. เด็กหญิงณัฏฐเรศ  ยานนาวา
3. เด็กชายณัฐณกร  สังข์ขำ
4. เด็กชายธีรเดช  แสงทั่ง
5. เด็กชายนพกร  ปิ่นทอง
6. เด็กชายบุษกล  ขาวขำ
7. เด็กชายประวิณ   บุตรใส
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ป้องปัด
9. เด็กหญิงศศินิภา  ขาวขำ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายณัฐกิจ  ขำฉา
2. นางสาวแสงทวี   ชิดโคกกรวด
3. นายศตคุณ  ขวัญอ่อน
 
791 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตะบุตดา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  พุ่มเชย
3. เด็กชายณัฐพล  เชื้อทอง
4. เด็กชายธนกร  แสงทอง
5. เด็กหญิงนภัสสร  เยขะจร
6. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์วิลัย
7. เด็กชายลีนวัฒน์  เยขะจร
8. เด็กชายศราวุฒิ  พูลหน่าย
9. เด็กชายศุภกิต  คุ้ยเจี๊ยะ
10. เด็กหญิงอรกัญญา  สุดตา
 
1. นางสาวณณัฐ  อินสมบัติ
2. นางมลฑา  บัวทอง
3. นางสาวสุดาลักษณ์  บุญตัด
 
792 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปันเงิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญพัฒน์
3. เด็กหญิงธัญจิรา  คงถิ่นฐาน
4. เด็กหญิงนันธิชา  นวลแบน
5. เด็กหญิงปัทมา  ประชาชน
6. เด็กหญิงพาทินธิดา  พิหูสูตร
7. เด็กหญิงมณิชญา  เรียงเสนา
8. เด็กหญิงวิกานดา  เอี่ยมปู่
9. เด็กหญิงวิภาดา  ต้นเกต
10. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  นาคะเกศ
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นายพลวัฒน์  สีมูล
3. นางสาวทิพวรรณ  แปงการิยา
 
793 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กชายกวีเดช  กิ่งจันทร์
2. เด็กชายกิตติพล  พิมแสน
3. เด็กชายนพรัตน์  บัวเงิน
4. เด็กชายนเรนทร  บัวเงิน
5. เด็กหญิงปณิดา  จุลละนันทน์
6. เด็กหญิงปริยากร  บุญสุภา
7. เด็กชายวิกรม  พุทธา
8. เด็กชายอรรถพล  คำใบ
 
1. นายพชรพล  พรมโสภา
2. นายประดิษฐ์  สุวรรณศรี
3. นางสาวกิตติยา  สุขสมจิตต์
 
794 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราภา  งามลี
2. เด็กหญิงนันทิชา  เพ็ชรพิชัย
3. เด็กหญิงนิภาพร  ซาพิมพ์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  วรราช
5. เด็กหญิงสมคิด  ผุยสุดา
6. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ทองพันธ์
7. เด็กหญิงอนันพร  กุลดา
8. เด็กหญิงเมษา  หม่องชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวีณา  ทองจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  มาผิว
3. นางสาวฐิติรัตน์  วัฒนะจีระ
 
795 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายกวิน  ขำแก้ว
2. เด็กชายกิตติกวิน  หาญมนต์
3. เด็กชายจิรกฤติ  จินดาประทุม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ช้างต่อ
5. เด็กหญิงรุจีรา  อินอ่อน
6. เด็กหญิงลดาภรณ์  จินดาประทุม
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชมเหว่า
 
1. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
2. นางทองเพียร  โคเกิด
3. นางลำเนาว์  ทองใหญ่
 
796 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกิตญาดา  เครือน้ำคำ
2. เด็กหญิงญาณาธิป  กันทะวงค์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิกขะมณฑล
4. เด็กหญิงธันยชนก  หล่อเมืองทอง
5. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ติยะพัฒนกุล
6. เด็กหญิงนิชญาพร  เกิดผล
7. เด็กหญิงปฏิพัทธ์  ขำทับทิม
8. เด็กหญิงภัทรินทร์  รู้หลัก
9. เด็กหญิงรินลดา  ทองมา
10. เด็กหญิงลัดดาวัล  วงษ์นรินทร์
 
1. นางสาวประภาพร  วิชญศาสตรา
2. นายสายชล  เกิดแก้ว
 
797 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  สิทธิชัย
2. เด็กชายจารุกิตติ์  โลกเลื่อง
3. เด็กชายณัฐพล   ทับทอง
4. เด็กชายณัฐวัฒน์   โพธิเนตร
5. นายธราเทพ   มีฤาสาร
6. เด็กชายปรเมษฐ์   แจ่มกระจ่าง
7. เด็กชายภูรินทร์   มาดขาว
8. นายวรเมธ   เพ็ชรสิน
9. เด็กชายอภิชาติ  ขุมเงิน
 
1. นางสาวเนตรนภา   สิงหเดช
2. นางจันจีฬา   จวนอาจ
3. นางสาวชลธิชา   พรมน้อย
 
798 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์แย้ม
2. เด็กหญิงชลธาร  แซ่หลิ่ว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีพิน
4. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จันทร์คำ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  แบนจันทร์ถา
6. เด็กหญิงวรรฤดี  เพชรเอียง
7. เด็กหญิงเกศนรินทร์  ทอมตัน
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองเฟือย
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ขวัญชื่นใจ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาสา
 
1. นางสาวมยุรี  กานนท์ธนกุล
 
799 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ่อนกลั่น
2. เด็กหญิงอภิญญา  ขำฉา
 
1. นางทองวัน  นันทภาณุวัฒน์
2. นางเพ็ญศรี  มูลเขียน
 
800 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิสสังวร
2. เด็กชายพานเพชร  ฉัตรสุวรรณกิจ
 
1. นางสาววิมนมาศ  วงศ์วิเศษ
2. นายชยันต์  สินสกุล
 
801 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง
2. เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด
 
1. นางดอกไม้  คำแย้ม
2. นายนพดล  ดีใจ
 
802 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงบุษกร  อินรุ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ็งน่วม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อยู่อ่ำ
2. นางสาวสมฤดี  จิววะสังข์
 
803 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองพืช
2. เด็กหญิงพัชรเฟื่อง  แก้วร่วมวงศ์
 
1. นางสาววิไลรัตน์   บุญมีโพธิ์
2. นายนรโชค  ศรีพยอม
 
804 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 1. เด็กชายคุณานนต์   กลเรียน
2. เด็กชายนนทกร   สุขสด
 
1. นายเศรษวิชญ์   วงษ์สละ
2. นายณธกร   ขวัญมุข
 
805 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน
2. เด็กหญิงณัฐณิกา  ตุนาโป่ง
 
1. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
2. นางสาวสุพัสจี  มากมี
 
806 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วกองทอง
2. เด็กชายจิระกานต์  อ้นสาย
 
1. นายชานนท์  กิ่งพวง
2. นางยุวธิดา  กิ่งพวง
 
807 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร 1. เด็กชายธนวัชร์  วิเศษศรี
2. เด็กหญิงนันทิชา  กันสี
 
1. นางสาวสายพิณ  งูคำ
2. นางชิดชนก  เปรมรี
 
808 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายศราวุธ   ตะโค้
2. เด็กชายอดิศักดิ์   คำพี
 
1. นายเอนก  รุ่งเรืองแสง
2. นางจุรีรัตน์  รุ่งเรืองแสง
 
809 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนโชค  ชิตจำปา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เกตุสุวรรณ
 
1. นางสาวปวิชญ์ตรา  ยิ้มมี
2. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
 
810 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1. เด็กหญิงนิรชา  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วันจิ๋ว
 
1. นายรัฐพงษ์  มั่นต่อ
2. นางรุ้งราวรรณ  เขียวพิยะ
 
811 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  นุชเจ็ก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรภู่
 
1. นายทศพร  ตุ้ยเล็ก
2. นายสาวิตร  เกิดเจริญ
 
812 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายธนกฤต  นวลแบน
2. เด็กหญิงสรีรัตน์  แก้วสีทัด
 
1. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์มาก
2. นายพัชรดนัย  แสนคำ
 
813 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อำคา
2. เด็กหญิงมุกตาภา  สุขสกล
 
1. นางอุไรวรรณ  มณีศรี
 
814 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรศรีเพชร
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  การจริงไพร
 
1. นางจันทนา  บุตรดา
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
815 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงณิชา  ทองอร่าม
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ศรีพรม
 
1. นางรัชนีกร  แก้วกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  สังข์เงิน
 
816 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงเข็มอักษร  กล่ำสวสดิ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  หมั้นขุนสี
 
1. นางทองเพียร  โคเกิด
2. นางวันทนา  อู่ทรัพย์
 
817 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วงศ์กลม
2. เด็กชายเจษฎา  นาคเลี้ยง
 
1. นางวลีพร  ศรีทอง
2. นางสาวอัจฉรา  แอบแฝง
 
818 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงชญานันต์   แสงมณี
2. เด็กหญิงทศนวรรณ   มีรอด
 
1. นางสาวพฤกษา  เหี่ยวนา
2. นายพิทพงศ์   เดือนหงาย
 
819 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 1. เด็กหญิงอรพิชญ์   เรืองผึ้ง
2. เด็กหญิงอรพินทร์   คชนะ
 
1. นายศักดิ์ชัย  วงษ์รีย์
2. นางรัญจวน  เชื้อคำ
 
820 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงกฤตยา  ชนะพันธ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คงโสรส
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญมา
2. นางนิลรัตน์  น้อยท่าช้าง
 
821 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   นุ้ยดี
2. เด็กชายบรรจบ   มณีเลิศ
 
1. นางอุไร  ดีอุดม
2. นายมรุพงษ์  แสงจันทร์
 
822 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 44 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดนาทะเล 1. เด็กหญิงธนิตา   ใจจีน
2. เด็กหญิงปิยะมาศ   อินจำปา
 
1. นางสนม  คำทิพย์
2. นางอรสา  พรมฝาย
 
823 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บางพุก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาฮวด
 
1. นางณัฏฐิกา  พรมอินทร์
2. นางณัฏฐิกา  พรมอินทร์
 
824 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดินแดง 1. เด็กชายอมฤทธิ์  ชั่งทอง
2. เด็กชายเตมีย์  สิทธิหล่อ
 
1. นางสาวธนพร  ยี่อิน
2. นางสาวนิศาลักษณ์  มีปล้อง
 
825 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปกรพงศ์  สีนัน
2. เด็กชายปรเมษ   อ่องอ้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร  สนโต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา  วันแว่น
 
826 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายคิมทวัฒน์    มั่นเมือง
2. เด็กหญิงธนัญชนก   บีพิมาย
 
1. นายเอนก  รุ่งเรืองแสง
2. นางจุรีรัตน์  รุ่งเรืองแสง
 
827 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. นางสาวกนกกานต์  สรรค์เชื้อไพบูลย์
2. เด็กหญิงธัญธิตา  พรมต่อม
 
1. นางสาวเนตรนภา  สิงหเดช
2. นางสาวสิริรัตน์  พัดเทพ
 
828 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายทินกร  สีสุดโท
2. เด็กชายนพชัย  วัสสุวรรณ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ค้ำชู
 
829 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. นายธนพล  ดวงแก้ว
2. นายสุเมธ  โนนแย้ม
 
1. นายสุริยา  มาติดต่อ
2. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
830 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ทองทา
2. เด็กชายณัฐกานต์  อุตสาหพันธ์
 
1. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
2. นางสาวปวิชญ์ตรา  ยิ้มมี
 
831 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  ภู่กำจัด
2. เด็กหญิงศรีนภา  นึกไฉน
 
1. นางสาวกุลธิรัตน์  รุจาวดีธันยดล
2. นางสาวนวรัตน์  ทาสุวรรณ
 
832 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  ถนอม
2. เด็กหญิงวรนุช  สีคำ
 
1. นางสาวปรินดา  คำป้อ
2. นางสาวอรสา  ดอนเทศ
 
833 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภู่เสือ
2. เด็กหญิงประวีณา  ไชยชนะ
 
1. นายชวลิต  ตันมา
 
834 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิกุล
2. เด็กชายธนดล  เพกประโคน
 
1. นายศราวุฒิ  มียา
2. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์ฟอง
 
835 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงปริวรรณ  ลีพุ่ม
2. เด็กหญิงรัตนา  มูลฝุ่น
 
1. นางกมลวรรณ  อ่อนกลั่น
 
836 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สอนสน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองศิริ
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จงอยู่สุข
2. นายสันติชัย  อินดี
 
837 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปรารถนา   วิเวกจวง
2. เด็กหญิงศศิภา  แสงภักดี
 
1. นางพรรณิกา  นาสอนใจ
2. นางสาวชลธิชา  ขวา
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อุ่นภา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  โหมดพันธ์
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงปพิชญา  นิตยอภัย
 
1. นางศิริรัตน์  พาหุกุล
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  กันตะคอง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นุ่มโฉม
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนันชนก  มีนาค
 
1. นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกิตติกรณ์  โกฏไกร
 
1. นางสาวธีริศรา  ธนูหมื่น
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงณิชาภา  แก้วสุริบูรณ์
 
1. นางสาวสมคิด  โตทินา
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์   ซาเค็น
 
1. นางจารุนันท์   ถาวร
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงอธิชา  น้อยทรัพย์
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูคำใบ
 
1. นางสมพิศ  แช่มช้อย
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กหญิงเกศวลี  พานเหล็ก
 
1. นางสาวเปมาญา  อัศวจีระ
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   กล่อมแจ้ง
 
1. นายศรัณย์กร  ถุงจินดา
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงศิริพร  มั่นแนบ
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาพ่วง
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายวรธน  หมั้นขุนสี
 
1. นางลำเนาว์  ทองใหญ่
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิวงษ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นุ่มโฉม
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   พืชทองหลาง
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงมรุชา  แก้วน้อย
 
1. นางวรรณี  ณ ลำปาง
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงทักษพร  มะโนศิลา
 
1. นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยชุมภู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาคมูล
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองเกิด
 
1. นายสาวิตร  เกิดเจริญ
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กชายณัตธัญ    สนิทรักษ์
 
1. นางกชกร  ใสแจ่ม
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  พานแก้ว
 
1. นางมลฑา  บัวทอง
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  ทาขุน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาสุข
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กชายเมธิชัย  พุฒโล๊ะ
 
1. นายสถิต  จิตต์มั่น
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  นิตยอภัย
 
1. นางศิริรัตน์  พาหุกุล
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  โตศิริ
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  แท่นมณี
 
1. นางสาวนฤมล  แสงทอง
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดดอนสัก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เตชา
 
1. นางสาวพิชญ์นรี  หาญพิทักษ์ผล
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ทิบำรุง
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงฉัตรศิริ  รูปทรง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ปานสังข์
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  กำพัน
 
1. นายอาทิตย์  ดิษเสถียร
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิทธิพล  โชคชื่น
 
1. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงกันติชา  ชัยชนะ
 
1. นายสุริยา  มาติดต่อ
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กชายวรายุส  มั่นคง
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงจินตนา   แสนคำฟอง
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีผาง
 
1. นางสาวภรณ์ธมนต์  คำบุญมา
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   บุญผาสุก
 
1. นางณัฐวรรณ   บุญมา
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนโพ 1. เด็กหญิงนันทวดี  มีเกตุ
 
1. นางสาวจิราพร  พูลผล
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  อู่ทอง
 
1. นางสาวเกสวดี  เทศเอม
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงณิชาปวีณ์  แก้วสุริบูรณ์
 
1. นายสาวิตร  เกิดเจริญ
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อยู่อ่ำ
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  แดงกองโค
 
1. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชา  แผลงเดช
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นุ่มโฉม
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงธนัชพร  ลำพูน
 
1. นางสมพิศ  แช่มช้อย
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปวริศา  เครือทอง
 
1. นางดวงเนตร  แขงามขำ
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อินทะรังสี
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดนาทะเล 1. เด็กหญิงนันทิยา   กุลศิริ
 
1. นางสาวจรูญรัตน์   แดงกองโค
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายศักดิธัช  ไพจิตรกุญชร
 
1. นายกฤษฎา  คงเกตุ
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 13 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงวรกัญญา  แย้มอ่ำ
 
1. นางอัญชลี  บัวสด
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 14 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1. เด็กหญิงพรณพา  แก้วบุดตา
 
1. นางสาวพนมสวรรค์  กาดกอเสริม
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  ราชคฤห์
 
1. นางวาสนา  เสือเมือง
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  ป้อมพิมพ์
 
1. นางสิริกัญญา  สถาปนศิริ
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 17 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงบุญธริกา  ไทยมา
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  แดนทอง
 
1. นางพัชรีย์  ทานะขันธ์
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงประกายดาว   ภักดีจันทร์
 
1. นางจารุนันท์   ถาวร
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองแบ่ง
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ดอนพนัส
 
1. นางสาวธนกร  คงพัวะ
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงวรดา  อินจันต๊ะ
 
1. นางสาววันจันทร์  ชัยบำรุง
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายภูริณัฐ   อินขลิบ
 
1. นางสาวแสงเทียน  เหล็กสิงห์
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 1. เด็กชายพีรภัทร  ขำในเมือง
 
1. นางศรีวรรณ  ภูนวล
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  คำเหลา
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีหลักร้อย
 
1. นางกัณทิมา   เลี้ยงวงษ์
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กหญิงอภิรดี  นิยมญาติ
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงนภาพร  หวานฉ่ำ
 
1. นางอัญชลี  บัวสด
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แวงดา
 
1. นางสาวอัจฉริยา  บุญมาสืบ
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กหญิงธันยพร  แกมนิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  นาคมูล
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงฐิรญา  รัตนรณชาติ
 
1. นายธนสิทธิ์  ถาวร
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงวรทพรรณ  มาประสพ
 
1. นายประดิษฐ์  สุวรรณศรี
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภคิณทรัพย์   เรือนอิน
 
1. นางสาวสตรีรัตน์  ตั้งมีลาภ
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ยิ้มเจริญ
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชัยเกิด
 
1. นางกัณทิมา   เลี้ยงวงษ์
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผักขวง 1. เด็กหญิงภัสสร  อัคสุน
 
1. นางสาววันวิสา  ทิแก้ว
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  เรือนคำ
 
1. นายสาวิตร  เกิดเจริญ
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงปพิชญา  เซสาชน
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญมา
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดวังผักรุง 1. เด็กหญิงวันวิสา  บัวเถียร
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จุ้ยสีแก้ว
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงชลดา   โต๊ะคำมณี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วเปี้ย
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  มุ่นเชย
 
1. นางศิริรัตน์  พาหุกุล
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไชยโครต
 
1. นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จุ่นเขียว
 
1. นายกฤษฎา  คงเกตุ
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทุหา
 
1. นางสุวิตา  ชุ่มแจ่ม
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงนัชชา  สุขปะเสริฐ
 
1. นางสาวสายธาร  นุ่มน้อย
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ยิ้มเจริญ
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ระนาดเสนาะ
 
1. นายวัฒนา   เชื้อน่วม
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 1. เด็กชายพีรณัฐ  ปานวน
 
1. นางดาวเรือง  มาลา
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวณัฐรดี  ณิชารียากุล
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   พืชทองหลาง
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงอรัญญา   วาปี
 
1. นางกชกร  ใสแจ่ม
 
924 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กชายอนุชิต  เย็นคต
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ทิติ๊บ
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายยศลรัล  น้อยรูปเรา
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายออมสิน  ม่วงเย็น
 
1. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงภคพร  ฤทธิเรืองศักดิ์
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   สงทอง
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริโสตร
 
1. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายศุภกิจ  ทองมี
 
1. นางศิวิไล  มณีสุวรรณ
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายนภดล  จันทร์เส็ง
 
1. นางสรัญญา  จินดากุล
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกชพร  สุดสาคร
 
1. นางอัจฉรา  บางโม้
 
933 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายวรัญญู  แดงด้วง
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
934 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวทัญญู  พรมสุวรรณ
 
1. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงปวิชญา   สุขโข
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กางมันต์
 
1. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  หอมสอาด
 
1. นางอัจฉรา  บางโม้
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  อ่อนกล้า
 
1. นายวุฒิกร  มูลคำดี
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณะมิ่ง
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1. เด็กชายดนัย  โพธิ์เนตร
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มเพ็ง
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงโชติกา   นิติการ
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
942 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิยภัทร  ลี้ประเสริฐ
 
1. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
943 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สารแก้ว
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอุไรพร  ลำใย
 
1. นางอัจฉรา  บางโม้
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  แซ่ลี
 
1. นายภูรานนท์  เขียวคำ
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์   เนาว์กลาง
2. เด็กหญิงมณฑิชา   เกสรดอกไม้
 
1. นายนิรันต์   ผ่องใส
2. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โพยนอก
2. เด็กชายอติวิชญ์  อ้นเก้
 
1. นางรวินทิรา  บุญศิริ
2. นางสาวสาธิตา  ขำวงฆ้อง
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  มานัส
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตาลป๊อก
 
1. นางสาวจามจุรี  พากเพียร
2. นางมลฑา  บัวทอง
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 1. เด็กชายพงศกร  เทพพะวงสา
2. เด็กหญิงสายธาร  แก้วสระแสง
 
1. นางบุญณิศา  อยู่สุข
2. นางสาวสุกัญญา  ปั้นจาด
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาทะเล 1. เด็กชายพงศกร   แสงเทียน
2. เด็กชายมงคล  ชุ่มใจ
 
1. นายศุภชัย  ตาทิพย์
2. นางสาวจรูญรัตน์   แดงกองโค
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กหญิงพัชชา  ฉายรังษี
2. เด็กหญิงอารดา  ชูสุวรรณ
 
1. นางจันทา  บุญมา
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ธงไธสง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวรุ่งรดา   ผดุงณธีกุล
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงนัทธิชา  ขมหวาน
 
1. นางสาวนิโลบล  กมลสะอาด
2. นางสาวนิโลบล  กมลสะอาด
 
954 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองนาพง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจคำ
2. เด็กหญิงพรทิพา  ดวงใจ
 
1. นางนุษรี  ไทยกล้า
 
955 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงวรดา  แก้วน้อย
2. เด็กชายเจษฎา  จันทร์สุก
 
1. นางสาวชญานิฐ  ทัดนุ่ม
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงบุณยธร  คงพลับ
2. เด็กชายอดิลักษณ์  เพชรครุฑ
 
1. นายมานพ  โหมดพันธ์
2. นางสาวอัญชิษฐา  โหมดพันธ์
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มังโรคา
2. เด็กหญิงพรนภา  เดชชู
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทะนา
2. นางสาวปุญณพัฒน์  แก้วผ่อง
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ม่วงมันดี
2. เด็กหญิงสิตราพร   สันติสุทธิ์
 
1. นางรัฐมา   จาดศรี
2. นางสาวโยฐกา  พรมแพร
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปัญญะ
 
1. นางสาวโสภิตา  คำด้วง
2. นางสาวกรรณิการ์  คำเงิน
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงปริชญา  แย้มชื่น
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แย้มชื่น
 
1. นางวิไลรัตน์  ถายาธัชนันท์
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงสโรชา   มูลจันทรง
2. เด็กหญิงเรือนขวัญ   สีก้อน
 
1. นายนิรันต์   ผ่องใส
2. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  การะเกษ
2. เด็กหญิงโชติมา   เมฆหมอก
 
1. นางสาวจุทารัตน์  แสงอรุณ
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แมงกลาง
2. เด็กชายวีระพล  นากัน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวรุ่งรดา  ผดุงณธีกุล
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงชาริสา  ภู่เสือ
2. เด็กหญิงปนัดดา  หวาเกตุ
 
1. นางวรินทิรา  บุญศิริ
2. นางสำเภา  อู่ตุ้ม
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงพรสินี  เจนจบ
2. เด็กหญิงอลิศา  คำสี
 
1. นางสาวณณัฐ  อินสมบัติ
2. นางมลฑา  บัวทอง
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พูลเกตุ
2. เด็กชายนิติธร  ภวันตุ
 
1. นายศุภชัย   แปงการิยา
2. นางสาวแพรไพลิน  ชาบาง
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงสุธาศินีย์   สุขกิตานนท์
2. เด็กหญิงหฤทชญา   เศวตสุจริตกุล
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วปลาด
2. นางสาวกมลรัตน์  แทนเทือก
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 1. เด็กหญิงนิพรรพร   พิมจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวิมนต์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวนฤมล  แสงทอง
2. นายอาคเนย์  บานบู่
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอยตา
2. เด็กหญิงดวงพร  ร่ามแก้ว
 
1. นางสาวโสภิตา  คำด้วง
2. นางสาวกรรณิการ์  คำเงิน
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงขวัญวริน  ยาตรา
2. เด็กชายปุณเดชา  มานะ
 
1. นางสาวสายหยุด  โตรัตน์
2. นางสาวภัทรวดี  ม่วงเลี่ยม
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉายรังษี
2. เด็กหญิงศรัณพร  ดอกไธสง
 
1. นางจันทา  บุญมา
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายวรวิช  ชูแจ่ม
2. เด็กหญิงอนันตญา  คำสวน
 
1. นางสาวสมหมาย  ลักษณะวิเชียร
2. นางระเบียบ  บุญมา
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงภาวิณี   ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงสุชานารถ   พรมเสน
 
1. นางน้ำฝน   ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์   จู่คำสี
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภพธรรม   กันจ้อย
2. เด็กหญิงอรัญญา   สังฆพร
 
1. นางสาวธนพร  กลิ่นหอม
2. นางสาวพิมพ์วิภา  ใจยวง
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงญาณิศา   วุฒิมาลัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณทา
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
2. นางรจนา   มั่นสวาทะไพบูลย์
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงปฐมพร  เพ็ชรดำ
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
2. นางพิณประภา  คนดี
 
977 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิตนา  ทองแดง
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  แดงกองโค
 
1. นางอัจฉรา  บางโม้
2. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระฝาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทิจันทร์
 
1. นางสาวชื่นกมล  กะไร
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แซ่โง้ย
 
1. นางสาวมนัสชนก  มณีจำนงค์
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายสมภูมิ  โพธิสุข
 
1. นายสรรค์นาท  รุ่งจรูญ
 
981 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงแพรวา  ทองทา
 
1. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
 
982 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงปิยพร   ปานแก้ว
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
983 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. นายธีรภัทร  พระพลศรี
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
 
984 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  คำเพ็ง
 
1. นางสาวปวิตตรา  เมืองก่อ
 
985 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นาคทั่ง
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
986 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายอัษฎายุธ   พันธุพูล
 
1. นายธนกร   จันทร์เส็ง
 
987 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มาศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  จิตประสาร
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กหญิงกนกพัชร  หมายมั่น
2. เด็กหญิงบุณณดา  บุญบุตร
3. เด็กหญิงปัณณพร  ชูศรี
 
1. นางวารี  จักรน้ำอ่าง
2. นางสาวจุฑารัตน์  มีผลกิจ
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กหญิงณปภัทร   ติ๊บคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ยศสม
3. เด็กหญิงมัณฑนา   สีสอด
 
1. นางปราณี  กุลอ่อน
2. นางสาววราภรณ์  แว่นศรีทอง
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงปวริศา  ประสานวงศ์
2. เด็กชายพชร  ชื่นแสงมอญ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉันท์รัตนโยธิน
 
1. นางสาวปุณญาดา  พลอยแหวน
2. นางกุลนิษฐ์  ภูสมศรี
 
991 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  สนแย้ม
2. เด็กหญิงชนกภัทร์  ฟักบุญเลิศ
3. เด็กหญิงรักษิณา  คุณทะวงค์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  บุญมาสืบ
2. นางสาวนวรัตน์  ฟักตั้ว
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกานพิชชา  เชื้อต่าย
2. เด็กชายปุลพร  โพธิโชติ
3. เด็กหญิงภาวิณี  เชื้อน่วม
 
1. นางอรุณี  มีปิ่น
2. นางภัทราภรณ์  โกฎแสง
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์พรม
2. เด็กชายธรรมปกร  มากบ้านบึง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พุฒเจริญ
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุริยา
2. นางอาริษา  มาทำมา
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายธีรเมธ  งอนมี
2. เด็กชายพีรธัช  ขวัญอ่อน
3. เด็กชายอภินัทธ์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวอลิศรา  คิดชอบ
2. นางปณตต์พร  ปรางทอง
 
995 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายชัยยาสิทธิ์   ทองเณร
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์หอม
3. เด็กชายบุษกล  สุขโชติ
 
1. นายธนะรัตน์   อินชายเขา
2. นางตวงรัตน์   ตั้งฐานานุศักดิ์
 
996 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงดาวิกา  อินทราช
2. เด็กชายรัชตะ  นามโสม
3. เด็กชายอิทธิพล  เสนาเกตุ
 
1. นางสาวสาริณี  สังไทย
2. นางรัฐฎา  กุลศิริ
 
997 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สุริยา
2. เด็กหญิงจารุมน  เทพจันที
3. เด็กหญิงเมธาพร  จิบจันทร์
 
1. นางสาวผกากาญจน์  ทาขุน
2. นายสัมฤทธิ์  เลิศจันทร์
 
998 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดดอย 1. เด็กหญิงชลณภัทร  ขำทับทิม
2. เด็กชายภากร  คล้ายชนที
3. เด็กหญิงสรญา  รัตนกันทา
 
1. นายศัตวุฒิ  ชุมภูอินทร์
2. นางสาวลัดดาวรรณ์  แก้วยอด
 
999 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ประเพณี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฉวีอินทร์
 
1. นางสาวพรชนก  ปานวน
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  เที่ยงพันธ์
2. เด็กหญิงณิชาพัชร  มูลแดง
3. เด็กหญิงวนิดา  น่อเลี่ยม
 
1. นายศรัณย์กร  ถุงจินดา
2. นางสาววิชญา  ธรรมสมบัติ
 
1001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนิรินธรา  ภู่เชย
2. เด็กหญิงพรรณปพร  มีรัตน์
3. เด็กชายพัณสรรค์  คำอ่อง
 
1. นายนิติพนธ์  คำจินดา
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เกตุนิ่ม
2. เด็กหญิงพัชรพร  มูลมา
3. เด็กหญิงสุกัญดา  ศรีสระคู
 
1. นางสาวเพียงขวัญ  สีนาคม
2. นายพชรพล  พรมโสภา
 
1003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจีรเดช  ปานวน
2. เด็กหญิงอทิตยา  กุลวงษ์
3. เด็กชายเอเธนส์  ชัยมงคล
 
1. นางสาวชรินรัตน์  จันทร์เกษร
2. นางสาวผกากาญจน์  ทาขุน
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายกฤตภาส  บุญชื่น
2. เด็กชายชญานนท์  ทองเณร
3. เด็กชายภูวนัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวผาณิตา  บุญเติม
2. นางณัฐวรรณ   บุญมา
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณฤดี  พวงห้อย
2. เด็กชายดรัณภพ  ธรรมสอน
3. เด็กชายพลกฤต  อ่อนดี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นุ่มโฉม
2. นายธนสิทธิ์  ถาวร
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 1. เด็กหญิงฝันสิริ  หุ่นเเก้ว
2. เด็กหญิงสวรินทร์  รักปรางค์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  พูลหน่าย
 
1. นางสาวอัมพิกา  สุริยา
2. นางอาริษา  มาทำมา
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ประโยตัง
2. เด็กหญิงธนันชนก   คำกระจาย
3. เด็กชายเดชานนท์  บัวจันทร์
 
1. นางจารุนันท์   ถาวร
2. นางพิไลลักษณ์   จู่คำสี
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายกิตติภพ  ดำสอน
2. เด็กชายปวเรศ  คำโยธา
3. เด็กชายพรศักดิ์  พูลเกื้อ
 
1. นางสาวอัจฉริยา  บุญมาสืบ
2. นางสาวนวรัตน์  ฟักตั้ว
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 1. เด็กชายธนาเดช  สร้อยระย้า
2. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีภิรมย์
3. เด็กหญิงวิชุดา  เชาวันดี
 
1. นางสาวพันณิดา  ด้วงท้วม
2. นางสาวชาลิสา  บุญช่วยชู
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายธนกร  แกว่นกสิการณ์
2. เด็กหญิงปาริมา  สารี
3. เด็กชายไกรวิชญ์  เข็มเพ็ชร
 
1. นายกวี  พุฒโต
2. นางสาวปภาวรินท์  งบของ
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายชนกันต์  จูบิดา
2. เด็กชายณัฐวัศ  พรมมา
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  เชื้อน่วม
 
1. นางอรุณี  มีปิ่น
2. นายศตคุณ  ขวัญอ่อน
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนวัดน้ำใส 1. เด็กหญิงนฤมล   สอนเณร
2. เด็กชายรัชชัย  ทะบาง
3. เด็กหญิงศุกภารักษ์   บัวอ่อน
 
1. นางชูช่อ  เพ็ชร์แบน
2. นางสาวพิจิตรา  จันคำ
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณปภัช  สุริยะ
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  เรย์รี่
3. เด็กหญิงแพรชมพู  กิจสวน
 
1. นายนิติพนธ์  คำจินดา
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายชลชาติ   เพ็ชรใส
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   นันนวน
3. เด็กชายธนชัย   ชมภูสี
 
1. นายเกียรติศักดิ์   ตันแก้ว
2. นางสาวกันยกา  มีทา
 
1015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงชลนิสา  เปรมศิริ
2. เด็กชายนที  โคเกิด
3. เด็กหญิงวาริสา  สิงห์สี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  บุญมาสืบ
2. นางสาวนวรัตน์  ฟักตั้ว
 
1016 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงชลดา  แทนเทือก
2. เด็กหญิงพิมพลอย  งามเปลี่ยน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  มูลน้ำอ่าง
 
1. นางสาวรัสมิ์ธิตา  โยธหะลักษณ์
2. นางสาวภรณ์ธมนต์  คำบุญมา
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายกฤต  เทพพ่วง
2. เด็กชายคณิศร  เดชพงศ์สุภา
3. เด็กชายชนินทร์  เกิดแก้ว
4. เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญานวล
5. นางสาวพิชญาภา  แก้วดี
6. เด็กชายราชันย์  สีสะเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
3. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีดาสอน
2. เด็กชายณัฐพร  ศรีเนตร
3. เด็กชายธนวัฒน์  เมฆเคลื่อน
4. เด็กชายธีรวัฒน์  อุสาห์
5. เด็กชายยุทธภูมิ  อรุณศรี
6. เด็กหญิงสุนารี  สุขเมา
 
1. นายชัยวัฒน์  สีนวนแตง
2. นายวิศิษฐ์  เชยเกลี้ยง
3. นายโสภณ  เขียนงาม
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกวินเทพ  สุทธิพันธุ์
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อพระ 1. เด็กชายนาวิน  อินใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  กลีบธง
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายนันทกร  กระต่ายทอง
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  บางโม้
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  ชาวนา
 
1. นางญาดา  บุญโสภาวงศ์
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายธนกฤต  ทองประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายธนพงษ์  อารีนันทวรรษ
 
1. นางกฤษณา  กำปนาท
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา   ทองจันดา
 
1. นางนิตยา  อินอิว
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กชายณฐกร  ใจทอง
 
1. นางสาววันจันทร์  ชัยบำรุง
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสิทธิชัย  รุ่งรังษี
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธนาวุฒิ   นพแดง
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 1. เด็กชายณธกร  สิทธิเจริญ
 
1. นายรัฐพงษ์  มั่นต่อ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กชายธนวิชญ์  เด่นแสงทอง
 
1. นางสุวิตา  ชุ่มแจ่ม
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายวีรพงศ์  ยี่คำมี
 
1. นายสายฝน  มีทรัพย์
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายวรากร  ครองใจบุญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วพุฒ
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายกิตติชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  คล้ายคง
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายแก่นเพชร  นาคทอง
 
1. นางสาวสมนึก  แก้วกุลศรี
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขนวล
 
1. นายจีระศักดิ์  กรุงศรี
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กชายณัฐภาส  แสงไทย
 
1. นางมันทนี  แก้วพันยู
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายสุวัฒนา  อิ่มสำราญ
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิวัช  สุดสาคร
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่มงคล
 
1. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายอัครชัย  ปายา
 
1. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายพงศพัฒน์   ยังผ่อง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จงอยู่สุข
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วเปี้ย
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายวีรพงษ์  โตลำดับ
 
1. นายฐานพัฒน์  ไกรศร
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายธนพล  สุขเฉลิม
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กชายนิพล  แจ้ใส
 
1. นายรัฐพงษ์  วรรณวิจิตร
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงอธิวดา   มูลศิริ
 
1. นางสาวสุทธิพร   หวังศิริเจริญ
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  อะนันต๊ะ
 
1. นายธีระพงษ์  ทัพอาจ
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิรวดี  นวลเปี้ย
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลมะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุ่มนวล
 
1. นางสาวพรรณภัค  ยะจร
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญเสือ
 
1. นายสุทธิเกียรติ  แย้มรื่น
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงยุพาพร  จอยทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำเวียง
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงนิภาพร  กันสอน
 
1. นางสาวเพียงขวัญ  สีนาคม
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  เส็งเมือง
 
1. นางสาวสมนึก  แก้วกุลศรี
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุทธิพันธุ์
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กหญิงพิชชาภา   เล่ายี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ทิติ๊บ
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ภูแข
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้วพุฒ
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิจสวน
 
1. นางนฤมล  กลั่นกลอน
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเมษาวดี  เขียนงาม
 
1. นางรัชนา  จาดเรือง
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  สมสุด
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงสิยดา  บัวคล้าม
 
1. นายบัณฑิต  ทำนุพันธุ์
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงนฤนาฏ  ทองเพียร
 
1. นางสาววันจันทร์  ชัยบำรุง
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เรียนแพง
 
1. นางจินตนา  ทองก้อน
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แสงจันดา
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาพ่วง
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมทวี
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงอุษณีย์  เงินอุไร
 
1. นางสาวผกากาญจน์  ทาขุน
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนสามัคยาราม 1. เด็กหญิงสุภาพร  โถมจั่น
 
1. นางนันทนา  โพธิ์พงษ์
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองแดง
 
1. นางขนิษฐา  เมิดไธสง
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปานชนก  ทินวล
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสงโรจน์
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงธัญรดา  มาลัยวงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทาขุน
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ไวปัญญา
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  ทองจันทร์
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาปัด
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักษาพันธ์
 
1. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเมษิณี  แก้วเปี้ย
 
1. นายวิทยา  แหยมบัว
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงณัฐชา  พองาม
 
1. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มูลตา
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุวพร  มัฎฐาพันธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จงอยู่สุข
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงนลิศา   เลิศวิลัย
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  เกตุวังแดง
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงนภาพร    มั่นเจ๊ก
 
1. นายธนกร   จันทร์เส็ง
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   เพ็ชรศิลา
 
1. นายปฐมพงศ์  แดงกองโค
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแพะ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทองคำ
 
1. นายกวีชัย  ปิ่นนาค
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  นุ่มนวล
 
1. นายวริศ  ท้าวกัญญา
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงพัชรี  ยอดถา
 
1. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงบุษกรณ์  มูลสา
 
1. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายยงยุทธิ์  สุราฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสมพร   กะรัตน์
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายวิชชากร   วุฒิมาลัย
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายภัคพงษ์  กิจสวน
 
1. นางวชิราภรณ์  เขตวิทย์
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1. เด็กชายประภาวิชญ์  เสือบึงพร้าว
 
1. นายจิณณวัตร  จันแสงศรี
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายไกรวัฒน์  สุดสาคร
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์เส็ง
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายชนิตว์นันท์   ยิ้มกลิ่น
 
1. นางวาสนา  ฟักสีม่วง
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กชายบูรพ์ศิวกร  พรมจินะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำแสน
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กชายกชกร  เอี่ยมคำจันทร์
 
1. นางสาวสมนึก  แก้วกุลศรี
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายวัลลภ  บุญมา
 
1. นางรัชนา  จาดเรือง
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิลปปรีชา
 
1. นางสุภาพร  มาประกอบ
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายเอกกวี  ขำทับทิม
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กชายวรชัย  นาคชา
 
1. นางสาวอุมากร  พ่วงคุ้ม
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธนกฤต   คำมาก
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายพุทธจักร  แก้วเพ็ง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จงอยู่สุข
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  หลากจิตร
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายอนุชา  อินแจ้
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  พิมพ์พา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภัทราพร  ยิ้มมี
 
1. นางสาวสมพร   กะรัตน์
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์   เอี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางหรรษา  ธูปทอง
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วงษ์โสภา
 
1. นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงรัตติกาล   พรมวัตร์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กหญิงระริน  มองทรัพย์
 
1. นางสาวนภา  ยิ้มเผื่อน
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1. เด็กหญิงกันตพร  คำพันธ์
 
1. นางสาววันจันทร์  ชัยบำรุง
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมน  หอมระรื่น
 
1. นางประภาพรรณ  แถลงธรรม
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงรัตติยา   ชะนะจิตต์
 
1. นายกิตติ  เขื่อนแก้ว
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงนลพรรณ  น้อยนาค
 
1. นางสุภาพร  มาประกอบ
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 1. เด็กหญิงวรัญญา  แช่มชื่น
 
1. นายจิณณวัตร  จันแสงศรี
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ดิษฐขำ
 
1. นางสาวอุมากร  พ่วงคุ้ม
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงจิราพร  คงแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  เขตวิทย์
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  สุทธไชย
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ปักตังลำภู
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำแสน
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแสนขัน 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  อยู่ดี
 
1. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มะนูญ
 
1. นางสาวสมนึก  แก้วกุลศรี
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เดชา
 
1. นายชัยมงคล  มั่งคั่ง
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงพิยดา  เครือคำ
 
1. นายธนกร   จันทร์เส็ง
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แหวนเพชร
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยมะจักร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วิใจโน
 
1. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปริญญา  ดีอุดม
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงอรุโนชา  จันทร์มา
 
1. นายรัฐพงษ์  วรรณวิจิตร
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงอรพิมล  เฉยนก
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จงอยู่สุข
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงลูกตาล  บุตรเพชร
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กชายชัยมงคล  ขวัญวงค์
 
1. นายทวีชัย  โลราช
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กชายจิรชัย  แสงเทียน
 
1. นางสาวเพียงขวัญ  สีนาคม
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวันจักรี   วิจิตรสงวน
 
1. นางสาวสมพร   กะรัตน์
 
1134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายปกฉัตร  ไพรสุข
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายพีรเชษฐ์  พุ่มสิทธิโชค
 
1. ดร.สิริพร  ดีน้อย
 
1136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สุกสา
 
1. นายชัยพร  กัลยาวัฒนกุล
 
1137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กชายพัฒนรัก  หลงมา
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  เล็กอุทัย
 
1138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กชายจิรภัทร  ทับบริสุทธิ์
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ไชยทองศรี
 
1139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1. เด็กชายจารุภัทร  สายพริก
 
1. นางสาวดวงเดือน  อ่ำแจ้ง
 
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านฟากบึง 1. เด็กชายนัฐกร  จันทร์ขำ
 
1. นางรุ่งนภา  เนตรใจ
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 1. เด็กชายนพรัตน์  สุดตาชู
 
1. นางสร้อยทิพย์   เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
1142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายเพชรไพบูรณ์  สิงการะ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  ทองจันทร์
 
1143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายชัยนุวัฒน์  คำเทียน
 
1. นายอนุชา  ตาแก้ว
 
1144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายสิงหา  มาอยู่
 
1. นางสุดารัตน์  รอดมณี
 
1145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายรักษ์ธรรม   เครือแส
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธ์
 
1146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายธนกฤต   คำมาก
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภารัตน์    มาโพธิ์
 
1. นางสาวรัญชญา  แก้วอยู่
 
1148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงศรุตา  วายทุกข์
 
1. นางสาวชนาพร  ด้วงมูล
 
1149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 1. เด็กหญิงบูรณิมา  บุตรดี
 
1. นางสร้อยทิพย์   เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
1150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เมืองก่อ
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงปฐมา  วงศ์ษา
 
1. นายสกลกริต  วรรณสวาท
 
1152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ปั้นจาด
 
1. นางปรมพร  ทิพย์พรม
 
1153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงอัมมารา    รัตน์ทวีป
 
1. นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ธัญญา  หาญวัฒนาศิริ
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชณิสรา   บุญพร
 
1. นางสาวสมพร  กะรัตน์
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงแพรวพราว   ไกรศรี
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงอุรัชญา  นาถนรากร
 
1. นางสาวอภิญญา  ไวกสิกรรม
 
1158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงศศิธร  มีดี
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาพ่วง
 
1159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกตุปั้น
 
1. นางสาวพีรภาว์  ลบช้าง
 
1160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิลสวัสดิ์
 
1. นางณัฏฐภรณ์  กิ่งแก้ว
 
1161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงสุวิชาญา  บัวทอง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  เล็กอุทัย
 
1162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงณิรมิตา  ศรีบุญเพ็ง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  แม้นศรีทิพย์
 
1163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงภัควดี  เจนป่า
 
1. นางเรณู  เผือกกล่อม
 
1164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงนราทิพย์   นะแก้ว
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธ์
 
1165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงมรกต   แสงทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  แบนจันถา
 
1166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ทับทิมแสง
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
 
1167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอดพ่าย
 
1. นางสาวอภิญญา  ไวกสิกรรม
 
1168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กหญิงกษมา  มูลน้ำอ่าง
 
1. นายรัฐพงษ์  วรรณวิจิตร
 
1169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสโรชา  เดโชชัย
 
1. นางพรศิริ  โหมดพันธ์
 
1170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงพรชิตา   สีนวนดำ
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
1171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงนันท์ลินี  ยิ้มมี
 
1. นางจิดาภา  ปันทะนันท์
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กชายยงยุทธิ์  สุราฤทธิ์
 
1. นางอัญชลี  นามโชติ
 
1173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนพล  สนั่นนาม
 
1. นางสาววรวลัญธ์  ขุนสุข
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  โม้ทอง
 
1. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 1. เด็กชายธราเทพ  ศิริธนะ
 
1. นางสาวกุสุมา  นิดตา
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มไสว
 
1. นายณัฐกิจ   ขำฉา
 
1177 ศิล